آوریل 30

وظیفه مدرسه از نظر بهداشت روانی:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر

2- وظیفه مدرسه از نظر بهداشت روانی :

مدارس باید انسانهای سالم و مفید و خوشبخت به بار بیاورند ، مدرسه اهمیت بیشتری بر روی پیشرفت فکری و عقلانی می دهد و توجه بیشتر به پیشرفت روانی- اجتماعی دانش آموزان می کند. از نظر بهداشت روانی مدارس

دو وظیفهُ اصلی بر عهده دارند :

اولاً ) اینکه برنامه تعلیماتی به نحو مثبتی درست شده باشد و روش انظباط به طریقی باشد که ایجاد ناراحتیها

ی عصبی- روانی جلوگیری بنماید .

ثانیاً )شناختن آن عده از کودکانی که اختلال رفتار دارند و فراهم کردن وسایل درمان برای احتیاجات جسمی روانی کودک که این امر قسمت عمده ای از تربیت را به عهده دارد و یکی از عوامل بسیال مهم پرورش شخصیت کودک می باشد . که این دو مهم به عهده خانه و مدرسه می باشد .گاهی مدارس ، موقعیتهای بسیار ناسالم و نامطلوبی را برای جوانان ایجاد میکنند در مدارس شلوغ و پر جمعیت که معلمان با انبوهی از دانش آموزان و وظایف متعدد مواجهند برای معلمان فرصت کمی باقی می ماند که به مشکلات دانش آموزان رسیدگی کنند مثلاً دانش آموزی که در مورد وضع تحصیلی، اجتماعی یا شخصی خیش به کمک محتاج است و امید به دریافت کمک هم ندارد ممکن است به شیوه های جبرانی به رفتارهای بزهکارانه روی آورد و از این طریق تا حدی جلب توجه احساس موفقیت بنماید .مدارس در پیشگیری بزهکاری نقش موًثری دارند چون می توانند با برنامه های درسی متنوع و سازنده فعالیتهای فوق برنامه وتسهیلات ورزشی ، هنری ، تفریحی و آموزنده ، به کودکان و نوجوانان فرصتی برای اظهار وجود و رشد و شایستگی بدهند . بدون ایجاد چنین برنامه هایی در مدارس بدون شک مسئله بزهکاری به ویژه برای آنان که دارای محیط خانوادگی نامساعد هستند روز به روز شدیدتر خواهد گشت ، بعد از خانه،مدرسه مهمترین محیط تربیتی می باشد که قسمت مهمی از تعلیم را عهد ه دار می باشد . آموزش پایه، شغل و زندگی اجتماعی آینده در مدرسه پی ریزی می شود و کمبودهای تربیت خانوادگی را مربیان بایستی جبران نمایند و محیطی مثبت جبران کننده و سازنده برای اطفال محروم از

یک محیط گرم زندگی آینده آماده نمایند و تا حدودی ناراحتی آنها را بایستی تسکین بخشند . آموزگار در سالهای اول در شخصیت ، تربیت و سازندگی کودک موثر است و عدم توجه ، تخریب روحیه ، خشونت و عدم شناسایی شخصیت و اخلاق او ، طفل ممکن است به طرف ناسازگاری ، فرار ، حوادث نامطلوب کشانده شود پس بایستی تدابیر تربیتی ، اجتماعی ، روانی خاصی در رابطه با دانش آموزان اتخاذ نمود .

3- تاُثیر عامل اقتصاذی در بوجود آمدن بزهکاران :

فقر مادی ، احتیاج و نامساعد بودن وضع اقتصادی دراکثر موارد باعث انحراف و دزدی می شود . فقر وتنگدستی بیش از حد باعث منحرف گشتن می شود اما سطح عالی زندگی و آسایش اجتماعی نیز ، برخی وقتها با فساد و انحراف نسل جوان همراه می باشد .آمارشرارت در برخی کشورهای شرقی این نکته را تاُیید می کند که افزایش اوقات فراقت مردان بالغ نیز در انحراف آنان بی تاُثیر نیست و نوع بزه حاصله از فقر ، در بیشتر موارد دزدی می باشد ، که دزدی از رایج ترین انواع ناسازگاری و عصبانیها و مخالفتهای جوامع کم درآمد است . سرقت به خاطر تهیدستی و به وسیلهُ نوجوانان انجام می گیرد ولی در جوامعی که احتیاج به مسکن، خوراک ندارند عامل روانی نقش مهمی ایفا می نماید که نشانه نقص روانی – واجتماعی است و بر اثر

1- سالنامه آماری کشور،1362

نقایس روانی مرتکب خلاف می شوند که همانا فقر عاطفی است .کنترل کم فرزندان از لحاظ اخلاقی، ازدیاد فرزندان ،درآمد کم پدر، احتیاجات مادی ،ندادن پول توجیبی به طور ماهانه ، عدم پیروی از نظم و تربیت در خرج پول، نامساعد بودن وضع مالی و تربیتی ، ترس ناشی از تربیت و تجربه مورد سرزنش والدین قرارگرفتن موجب می گردد کودک احتیاج خود را مطرح نکند و اگر تمایلی دارد به خاطر احساس شرم، ناراحتی، تنبیه

به طور دیگری که سرانجام منجر به کارهای خلاف می گردد خود را ارضاء نماید . پس در درجه اول باید اولیاء ترسی را که ناشی از تنبیهات مکرر و محروم کردن کودک از غذا ، تفریح و پول در او ایجاد کردند از بین ببرند تا اگر در صورتی کودکان عمل خطا انجام دادند بتوانند برای رهایی از آن با خیال راحت به کار ناپسند خود اعتراف نمایند و پوزش بخواهند و دیگر اینکه وقتی کودک از رنج دیگران شاد می شود به خاطر حیران مسخره قرار گرفتن خود دست به این عمل زده و از زشتی عمل خود آگاه نیست و دیگر اینکه تعصب والدین در منزل و انکار کار ناپسند کودک باعث می گردد و در وحله اول ، آن رفتار ادامه یابد و به خاطر حمایت بیمورد مادر از فرزند به خاطر خلافکاریهایش باعث می شود تخم بدی در زمینهُ شخصیت فرم نیافته آن بکارد . و پنهان و تنبیه نکردن آن ، عواقب بدی را به دنبال خواهد داشت.فقر اقتصادی ، مهمترین عاملی است که در ارتکاب جرایم موُثر شناخته شده است .زیراشرایط نامساعد اقتصادی مولد بزهکاری است و بیشتر بزهکاران جوان از خانواده های بسیار فقیر بیرون می آیند.

الف ) رابطه جنگ و جرم :

مشکلات اقتصادی که بر اثر جنگ یا بهرانها پدید می آیند زمینه را برای انحراف اخلاقیواجتماعی افراد و به خصوص جوانان آماده می کند .از تجلیات این مشکلات، بیکاری ، ولگردی،گدایی و سایر آفات اجتماعی ا ست.

البته پیدایش این آفات کلاًمربوط به زمان جنگ و بحرانها نمی باشد بلکه درزمان رفاه و ترقی براثرحوسرانیها

و تجمل پرستی های غیر منطقی وعقلانی افراد نیز این عامل موجب بروز جرائمی همچون سرقت وکلاهبرداری می گردد . دیگر اینکه در زمان جنگ به علت شرکت پدر در جنگ و کار مادر، فرزندان از لحاظ روحی و جسمی متروک می شوند و بحرانهای اقتصادی ، بیکاری ، مردم را در معرض فقر و بیماریهای روحی اجتماعی قرار می دهد که با کلیه جنگها همراه می باشد در نتیجه اشخاص غیر عادی افزایش می یابد و درمان و بی سر وسامانی وا جرم و نوسانات اقتصادی در پیدایش و کمیت و کیفیت بزهکاریها تاثیر می کنند .

پس جنگ در گسیختن نظم و آرامش موثر است و از عوامل شوم اجتماعی و افزایش جرائم جوانان است و

بحرانهای اقتصادی افراد را در معرض بیماری روحی و جسمی قرار می دهد .

ب)رابطه فقر و جرم :

فقر، انسان را به راه بزه و انگیزش ارتکاب جرم می کشاند.وجود اختلاف طبقاتی باعث می گردد که طبقه محر

وم خود را در مقایسه با طبقه مرفه جامعه قرار دهد در نتیجه نوعی احساس حقارت می کند که برای جبران شروع آن دست به تخریب می زند و چون در خانواده های فقیر، خانواده ها در اتاقهای کوچک همه با هم زندگی می کنند در نتیجه تماسشان با هم بیشتر است و در آنها اختلاف سلیقه و زمینه مشاجره و روحیه متجاوز بیشتر است و زمینه تقلیدشان از خانه و کوچه است و والدین بیسواد هم وقتی از نظر مادی در مضیفه هستند با لقمه نانی، فرزندشان را سیر می کنند و آنها را از درس خواندن باز می دارندو با تهدید و خشونت به کار وادارشان می کنند که در نتیجه کودک با دیدن انواع وسایل رفاه، وقتی نوعی احساس احتیاج کرد امکان دارد دست به ارتکاب بزه بزند.

رابطه سینما و مطبوعات با جرم:

به نظر اکثر مردم علت بزهکاری را می توان به وضوح در سینماها مشاهده و مطالعه کرد ، به ویژه آنکه بعضی از فیلمهابه رفتارمجرمین و بزهکاران جلال و شکوه خاصی می بخشند. فرض بر این است که دیدن اینگونه فیلمها باعث تخریب صفات اخلاقی و تحسین صفات غیر اخلاقی می شود ، اما جدیدترین و دقیقترین تحقیقات علمی نتوانسته اند میزان تاثیر این فیلمها را تعیین کنند.

موضوع تاثیرسینما درکودکان و نوجوانان یکی ازمطالب مورد بحث است. فیلمهای تحریک آمیز را نیز به ندرت می توان عامل اساسی بزهکاری دانست.به احتمال قوی می توان گفت که استفاده دایم وعادت کردن به چنین برنامه هایی بر حسب موضوع فیلم سبب می شود که بیننده آنها صفات قهرمانان داستانها را کسب کند، ولی پرداختن معمولی به چنین برنامه هایی نمی تواند عامل منحصر به فرد بزهکاری باشد.

4ـ بیکاری و بی ثمر بودن:

بحران اقتصادی، باعث بیکاری می شود در این صورت جوانان برای تأمین زندگی خود در مضیقه هستند و گاهی مرتکب بزه می شوند.جوانانیکه از نظر عرفی و قانونی به سن کار کردن رسیده اندچنانچه کاری پیدا نکنند احساس بی ارزشی می کنند و مورد سرزنش اطرافیان قرار می گیرند و در این صورت احتمال می رود که برای ابراز مخالفت یا برای جبران محرومیت یا برای تخلیه فشارهای درونی دست به نوعی بزه بزنند. درنتیجه نبودن امکانات برای کار کردن نوجوانان و صرف انرژی آنان در جهتی سازنده و در نتیجه احساس بیهودگی و پوچی از یکرو و احساس حقارت و ناکامی ناشی از وضع بد اقتصادی ـ اجتماعی خانوادگی و تحصیلی از سوی دیگر می تواند به رفتاربزهکارانه بیانجامد و در بیشتر موارد بزهکاری،ناشی از بیکاری و احساس پوچی نوجوانان است و احتمالأ یک عامل روانی هم وجود دارد که آن هم، احساس ناامنی است که مانع از پرورش متعادل و سازگار فرد است.

به طور کلی اغلب این نظریه وجود دارد که اگر نوجوانان از گوشه و کنار خیابان به دور باشند و انرژی اضافی آنها بهگونه ای مصرف شود، از خلافکاری و بزه آنها جلوگیری می شود.چنین به نظر می رسد که اشتغال و یا خستگی، مجال بد بودن را به آنها نخواهد داد و معمولأ این بحث وجود دارد که خلاف و بزهکاری آنان نتیجه

1ـ بزهکاری نوجوانانمسئلهای برای دنیای مدرن،ویلیام س .کواراکیوس (یونسکو)،ترجمه جعفرنجفی زند،نمایشگاه کتاب کودک،ص 27و26

5ـ تأثیر عوامل طبیعی وجغرافیایی در بزهکاری:

پیدا نکردن راه صحیح برای مصرف انرژی زیاد آنهاست.حتی گفته شده که دلتنگی و علامت،حتی ترس از آن،محرک عدهای از بزهکاران است.

بعضی از علماء حقوق، درجه حرارت رطوبت، تاریکی ، روشنایی، ماههاوسال، روزهای هفته، ساعات روز و سایر عوامل طبیعی را در ارتکاب جرائم مؤثر دانسته و نظریات مختلفی ابراز داشته اند . بدین معنی که معتقدند به

نسبتی که انسان به حط استوا نزدیکتر می شود بزهکاری افزایش می یابد در کشورهای شمالی، ملتهایی هستند که کمترمعایب دارند و به اندازه کافی،صداقت و صراحت لهجه وتقوی در آن یافت می شود ولی وقتی

به کشورهای گرمسیر می شوید گمان خواهید کرد که از سرچشمه اخلاق دور می شوید که در مجموع در نواحی معتدل وحاصلخیز آمار بزهکاریها پائین تر از نواحی گرمسیر و خشکی است که از نعمت آب و هوا، محصولات زراعتی محروم هستند .

دانشمند دیگری به نام (کتله)بلژیکی درکتاب معروف خود به نام ،تحقیق درباره گرایش ارتکاب به جرم ،عوامل محیطی را در ارتکاب جرم مد نظر قرار داده و مکتبی بوجود آورد که بعدها به نام مکتب جغرافیایی یا(مکتب فرانسوی ـبلژیکی)موسوم گشت.

همچنین (فری)معتقداست که تأثیرمحیط زیست در انسان مهم است بهاین دلیل که درنواحی گرمسیری،اکثرا قتل، ضرب وجرح عمدی،انقلابات بیشتر ازمناطق سردسیری است ودرفصول گرم سال رخ می دهد.همین طور در فصل تابستان چاقو کشی وارتکاب اعمال منافی عفت بیشتراست در صورتیکه در زمستان معمولاسرقت وجرائم مشابه آن بیشتر به چشم میخورد که در مجموع جرائم علیه اشخاص درمناطق گرمسیر و اموال در نواحی سردسیر بیشتراتفاق می افتد.دریک موقعیت جغرافیایی عملی گناه نابخشودنی است ودرموقعیت دیگر مخالف آن رفتار گناه محسوب می شود زیرا انسان مثل نبات وحیوان تحت تأثیر عوامل طبیعی قرار دارد ودر   مقابل آنها عکس العمل نشان می دهد حرارت تابستان باعث تعریق بیشتر در بدن می شودوسرمای زمستان اعصاب و نسج پوست رامنقبذ می کندو برآمدگیهای آنرا به هم فشرده می نماید.علاوه بر آن مهتاب،آتشفشانی کوهها، زلزله نیز ممکن است تأثیر مستقیم در بزهکاری داشته باشد.

وبالأخره در هر کدام از نقاط کوهستانی و شهرهای ساحلی ،جرائم مخصوص وجوددارد و بزهکاری معمولا در حومه شهرهای بزرگ ودر بخشهای معینی از شهرهای بزرگ بیشتر است و در شهر بزرگ بیشتر از روستا،بزه وجود داردو در نواحی کوهستانی بیشتراز نواحی جلگه هاو همچنین (فری) روی اثرات محیط خانوادگی ،حرفه ومشاغل افرادنیز توجه می کرد.ولی این بدان معنی نیست که در شهرهای کوچکتر وحتی در روستاها اثری از

بزهکاری وجود ندارد.بدیهی است که موقعیت جغرافیایی به تنهایی نمی تواند عامل زیر بنائی این مسئله باشد بلکه وضع اقتصادی بد و فقر فرهنگی که معمولا با جمعیت زیاد و گاهی روابط نامطلوب خانوادگی و احتمالا

1ـ منوچهریان،مهر انگیز،مسئله جرائم اطفال،انتشارات انجمن ملی ایرانحمایت کودکان وابسته یونسیف تهران،134،ص35

2.Quetelet

3- صلاحی،جاوید،کیفر شناسی،انتشارات دانشگاه ملی ایران،تهران1354 ،ص 42،41

ارزشهای غیر اخلاقی و معیارهای ضد اجتماعی همراه است بیشتر در این زمینه نقش دارند.

6 ـ تأثیر عوامل مربوط به محیط خارجی:

اگر محیط خانه مناسب نباشد، کودک سعی میکند آن محیط را ترک کند و پناه به دیگران می آورد تا اینکه بتواند از جار و جنجال و زد و خورد خانواده به مجامع عمومی برود و در نتیجه ولگردی، معاشرتهای زیانبار با افراد ناباب کوچه و بازار منتهی می شود. این اتمسفر ناسالم اماکن،رفقای بد در اثر تشویق او به کارهای ناشایست او را به زندان عاذت می دهند و به راههای انحرافی دیگر نیز می کشانند و در این مورد روانشناسان، قضاوت مطالعاتی نموده اند و مهمترین علل را در سرگرمیهای انحرافی و منافی عفت و نمایشنامه های نامناسب و نحوه تربیت نادرست دانسته اند که تربیت ذوق اخلاقی، تکامل هوش و ارشاد عاطفی وسیله مفیدی برای پیشگیری از این امور است .

7ـ عوامل مربوط به محیط انتخاب:

عادت به معاشرت با رفتارهای بد، اطفال رابه محیط ناسالم می کشاند و این عادت ناپسند تا آنجا مؤثر است که حتی افرادی که دراثر این عامل به زندان افتاده اند پس از خاتمه دوران محکومیت دوباره به جستجوی رفقای سابق خویش رفته اند. مطالعه در مورد مرتکبین تکرار جرم این نظر را ثابت نموده است.

8ـ عوامل مربوط به سازمانهای کیفری و زندانها:

یکی از عوامل مؤثر، تشویق به جرم، سازمانهای بد کیفری و زندانها، حبسهای کوتاه مدت و توقیف موقت است که باید حتی الامکان صرفنظر کرد چون اطفالی که از والدین جدا گشته وبه سازمانهای کیفری فرستاده می شوند یا در اثر سخت گیری بیش از حد ویا دراثر سهل انگاری این سازمانها،زمینه مساعدی برای ارتکاب مجدد بزه را فراهم می سازند.

9 ـ عامل پس افتادگی فرهنگی وپیشرفت تکنولوژی:

در جوامع در حال رشد ،وقتی یک زمینه صنعتی ایجاد می شود متناسب با آن زمینه،تغیراتی در روابط خانوادگی و اجتماعی باید ایجاد شود. اگر چنین ترکیباتی، صورت نپذیرد روابط خانوادگی را مختل می کند وطبعا باعث ناهنجاریهایی در فرزندان واحیانا بزهکاریها می شود.

10ـ شهر نشینی:

زندگی در روستاهها، ساده تر و روابط افراد در آنجا بازتر و همنوایی گروهی بیشتر است. درشهرها، روابط صمیمانه بین افراد کاهش می یابدو بیشترافراد به سوی فرد گرایی حرکت می کنند و ذز واقع نوجوانان از یک محیط امن و قابل پیش بینی و همراه با روابط صادقانه برخوردار نیست . وجود جامعه ای نامرتبت همراه با وضعیت بحرانی دوره نوجوانی، آنان را به دام بزهکاری و انجام کارهای خلاف می اندازد.

10ـ تراکم و افزایش جمعیت:

تراکم جمعیت در محلات نیز از عوامل بزه شمرده شده است. محلات شلوغ به محلاتی پر جمعیت اطلاق می شود که با سیستم خانه سازی غیر بهداشتی و ناقص شکل گرفته و از وسایل آرامش و آسایش و رفاه کافی برخوردار نیست . این محلات که در بدترین وضعیت اجتماعی و اقتصادی قرار دارد محل و ماورای بسیاری از مشکلات اجتماعی است . از عوامل دیگر بز همکاری میتوان ضعف بنیه اخلاقی،اقتصادی،،وسایل ارتباط جمعی و … را نام برد .

11ـ نقش تربیت در بزهکاری کودک:

تربیت اجتماعی و اعتقادات مذهبی ازعواملی است که ازسقوط افراد به منجلاب گنهکاری جلوگیری می نماید. پیروزی رفتار نیک و شکست وسوسه های شیطانی را تأمین می کند .

      

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

آوریل 30

علل و عوامل مؤثر در بزهکاری :پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر

علل و عوامل مؤثر در بزهکاری :

برای تأمین سلامتی افراد ،‌پیشگیری مرض بهتر از معالجه آن است پس باید قبول کنیم که از نظر حفظ مصالح اجتماعی پیشگیری نیز بهتر ازمجازات است ولی می دانیم که برای پیشگیری از بزه ، شناختن علل وانگیزه های آن لازم است بنابراین در این مبحث قبل از هر چیز به بررسی علل بزهکاری می پردازیم .

این نکته مسلم است که هیچ معلولی بدون علت نیست مثلاً طفلی که مرتکب جنایت و یا هر نوع عمل ضد اجتماعی می شود به احتمال قوی ، تحت فشار اجتماعی ، خانوادگی ، جسمی و روانی خویش قرار دارد .عوامل فردی و جسمی نظیر نقایص روانی و علل جسمانی از یک سو و عوامل اجتماعی ،‌ اقتصادی و خانوادگی مربوط به محیط زندگی طفل از سوی دیگر رل مهمی را در بزهکاری او بازی می کنند به طورکلی چهار عنصر اصلی که هر یک دارای معنا و مفهومی کاملاً جداگانه و گسترده است در گرایش به بزهکاری مؤثر هستند یکی از عناصر آن عامل است . عامل ،‌پدیده ای است که د رآفرینش ،‌ رشد و شکل گیری وبالاخره پیدایش جرم نقش بسیار مؤثری را ایفا می کند . عامل هیچگاه بوجود آورنده جرم نیست بلکه در واقع پرورش دهنده‌ آن می باشد . نقش عامل از نظر تأثیر بخشی ،‌ بستگی کامل به افراد دارد زیرا عاملی که با قدرت فراوان بر روی فردی اثرات بسیار عمیقی می بخشد و او را در مسیر بزهکاری قرار میدهد ممکن است نسبت به دیگری فاقد آن قدرت و اثر باشد و نقش زیانبخشی ایفا ننماید و یا درجه نفوذش زیادتر نباشد . مثلاً عاملی که به سادگی ممکن است بر روی فرد بیسوادی اثر کند و مقدمات بزهکاری اورا فراهم آورد ،‌ نمی تواندبر فرد آموزش دیده و باسواد تأثیر نماید . از طرفی ظرفیت تحمل افرد نسبت به یکدیگر فرق می کند زیراممکن است فردی در برابر ناراحتیها ،‌زودتر تسلیم شود و دست به اقدامات ناهنجار بزند ولی فرددیگری قدرت ایستادگی و مقاومت بیشتری داشته باشد . عواملی که تأثیر قوی دارند به عوامل نادر موسومند که هم نسبت به افراد و هم اجتماع فرق می کنند . از طرفی عوامل جرم باهم فرق می کنند زیرا هر دسته از عوامل ،‌جرم خاصی رابوجود می آورد. بنابراین اگر فرضاً عوامل سازنده یک جرم خاص به دو نظر یکسان اثر بخشد ،‌نوع جرم ،‌ نحوه ارتکاب آن به وسیله ای که بکار می رود و … همه بستگی به خصوصیات آن دو نفر دارد. جرم شناسان هم در بررسیهای خود به عوامل مختلفی اشاره کرده اند . زیرا برای آنکه جرمی به وقوع به پیوندد به تعداد زیادی عامل نیازمند است که باید با هم جمع شوند و بر هم اثر بخشند . عنصر دوم ، علت است . علت آفریننده جرم است ولی ظهور آن بستگی کامل به عوامل مختلف دارد یعنی اگر چند عامل گرد هم آیند و رویهم اثر بخشند در نتیجه جرمی بوجود می آید و در واقع مجموعه آنها علت است و عنصر سوم ،‌انگیزه است . انگیزه یک پدیده روانی است که کاملاً فردی و درونی می باشد که گاهی انگیزه می تواند به حدی نیرومند باشد که بدون برخورداری از یاری عوامل خارجی ،‌ جرمی را بوجود آورد. ناراحتیهای شدید روانی ، اختلافات مختلف درونی ،‌ جنونهای گوناگون و … از انگیزه های بسیارقوی می باشند که قادر هستند گاهی مستقیماً نقش مؤثری را در ایجاد جرم ایفا نمایند و عنصر چهارم هم شرط است . شرط پدیده ای است که زمینه را برای ارتکاب جرائم گوناگون به خوبی آماده می سازد . شرط یاشرایط راباید پدیده ای به مراتب قویتر از کلیه عوامل محسوب کرد. زیرا زمانی که شرط یاشرایطی به عوامل موجود اضافه شوند امکان ایجاد جرم جدید و افزایش جرائمی که وجود داشته است بسیار زیاد می شود .

پس جرم از امتزاج و ترکیب چندین عامل بوجود می آید و برای شناسایی و کشف علت حقیقی آنها باید ابتدا این عاملها را شناخت و به حدود تأثیراتشان پی برد ودر جهت تدابیر اصلاحی و تهذیبی آنان بر آمد به طور کلی دو دسته از عوامل در ایجاد بزهکاری مؤثر می باشند :

 • عوامل ذاتی و فردی
 • عوامل خارجی که خارج از وجود طفل قرار دارند که همانا اثر ثانوی محیط و اجتماع است .

عوامل فردی همچون نقایص و عیوب ارثی ،‌یا عارضی در طفل ،‌عوامل جسمانی و روانی ،‌روحیه ضعیف و تلقین پذیر اتفاقات در محیطهای نامناسب بخصوص کودکان و اطفالی که روحی حساس و اعصابی ضعیفتر از بزرگسالان دارند طبعاً خیلی زودتر از آنان ،‌متهور تأثیرات سوء‌نظیر فقر ،‌بیکاری و سرمشقهای بد قرار می گیرند . رفتار معاشرین ناشایسته ممکن است موجبات سقوط طفل را فراهم سازند . عوامل ذاتی و سرشتی ،‌توارث،‌اثراتی که امراض در فرد ایجاد می کند به سه صورت ممکن است :

 • مجموعه صفات و اوصاف موروثی منتقل از پدر و اجداد
 • تحولاتی که از آغاز زندگی جنینی بر اساس این صفات و به دنبال یک سلسله قبل در تکوین شخصیت طفل موثر است و موجد یک صفات تازه ای گردیده است .
 • ترکیب و شکل گرفتن تمام آنها در یک وضعیت ثانوی و تازه ای تحت عنوان طنیت و سرشت ذاتی شخص باتوجه به اثراتی که حوادث و اتفاقات بعد از تولد در طفل بجای خواهد گذاشت.

نقایص ارثی ،‌ دوران جنینی ،‌حوادث زمان کودکی در رشد طفل و شخصیت او مؤثر است و اگر اخلالی در آن بوجود آید این عوارض ممکن است مانع رشد طبیعی کودک و پرورش شخصیت اوشود و یا اینکه در تکامل او تأخیر ایجادنماید . و سپس به صورت نقایص شخصیت نه اختلالات عاطفی و هر نوع پریشانیهای روانی درونی ظاهر شود و تحت اثر این عوارض و حالت غیر طبیعی ذاتی خودمرتکب اعمالی شود که با زندگی اجتماعی ناسازگار و مخل نظم جامعه باشد که در هنگام مواجه با بزه های اطفال ناسازگار باید به شخصیت و خصوصیات اخلاقی آنان توجه نمود. ممکن است انگیزه آنان ناشی از وضع غیر عادی باشد در آن صورت باید برای معالجه به مؤسسات خاص طبی برد.

علل فردی و اثراتی که توارث یا امراض روانی و اختلالات عاطفی می تواند در طفل ایجاد کند هر چند موضوع بیشتر به زیست شناسی روانپزشکی بستگی دارد صفات ارثی در بعضی از موارد ممکن است مستقیماً به فرزندان منتقل شود و در بعضی موارد فقط قسمتی قابل انتقال می باشد مثل صرع 1% ولی کابوس وحشت شبانه نزد اطفال ،‌ راه رفتن درخواب ،‌تشنجات و هیجانات عصبی بیشتر قابل انتقال است و اغلب عوارض مرض به صورت یک سلسله هیجانات و تحریکات عصبی و عدم تعادل در اعمال و حرکات طفل ظاهر می شود. صفات و خصوصیات اخلاقی و عوارض روانی از والدین قابل انتقال است و گاهی تظاهر آن بلافاصله یک نسل در نسل بعد ظاهر می شود . صفات ارثی بعضی صفات و عوارضند که ذاتی و در هنگام تکوین و تولد بوجود می آید و یا بر اثر اتفاقات و حوادث دوران بارداری و زایمان ایجاد می شود . مجموعه این عوامل اعم از ازثی –ذاتی صرفنظر از بیماریها که اختلالاتی به طور مستقیم در طفل ایجاد نمایند و بر اثر جلوگیری از رشد طبیعی و سالم طفل سبب می شود که طفل فاقد یک شخصیت محکم و قوی بوده و امکان ارتکاب نزداین

اطفال و جوانان بیشتر است . از طرفی حساسیت روانی جوان و قابلیت انطباق او با هر شرط اجتماعی و تحولاتی که در حیات جوان پیش می آید و بالاخره محیطهای مختلف شغلی ،‌ تربیتی ،‌اقتصادی،‌خانوادگی که با آن مواجه است ، انگیزه ها و عوامل درونی وبرونی بزهکاران جوان را تشکیل می دهد .

علل مجرمیت و شناخت انگیزه ها و عوامل و آثار اجتماعی،روانی،اقتصادی،فردی بزهکار جوان مشکل قدیمی است که بعضی علل موروثی و برخی اکتسابی وپاره ای عواملی سرشتی وروحی و…راذکرمی کنند که ما باید علل را بشناسیم ودرصدد آن باشیم که وسایل مبارزه با آن را فراهم نمائیم و از میزان بزهکاری بکاهیم.پس یک علت و دسته علل مطلق دلیل بزه نیست بعضی خصوصیات بدنی،عده ای عوامل و آثار اجتماعی مثل سینماـمطبوعات ـمحله های فقیر و پر جمعیت،وضع جغرافیایی ،اندازه گیری درجه حرارت و رطوبت،بی خبری از خداوند و بی اعتنایی به اوامر و مذهب خود میدانند که علت واحد نیست و تاثیر علل در اشخاص و

موقعیتها فرق دارد. عوامل جرم زمینه مساعدی دارد و انگیزش خارجی را تقلیل می دهد که باید آن عاملی که

بیشتر مؤثر است را از بینبرد و یا سطح تعلیم و تربیت افراد را بالا برد و بر طبق موازین عقلی و اجتماعی مهیا نمود.تحقیقات گسترده ای که به منظور پی بردن به علل تخلف جوانان از قوانین اجتماعی انجام شد.نتایج زیر استنباط گشته که این افراد آمادگی بیشتری برای ارتکاب بزه دارند:

1ـ افراد کمتر از 15 سال.

2ـ افرادیکه در حومه شهرها زندگی می کنند.

3ـ نوجوانانی که از تفریحات سالم و تحصیلات برخوردار نیستند.

4ـ نوجوانانی که از لحاظ مالی در رفاه بوده ولی از توجه و محبت بی بهره بودند.

5ـ عدم رشد معنوی و اخلاقی نوجوانان.

6ـ خصوصیات جسمانی پسران.

7ـ پسران بیش از دختران.

به طور خلاصه وقتی نیازهای نوجوانان برای احراز هویت،امنیت،استقلال و بحث با شکست مواجه شود، رفتارضد اجتماعی آنان به عنوان کوششی است در جهت تنشهای انباشته شده وناکامی آنان.پاره ای از شرایط هم به بزهکاری می انجامدمنجمله کم هوشی ، فقر فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ،تعارض درخانواده، خانواده های از هم پاشیده ،بی محبتی والدین نسبت به فرزند،نبود ضوابط اخلاقی صحیح در خانواده،تحقیر و شکست درمدرسه و احساس حقارت ناشی از عیوب جسمانی یا علل تخیلی یا واقعی که در بحثهای بعدی به اختصاردرباره عوامل مهم ان اشاره می گردد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

آوریل 30

اختصاصات بزهکاریهای اطفال و نوجوانان:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر

اختصاصات بزهکاریهای اطفال و نوجوانان:

با وجود شباهتهایی که بین جرائم اطفال و نوجوانان و جرائم بزرگسالان وجود دارد. معهذا بزه های ارتکابی کودکان از نظر انگیزه، چگونگی وقوع جرم و نحوه ارتکاب و پیش بینی های قبلی برای ارتکاب جرم با جرائم بزرگسالان متفاوت است و دارای ویژگی های مخصوص خود می باشد که اهم آن عبارتند از:

1-بزه های فردی در اطفال و نوجوانان همیشه ساده تر و نزد اکثر آنها با بزه های کوچک شروع می گردد. این بزه ها بیشتر به صورت دزدی از فروشگاهها، دزدی مواد خوراکی، میوه، اشیاء کوچک و سهل الوصول می باشد. در بزه های گروهی، بزه ها به صورت دیگری در می آیند، یعنی اول با سرقتهای کوچک شروع می شود و سپس به سرقت های بزرگ منجر می گردد. در بیشتر موارد، کودک یا نوجوانی است که سابقه جرم یا شرارت داشته و همانا اوست که رهبری و هدایت گروه را بر عهده می گیرد و بزه با تدارکات قبلی و احتیاط های لازم انجام می شود و امکان دارد گروه، بزه های متعددی مرتکب شود بدون آنکه دستگیر گردد. و گاهی 1 یا 2 نفر از اعضاء دستگیر می شوند و حتی الامکان سایرین را معرفی نمی کنند و در اینجا یک مسئله پیش می آید که از نظر تربیت مجدد برای طفلی که دستگیر شده حائز اهمیت است چون وقتی دوستان آن، آزاد باشند کوشش دارند طفل را پس از طی تدابیر تربیتی یا به طرق دیگر به گروه جذب کنند و در اینجا احتمال ارتکاب مجدد جرم وجود دارد به همین دلیل کودکانی که به صورت گروهی بزه انجام می دهند در بیشتر موارد در شمار مرتکبین تکراری بزه در می آیند.

2- جرائم اطفال- بزه های کودکان و نوجوانان غالباً به صورت گروهی انجام می شود.

کودکان و نوجوانان همانطوریکه در اکثر بازیها، معاشرتها، محیط مدرسه، بازی و اجتماع با دوستان هستند در انجام عمل خلاف نیز تمایل دارند که بیشتر دسته جمعی به این گونه اعمال اقدام کنند و بیشتر اوقات پس از ایجاد گروه برای سرگرمی، به دست آوردن پول یا تفریح دست به دزدی و یا مرتکب بزه های دیگر مثل تخریب یا جرائم جنسی می گردند.

جرائم گروهی در میان کودکان و نوجوانان و گروههای بزهکار کم سن وسال در بعضی از کشورها و به وفور و به صورتهای گوناگون دیده می شود.

بزه های گروهی:

یک دسته از نوجوانان از راه رفاقتهای گروهی و ایجاد سرو صداهای فراوانی، تشکیل گروههای آزاد را در سنین نوجوانی می دهند که اگر طبیعی باشد، مسئله أی نیست اما در صورتیکه برای انجام بزه باشد بایستی از ادامه کار آنها جلوگیری به عمل آورد. مفهوم بزهکاری های گروهی این است که وقتی دو یا سه نفر یا بیشتر افراد جمع می

شوند و نقشه ارتکاب جرمی را طرح می کنند بعد از تهیه و تدارک کلیه مسائل اقدام به ارتکاب بزه های گوناگون

می کنند. روش زندگی کودکان و نوجوانان برای انجام بزه مناسبتر است چون در مدرسه و کارگاه چندین نوجوان به

سر می برند. بی نظمیها، شیطنتها و حتی بزهکاریهای نوجوانان به نحو گروهی باعث ایجاد شجاعت و شهامت بیشتر میگردد. بزهکایری گروهی صورت کوچکی از اجتماع است که دارای ویژگیهایی به شرح زیر می باشد:

اولاً) دارای سلسله مراتب تقریباً منظم و سازمان ابتدایی و رئیس می باشد.

ثانیاً) دارای قاعده و مقررات مناسب آداب (فریادها، کلمات سمبلیک) می باشند و اکثراً میعادگاه معین دارند و دور هم جمع می شوند و نقشه می کشند. مثل کافه، کنار کوچه، میدانها، در اماکن محیط دبیرستان، دبستان، سالنها، اماکن زیر زمینی، پارکها، مساجد، خراجه ها، قهوه خانه ها، جنوب شهر و …

بزه های پنهان:

در گذشته طبقه بندی از سوابق بزهکاران نشانگر این بود که این کودکان در شرایط زندگی فقیرانه بزرگ شده اند. اما قسمت دوم نتیجه گزارش سازمان ملل تغییری شدید در این گرایش را نشان می دهد. زیرا در حال حاضر نمی توان گفت که بزهکاری نوجوانان به یک دسته اقتصادی- اجتماعی خاصی محدود است. شواهد زیادی نشان می دهند که کودکان با داشتن در آمد زیاد از راه اخاذی با تهدید، بزهکار می شوند.

گزارشی درباره کش رفتن از مغازه در نقش مشتری، در بلژیک، نوعی از بزهکاری پنهان را بیان می کند. بنابه این گزارش این نوع دزدی ها به ندرت به دادگاه کشیده می شوند. اطلاعات حاصله از منابع دیگر نشان می دهند که این اعمال در موارد نسبتاً همگانی توسط کودکان تقریباََ12 ساله صورت می گیرد که نود درصدشان پسران هستند. این اعمال غالباً توسط گروههایی صورت می گیرند که اعضای آنها همدیگر را برای دزدی تحریک می کنند تا سبب خنده و تفریح شوند. آنها بیشتر در خانواده های مرفه هستند تا طبقات دیگر.

این موضوع تأکید می کند که مسئله بزهکاری جنبه دیگری نیز دارد و ما نمی توانیم فقط به کودکان یا نوجوانانی بپردازیم که به سبب جلب توجه مقامات مسئول بزهکار نامیده شده اند. در هر کشوری گروههای دیگری نیز هستند مانند افرادیکه اشیاء مغازه ها را بلند می کنند، اما به دلایلی به پلیس یا مقامات رسمی معرفی نمی شوند. بعضی مواقع خانواده ها و یا مدارس از آنها حمایت می کنند و یا شاکی بر اثر فشار منصرف می شود. بدین ترتیب بزهکاران دو گروه هستند:

گروه اول: یعنی بزهکاران شناخته شده که می توان آنها را به قسمت بیرون آمده از یک قطعه یخ بزرگ شناور به روی آب تشبیه کرد.

گروه دوم: که بزهکاران ثبت نشده اند و بیشتر به آن قسمت از قطعه یخ شناور شباهت دارد که زیر آب پنهان است.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

نظریاتی چند راجع به بزهکاری:

   در مورد بزهکاری کودکان و نوجوانان، نظرات بسیاری از ابراز شده است که به فهرست اعم آنها اکتفا می کنیم:  

 • موروثی بودن ( نارسائی کروموزومی)1:

مفهوم این نظریه این است که بزهکاری، معلول نارسائیهای کروموزومی می باشد و ترکیب کروموزومی آنها x yy می باشد که در بعضی از افراد مجرم معلوم شد که بسیاری از مردانی که ترکیب کروموزومی فوق را داشتند افرادی کاملاً بهنجار و مطیع از قانون بودند و تنها 2%از افراد مجرم را این دسته تشکیل می دهند ولی نکته جالب اینجاست   که آن موقع هنوز وسائل کافی برای پیدا کردن و بازشناسی افراد طبیعی از افراد غیر طبیعی نبود ولی کم کم با ایجاد روش رنگ کردن فلوئرسانت توانستند افرادی را که دارایy اضافی هستند را از سایر افراد مجزا کنند به نحوی که مقایسه ساخت ارثی اساسی بین انواع جوامع به سهولت انجام پذیرفت. اما به علت فقدان پژوهشهای کنترل شده با تعداد قابل توجهی از آزمودنیها و مهمتر از آن به سبب اینکه تعداد کمی از مجرمان دارای این ویژگی هستند این ساخت ارثی توضیح زیادی درباره رفتار جنایی،جنون حاصل از عدم تعادل کروموزومها و بزهکاری به دست نمیدهد.

که برخی از دانشمندان نیز فرضیه بزهکار بالقوه را به کلی رد کرده اند و می گویند هیچ نوجوانی به طور ارثی و مادرزادی، بدخو، ظالم و خلافکار نیست.2

عده نیز به این باور شدند که عوامل فرهنگی، اجتماعی باعث بزهکاری کودکان و نوجوانان می شود و مطالبات خود را در حول این محور انجام دادند مثل مطالعات (النورگلواک)3 که در خصوص نوجوانان پسر و بررسی های ژرف (خانم گی زلاکنیکا)4 درباره بزهکاری دختران که عمدتاً به تأثیر عوامل خانوادگی، روابط والدین و فرزندان و نیز عوامل فرهنگی و اجتماعی تأکید می ورزند.5

1 رضاعی‚ حسین‚ بیماری های مغز و روان‚ انتشارات چهر، تهران 1335‚ ص 123

2 سیاسی‚ علی اکبر‚ نظریه های مربوط به شخصیت‚ انتشارات دانشگاه تهران 1342 ‚ ص 243

3 Eluor Galwak

4 Giesla Kowike

5 کی نیا‚ مهدی‚ مبانی جرم شناسی‚ انتشارات دانشگاه تهران 1357‚ص 1104

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

آوریل 30

نتیجه گیری پژوهش:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;راههای رسوخ مُدهای غیر متعارف بر جامعه

فصل 5

نتیجه گیری پژوهش

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات پژوهش

خلاصه پژوهش

منابع

پیوست ها

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری :

شاید مدگرایی و تقلید و الگو گرایی در میان جوانان و نوجوانان از مسایلی باشد که اظهارنظر قطعی و یقینی درباره آن بسیار سخت و دشوار است .

در این تحقیق نیز علاوه براینکه در فصل اول و در بان مسئله به شرح مد و مدگرایی و تقلید و الگوپذیری اشاره شده و به اهمیت و اهداف تحقیق اشاره شده و در تبیین متغیرها تا حدی به آن پرداخته شده است ولی باید گفت علیرغم دقت همه جانبه مطالب همه مطالب الگو و مدگرایی نیامده است .

به همین دلیل در فصل دوم از منابع روان شناسی رفتاری و جامعه شناسی رفتاری به استخراج مفاهیم مرتبط با الگوپذیری و نقش نمایی و مدگرایی پرداخته شده است و دیدگاه های مختلف نظری و تئوری در این زمینه پرداخته شده است . ولی آنچه مسلم است این است که مدگرایی خوب است اگر از هنجارها و ارزش ها و باورهای ملی و اجتماعی فراتر نرود و اگر هم رفت آفت و آسیب بر پدیده های ارزشی نباشد .

در یک کلام باید گفت نتیجه گیری بحث مد و مدگرایی معطوف به نتیجه است . یعنی صرف استفاده از یک رنگ ، استفاده از یک مدل ، استفاده از یک آرایش ، تبعیت از طرز پوششی ، پیروی از روش خاص لباس پوشیدن و راه رفتن و آرایش و … بد نیست و اگر بتواند انگیزه تعدد و تنوع طلبی نوجوان و جوان را خنثی کند ، بسیار سودمند هم هست . زیرا اصولاً نوگرایی و تنوع طلبی و احساس و نیاز به تغییر و تحول در فطرت و خون جوانان قرار داده شده است . و اصولاً پوشیدن لباس شاد و خوشایند و استفاده از تزیین و بوهای خوش و شرکت جوانان در محافل عمومی با شادابی و خوشحالی و نیز مردم پسند بسیار پسندیده و خوش پسند است که رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار تاکیدات فراوانی در این باره به ما کرده اند.

اما غرب و کشورهای غربی و کارتل های اقتصادی فقط با نیت چپاول و غارت ثروت ها و نیز تغییر دادن هویت انقلابی و شورآفرینی علمی به ابتذال و ملنگی و آوارگی و دل مشغولی به همین مدها و مدل ها بتوانند کشورها را غارت کنند و باید مسئولان و دولت مردان و صاحب نظران در این زمینه هشیار باشند که هستند .

در روش تحقیق هم با استفاده از پرسشنامه 10 سوالی با 5 گزینه که در میان 200 نفر از دانشجویان ارائه شده است این موارد مورد سوال آنان واقع شده است که جوانان ضمن تاکید به نیاز به تنوع و تغییر و نبود الگوهای مناسب و جذاب با نیازهای خود در ایران و میهن اسلامی به الگوها و مدل های خارجی که متناسب با نیازهای آنان و مطابق افراد و شرایط متنوع آنان است روی می آورند و معتقدند که حتی مدها و الگوهای ملی و ایرانی هم تحت نظارت و محدودیت قرار دارند و استفاده از مدل های ذکر شده مشکلاتی به بار می آورد . و اگر قرار است مشکلاتی داشته باشد بگذارید با مدل های خارجی داشته باشد .

 • شناخت نیازهای جوانان
 • ارائه مدل های پارچه و کفش و وسایل صوتی و تصویری و نقلیه مطابق با نیازهای جوانان
 • عدم محدودیت و ملاحظه کاری از ویژگی های مدل های بیگانه است . و محدودیت و کم تنوعی و تکرار در مدل های ایرانی از الگوهای ملی و میهنی است .

محدودیت ها و ملاحظات پژوهش :

خوشبختانه محدودیت ها و ملاحظات چندی در ارئه و برگزاری تحقیق وجود نداشت و از لحاظ پرداختن و ارائه و گفتگو با افراد و جوانان مشکلاتی دربرداشت.

تنها مشکل و محدودیت به هنگام مصاحبه و برقراری ارتباط بود که جوانان فکر می کردند که غرض از گفتگو و صحبت با آنان برخورد و امر به معروف و نهی از منکر با آنها بوده که پس از ادامه گفتگو مشخص گردید که غرض از گفتگو و تکمیل پرسشنامه ادامه و تکمیل تحقیق بوده و در این صورت همکاری خوبی نشان دادند .

 • محدودیت دوم از لحاظ کمبود منابع تئوری و نظری بود که منابع و اطلاعات زیادی در دسترس نبود
 • محدودیت سوم از لحاظ آماری و فرصت زمانی اندک بود که این تحقیق در فاصله برگزاری امتحانات ترم بهاره انجام گردید .
 • و بالاخره تفاوتهای مدگرایی در جنس دختر و پسر که در این تحقیق از هم جدا بررسی و مطالعه نشده اند .

 

 

 

پیشنهادات

با توجه به مطالعه منابع ارزشمند و درگیری و قرار گرفتن در نیاز ها و خواسته های جوانان و نیز اشراف و آگاهی از شرایط و مقتضیات اجتماعی و نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می گردد .

 • رادیو و تلویزیون مدل های پسندیده و به هنجار ایرانی و خارجی را خود در برنامه های تلویزیونی و سریال ها ارائه نماید .
 • نمایشگاههای بهاره وتابستانی و پاییزی زمستانی در این زمینه در تمام استان ها برگزار گردد .
 • در ورود مدل های نابهنجار کنترل بیشتری شود .
 • و در بی توجهی به مدل های نابهنجار و توجه به مدل های ملی و میهنی خود به خود این مد ها از مد می افتند .
 • استفاده هنرپیشه ها و صاحبنظران و مسئولان از مدل های هنجار و ترویج آن در میان جوانان و نوجوانان

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ مورد استفاده

ردیف نویسنده و سال اثر ترجمه انتشارات محل انتشار
1 اتو کلاین برگ ، 1372 روان شناسی اجتماعی علی محمد کاردان اندیشه تهران
2 دلاور ، علی ، 1373 روش های آماری در علوم تربیتی _____—– پیام نور تهران
3 دوان شولتز ، 1377 نظریه های شخصیت جمعی از مترجمان ارسباران تهران
4 سید محمدی ، یحیی، 1377 روان شناسی یادگیری              —– روان تهران
5 شعاری نژاد ، علی اکبر ، 1365 جامعه شناسی آموزش و پرورش              —– امیر کبیر تهران
6 محسنی ، منوچهر ، 1362 جامعه شناسی عمومی              —– طهوری تهران
7 نصری ، عبداله، 1372 مبانی انسان شناسی در قرآن              —– فیض کاشانی تهران
8 هنسون، 1372 تکنولوژی جدید ارتباطی داوود حیدری ارشاد اسلامی تهران

 

 

 

 

جوانان عزیز :

پرسشنامه ای که در اختیار شماست ، حاوی سوالاتی درباره راههای رسوخ و نفوذ مدهای غیر متعارف و ناهنجار در ایران است . خواهشمند است با مطالعه دقیق و انتخاب گزینه مناسب ما را در رسیدن به اهداف تحقیق یاری و مساعدت کنید . « ذکر مشخصات اختیاری است »

نام :                       سن :                       تحصیلات :

نام خانوادگی :           جنس :                    شغل:

با احترام گوهر امامی

ردیف عناوین سوالات خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
1 اصولا جوانان به تغییر و تحول در لباس و پوشش و رفتار علاقه مندند .          
2 الگوهای جذاب و مورد پسند در الگوهای خارجی بیشتر است .          
3 الگوهای بیگانه با هر نیتی نیازهای جوانان را بهتر می شناسند .          
4 تنوع و روزانگی و تناسب در مدل های خارجی با سلایق جوانان تناسب دارد .          
5 برای هر تیپ و هر زبان و هر فردی الگوی متناسب و شایسته وجود دارد .          
6 عامل یا عوامل بازدارنده در الگوهای بیگانه بسیار کم است .          
7 الگوهای ملی و ایرانی محدود و بسیار اندک هستند .          
8 خود الگوها تحت نظارت و چهار چوب قرار دارند و اصولا از مد و الگو تبعیت نمی کنند .          
9 تنوع و روزانگی در مدل هنجار ایرانی متناسب با نیازهای جوانان نیست .          
10 از نیازها و خواسته های متنوع جوانان در الگوسازی و مدل گرایی استفاده نمی شود .          

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

آوریل 30

از بین بردن ترس ها و رفتارهای ناخوشایند :پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;راههای رسوخ مُدهای غیر متعارف بر جامعه

از بین بردن ترس ها و رفتارهای ناخوشایند

قبلاً به حساسیت زدایی منظم برای درمان موفق فوبیها اشاره کردیم . سپس درباره شیوه درمانی دیگری به نام غرقه سازی بحث کردیم که می تواند موثر باشد ، ولی برای بیمارکمتر خوشایند است . شیوه های مختلف سرمشق گیری یک روش درمانی دیگر را نیز شامل می شود . گاهی اوقات سرمشق گیری چندین مزیت بر حساسیت زدایی منظم دارد : این شیوه را می توان در مورد بیماران بسیار جوان به کار برد ، که ممکن است نتوانند دستورات درمانگر را در طول مدت آموزش آرمیدگی عضلانی عمیق ، دنبال کنند . این شیوه می تواند سریع تر باشد و وقت کمتری را بگیرد ، مخصوصاً هنگامی که از فیلم یا نوارهای ویدیویی استفده می شود . به خاطر ماهیت واقع بینانه برخی از شیوه های سرمشق گیری ( به طوری که بعداً شرح داده می شود ) ، ممکن است تعمیم بهتری به موقعیت های دنیای واقعی وجود داشته باشد .

بندورا و همکاران او برای ارزیابی توان درمانی سرمشق گیری ، آزمایش هایی را انجام داده اند . بندورا ، گروسک و من لاو کوشیدند تا ترس شدید از سگ ها را در کودکان کاهش دهند . کودکان به چهار گروه تقسیم شدند . گروه اول 8 جلسه سه دقیقه ای سرمشق گیری تدریجی داشتند که در آنها کودکی همسال را مشاهده کردند که با سگ مهربانی بازی می کرد . کودک به سگ نزدیک شد ، آن را نوازش کرد ، به آن بیسکویت داد ، قلاده سگ را به دست گرفت و با او گردش کرد و بالاخره به محل نگهداری سگ رفت و با آن بازی کرد . در این گروه برای کم کردن اضطراب ، زنجیره سرمشق گیری در یک بافت میهمانی صورت گرفت ( با کلاه های میهمانی ، بادکنکها ، شیرینیجات و جوایز). کودکان گروه دوم ، همان زنجیره سرمشق گیری را بدون بافت میهمانی مشاهده کردند . گروه سوم ، بافت میهمانی را با حضور سگ ، ولی بدون الگو تجربه کرد ( برای کنترل مواجهه با سگ ) . گروه چهارم ، بافت میهمانی را بدون سگ و الگو تجربه کرد ، سپس همه کودکان ، دو آزمون رفتاری بعد از درمان داشتند که از آنها خواسته شد تا از الگو تقلید کنند ، در یکی از آزمونها باید فوراً این کار را می کردند و در آزمون بعدی ، یک ماه بعد . هر دو گروهی که الگو داشتند ، از دو گروه بدون الگو بهتر بودند ، و تفاوت مهمی بین بافت میهمانی و بافت خنثی وجود نداشت . در دو گروهی که الگو را دیده بودند ، این بهبودی ها ، یک ماه بعد بدون تغییر ادامه داشت .

در آزمایش بعدی ( بندورا و من لاو ، 1968 ) ، شیوه ها یکسان بودند و به جز اینکه کودکان به جای یک الگوی زنده ، یک فیلم را تماشا می کردند ( اصطلاح سرمشق گیری نمادی برای اشاره به شیوه هایی به کار برده می شود که به جای الگوی زنده ، شامل الگویی در یک فیلم یا صرفاً توصیف کلامی یا کتبی رفتار الگوست ) . در یک گروه ، همان الگو و سگ در هر صحنه وجود داشتند ، در حالی که ، در گروه بعدی ، فیلم شامل کودکان مختلفی بود که با سگهای مختلف بازی می کردند . تصور بر این بود که استفاده از الگوهای چندگانه ممکن است به کودکان کمک کند که رفتارهای الگو را به رفنتارهای خودشان تعمیم دهند . گروه سوم فیلمی را می دید که درباره سگ ها نبود .

هر دو گروه آزمایشی از این درمان بهره بردند ، اما گروهی که الگوهای چندگانه داشت ، در آزمون پی گیر یک ماه بعد ، یادداری بهتری را نشان داد. بندورا و من لاو ، همچنین نشان دادند که اغلب کودکان گروهی که الگوی چندگانه داشتند ، مایل به انجام چالش انگیزترین رفتار ، یعنی ، وارد شدن به محل نگهداری سگ بودند .

سرمشق گیری برای از بین بردن فوبیها در بزرگسالان نیز به کار برده شده است . در نوعی از سر مشق گیری به نام سرمشق گیری توام با مشارکت ، بیمار در هر مرحله درمان ، رفتار الگو را تقلید می کند ، و درگیری بیمار با موضوع فوبی هر بار سخت تر می شود . برای مثال ، بندورا ، بلانکارد و ریتر ( 1969 ) از این شیوه برای افرادی که فوبی مار داشتند استفاده کردند . در طول مدت درمان ، درمانگر بدون اینکه بترسد ، مار بزرگی را در دست می گرفت . ابتدا از بیمار درخواست می شد که به بازوی درمانگر که مار را نگهداشته بود ، دست بزند ، سپس دست او را لمس کند ، بعد خود مار را لمس کند و الی آخر تا اینکه بتواند نگهداشتن مار را کنترل کند و اجازه دهد که مار به دور او بپیچد . بندورا و همکاران استدلال نمودند که سرمشق گیری توام با مشارکت باید مخصوصاً به این علت موثر باشد که بیمار را با تجربه واقعی مواجه می سازد . در واقع ، آنها متوجه شدند که سرمشق گیری توام با مشارکت ، تقریباً دو برابر درمان های سرمشق گیری نمادی و حساسیت زدایی منظم ، موجب بهبودی می شود . سرمشق گیری توام با مشارکت هنگامی که برای درمان انواع فوبیها دیگر به کار برده شد ، مثل ترس از ارتفاع ، آمپول ، یا دندانپزشکان ، موفق بوده است .

خلاصه فصل

بندورا و والترز معتقدند که نظریه یاگیری سنتی ناقص است ، چون نقش یادگیری مشاهده ای را نادیده گرفته است . برخلاف یادگیری سنتی که بر اهمیت تجربه فردی تاکید دارد ، یادگیری مشاهده ای به مقدار زیاد از طریق تجربه جانشینی صورت می گیرد . بندورا و والترز همانند فروید معتقدند که تجربه های اولیه کودکی می تواند تاثیر مهمی بر شخصیت بزرگسال داشته باشد ؛ ولی از نظر آنها ، این تجربه ها از طریق اصول یادگیری اجتماعی تاثیرات خود را اعمال می کنند .

چند تن از نخستین روان شناسان ، مثل بالدوین ، مورگان و مک دوگال ، معتقد بودند که انسان و حیوان ، گرایش فطری به رفتارهایی دارند که می بینند دیگران آنها را انجام می دهند . ویلیام جیمز معتقد بود که گرایش تقلید در انسان و حیوان ، غریزی است . ملتزوف و مور ، گرایش قابل اطمینانی را در کودکان برای تقلید مشاهده کردند .

نتایج آزمایش های ثرندایک ، از ادعای ویلیام جیمز مبنی بر اینکه حیوانات قادر به یادگیری به وسیله تقلید هستند ، حمایت نکرد . ثرندایک نتیجه گرفت که حیوانات نمیتوانند به وسیله مشاهده یاد بگیرند و باید طبق قانون اثر ، فعالانه پاسخ بدهند و پیامدهای پاسخدهی خود را تجربه کنند تا یاد بگیرند .

ثرپ، یادگیری مشاهده ای را به سه طبقه تقسیم کرد : تسهیل اجتماعی ، تقویت موضعی ، و تقلید واقعی .

میلر و دلارد در کتاب مشهور خود بیان داشتند که یادگیری مشاهده ای ، نوع دیگری از یادگیری ( غیر از شرطی سازی کلاسیک و کنشگر ) نیست ، بلکه صرفاً نوع خاصی از شرطی سازی کنشگر است . به اعتقاد آنها ، یادگیری مشاهده ای ، مستلزم موقعیت هایی است که محرک تمیزی ، رفتار شخص دیگر باشد ، و پاسخ مناسبی که تازه رخ می دهد ، شبیه رفتاری باشد که مشاهده کننده آن را انجام می دهد . تحلیل آنها از تقلید ، تنها در مواردی کاربرد دارد که یادگیرنده در آنها (1) رفتار یک الگو را مشاهده می کند ، (2) فوراً پاسخ وی را کپی می کند ، و (3) تقویت دریافت می دارد . از نظر میلر و دلارد ، تقلید در واقع نوع خاصی از تعمیم است که شواهد آزمایشی دیگری نیز از این مفهوم تقلید تعمیم یافته حمایت کرده اند .

از دید بندورا ، نظریه تقلید تعمیم یافته ، همانند نظریه های دیگر تقلید ، نامناسب است . بندورا ، تقویت را برای یادگیری رفتارهای جدید از طریق مشاهده ، ضروری نمیداند، ولی انتظار تقویت برای عملکرد این رفتارهای جدید را لازم می داند .

نظریه بندورا یک نظریه شناختی است که چهار عامل تعیین کننده را برای وقوع رفتار تقلیدی با اهمیت می داند : (1) فرایندهای توجه ، (2) فرایندهای یادداری ، (3) فرایندهای تولیدی حرکتی ، و (4) فرایندهای تشویقی وا نگیزشی .

عواملی که بر احتمال وقوع تقلید اثر می گذارند عبارتند از : (1) ویژگی های الگو ، (2) ویژگی های یادگیرنده ، و (3) ویژگی های موقعیت .

بخش عمده ای از مطالعات بندورا و همکاران وی صرف بررسی این موضوع شد که چگونه رفتار پرخاشگرانه می تواند از طریق اعمال یک الگو ترغیب شود .

زمینه هایی که تاثیرات مشاهده و تقلید در آنها بیشتر از همه بررسی شده است ، عبارتند از : فوبی ها ( هراس ها ) ، اعتیادها ، رشد شناختی و قضاوت های اخلاقی و رفتار اخلاقی .

عمدتاً به خاطر کار با نفوذ بندورا ، سرمشق گیری یکی از ابزارهای مهم برای رفتار درمانگران محسوب می شود . بندورا و والترز معتقدند که یک الگو به سه طریق می تواند بر رفتار مشاهده کننده اثر بگذارد : تسهیل رفتارهای کم احتمال ، فراگیری رفتارهای جدید ، و از بین بردن ترس ها و رفتارهای ناخوشایند .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

آوریل 30

ویژگی های یادگیرنده :پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;راههای رسوخ مُدهای غیر متعارف بر جامعه

ویژگی های یادگیرنده

همراه با آغاز پژوهش اولیه بندورا ، تلاش های متعددی برای پی بردن به تفاوت های فردی که با گرایش شخص به تقلید از دیگران همبستگی دارند ، صورت گرفت . به نظر می رسد که بسیاری از متغیرهای کشف شده ، به موقعیت های خاصی مربوط می شوند و در حالی که برخی از آنها کاملاً واضح هستند ، موارد دیگر این گونه نیستند . بندورا در پسرها بیشتر از دخترها گرایش به تقلید از رفتارهای پرخاشگری یافت . آبراموویچ و گروسک ( 1978) در بررسی تقلید همسالان در مدت بازی سازمان نیافته ، متوجه شدند که کودکان کوچکتر ( 4 ساله ) از کودکان بزرگتر ( 9 ساله ) تقلید بیشتری کردند . شگفت انگیز اینکه آنها دریافتند که کودکان سلطه گر ( که از خود آنها زیاد تقلید می شد ) نیز گرایش به رفتار تقلیدی داشتند .

با اینکه بسیاری از ویژگی های همراه با تقلید ممکن است خاص موقعیت باشد ، یک اظهار کلی و از نظر شهودی منطقی این است که افرادی که از رفتارهایشان مطمئن نیستند ، با احتمال بیشتری از رفتارهای دیگران تقلید می کنند . بسیاری از مطالعات ، با دادن تکالیفی به آزمودنی ها که یا در آنها شکست می خوردند و یا موفق می شدند ، سطح اطمینان آنها را به صورت آزمایش ، دستکاری کردند . برای مثال ، در بررسی رابرتس و همکاران (1982) ، به کودکان دوره ابتدایی در یک تکلیف انتخاب کالا ، پسخوراند مثبت یا منفی داده شد ، و آنهایی که پسخوراند منفی دریافت کرده بودند ، در تکلیف بعدی ، از الگوی ویدیویی تقلید بیشتری کردند . آبلسون و لسر (1959) متوجه شدند کودکانی که اعتماد به نفس کمی دارند نیز آمادگی بیشتری برای تقلید دارند . در یک آزمایش دیگر ، ژاکوبزاک و والترز (1959) دریافتند کودکانی که در یک تکلیف جداگانه ، استقلال نشان داده بودند ( یعنی ، کوکانی که با وجود داشتن مشکل ، کمک دیگران رانپذیرفتند ) ، از کودکان بسیار وابسته ( که حتی هنگام عدم نیاز به کمک ، آن را پذیرفتند ) ، با احتمال کمتری الگو تقلید نمودند.

ویژگی های موقعیت

در حالی که این درست است که مردم هنگام تردید درباره یک رفتار درست احتمال بیشتری تقلید می کنند ، این نیز درست است که برخی از موقعیتها به خاطر ماهیت شان ، تردید بیشتر و ینابراین ، تقلید بیشتری را فراخوانی می کنند . برای مثال ، در مطالعه ژاکوبزاک و والترز که در بالا به آن اشاره شد ، تکلیف بسیار مبهم بود . آزمودنی ها باید برآورد می کردند نوری که به اندازه سرسوزن بود، در یک اتاق کاملا تاریک چه مقدار حرکت می کند . عملا نور همیشه ساکن بود ، ولی به خاطر حرکتهای تصادفی چشم آزمودنی ها ، به نظر متحرک می رسید . با توجه به ابهام این موقعیت ، تعجب آور نیست که آزمودنی ها از یک الگو تقلید کردند . تلن پل و دولینگر ( 1978 ) با مواجه ساختن آزمودنی ها نوجوان با تکلیفهایی دو گزینش احتمالی ( موقعیت کم تردید ) داشتند ، کوشیدند تا میزان تردید درتکلیف را کنترل کنند . آنها دریافتند که کودکان موقعیت پر تردید ، تقلید بیشتری از الگو کردند .

دشواری تکلیف حتی در کودکان بسیار کوچک ، برتقلید اثر می گذارد . در مطالعه هرنیک ( 1978) کودکان نوپا ( 14تا 28 ماهه ) با کمک زن بزرگسالی که نقش الگو را داشت ، در سه تکلیف با دشواری مختلف شرکت داشتند . هارنیک بیشترین تقلید را در تکلیفهایی یافت که دشواری متوسط داشتند . اگر تکلیف برای این کودکان خیلی آسان بود ، زحمت تقلید از الگو را به خود نمی دادند ؛ اگر تکلیف زیاد دشوار بود ، آنها حتی با کمک الگو ، در انجام آن کوشش نمی کردند .

عامل موقعیتی دیگری که می تواند مهم باشد ، شیوه معرفی الگوست . در یکی از بررسیهای بندورا ( 1962) ، کودکان یک گروه ، الگوی زنده ای را دیدند که رفتارهای پرخاشگرانه انجام می داد ، کودکان گروه دیگر ، فیلمی را از الگو دیدند و کودکان گروه سوم ، شخصیت کارتونی را دیدند که همان رفتارها را نشان می داد . با اینکه ممکن است انتظار داشته باشیم که نحوه معرفی الگو اثر زیادی داشته باشد ، ولی بندورا بین این سه گروه تفاوت مهمی نیافت ، همه آنها از گروه گواه که اصلا الگویی را ندیده بودند ، در آزمایش بعدی ، پرخاشگری بسیار بیشتری را نشان دادند . مطالعه بسیار متفاوت دیگری که آن نیز تفاوتی بین الگوی زنده و الگوی ویدیویی نیافت ، توسط ادل ، اکوئین ، الفورد ، ابریانت ، برادلین ، وگیبن هاین ( 1982) انجام شده است . این پژوهشگران برای آموزش دادن به والدینبرای استفاده از شیوه های تقویت جهت کودکانشان ، چندین روش را امتحان کردند . گروههای مختلف والدین ، اطلاعات را از طریق الگوی زنده ، الگوی ویدیویی ، دستورات کتبی ، یا نوار کاست دریافت کردند . چند روز بعد ، این والدین را هنگام تعامل با کودکانشان در خانه آنها مورد مشاهده قرار دادند . همه گروهها مطالبی را درباره استفاده از شیوه هایتقویت ، آموخته بودند ، اما آنهایی که در گروه نوار کاست قرار داشتند ، از سه گروه دیگر مطالب کمتری را یاد گرفتند ؛ البته این تفاوت چشمگیر نبود . با این حال ، این دو مطالعه نمی گویند که الگوهای فیلمی همیشه به اندازه الگوی زنده موثر واقع می شوند، اما از آنجایی که در برخی از موقعیتها می توانند بسیار موثر باشند ، به طوری که در پایان این فصل خواهیم دید ، رفتار درمانگران اغلب در تلاش برای آموزش مهارتهای جدید به مراجعان خود ، از الگو های فیلمی یا ویدیویی استفاده می کنند .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

آوریل 30

چکیده:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

چکیده

هدف از این پژوهش ، بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر شیراز است . جامعه مورد مطالعه کلیه کارکنان سازمان آموزش و پرورش در سال تحصیلی 90-1389 است . حجم نمونه ، بر اساس اصول علمی و فرمول تعیین حجم نمونه ، 80 نفر بوده که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از جمعیت یاد شده انتخاب شده اند . برای بررسی پرسش های پژوهش از دو ابزار زیر استفاده شده است :

الف : به منظور سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازمانی

ب : به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه رفتار شهروندی

و برای تحلیل نتایج آماری توصیفی و آمار استنباطی (روش آماری تحلیل رگرسیون ) به کار بسته شده است . نتایج پژوهش نشان داده است :

بین تعهد سازمانی کارکنان ورفتار شهروندی آنان رابطه معنادار وجود دارد. وهر قدر میزان تعهد سازمانی کارکنان افزایش یابد، تأثیر بیشتری بر رفتار شهروندی داشته و باعث ارتقاء رفتار شهروندی می شود که در مجموع باعث افزایش اثربخشی وکارایی فعالیتهای سازمان می شود.نیروی انسانی وفادار ، سازگار با اهداف و ارزشهای سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر است فراتر از وظایف مقرر ، فعالیت کند ،می تواند عامل مهمی در اثر بخشی سازمان باشد .وجود چنین نیرویی در سازمان توأم با بالارفتن سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت ، تأخیر و ترک خدمت کارکنان است و وجهه سازمان را در اجتماع ، مناسب جلوه داده زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می کند.

کلید واژه ها : تعهد سازمانی ،ابعاد تعهدسازمانی ، رفتار شهروندی ، رفتار شهروند سازمانی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

فصل اول 🙁 کلیات تحقیق )

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهمیت موضوع …………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-4-1- هدف اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5- سئوال و فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………… 7

1-5-1- سوال اصلی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 7

1-5-2- فرضیات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-6- مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی …………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-1- تعریف نظری………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-7-2- تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………. 9

 

فصل دوم 🙁 مبانی نظری و پیشینه تحقیق )

2-1- مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-1- 1- مبانی نظری رفتار شهروندی ………………………………………………………………………………………. 11

2-1-2- مبانی نظری تعهدسازمانی …………………………………………………………………………………………… 29

2-2- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 44

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

2-2- 1- پیشینه خارج از کشور…………………………………………………………………………………………………. 44

2-2-2- پیشینه داخل کشور………………………………………………………………………………………………………. 46

 

فصل سوم : ( روش تحقیق )

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

3-2- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 58

3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری :…………………………………………………………………………………… 59

3-4- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه‌ای و غیره):……………………………………………………. 59

3-5- ابزار اندازه گیری:………………………………………………………………………………………………………………… 59

1- پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………………. 59

2- پرسشنامه تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………….. 59

3-6- شیوه اجرای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 60

3-7- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات:…………………………………………………………………………………………… 60

 

فصل چهارم : ( تجزیه و تحلیل داده ها )

4- 1 – مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

4-2 ) آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….. 63

4-3) آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………….. 66

 

 

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

فصل پنجم :( نتیجه‌گیری و پیشنهادها )

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

5-2- نتیجه گیری و پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………….. 69

5-3- محدودیتها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………….. 74

الف – فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

ب- لاتین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

آوریل 30

پیشینه داخل کشور:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

2-2-2- پیشینه داخل کشور

خلاصه تعدادی از تحقیقات انجام شده در ایران به شرح زیر می باشد :

ترابیان فرد (1381) به بررسی تعیین سهم هریک از عوامل موثر (رضایت شغلی، تعهد سازمانی و وجدان کاری) در بهره وری دبیران آموزش و پرورش شاهین شهر ” پرداخته است . وی بهره وری بالای نیروی انسانی را با عوامل بسیاری مرتبط می داند که در تحقیق ایشان ارتباط سه عدد از این عوامل تاثیر گذار و مرتبط با بهره وری مورد بحث قرار گرفته و تجزیه و تحلیل شده است. سه عاملی که ارتباط آنها با بهره وری سنجیده شده شامل: رضایت شغلی، تعهد سازمانی و وجدان کاری می باشد که این عوامل در این تحقیق نقش متغیرهای مستقل را داشته و بهره وری نقش متغیر وابسته را ایفا می کند. برای سنجش ارتباط این سه متغیر با متغیر وابسته بهره وری از روش آماری رگرسیون استفاده شده است. نتایج زیر حاصل این بررسی است: 1-بین سه متغیر مستقل تحقیق و متغیر وابسته بهره وری ارتباط معنی داری وجود دارد.2-این ارتباط مستقیم و مثبت می باشد.3-مقدار ارتباط موجود بین متغیرهای رضایت شغلی ، تعهد سازمانی و وجدان کاری با مقدار افزایش میزان بهره وری به ترتیب 62/0، 148/0 و 347/0 می باشند. 4- در بین دبیران شاهین شهر متغیر رضایت شغلی با ضریب تعیین 63/0 بیشترین ارتباط را با مقدار افزایش میزان بهره وری دبیران داشته و متغیرهای وجدان کاری با ضریب تعیین 347/0 و متغیر تعهد سازمانی با ضریب تعیین 148/0 در رتبه های بعدی قرار دارد.

رضائی (1379) به بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان ستاد سازمان بهداشت و درمان و صنعت نفت پرداخته است.با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج آزمون های انجام شده نتایج میدانی حاصل از این تحقیق بصورت زیر ارائه می شود . 1- کارکنان سازمان از رضایت شغلی مناسب برخوردار نیستند . 2- تعهد سازمانی در بین کارکنان سازمان مثبت نیست . 3- با افزایش میزان رضایت شغلی ، میزان علاقه مندی کارکنان نسبت به شغل و سازمان خود و همجنین نسبت به اهداف و ارزشهای آن باعث افزایش تعهد سازمانی آنان و استمرار خدمت کارکنان در سازمان خواهد شد . 4-رابطه رضایت شغلی با بعد هنجاری تعهد سازمانی نسبت به سایر ابعاد قوی تر است . 5- بین میزان رضایت شغلی کارکنان با توجه به سطح تحصیلات آنان تفاوت وجود دارد .6- بین میزان رضایت شغلی کارکنان با توجه به سابقه کار آنان تفاوت وجود دارد . 7-بین میزان تعهد سازمانی کارکنان با توجه به سطح تحصیلات آنان تفاوت وجود ندارد .در واقع وجود یا عدم وجود تعهد سازمانی در بین کارکنان باسطح تحصیلات آنان ارتباط ندارد . 8-بین میزان تعهد سازمانی کارکنان با توجه به سابقه کار آنان تفاوت وجود ندارد . بدین معنی که وجود یا عدم وجود تعهد سازمانی در بین کارکنان ارتباطی با سابقه کار آنان ندارد

سروش (1383) به بررسی مقایسه رضایت شغلی، تعهد سازمانی و همبستگی آنها با منتخبی از ویژگیهای فردی بین مسئولین تربیت بدنی، آموزشگاهها و مدیران ادارات سازمان تربیت بدنی انجام داده است .سئوال اصلی پژوهش عبارت بود از اینکه آیا تفاوت معنی داری بین رضایت شغی و تعهد سازمانی افراد تحت بررسی وجود دارد؟ همچنین آیا تفاوت معنی داری بین مولفه های رضایت شغلی و تعهد سازمانی افراد تحت بررسی وجود دارد؟ رضایت شغلی توسط پرسشنامه شاخص توصیف شغلی ‏‎تعهد سازمانی توسط پرسشنامه تعهد سازمانی ‏‎ و مشخصات جمعیت شناختی توسط پرسشنامه ویژگی های فردی اندازه گیری شد. از مجموع 100 پرسشنامه ارسالی، تعداد 83 عدد آن برگشت داده شد که نرخ برگشتی آن برابر با 83 درصد بود. همچنین از مجموع 83 نفر شرکت کننده در این تحقیق تعداد 53 نفر مسئولین تربیت بدنی آموزشگاهها و تعداد 30 نفر مدیران ادارات تربیت بدنی استان خراسان بودند. داده های گردآوری شده از طریق آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ‏‎و ضرایب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در کل نمونه تحت بررسی، میانگین رضایت شغلی مسئولین برابر با 32/17 و در مدیران برابر با 87/16 و میانگین تعهد سازمانی مسئولین برابر با 15/56 و در مدیران برابر با 93/55 بود، که در مجموع از نظر مقایسه میانگین رضایت شغلی و تعهد سازمانی مسئولین در سطح بالاتری بودند. در بررسی و مقایسه خرده مقیاسهای رضایت شغلی با تعهد سازمانی به غیر از مولفه نوع کار و تلاش بیشتر در راه سازمان در بقیه موارد مسئولین نسبت به مدیران در سطح بالاتری قرار داشتند. همچنین برای بررسی رابطه بین متغیرهای تحقق با استفاده از آزمون تحلیل واریانس نتایج زیر بدست آمد : 1- بین رضایت شغلی در نمونه های تحت بررسی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. 2- بین تعهد سازمانی در نمونه های تحت بررسی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. 3- بین خرده مقیاسهای رضایت شغلی در نمونه های تحت بررسی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. 4- بین خرده مقیاسهای تعهد سازمانی در نمونه های تحت بررسی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. 5- بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در نمونه های تحت بررسی ارتباط معنی داری مشاهده شد.

وحیدیان رضا زاده (1381) در تحقیقی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان معلمین مرد تربیت بدنی شهر مشهد و همچنین ارتباط برخی از ویژگیهای فردی آنها با متغیرهای تحقیق ” را مورد بررسی و اندازه گیری قرار داده است .سوال اصلی تحقیق عبارت از این است که آیا ارتباط معنی داری بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در افراد تحت بررسی وجود دارد یا خیر. همچنین آیا ارتباط معنی داری بین برخی از ویژگیهای فردی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در افراد تحت بررسی وجود دارد یا خیر.نتایج حاصل ازتحقیق عبارتند از :

1 – بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی نمونه تحت بررسی رابطه معنی داری مشاهده شد. 2 – بین رضایت شغلی از نوع کار با تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده شد. 3 – بین رضایت از سرپرست مافوق با تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده شد. 4 – بین رضایت از همکاران با تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده شد. 5 – بین رضایت از ارتقا و ترفیع با تعهد سازمانی رابهط معنی داری مشاهده شد. 6- بین رضایت از حقوق و مزایا با تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده نشد. 7 – بین برخی از ویژگیهای فردی با رضایت شغای رابطه معنی داری مشاهده نشد.8- بین برخی از ویژگیهای فردی با تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده نشد.

بیک‌لیک (1380) به بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان زن شاغل در وزارت مسکن و شهرسازی در مقایسه با مردان. کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران پرداخته است پژوهش فوق به منظور شناخت میزان رضایت شغلی کارکنان زن شاغل در وزارت مسکن و شهرسازی در مقایسه با مردان پرداخته است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و تحلیلی است، که از بین کلیه کارکنان شاغل، 973 نفر (642 نفر مرد و 331 نفر زن) 15 درصد، 150 نفر به عنوان نمونه پژوهش از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای 97 نفر کارمند مرد و 53 نفر کارمند زن انتخاب گردیدند.

جهت دستیابی به این هدف پرسشنامه‌ای حاوی 33 سؤال با طرح دو نوع پرسش، 9 سؤال مربوط به مشخصات فردی و 23 سؤال در رابطه با اهداف پژوهش، و همچنین یک سؤال باز در ارتباط با نظر کارکنان در مورد عوامل مؤثر در رضایت شغلی مطرح گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارمندان، رضایت از مدیریت، رضایت از نحوه ارزشیابی، رضایت از حقوق و مزایای شغلی، رضایت از امنیت شغلی، رضایت از امکانات رفاهی و رضایت از شرایط فیزیکی محیط کار، در سطح پایین رضایت قرار گرفته‌اند یعنی به طور کلی کارکنان از موارد فوق ناراضی می‌باشند. درخصوص اهداف هفت‌گانه پژوهش، تفاوت بین میزان رضایت شغلی زنان و مردان وجود دارد، یعنی رضایت مردان بطور کلی از زنان بیشتر است. ولی تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دارنبود.

در رابطه با سؤالات پنجم تا هشتم پژوهش‌ بین رضایت شغلی و شرایط فیزیکی محیط کار، امکانات رفاهی، ارزشیابی، امنیت شغلی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

یوسفیان (1383) به بررسی وضعیت رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان استان یزد پرداخته است نتایج حاصل از تحقیق به شرح زیر می باشد .

1- در مردان بیشترین جزء رضایت شغلی مربـوط به بعد سرپرست (90/3) و در زنـان مربوط به کـار و سرپـرست (1/4) می باشد. 2-کمترین رضایت در مردان و زنان در مورد پرداخت حقوق می باشد (به ترتیب 33/2, 67/2). 3- رضایت شغلی مردان و زنان فقط با حقوق آنها ارتباط مثبت و معنی داری دارد.4- تعهد سازمانی معلمان مرد با حقوق ارتباط معنی دار دارد. 5- تعهد سازمانی معلمان زن با سن و سابقه کار آنها ارتباط معنی دار و معکوس دارد.6- در معلمان مرد و زن رضایت شغلی با تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معنی داری دارد. 7-رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان مرد نسبت به معلمان زن در سطح پایینتری قرار دارد

سمیعی (1385)به بررسی رابطه خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان مناطق پنج‌گانه شهرداری شهر اهواز پرداخته است .براساس فرضیه‌های تحقیق بین خصوصیات شخصی با تعهد حسابگرانه، مستمر و هنجاری همبستگی مثبت، بین خصوصیات شخصی با تعهد نگرشی و عاطفی همبستگی منفی و بین ویژگی‌های شغلی با انواع تعهد سازمانی همبستگی مثبت وجود دارد. در قسمت دوم فرضیه‌های تحقیق بیان شده ضرایب همبستگی چند متغیری بین خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شغلی با انواع تعهد سازمانی از ضریب همبستگی ساده بین هر یک از متغیرهای خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شغلی با انواع تعهد سازمانی بالاتر است.

جامعه آماری تحقیق کارمندان مناطق پنجگانه شهرداری شهر اهواز بودند. 27% جامعه آماری به عنوان آزمودنی استفاده شد، بنابر این تعداد نمونه 180 نفر بوده است. ابزارهای مورد استفاده برای سنجش ویژگیهای شغلی، زمینه‌یابی تشخیصی شغل تعهد حسابگرانه ، پرسشنامه تعهد سازمانی تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری، و خصوصیات شخصی از گزارشی که توسط خودآزمودنیها بیان گردید، بوده‌اند. نتایج به دست آمده نشان داد که بین تعداد فرزندان، سابقه استخدام، هویت وظیفه و پس‌خوراند حاصل از شغل با تعهد حسابگرانه، بین هویت وظیفه، پس‌خوراند حاصل از عوامل و نمره توان انگیزشی با تعهد نگرشی، بین هویت وظیفه، اهمیت وظیفه، پس‌خوراند حاصل از عوامل و نمره توان انگیزشی با تعهد عاطفی و بین حقوق ماهیانه، هویت وظیفه، پس‌خوراند حاصل از شغل، پس‌خوراند حاصل از عوامل و نمره توان انگیزشی با تعهد هنجاری رابطه معنی‌دار وجود دارد. بین سایر متغیرهای خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شغلی با انواع تعهد سازمانی رابطه معنی‌دار مشاهده نشد. همچنین یافته‌ها نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین ضرایب همبستگی چند متغیری و ساده خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شغلی با انواع تعهد سازمانی وجود ندارد.

مدنی(1384) به بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی)پرداخته است .به منظور تعیین میزان تعهدسازمانی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اولویت بندی عوامل موثر بر آن، پژوهش حاضر انجام شده است. در مجموع مشخص شد که تعهد سازمانی (کل)، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر کارکنان مورد بررسی بالاتر از حد متوسط بوده است. هم چنین مشخحص شد که رضایت از شغل یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر تعهد سازمانی است و همبستگی قوی و مثبت با آن دارد، دسترسی به شغل در خارج از سازمان بالاترین همبستگی منفی را با تعهد مستمر داشته و این رابطه از طریق متغیرهایی مانند تحصیلات و رتبه ی سازمانی نیز با واسطه ی رضایت شغلی، تاثیر قابل توجهی بر تعهد سازمانی به ویژه تعهد عاطفی داشته اند. یافته های پژوهش نشان داد که روابط بین برخی از متغیرهای مستقل و وابسته ی پژوهش را می توان بر اساس نظریه های مبادله، برابر، انتشار و سلسله مراتب نیازهای مازلو تبیین کرد، ولی با در نظر گرفتن تعامل بین متغیرها، نتایج پژوهش با نظریه ی سیستم ها و ساختار بندی، برازش بهتر و مناسب تری دارد.

شاهوردی( 1385)به تهیه و استاندارد ساختن مقیاس تعهد سازمانی و تعیین میزان آن در کارکنان وزارت صنایع و معادن پرداخته است . ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ی برگرفته از منابع اینترنت و نمونه‌های موجود است. جامعه‌ی آماری، شامل 1545 نفر کارمندان رسمی و پیمانی ستاد وزارتخانه و سازمان‌های استانی آن بوده‌اند. تعداد 900 نفر پاسخنامه را تکمیل و اعاده نمودند. از این تعداد 868 فقره پاسخنامه که ازهرنظرکامل بود وارد محاسبات آماری گردید.پرسشنامه دارای 102 ماده و برپایه مقیاس4 درجه‌ای لیکرت به‌ترتیب : کاملاً مخالفم، نسبتاً مخالفم، نسبتاً موافقم و کاملاً مخالفم رتبه‌بندی شده ‌است توسط محقق ساخته شده . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که تعهد سازمانی کارکنان وزارت صنایع و معادن بیش از حد متوسط وبالاست.

صباغیان راد و همکاران (1385) ارتباط بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی مدرسین تربیت بدنی عمومی دانشگاه های آزاد کشور را مورد بررسی قرار داده اند .

بررسی ارتباط تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی، در میان مدرسان تربیت بدنی عمومی بوده است. اهداف اختصاص این پژوهش، توصیف وضعیت تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی مدرسان دانشگاه های آزاد اسلامی به تفکیک مدرسان هیات علمی و مدرسان حق التدریس، مقایسه تحلیل رفتگی و تعهد سازمانی در این دو گروه و همچنین رابطه بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی به طور مجزا در هر یک از گروه های مدرسان هیات علمی و حق التدریس و مقایسه میزان ارتباط متغیرها در بین دو گروه بوده است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، مدرسان تربیت بدنی عمومی 1 و 2 دانشگاه های آزاد اسلامی بودند. نمونه آماری این پژوهش 399 نفر از 50 دانشگاه شامل 212 نفر هیات علمی و 187 نفر از آنان حق التدریس بودند، که به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه تحلیل رفتگی مسلش (1996) با سه جزء فرسودگی عاطفی، کاهش عملکرد شخصی و تهی شدن از ویژگی های شخصی و پرسشنامه تعهد سازمانی مایر و آلن (1991) با سه جزء تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد پیوستگی بود. در این پژوهش از آمار توصیفی به منظور سازمان دادن، خلاصه کردن و طبقه بندی نمرات خام و توصیف داده ها استفاده شد. تفاوت میانگین ها توسط تست تی مورد بررسی قرار گرفت. ضریب همبستگی پیرسون در سطح (a=0.05) برای محاسبه ضرایب همبستگی و Zr فیشر برای بررسی معنادار بودن تفاوت میان ضرایب همبستگی استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، فراوانی و شدت تهی شدن از ویژگی های شخصی مدرسان هیات علمی، با جز تعهد عاطفی آنان رابطه معنی دار دارند. فراوانی تهی شدن از ویژگی های شخصی مدرسان حق التدریس و جز تعهد عاطفی و تعهد هنجاری ارتباط معنی دار دارند. میان شدت تهی شدن از ویژگی های شخصی با جزء تعهد عاطفی رابطه معنی داری وجود دارد. میان رابطه ما بین تعهد عاطفی و فراوانی فرسودگی عاطفی، و تعهد عاطفی و شدت تهی شدن از ویژگی های شخصی، در دو گروه هیات علمی و حق التدریس تفاوت معناداری مشاهده شد. نتایج نشان می دهند که تعهد سازمانی مدرسان هیات علمی بیش از مدرسان حق التدریس می باشد. تنها جز تعهد عاطفی می تواند پیشگویی برای تحلیل رفتگی (تهی شدگی از ویژگی های شخصی) مدرسان باشد.

طالب پور و امامی (1385) ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه های نواحی هفت گانه مشهد را مورد بررسی قرار داده اند .

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه های نواحی هفت گانه مشهد است. این پژوهش به روش توصیفی- همبستگی و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری آن 182 نفر از دبیران تربیت بدنی مرد شهر مشهد بودند که به صورت خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند. به منظور گرد آوری اطلاعات، از سه پرسشنامه اطلاعات فردی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی استفاده شده است. برخی از نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی برابر با (SD=7.75 و (M=49.26 می باشد که بیانگر سطح تعهد سازمانی متوسط و بالایی است. همچنین میزان دلبستگی شغلی دبیران تربیت بدنی برابر با (SD=6.91 و (M=44.75 می باشد که حاکی از متوسط بودن میزان دلبستگی شغلی در افراد تحت بررسی است. در مقایسه میانگین تعهد سازمانی که با استفاده از روش تحلیل واریانس انجام پذیرفت تفاوت بین میانگین های تعهد سازمانی در نواحی تحت بررسی با ضریب همبستگی (0.035=(P. معنادار بود و در ادامه از طریق آزمون تعقیبی توکی مشخص شد که نواحی سه و هفت نسبت به یک و چهار از تعهد سازمانی بالاتری برخوردار است.

کوزه چیان و همکاران (1382) ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاههای استان خراسان را مورد بررسی بررسی قرار داده اند . این تحقیق به روش توصیفی و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری مدیران، برابر با تعداد نمونه آماری (64) است. از جامعه آماری معلمان نیز، 300 نفر برای نمونه، به صورت خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات، از سه نوع پرسشنامه اطلاعات فردی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندار و…) و آمار استنباطی (آزمون ETA، ضریب همبستگی و آزمون تعقیبی دانکن برای ارزیابی اختلافات در میانگین ها) استفاده شد.

برخی از نتایج پژوهش نشان می دهد که: میزان تعهد سازمانی مدیران (6.32 SD= و 56.48M=) از تعهد سازمانی معلمان (8.29SD= و 52.7 M=) و میزان رضایت شغلی مدیران (0.56SD= و3.44 M=) از رضایت شغلی معلمان (0.572 SD= و 3.29M=) بیشتر است. بین تعهد سازمانی مدیران و معلمان تربیت بدنی، ارتباط معنی داری وجود (P<0.05). بین رضایت شغلی مدیران و معلمان تربیت بدنی، ارتباط معنی داری وجود دارد (P<0.05)، بین سن و رضایت شغلی مدیران و معلمان تربیت بدنی، ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین سن و تعهد سازمانی مدیران و معلمان تربیت بدنی، ارتباط معنی داری وجود ندارد.

نتایج تحقیق کرمشاهی (1376)نشان می دهد بین رضایت از حقوق و مزایای دریافتی توسط معلمان و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: 1- هر چه معلمان دوره ابتدایی از مدیریت آموزش و پرورش منطقه به خاطر عنایت آنان به مشکلات و گرفتاریهای فردی و محیط کار و صمییمت آنان نسبت به آموزگاران رضایت داشته باشند بالطبع موجب رضایت شغلی معلمان خواهد شد. 2- هر چه مدیران دبستان از نظر اخلاقی و رفتاری اهل مشورت و تفاهم و خوش برخورد بوده و همچنین نسبت به مشکلات همکاران آموزگار با درایت برخورد نمایند در رضایت شغلی معلمان دوره ابتدایی اثر مستقیم دارد. 3- هر چه معلمان دوره ابتدایی از همکاران آموزگار خود رضایت داشته باشند در رضایت شغلی آنان اثر مستقیم دارد. 4- هر چه معلمان دوره ابتدایی از محیط و فضای آموزشی از نظر کمی و کیفی رضایت داشته باشند در رضایتمندی شغلی آنان اثر دارد. 5- هر چه معلم از حقوق و مزایایی که از شغل معلمی دریافت می نمایند رضایت داشته باشد و حقوق دریافتی مناسب تلاش و کوشش خود بداند در رضایت شغلی وی تأثیر مستقیم وبالایی خواهد داشت. 6- بین منزلت اجتماعی معلمان در جامعه و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.

افخمی (1386) به بررسی رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان معاونت نظری و مهارتی وزارت آموزش و پرورش پرداخته است .در این پژوهش ارتباط بین دو متغیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی از یک طرف و متغیر هوش هیجانی از طرف دیگر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. جامعه ی مورد بررسی، کارشناسان معاونت نظری و مهارتی وزارت آموزش و پرورش است که از بین آن ها 71 نمونه با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با تخصیص متناسب اخذ شد. به هرکدام از این نمونه ها سه پرسش نامه ی رضایت شغلی(پرسش نامه ی مینه سوتا)، تعهد سازمانی(پرسش نامه ی مایر و آلن) و هوش هیجانی(پرسش نامه ی بارـ اون) داده شد. برای تحلیل نتایج از نرم افزار SPSS و نرم افزار هوش هیجانی مرکز مشاوره ی پویا استفاده شد. مهمترین نتایج بدست آمده از این تحقیق به شرح زیر هستند . رضایت شغلی با تعهد سازمانی ارتباط مستقیم دارد.. هوش هیجانی با تعهد سازمانی رابطه ندارد2- هوش هیجانی با تعهد مستمر رابطه ی معکوس دارد.. برای دارندگان مدرک لیسانس، هوش هیجانی با تعهد سازمانی ارتباط معکوس دارد.. هوش هیجانی با رضایت شغلی ارتباطی ندارد.. برای دارندگان مدارک کارشناسی ارشد و بالاتر هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه ی مستقیم دارد .

زارعی(1383) در پژوهش خود تحت عنوان” ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ی‌ و ادراک‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ از رف‍ت‍ار س‍ی‍اس‍ی‌م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ن‌ در س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌ و ن‍واح‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه‌ ش‍ه‍رش‍ی‍راز” به این نتایج دست یافت: ض‍ری‍ب‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌و رگ‍رس‍ی‍ون‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍ی‌داری‌ ب‍ی‍ن‌ ادراک‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ از رف‍ت‍ار س‍ی‍اس‍ی‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ن‌ و ت‍ع‍ه‍دس‍ازم‍ان‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در س‍ازم‍ان‌ و ن‍واج‍ی‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د ب‌- در ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ب‍ن‍دی‌ رف‍ت‍ارس‍ی‍اس‍ی‌ ب‍ه‌ اب‍ع‍اد م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ح‍ک‍ای‌ از آن‌ دارد ک‍ه‌ ادراک‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ از ب‍ع‍دم‍ن‍ف‍ی‌ رف‍ت‍ار س‍ی‍اس‍ی‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ن‌ ک‍اه‍ش‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ی‌ آن‍ه‍ا را م‍ن‍ج‍ر م‍ی‌ش‍ود ای‍ن‌ راب‍طه‌ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آزم‍ون‌ آم‍اری‌ گ‌ ب‍رای‌ گ‍روه‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍رای‌ م‍ردان‌ در س‍طح‌۰۱ > ف‌م‍ورد ت‍ای‍ی‍د ق‍رار گ‍رف‍ت‌ ول‍ی‌ ب‍رای‌ زن‍ان‌ در س‍طح‌۰۵ / > ف‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ ب‍دس‍ت‌ن‍ی‍ام‍د ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ در ب‍ررس‍ی‌ اب‍ع‍اد ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‌ ع‍اطف‍ی‌ م‍س‍ت‍م‍ر ه‍ن‍ج‍اری‌ ب‍ا اب‍ع‍اد رف‍ت‍ارس‍ی‍اس‍ی‌ م‍وی‍د ای‍ن‌ اس‍ت‌.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

آوریل 30

فهرست مطالب:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان

فهرست مطالب

چکیده:

فصل اول : مقدمه

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت مسئله

اهداف پژوهش

سوالات اصلی پژوهش

سوالات کلی

سوالات اختصاصی

متغیرهای پژوهش :

تعاریف عملیاتی متغییرها :

تعاریف نظری متغییرها :

 

فصل دوم : پیشینه ی پژوهش

اختلال های روانی

1-1پیش زمینه تاریخی

ماقبل تاریخ و ارواح شیطانی

یونان باستان و توجیهات پزشکی

قرون وسطی و دیوشناسی

عصر خردگرایی و درمان مبتنی بر اصول اخلاقی

عصر جدید و بیماری روانی

1-2ملاک های تعریف نابهنجاری

چشم اندازهای تاریخی رفتار غیرعادی

دیدگاه های روانشناختی در مقابل دیدگاه های عضوی

زمینه فراهم است

ملاک های قانونی

ملاک های آماری

ملاک های انحراف از هنجار

ملاک های بهداشت روانی

ملاک های اجتماعی و روان شناختی

چهار مباحثه

ملاک های بیماری روانی

1-3رویکردها/ الگوها

الگوی پزشکی (یا زیست – شیمیایی)

الگوی روان پویشی

الگوی رفتاری

الگوی شناختی

الگوی ساختارگرای اجتماعی

الگوی انسان گرا/ وجودگرا

رویکرد تکاملی

الگوی نظام های خانوادگی

الگوی اجتماعی- فرهنگی

الگوی فمینیستی (برابری طلبی زنان)

رویکرد التقاطی

دیدگاه زیست شناختی

دیدگاه روان پویشی

دیدگاه یادگیری

دیدگاه شناختی

دیدگاه انسان گرایی- هستی گرایی

دیدگاه اجتماعی

ارزش رویکرد تعاملی

دیدگاه روان پویشی

4- راهنمای تشخیص و طبقه بندی

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM)

رویکرد طبقه بندی

سیستم چندمحوری

پنج محور DSM-IV-TR

محور I: اختلال های بالینی

محور II: اختلال های شخصیت و عقب ماندگی ذهنی

محور III:بیماری های جسمانی:

محور IV: مشکلات روانی- اجتماعی و محیطی

محور V: ارزیابی کلی عملکرد

اختلال های خُلقی

اسکیزوفرنی و اختلال های مربوط

اختلال های شخصیت

اختلال های مرتبط با رشد

اختلال های مرتبط با پیری و شناختی

اختلالهای مرتبط با مواد

اختلال های خوردن و اختلال های کنترل تکانه

تجربه انسان در مورد اختلال های دورانی

تأثیر اختلال های روانی بر فرد: داغ و پریشانی

تاثیر اختلال روانی بر خانواده

تأثیر اختلال روانی بر جامعه

2-مکانیسم ها و سبک های دفاعی

2-1مکانیسم های دفاعی Defence mechanism (تعریف و کاربرد)

مکانیسم ها و سبک های دفاعی

مکانیزم های دفاعی

طبقات و نمونه های مکانیزم های دفاعی

2-2نظریه ها و طبقه بندی های مختلف مکانیسم های دفاعی

دفاع های نارسیستیک

دفاع های نابالغ

دفاع های نوروزی

دفاع های سالم

طبقه بندی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV)

پژوهش های انجام شده در داخل و خارج ایران

 

فصل سوم : روش پژوهش

ابزار پژوهش :

معرفی ابزار پژوهش

پرسشنامه SCL-90-R

سوالات اضافی

پایایی آزمون:

شیوه اجرا و نمره گذاری

. پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ)

روش اجرا و گرداوری داده ها و نمره گذاری

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

 

فصل چهارم : یافته های پژوهش

 

فصل پنجم : بحث

مقدمه

الف) بحث:

ج) محدودیت ها:

د) پیشنهادات مبتنی بر محدود یت ها :

 

منابع و ماخذ

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

آوریل 30

تأثیر اختلال روانی بر جامعه:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان

تأثیر اختلال روانی بر جامعه

هرکسی که در محله ای زندگی کرده است که یک بیمارستان روانی دولتی در آن قرار دارد می داند که در تأمین نیازهای افرادیکه پریشانی روانی دارند بعداز مرخص شدن آنها از بیمارستان، مشکلات زیادی وجود دارد. در آغاز دهه ی 1970، در مورد نقل مکان بیماران روانی از بیمارستان ها به محیط های کمتر محدود کننده، جنبشی ملی بوجود آمد. در اواسط دهه ی 1970، بیمارستان های روانی معمولاً چندین هزار بیمار رادر خود جای می دادند. در اواسط دهه ی 1990 این تعداد کاهش یافت. تعدادی از موسسات تعطیل شدند و آنهایی که بازماندند در مقیاس کوچکی عمل می کردند. برخی از افراد ترخیص شده نزد خانواده هایشان برگشتند، ولی اغلب آنها به خانه های اجتماعی نقل مکان یافتند و با چند تن از افراد ترخیص شده زندگی کردند. در تعدادی از جوامع از این بیماران به نحو شایسته ای مراقبت می شود ولی در تعدادی از مناطق، مخصوصاً در شهرهای بزرگ، دهها و حتی صدها نفر وجود دارند که قبلاً بستری شده بودند و اکنون بدون کاشانه، غذا، یا مراقبت پزشکی رها شده اند.

تأثیر اختلال های روانی بر جامعه را نمی توان به راحتی ارزیابی کرد، ولی متخصصان سلامت روانی قبول دارند که مشکلات روانی هزینه هنگفتی برای جامعه دارد. معمولاً خانواده ها از هم می پاشند و جوامع آسیب می بینند. بار دیگر سرگذشت ربکا را در نظر بگیرید. از دست رفتن بازدهی و مشارکت او در جامعه، برای اجتماع زیان بار هستند. هزینه های مالی توان بخشی او را می توان بطور مستقیم ارزیابی کرد. مداوای او به درمان فشرده، بستری کردن، انتقال به جامعه، و حمایت پی گیر نیاز دارد. وقتی به این واقعیت فکر می کنید که صدها هزار نفر مانند ربکا در خیابانهای آمریکا وجود دارند، متوجه ی فاجعه ی زندگی های ناخرسند خواهید شد که بار گرانی برای جامعه دارند.

 

2-مکانیسم ها و سبک های دفاعی

2-1مکانیسم های دفاعی Defence mechanism (تعریف و کاربرد)

مکانیسم های دفاعی فرایندهای ناهشیار درون روانی هستند که وظیفه محافظت از خود [1] را در مقابل موقعیت های تهدیدآمیز یا استرس زا برعهده دارد. آنها ازطریق اجتناب از اضطراب و یا شیوه ای خاص از مواجهه با اضطراب شرایط روانی را سازمان و بقاء می بخشند. بنابراین آنها تلاش هایی را در رویارویی با تعارض روانی انجام می دهند و می توانند رفتارهای مقابله ای را تسهیل کنند, ولی استفاده به شیوه ای نامناسب از آنها (همچون انکار، فرافکنی، جابجایی، انزوا)، می تواند رشد روانی را مختل کند و از پاسخ های مقابله ای مفید جلوگیری بعمل آورد. همچنین زمانی که از مکانیسم های دفاعی بطور مداوم استفاده می شود، می توانند بسیار مخرب باشند. استفاده مکرر از انکار و فرافکنی پارانوئید می تواند دلیلی بر قطع تماس با افراد و دنیای واقعی گردد و پیامد آن انزوا و فرورفتن به دنیایی که خود فر خلق کرده است، باشد.

در واقع (خود) با درنظر داشتن اصل واقعیت (حقایق بیرون و محیط) خواسته های آنها را با استفاده از      مکانیسم های دفاعی کنترل و در مسیر درست که برای فراخود[2] نیز قابل قبول باشد، هدایت می کند. آنها ابزاری در دست خود هستند، خود بتواند جلد خواسته های بی پایان غریزه محور و بی منطق نهاد [3] را بگیرد و در عین حال با توجه به واقعیت و اخلاق، خواسته های نهاد را بصورت معقول و جامعه پسند برآورده سازد. اگر این مکانیسم ها نباشد یا کم کاری خود را از دست بدهند، نهاد (غرایز)، خود را مغلوب ساخته و شخصیت فرد در هم می شکند (پالهوس، 1997، به نقل از نعمت، 1387).

براساس تعریف DSM-IV-TR (2000) مکانیسم های دفاعی فرایندهای خود کارآمد روانشناختی هستند که از افراد در برابر اضطراب و آگاهی از خطرهای درونی و بیرونی حمایت می کنند. این مکانیسم ها واسطه بین واکنش فرد به تعارض های هیجانی و عوامل تنش زای درونی و بیرونی هستند.

اندروز و همکاران در سال 1993 تعداد 20 مکانیسم دفاعی را برحسب سه سبک دفاعی متمایز کردند.    مکانیسم های دفاعی که مسئولیت محافظت از من را در مواجهه با شکل های مختلف اضطراب برعهده دارند، برحسب نوع کنش وری ممکن است بهنجار یا نابهنجار و کارآمد یا ناکارآمد باشند. مکانیسم های دفاعی رشدیافته به منزله شیوه های مواجهه انطباقی، بهنجار و کارآمد محسوب می شوند و مکانیسم های دفاعی نوروتیک و رشد نایافته شیوه های مواجهه غیرمنطقی و ناکارآمد محسوب می شوند.

فروید ساختار شخصیت را شامل سه ساخت روانشناختی نهاد، من و فرامن می داند. این سه ساخت بطور مداوم بر یکدیگر تاثیر متقابل می گذارند. به عقیده فروید من در مواجهه با خواسته های کشاننده ی نهاد از     مکانیسم های دفاعی که به کار مهارکردن اضطراب می آیند، استمداد می کند (منصور و دادستان، 1374، به نقل از علی بخشی 1385).

شناسایی مکانیسم های دفاعی بدون توجه به اضطرابی که آنها را فرا می خواند، قابل درک نیست. فروید با طرح نظریه دوم خود در خصوص اضطراب، احساس اضطراب را ناشی از علامت محرک دانست و آن ساختاری که این علامت را درک کرده و به دفاع از خویش در برابر معنای تهدیدآمیز آن می پردازد را من معرفی کرد که اضطراب را درک و سپس نیروهایی را برای دفاع در مقابل خطر قریب الوقوع ناشی از برانگیختگی ها به جنبش در می آورد (قربانی، 1382).

اگر چه فروید مفهوم دفاع را با مکانیسم های سرکوب گری آغاز می کند اما این برای او تنها آغاز راه بوده است. او به زودی دریافت که سرکوبگری تنها تدبیر من در مقابل انگیختگی ها نیست. اما در این سایر    مکانیسم ها جایگاهی اختصاصی دارد. هزینه ای که من جهت استمرار مکانیسم های دفاعی می پردازد، بار سنگینی را بر اقتصاد روانی تحمیل می کند. مکانیسم های دفاعی پس از آنکه من را یاری می رساندند همچنان در ساختار منش فرد تثبیت می شوند و بعنوان روش معمول واکنش های عادی و شخصیتی فرد در می آیند و در طی دوران زندگی و حیات روانی فرد، هرگاه وضعیتی مشابه با وضعیت نخستین رخ می دهد، مجدد از نو تکرار می شوند (علی بخشی، 1385).

فروید در آثار مختلف خود ده مکانیسم دفاعی را مطرح کرد: درون فکنی، همانند سازی، فرافکنی، بازگشت علیه خود[4]، معکوس شدن[5]، واپس روی، تشکل واکنشی(واکنش سازی) [6]، مجزاسازی[7] و امحا[8] (فروید 1996، به نقل از مهدیزاده 1387).

آنا فروید در اثر مشهور خود با عنوان من و مکانیسم های دفاعی در سال 1964، به گسترش افکار پدر درباره مکانیسم های دفاعی و نظام دارکردن آنها پرداخت. او جایگاه من در نظام روان تحلیلگری را توصیف کرد و باتوجه به فعالیت های بالینی خویشتن در خلال تحلیلگری کودکان، چندین مکانیسم دفاعی دیگر به آنها افزود. وی واکنش های دفاعی را به سه علت نسبت داد:

 1. وقتی ارضای نهاد (برای مثال بواسطه یک رفتار جانبی) احساس بی ارزشی و گنهکاری را در فرامن به راه      می اندازد.
 2. هنگامیکه من در برابر خطرات جهان برونی که ریشه در واقعیت دارند، قرار می گیرند.
 3. وقتی من کوشش می کند تا علیه برانگیختگی های قدرتمند ناهشیار از خود دفاع یا حمایت کند (آنا فروید 1936).

این سه علت پایگاه من را در معرض خطر سقوط و ناامیدی قرار می دهند و موجب می شوند که این پایگاه مکانیسم های دفاعی خود را به راه اندازد تا اولاً به واسطه آنها بتوانند موانعی را در برابر این خطرها ایجاد کند و ثانیاً قدرت مهارگری خود را به منزله عامل اجرایی شخصیت بدست آورد. آنا فروید نه تنها ده مکانیسم دفاعی را که توسط پدرش عنوان شده بود بازشناسی و توصیف کرد بلکه خود نیز چندین مکانیسم دفاعی دیگر بر آنها افزود.

بطور خلاصه می توان گفت مجموعه مکانیسم هایی که افراد بکار می گیرند، سبک دفاع شخصی را می سازد که فروید آن را بصورت فراوانی استفاده از مکانیسم های دفاعی متفاوت در مقایسه با یکدیگر تعریف کرد و از آن به عنوان متغیر اصلی برای شناخت شخصیت، آسیب شناسی و میزان سازش یافتگی نام برد و این فرضیه ای است که برحسب یافته های پژوهشی بسیار، مورد تائید قرار گرفته است (بشارت، 1384).

مکانیسم ها و سبک های دفاعی

مکانیزم های دفاعی

افراد برای اینکه از اضطراب مصون بمانند، از راهبردهای گوناگونی برای دور نگهداشتن افکار، غرایز، و   احساس های غیرقابل قبول از آگاهی هشیار، استفاده می کنند که فروید آنها را مکانیزم های دفاعی نامید. به عقیده ی فروید، همه ی افراد برای دورنگهداشتن تجربیات بالقوه آزارنده، از مکانیزم های دفاعی استفاده      می کنند. فقط در صورتیکه مکانیزم های دفاعی بصورت خشک و افراطی مورد استفاده قرار گیرند، منبع اختلال روانی می شوند.

دیدگاه های فعلی در مورد مکانیزم های دفاعی، براساس ملاحظات نظری و رابطه ی این مکانیزمها با سلامت روانی کلی، آنها را طبقه بندی می کنند (ویلانت، 1994). مولفان DSM-IV، براساس این رویکرد، یک طرح طبقه بندی به نام مقیاس عملکرد دفاعی تهیه کرده اند. این طبقات، روش مفیدی را برای درنظرگرفتن     مکانیزم های دفاعی و نحوه ای که آنها در اختلال های روانی گوناگون آشکار می شوند، در اختیار می گذارند. نمونه هایی از این مکانیزم های دفاعی در جدول زیر، ارائه شده است.

طبقات و نمونه های مکانیزم های دفاعی

مکانیزم دفاعی تعریف نمونه
دفاع های بسیار سازگارانه                   پاسخ های سالم به موقعیت های استرس زا
شوخی

humor

تاکید کردن بر جنبه های خنده دار یک تعارض یا موقعیت استرس زا ماریا با خوشرویی، تجربه تحقیرآمیزی را که طی آن روی یخ سرخورد، درحالیکه یک گروه پسر او را می دیدند، دوباره به نمایش گذاشت.
ابراز وجود

Self-assertion

برخورد کردن با موقعیتهای دشوار بوسیله ی ابراز مستقیم احساسات و افکار به دیگران وقتیکه پدر پدرو به او گفت به علت گرفتاری زیاد نتوانسته است در مراسم فارغ التحصیلی او شرکت کند، پدرو گفت که از دست او عصبانی و از وی ناامید شده است.
منع

Suppression

اجتناب کردن از افکار مربوط به مسائل ناراحت کننده مارین عمداً تصمیم گرفت از فکر کردن به مشکلات مالی درحالیکه مشغول مطالعه کردن برای امتحان بود، خودداری کند.
راهبردهای ناهشیاری که به افراد کمک می کنند افکار، احساسها، خاطرات، امیال و ترس های آزارنده را از آگاهی هشیار دور نگهدارند.
جابجایی

Displacement

جابجا کردن احساس ها یا تکانه های نامقبول از هدف اصلی این احساس ها به کسی که کمتر تهدیدکننده است یا به یک شیء. بعد از اینکه فرد از جانب کارفرمایش موردانتقاد قرار گرفت، ساکت ماند، اما بعداً بدون دلیل مناسبی بر سر کارمندان زیر دستش فریاد کشید.
تجزیه

Dissociation

تجزیه کرد فرایندهای شناختی، ادراکی و حرکتی که معمولاً یکپارچه هستند در عمکرد فرد درحالیکه مربی جک جلوی کل اعضای تیم هاکی، او را بخاطر دریافت ضربه ی پنالتی تحقیر کرد، جک با فکرکردن به مهمانی ای که آن شب می خواست برود، از این شرمساری فاصله گرفت.
توجیه عقلی

Intellectualization

متوسل شدن به تفکر بیش از حد انتزاعی در واکنش به موضوعی که موجب تعارض یا استرس شده است. گابریل بجای تمرکزکردن روی جنبه های ناراحت کننده سپردن مادرش به خانه ی سالمندان، مفصلاً درباره ی نقطه ضعفهای سیستم تأمین اجتماعی صحبت می کند.
واکنش وارونه

Reaction formation

تبدیل کردن احساس یا میل ناپذیرفتنی به ضد آن، برای پذیرفتنی تر کردن آن جرالد که مخفیانه به هرزه نگاری معتاد بود، به صورت علنی از معلم دبیرستان دخترش بخاطر توصیه ی یک رُمان کلاسیک با محتوای جنسی انتقاد کرد.
سرکوبی

Repression

راندن ناهشیارانه ی امیال، افکار، یا تجربیات از آگاهی ژانین قادر نبود هیچیک از جزئیات مربوط به تصادف وحشتناک اتومبیل را به یاد آورد.
دفاعهایی که تصورات ذهنی         تحریف تصویر ذهنی از خود، بدن، یا سایرین به منظور

را اندکی تحریف می کنند                   تنظیم کردن عزت نفس

خوارشماری

Devaluation

حل و فصل کردن تعارض هیجانی یا استرس با نسبت دادن ویژگی های منفی به خود یا دیگران پاتریک ادعا کرد که مشکلات ارتباطی با دوست دخترش به علت ناپختگی وی، هوشبهر پائین و فقدان فرهیختگی اوست.
آرمانی ساختن

Idealization

حل و فصل کردن تعارض هیجانی یا استرس با نسبت دادن خصوصیات مثبت اغراق آمیز به دیگران کاترین عدم جذابیت شوهرش را با متقاعدساختن خودش و دیگران به اینکه او غرق در افکار خلاقانه و نبوغ است، نادیده گرفت.
همه توانی یا قدرت مطلق

Omnipotence

پاسخ دادن به استرس بوسیله ی اجرای نقش برتر نسبت به دیگران هرچه مقدار تنش نورمن در کارش به عنوان کارگزار بورس بیشتر       می شود به احتمال بیشتری با همکارانش به صورت تحقیرآمیز صحبت می کند.
دفاع های انکاری دور نگهداشتن عوامل استرس زا، افکار، احساسها، تکانه ها یا مسئولیت ناخوشایند یا ناپذیرفتنی از آگاهی  
انکار

Denial

حل و فصل کردن تعارض هیجانی یا استرس با امتناع از پذیرفتن جنبه ی دردناک واقعیت یا تجربه ای که برای دیگران آشکار است کاندیس بجای مبارزه کردن با هیجانهای عذاب آور مربوط به تشخیص سرطان در خودش، طوری با بی اعتنایی عمل میکند که انگار به این بیماری مبتلا نیست.
فرافکنی

Projection

نسبت دادن صفات یا احساس های شخصی ناخوشایند به دیگران برای مصون نگهداشتن خود از اعتراف به ویژگی های شخصی زننده ایزابل نمی دانست که به خودخواه و مفلوک بودن شهرت دارد، اغلب از کم ارزشی دیگران شکایت می کرد.
دلیل تراشی

Rationalization

مخفی کردن انگیزه های واقعی افکار، اعمال، یا احساسها با توجیه کردنهای اطمینان بخش یا خودیاری اما نادرست. پیت برای حل و فصل کردن ناامیدی خویش از واردشدن به تیم بیسبال، خود را متقاعد می سازد که هیچ وقت واقعاً آرزو نداشته است در چنین تیم ضعیفی باشد.
دفاعهایی که تصورات ذهنی را خیلی تحریف میکنند تحریف شدید خود یا دیگران  
شکافتگی

Splitting

تقسیم کردن حالتهای عاطفی متضاد و ناتوانی در ادغام کردن ویژگی های مثبت و منفی خود یا دیگران در تصورات ذهنی منسجم گرچه ماریان درکل ترم به استاد خود صورت آرمانی داده بود بلافاصله بعد از اینکه در یک امتحان نمره 16 گرفت، او را آدمی شیطانی و متخصام انگاشت.
دفاعهایی که اقداماتی را دربردارند. پاسخ هایی به تعارض یا استرس که عمل یا کناره گیری را دربردارند.  
برون ریزی

Acting out

حل و فصل کردن تعارض هیجانی یا استرس با اقدامات بجای افکار یا احساسات رالف بجای اینکه یه همسرش بگوید که از مقاومت وی در برابر آمیزش جنسی ناخرسند است، تصمیم گرفت با یکی از همکاران رابطه نامشروع برقرار کند.
پرخاشگری انفعالی

Passive aggression

نشان دادن اطاعت بیش از حد ظاهری برای پوشاندن مقاومت، خشم، و رنجش پنهان ناخرسندی کوین از شغلش به عنوان دربان، در زیاده کاری نظافت اداره انعکاس داشت، بطوری که مدیران بارها از سرو صدای او هنگام نظافت کردن آزرده می شدند.
واپس روی

Regression

حل و فصل کردن تعارض هیجانی یا استرس با برگشتن به رفتارهای بچه گانه آدریان بعد از یک اختلاف نظر جزئی با همکارانش، اشک ریزان به سمت توالت شافت و منتظر ماند تا یک نفر برای تسکین دادن احساسات جریحه دار شده او دخالت کند.
دفاع هایی که جدایی از واقعیت را دربردارند پاسخ به استرس یا تعارض که فکر یا رفتار غیرعادی را شامل می شود  
فرافکنی هذیانی

Delusional projection

نسبت دادن هذیانی صفات یا احساسهای شخصی ناخوشایند به دیگران برای مصون نگهداشتن خود از اعتراف به ویژگی های شخصی زننده گرچه این هاری بود که از هرکسی نفرت داشت، اما خود را متقاعد ساخته بود که همسایگانش به قدری از او متنفرند که قصد دارند وی را به قتل برسانند.
تحریف روان پریشی

Psychotic distortion

حل و فصل کردن تعارض هیجانی یا استرس با متوسل شدن به سوء تعبیرهای هذیانی واقعیت هنگامی که نمرات ایوان همچنان روبه کاهش رفتند، این اعتقاد را پرورش داد که همه استادان او عمداً نمره های کم به او داده اند تا دانشگاه را از شر مهاجران روسی خلاص کنند.

 

[1] . ego

[2] . super ego

[3] . id

[4] . Turning against the self

[5] . Reversed

[6] .Reaction formation

[7] . Isolation

[8] . Undoing

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه