پایان نامه سنجش میزان سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای خودروسازی پذیرفته شده در بورس

.نوع روش تحقیق

با توجه به اینکه هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی است لذا نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی بوده و روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی پیرسون است.

چون دراین تحقیق متغیرها انتخاب، مشاهده و اندازه گیری و توصیف میشوند لذا نوع روش تحقیق، توصیفی میباشد و چون نتایج حاصل از آن برای صنایع پذیرفته شده در بورس  بکار می رود پس تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است.

 

 

 

 

 

۶-۱٫چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر روی آن قرار داده می شود. چارچوب نظری یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع (پیشینه تحقیق) فراهم آمده است. (خاکی، ۱۳۸۷)

شکل ۱-۱ نگرش کلی از وابستگی های مفروض در این تحقیق را که شامل روابط میان ابعاد سرمایه فکری و عملکرد مالی است، نشان می دهد.

شکل ۱-۱٫ مدل مفهومی تحقیق(ملکیان،۱۳۸۹)

 

۷-۱٫فرضیه های تحقیق

فرضیه های این تحقیق عبارتند از:

فرضیه اصلی:

بین اجزای سرمایه فکری با عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس رابطه معنا داری وجود دارد.

فرضیات فرعی:

  • بین سرمایه انسانی و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین سرمایه ارتباطی و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین سرمایه ساختاری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس رابطه معناداری وجود دارد.

 

۸-۱ .قلمرو تحقیق

گستره این تحقیق در سه قلمرو موضوعی،زمانی، و مکانی قرار می گیرد که عبارتند از:

قلمرو موضوعی: بررسی رابطه بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد مالی می باشد.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق، شامل شرکتهای خودروسازی پذیرفته شده در بورس می باشد.

قلمرو زمانی: مطالعه در مورد تحقیق و جمع آوری داده ها و اطلاعات در بازه زمانی ۵ ساله (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰) صورت گرفته است.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

این نوشته در مقالات ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *