تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های خصوصی- قسمت ۱۶

اوراب[۵۳] ( ۱۹۸۸) عنوان می کند که نوآوری توسعه و کاربرد ایده جدید به صورت محصول، فرآیند یا خدمت جدیدی است که منجر به رشد پویای اقتصاد ملی و افزایش استخدام برای تولید سود در شرکت نوآور می باشد. نوآوری پدیده ای نیست که فقط یک بار رخ دهد بلکه فرآیندی ادامه مطلب…

نقش نگرش شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و …

تحقیقی تحت عنوان ” بررسي رابطه بين ساختار سازماني و توانمند سازي كاركنان” توسط حرآبادي فراهاني در سال 1383 صورت گرفت. نتایج نشان داد که نتيجه گرفت ميان عوامل شناختي توانمند سازي و رسميت ارتباط معناداري وجود دارد. همچنين ميان عوامل شناختي توانمند سازي و تمركز ارتباط معناداري وجود دارد. ادامه مطلب…

نقش نگرش شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و …

نگرش شغلیقصد ترک شغلیتلاش برای خدمات1-5) فرضیه های تحقیقبین توانمند سازی و قصد ترک شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.بین توانمند سازی و تلاش برای خدمات رابطه معنی داری وجود دارد.بین نگرش شغلی و قصد ترک شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.بین نگرش شغلی و تلاش برای خدمات رابطه معنی ادامه مطلب…