پژوهش دانشگاهی – مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم …

استمرار در هشداردهی (بازبینی و کنترل) در مدیریت ناحیه گردشگری بسیار اساسی است. تکنیک‌های هشداردهی و توصیه‌های مربوط به آن باید در فرایند توسعه قرارداده شوند و در اجرای برنامه و در حین پیشرفت برنامه گردشگری بکارگرفته شوند. هشدار‌دهی می‌تواند مشکلات و تغییر شرایط را که بناچار در توسعه گردشگری ادامه مطلب…

تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های خصوصی- قسمت ۱۰

توانمندی های بخش خصوصی در عرصه های مختلف روز به روز بیشترمی شود و توانمندی آنها در بکارگیری تکنیک هایی مثل مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت راهبردی و تکنیک های مشابه دیگر باعث شده است که فاصله موجود میان سازمان های بخش خصوصی و سازمان های دولتی ادامه مطلب…

روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۴۲

در علم اخلاق از میانه روی و اعتدال در قوه شهویه به «عفت» تعبیر کرده اند با میانه روی قوه شهویه تحت کنترل انسان در می آید و به طور صحیح ارضاء می گردد.د) قوه وهمیه:«از حواس باطنی است و شأن آن ادراک معانی جزئیه متعلق به محسوسات است مانند: ادامه مطلب…

روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۱۰

این نکته بر همگان واضح است که همه‌ی مردم گمان می‌کنند که عالمان دیـنی بـدون استثناء ازهرگونـه گـناه و لغزشی پاک و مبرا هستند ، هـرگاه خلاف این پـندار را در برخی عالمان دینـیمشاهده نمایند، آن را به حساب دین می‌گذارند و در حقانیت دستورات دینی تردید می‌کنند و حتی ادامه مطلب…

پژوهش – روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۶

– سعیدی مقدم (۱۳۷۵) در طرح پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین ساخت تربیتی و مذهبی خانواده با ارزش های اخلاقی و نوجوانان شهر تهران» بیان می‌دارد که:۱- پایبندی به ارزش های اخلاقی نوجوانان دختری که مادران مذهبی دارند بیشتر از نوجوانان دختری است که مادران غیر مذهبی دارند.۲- در مسئولیت ادامه مطلب…

منابع مقالات علمی : روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۳

در تعریف ارزش ها گفته می‌شود: باورهای ریشه‌داری که افراد گروه، هنگام روبرو شدن با پرسش درباره خوبی‌ها و بدی‌ها و امور مطلوب به آن مراجعه می‌کنند. از آنجائیکه ارزش ها از لحاظ ریشه و منشاء پیدایش متفاوتند، این باورها گاه در اعتباریات صرف که مبتنی بر ذوق و سلایق ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی اثر بخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی- قسمت 33

جدول 2-5- جمع بندی پیشینه تحقیقات خارجی محقق/سال عنوان یافته های تحقیق تحقیقات کوئین و اسپرتیزر /1977 سبک رهبری مدیران و اثربخشی این تحقیقات نشان می دهد که بین سبک رهبری مدیران و اثربخشی آن ها تفاوت معنی داری وجود دارد. هم چنین اظهار کرده بودند مشارکت کارکنان در تصمیمات ادامه مطلب…

فایل – بررسی اثر بخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی- قسمت 28

2-4-1-1-2- “بررسي ميزان اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت در شركت بازرگاني پتروشيمي ايران” عنوان پایان نامه مهر افشان است به راهنمایی رضائیان که در سال 1381 مورد دفاع قرار گرفته است.در این تحقیق آمده که با توجه به هزینه بر بودن سیستم اطلاعات مدیریت و وضعیت مالی سازمان ها و از سوی ادامه مطلب…

اثر القاي خلق مثبت بر افزايش اميد در بين دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا- …

پرسشنامه مذکور دو زير مقياس را در بر مي گيرد که شامل: عامل و راهبرد ميباشند. پژوهش هاي زيادي از پايايي و اعتبار اين پرسشنامه به عنوان مقياس اندازه گيري اميد حمايت مي کنند. همساني دروني کل آزمون 74/0 تا 84/0 است و اعتبار آزمون 80/0 است(اسنايدر و لوپز،2007 ).در ادامه مطلب…

اثر القاي خلق مثبت بر افزايش اميد در بين دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا- …

جدول 3-4: توزيع جمعيت نمونه بر اساس سال تحصيلي 57جدول 4-4: توزيع جمعيت نمونه بر اساس دانشکده 58جدول 5-4: آمارهاي توصيفي نمرات اميد به تفکيک گروه و آزمون 59جدول 6-4: آمارهاي توصيفي نمرات اميد به تفکيک گروه و آزمون 60جدول 7-4: آزمون کولموگروف-اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع نمرات اميد ادامه مطلب…