درمی آیند،احساس دلسردی می کنم ومی خواهم آنهاراناتمام رهاکنم.

222- قبول مسئولیت اداره یارهبری یک موقعیت برای من آسان نیست.

223- اشیاءغیرعادی ازقبیل بعضی عطرها یااسامی مکانهای دورمی توانند احساسات وعواطف شدیدی درمن ایجادنماید.

224-من اگربتوانم به دیگران کمک کنم،به آسانی وبدون درخواست آنها کار رامی کنم.

225- من واقعاًبایدمریض باشم تایک روزسرکارنروم.

226- وقتی افرادآشنای من کاراحمقانه ای انجام می دهندبه جای آنهااحساس خجالت    می کنم.

227-من شخص بسیارفعالی هستم.

228- من وقتی به جایی می روم ازهمان مسیرهمیشگی استفاده می کنم.

229- من اغلب بااعضای خانواده وهمکارانم بگومگودارم.

230-من ازجمله افراد«معتادکار»هستم که نمی توانندهرگزبیکاربشینند.

231- من همیشه می توانم احساساتم راکنترل کنم.

232- درحوادث ورزشی،من دوست دارم جزیی ازجمعیت باشم ومثل بقیه رفتارکنم.

233-من علایق فکری وسیع ومتنوعی دارم.

234- من آدم مهم وبرتری هستم.

235- من آدم بسیارباانضباطی هستم ومی توانم خودراخوب کنترل کنم.

236-من ازلحاظ عاطفی آدم کاملاًباثبات ومتعادلی هستم.

237- من زود خنده ام می گیرد.

238- به عقیده من فلسفه جدید«آزادی فردی»فلسفه قابل قبولی نیست.

239-من ترجیح می دهم دیگران مرافرددلرحم وخطابخشی شناسندتاصرفاًطرفداراجرای عدالت.

240- من قبل ازپاسخ دادن به هرسئوال به دقت درباره آن فکرمی کنم.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دبیرستان 100ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

  • 2

پرسشنامه تست شخصیتی فارسی NEO(کامل)                                   پیوست الف

1- من آدم نگرانی نیستم.

2- من بیشترافرادی راکه می شناسم واقعاًدوست دارم.

3-من قدرت تخیل وتصورخیلی زنده وفعالی دارم.

4- من معمولاًدرموردقصدونیت دیگران بدبین وبدگمان هستم.

5- من به محتاط بودن وداشتن عقل سلیم مشهورم.

6- من اغلب ازنحوه برخورددیگران باخود عصبانی می شود.

7- من معمولاًازجمعیتهای بزرگ وشلوغ دوری وپرهیزمی کنم.

8- مسائل ومطالب مربوط به هنروزیبایی شناسی برای من چندان اهمیت ندارند.

9- من آدم حیله گرومکاری نیستم.

10- من ترجیح می دهم که باذهن بازبه استقبال اتفاقات آینده بروم تااین که برای هرکاری طرح ونقشه قبلی داشته باشم.

11- من به ندرت احساس تنهایی وغمگینی می کنم.

12- من آدمی مسلط،قوی وقاطعی هستم.

13-بدون هیجانات قوی،زندگی برای من چیز جالبی نخواهدبود.

14-بعضی ازمردم مراآدمی خودخواه وخودمحوری میدانند.

15- من سعی می کنم تاوظایف محوله به خودراباصداقت ودرستی انجام دهم.

16- من درمعامله بامردم همیشه ازاین می ترسم که نکندمرتکب اشتباه بزرگی شوم.

17- من درموقع کاریاتفریح ،عجله وشتاب به خرج نمی دهم.

18-من درکارهای خودازروش نسبتاًثابت وجاافتاده ای پیروی می کنم.

19- من ترجیح می دهم بادیگران همکاری کنم تاباآنهابه رقابت بپردازم.

20- من آدم راحا طلب وتنبلی هستم.

21- من به ندرت درکارزیاده روی می کنم.

22- من اغلب تشنه هیجان وتحریک هستم.

23-من اغلب ازبازی کردن بانظریه هاوافکارانتزاعی لذت می برم.

24- من ازلاف زدن درباره استعدادها وموفقیت های خودبدم نمی آید.

25- من بخوبی می توانم وقت وفعالیت خودراطوری تنظیم کنم که کارهای محوله به موقع تمام شود.

26- من اغلب احساس درماندگی وناتوانی می کنم ومیل دارم شخص دیگری مسایلم راحل کند.

27- من هرگز آنقدراحساس خوشحالی نکرده ام که به اصطلاح ازخوشی به هوا بپرم؟

28-من معتقدم اگربه دانشجویان اجازه داده شود تابه سخنرانی بحث انگیز ومتناقص گوش دهندباعث سردرگمی وانحراف بیشترآنهاخواهد شد.

29-رهبران سیاسی بایددرباره جنبه های انسانی برنامه های خودآگاهی بیشتری داشته باشند.

30- درطی سالها،من بعضی کارهای کاملاًبی ربط انجام داده ام.

31- من به آسانی دچارترس می شوم.

32- من ازصحبت کردن بادیگران چندان لذت نمی برم.

33- من سعی می کنم همه افکارم رادرراستای واقعیتهاهدایت کرده وازپناه بردن به عالم رویاوتخیل خود داری نمایم.

34-من معتقدم که اکثرمردم اساساًدارای قصدونیت خوب ودوستانه ای هستند.

35- من مسئولیتهای اجتماعی ازقبیل رای دادن راخیلی جدی نمی گیرم.

36- خلق وخوی من بیشتر وقتهاثابت بوده وزیادبالاوپایین نمی رود.

37- من دوست دارم همیشه افرادزیادی دور وبرم باشند.

38- من بعضی مواقع کاملاً درموسیقی که گوش می دهم ،غرق می شوم.

39- اگرنیازباشد،من حاضرم ازافراددیگربرای رسیدن به مقاصدخودسوءاستفاده کنم.

40- من اشیاءمتعلق به خودم راتمیزوپاکیزه نگه می دارم.

41- من بعضی وقتهاکاملاًاحساس بی ارزشی می کنم.

42- من گاهی نمی توانم آن طورکه بایدازخودقاطعیت نشان دهم.

43- من به ندرت دچاراحساسات وعواطف قوی می گردم.

44- من سعی می کنم باهمه افرادی که ملاقات می کنم،رفتاری مؤدب وبانزاکت داشته باشم.

45- گاهگاهی من ان طورکه بایدصادق وقابل اعتمادنیستم.

46- من وقتی باافراددیگرهستم به ندرت احساس خجالت می کنم.

47- من وقتی کاری راانجام می دهم ان راباتمام علاقه وسرعت انجام می دهم.

48- من فکرمی کنم یادگرفتن وتمرین سرگرمیها وکارهای ذوقی جدیدجالب است.

49- درمواردی که لازم باشد،من می توانم ازدیگران ایرادگرفته وبه آنهاکنایه بزنم.

50- من دارای اهداف روشن ومشخصی هستم وبرای دستیابی به آنها طبق برنامه منظمی عمل می کنم.

51- مقاومت دربرابرخواستها وهوسهای آنی برای من آسان نیست.

52- من ازگذراندن تعطیلات خوددر جاهای شلوغ وپرهیجان لذت نمی برم.

53- من بحث واستدلال درباره مطالب فلسفی راکاری بی فایده وکسل کننده می دانم.

54- من ترجیح می دهم که درموردخودم وموفقیتهایم حرفی نزنم.

55- من قبل ازشروع به هرکاری مقدارزیادی وقت تلف می کنم.

56- احساس می کنم قادرهستم بابسیاری ازمشکلات خودکناربیایم.

57- من بعضی وقتها حالات شادی یانشاط بسیارشدیدی راتجربه (احساس)کرده ام.

58-من معتقدم که قوانین وسیاستهای اجتماعی بایدتغییرکنندتانیازهای یک دنیای درحال تغییر وتحول رابه خوبی منعکس سازند.

59- من ازلحاظ نگرشهای اجتماعی آدمی سختگیر وبی گذشت هستم.

60- من قبل این که تصمیمی بگیرم درموردجوانب مختلف مسئله به دقت فکر می کنم.

61- من به ندرت احساس ترس واضطراب می کنم.

62- من به آدمی خونگرم وخوشرومعروف هستم.

63- من زندگی تخیلی بسیارفعالی دارم.

64- من عقیده دارم که اکثرمردم،اگربه آنهااجازه داده شود ،ازآدم سوءاستفاده خواهندکرد.

65- من خودرادرباره حوادث جاری مطلع نگه داشته ومعمولاًتصمیمات عاقلانه ای اتخاذ می کنم.

66- من به آدمی جوشی وعصبی معروف هستم.

67- من معمولاًترجیح می دهم کارهارابه تنهایی انجام دهم.

68- تماشای صحنه های (رقص)باله یارقصهای جدیدمراخسته وکسل می کند.

69- من حتی اگربخواهم نمی توانم کسی راگول بزنم.

70- من آدم بسیارمنظم وبابرنامه ای نیستم.

71-من به ندرت افسرده ویاغمگین می شوم.

72- من غالباًدرگروههایی که عضو بوده ام ،سمت رهبری رابرعهده داشته ام.

73- احساس وعاطفه ای که اشیاءمختلف درمن ایجادمی کنندبرای من مهم است.

74- بعضی افرادفکرمی کنندمن آدم فاقداحساسات وحسابگری هستم.

75- من بدهی های خودرابه موقع وبه طورکامل می پردازم.

76- بعضی وقتهامن طوری احساس خجالت کرده ام که دلم می خواست خودراازدیگران مخفی کنم.

77- کارمن ممکن است کندباشدولی باثبات ویکنواخت است.

78- وقتی که روش صحیح انجام کاری رایافتم به همان روش می چسبم وادامه می دهم.

79- من درنشان دادن خشم وعصبانیت درنگ وتامل می کنم حتی اگراحساس کنم حق بامن است.

80- هرگاه برنامه ای برای اصلاح پاره ای ازرفتارهای خودشروع                                        می کنم،معمولاًبعدازچندروز آن راکنارمی گذارم .

81-مقاومت دربرابروسوسه ها وخواهشهای نفسانی برای من مشکل نیست.

82-من بعضی وقتهاکارهایی راانجام داده ام که هدف آنها فقط هیجان ولذت بردن است.

83-من ازحل مسئله های مشکل یامعما لذت می برم.

84- من ازبیشترمردم بهترهستم واین رامی دانم.

85- من آدم سازنده ومولدی هستم که همیشه مسئولیتهای خودرابه انجام می رساند.

86- وقتی که تحت فشارواسترس زیادی هستم بعضی مواقع احساس می کنم که دارم ازهم می پاشم.

87- من آدم خوشحال وامیدواری نیستم.

88- من معتقدم که برای اخذتصمیم درباره موضوعات اخلاقی مابایدازرهبران مذهبی خوکسب تکلیف وتقلیدکنیم.

89- هرچه درموردافرادفقیروسالمندانجام دهیم بازهم کم است.

90- گاهگاهی من اول عمل می کنم وبعدمی اندیشم.

91- من اغلب دچارتنش بوده وعصبی هستم.

92- بیشترمردم مرافردی کم وبیش سردوغیراجتماعی می دانند.

93- من دوست ندارم وقتم راباخیالبافی تلف کنم.

94- فکرمی کنم بیشترمردمی که باآنها درتماس هستم افرادی درستکار وقابل اطمینان هستند.

95- من غالباًبدون آمادگی کافی درموقعیتهای مختلف حاضرمی شوم.

96-بیشترمردم مراآدمی زودرنج وبداخلاق نمی دانند.

97- اگربرای مدت طولانی تنهاباشم واقعاًاحساس می کنم به افراددیگر نیازمندهستم.

98- نظم وترتیب خاصی که درهنروطبیعت می بینم برای من بسیارجالب وشوق انگیزاست.

99- کاملاًصادق ودرستکاربودن برای تجارت وکاسبی خوب نیست.

100- من دوست دارم هرچیزی رادرجای مخصوص آن نگه دارم تاجای آن رابه خوبی بدانم.

101- من گاهی دچاراحساس پشیمانی وگناهکاری شدیدی شده ام.

102- درجلسات جمعی من می گذارم دیگران بیشترحرفهارابزنند.

103- به ندرت به احساسات آنی خودتوجه می کنم.

104- من غالباًسعی می کنم نسبت به افکار واحساسات دیگران آگاهی واحترام نشان دهم.

105- من گاهی دربازی شطرنج یاورزش تقلب می کنم.

106- اگرمردم مرادست اندازندومسخره کنند،من زیاداحساس ناراحتی وخجالت               نمی کنم.

107- من اغلب احساس می کنم که سرشارازنیرووانرژی هستم.

108- من اغلب غذاهای جدیدوناآشناراامتحان می کنم.

109- من اگراشخاصی رادوست نداشته باشم ،آنرا از آنهامخفی نمی کنم.

110- من برای دستیابی به اهداف خود سخت تلاش می کنم.

111- وقتی به غذای موردعلاقه ام دسترسی پیدا کنم غالباًبیشترازحدمی خورم.

112- من معمولاً ازتماشای فیلم های منزجرکننده یاوحشتناک خودداری می کنم.

113- بعضی مواقع که مردم درموردمسایل خیلی انتزاعی ونظری صحبت می کنندمن علاقه ام راازدست می دهم.

114- من سعی می کنم که آدم افتاده وفروتنی باشم.

115- من به زحمت می توانم خودراواداربه کاری کنم که بایدانجام دهم.

116- من درمواقع اضطراری می توانم خونسردی خودراحفظ کنم.

117- من گاهی بیش ازاندازه احساس خوشبختی می کنم.

118- من معتقدم که عقایدمتفاوت افرادجوامع دیگر درموردحق وناحق ازنظرخودآنهامعتبراست.

119-من درموردآدمهایی که درخیابانهاگدایی می کنند،هیچگونه احساس همدردی نمی کنم.

120- من همیشه قبل ازاینکه دست به عملی بزنم ،پیامدهای آن راموردتوجه قرارمی دهم.

121- من به ندرت درباره آینده احساس ترس ونگرانی می کنم.

122- من واقعاًازصحبت کردن بادیگران لذت می برم.

123- من ازتمرکز حواس روی یک موضوع خیالی یا«رؤیادربیداری »وبررسی امکانات مختلف ناشی ازآن لذت می برم،وبه آن اجازه می دهم رشد کرده وشاخ وبرگ پیداکند.

124- هروقت کسی درموردمن کارخوبی انجام دهد،من احساس بدگمانی وسوء ظن     می کنم.

125-من به خاطردرستی قضاوتم به خودم می بالم.

126- من اغلب نسبت به افرادی که باآنهاسروکاردارم احساس تنفروبیزاری می کنم.

127- من کارهایی راترجیح می دهم که بتوانم به تنهایی وبدون تحمل مزاحمت دیگران انجام دهم.

128- شعرتاثیرچندانی روی من ندارد.

129- ازاینکه به عنوان آدم ریاکاری شناخته شوم ،متنفرم.

130- به نظرنمی رسدهرگزبتوانم کارهای خودرانظم وترتیب دهم.

131- هرگاه اشتباهی رخ دهد(یاعیب وایرادی پیش بیاید)من خودراسرزنش می کنم.

132- افراددیگر اغلب درتصمیم گیری خودازمن کسب تکلیف (یابه عنوان مدل)استفاده می کنند.

133- هیجانات واحساسات گوناگونی به من دست می دهند.

134- من به سخاوت ودست ودلبازی مشهورنیستم .

135- همیشه وقتی قول انجام کاری رابدهم،مردم می توانندبه انجام آن کاراطمینان کنند.

136- من اغلب نسبت به دیگران احساس حقارت می کنم.

137- من به اندازه دیگران چابک وسرزنده نیستم.

138- ترجیح می دهم وقتم رادرمحیطهای مأنوس وآشنابگذرانم.

139-وقتی کسی به من توهین کند،من فقط سعی دارم اوراببخشم وفراموش کنم.

140- من احساس نمی کنم که مجبورم بادیگران رقابت نموده وازآنهابهترعمل کنم.

141- من به ندرت درمقابل خواسته های آنی خودتسلیم می شوم.

142- من ترجیح می دهم درجاهایی باشم که کانون فعالیت وعمل است.

143- من ازسروکله زدن بامسایل یامعماهایی که ذهن آدم رتبه کوشش وچالش وادار            می کند،لذت می برم.

144- من درموردخودم نظربسیارمثبتی دارم.

145-من وقتی کاری راشروع می کنم ،معمولاً همیشه ان رابه اتمام می رسانم.

146- تصمیم گرفتن واتخاذیک روش قطعی غالباً برای من مشکل است.

147- من خودراآدم خیلی شنگول وسرزنده ای نمی دانم.

148-من معتقدم که وفاداری به ایده آلهاواصول موردقبول خودبیش از«آزادمنشی»وخالی ازتعصب بودن اهمیت دارد.

149- نیازهای انسانی افرادهمیشه بایدبرملاحظات اقتصادی دولت اولویت داده شوند.

150- من غالباًکارهارابدون تامل قبلی وبه خاطریک انگیزه آنی انجام می دهم.

151- من اغلب نگران این هستم که مباداکارها طبق نقشه وبه درستی پیش نروند.

152- لبخند زدن به افرادغریبه وایجادارتباط باآنهابرای من آسان است.

153- من هروقت احساس کنم ذهنم درجهت خیال پردازی می رودمعمولاًخودرابه کاری مشغول می کنم وبه جای خیال پردازی حواس خودراروی آن کارمتمرکز می سازم.

154- واکنش اولیه من به مردم آن است که به انهاعتمادکنم.

155- من ظاهراًدرهیچ کاری موفق نمی شوم.

156- من خیلی به ندرت واقعاًعصبانی می شوم.

157- ترجیح می دهم تعطیلات خودرادریک ساحل عمومی وشلوغ بگذرانم تادریک کلبه جنگلی دورافتاده.

158- انواع خاصی ازموسیقی بیش اندازه برای من شورانگیزهستند.

159- بعضی وقتهامن مردم راباچرب زبانی وتقلب به انجام کارهای موردنظرخودوادارمی کنم.

160- من معمولاًآدمی کم وبیش سختگیر وپرتوقع هستم.

161- من نسبت به خودم نظری منفی دارم.

162- من ترجیح می دهم دنبال کارهای خودرابگیرم،تااینکه رهبردیگران باشم.

163- من به ندرت متوجه خلق وعواطفی که محیطهای مختلف به وجود می آورند،        می شوم.

164- بیشترمردمی که می شناسم مرادوست دارند.

165- من دقیقاًازاصول اخلاقی پیروی می کنم.

166-من درحضورروسای خودودیگرافرادمهم وصاحب قدرت احساس آرامش وراحتی می کنم.

167- من معمولاًدرحال عجله به سرمی برم.

168- بعضی مواقع تنهابرای این که کارتازه ای انجام داده باشم ،محل اثاثیه خانه راتغییرمی دهم.

169- اگرکسی بامن شروع به دعواومرافعه کند،من هم آماده ام جواب اورابادعوا بدهم.

170- من تلاش می کنم تمام چیزهایی راکه می توانم ،به دست آورم (کسب کنم).

171- من گاهی آنقدرغذامی خورم که بالامی آورم.

172- من عاشق ترس وهیجانی هستم که معمولاًسوارشدن به چرخ فلک یاکارهای خطرناک دیگرایجادمی کند.

173- من علاقه ای به تامل وتفکرجدی درباره سرنوشت جهان یاانسان ندارم.

174- من احساس می کنم که مزیتی برافراددیگرندارم(صرف نظرازموقعیت و وضع افراد).

175- وقتی که اجرای یک طرح یانقشه بامشکل روبرومی شودمن تمایل پیدامی کنم طرح دیگری راشروع کنم.

176-من دریک موقعیت بحرانی به خوبی می توانم خودراکنترل واداره کنم.

177- من آدم خوش مشرب ،شادوباروحیه ای هستم.

178- من خودراآدمی باسعه صدرمی دانم که می تواندراه ورسم زندگی وطرز فکردیگران رابه خوبی قبول وتحمل نماید.

179- من معتقدم که همه انسانها باارزش وقابل احترامند.

180- من به ندرت تصمیم عجولانه می گیرم.

181- درمقایسه بابیشترمردم من ازچیزهای کمتری می ترسم.

182- من به دوستان خودوابستگی عاطفی زیادی دارم.

183- بچه که بودم هرگزازبازیهایی که مستلزم تقلیدنقش دیگران باشدلذت نمی بردم.

184-من معمولاًدرموردافراددیگر خوشبین وخوش باورهستم.

185- من فردبسیارشایسته وکارآیی هستم.

186- بعضی وقتهامن نسبت به دیگران احساس خصومت وآزردگی کرده ام.

187- معاشرت وگردهماییهای اجتماعی معمولاًبرای من ناخوشایندوکسل کننده هستند.

188- بعضی مواقع که شعری رامی خوانم یابه یک اثرهنری نگاه می کنم ،موجی ازاحساس افسردگی یاهیجان مرادربرمی گیرد.

189- من بعضی وقتها بااعمال زوریاتعلق وخوش آمدگویی مردم رابه انجام کارهای موردخودوادارکنم.

190- من درموردتمیزکردن چیزهاوسواس ندارم.

191- بعضی وقتها زندگی به نظرم تیره ونومیدکننده می آید.

192- درمواقع صحبت بادیگران،من غالباًبیشترازدیگران حرف می زنم.

193-هم حس شدن بادیگران ،یعنی داشتن همان احساس که دیگران دارندبرای من آسان است.

194- من خودراآدم خیرونیکوکاری می دانم.

195- من سعی می کنم کارهای خودرابادقت انجام دهم تاانجام مجدد آنهالزوم پیدانکند.

196- اگر درموردکسی حرف بدی زده یاکارغلطی انجام داده باشم.به سختی می توانم باردیگربه روی اونگاه کنم.

197- همه زندگی وکارهای من باسرعت انجام می گیرد.

198- درموقع استفاده ازتعطیلات ،من ترجیح می دهم به جاهایی بروم که قبلاً آنهارامتحان کرده وبه درستی شناخته ام.

199-من آدم کله شق وسرسختی هستم.

200-من سعی می کنم همه کارهای خودرابه بهترین نحوانجام دهم.

201- من بعضی مواقع کارهایی رابدون تامل انجام می دهم که بعداًپشیمان می شوم.

202- من ازرنگهای روشن ولباسهای پرزرق وبرق خوشم می آید.

203-من کنجکاوی فکری بسیارزیادی دارم.

204- من ترجیح می دهم ازدیگران تمجیدکنم تااینکه خودموردتمجیدقرارگیرم.

205- آنقدرخرده کاری برای انجام وجود داردکه من گاهی همه آنهاراندیده می گیرم.

206- درشرایطی که به نظرمی رسدهمه چیزبه طورغلط پیش می رودمن بازهم می توانم تصمیمات خوبی اتخاذکنم.

207- من به ندرت برای توصیف تجارب خودازکلماتی چون «فوق العاده»یا«جنجالی»استفاده می کنم.

208- من فکرمی کنم اگرکسی درسن 25 سالگی هنوزنداندبه چه چیزهایی اعتقاددارد،بایددرسلامت عقل اوشک کرد.

209- من نسبت به افرادی که کمترازمن خوشبخت هستنداحساس همدردی می کنم.

210- من قبل ازرفتن به یک مسافرت به دقت برنامه ریزی می کنم.

211- بعضی مواقع افکارترسناکی به ذهن من می آیند.

212-من نسبت به همه همکاران خود نوعی علاقه ومسئولیت شخصی احساس می کنم.

213- من نمی توانم بگذارم افکارم درهرجهتی که می خواهندسیرکنند.

214- من به طبیعت وذات انسان بسیاراعتماددارم.

215- من درکارخودفردی مؤثروکارآمدهستم.

216- حتی آزردگیها وناراحتیهای خیلی کوچک می تواننددرمن احساس ناکامی ومحرمیت کنند.

217- من ازمهمانیهای بزرگ وپرجمعیت لذت می برم.

218- من ازخواندن اشعاری که روی احساسات وتخیلات تاکید می کنندبیشتر لذت        می برم تا اشعاری که داستان خاصی بیان می کنند.

219- من اززیرکی خوددرکنترل واداره مردم به خودم می بالم.

220- من وقت زیادی رابرای پیداکردن چیزهایی که درجای عوضی گذاشته ام            می گذرانم.

221- بیشتروقتهاکه کارها طبق نقشه پیش نمی رودیااشتباه ازآب

  • 1