مي، روانشناسی، آدم، وقتي، ديگران

درمي آيند،احساس دلسردي مي كنم ومي خواهم آنهاراناتمام رهاكنم. 222- قبول مسئوليت اداره يارهبري يك موقعيت براي من آسان نيست. 223- اشياءغيرعادي ازقبيل بعضي عطرها يااسامي مكانهاي دورمي توانند احساسات وعواطف شديدي درمن...
ادامه مطلب

پرسشنامه تست شخصيتي فارسي NEO(كامل)

پرسشنامه تست شخصيتي فارسي NEO(كامل)                                   پيوست الف 1- من آدم نگراني نيستم. 2- من بيشترافرادي راكه مي شناسم واقعاًدوست دارم. 3-من قدرت تخيل وتصورخيلي زنده وفعالي دارم. 4- من...
ادامه مطلب
بالا