دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش خود کارمدی و …

گرایش : خانواده

عنوان : بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش خود کارمدی و عزت نفس افراد مبتلا به اعتیاد شیشه

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه:تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی

عنوان : تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه ارشد : میزان پذیرشCRM ( مدیریت ارتباط با مشتری) در بانک و عوامل …

گرایش : مالی

عنوان : میزان پذیرشCRM ( مدیریت ارتباط با مشتری) در بانک و عوامل مرتبط با آن

ادامه‌ی خواندن

پایان نامه ارشد: تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات نوین بانکی براساس مدل …

گرایش :بازاریابی بین ­الملل

عنوان : تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی  در حوزه ی خدمات نوین بانکی براساس مدل پذیرش فناوری

ادامه‌ی خواندن

پایان نامه ارشد:تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

گرایش :بازاریابی

عنوان : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

ادامه‌ی خواندن

پایان نامه ارشد: بررسی نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) در سازمانهای ایرانی

عنوان : بررسی نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) در سازمانهای ایرانی، مورد مطالعه شرکت های سیمان

ادامه‌ی خواندن

چکیده : دانلود رایگان پایان نامه : بررسي رابطه بين پذيرش اجتماعي و ويژگي هاي شخصيتي در بين دانشجويان

 

 

فهرست

 

عنوان                                                 صفحه

 

چكيده                                               1

فصل اول

(كليات تحقيق)

مقدمه                                               3

اهميت ضرورت تحقيق                                   5

اهداف تحقيق                                         6

بيان مسئله                                          6

فرضيه هاي تحقيق                                     7

متغيرهاي تحقيق                                      8

پذيرش اجتماعي                                       8

ويژگيهاي شخصيتي                                     9

فصل دوم

(پيشينه و ادبيات تحقيق)

منابع فصل دوم                                       11

دو نقش اساسي جامعه پذيري                                12

جامعه پذيري انتظاري                                     12

عوامل يا كارگزاران جامعه پذيري                           16

ساز و كارهاي جامعه پذيري                                20

طبقه اجتماعي                                        22

نظريه هاي جامعه پذيري                               24

نظريه هاي جامعه شناختي جامعه پذيري                      25

ميد رشد خود را سه مرحله نشان مي دهد                          28

نظريه هاي روان شناختي جامعه پذيري                        30

 

عنوان                                                              صفحه

 

تضاد ميان سه بخش شخصيت                              32

فرهنگ و شخصيت                                       38

تعريف فرهنگ                                         38

عناصر اصلي فرهنگ                                    39

ويژگيهاي فرهنگ                                      42

مفهوم شخصيت                                     56

تأثير فرهنگ در شخصيت                                58

شخصيت اساسي يا پايه                                 64

فرهنگ و بيماري                                      67

بررسي هشياري                                    74

بررسي رفتار                                         75

بررسي ناهوشيار                                      77

بررسي علمي شخصيت                                78

تعريفهاي شخصيت                                      79

ويژگيهاي منحصر به فرد                               82

ذهنيت در نظريه هاي شخصيت                            87

سؤالهايي درباره ماهيت انسان                                  90

فصل سوم

(روش تحقيق)

جامعه مورد مطالعه                                   97

حجم نمونه،روش نمونه گيري                                97

ابزار اندازه گيري در تحقيق                              98

آزمون ويژگيهاي شخصيتي مينه سوتا                          99

روش تحقيق                                           100

روش آماري مربوط به فرضيه ها                              101

 

عنوان                                                              صفحه

 

فصل چهارم

(يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها)

مقدمه فصل چهارم                                     103

فصل پنجم

(بحث و نتيجه گيري)

نتيجه گيري                                          117

پيشنهادات                                           119

محدوديت ها                                          120

منابع و مآخذ                                        121

 

چكيده :

هدف از تحقيق حاضر برسي پذيرش اجتماعي ويژگيهاي شخصيتي در بين دانشجويان رشته هاي برق ومكانيك دانشگاه آزاداسلامي واحد ابهر كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از اينكه بين ويژگيهاي شخصيتي وپذيرش اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد وفرضيه هاي جزئي اينكه بين افسردگي هيپوكندريا ،هيستري ،پارانويا ،انحرافات اجتماعي ،وپذيرش اجتماعي رابطه وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر در دو گروه مكانيك وبرق كه حجم نمونه بدست آمده 100نفر است كه آزمون ويژگيهاي شخصيتي وپذيرش اجتماعي بر روي آن اجرا گرديده كه جهت آزمون فرضيه تحقيق از روش آماري ضريب همبستگي پيرسن استفاده گرديده كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين ويژگيهاي شخصيتي وپذيرش اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد وسطح معني داري آن برابر 5%است .

فصل اول

كليات تحقيق

مقدمه :

مرگ سرنوشت محتوم هر فرد انساني است واز آنجا كه جانشيني اعضاي جامعه بايد تضمين شوداين نياز تا حدودي به وسيله توليد مثل طبيعي كه ميراث ژنتيكي جامعه را تداوم مي بخشد ،بر آورده مي شود .

اما اگر جامعه اي خواهان بقاي خود باشد ،بايد ميراث فرهنگي آن جامعه تداوم يابد ،اين امري است كه تنها در فر آيند جامعه پذيري يا اجتماعي شدن امكان پذير مي گردد . پذيرش اجتماعي فر آيندي استكه به انسان ،شيوه هاي زندگي كردن در جامعه را مي آموزد ،وبه او شخصيت مي دهد وتوانائيهايش را در جهت ايفاي وظايف فردي مي آموزد وبه او شخصيت مي دهد وبه عنوان عضو جامعه تو سعه مي بخشد .«كوئن 1371»

فرد در خلال اجتماعي شدن هويت يا من اجتماعي خود را مي يابد وشناخت لازم براي ايفاي نقشهاي اجتماعي را ياد مي گيرد ،اين روند بسيار گسترده وپيچيده كه در طول زندگي فرد تداوم مي يابد شامل آموزش زبان ،باورها ونگرشها وارزشهاي جامعه مي باشد وبا فراگيري رفتارهاي متناسب با هنجارهاي پذيرفته شده جامعه منجر مي گردد. بنيادي ترين بخش جامعه پذيري در دوران كودكي رخ مي دهد ،اما اين روند در سراسر عمر آدمي ادامه مي يابد هيچ بحثي از پذيرش اجتماعي نيست كه اهمييت سرشت وپرورش را در رشد جسماني ،عقلاني ،اجتماعي وشخصيتي ناديده گرفته باشد .

سرشت آدمي اصطلاحي است كه براي ساخت ژنتيكي انسان يا وراثت بيولوژيكي او به كار مي رود وپرورش به محيط وتجربه هاي متقابلي كه هر فرد در زندگي خود به دست مي آورداشاره مي كند وهر كس شخصيتي دارد وشخصيت شما به مشخص كردن ميزان موفقيت ،خشنودي،در رضايت خاطر در زندگي شما كمك مي كند كه تمام اينهاباعث قبول ويا پذيرش اجتماعي در فرد مي شود واينكه سعي در جمع بندي كردن مجموعه اي از ويژگي هاي شخصيت يك نفر با استفاده از واژه هاي مبهمي چون عالي ووحشتناك كار آساني است و شخصيت به قدري پيچيده است كهن مي توان آن را به سادگي توصيف كرد زيرا انسانها در موقعيت هاي مختلف ودر ارتباط با افراد متفاوت ،بسيار پيچيده وتغيير پذير هستند وبراي اينكه شخصيت رادرست توصيف وتعريف كنند دقيق تر درمورد شخصيت وارزيابي آن در اجتماع بحث مي كنند.

رشد مغز انسان براي اين نكته تاكيد دارد كه ويژگي هاي ژنتيكي از محيط جدا شدني نيست وبه وسيله ساخت ژينتكي ،ما انسانها در مي يابيم كه كورتكسي مغز «قسمت تفكر وادراك مغز اعمالي مانند خاطر آوردن ،فهميدن يا ادراك كردن را در خود جاي مي دهد كه تمام اينها باعث تقليد وتكراري مي شود وتمام اين موارد در نوع اجتماعي شدن وقبول جامعه در تاثير بسزايي دارد».«هدايت ستوده ص50 سال 1385»

 اهميت ضرورت تحقيق :

جامعه پذيري در دوران كودكي به پايان نمي پذيرد ولي به هر حال در سراسرزندگي آدمي ادامه يابد .بزر گسالان هم دوباره درباره اجتماعي (باز پذيرش اجتماعي )ميشوند وهنجارها،ارزشهاي وانتظارات جديدرامي آموزد در هرگروه ياسازمان جديدي كه عضومي شويم ويا هر رابطه دوستي برقرارمي كنيم يا در هر تجربه اي كه در زندگي به دست مي آوريم ،ناچاريم كه هدايت هاي جديدي راسلب كنيم وبراي هنجارهاي وارزشهاي جديدي اجتماعي مي شويم براي برخي شغلهاي خاص اجتماعي شدن دوباره به ما كمك مي كند كه انتظارات قبلي خود را كنار گذارده و برداشت واقع بينانه تر ي رااز اين شغلها به دست مي آورديم وپذيرش اجتماعي گاهي اوقات شخصيت فرد را تحت تأثير قرار ميدهد وگاهي ايجاد يك ويژگي هاي منفي در شخصيت آدمي ياعث ازبين رفتن پذيرش اجتماعي فرد به طور مثبت است واميد است كه با انجام اين تحقيقات بتوانيم پذيرش اجتماعي رادر بين اقشارمختلف جا بيندازيم وسعي كنيم با شخصيت افراد هماهنگي داشته باشيم كه اين برعهده نهادهاي خانواده ونهادهاي جامعه است كه به دانشجويان اين اجازه را بدهند كه براي تكميل شخصيت خود در جامعه به تجربه هايي دست پيدا كنند.

اهداف تحقيق:

هدف از تحقيق اين است كه آيابين ويژگي هاي شخصيتي وپذيرش اجتماعي رابطه اي وجود دارد وآيا شخصيت وويژگي هاي اخلاقي ورفتاري آن در ايجاد پذيرش اجتماعي و جامعه پذيري دانشجويان ،نقش بسزايي دارد يا نه بين شخصيت وپذيرش اجتماعي رابطه اي وجود ندارد وآيا بين ويژگي هاي شخصيتي مانندعوامل اضطراب آور ،افسردگي وانحرافات اجتماعي و… وپذيرش اجتماعي رابطه وجود دارد وآيا عوامل اضطراب زا وافسردگي در نوع برخورد جامعه وپذيرش آن تأثير بسزايي خواهد داشت يانه .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي رابطه بين پذيرش اجتماعي و ويژگي هاي شخصيتي در بين دانشجويان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

سؤالهايي درباره ماهيت انسان : دانلود پایان نامه رایگان : بررسي رابطه بين پذيرش اجتماعي و ويژگي هاي شخصيتي در بين دانشجويان

سؤالهايي درباره ماهيت انسان :

جنبه مهم شخصيتي برداشت نظريه پرداز از ماهيت انسان است . هر نظريه پردازي برداشتي از ماهيت انسان دارد كه به چند سؤال اساسي مي پردازد شعرا،فيلسوفانوهنرمندان چند قرن است كه اين سؤالها را مطرح كرده اند وما تلاشهاي آنها را براي پاسخ دادن به اين سؤالها در كتابها وآثار نقاشي عالي مي بينيم نظريه پردازان شخصيت نيز به اين سؤالهاي مشكل ساز پرداخته اند وبه توافقي بيشتر از هنرمندان يا نويسندگان نرسيده اند . برداشتهاي متفاوتي كه نظريه پردازان از ماهيت انسان داشته اند امكان مقايسه معني دار ديدگاههاي آنها را ميسر مي سازد . اين برداشتهابي شباهت به نظريه شخصي نيستند . آنها چارچوبهايي هستند كه نظريه پردازان از درون آنها خود وديگران را مي بينند ونظريه هاي خود را مي سازند . موضوعاتي كهبرداشت نظريه پرداز ازماهيت انسان را توصيف مي كنند در زير شرح داده شده اند . وقتي درباره هر نظريه بحث مي كنيم اين موضوع را در نظر مي گيريم كه چگونه نظريه پرداز به اين سؤالها مي پردازد .

اراده آزاد يا جبر گرايي ؟

يكي از سؤالهاي اساسي درباره ماهيت انسان به كشمكش قديمي بين اراده آزاد وجبر گرايي مربوط مي شود . نظريه پردازان هر دو جناح مي پرسند آيا ما آگاهانه اعمال خود را هدايت مي كنيم ؟آيا مي توانيم به طور خود انگيخته مسير افكارورفتارمان را انتخاب كرده واز بين گزينه ها انتخاب معقولي كنيم ؟آيا ما از آگاهيهشيار ومتواري كنترل برخورداريم ؟آيا ما تعيين كننده سر نوشت خود هستيم ،يا اينكه قرباني تجربه گذشته ،عوامل زيستي ،نيروهاي ناهشيار ،يا محركهاي بيروني مي باشيم –نيروهايي كه بر آنها كنترل هشيار نداريم ؟آيا رويدادهاي بيروني آنچنان شخصيت ما را شكل داده اند كه نمي توانيم رفتارمان را تغيير دهيم ؟

برخي نظريه پردازان شخصيت در اين باره موضع افراطي دارند . ديگران ديدگاه معتدل تري داشته ومعتقدند كه برخي رفتارها را رويدادهاي گذشته تعيين مي كنند وبرخي مي توانند خود انگيخته وتحت كنترل ما باشند .

طبيعت يا تربيت ؟

موضوع دوم به مناقشه طبيعت – تربيت  مربوط مي شود . كدام يك تأثير بيشتري بر رفتار دارند :صفات وويژگيهاي ارثي (طبيعت يا استعداد ژنتيكي )يا ويژگيهاي محيط (تأثيرات تربيت ،تحصيلات آموزشي ما )آيا تواناييها ،خلق وخوو آمادگيهايي كه به ارث مي بريم شخصيت ما را تعيين مي كنند يا شرايطي كه در آن زندگي مي كنيم ما را شكل مي دهند ؟شخصيت تنها مبحثي نيست كهتحت تأثير اين موضوع قرار دارد . درباره هوش هم اين مناقشه وجود دارد :آيا هوش بيشتر تحت تأثيراستعداد ژنتيكي (طبيعت )قرار دارد يا تحت تأثيرتحريكي كه محيط هاي خانه ومدرسه فراهم مي كنند (تربيت )؟

مانند موضوع اراده آزاد –جبر گرايي گزينه هاي به مواضع افراطي محدود نمي شوند شماري از نظريه پردازان فرض مي كنند كه شخصيت توسط هر دو نيروي شكل مي گيرد . براي برخي نظريه پردازان وراثت تأثيرغالب است ومحيط اهمييت جزئي دارد ،ديگران ديدگاه متضادي دارند .

گذشته يا حال :

موضوع سوم به اهميت نسبي رويدادهاي گذشته مربوط مي شود ،مانند تجربيات اوايل كودكي ما در مقايسه با رويدادهايي كه بعداًدر زندگي اتفاق مي افتند . كدام يك شكل دهنده ي قوي تر شخصيت است ؟اگر ما مانند برخي نظريه پردازان فرض كنيم كه‌آنچه در كودكي براي ما اتفاق افتاده براي شكل گيري شخصيت اهمييت زيادي دارد ،در نتيجه بايد معتقد باشيم كه رشد بعدي ما چيزي جز گسترش موضوعات اساسي كه شالوده انها در سالهاي نخستين زندگي ريخته شده اند نيست اين ديدگاه به جبر گرايي تاريخي معروف است . شخصيت ما عمدتاًدر 5سالگي يا قدري بيشترتثبيت شده ودر طول باقي همر ما كمتر در معرض تغيير قرار دارد . شخصيت بزرگسالي به وسيله ماهيت تجربيات نخستين تعيين مي شود . موضع مخالف ،معتقد است كه شخصيت از گذشته مستقل بوده ومي تواند تحت تأثيررويدادها وتجربيات زمان حال وآرزوها واهداف ما براي آينده قرار بگيرد . موضع ميانه اي نيز مطرح شده است ما مي توانيم فرض كنيم كه تجربيات نخستين شخصيت ما را شكل مي دهند ولي نه به صورت انعطاف ناپذير  يا براي هميشه تجربيات بعدي مي توانند الگوهاي شخصيت نخستين را تقويت يا تعديل كنند .

بي همتايي يا عموميت :

آيا ماهيت انسان بي همتاست يا عموميت دارد ؟اين موضوع ديگري است كه نظريه پردازان شخصيت را تقسيم مي كند ما مي توانيم شخصيت را به قدري فردي در نظر بگيريم كه عمل واظهار هر كس قرينه يا معادلي در فرد ديگر نداشته باشد بديهي است كه اين كار مقايسه يك نفر با فرد ديگر را بي معني مي كند مواضع ديگر امكان بي همتايي را در نظر دارند ولي آن را در محدوده الگوهاي كلي رفتار كه به صورت همگاني (حداقل درون فرهنگي خاص )پذيرفته شده اند تعبير مي كند .

تعادل يا رشد :

موضوع پنجم به آنچه كه مي توانيم هدفهاي زندگي ضروري بخوانيم مربوط مي شود .نظريه پردازان از لحاظ اينكه چه چيزي انگيزه اصلي ما را در زندگي تشكيل مي دهد ،تفاوت دارند . آيا ما مانند ماشين عمل مي كنيم ،به صورت نوعي مكانيزم خود گردان وتا وقتي كه تعادل دروني ما برقرار باشد خشنوديم ؟آيا ما صرفاًبراي ارضا كردن نيازهاي جسماني عمل مي كنيم ،براي اينكه لذت كسب كنيم واز درد دوري جوييم ؟آيا خشنودي ما كلاًبه پايين نگه داشتن استرس بستگي دارد ؟

برخي نظريه پردازان معتقدند كه انسانها كاهش دهنده تنش وموجوداتي لذت جو هستند ديگران ما را به صورت موجوداتي در نظر مي گيرند كه عمئتاًبه وسيله نياز به رشد ،تحقق بخشيدن به استعداد كامل خود ،ورسيدن به سطوح بالاتر وشكوفايي ورشد با انگيزه مي شويم .

خوش بيني يا بدبيني ؟

موضوع ديگر نگرش نظريه پرداز را به زندگي منعكس مي كند ما مي توانيم آن را خوش بيني در برابر بدبيني بناميم . ايا انسانها اصولاًخوب هستند يا شرور ،مهربان هستنديا ظالم ،دلسوز هستند ،يا سنگدل ؟در اينجا با مسئله اخلاقيات مواجه هستيم ،قضاوتي ارزشي كه احتمالاًجايگاهي در دنياي عيني وبي تفاوتي علم ندارد با اين حال ،شماري از نظريه پردازان حداقل به صورت ضمني به اين مسئله پرداخته اند . برخي نظريه پردازان شخصيت انسان را مثبت واميدوار كننده برداشت مي كنند وما را به صورت بشر دوست واز لحاظ اجتماعي آگاه ترسيم مي كنند . نظريه پردازان ديگر تعداد كمي از اين ويژ گيهاي مثبت را به صورت فردي يا جمعي ،در انسانها مي بينند .

فصل سوم

روش تحقيق

جامعه مورد مطالعه :

جامعه مورد مطالعه در تحقيق حاضر عبارتند از دانشجويان رشته مكانيك وبرق دانشگاه‌آزاد اسلامي واحد ابهر كه طبق آمار بدست آمده دانشجويان اين رشته از بين بالاي 10000نفر دانشجو ،بالاي 3000نفر دانشجوي اين رشته هادر اين رشته ها مشغول به تحصيل هستند .

حجم نمونه :

با توجه به جامعه مورد مطالعه وبر آورد كل آن از بين 3000نفر دانشجو 100نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده وآزمون پذيرش اجتماعي وويژگيهاي شخصيتي بر روي آنها اجرا مي گردد .

روش نمونه گيري :

در بسياري از تحقيقات انساني محقق مايل است نمونه تحقيقي را به گونه اي انتخاب كند كه مطوئن شود زيرگروهما با همان نسبتي كه در جامعه وجود دارند ،به عنوان نماينده جامعه در نمونه نيز حضوررداشته باشند روش نمونه گيري طبقه اي در مطالعاتي كه محقق قصد مقايسه زير گروههاي مختلفي را داشته باشد ،مناسب است به طور خلاصه ،در روش نمونه گيري طبقه اي محقق مطمئن است كه نمونه انتخاب شده براساس ويژگي ها وعواملي كه اساس آن طبقه بندي بوده اند (بياني -1384:ص125)

ابزار اندازه گيري در تحقيق :

ابزار اندازه گيري در تحقيق حاضر پرسش نامه پذيرش اجتماعي وويژگيهاي شخصيتي مينه سوتا است كه ابزار پذيرش اجتماعي داراي 40سوال دو گزينه است بله وخير است كه اين پرسش نامه جهت شناسايي عوامل اجتماعي وقبول پذيرش جامعه است واينكه چه عوامليذباعث پذيراي اجتماعيافراد مي شود كه نمره گذاري در اين پرسش نامه از طريق كليد صورت مي گيرد ومطابق كليد 1نمره ومخالف كليد صفر نمره به آن تعلق مي گيرد مدت اجراي آزمون پذيرش اجتماعي 20الي 25 دقيقاست ودر زمان اجراي آزمون از آزمودني مي خواهيم كه بعد از دقت كامل در سوالات به‌آنها جواب بدهد وشيوه اجراي آزمون كه هم به صورت گروهي است وهم به صورت فردي وهم به صورت گروهي كه در تحقيق حاضر به صورت گروهي انجام گرفته وبعد از جمع كردن آزمودني ها از آنها مي خواهيم كه به سؤالات جواب دهند وطبق تحقيقات انجام شده بر آزمون پذيرش اجتماعي روايي اين آزمون 65 درصد وپايايي آن 76درصد بوده است .

 

آزمون ويژگيهاي شخصيتي مينه سوتا :

آزمون M.M.P.Iيا به عبارتي آزمون ويژگيهاي شخصيتي مينه سوتاكه داراي 71سؤال در گزينه بله وخير است كه اين آزمون داراي 2 مقياس است كه يك مقياس 71سؤالي ويك مقياس 551سؤالي  است كه طبق هنجار گزيني ايراني مقياس 71 سؤاليمدنظر است كه اين مقياس داراي دو مقياس باليني دروايي است كه مقياس روايي شامل L-F-Kاست كه در رابطه با دروغ سنجي ،مقاومت ،وحالت دفاعي است ومقياس باليني كه داراي 8 مقياس  HS :هيپوكندريا

D :افسردگي

Hy :هيستري

Pa:پارانويا

Pd:انحرافات اجتماعي

Pt:ضعف رواني

Sc:اسكينزوفرني

Ma :ماينا

كه نمره گذاري در اين آزمون به اين صورت است كه مطابق كليد 1 نمره ومخالف كليد صفر نمره به آن تعلق مي گيرد ومقايسه آن با مقياس 551 سؤالي اين است آن مقياس داراي يك علامت سؤال در مقياس روايي است ومقياس باليني هم داراي 10 مقياس است . اين‌ازمون توسط مك لين طراحي شده است در سال 1973كه جهت شناسايي روابط ورفتار نادرست ويژگيهاي رفتار آزمودني هاست وطبق تحقيقات انجام شده روايي اين آزمون برابر 78 درصد وپايايي ان 67 درصد بوده است كه شيوه اجراي ازمون در اين تحقيق به صورت گروهي بوده است كه بعد از جمع كردن گروه آزمونها بر روي آنها اجرا مي گردد.

روش تحقيق :

روش تحقيق استفاده شده در تحقيق حاضر از نوع همبستگي است هدف تحقيق هم بستگي عبارت است از درك الگوهاي پيچيده رفتاري از طريقمطالع هم بستگي بين الگوها ومتغييرهايي كه فرض مي شود بين‌انها رابطه وجود دارد . اين روش مخصوصاضدر شرايطي معتبر است كه هدف ان كشف رابطه بين متغييرهايي باشد كه در مورد آنها تحقيقاتي انجام شده است .(دلاور :1385:ص203)

 

روش آماري مربوط به فرضيه ها :

جهت انجام آزمون فرضيه وبررسي رابطه پذيرش اجتماعي وويژگيهاي شخصيتي در كليه مقياس ها از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديده كه فرمول آن به شرح زير است :

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي رابطه بين پذيرش اجتماعي و ويژگي هاي شخصيتي در بين دانشجويان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

ويژگيهاي بادوام : دانلود پایان نامه رایگان : بررسي رابطه بين پذيرش اجتماعي و ويژگي هاي شخصيتي در بين دانشجويان

ويژگيهاي بادوام :

امكان دارد وقتي از واژه شخصيت استفاده مي كنيم ،به ويژگيهاي بادوام نيز اشاره داشته باشيم . ما فرض مي كنيم كه شخصيت نسبتاًثابت وقابل پيش بيني است گرچه براي مثال مي دانيم كه دوست ما بيشتر اوقات آرام است ،اين را نيز ميدانيم كه او مي تواند در مواقع ديگر تهييج پذير ،عصبي يا وحشت زده شود . بنابراين شخصيت ما با توجه به شرايط تغيير مي كند . با اين حال گرچه شخصيت انعطاف است ولي به طور كلي در برابر تغييرات ناگهاني مقاوم است .

در دهه 1960والتر ميشل روان شناس درباره ي تأثير نسبي متغيير هاي شخصي بادوام مانند صفات ونيازها ومتغييرهاي مربوط به موقعيت بر رفتار ،مجادله اي در روان شناسي به راه انداخت . اين مجادله به مدت 20سال ادامه يافت ودر اواخر دهه 1989 پايان پذيرفت نتيجه اين مجادله اين بود كه دوگانگي بادوام وبحث انگيز بين تأثير موقعيت در برابر تأثير فرد بر رفتار …دوگانگي ساختگي وهميشه نيز چنين بوده است . بنابراين اين موضوع با پذيرفتن رويكرد تعامل گراحلشد وتوافق شد كه بايد براي توجيه كامل ماهيت انسان ،صفات شخصي بادوام ،جنبه هاي متغيير موقعيت ،وتعامل بين آ»ها را در نظر گرفت .

ويژگيهاي منحصر به فرد :

تعريف ما از شخصيت مي تواند منحصر به فرد بودن انسان را نيز در بر داشته باشد ما   شباهت هايي را بين لفراد مي بينيم ،ولي احساس مي كنيم كه هريك از ويژگيهاي خاصي برخورداريم كه ما را از ديگران متمايز مي كنند . بنابراين مي توانيم بگوييم كه شخصيت مجموعه اي از ويژگيهاي با دوام ومنحصر به فرد است كه امكان دارد در پاسخ به موقعيت هاي مختلف تغيير كند .

با اين حال حتي اين تعريفي نيست كه همه روان شناسان با آن موافق باشند . براي اينكه به دقت بيشتري دست يابيم بايد ببينيم هر نظر يه پرداز شخصيت چه منظوري از اين اصطلاح دارد . هر نظريه پردازي مدلي بي همتا وديدگاهي شخصي درباره ماهيت شخصيت دارد واين ديدگاه تعريف او شده است . كسب آگاهي از مدلهاي مختلف مفهوم شخصيت وبررسي روشهاي مختلف تعريف كردن كلمه من روان شناسان علاقه مند به شخصيت براي توصيف آن كاري بيش از نظريه پردازي انجام مي دهند آنها وقت وتلاش زيادي را نيز در ارزيابي شخصيت واجراي پژوهش درباره جنبه ها گوناگون آن صرف مي كنند .

نظريه در بررسي شخصيت :

گر چه اغلب دانشمندان از نظريه ها استفاده مي كنند ،ولي گاهي از نظريه ها با اصطلاحات تحقير آميز مي شود . آنها مي گويند «هر چه باشد اين فقط يك نظريه است »خيلي از افراد تصور مي كنند كهنظريه ،چيزي مبهم ،انتزاعيوحدسي است «واقعاًچيزي جز حدس وگمان نيست ودرست عكس واقعيت است ».

اين درست است كه نظريه بدون شواهد پژوهشي كه از آ» حمايت كند ،حدس وگمان است . با اين حال ،تا وقتي كه انبوهي از اطلاعات در يك چارچوب تبيني سازمان نيافته باشتد ،بي معني هستند نظريه براي ساده كردن وشرح دادن اطلاعات تجربي به صورت معني دار،اين چارچوب را تأمين مي كند . نظريه را مي توان به صورت نوعي نقشه در نظر گرفت كه اطلاعات را در روابط متقابل آنها نشان مي دهد نظريه سعي دارد به اطلاعات نظم داده وآنها را در يك الگو قرار دهد .

نظريه ها يك رشته اصول هستند كه براي توضيح دادن طبقه خاصي از پديده هامورد استفاده قرار مي گيرند اگر قرار باشد كه نظريه هاي شخصيت مفيد باشند بايد آزمون پذير بوده وبتوانند پژوهشهايي را درباره قضاياي گوناگون خود تعريف كنند .براي اينكه پژوهشگران تعيين كنند كه آيا بايد جنبه هايي از نظريه را قبول يا رد كرد ،بايد بتوانند دست به آزمايشهايي بزنند نظريه هاي شخصيت با سازمان دادن اطلاعات شخصيت در چارچوبي مي سنجيم ،بايد بتوانند آنها را توضيح دهند وروشن كنند ،نظريه ها همچنين بايد به ما كمك كنند كه رفتار را درك وپيش بيني كنيم .

 

نظريه هاي رسمي ونظريه هاي شخصي :

دانشمندان تنها كساني نيستند كه از نظريه ها استفاده كنند وهمه نظريه ها طرحهايي رسمي نيستند كه اصول موضوع وقضاياي تبعي داشته باشند . همه ما در تعاملهاي روزمره خود با ديگران،از نظريه هاي شخصي نهفته استفاده مي كنيم ما درباره مفهوم شخصيت عقايد ي داريم ودرباره شخصيت آدمهايي كه با آنها تعامل مي كنيم حدسهايي مي زنيم . خيلي از ما درباره ماهيت انسان در كل ،حدس مي زنيم براي مثال ممكن است باور داشته باشيم كه همه افراد اصولاًخوب هستند يا اينكه فقط به فكر خودشان مي باشند .

اين حدسها نظريه ها هستند . آنها چارچوبهايي هستند كه اطلاعات مشاهدات خود از ديگران را درون آنها قرار مي دهيم . ما معمولاًنظريه هاي شخصي خود را بر اطلاعاتي استوار مي كنيم كه آنها را از برداشتهاي خويش از رفتار كساني كه در اطراف ما هستند گرد آوري نموده ايم . چون نظريه هاي شخصي ما از مشاهداتتان به دست مي آيند ،به نظريه هاي رسمي شباهت دارند .

با اين حال نظريه هاي رسمي در روان شناسي ودر ساير علوم ،ويژگيهاي خاصي دارند كه آنها را از نظريه هاي شخصي ما متمايز مي كنند . نظريه هاي رسمي بر اطلاعات بدست آمده از تعداد زيادي افراد با ماهيت گوناگون استوار هستند ،در حالي كه نظريه هاي شخصي از مشاهده تعداد محدودي اشخاص به دست مي آيند كه معمواًحلقه كوچك خويشاوندان ،دوستان ،آشنايان وخودمان را تشكيل مي دهند چون دامنه گسترده اطلاعات از نظريه هاي رسمي حمايت مي كنند . بنابراين جامع تر هستند دومين ويژگي اين است كه نظريه هاي رسمي احتمالاًعيني تر هستند زيرا مشاهدات دانشمندان به صورت ايده آل به وسيله نيازها ،ترسها ،اميال،وارزشهاي آنها تعريف نشده اند در مقابل نظريه شخصي ما عمدتاًبر مشاهداتي كه از خود وديگران داشته ايم استوار هستند . ما گرايش داريم اعمال ديگران را بر حسب افكار واحساسات خود تعبير كنيم وواكنشهاي آنها به موقعيتها را بر پايه آنچه كه خودمان احساس خواهيم كرد ارزيابي كنيم . ما ديگران را در قالب شخصي وذهني در نظر مي گيريم در حالي كه دانشمندان سعي مي كنند به صورت واقع بينانه تر مشاهده كنند .

ويژگي ديگر اين است كه نظريه هاي رسمي بارها در برابر واقعيت آزمايش شده اند واين كار اغلب توسط دانشمندان ديگري غير از كسي كه نظريه را مطرح كرده است ،صورت مي گيرد . نظريه رسمي را مي توان در معرض آزمايشهاي تجربي متعدد قرار داد ودر نتيجه با توجه به نتايج بدست آمده آن را مورد حمايت وتعديل قرار داد ويا كلاًرد كرد . نظريه هاي شخصي به وسيله ما (يا فردي بي طرف )به اين صورت آزمايش نشده اند . وقتي كه مانظريه اي درباره افراد به طور كلي يك يك نفر به طور اخص به وجود مي‌آوريم به آن مي چسبيم ،فقط به آن رفتارهايي توجه مي كنيم كه نظريه ما را تأئيدمي كنند وبه‌آنهايي كه آن را رد مي كنند توجهي نداريم .

دانشمندان اصولاًمي توانند اطلاعاتي را كه از نظريه هاي آنها حمايت نمي كنند تشخيص داده وارزيابي كنند . متأسفانه اين امر در عمل ،هميشه صحت ندارد . در تاريخ علم وتاريخ روان شناسي نمونه هاي متعددي از دانشمندان وجود دارند كه به قدري درباره نظريه خود متعصب واز لحاظ هيجاني به آن پايبند بودند كه واقع نگري آنها فدا شده است . با وجود اين آرمان واقع بيني هدفي است كه دانشمندان براي آن تلاش مي كنند .

ذهنيت در نظريه هاي شخصيت :

هدف نظريه هاي رسمي عينيت بيشتر است ؛نظريه هاي شخصي بيشتر ذهني هستند شايد تصور كنيم كه نظريه هاي شخصيت به دليل اينكه به نظامي تعلق دارند كه خود را علم مي خواند ،رسمي وعيني هستند ،ولي اين نتيجه گيري غلط است روان شناسان مي دانند كه برخي از نظريه هاي شخصيت عنصري ذهني دارند وممكن است بيانگر رويدادهايي در زندگي نظريه پرداز بوده ونوعي زندگي نامه تعريف شده باشند نظريه پرداز ممكن است براي توصيف وحمايت نظريه خود از اين رويداد ها به عنوان منبع اطلاعات كمك گرفته باشد دانشمندان هر چه سعي مي كنند كه بي طرف وعيني باشند ،بازهم ديدگاه شخصي آ»ها تا اندازه اي بر برداشت آنها تأثير مي گذارد . اين نبايد مارا شگفت زده كند نظريه پردازان شخصيت ،انسان هستند ومانند افراد ،ممن است پذيرفتن عقايد مغاير با تجربه ي خود را دشوار بدانند .

بنابراين تمتيز بين نظريه هاي رسمي ممكن است در حوزه شخصيت به اندازه شاخه ديگر روان شناسي خيلي بارز نباشد .اين بدان معني نيست كه تمام نظريه هاي شخصيت نظريه هاي شخصي هستند . نظريه هاي شخصيت از ويژگيهاي نظريه هاي رسمي برخوردارند برخي از آنها بر مشاهده تعداد زيادي افراد استوارند . برخي توسط نظريه پردازي كه آنها را مطرح كرده ويا ديگران در برابر واقعيت آزمايش شده اند اين دانشمندان سعي مي كنند در انجام دادن مشاهدات وتحليل كردن اطلاعاتي كه شايد از نظريه آنها حمايت كنند يا نكنند ،عيني باشند در نهايت نظريه ها تا اندازه اي كه موضوع آنها اجازه دهد .شخصيت پيچيده انسان عيني هستند ولي قضاياي آنها ممكن است به مقدار زياد به شخصيت وتجربيات زندگي سازندگان آنها وابسته باشند .

اولين مرحله در نظريه پردازي ممكن است عمدتاًبر شهود استوار باشد ولي در مراحل بعدي اين عقايد مبتني بر شهود بوسيله دانش منطقي وتجربي نظريه پرداز تعديل واصلاح مي شوند . بنابراين آنچه به عنوان نظريه شخصي شروع شده از طريق به كار گيري منطق وتحليل اطلاعات ،ويژگيهاي نظريه رسمي را كسب مي كند . هر ميزان عينيتي كه در نظريه هاي شخصيت يافت مي شود نمي توان انكار كرد كه آنها تا اندازه اي هم ذهني هستند وتجربيات ونيازهاي نظريه پرداز را منعكس مي كنند . اگر بخواهيم نظريه اي را به طور كامل درك كنيم ،بايد از فردي كه آن را مطرح كرده است آگاه باشيم در نظر داشتن اين موضوع كه چگونه شكل گيري يك نظريه تحت تأثير رويدادهاي خاص در زندگي نظريه پرداز قرار داشته است ،اهميت زيادي دارد . در جايي كه اطلاعات زندگينامه اي كافي وجود داشته باشد ما نشان مي دهيم كه چگونه نظريه آن رويداد ها را منعكس مي كند . نظريه پرداز حداقل در آغاز ممكن است خودش را توصيف كند اما بعداًاز منابع ديگر اطلاعات مناسبي را جستجو مي كند تا به تعميم دادن ديدگاه شخصي خود به ديگران كمك كند .

همان گونه كه اشاره كرديم اهمييت رويدادهاي شخصي دررزندگي نظريه پردازاز دير باز تشخيص داده شده است . ويليام جيمز (1910-1842)كه خيلي از دانشمندان اورا بزرگترين روان شناس امريكايي مي دانند معتقدند كه زندگينامه براي هر كسي كه سعي داد ماهيت انسان را بررسي ند مهم است . او باور داشت كه آگاه شدن از زندگي افراد مشهور حتي از دانستن نظريه ها با سيستم هاي آنها مهمتر است يك تاريخ نويس خاطر نشان كرد كه :

روان شناسان بيشتر از هر نظام حرفه اي ديگر به دنبال منتشر كردن طرحهاي زندگينامه اي كساني بودند كه مورد نظر آنها قرار داشتند …حداقل تا اندازه اي به نظر مي رسد كه آنها تصديق كرده اند كه زندگي وارزشهاي ا»ها براي دانش عملي ايشان اهميت دارد .(فريدمن 221،1996ص)

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي رابطه بين پذيرش اجتماعي و ويژگي هاي شخصيتي در بين دانشجويان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه