نتایج ویافته ها-پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی-بررسی ناهنجاریهای مادر زادی

فصل چهارم

نتایج ویافته ها

 

 

 

جدول 1-4 توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس بر حسب نوع ناهنجاری در سال 87-86

نوع  ناهنجاری تعداد درصد
ناهنجاری کوچک 127 9/70
ناهنجاری بزرگ 23 8/12
ناهنجاری کوچک و بزرگ 3 7/1
*سوفل قلبی 26 5/14
جمع کل 179 100

جدول شماره 2-4- توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس بر حسب جنس نوزاد

نوع ناهنجاری جنس دختر پسر جمع کل
 

کوچک

تعداد 52 75 127
درصد 7/66 3/74 9/70
 

بزرگ

تعداد 14 9 23
درصد 9/17 9/8 8/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد 3 3
درصد 3 7/1
 

سوفل قلبی

تعداد 12 14 26
درصد 4/15 9/13 5/14
 

جمع کل

تعداد 78 101 179
درصد 6/43 4/56 100

13/0=pvalue**

 

 

*سوفل های طبیعی فیزیولوژیک یا سوفل بی گناه بسیار شایع می باشندو حداقل 80 درصد نوزادان وکودکان طبیعی در دوره ای از حیات خود سوفل فیزیولوژیک دارند.این سوفل ها خوش خیم ،عملکردی، ارتعاشی وسوفل جریان نیز نامیده می شوند این سوفل ها بیشترطی 6 ماه اول زندگی ، بین 3 تا 6 سالگی واوایل نوجوانی شنیده می شوند . این در حالی است که بیماری سیستمیک وبسیاری از سندرم های مالفورما سیون مادرزادی نیز قادر به ایجاد سوفل قلبی می باشند مثل نوزاد مادر دیابتی ، سندرم مارفان ، سرخچه مادرزادی. (11)

**در کلیه آزمون ها مقدار 05/0>pبه عنوان سطح معنی داری در نظرگرفته شده است  .

جدول شماره3- 4- توزیع فراوانی ناهنجاری مادرزادی بر حسب درجه ازدواج فامیلی .

         ازدواج فامیلی

نوع ناهنجاری

درجه 1 درجه 2 غیر فامیلی جمع کل
 

کوچک

تعداد 41 15 71 127
درصد 4/80 9/78 1/65 9/70
 

بزرگ

تعداد 2 1 20 23
درصد 9/3 3/5 3/18 8/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد 1 2 3
درصد 2 8/1 7/1
 

سوفل قلبی

تعداد 7 3 16 26
درصد 7/13 8/15 7/14 5/14
 

جمع کل

تعداد 51 19 109 179
درصد 5/28 6/10 9/60 100

21/0=pvalue

                          

 

جدول 4-4- توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی بر حسب نوع بیماری زمینه ای مادر

بیماری زمینه ای مادر

نوع ناهنجاری

سالم دیابت شیرین افزایش فشار خون عفونت ادراری تناسلی بیماری تیروئید سایر بیماری ها جمع کل
 

کوچک

تعداد 107 1 6 3 1 9 127
درصد 8/71 50 7/85 60 50 3/64 9/70
 

بزرگ

تعداد 18 1 1 3 23
درصد 1/12 20 50 4/21 8/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد 2 1 3
درصد 3/1 1/7 7/1
 

سوفل قلبی

تعداد 22 1 1 1 1 26
درصد 8/14 50 3/14 20 1/7 5/14
 

جمع کل

تعداد 149 2 7 5 2 14 179
درصد 2/83 1/1 9/3 8/2 1/1 8/7 100

78/0=pvalue

 

 

 

 

 

 

جدول 5-4-  توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی بر حسب نوع داروی مصرفی مادر

دارو

نوع ناهنجاری

بدون مصرف دارو آهن ،اسید فولیک ضد تشنج کورتون دارو های قلبی مسکن ضد دیابت آنتی  بیوتیک سایر دارو

ها

جمع کل
 

کوچک

تعداد 19 89 3 4 4 2 5 1 127
درصد 4/70 8/71 75 80 80 100 50 100 9/70
 

بزرگ

تعداد 2 16 5 23
درصد 4/7 9/12 50 8/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد 1 1 1 3
درصد 8 25 20 7/1
 

سوفل قلبی

تعداد 6 18 1 1 26
درصد 2/22 5/14 100 20 5/14
 

جمع کل

تعداد 27 124 1 4 5 5 2 10 1 179
درصد 1/15 3/69 6/0 2/2 8/2 8/2 1/1 6/5 6/0 100

002/0=pvalue

 

 

 

 

 

 

جدول 6-4  توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی بر حسب برخورد با اشعه

اشعه

نوع ناهنجاری

دارد ندارد جمع کل
 

کوچک

تعداد 1 126 127
درصد 50 2/71 9/70
 

بزرگ

تعداد 23 23
درصد 13 8/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد 3 3
درصد 7/1 7/1
 

سوفل قلبی

تعداد 1 25 26
درصد 50 1/14 5/14
 

جمع کل

تعداد 2 177 179
درصد 1/1 9/98 100

538/0=pvalue

جدول7-4-  توزیع فراوانی ناهنجاری مادرزادی بر حسب روش پیشگیری از بارداری

روش پیشگیری

نوع ناهنجاری

کاندوم قرص IUD سایر روش ها بدون پیشگیری جمع کل
 

کوچک

تعداد 10 2 4 1 110 127
درصد 5/62 50 7/66 100 4/72 9/70
 

بزرگ

تعداد 2 1 20 23
درصد 5/12 25 2/13 8/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد 3 3
درصد 2 7/1
 

سوفل قلبی

تعداد 4 1 2 19 26
درصد 25 25 3/33 5/12 5/14
 

جمع کل

تعداد 16 4 6 1 152 179
درصد 9/8 2/2 4/3 6/0 9/84 100

914/0=pvalue

 

 

جدول 8-4-  توزیع فراوانی ناهنجاری مادرزادی بر حسب سقط قبلی مادر

سقط

نوع ناهنجاری

دارد ندارد جمع کل
 

کوچک

تعداد 14 113 127
درصد 8/53 9/73 9/70
 

بزرگ

تعداد 6 17 23
درصد 1/23 1/11 8/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد 3 3
درصد 2 7/1
 

سوفل قلبی

تعداد 6 20 26
درصد 1/23 1/13 5/14
 

جمع کل

تعداد 26 153 179
درصد 5/14 5/85 100

123/0=pvalue

جدول شماره 9-4-  توزیع ناهنجاری مادرزادی بر حسب سن تولد نوزاد

سن حاملگی

نوع ناهنجاری

نزم پره نزم جمع کل
 

کوچک

تعداد 123 4 127
درصد 2/73 4/36 9/70
 

بزرگ

تعداد 18 5 23
درصد 7/10 5/45 8/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد 3 3
درصد 8/1 7/1
 

سوفل قلبی

تعداد 24 2 26
درصد 3/14 2/18 5/14
 

جمع کل

تعداد 168 11 179
درصد 9/93 1/6 100

007/0=pvalue

 

جدول شماره10-4- توزیع فراوانی ناهنجاری  مادرزادی بر حسب سابقه ی فامیلی ناهنجاری مادرزادی درخانواده

سابقه فامیلی ناهنجاری

نوع ناهنجاری

مثبت منفی جمع کل
 

کوچک

تعداد 28 99 127
درصد 8/77 2/69 9/70
 

بزرگ

تعداد 4 19 23
درصد 1/11 3/13 8/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد 3 3
درصد 1/2 7/1
 

سوفل قلبی

تعداد 4 22 26
درصد 1/11 4/15 5/14
 

جمع کل

تعداد 36 143 179
درصد 1/20 9/79 100

678/0=pvalue

جدول شماره11-4-  توزیع فراوانی ناهنجاری مادرزادی بر حسب هورمون درمانی برای باردار شدن

هورمون درمانی

نوع ناهنجاری

مثبت منفی جمع کل
 

کوچک

تعداد 4 123 127
درصد 80 7/70 9/70
 

بزرگ

تعداد 1 22 23
درصد 20 6/12 8/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد 3 3
درصد 7/1 7/1
 

سوفل قلبی

تعداد 26 26
درصد 9/14 5/14
 

جمع کل

تعداد 5 174 179
درصد 8/2 2/97 100

77/0=pvalue

 

  جدول شماره12-4-  توزیع فراوانی ناهنجاری مادرزادی بر حسب سن مادر در زمان بارداری

         ازدواج فامیلی

نوع ناهنجاری

<20 سال 29-20 >30 جمع کل
 

کوچک

تعداد 20 87 20 127
درصد 3/83 7/70 5/62 9/70
 

بزرگ

تعداد 1 16 6 23
درصد 2/4 13 8/18 8/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد 1 1 1 3
درصد 2/4 8/0 1/3 7/1
 

سوفل قلبی

تعداد 2 19 5 26
درصد 3/8 4/15 6/15 5/14
 

جمع کل

تعداد 24 123 32 179
درصد 4/13 7/68 9/17 %100

45/0=pvalue

 

جدول 13-4-  توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس بر حسب وزن نوزاد

وزن نوزاد

نوع ناهنجاری

<2500 3500-2500 >3500 جمع کل
 

کوچک

تعداد 9 104 14 127
درصد 9/52 3/74 6/63 9/70
 

بزرگ

تعداد 7 14 2 23
درصد 2/41 10 1/9 8/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد 3 3
درصد 1/2 7/1
 

سوفل قلبی

تعداد 1 19 6 26
درصد 9/5 6/13 3/27 5/14
 

جمع کل

تعداد 17 140 22 179
درصد 5/9 2/78 3/12 100

                                                   45/0 Pvalue=

جدول 14-4 میانگین وانحراف معیار وزن نوزاد بر حسب نوع ناهنجاری

نوع نا هنجاری تعداد میانگین انحراف معیار
کوچک

بزرگ

کوچک بزرگ

سوفل قلبی

کل

127

23

3

26

179

   06/3

68/2

77/2

18/3

02/3

398

620

221

458

459

 

 

جدول 15-4- میانگین وانحراف معیار قد نوزاد بر حسب نوع ناهنجاری

نوع نا هنجاری تعداد میانگین انحراف معیار
کوچک

بزرگ

کوچک بزرگ

سوفل قلبی

کل

127

23

3

26

179

77/48

1/46

3/49

32/48

46/48

128/2

51/3

52/1

39/3

6/2

 

 

 

 

 

جدول 16-4 فراوانی ناهنجاری ها در نوزادان مورد مطالعه

سیستم نا هنجار تعداد درصد  از کل ناهنجاری
عضلانی- اسکلتی

ادراری- تناسلی

عصبی

گوارش

کروموزومال

پوست

گوش

چشم

قلبی

ترکیبی

78

41

6

4

6

1

2

4

27

3

5/43

9/22

35/3

23/2

35/3

55/0

11/1

23/2

08/15

67/1

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی ناهنجاریهای مادر زادی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

مواد وروش ها-پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی-بررسی ناهنجاریهای مادر زادی

فصل سوم

مواد وروش ها

3-مواد وروش ها

1-3 روش پژوهش :این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی می باشد .

2-3- محل پژوهش : زایشگاه نیک نفس شهرستان رفسنجان

3-3- جمعیت مورد مطالعه: کلیه نوزادان زنده ایرانی متولد شده در زایشگاه نیک نفس شهرستان رفسنجان در سال 1387- 1386

4-3- روش تعیین حجم نمونه: در طی یک سال از اول تیرماه 1386تا اول مرداد1387 کلیه متولدین زنده نژاد ایرانی (6089 نفر ) در زایشگاه نیک نفس در رفسنجان از نظر بروز ناهنجاری ها بررسی شدند

5-3- روش جمع آوری اطلاعات:

کلیه نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس هرروز صبح توسط متخصص کودکان معاینه شده وناهنجاری های آن ها با استفاده از وسایل مخصوص تشخیص داده و سپس پرسش نامه که شامل اطلاعات دموگرافیک مادر و نوزاد وبرخی از عوامل احتمالی ایجاد کننده ناهنجاری  در نوزاد است توسط محقق تکمیل می گردد وسپس اطلاعات جمع آوری شده که شامل نوع ناهنجاری کوچک وبزرگ وارتباط برخی از عوامل ایجاد کننده ناهنجاری می باشد تجزیه وتحلیل می شوند، در ضمن با توجه به کل متولدین زایشگاه نیک نفس مشخص می شود.

6-3- ابزار پژوهش : یک برگ پرسشنامه که شامل اطلاعات دموگرافیک مادر ونوزاد وبرخی از عوامل احتمالی ایجاد کننده ناهنجاری در نوزاد است.وسایل گوشی مخصوص نوزادان مارک لیتمن ،مترنواری، وزنه دیجیتال، قد سنج مارکsecyدنیری،اتوسکوپ وافتالموسکوپ

7-3- روش تجزیه و تحلیل پژوهش: پس از ثبت داده های اولیه در برنامه16 spss باآمار توصیفی وتحلیلی شامل فراوانی درصد میانگین وانحراف معیار وآنالیز واریانت Anovaبه وسیله ی آزمون مجذور کای و تست دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته شد.

 

 

 

 

8-3- جدول متغیر ها

ردیف نام متغیر نوع نقش تعریف مقیاس
1 ناهنجاری مادرزادی کیفی وابسته منظورانواعی از ناهنجاری

مادرزادی می باشد که در معاینه فیزیکی مشخص می گردد

دارد/ ندارد
2 نوع ناهنجاری کیفی وابسته شامل ناهنجاری های کوچک و بزرگ دارد/ ندارد
3 جنس نوزاد کیفی مستقل دختر – پسر دختر / پسر
4 سن مادر کمی مستقل ندارد سال
5 ازدواج فامیلی کیفی مستقل شامل ازدواج های درجه 1 و2 هست / نیست
6 بیماری زمینه ای کیفی مستقل شامل کلیه بیماری های حاد و مزمن مثل دیابت- پرفشاری- بیماری های قلبی-ریوی-

رماتیسمی-عفونی- عصبی و غیره

دارد / ندارد

9- 3: ملاحظات اخلاقی : تمام پرسشنامه ها با کسب رضایت شخصی از والدین تکمیل شد

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی ناهنجاریهای مادر زادی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

مروری بر متون و مطالعات-پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی-بررسی ناهنجاریهای مادر زادی

فصل دوم

مروری بر متون و مطالعات

انجام شده در زمینه پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مروری بر مطالعات انجام شده

با توجه به اهمیت ناهنجاری های مادرزادی که نقش مهمی رادر مرگ و میر وگرفتاری پیش از تولد و دوران نوزادی ایفا می کند. مطالعات مختلفی در مورد ارتباط ناهنجاری های مادرزادی با عوامل مختلف و شیوع انواع آنها انجام گرفته است که البته نتایج این تحقیقات بعضاً متناقص گزارش  شده است .

1-2- مطالعات داخل کشور

در یک مطالعه آینده نگرتمام نوزادان متولدشده ازمادرانی که بیشتر آن ها از نژاد عرب بودنددر بیمارستان اروند در اهواز در طول مدت 3 سال (85-83) ثبت شدند این در حالی بود که متولدین مرده یا آن هایی که چند ساعت بعد از تولد فوت می شدند از این مطالعه مستثنی بودند وتمام متولدین زنده در بیمارستان توسط پزشک برای بررسی ناهنجاری مادرزادی مورد معاینه قرار گرفتند که شیوع ناهنجاری مادرزادی که از4660 مورد متولد زنده 017/2 درصدبود. تعیین این ناهنجاری ها بر اساس معاینات بالینی یا یافته های سونوگرافی پیش از تولد ویا چند هفته بعد از تولد بود . بر این اساس بیشترین سیستم درگیر سیستم عضلانی – اسکلتی باشیوع3/39 درصد بود، سیستم ادراری – تناسلی (1/35 درصد)، سیستم عصبی (7/11درصد) ، دستگاه گوارش (3/5درصد) و آنومالی های کروموزومال (3/4 در صد)بوده است .دراین مطالعه ناهنجاری های گذرا مثل بد شکلی های خفیف پا و هیدروسل جزء بد شکلی ها منظور نشده است . شیوع ناهنجاری مادرزادی در نژاد عرب 3/2 درصد ودر نژاد فارس 7/1 درصد بود.(20)

در یک مطالعه ی مشاهده ای – توصیفی بر روی 4800نوزاد زنده ومرده در زایشگاه های یزد در طول 8 ماه از 82تا83 شیوع ناهنجاری مادرزادی که بر اساس غربالگری توسط پزشکان روی تمام نوزادان انجام گرفت واطلاعات به دست آمده روی پرسش نامه ثبت گردید ، (83/2درصد) گزارش شده است .این در حالی بود که روی نوزادان مرده متولد شده اتوپسی انجام گرفته نشد. از 136 مورد نوزاد با ناهنجاری،69 (88/51درصد)پسر و 64(12/48درصد) دختر و 3 مورد ابهام تناسلی . سابقه ی ازدواج فامیلی در 6 مورد (41/4درصد).

ناهنجاری  عضلانی – اسکلتی (83/0 درصد )، سیستم عصبی مرکزی (47/0 درصد )و سیستم تناسلی (37/0درصد)،ناهنجاری  مادرزادی در متولدین مرده (5/12درصد) نسبت به متولدین زنده که (71/2درصد) بوده است . ارتباط معنی داری بین شیوع ناهنجاری مادرزادی وجنس نوزادان ، سن تولد و سن مادر و مصرف داروها و سابقه ازدواج فامیلی وجود نداشت. در حالی که بین شیوع ناهنجاری مادرزادی در متولدین زنده ومرده تفاوت آماری معناداری یافت شد در این مطالعه شیوع ناهنجاری مادرزادی در میان متولدین زنده بیشتر از مطالعات قبلی در ایران گزارش شده است .(21)

در یک مطالعه مقطعی برروی 1000نوزاد زنده متولد شده طی 6 ماه در سال 1382 در بیمارستان جواهری تهران به منظور تعیین شیوع ناهنجاری های مادرزادی در زمان تولد وبررسی این ناهنجاری هاانجام شد. با بررسی پرونده این نوزادان بیماران دارای ناهنجاری های ماژور ومینور جدا شده ومتغیرهای  مورد نظر مورد بررسی قرار گرفتند . شیوع ناهنجاری های مادرزادی 2/5 درصد بود. که بیشتر درنوزادان پسر رخ داده بود. شایعترین ناهنجاری  مادرزادی ،بیضه نزول نکرده بود از نظر سیستم های دچار ناهنجاری به ترتیب : سیستم عضلانی – اسکلتی(42درصد) – ادراری –تناسلی(38درصد) – قلبی – عروقی(4 درصد) سیستم عصبی مرکزی و دستگاه گوارش هرکدام(4درصد)درگیر بودند . از ناهنجاری های عضلانی  – اسکلتی، کالکانئووالگوس واز ناهنجاری های ادراری – تناسلی، بیضه نزول نکرده وسپس هیپوسپادیازیس از همه شایعتر بودند . از نظر وزن هنگام تولد، 94 درصد بین 4000-2500 گرم، 2 درصد کمتر از 2500 گرم و 4 درصد بیشتر از 4000 گرم بودند.دراین مطالعه ارتباط معنی داری بین بروز ناهنجاری های مادرزادی و جنس ، وزن وسن حاملگی نوزاد و تعداد بارداری ها و سن مادر مشاهده نشد(55)

در یک تحقیق گذشته نگر کلیه نوزادان متولد شده در مدت سه سال (1381تا1383) در بیمارستان شریعتی تهران مورد بررسی قرار گرفتند . جهت اجرای این پژوهش با مراجعه به پرونده های موجود ،ناهنجاری های ظاهری و عوامل مربوطه تعیین شد . نمونه گیری به صورت روش نمونه گیری آسان انجام شد و کلیه نوزادان متولد شده در مدت تعیین شده وارد مطالعه شدند . نوزادان مرده متولد شده یا آنانی که لحظاتی کوتاه پس از تولد فوت کرده یا دارای نقص پرونده بودند، از مطالعه خارج شدند . عوامل مادری شامل سن ،سابقه مصرف داروها حین بارداری ،بیماری های مادر ،برخورد با اشعه یا میزان آن در بارداری ،فصل و نوع زایمان وعوامل مربوط به نوزادان شامل وزن ،قد ،دور سر ،دور سینه ،جنس در معاینه نوزاد مورد بررسی قرار گرفتند .درمجموع تعداد 3840 نوزاد مورد بررسی قرار گرفتند که تعداد 2007 نوزاد (3/52 درصد) پسر و1829نوزاد (6/47 درصد ) دختر و4 مورد (1/0 ) درصدابهام جنسی داشتند.میزان فراوانی ناهنجاری 118 (1/3 درصد) بود که 90 مورد آن (3/76درصد) ناهنجاری های بزرگ ، 20 مورد (7/23درصد )کوچک بودند . پراکندگی جنسی ناهنجاری 67 پسر (8/56درصد) و 47 دختر (8/39درصد) و 4 مورد ابهام جنسی (4/3درصد) بود ولی ارتباط معنی داری بین شیوع ناهنجاری ها وجنس وجود نداشت . نوع ناهنجاری ها با نحوه زایمان ارتباط معنی داری نداشت .

از 118 مورد ناهنجاری ،81 مورد (6/68درصد ) آنومالی منفرد و 37 مورد (4/31درصد ) آنومالی متعدد بود بیشترین ناهنجاری ها در سیستم اسکلتی مشاهده شد که بیشترین موردکلاب فوت وسپس پلی داکتیلی بود بعد از آن آنومالی سرو گردن ، شکاف کام و شکاف لب وشایع ترین آنومالی دستگاه تناسلی ،هیپوسپادیازیس بود. از 118 آنومالی ،2/32 درصد یعنی 38 مورد در سال 81 ودر سال 82 و 83 هر کدام 40مورد. آنومالی گزارش شده بین سال های مختلف تفاوت معنی داری نداشت ولی فراوانی آنومالی های بزرگ در سال های مختلف از نظر آماری تفاوت معنی داری داشت.  بین فصل تولد وشیوع ناهنجاری ها ارتباطی نداشت . در این مطالعه شیوع ناهنجاری های خفیف مورد بررسی قرار نگرفت وبه علت گذشته نگر بودن این مطالعه ، سابقه ی ناهنجاری در خانواده وازدواج فامیلی به طور دقیق مطالعه نشده است.(22)

در یک مطالعه ی مقطعی در زایشگاه مطهری در آذربایجان غربی از بین 141121 زایمان که شامل تولد های زنده و مرده (از سال 84-80) 264 (187در 000/10 تولد) ناهنجاری گزارش شد . اطلاعات آنها از پرونده  های ثبت شده در زایشگاه که شامل انواع ناهنجاری های  مادرزادی و عوامل تأثیرگذار در آن ها ،جنس ، وزن جنین یا نوزاد سن مادر ،نوع زایمان ،سن تولد به دست آمده است . انواع آنومالی های تقسیم بندی شده مطابق با تقسیم بندی بین المللی ،مشخص گردید که نقایص سیستم عصبی با شیوع (65/52درصد) بیشترین میزان را داشته ، نقایص عضلانی – اسکلتی با شیوع (86/23 درصد) سیستم ادراری –تناسلی (82/6 درصد ) ، آنومالی های کروموزمی (87/1درصد) که این میزان برای متولدین زنده (117/1 درصد) وبرای متولدین مرده (7/40 درصد) گزارش شده است.(23)

در مطالعه ی مقطعی دیگر در استان قزوین که روی 33380 کودک از مرحله ی نوزادی تاسن 8 سالگی از سال 83-79 با هدف تعیین بروز آنومالی های ژنتیکی ومادرزادی در بیمارستان و مرکز ژنتیکی انجام گرفته شد، شیوع آنومالی مادرزادی 9/2 درصد و شیوع آنومالی مادرزادی در جنس پسر (539مورد) بیشترازدختر (363مورد) گزارش شد  شیوع بیماری هایی بااختلال درمتابولیسم اسید آمینه 18/7درصد وبه دنبال آن نقایص قلبی مادرزادی 6 درصد ،سندرم داون با شیوع 1 درصد،ناهنجاری های عصبی- مرکزی 12/0 درصد. تشخیص صحیح این ناهنجاری های ژنتیکی ومادرزادی باغربالگری بر روی شجرنامه ی افرادوژنتیک خانواده و تست های روتین از قبیل تعیین کاریوتیپ و مولکولی انجام گرفته شد(24).

در یک مطالعه ی توصیفی مقطعی از متولدین زنده و مرده در یک بیمارستان در گرگان در مدت 20 ماه (78-77) ،بروز ناهنجاری های مادرزادی را در 000/10 تولد گزارش می کند.تمام متولدین از جمله زنده و مرده در این بیمارستان درمدت مطالعه به وسیله ی پزشکان برای ناهنجاری های مادرزادی معاینه شده وانواع ناهنجاری ها ثبت گردیده و سپس پرونده متولدین با ناهنجاری مادرزادی برای جزئیات مطالعه خارج شد ومورد بررسی قرارگرفته شده است .بروز ناهنجاری مادرزادی (01/1درصد) (19/1درصد پسر ،76/0درصد در جنس دختر ) بوده است ناهنجاری سیستم عضلانی – اسکلتی بیشترین میزان بروز (28/درصد)0 وبه دنبال آن سیستم عصبی مرکزی (28/0درصد ) و سیستم تناسلی – ادراری (25/0درصد). بروز ناهنجاری مادرزادی درگروه های نژادی مختلف به ترتیب(85/0درصد) ،(45/1درصد) ،(70/1درصد) فارس ،ترکمن ، سیستانی بوده است . جنس ونژاد از عواملی هستند که در  بروز ناهنجاری مادرزادی در این منطقه نقش بسزایی داشتند.(25)

2-2- مطالعات خارج از کشور

در مطالعه ای در بیمارستان کویت شیوع ناهنجاری های مادرزادی بزرگ درطول یکسال (2001-2000) بررسی شد که از 7739 تولد زنده و مرده،شیوع ناهنجاری 25/1درصدگزارش شد.6/50 در صد با درگیری چندین سیستم  ، در حالی که 4/49 درصد با درگیری تنها یک سیستم بودند که سیستم عصبی مرکزی 12 مورد، سیستم قلبی عروقی 9 مورد ،اسکلتال 7 موردو گوارشی 6 مورد گزارش شد. 68 درصد آن ها حاصل ازدواج های فامیلی بودند.(26)در یک مطالعه ی مقطعی با هدف تعیین بروز ناهنجاری های مادرزادی تولد در نوزادان در کنیا و ارتباط عوامل مادری موثر در بروز آن ،71355 نوزاد در زایشگاه در مدت یکسال نشان داد که 1/28 در 1000 تولد، ناهنجاری بزرگ بودند که 15 در 1000 تولد، ناهنجاری  اسکلتال که بیشترین میزان را داشت،سپس سیستم عصبی مرکزی 6/28 درصد.پلی داکتیلی بیشترین ناهنجاری منفرد با بروز 10 در 1000 تولد. جمع آوری اطلاعات از طریق معاینه ی بالینی نوزادان انجام گرفته شده.(27)

در یک مطالعه ی مقطعی در سال (2001-1999) از 91386 زن بعد از زایمان بعد از پذیرش در زایشگاه در یکی از شهرهای  برزیل ، از طریق مصاحبه با این زنان ، معاینه نوزادان آن ها ،شیوع ناهنجاری مادرزادی در تولدها 7/1 درصد گزارش شده است که سیستم عصبی بیشترین نوع ناهنجاری بزرگ بوده است.  11 نوزاد دارای 2 نوع ناهنجاری ویک نوزاد با 3 نوع ناهنجاری ومابقی دارای یک نوع ناهنجاری، (5/56درصد ) پسر و (9/42 درصد )دختر .(9)

در یک مطالعه در سال 1995 در نیویورک که روی 042/271 متولد زنده انجام شد% 9/3 متولدین دارای ناهنجاری بزرگ بودند.که جنس پسر با میزان بیشتری از ناهنجاری ماژور نسبت به جنس دختر (6/4درصد نسبت به 1/3 درصد ) و سیاهپوستان 4/4 درصد در مقایسه با میزان (8/3 درصد) در سفید پوستان بود.(28)

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی ناهنجاریهای مادر زادی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی-بررسی ناهنجاریهای مادر زادی8-1- اهداف

8-1- اهداف

1-8-1-اهداف اصلی

بررسی فراوانی ناهنجاری های مادرزادی ظاهری و برخی عوامل موثر در بروز آن در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس رفسنجان در سال 1387-1386

2-8-1-اهداف ویژه

تعیین فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس بر حسب نوع ناهنجاری

تعیین فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس بر حسب جنس نوزاد

تعیین فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس برحسب سن مادر

تعیین فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس برحسب درجه ازدواج فامیلی

تعیین فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس برحسب نوع بیماری زمینه ای مادر

تعیین فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس برحسب نوع دارو های مصرفی مادر

تعیین فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس برحسب روش پیشگیری از بارداری

تعیین فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس برحسب سابقه سقط قبلی مادر

تعیین فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس برحسب تماس با اشعه

تعیین فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس برحسب سن تولد نوزاد

تعیین فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس بر حسب سابقه فامیلی ناهنجاری های مادرزادی

تعیین فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس برحسب هورمون درمانی برای باردارشدن

9-1- فرضیات و سوالات

سوالات:

آیا بین بروز ناهنجاری های مادرزادی و جنس نوزاد ارتباط وجود دارد؟

آیا بین بروز ناهنجاری های مادرزادی و سن مادر ارتباط وجود دارد؟

آیا بین بروز ناهنجاری های مادرزادی و ازدواج فامیلی ارتباط وجود دارد؟

آیا بین بروز ناهنجاری های مادرزادی و بیماری زمینه ای مادر ارتباط وجود دارد؟

آیا بین بروز ناهنجاری های مادرزادی و دارو مصرفی مادر ارتباط وجود دارد؟

آیا بین بروز ناهنجاری های مادرزادی و روش پیشگیری ازبارداری  ارتباط وجود دارد؟

آیا بین بروز ناهنجاری های مادرزادی و سابقه ی سقط مادر ارتباط وجود دارد؟

10-1- تعریف واژه ها

  • ناهنجاری های مادرزادی

تغییر دائمی اطلاق می گردد که قبل ازتولد توسط یک اختلال تکاملی با منشاء درونی یا بیرونی در ساختمان های بدن ایجاد شده است.

2-ناهنجاری های بزرگ:

اختلالاتی که اگر اصلاح نشود ویا قابل اصلاح نباشد عملکرد طبیعی بدن مختل شده یا از طول عمر کاسته       می شود مثل شکاف کام- کاتاراکت- هیدروسفالی –مننگومیلوسل – تترالوژی فالوت

3-ناهنجاری های کوچک :

معمولاً از نظر زیبایی اهمیت دارند مثل – پلی داکتیلی – هرنی نافی- منگوله های پوستی- خال های پوستی – شکاف لب

4-ناهنجاری های ظاهری

بر اساس معاینه نوزادان در بدو تولد بیان شده وناهنجاری هایی اضافی که با افزایش سن تشخیص داده می شود یا نیاز به روش های تشخیصی پیشرفته دارد را شامل نمی شود.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی ناهنجاریهای مادر زادی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی-بررسی ناهنجاریهای مادر زادی داروهای ضد میکروبی

داروهای ضد میکروبی

تتراسیکلین ها: تغییر رنگ دندان های شیری به صورت زرد –  قهوه ای می شوند و یا در استخوان های دراز جنین رسوب می کنند.

آمینوگلیکوزیدها: باعث ایجاد میزان توکسیک خونی آن ها در جنین می شود. نقایص مادرزادی حاصل از مواجهه دوران بارداری با این داروها هنوز ثابت نشده است.

سولفونامیدها:این داروها به آسانی از جفت عبور می کنند ، میزان آنها در خون جنین کمتر از میزان آن در خون مادر است .بر سر جایگاه های اتصالی بیلی روبین با این ماده رقابت می کنند واگر نزدیک به هنگام زایمان در نوزاد پره ترم مورد استفاده قرار گیرند ، سبب هیپربیلی روبینمی می شوند.در مورد ارتباط سولفونامیدها وآنومالی های مادرزادی حتی زمانی که همراه تری متوپریم(انتاگونیست فولات) مصرف شود ، مطالعه ای وجود ندارد.

کورتون ها: کورتیکواستروئید ها در بارداری به دلیل ایجاد شکاف لب در جوندگان مصرف نمی شوند، درحالیکه هیچگونه شواهدی نشان نداده که آن ها باعث ناهنجاری ساختمانی در انسان شوند.

دیورتیک ها: تیازید نزدیک به زمان زایمان باعث ترومبوسیتوپنی وخون ریزی واختلال الکترولیتی در جنین می شود.

Caکانال بلوکرها: نیفدیپین با از دست دادن حاملگی ونواقص اندامی جنین همراه است .

داروهایی که در حاملگی به طو رایج استفاده می شوند

ضد درد ها

سالیسیلات ها و استامینوفن

اگر چه 2 مطالعه ی مورد شاهدی، وجود ارتباط بین بروزگاستروشزی جنین و مصرف سالیسیلات در سه ماهه­ی اول را نشان داده اند ، محققین ارتباطی بین آنومالی های جنینی ومصرف این داروها نیافته اند.

آسپیرین مهارکننده ی بالقوه پروستاگلاندین است از نظر تئوری تماس پیش از تولد ، ممکن است منجر به      بسته شدن پیش از موعد مجرای شریانی شود.

استامینوفن رابطه ای با افزایش خطر آنومالی ها نداشته است.

NSAIDها جهش زادر نظر گرفته نمی شوند .

ایندومتاسین  باعث به هم فشردگی مجرای شریانی جنین و سپس افزایش فشارخون ریوی در نوزاد می شود و سبب کاهش برون ده ادراری و کاهش حجم مایع آمنیون ،پس از استفاده طولانی مدت می شود.

اگر این دارو بعد از هفته­ی 34 ادامه نیابد ، این آثار برگشت پذیر هستند .

درگزارش های موردی، ارتباط ایندومتاسین باسایر آثار نامطلوب جنین از جمله خون ریزی داخل بطنی ،دیسپلازی بر ونکوپولمونار ،انتروکولیت نکروزان مطرح شده است .

 ضد درد های نارکوتیک

مپریدین – مرفین – کدئین- پرو پوکسی فن

این داروها هیچ یک ارتباطی با آنومالی های مادرزادی در انسان ندارند . همانند تمام نارکوتیک ها ، دریافت طولانی مدت این داروها توسط مادر با سندرم محرومیت در نوزاد همراه می باشد.

 

 ضد دردهای میگرنی

این داروها باعث انقباض عروقی می شوند از لحاظ تئوری ارگوتامین باعث آنومالی جنین می شود، گزارش های متناقصی در مورد جهش زابودن آن وجود دارد.

داروهای قلبی

 اگر چه دیگوکسین به سرعت از جفت عبور می کند، شواهدی از آثار مضر روی جنین وجود ندارد .

دیزوپیرامید،آمیودارون،آدنوزین،برتیلیوم،دیلتیازم،پروکائین آمید ،لیدوکائین و توکائیند ،نیفدیپین و وراپامیل از جفت عبور می کنند وبرای درمان آریتمی های جنین استفاده می شوند بدون این که آثار مضر جنینی ایجاد کنند.

آمیودارون از لحاظ ساختاری شبیه تیروکسین است این دارو به راحتی از جفت عبور  می کند وبه میزان 10 تا 20 درصد میزان سرمی مادر است این دارو با کم کاری تیروئید نوزادی مرتبط است ، استفاده آن دربارداری منع می شود.

عوامل ضد باکتریال

پنی سیلین ها بی خطرترین داروهای ضد باکتری مورد استفاده در حاملگی هستند .

که شامل موادی با طیف گسترده ی فعالیت مانند پیپراسیلین و مزلوسیلین و داروهایی که به صورت مخلوط با مهار کننده های B لاکتاماز،به نام کلاولانیک اسید است سفالوسپورین های خوراکی وغیر خوراکی .

ماکرولیدها باعث ناهنجاری جنینی نمی شوندچون فقط به میزان اندکی به جنین می رسند.

وانکومایسین باعث سمیت گوش و کلیوی می شود، اما در جنین ایمن است .

کلرامفنیکل به آسانی از جفت عبور می کند و سطح خونی قابل توجهی از این دارو در جنین حاصل می شود اما اختلالات مادرزادی ایجاد نمی کند. سندرم کودک خاکستری: غیر متحمل است که دراثر میزان سرم جنینی حاصل از تجویز این دارو به مادر به وجود آید .

نیتروفورانتوئین در زنان مبتلا به کمبود گلوکز6 فسفات دهیدروژناز ، با کم خونی همولیتیک همراه بوده است اما در طی مطالعات ، کم خونی همولیتیک در مادر یا جنین مشاهده نشد. کینولون ها میل ترکیبی زیاد با استخوان دارند ودر حیوانات باعث آتروپاتی برگشت ناپذیرواروزیون غضروف می شود .

داروهای ضد قارچ

کلوتریمازول، میکونازول و نیستاتین و آمفوتریپسین B ،هیچ گونه ناهنجاری مادرزادی گزارش نشده است

Bبلاکرها

پروپرانولول–لابتالول،آتنولول،متوپرولول،نادولول،تیمولول، استفاده از آن ها آثار مضر کمی در سه ماهه دوم وسوم دارند . ولی ارتباطی با ناهنجاری های ساختاری  جنین یا ناهنجاری های فیزیولوژیک دائمی جنین ندارند.

داروهای  ضد تهوع  (ویتامین 6B- پی پرازین ها- فنوتیازین ها- اوندانسترون)

داروهای ضد صرع جدید(اتوسوکسامید- فلبامات – گاباپنتین- -تیاگابین و ویگاباترین )

داروهای ضد فشار خون(متیل دوپا-هیدرالازین – کلونیدین)

دیورتیک ها(کلروتیازید- هیدروکلروتیازید-استازولامید)خطری برای جنین ندارد.

7-4-1- هورمون تراپی جهت باردار شدن

از آگونیست های هورمون آزادکننده گنادوتروپین (GNRH) برای درمان ناباروری ونیز سایر حالتهای ژنیکولوژیک استفاده شده است، اطلاعات اندکی در مورد استفاده از این داروها در طی دوران حاملگی در دست هستند .

در سال 1993 با بررسی پنچ زن که در طی سه ماهه اول در معرض اگونیست های GNRHقرار گرفته بودند سه مورد حاملگی ترم بدون عارضه ودو مورد سقط جنین را گزارش کردند.(17)

5-1- انواع نقایص

نقایص لوله عصبی

پیش ساز سیستم عصبی ،صفحه عصبی اکتودرم جنینی است که در روز 18 بارداری تشکیل می شود . لوله عصبی از روز 22 بارداری شروع به شکل گرفتن می نماید .اکثرناهنجاری های  مغز دراثر طیف مختلفی از آسیب های ایجاد شده در دوران آسیب پذیری بارداری، بوجود می آیند.عوامل آشکارسازعبارت از ناهنجاری های کروموزومی – ژنتیکی ومتابولیک، عفونت ها (توکسوپلاسموز – سرخچه – سیتومگالوویروس ، هرپس) وتماس با اشعه ، داروهای خاص وبیمار یهای مادردر طول حاملگی

این ناهنجاری دومین دسته شایع ناهنجاریهای مادرزادی است. نقایص لوله عصبی در حدود 6/1 در 1000 تولد زنده در امریکا اتفاق می افتد .

آنا نسفالی= یک نقیصه کشنده با فقدان مغز و جمجمه در قسمت فوقانی سر و چشم ها مشخص می شود.

سفالوسل = فتق مننژ وبافت مغزی از طریق نقصی در جمجمه است که این نقص در خط وسط اکسی پیتال است هیدورسفالی و میکرو سفالی همراه با آن شایع هستند.

اسپینا بیفید ا= نقص در بسته شدن انتهای لوله ی عصبی در پایان هفته چهارم بارداری، یک دهانه در ستون مهره که یک کیسه مننژی از طریق آن به خارج کشیده   می شود.

مننگومیلوسل =کیسه شامل عناصر عصبی

مننگوسل = کانال نخاعی ومننژ های کیستیک در پشت بیمار مشهود است ولی نخاع موجود در ضایعه به لحاظ آناتومیک وعملکرد طبیعی است .

خطر عود نقایص جمجمه ای یا نخاعی لوله عصبی در حاملگی های بعدی 10 درصد است ممکن است به دنبال تولد یک نوزاد آنانسفال در خانواده ،کودک دوم دچار مننگومیلوسل  لومبوساکرال باشد. توارث نقایص لوله ی عصبی،چندژنی است .

ناهنجاری های مادرزادی مغز

ماکروکرانیا = افزایش ضخامت جمجمه – بیمار یهای متابولیسم استخوان یا هیپرتروفی مغز استخون ناشی از آنمی همولیتیک .

هیدروسفالی= بزرگی سیستم بطنی است . کودکان مبتلا به هیدروسفالی مادرزادی اغلب دچار نقایص بسته شدن لوله عصبی نیز هستند.

مگالنسفالی = بزرگی مغز به دنبال اختلال جنینی همراه با تکثیر غیر طبیعی بافت مغز یا تجمع مواد متابولیک          غیر طبیعی .

میکرو سفالی یک اختلال اتوزومی مغلوب است که با هیپوپلازی شدید ناحیه فرونتال مغز وجمجمه مشخص می شود.(18)

مکانیسم شایع مادرزادی ارتوپدی در کودکان

ناهنجاری  جهش زایی قبل از هفته­ی 12 بارداری

انقباض نوار آمنیو تیک   قطع اندام

عفونت آبله مرغان جنین اثر زخم/آتروفی عضو

فشار بر روی پا  دیسپلازی نموی مفصل ران(DDH)

فشار روی گردن← تورتیکولی

متابولیسم یا رشد غیر طبیعی سلولی  دیس پلازی اسکلتی

دیس پلازی تکاملی مفصل ران ( DDH)

به دو گروه اصلی تقسیم می شود ،تیپیکال ،که سیستم عصبی طبیعی است و جهش زایی، که یک اختلال عصبی عضلانی زمینه ای با کمپلکس سندرمی وجود دارد.

علت: عوامل فیزیولوژیک شامل سابقه ی خانوادگی مثبت – شلی منتشر لیگامان ها – استروژن و سایر هورمون های مادری – جنس مونث-

عوامل مکانیکی  زایمان اول- نمایش بریچ والیگو هیدرآمنیوس – وضعیت بدن بعد ازتولد، تشخیص آن با انجام آزمون های با رلوو ارتولانی ،مشاهده ی تعداد چین های پوستی ران مقابل ، نامساوی ومحدودیت حرکت مفصل ران به خارج

 ناهنجاری های انگشت

پلی داکتیلیانگشتان اضافی که دارای دونوع ساده و کمپلکس است . منگوله های پوستی (Skintags) و بقایای انگشتی در نزدیکی مفصل متاکارپوفارنژیال انگشت کوچک یا شست دیده می شوند که استخوان قابل لمس در نزدیک قاعده خود ویا حرکت ارادی ندارند وبه سادگی قابل برداشتن است .

سین داکتیلی دارای 2 الگوی ساده و پیچیده است .(18)

 

نا هنجاری های مادرزادی دستگاه ادراری تناسلی

ناهنجاری دستگاه ادراری در 3تا 4 درصد شیرخواران اتفاق می افتد . عدم تشکیل دو طرفه ی کلیه نتیجه­ی نارسایی نمویا تخریب جوانه ی حالب است . عدم تشکیل کلیه جزئی از سندرم پاتر است. عدم تشکیل یک طرفه کلیه در شیرخواران مادران دیابتی در سیاه پوستان شایع تر است .

هیپوسپادیازیس

در 1 مورد از هر 500 نوزاد رخ می دهد، که در آن سوراخ پیشابراه در سطح شکمی فوقانی به موقعیت طبیعی اش قراردارد.این ناهنجاری درنتیجه شکست چین های پیشابراهی دریکی شدن کامل بایکدیگر درناودان پیشابراهی است . هیپوسپادیازیس شدید به همراه بیضه های نزول نکرده ، نوعی ازابهام تناسلی است . ممکن است           هیپوسپادیازیس به تنهایی وجود داشته باشد .

بیضه های نزول نکرده= در نوزادان سرموعد شایع تر از کودکان بزرگتر است 4/3 درصد  ، درصد آن در نوزادان پیش از موعد بیشتر است، 17 درصد. در 30  درصد موارد دو طرفه است.

سابقه­ی مصرف دارو(استروئید) توسط مادر و سابقه ی خانوادگی در ارزیابی این کودکان اهمیت دارد .(18)

دستگاه قلبی عروقی

بیماری قلبی در کودکان ناشی از عوامل ژنتیکی و محیطی است . شرح حال قبل از تولد ممکن است شواهد مربوط به عفونت مادر در اوایل حاملگی یا مراحل بعدی حاملگی ( که موجب میوکاردیت یا عدم کارآیی میوکارد در نوزادان می گردد)را نشان دهد ، شرح حال مصرف مواد در مادر از نظر دارو ، مواد مخدر، الکل یا سیگار کشیدن بیش از حد، ممکن است به یافته های قلبی وسایر یافته های سیستمیک مربوط باشد .

وزن زمان تولد شاخصی از سلامتی جنین ومادراست نوزادان   مبتلا به نارسایی احتقانی قلب ، رشد مختل دارند و وزن بیش از قد و دور سر، تحت تأثیر قرار می گیرد.(11)

6-1- تشخیص

تشخیص پیش از زایمان یا علم شناسایی ناهنجاری های ساختمانی یا عملکردی جنین در حال تکامل است. پزشکان با این اطلاعات امیدوارند که حیات جنین و شدت بیماری های مادرزادی جنینی را با ارائه درمان های مختلف و در حال گسترش ویا زایمان مطلوب برای برخی وختم بارداری برای برخی دیگر، تغییر دهند. روش­های مختلفی برای تشخیص بیماری جنین استفاده می شود .

تصویر برداری سونوگرافیک جنین ، اختلالات رشد جنین(بااندازه گیری بیومتریک قطر بین دوآهیانه،طول استخوان ران یا دورسر یا دور شکم) یا ناهنجاری های جنین را مشخص نماید. سونوگرافی اختلالات جفتی ( جداشدن جفت ،جفت سر راهی ) و ناهنجاری های جنینی زیر را تشخیص دهد.

هیدروسفالی ،نقایص لوله عصبی،عدم تشکیل دئودنوم،فتق دیافراگماتیک ، عدم تشکیل کلیه،انسداد خروجی مثانه ، بیماری قلبی- مادرزادی ،اختلالات اندام،توموراستخوان خاجی- دنبالچه ای ،کیست گردنی، امفالوسل ،گاستروشزی و هیدروپس

کشیدن مایع آمنیوتیک از طریق دیواره­­ی شکم در دوران بارداری برای اهداف تشخیصی برای تعیین زمان زایمان یا تعیین زمان تزریق خون، به طور فراوانی انجام می شود.هم  چنین برای بررسی های ژنتیکی،بین هفته­ی 15ام و16ام حاملگی انجام می شود که نتایج طی حدود2-1 هفته قابل دسترسی است . شایعترین اندیکاسیون آن ،سن بالای مادر است.

مایع آمنیوتیک از نظر اسید های آمینه،آنزیم ها،هورمون ها و تولیدات غیر طبیعی متابولیک بررسی می شود و سلول های آن کشت داده می شوند تا بررسی سلول شناسی کامل برای کشف قبل از تولد، اختلالات کروموزومی و ژن DNAیا تجزیه آنزیمی برای کشف اختلالات متابولیک هنگام تولد ،انجام شود.

بررسی مایع آمنیوتیک به تشخیص نقایص لوله ی عصبی ( افزایش  – فیتو پروتئین ) سندرم آدرنوژنیتال ( افزایش 17 –کتواستروئید ها و پرگنانتریول )و عملکرد غیر طبیعی  تیروئید هم کمک کند. سلول های جنینی گردش کننده در خون مادر و DNA جنین در پلاسمای مادر منابع غیرتهاجمی بالقوه ای برای تشخیص قبل ازتولد هستند.

نمونه گیری خون بند ناف از طریق پوست ، برای تشخیص اختلالات خونی جنین، از اختلالات ژنتیکی، عفونت ها و اسیدوز جنینی استفاده می شود.

بهترین شاخص های شیمیایی قابل دسترس برای تعیین بلوغ جنین ،با تعیین کراتینین ولسیتین مایع آمنیوتیک که به ترتیب نشان دهنده ی بلوغ کلیه ها و ریه های جنین است، به دست می آید.(19)

7-1-درمان و پیشگیری از بیماری های جنین

جدول 5-1 پیشگیری و درمان اختلالات مادرزادی

اختلالات مادرزدای پیشگیری و درمان
نقایص لوله عصبی فولات،ویتامینها(پیشگیری) ، جراحی
فتق دیافراگمی جراحی (تصحیح یا درمان با پلاک)
یوروپاتی انسدادی در کمتر از 24 هفته و بیشتر از 32 هفته، شانت از مثانه به مایع آمنیون
توده های گردنی جنین تأمین یک راه هوایی
تالاسمی پیوند سلول های بنیادی جنینی
آنمی با هیدروپس انتقال سلول های خونی قرمز فشرده از طریق ورید نافی
فنیل کتونوری مادر محدودیت فنیل آلانین
دیابت شیرین مادر کنترل دقیق توسط انسولین در طی حاملگی ،حین زایمان
کمبود اکسیژن اکسیژن رسانی به مادر ،تغییر  وضعیت
افزایش مقدار مایع آمینوتیک کاهش آمنیون،ایندومتاسین در صورت لزوم
کاهش مقدار مایع آمنیو تیک تزریق مایع آمینو تیک به داخل رحم
لوپوس آنتی کواگولانت تجویز آسپیرین ، پردنیزولون به مادر

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی ناهنجاریهای مادر زادی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی-بررسی ناهنجاریهای مادر زادی مقدمه و بیان مسئله

فصل اول

 

 

         مقدمه و بیان مسئله

 

مقدمه

1-1- بیان مسئله و اهمیت پژوهش

ناهنجاری مادرزادی به تغییر دائمی اطلاق می گردد که قبل از تولد توسط یک اختلال تکاملی با منشادرونی در ساختمان های بدن ایجاد شده است . علی رغم پیشرفت های  حاصل شده در اتیولوژی و پاتوژنز ناهنجاری ها، 22 درصد از مرگ و میرهای نوزادی ناشی از ناهنجاری های بزرگ مادرزادی می باشد .

در ایران هزینه مراقبت های بهداشتی برای چنین شیرخوارانی بیش از 6 میلیون تومان در سال برآورد شده است (3،2،1).

شیوع ناهنجاری های بزرگ مادرزادی در بین نژادهای مختلف متفاوت است.(4)

این اختلاف ناشی از تمایلات نژادی متفاوت وتأثیرعوامل محیطی است . ازدواج های فامیلی در بعضی از نژاد ها نقش مهمی در بروز ناهنجاری ها دارند(4.5).

علل ناهنجاری های مادرزادی به 3 گروه عمده تقسیم می شوند.

1-ژنتیکی: شامل انحرافات کروموزومی مثل سندرم داون ونقایص تک ژنی مندلی مثل آکندروپلازی که نقش آن در ایجاد ناهنجاری ها حدود 25 درصد تخمین زده شده است.عوامل دخیل دیگر با منشاء ژنی شامل سن بالای 35سال مادردر بارداری وازدواج های فامیلی

2-محیطی: شامل بیماری های عفونی و زمینه ای مادر ( دیابت شیرین یا بیماری هایی باتب بالا)

داروهای جهش زا ، الکل ، مصرف دخانیات. نقش این عوامل حدود 15 در صد برآورده شده است .

3-چند عاملی:که حدود %60 گزارش شده است

آنومالی های مادرزادی علل اصلی مرگ داخل رحمی و مرگ نوزادان است ولی شاید نقش آن ها به عنوان علل بیماری های حاد ،از قبیل اختلالات متابولیک و ناتوانی طولانی مدت ، مهم تر باشد . شناسایی زود هنگام آنومالی به منظور  برنامه ریزی صحیح برای مراقبت و درمان مهم است از جمله پیشگیری اولیه که در برگیرنده ی علل ناهنجاری ها هستند مثلاً واکسیناسیون علیه سرخچه یا مصرف فولیک اسید ، مولتی ویتامین.

با این روش 6/26 درصد از ناهنجاری های مادرزادی جلوگیری می شود.

پیشگیری ثانویه: تشخیص زود هنگام و پیگیری با درمان اولیه ی موثر مثلاً غربالگری ارتوپدی نوزادان بسیار موثر است.جهت تشخیص زود هنگام و درمان دفورمیتی (دررفتگی مادرزادی هیپ) بر اساس تست ارتولانی و درمان با روش های محافظتی (pavlik pillow) .

بیماران با مجرای شریانی باز و عدم نزول بیضه ممکن است با مصرف دارو بعد از تولد تصحیح شوند.2/25 درصد ناهنجاری ها با این روش بهبود می یابند.

پیشگیری ثالثیه: درمان کامل نقایص مادرزادی به وسیله ی مداخلات جراحی اولیه خصوصاً در تعدادی از نقایص مادرزادی قلبی – عروقی مثل نقایص دیواره ای دهلیزی – بطنی،تنگی مادرزادی پیلور وعدم نزول بیضه. 5/33 درصد ناهنجاری ها با این روش بر طرف می شوند.(6)

2-1 پاتوفیزیولوژی ناهنجاری ها

بارداری به سه مرحله تقسیم می شود

1-دوران پیش از لانه گزینی که شامل 2 هفته از هنگام لقاح تا لانه گزینی است وبه طور مرسوم « دوران همه یا هیچ» نیز نامیده شده است . زیگوت تحت تقسیم قرار می گیرد و سلول ها به یک توده سلولی داخلی وخارجی تقسیم می شوند . آسیب به تعداد زیادی از سلول ها ، معمولاً منجر به مرگ رویان می شود. اگر تنها چند سلول آسیب ببیند  معمولاً امکان جبران و تکامل طبیعی وجود دارد.

2- دوران رویانی از هفته دوم تا هشتم پس از لقاح است که دوران ارگانوژنز را در برمی گیرد و بنابراین ،و با توجه به ناهنجاری های ساختمانی ، بحرانی ترین دوران محسوب می شود .

3- بلوغ و تکامل عملکردی بعد از هفته 9 ودر طول دوران جنینی ادامه می یابد . اما ارگانهای خاصی همچنان آسیب پذیرند به عنوان مثال ، مغز در سر تاسر دوران بارداری نسبت به عوامل محیطی آسیب پذیر باقی می ماند . تغییر در جریان خون قلب در دوران جنینی می تواند منجر به تغییر شکل هایی مانند قلب چپ هیپوپلاستیک یا کوآرکتاسیون آئورت شود(7)

جدول1-1زمان بروز ناهنجاری های مشخص(8)

بافت ناهنجاری زمان بروز
دستگاه عصبی مرکزی انانسفالی

مننگومیلو سل

26 روز
صورت لب شکری

شکاف در کام بالا

36روز

10هفته

لوله گوارشی امفالوسل

فتق دیافراگمی

عدم تشکیل رکتوم+فیستول

10هفته

6 هفته

6 هفته

دستگاه تناسلی – ادراری هپیواسپادیاس

بیضه ی نهفته

12 هفته

7-9 ماه

قلب نقص در دیواره­ی بین بطنی

مجرای شریانی باز

6 هفته

10-9 ماه

اندام چسبندگی انگشتان به هم

فقدان رادیوس

6 هفته

38 روز

3-1ناهنجاری های مادرزادی

ناهنجاری های مادرزادی طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ((WHO:

نقایص مولکولی – بیوشیمیایی یا عملکردی – ساختاری هستند که در زمان تولد تظاهر می یابند. ناهنجاری های مادر زادی به 3 گروه تقسیم می شوند

1-کشنده : نقایصی مثل آنانسفالی یا سندرم هپیوپلاستیک قلب چپ هستند که موجب تولد نوزاد مرده یا مرگ نوزاد یا خاتمه دادن به بارداری پس از تشخیص پیش از تولد می شوند در بیش از 50 درصد موارد .

2- شدید: نقایصی مثل شکاف کام یا تنگی مادرزادی پیلور که بدون مداخله ی پزشکی موجب مرگ یا عقب ماندگی شود. نقایص کشنده وشدید با یکدیگر ، ناهنجاری های مادرزادی بزرگ (major) را تشکیل می دهند.

3- خفیف: مثل دررفتگی لگن یا عدم نزول بیضه که نیاز به مداخله ی پزشکی دارند اما پیش آگهی خوبی دارند.

ناهنجاری های کوچک:(minor)از جمله چین های اپی کانتال، نزدیک بودن چشم ها به یکدیگر (Hypotlorism) ، گوش های پایین قرار گرفته(low set ear) چین عرضی کف دست ((simian line)، چسبندگی انگشتان بین انگشت 2و3(syndactily)،هیدروسل،فتق نافی،  و غیره

که بدون در نظرگرفتن مسائل زیبایی یا پزشکی از تقسیم بندی ناهنجاری های مادر زادی مستثنی هستند.(6)

 

انواع ناهنجاری ها(9)

ناهنجاری های بزرگ ناهنجاری های کوچک
اسپینابیفیدا

سندرم داون

هیدروسفالی

گاسترو شزی

شکاف کام

مقعدسوراخ نشده

شکاف لب همراه با شکاف کام

آنانسفالی

میکروسفالی

بلوک قلبی مادرزادی

ناهنجاری های متعدد

پلی داکتیلی

کلاب فوت مادرزادی

خال غیر نئوپلاستیک مادرزادی

هیپوسپادیازیس

دررفتگی مادرزادی هیپ

سین داکتیلی

اپی سپادیازیس

قرارگیری گوش ها پایین تراز حد نرمال

 

آترزی یکطرفه کوآن

دفورماسیون ها در نتیجه تأثیر نیرو های محیطی بر ساختمان های طبیعی از نظر ژنتیکی ایجاد می شود آن ها در مراحل آخر حاملگی یا پس از وضع حمل رخ می دهند.  الیگوهیدرآمنیوس می تواند رشد ریه ها را مهار کند و ساختمان های جنینی را تحت فشار قرار دهد ، و سبب بروز پاچنبری ، دررفتگی مفصل ران ،وپهن وصاف شدن صورت شود . دفورماسیون ها غالباً با مداخلات جزئی بر طرف می شوند ولی مالفورماسیون ها اغلب به تدابیر قاطع جراحی وطبی نیاز دارند.اختلال یا Disraption یک تغییر شدید شکلی یا عملکردی است که وقتی بافت نرمال از لحاظ ژنتیک، پس از یک آسیب دیدگی اصلاح می شود، رخ می دهد.

یک سندرم مالفورماسیون متعدد شامل الگویی قابل شناسایی از ناهنجاری ها است که در نتیجه یک علت       زمینه ای واحد وقابل شناسایی ایجاد می شوند این سندرم ممکن است شامل مجموعه ای از مالفورماسیون هاودفورماسیون ها باشد.(10)

4-1-علل ایجاد کننده ی ناهنجاری ها

  • عوامل درونزاد

نقایص درونزادموضعی در ریخت زایی (مورفوژنز) که به دلیل یک رویداد در دوره رویانی یا اوایل دوره جنینی ایجاد می شوند. این رویداد ممکن است یک اختلال رشد ناشی از برخی علل نامعلوم باشد، ولی غالباً ناشی از جهش در ژن های تکاملی است .

2- عوامل برونزاد

با مختل کردن رشد بافت های به ظاهر طبیعی ،اختلالاتی در رشد ایجاد می کنند این اختلالات ممکن است شامل نوارهای آمنیوتیک ،قطع یا مختل شدن جریان خون بافتهای در حال رشد یا تماس با جهش زاها باشد.(10)

مالفورماسیونهای مادرزادی در 5 گروه متفاوت زیر دسته بندی می شوند:

1- جهش های تک ژنی، که در 6 درصد از کودکان مبتلا به آنومالی های مادرزادی وجود دارند.

2- اختلالات کروموزمی ، که تقریباً 5/7 درصد ازموارد را شامل می شوند.

3- اختلالات باتوارث چند عاملی که 20 درصد از موارد را تشکیل می دهند.

4- اختلالاتی که الگوی توارث غیر معمولی دارندو2 تا3 درصد از موارد را شامل می شوند.

5- اختلالات ناشی از عوامل جهش زا،که شامل 6 درصد از موارد هستند.(11)

تقریباً 5/6 درصد از تمام نقایص بدو تولد به جهش زاهانسبت داده می شود ،یعنی به عوامل شیمیایی ، فیزیکی یا زیستی که می توانند به بافت های رویان آسیب برسانند ویک یا چند مالفورماسیون مادرزادی ایجاد کنند . تراتوژن از لغت یونانی تراتوس به معنی عجیب الخلقه گرفته شده است این لغت بیانگر نقایص قابل مشاهده و مشخص است . بنابراین صحیح تر است تا تراتوژن به عنوان ماده ای تعریف شود که قادر است ناهنجاری ساختمانی بر جای گذارد. برای هر عامل بالقوه تراتوژن ، میزان و ماهیت تراتوژنی به وسیله ویژگی های میزبان وهمچنین دوز و زمان در معرض قرار گرفتن مشخص می شود . به طور مثال به علت تفاوت های ارثی در متابولیسم اتانول ممکن است گروهی یا اشخاصی را به سندرم الکل جنین مستعد سازد.

اثرات تراتوژن نه تنها شامل ناهنجاری های فیزیکی ظاهری می شود بلکه شامل کاهش رشدو نقص های شناختی و رفتارهای بعدی نیز می شود.

طیف گسترده نتایج نشان دهنده پیچیدگی تعامل بین فاکتورهای خطرناک بیولوژیک واجتماعی و فاکتورهای محافظ است . استرس های روانی در دوران بارداری نیز تأثیر معکوسی بر روی تکامل جنین دارند. عواملی که تراتوژن بودن آن ها معلوم شده است عبارتند از برخی از داروها ( چه آنهایی که توسط پزشک تجویز می شوند وچه غیر از آنها)، عفونت های داخل رحمی (سرخچه) بیماریهای مادر نظیر دیابت شیرین وهیپرترمی ، موادی که در محیط یافت می شوند، مثل فلزات سنگین. اطلاع از این که کدام عوامل اثر تراتوژنی دارند واثرات آنها بر جنین در حال تکامل، مهم است . چون محدود کردن تماس با تراتوژن ها روش موثری برای جلوگیری از نقایص بدو تولد است .(10)

اثرات نامطلوب ممکن است پی آمدهای نامطلوبی برای نوزاد داشته باشندکه عبارتنداز : عوامل موثر قابل ملاحظه ای نظیر تغذیه ی نامناسب مادر،سیگار کشیدن مادر، فقر مادر ،استرس های فیزیکی یا روانی مادر ، سن خیلی بالا یا خیلی پایین مادر(<16سال یا > 35  سال) نژاد مادر،بیماری های طبی مادر که قبل از حاملگی وجود             داشته اند،داروهای مادر ،عوارض مامایی قبل و در حین زایمان ،عفونت های پری ناتال – تماس با سموم وداروهای قاچاق واستعداد ژنتیکی و ذاتی جنین .(12)

1-4-1مسائل ژنتیکی – عوامل خانوادگی

در بعضی از فرهنگ ها ازدواج بستگان با یکدیگر شایع است . هم خونی  (consanguinity)سبب افزایش احتمال ابتلای فرزندان به هیچ اختلال ژنتیکی شناخته شده خاصی نمی شود ، ولی می تواند احتمال تولید یک کودک مبتلا به یک اختلال ارثی ،اتوزومی مغلوب نادر را که ژن جهش یافته آن در خانواده مجزا شده است افزایش دهد. عموماً هر چه رابطه میان والدین نزدیکتر باشد ، تعداد ژن های مشترک میان آن ها بیشتر خواهد بود، لذا احتمال این که فرزندان آنها مشکلی داشته باشند بیشتر می شود.

اگر والدین عموزاده یا عمه زاده یا خاله زاده یا دایی زاده یکدیگر باشند خطر این که فرزند شان مبتلا به یک اختلال اتوزومال مغلوب شود 1 به 64 است. در ارزیابی چنین زوج هایی ،تعیین این که زن وشوهر به کدام گروه قومی تعلق دارند وآزمایش از نظر اختلالات شایعی که در آن گروه یافت می شوند، مهم است. ازدواج فامیلی، به ازدواج بین فامیل هم خون که دارای یک جد مشترک یا بیشتر می باشند اشاره دارد. در ازدواج های فامیلی حدود 5تا 6 درصد احتمال تولد کودک معلول در خانواده وجود دارد که این ریسک با احتمال تکرار معلولیت درفرزندان بعدی خانواده نیز همراه است.

2-4-1پرتوتابی:

تماس با مقادیر بالای اشعه در طول حامگی در هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن سبب افزایش میزان سقط خود به خودی وتولد کودکان  مبتلا به میکروسفالی ، عقب ماندگی ذهنی و ناهنجاری های اسکلتی شده است مقدار تقریبی تماس که سبب بروز این اثرات می شود حدوداً 25 راد است.مقدار اشعه حاصل

از مطالعات معمولی رادیولوژی تشخیصی در حد میلی راد است . محدوده ی شغلی توصیه شده برای مادران درمعرض پرتوتابی ازهمه منابع برای تمام 40هفته­ی حاملگی mrad500است.(13)

 

3-4-1-تماس پدر با عوامل مختلف

تماس پدر با داروها یا تأثیرات محیطی ، می تواند احتمال پیامدهای نامطلوب جنینی را افزایش دهد. یکی ازاین مکانیسم ها،القای نوعی جهش ژنی یا اختلال کروموزومی در اسپرم است چون روند بلوغ وتبدیل سلولهای ژرم به اسپرماتوگونی های عملکردی 64 روز طول می کشد ، تماس با دارو در هر زمانی طی دوماه قبل از لقاح ،      می تواند منجر به جهش شود. دوم این که داروهای موجود در مایع منی ممکن است در حین نزدیکی جنسی، با جنین تماس پیدا کند. سومین احتمال این که تماس سلول ژرم مذکر با داروها یا عوامل محیطی،ممکن است بروز ژن را تغییر دهد . افرادی که ممکن است در آن ها خطر ناهنجاری های مادرزادی جنین افزایش پیدا کند ، شامل سرایداران ،کارگران صنایع چوب ، آتش نشان ها ،کارکنان چاپخانه ونقاشان هستند .(14)

4-4-1- سن مادر

در هر دوانتهای سنین تولید مثل ، سن مادر بر نتیجه ی بارداری تأثیرمی گذارد.

بارداری نوجوانان (Teenage pregnancy)

زنان در این سن نوجوانی به احتمال بیشتری دچار کم خونی هستند.میزان بیماری های مقاربتی که در نوجوانان شایع است در طول بارداری این افراد بیشتر است وچون اکثر حاملگی های این گروه سنی بدون برنامه است این زنان،به ندرت مشاوره قبل از بارداری را انجام می دهند و چون در حال تکامل هستند ، نیاز به کالری بیشتری دارند.

حاملگی پس از 35 سالگی

بروز اختلالاتی در مادر مانند دیابت بارداری ،افزایش فشار خون بارداری،جفت سرراهی یا دکولمان جفت و زایمان سزارین به میزان اندکی افزایش می یابد. خطر های جنینی مربوط به سن مادر از برخی عوامل به شرح زیر ناشی می شود .

1- زایمان زودرس ایاتروژنیک که به دلیل عوارض مادری مانند افزایش فشارخون و دیابت است

2- زایمان زودرس خود به خودی

3- اختلالات رشد جنین وابسته به بیماری های مزمن مادر یا حاملگی های چند قلویی

4- آنوپلوییدی جنین

5-4-1-بیماری های مادر

عوارض طبی مادر که با افزایش خطر عوارض جنین همراه اند عبارتنداز :

دیابت- افزایش فشارخون مزمن-بیماری عروقی-کلاژن-بیماری ریوی-آنمی شدید(سیکل سل)- پر کاری تیروئید-میاستنی گراویس- فنیل کتونوری مادر-توارث ژن های اتوزوم مغلوب مادر(گالاکتوزومی –آنمی سلول داسی شکل –سیستیک فیبروزیس)

 

دیابت شیرین

می تواند باعث اختلالات متابولیک واختلالات ساختمانی در جنین شود.

از جمله اختلالات شامل ماکروزومی و وزن بالای نوزاد هنگام تولدو تروماهای حین زایمان –عدم تشکیل ساکروم –اختلالات قلبی مانند هیپرتروفی سپتوم ونقص دیواره بین بطنی-سندرم کولون چپ کوتاه- هیرشپرونگ و عدم تشکیل دستگاه گوارشی و….

صرع

در زنانی که صرع دارند خطر داشتن نوزادانی که ناهنجاریهای ساختمانی داشته باشند ،2 تا 3برابر زنان سالم است. صرع خودش بروز ناهنجاری های مادرزادی را به طور مستقل از اثر داروهای ضد تشنج افزایش می دهد. افزایش خطر حتی در زمانی که مادر  ضد تشنج نمی گیرد ،وجود دارد،شایعترین نقیصه گزارش شده،با و یا بدون مصرف دارو توسط مادر،شامل شکاف های اروفاسیال و ناهنجاری های مادرزادی قلب است . شکاف ها 10 برابر شایعتر از جمعیت عادی است .

در یک مطالعه اخیر در سال 2001 دریافتند که فقط در نوزادانی که با داروهای ضد تشنج مواجهه داشتند،بروز آنومالی های ساختمانی بیشتر بود. به زنان صرعی اغلب توصیه می شود که مکمل اسید فولیک را مصرف نمایند .

فنیل کتونوری

یک بیماری که در آن، جنین در معرض خطر به ارث بردن بیماری نیست ، اما ممکن است تحت تأثیر بیماری ژنتیکی مادر ،دچار آسیب دیدگی شود . این اسید آمینه به راحتی از جفت عبور میکند وسبب آسیب دیدگی اعضاء در حال تکامل جنین به خصوص بافت قلبی وعصبی می شود.(15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول2– 1- بیماری های مادر که بر جنین یا نوزاد تأثیر می گذارد(16)

بیماری اثرات مکانیسم
گواتر اندمیک

بیماری گریوز

کم کاری تیروئید

پرکاری گذرای تیروئید در نوزادی

کمبودید-عبورایمونوگلوبولین تحریک کننده تیروئیداز جفت
پر فشاری خون تأخیررشدداخل رحمی، مرگ

داخل رحمی جنین

نارسایی جفت ،هیپوکسی جنین
فنیل کتونوری میکروسفالی ،عقب ماندگی افزایش سطح فنیل آلانین جنین
پره اکلامپسی- اکلامسی تأخیررشدداخل رحمی، ترومبوسیتوپنی نوتروپنی ،مرگ جنین
ناسازگاریهای خونی مثل ناسازگاری RH آنمی جنین – هیدروپس، زردی نوزادی-کاهش آلبومین انتی بادی عبور کرده از جفت برعلیه سلول های جنینی دارای آنتی ژن وارد عمل  می شود
لوپوس بلوک قلبی مادرزادی ،ضایعات پوستی؛آنمی ،ترومبوسیتوپنی ، نوتروپنی انتی بادی علیه قلب جنین
چاقی ماکروزومی،هیپوگلسیمی ناشناخته
کلستاز زایمان زودرس ناشناخته،احتمالاً هپاتیتE
بیماری سیانوتیک قلبی تأخیر رشد داخل رحم کاهش اکسیژن رسانی به جنین
واریسلازوستز آنومالی مادرزادی

6-4-1- داروها

داروهایی که به طور شایع مصرف می شوند:ضد تهوع ،آنتی اسید،آنتی هیستامین ،ضد درد،آنتی بیوتیک،ضد فشار خون،آرام بخش،خواب آور،دیورتیک.همچنین شمار قابل ملاحظه ای از زنان طی بارداری از داروهای غیر مجاز استفاده می کنند.

 

 

 

 

جدول 3-1داروها یا موادی که احتمالاً یا قطعاً برای انسان جهش زا هستند.

Thalidomide Kanamycin ACE inhibitors
Tretinoin  Lithium Aminopterin
Trimethadione Methimazole Androgens
Valproic acid Methotrexate Busulfan
Diethylstilbestrol(DES) Misoprostol carbamazepine
Ethanol Penicillamine Chlorbiphenyls
i Etretinate Phenytoin Cocaine
Isotretinoin Radioactive iodine Coumarins
Tetracycline Streptomycin Cyclophos phamide
Danazol Tamoxifen

بارداری به سه مرحله تقسیم می شود و سندرم های ناشی از تماس دارویی نیز بر طبق آن نام گرفته اند. این تماس ها، طی 8 هفته اول منجر به امبریوپاتی وپس از  8 هفته منجر به فیتوپاتی شوند .

زنان باردار اغلب نگرانی خود را از مصرف غذاها یا نوشیدنی ها حاوی آسپارتام اظهار می دارند . اما آسپارتام به آسپارتیک اسید که از جفت عبورنمی کند، به فنیل آلانین که به طور طبیعی متابولیزه می شود ومیزان آن کمتر از مقدار برابر حاصل از متا بولیسم آب میوه است ؛متابولیزه می شود بنا براین از لحاظ بیولوژیک اهمیت ندارد که آسپارتام سرطان زا باشد.

داروهای ضد تشنج

چندین ناهنجاری  مادرزادی از جمله نقایص لوله ی عصبی ،نقایص قلب و لب شکری وشکاف کام وحتی سندرم داون از اختلال در مسیرهای متابولیک اسید فولیک ، حداقل تا حدودی، ناشی می شوند.اسید فولیک برای تولید متیونین ضرورت دارد که برای واکنش متیلاسیون ودر نتیجه تولید پروتئین ها، لیپیدها و میلین ضروری است.اسیدفولیک برای میوز و میتوز طبیعی ضروری می باشد .

هیدانتوئین ،کاربامازپین،اسید والپروئیک و فنوباربیتال همه جذب فولات را مختل  می کنند و ممکن است به عنوان آنتا گونیست عمل کنند . آن ها منجر به کاهش میزان فولات در دوره قبل از لقاح ، در زنان مبتلا به صرع وناهنجاری های جنین می شوند.

جنین هایی که در طی دوران رویانی ،با داروهای ضد تشنج ،که به عنوان آنتاگونسیت اسید فولیک عمل می کنند، مواجه شده اند ،2 تا 3 برابر بیشتر در معرض خطر شکاف های دهانی ،نقایص قلبی ونقایص لوله ادراری بودند . اگر چه مکمل های فولات قبل از لقاح ناهنجاری ها را کاهش می دهد ، زنان مبتلا به صرع باید کمترین مقدار مکمل داروها از جمله اسید فولیک را طی بارداری دریافت کنند.

هیدانتوئین ،کاربامازپین و فنوباربیتال ،توسط میکروزوم ها به اکسیدها متابولیزه می شونداین واسطه های اکسیداتیو توسط اپوکسید هیدرولاز سیتوپلاسمیک سم زدایی می گردند . اما چون فعالیت اپوکسید هیدرولازجنین ضعیف است ، واسطه های اکسید اتیو در بافت جنینی تجمع می یابند این رادیکال های اکسید آزاد ،دارای آثار کارسینوژنی و موتاژنی و سایر آثار سمی هستند .این آثار وابسته به دوز هستند ودر صورت درمان چند دارویی افزایش می یابند.

جدول 4-1اثرات تراتوژنیک داروهای رایج ضد صرع

دارو اثرات تراتوژن تأثیر
فنی توئین سندرم هیدانتوئین جنینی،ناهنجاری های کرانیوفاسیال-هیپوپلازی ناخن انگشت،تأخیررشد،تأخیرتکاملی ،نقایص قلب،شکاف لب و کام %11-5
کاربامازپین سندرم هیدانتوئین جنینی،اسپینابیفیدا %2-1
والپرات نقایص لوله عصبی %2-1
فنوباربیتال شکاف ها،نقایص قلبی، ناهنجاری های دستگاه ادراری %20-10
لاموتریژن ازنظر تئوری سطح فولات ها توسط مهار کننده دهیدروفولات رودکتاز،پایین می آورد

 مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE)

رایج ترین دارو در این مورد، انالاپریل است هر چند کاپتو پریل و لیزینوپریل نیز مقصرشناخته شده اند

این داروها موجب افت فشار طولانی جنین و کاهش خون رسانی و حوادثی مانند ایسکمی کلیه ،دیس ژنزی توبولرکلیوی و سپس آنوری می شوند . الیگوهیدرآمنیوس حاصله ، از تکامل طبیعی ریه جلوگیری کرده وباعث جمع شدگی اندام ها می شود . کاهش پرفیوژن باعث محدودیت رشد و کوتاهی اندام ها واختلال تکامل می شود .چون این اثرات طی دوران جنینی روی می دهند ، آن ها را فیتوپاتی مهار کننده ACEمی نامند.

ترکیبات وارفارین

دارای وزن مولکولی پایین بوده، به سهولت از جفت عبور می کنند واثرات جهش زایی قوی بر جنین دارند. مواجهه ، طی دو دوره ی تکاملی متفاوت منجر به الگوی متفاوت از نقایص، با علت های متفاوت می شود.

تماس بین هفته شش ونه ، جنین در معرض افزایش خطر امبریوپاتی وارفارین یعنی هپیوپلازی بینی وقسمت میانی صورت ومنقوط شدن اپی فیز های مهره ها و فمور می شود.

طی سه ماهه ی دوم و سوم نقایص مرتبط با تماس با وارفارین، ناشی از خونریزی است که منجر به رشد غیرهماهنگ و بد شکلی های ناشی از اسکار در هر یک از اندام ها هستند .

آژنزی کورپوس کالوزوم ، ناهنجاری های دندی واکر و آتروفی مخچه ای خط وسط دیسپلازی قدامی خط وسط ونترال مانند میکرو وفتالمی ، آتروفی اپتیک و کوری و تأخیر تکاملی و عقب ماندگی ذهنی هستند.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی ناهنجاریهای مادر زادی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی-بررسی ناهنجاریهای مادر زادی-بحث و نتیجه گیری

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

 

بحث و نتیجه گیری :

دراین مطالعه از 6089 نوزاد زنده ایرانی مورد بررسی، 179 نوزاد دارای ناهنجاری  مادرزادی ظاهری بودند که شیوع ناهنجاری مادرزادی در طول یکسال 93/2 درصد بر آورد شد که نزدیک به گزارش بحرین 7/2 درصد (29) وکمتر از تهران 5/3 درصد (30) هند6/3 درصد (31) و بیشتراز گزارشات اخیر در ایران می باشد ،اراک (%04/1) و گرگان (%01/1)(33 و32و25)واز هند (%28/1) (34) عربستان (%79/0 ) (35).

در زایشگاه های شهر اصفهان در نیمه اول سال 1376 شیوع 2/6 درصد (56) در زایشگاه های شهر یزد در سال 1376 شیوع 1/6 درصد (57) و در سال های (83-82) در شهر یزد 83/2 درصد . در مطالعات خارجی دیگر در کانادا شیوع ناهنجاری های مادرزادی شدید 3-2 درصد ، در سیاهان جنوب آفریقا 9/11درصد در 1000تولد زنده (36) در جمعیت ترکیه 1/1 درصد (37) . این اختلافات آماری بین مطالعات مختلف که می تواند به خاطر اثرات مختلف نژادی و فاکتورهای اجتماعی در مناطق مختلف جهان وفاکتورهای اقتصادی – اجتماعی باشد.

واین عدد یک تخمین جزئی است زیرا فقط بر اساس معاینه فیزیکی نوزادان بیان شده وناهنجاری های اضافی که با افزایش سن تشخیص داده می شود ویا ناهنجاری هایی که باعث مرگ دردوران جنین می شود را شامل نمی شود. بعضی از ناهنجاری ها مانند موکوپلی ساکاریدوزها ، بیماری های ذخیره ای ،کری های شدید وبعضی از انواع نقص های مادرزادی قلب علی رغم آن که ممکن است در موقع تولد موجود باشندولی تا مدتی آشکار نمی شوند.(38). 43 درصد ناهنجاری ها هنگام تولد و82 درصد تا 6 ماه اول تشخیص داده می شوند بنابراین شیوع ذکر شده کمتر از مقدار واقعی آن است (39)

در این بررسی176مورد آنومالی منفرد گزارش شد که علت منفرد بودن اکثریت ناهنجاری های مادرزادی این است که شایعترین اختلالات تکاملی قبل از تولد فقط دریک محل ایجاد شده درحالی که بقیه قسمت های جنین به طور طبیعی به تکامل خود ادامه می دهند. نتایج مطالعات ما مشابه با سایر گزارشات ناهنجاری مادرزادی در ایران نشان داد که بیشترین محل درگیری سیستم عضلانی – اسکلتی (%5/43 ) می باشد (25-31-33-34) .

در حالیکه گزارشات در سایر کشورها مثل عمان (40) لبنان (41)عمارت  عربی(35) بیشترین محل درگیری شامل آنومالی های سیستم عصبی مرکزی ، گوارشی و قلبی – عروقی می باشند .در  مطالعه ای در ترکیه از نظر شیوع ناهنجاری های مادرزادی به ترتیب ناهنجاری های سیستم عصبی – مرکزی سپس سیستم ادراری- تناسلی ، ناهنجاری های صورت وسیستم عضلانی – اسکلتی قرار داشتند (37) .

در اصفهان شایعترین ارگان های درگیر به ترتیب قلبی- عروقی- وتنفسی ، گوارشی ، ادراری  تناسلی بوده است (56).

درسیاهان جنوب افریقا شایع ترین ناهنجاری ها مربوط به سیستم عصبی مرکزی وبعد از آن سیستم عضلانی – اسکلتی بوده است.(36)

در این مطالعه ، شایعترین آنومالی از سیستم اسکلتی ،دررفتگی مادرزادی هیپ(24مورد)بود که مشابه با سایر شهرهای ایران (32،33،25) بود.

از نظر سیستم های دچار ناهنجاری در این مطالعه به ترتیب ناهنجاری های عضلانی – اسکلتی (%5/43)، سیستم ادراری تناسلی (9/22درصد) سیستم عصبی مرکزی %35/3 ،ناهنجاری های کروموزومی%35/3، سایر ناهنجاری ها 26/7درصد و سوفل های قلبی 08/15 درصد و گوارشی %23/2 وآنومالی های متعدد %67/1 قرار داشت .

در بین ناهنجاری های عضلانی – اسکلتی ، دررفتگی های مادرزادی هیپ با 24 مورد ، کلاب فوت 20 مورد وپلی داکتیلی 14 مورد واکسترنال روتاسیون و….

و از بین ناهنجاری های ادراری– تناسلی، عدم نزول بیضه و هیپوسپادیازیس از همه شایعتر بودند درناهنجاری های سیستم عصبی مرکزی هیدروسفالی 3 مورد که در بین ناهنجاری های عصبی مرکزی بیشترین شیوع را داشت  که مشابه با یک گزارش در تهران بود(32).

اما مطالعه ای که در گرگان (25) انجام شد بیشترین ناهنجاری عصبی مرکزی،مننگومیلوسل بود.

ناهنجاری های گوارشی شامل شکاف کام و لب 3 موردو ناهنجاری های کروموزومی ،سندرم داون 6 مورد گزارش شد.

دراین مطالعه شیوع ناهنجاری در جنس پسر کمی بیش از دختر بود(%4/56) از این بیماران 101نفر پسر (4/56) درصد و78 نفر دختر بود(6/43درصد) بودند ولی ارتباط معنی داری بین شیوع ناهنجاری وجنس نوزاد یافت نشد این یافته مشابه با سایر مطالعات بود (43-42)شیوع ناهنجاری ها در متولدین با سن حاملگی ارتباط معنی داری یافت شد 007/0=P که9/93درصد نوزادان ناهنجار رسیده و 1/6 درصد زودرس بودند.

که شیوع ناهنجاری های کوچک در زودرس ها4/36 درصد وناهنجاری های بزرگ 5/45 درصدگزارش شد. احتمالاًبسیاری از ناهنجاری های ظاهری در نوزادان زودرس از نظر معاینه  اولیه قابل تشخیص نیستند خصوصاً  ناهنجاری های اسکلتال و بسیاری از اختلالات مادرزادی کوچک با افزایش سن نوزاد بیشتر آشکار می شوند.

در بسیاری از مطالعات همراهی شیوع بیشتر ناهنجاری ها با وزن کم هنگام تولد ونارس بودن گزارش شده است (59.58.52.45.44.).

در منابع علمی ،ازدواج فامیلی عامل مهمی در بروز ناهنجاری های مادرزادی ذکر شده است (48.47.46.45).

ولی دراین مطالعه بین  شیوع ناهنجاری های مادرزادی وداشتن سابقه ی ناهنجاری در خانواده وازدواج فامیلی ارتباط معنی داری پیدانشد. البته این درحالی است که ما اطلاعی از شیوع ازدواج فامیلی در نوزادان سالم نداریم در ضمن شاید اطلاعات در مورد وجود ناهنجاری درخانواده توسط مادرپنهان شده است.

دراین مطالعه شیوع ناهنجاری های مادرزادی در مادرانی که بیماری زمینه ای پر فشاری خون حاملگی  داشتند نسبت به سایر بیماری های خاص ذکر شده در این مطالعه بیشتر بوده است.

ولی ارتباط معنی داری بین شیوع ناهنجاری ها با نوع بیماری خاص زمینه ای مادر و وجود بیماری زمینه  مادر یافت نشد. سابقه ی برخورد با اشعه که تنها 1/1 درصد از کل ناهنجاری ها را به خود اختصاص دادند وهیچ ارتباط معنی داری یافت نشد . که شاید علت آن کم بودن شدت اشعه وموارد محدود دریافت اشعه باشد.

شیوع ناهنجاری های مادرزادی در مادرانی که از آنتی بیوتیک در طول حاملگی استفاده می کرده اند 6/5 درصد ودر مادرانی که هیچ نوع دارویی استفاده نمی کردند 1/15درصد گزارش شد. که ارتباط معنی داری بین شیوع ناهنجاری ها با دارو های مصرفی مادر گزارش شد002/0=Pvalue.

دریک مطالعه ای که در تهران در سال 83-81 در بیمارستان شریعتی تهران انجام گرفت ، سابقه برخورد با اشعه ،مصرف داروهای تراتوژن و بیماریهای خاص مادر رابطه ای یافت نشد(22)

مادران در محدوده ی سنی 29-20 سال ،7/68 درصد ناهنجاری و مادران با سن >30سال،9/17 درصد و سن <20سال ،4/13 درصد ناهنجاری در فرزندان آنها دیده شد اما ارتباط معنی داری  یافت نشد.

شیوع ناهنجاریهای مادرزادی با افزایش سن مادر (بیشتر از 35سال) و افزایش تعداد حاملگی مادر (بیشتر از4) سابقه ی سقط قبلی و نسبت فامیلی والدین افزایش می یابد (49.50)

در 1/11 درصد نوزادان با ناهنجاری بزرگ سابقه ی سقط مادر وجود نداشت در حالی که1/23 درصد نوزادان با ناهنجاری بزرگ، مادران شرح حال سابقه ی سقط را می دادند.ولی هیچ ارتباط معنی داری یافت نشد.

همچنین در این مطالعه سابقه ی سقط در مادران با نوع ناهنجاری در نوزادان بررسی نشد .

در مطالعات دیگر سابقه ی سقط خود بخود در مادران دارای نوزادان مبتلا به نقص لوله عصبی و ناهنجاری های قلبی – عروقی بیشتر مشاهده شده است.(51)

در مادرانی که از IUDبه عنوان روش پیشگیری از بارداری استفاده می کردند 6 مورد ناهنجاری (4 مورد کوچک  و 2مورد سوفل قلبی )گزارش شد. درمادرانی که از OCP استفاده می کردند2 مورد ناهنجاری کوچک ویک مورد ناهنجاری بزرگ ویک مورد سوفل قلبی .

در سایر مطالعات داخلی و خارجی ، هیچ یک اثر استفاده از روش های پیشگیری از بارداری را بر روی شیوع ناهنجاری های مادرزادی ونوع آن مورد بررسی قرار نداده اند.در این مطالعه نیز بین استفاده ار روش های پیشگیری از بارداری وشیوع ناهنجاری های مادرزادی ارتباط معنی داری یافت نشد شاید بهتر بود که اثر هر یک از روش های پیشگیری از بارداری بر روی نوع خاصی از ناهنجاری مادرزادی بررسی شود.

دلیل هر کدام از ناهنجاری های بزرگ ایزوله ، توراث چند عاملی است که به صورت واکنش بین ژن های متعدد با اثرکم  می باشد که فاکتور های خارجی ناشناخته در آن دخالت  می کنند اختلالات چند عاملی در خانواده ،گسترش پراکنده دارد بدون این که الگوی مندلی در آن دخالت کند.

در صورتی که توراث غالب یا مغلوب نداشته باشیم و والدین نیز مبتلا باشند احتمال خطر عود چند عاملی بوده و2 تا 5 درصد می باشد. به دلیل آن که بسیاری از ناهنجاری ها ریسک عود  پایینی دارند،تاریخچه منفی فامیلی شایع است.(45.52.53.54)

اگر چه شیوع ناهنجاری های مادرزادی در این مطالعه تقریباً نزدیک به سایر مطالعات بود اما اگر ما سقط ها،نوزادان مرده به دنیا آمده واگر از تست های غربالگری ومطالعات ژنتیکی برای تشخیص ناهنجاری ها استفاده می کردیم شاید شیوع  ناهنجاری ها از این میزان بیشترمی شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشنهادات

  • باتوجه به شیوع اختلالات اسکلتی توجه خاص در هنگام معاینه برای شناخت دیسپلازی تکاملی هیپ وسایر ناهنجاری ها توصیه می شود.
  • مطالعات وسیع تری برای بررسی ارتباط بین بروز ناهنجاری ها وعوامل احتمالی لازم می باشد .
  • برای بررسی تأثیر بیماری های مادر روی ناهنجاری های مادرزادی باید مطالعه ی وسیع تر ،آینده نگر و به صورت مقایسه با گروه کنترل صورت گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References:

1- Lee k, khoshnood B, chen L,et al.Infant mortality from congenital malformation in the united, 1970-1997 . obstet Gynecol. 2001; 98: 620-7

2- Petrini J , damus k , Johnston RB . An over view of infant mortality and birth defects in the united states Teratology . 1997; 56:8-10

3- Young Id , clarke M, lethal malformations and perinatal mortaliy: a 10 year review with comparison of ethnic differences .Br medj. 1987; 295:89-91.

4- Anthony s. rander pal –de bruin KM, Graa fmans wc, etal.The reliability of perinatal and neonatal mortality rates:differential under – reporting in linked professional registers. Dutch civil registers. Pediatr perinatal Epidemiol- 2001;15:306-14.

5- Schulpen Tw, van steen Bergen JE,van Driel HF .Influencees of ethnicity on perinatal and child mortality in the Nether lands. Arch Dis childhood .2001;2001;84:222-6

6- Czeizel ,Andrew E.Birth Defects are preventable. International Journal of Medical sciences 2005; 2 (3):91-92.

7- Williams,John whitridge, williams obstetrics . 23 th ed 2003;.387

8- Behrman ,Richard E.Nelson`s textbook of pedliatrics 18 th ed . 2008 ; 16-1Table .196.

9- Granado Nogaeira da Gama , silvana. et al , prevalence and factors associated with congenital malformations, cad . saude publica , Rio de janeiro ,22 (11) :2423 -2431,nov,2006

10- Kliegman, Robert M. et all. Nelson essentials of  pediatrics ,5th ed, c 2006 ; 337 .

11- Kliegman, Robert M. et all. Nelson essentials of  pediatrics ,5th ed, c  2006; 311,705 .

12- Williams,John whitridge, Williams obstetrics. 23 th ed. 2003;299.

13- Kligman, Robert M. et all. Nelson essentials of  pediatrics ,5th ed, c 2006 ; 325 .

14- Williams,John whitridge, Williams obstetrics. 23 th ed.2003;391

15- Williams,John whitridge Williams obstetrics. 23 th ed.2003;.217 . 278.221.222.

16- Behrman ,Richard E.Nelsons textbook of pediatrics, 18 th ed . 2008 ;156

17-Williams,John whitridge,Williams obstetrics.23 th ed . 2003;386.387 .388 .389 .394 .395.396.404.407.4.9.412.

18- Kligman, Robert M. et all. Nelson essentials of  pediatrics 5td ed, c 2006; 1199-1200-1249-1258-1:58.

19- Behrman ,Richard E.Nelson textbook of pediatrics, 18 th ed . 2008 ;212 20.Ahmadzadeh Ali , safikhani z, Abdulahi M, congenital malformations.a Mong live Births at arvand hospital, Ahwaz, Iean-Aprospective study. pak J med sci 2008 ;vol.24NO.1 33-37.

21- Akhavan karbasi sedighah ,Golestan M, Fallah R,et all. Prevalence of congenital Malformations. Acta Medica Iranica , vol .47, NO.2(2009):149-153.

22- Shajari,Hamideh.Mohammad N. karbalai Aghai M. prevalence of congenital malformations observed in neonates in shariati Hospital(1381-1383)-Iran Jpediatr, vol 16.No3,sep 2006;308-312

23- Khoskkalam masomeh farrokh-Islamlou Hamidreze the prevalence at Birth of overt congenital Anomalies in urmia ,Northwestern Iran ,Archives of Iranian medicine,volume 11, Number 2,2008;148-151.

24-Movafagh A, HaJiseyedJavadi M, Mohammedi f etall, occurrence of congenital Anomalies and Genetic Diseases in  a populastion of Ghazvin province Iran A :study of 33380 cases , pak J Med sci January- March 2008 vol.24No .1 80-85.

25- Golalipour. M.J,Ahmadpour M ,vakili M.A,Congenital Malformations at a referral hospital in Gorgan,Islamic Republic of Iran,Eastern Mediterrance Health Journal ,vol 11,No.4,2005.707-715.

26- Madi S.A,naggar R.L et all. Profile of major congenital malformations in neonates in Al – Jahra Region of Kuwait. East Mediterr Health J 2005

:11(4):700(6)

27- Muga RO, Mummah scJ , congenital malformations among newborns in Kenya, Ajfand N0-3 2009-May 2009-814-829.

28- Kochanek KD, Hudson BC.Advanced report of final mortality statistics 1992. Congenital malformation Registry-Annual report1995:1-4

29- Al Arrayed ss. Idemiolgy of congenital abnormalities in Bahrain. Mediterr Health  J 1995;1(2):248-252

30- Farhad DD,walizadeh GhR,kamalli Ms .congenital malformation and genetic diseases in Iranian infants . Human genetics 1986:74:382-385.

31- Verma M, chhatwal J, singh congenital malformations –Aretro spective study of 10,000 cases-Indian pediatr 1991;28:245-252

32- Tootoonchi p-Easily identification congenitl anomalies.  Prevalence and risk factors .Acta Medica Iranica 2003 ;49 (1) :15-19

33- Shamohamdi F,Ahadi MA.The survey of congenital malformation in live births in Taleghani hospital ,Arak Iran.Journal of Arak univerersity of Medical sciences 1997:1(4):23-29

34- Datta v, chaturvedi p. congenital malformations in rural Maharashtra.Indian pediatrics 2000;37:998-1001.

35- Al Hosani H, salah M, Abazeid H, Farag 4M ,saadeD. The National congenital Anomalies Register in the united Arab Emirates . East Mediterr Health J 2005.Jul: 11(4):690-699

36- Delport SD,Christianson Al, Van den Berg HJ,et al. Congenital abnormalities in black south African live–born neonates at an urban academic hospital.SAfr Med J 1995 ;85(1):11-5.

37- Himmetoglu o,Tiras MB, Gursoy R, et al.The incidence of congenital malformation in a Turkish population.Int J Gynecol obstet.1996;55(2)=117-21.

38- Choudhury AR,Mukherjee M, Sharma A, et al study of 1266 consecutive births for major congenital defects. Indian . 1989 ;56(4):493.

39- Sheikha salim A. Epidemiology of congenital abnormalities in Bahrain. EMHJ 1995;1(2):248-52.

40- Sawardekar kp,prevalence of isolated minor congenital anomalies in a regional hospital in oman –saudi Med J 2005 oct ;26(10):1567-1572.

41- Singh R, AL-sudani o.Major congenital anomalies at birth in Benghazi , Libyan Arab Jamahiriya, Mediter Health J 2000 ;b(1) :b5-75.

42- Lary JM, paulozzi LJ.sex differences in the prevalent of human birth defects:a population based study.Teratology. 2001 ;64:237-51.

43- Garry Vf,Harkins ME, Erickson LL, et al, Birth defects , season of conception,and sex of children born to pesticide applicatiors living in the Red River valley of Minnesota,USA Enriron Health perspect.2002;110(3):441-9.

44-Louanne H,Suzanne B.Cassidy congenital anomalies Infanar off M.Neonatal perinatal Medicine.8th ed.philadelphia, mos by .2006 pp:561-82.

45- Pinto Escalante D,Castillo Zapata,Ruiz Allec D,et al. spectrum of congenital malformations observed in neonates of consanguineous parents. Ann pediatr .2006;64(1):5-10.

46- Demirel s,kaplanogu N,Acar A,et al.the frequency of consanguinity in konya,turkey,and its medical effects.Genetic counsel -1997;8-295-301.

47- Jabber L,Hapern GJ,shohat M. The impact of consanguinity worldwide. Community Genetics .1998;1:12-7.

48- Stoll c,Alembik y, Roth MP,et al. parental consanguinity as cause for increased incidence of births defects in a stady of 239,942 consecutive births.consanguinity Birth Defects .1999;42:133-9.

49- Cleary –Goldman J,Malone FD,vidaver J,et al. Impcat of maternal age on obstetric outcome.obstet Grnecol 2005 ;105 (5): 983-90

50- Seidman DS,Ever Hadani p,Gale R effect of maternal smoking and age on congenital anomalies. obstet Grynecol 1990 ;70 (6):1046-50

51- Sheiner E, katz M, Fraser o,et al.The relationship between congenital cardiovascular malformations and spontaneous abortion in preceding pregnancy.pediatr perinatal Epidemiol 1998 ;12(2):128-35

52-Louanne H,Suzanne B.cassidy congenital anomalies.In: Fanar off M. Neonatal perinatal Medicine.8th ed.philadelpia Mobsy -2006pp:561-82.

53- Graham JM. Dysmorph Logy, approach and classification .In:Graham JM,smith DW.Smith`s recognizable patterns of Human deformation,5th ed.philadelpia , saunders 1988pp:1-10

54- Leck I, Lancashire RJ . Birth prevalence of malformations in members of different ethnic groups and in the offspring of matings between them,in Birmingham, England-J Epidemiol community Health. 1995;49:171-9

55- همت یارم ،خواجویی پ ،بررسی شیوع ناهنجاری های مادرزادی در 1000 نوزاد  متولد شده در بیمارستان جواهری تهران سال 1382 ،مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ،دوره 15 شماره 2 تابستان 84 صفحات 75تا78

56-کیانپور م ،داوری  ح ع . بررسی شیوع ناهنجاری های مادرزادی آشکار در نوزادان متولد شده در زایشگاه های شهر اصفهان در نیمه اول سال 76 . مجله علوم پژشکی اصفهان ،1377،سال 3 ،شماره 2 ، صفحات 128تا 131 .

57-اخوان قالیباف م ، زعیمان بافتی ف ، سادات اخوی م ه، بررسی شیوع آنومالی های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه های شهر یزد ، پایان نامه دکتر تحصفی ،یزد ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،1376.

58- امینی ، زمانی  ع، بررسی میزان ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان ؛مجله علمی پزشکی قانون 1379 :20.19-25.

59- پنجوانی ز، خاتمی ف، بررسی ناهنجاری های کوچک مادرزادی، مسائل رایج طب اطفال .1371. 14: 558- 564 .

 

Abstract:

Background: congenital malformation generally used for premanent change that has been produced by development disorder within body structure before birth and it has inner origin .based on studies it is cleared that 2-3 percent of infants have severe malformation.Congenital malformation has important role infant`s mortality before birth. Treatment and rehabilitathon of children with congenital malformation are costly and complete recovery is usually improvement is usually  impossible.With respect to the impact of Racial and enviromental factors in appearance of malformations the aim of this study was to determine frequency of congenital malformation and some probable determinants in Rafsanjan city to find out if there has been any difference in the rate and types of congenital malformationin this area.

Methods:

This study was cross sectional and all of the neonatesborn that were born in Niknafs maternity of Rafsanjan in 2007-2008 were examined and based on clinical examination, The kind of malformations (minor or major) by pediatrics registered in checklist.

Results: 6089 newborn were examined the 179 cases had at least a major or minor malformations.over all the prevalence of malformation during one year was 2/93%,that from these cases 70/9% was minor malformation and 12/8% major malformation and 1/7%include both of them was reported .The skeletal-muscular system had the highest rate of malformations، while the genitourinary system is in second-degree.there were no significant relation between the prevalence of malformation and infants gender، mothers age،mothers  illness and consanguineous marriage.where there was significant relation between congenital malformation and birth age and medicine use by mother.

conclusion:the results of this study is similar to other countries`s reports, but recent reports shows that the congenital malformation in Iran has less publicity،In comparison with reports of this study.Different factors such as racial,social ،economical have an Important role in this publicity. The results of this study like other reports in Iran represent that the most involvement system is skeletal-muscular,where in Arabic countries the most involvement system is cardiovascular and central nervous system.

Key words: congenital malformation.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی ناهنجاریهای مادر زادی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه