پایان نامه بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی

مدل تحقیق

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی بر قیمت سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد. عدم تقارن اطلاعاتی یک مفهوم کیفی است، برای اینکه قادر باشیم آن را در قالب اعداد و ارقام بیان کنیم، به مدلی نیاز داریم تا بتوانیم آن را کمی کنیم. برای این کار از دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده می‏کنیم. این مدل توسط چیانگ و کینتاش در سال ۱۹۸۶ برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن‏ها نیز افراد دیگری از این مدل بهره گرفتند. مدل مذکور به شرح زیر می‏باشد:

 

 

که دراین مدل :

 

= دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

= (ASK PRICE) ASKid بهترین (کمترین) قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت i در دوره مورد بررسی

= (BID PRICE) BIDid بهترین (بیشترین) قیمت پیشنهادی خرید شرکت i در دوره مورد بررسی

 

۱-۴-۱ مدل مفهومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل۱-۱

 

۱- ۵ فرضیات یا سولات تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه)

فرضیه۱:دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام با قدرمطلق اقلام تعهدی رابطه معنی داری دارد.

فرضیه ۲:دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با قدرمطلق اقلام تعهدی غیرعادی رابطه معنی داری دارد.

فرضیه ۳: دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با اندازه شرکت رابطه معنی داری دارد.

فرضیه ۴: دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با نسبت مالکیت نهادی رابطه معنی داری دارد.

فرضیه ۵: دامنه تفاوت قیمت خرید و فروش پیشنهادی سهام با قیمت سهام رابطه معناداری دارد.

 

فرضیه ۶ : اقلام تعهدی، اندازه شرکت، نسبت مالکیت نهادی و دامنه تفاوت قیمت خرید و فروش سهام رابطه معنی داری با قیمت سهام دارد.

۱- ۶ روش تحقیق

روش تحقیق ما در این مطالعه از نوع شبه تجربی می‏باشد، که پس از استخراج اطلاعات پوشه‏های موردنظر در Excel طراحی و متغیرها محاسبه و نهایتا از طریق نرم افزار ۱۸SPSS و ۵Eviews پردازش شده اند.

 

۱-۷ جامعه آماری (قلمرو مکانی-زمانی-موضوعی)

قلمرو این تحقیق شامل سه بعد مختلف به شرح ذیل می‏باشد:

قلمرو مکانی: کلیه شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد که سهام آن‏ها در بورس معامله می‏شود و از جمله دلایل استفاده از شرکت‏های عضو بورس را می‏توان وجود قیمت‏های روزانه سهام برای این شرکت‏ها، الزام شرکت‏های عضو بورس به ارائه سود برآوردی سالیانه هر سهم، ثبت قیمت‏های پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار توسط کارگزاران ذکر کرد.

قلمرو زمانی: دوره زمانی تحقیق ۴ ساله و از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۹ تعیین شده است.

قلمرو موضوعی: در این تحقیق رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی برقیمت سهام  با در نظر گرفتن اثرات متغیرهای مستقل اندازه شرکت، نسبت مالکیت نهادی مورد بررسی قرار می‏گیرد.

 

۱-۸ روش نمونه گیری-اندازه نمونه

صرف نظر از اینکه استفاده از چه روش آمار استنباطی مدنظر است، قدرت آن روش بستگی به روشی دارد که برای انتخاب نمونه به کار می‏رود و در صورتی که نمونه، نماینده واقعی جامعه نباشد یا به عبارتی دارای اریب باشد، پیش بینی صحیح و دقیق درباره پارامترهای جامعه امکان پذیر نخواهد بود. برای انتخاب نمونه آماری مناسب که یک نماینده مناسب برای جامعه آماری موردنظر باشد، ابتدا شرکت‏های موجود در جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند و سپس با توجه به یک سری محدودیت‏ها و قیدهای معین که لازمه انجام تحقیق بود، تعدادی از شرکت‏ها حذف و مطالعه بر روی شرکت‏های باقیمانده صورت گرفت. بنابراین می‏توان گفت روش نمونه گیری مورد استفاده در تحقیق حاضر، روش غربالگری (حذفی) می‏باشد.

بدین منظور طرح زیر برای انتخاب نمونه‏ها به کار گرفته شده است :

  1. شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جز شرکت‏های فعال بورس بوده و یا حداقل در روزهای مورد بررسی فعال باشند.
  2. شرکت‏ها تا قبل از سال ۱۳۸۶ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند و اطلاعات آن‏ها در دسترس باشد.
  3. شرکت‏ها طی سال‏های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹تغییر سال مالی نداده باشند و سال مالی آن‏ها منتهی به ۲۹/۱۲ باشد.
  4. در دوره زمانی موردنظر توقف معاملاتی بیشتر از یک ماه نداشته باشد.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

چکیده:

این تحقیق عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیر های شرکت و فاکتورهای بازار می پردازد و رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه رابطه میان ریسک نقدینگی و مازاد بازده سهام را بررسی می کند. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای 1384 تا 1389 استفاده شده است.یافته های این تحقیق نشان می دهد عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ای مثبت با حجم مبادلات وریسک نقدینگی بازار و رابطه ای منفی با دفعات انجام مبادله و ریسک نقدینگی سهام و نقدینگی بازار دارد .پس از تعدیل فاکتورهای ریسک بازار،اندازه،نسبت ارزش دفتری به ارزش سهام و فاکتور برتری تنها متغیر نقدشوندگی سهام رابطه مثبت و معناداری با مازاد بازده سهام دارد و متغیرهای ریسک نقدینگی سهام ،نقدینگی بازار و ریسک نقدینگی بازار رابطه معناداری با مازاد بازده سهام ندارند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

تاثیر اطلاعات مالی بر رفتار بازار سهام یکی از موضوعات اصلی تحقیق در امور مالی است.از این رو پیامد ها و عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات بسیار مورد توجه قرار گرفته است.یکی از این پیامد های اساسی عدم تقارن اطلاعاتی است که به برتری اطلاعاتی یکی از طرفین معامله بر دیگری اشاره دارد. با توجه به اهمیت مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی اکنون پذیرفته شده است که بدون ورود عدم تقارن اطلاعاتی در مدل ها تحلیل های اقتصادی ناقص می باشد.

در این راستا در سالهای اخیر تلاش قابل توجهی در زمینه مطالعه عدم تقارن اطلاعاتی در بازار های مالی،عوامل موثر بر آن و رابطه ی آن با سایر موضوعات مالی صورت گرفته است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می پردازد.

نقدینگی(نقدشوندگی) به معنای سرعت تبدیل سرمایه گذاری ها یا دارایی ها به وجوه نقد می باشد. اوراق بهاداری که در بورس اوراق بهادار با استقبال معامله روبرو می شوند می توانند حاکی از سرعت نقدشوندگی آنها باشد. در حقیقت فقدان نقدشوندگی ممکنست تاثیر منفی بر ارزش سهام بگذارد.

در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسک دارایی ها، سرمایه گذاری می کنند. نرخ تنزیل یا نرخ بازده مورد انتظار هر دارایی، نشانگر بازده از دست رفته تحت شرایط ریسک مساوی ناشی از تحصیل آن دارایی است. یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها حائز اهمیت است.

موضوع نقدشوندگی به عنوان یک عامل تعیین کننده بازده سهام در اواسط دهه سال 1980مطرح گردید.تحقیقاتی چون تحقیق اکبو و نورلی (2005) نشان می دهد که عامل نقد شوندگی بر بازده دارایی موثر است و سرمایه گذاران همواره آن را مورد توجه قرار می دهند.

مطالعه حاضر تمرکزی دو گانه دارد :

اولا تجزیه و تحلیل یکپارچه ای از عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیرهای شرکت و فاکتورهای بازار فراهم می نماید.

ثانیا اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی را روی مازاد بازده سهام بررسی می کند.

در تحقیق حاضر سعی شده است که بعد خاصی از ریسک نقدینگی را که سرمایه افراد را تهدید کرده و موجب تفاوت قیمت پیش بینی شده از قیمت واقعی می باشد تبیین شود.

1-2) بیان مسئله

عدم تقارن اطلاعاتی همواره مساله مهمی در میان دانشگاهیان بوده است. در عدم تقارن اطلاعاتی ، اطلاعات یک طرف مبادله بیش از طرف دیگر است. یکی از راه ها برای انجام مبادله موفق این است که خریدار تلاش کند تا اطلاعات خود را از طرف دیگر یعنی فروشنده و سطح کیفیت خدماتش تا حد ممکن بالا ببرد. اما اینکار همیشه عملی نیست و چندان مقرون به صرفه هم نیست.

به طور کلی نمایندگان (افراد درون سازمانی)در یک سوی بازار از اطلاعات بهتر و بهنگام تری(مزیت اطلاعاتی) در مورد شرکت نسبت به سایر گروهها (افراد برون سازمانی)در سوی دیگر بازار برخوردار باشند به اصطلاح می گویند که بازار دارای ویژگی عدم تقارن اطلاعاتی است.وجود اطلاعات نامتقارن در بازار به مساله گزینش مغایر(معکوس) در معاملات منجر می شود، که نهایتا نا کارآمدی بازار را به همراه خواهد داشت.افزایش عدم تقارن اطلاعاتی اثر نامطلوبی بر هزینه سرمایه خواهد داشت زیرا تامین کنندگان نقدینگی برای حفاظت خود در مقابل ریسک گزینش مغایر،دامنه پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می دهند که این امر باعث کاهش عمق بازار شده ، در نتیجه به کاهش نقدینگی می انجامد. بنا براین گزینش مغایر هزینه هایی در بر خواهد داشت که شرکتها ترجیح می دهند از منابعی تامین مالی کنند که دارای کمترین ریسک گزینش مغایر می باشد. در این میان تامین سرمایه از طریق سهام بیشترین ریسک را خواهد داشت، زیرا عدم تقارن اطلاعاتی منجر به افزایش صرف ریسک و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می شود.

 

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت …

عنوان : بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ادامه‌ی خواندن

پایان نامه ارشد: بررسی رابطه میان اقلام تعهدی وعدم تقارن اطلاعاتی برقیمت سهام شرکت‏های پذیرفته شده …

گرایش :مالی

عنوان : بررسی رابطه میان اقلام تعهدی وعدم تقارن اطلاعاتی برقیمت سهام شرکت‏های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران 

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه ارشد : رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و …

دانلود پایان نامه ارشد: رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه : رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های …

عنوان :رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

 

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه : رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل …

 متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران

ادامه‌ی خواندن