دانلود پایان نامه ارشد: شباهت سرمایه فکری با دارایی‌های مشهود در توانایی بالقوه برای ایجاد جریان‌های نقدی آتی

سرمایه فکری به عنوان منبع ارزشمند مزیت رقابتی پایدار در نظر گرفته می شود و همچنین روشی است که ازـن طریق، توسعه فناوری ورشد اقتصادی انجام می شود. سرمایه فکری هم اکنون به عنوان دارایی نامحسوس مهم در سازمان ها به ویژه بخش هایی که دارای سرمایه دانش تکنولوژی پیشرفته می باشند در نظر گرفته می شود. همچنین سرمایه فکری می تواند برای توسعه موفقیت سازمان و تشویق و ترویج مزایای سازمانی مانند نوآوری، خلاقیت، حاشیه رقابتی و ایجاد ارزش به کار رود. (Diaz-Fernandez, et al,2015, p 1)

در واقع، سرمایه فکری در سطح مناسب می باشد. عملکرد شرکت را توسعه دهد. در حمایت از مزایای شرکتی سرمایه فکری، هایتون[1](2005) نشان داد که با کنترل سرمایه فکری، امکان تغییر ریسک های ادراک شده و پاداش های همراه با عملکرد مدیریتی جهت ارائه امکانات بهتر به شرکت ها برای نفوذ در بازارهای جدید، ایجاد محصولات بهتر و دریافت مزیت های حرکتی دست اول، به ویژه در سهام تکنولوژی بالا، فراهم می گردد. (Diaz-Fernandez, et al, 2015,p1)

بخش فراوان ای از دانش سازمانی در سرمایه فکری سازمانی است که نقش مهمی در تصمیم گیری مدیریت ارشد ایفا می کند. در این راستا سالیوان [2](1999)، توان مغزی را در سرمایه فکری روشن می نماید.در واقع، این استدلال که تأثیری که سرمایه فکری بر عملکرد کارآفرینی دارد منطبق بر تئوری بینش مبتنی بر منابع است، عنوان می کند که سازمان باید منابع خود را به طور موثر جهت حفظ عملکرد برتر، شناسایی و مدیریت نماید.(Diaz-Fernandez, et al, 2015,p 2)

2-2-4) عناصر سرمایه فکری:

در دهه 1990 نویسندگان معروفی مانند بونتیس (1996)، بروکینگ (1996)، ادوینسون ومالون (1997)، استورات (1997)، ادوینسون (1997)، سویبی[3](1997)، شروع به تهیه چارچوبی برای سرمایه فکری کردند تا موجب درک بهتر مفهوم سرمایه فکری ونیز انجام بهتر و راحت تر پژوهش های آتی شود. بونتیس ابتدا در سال 1998 سرمایه فکری را به سه دسته سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباطی تقسیم نمود، ولی این طبقه بندی را در سال 2000 اصلاح کرد و به سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباطی و دارایی معنوی تغییر داد. بروکینگ سرمایه فکری را به چهار جز دارایی های بازار، دارایی های متمرکزشده در نیروی انسانی، دارایی های زیربنایی سازمان و دارایی های فکری تقسیم کرد.

ادوینسون ومالون سرمایه فکری را به عنوان فرآیندی دانش محور که شامل آزمایش های کاربردی، تکنولوژی سازمانی، ارتباطات با مشتری و مهارت های حرفه ای می باشد، معرفی کردند که باعث افزایش توان رقابتی شرکت و سودآوری آتی آن می گردد. به عقیده آنان سرمایه فکری شامل دو وجه سرمایه انسانی و ساختاری است. استوارت سرمایه فکری را به عنوان دانشی که شرکت را در مسیر رشد و پیشرفت قرار می دهد، معرفی کرد. در واقع نظریه وی پایه و اساس تقسیم بندی بعدی سرمایه فکری قرار گرفت. استوارت بیان کرد که سرمایه فکری از سرمایه انسانی و ساختاری تشکیل شده است، اما سرمایه مشتری در جایگاهی برابر با سرمایه ساختاری قرار دارد. او سرمایه سازمانی را به سرمایه ساختاری ربط داد و به عنوان زیرمجموعه سرمایه ساختاری در نظر گرفت. وی عقیده داشت که بسیاری از شرکت ها هر سه زیرمجموعه سرمایه فکری را دارند، اما با توجه به نوع موقعیت شرکت یکی از جنبه های سرمایه فکری قوی تر و بااهمیت تر می باشد. سویبی چارچوبی مفهومی از سرمایه فکری را ارائه داد. بر اساس این چارچوب، سرمایه فکری به سه بخش فرعی سرمایه ساختاری خارجی، ساختار درونی سرمایه مربوط به شایستگی و لیاقت فردی تقسیم می گردد. علی رغم وجود تعاریف و دیدگاه های گوناگون درباره سرمایه فکری، در بیشتر تعاریف و طبقه بندی ها، سرمایه فکری به سه زیرمجموعه تقسیم می شود. این سه زیرمجموعه، سرمایه انسانی و ساختاری و مشتری هستند.

(همتی و همکاران،1392، ص 90-89)

[1] Hayton

[2] sullivan

[3] Sveiby

شکل 2_1 مفهوم سازی اجزای سرمایه فکری (نمامیان و همکاران،1390)

سرمایه فکری در قالب 3 طبقه تقسیم است که عبارت اند از:

2-2-4-1) سرمایه انسانی:

سرمایه انسانی مهم ترین دارایی یک سازمان و منبع خلاقیت و نوآوری است. این سرمایه که از نبوغ و استعداد کارکنان نشأت می گیرد همراه کارکنان از شرکت خارج می شود و توسط شرکت قابل تملک نیست. در معنای لغوی سرمایه انسانی دارای اجزایی از قبیل دانش، تجربه، مهارت، تخصص، خلاقیت، توانایی کارتیمی، قدرت پذیرش اطرافیان، انتقادپذیری، توانایی حل مشکلات و نگرش مثبت نسبت به دیگران می باشد؛ بنابراین سرمایه انسانی شامل همه دارایی های دانشی ضمنی کارکنان یک شرکت است که بر عملکرد سازمان تأثیر بسزایی دارد. (شماخی، حبیبی،1393، ص 59)

سرمایه انسانی، پایه سرمایه فکری و عنصر اساسی در اجرای وظایف آن محسوب می شود. سرمایه انسانی، به قابلیت ها، مهارت ها و تخصص اعضای انسانی اطلاق می شود. اهم شاخص های سرمایه انسانی، عبارت اند از: شایستگی حرفه ای و تخصصی کارکنان کلیدی، تحصیلات، تجربه، تعداد افراد شرکت با زمینه قبلی مرتبط و همچنین توزیع دقیق مسئولیت ها در ارتباط با مشتریان می باشد. (چوپانی و همکاران،1391، ص 35)

سرمایه انسانی ترکیبی از دانش، مهارت، قدرت نوآوری، توانایی کارمندان شرکت در انجام وظایفشان، ارزش ها، فرهنگ و فلسفه شرکت است. سرمایه انسانی پایه و اساس سرمایه فکری و عنصر اساسی برای تحقق سرمایه فکری تعریف می گردد. (انواری رستمی و همکاران،1392، ص 92)

سرمایه انسانی نشان دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان است بیتنس سرمایه انسانی را به عنوان قابلیت جمعی یک سازمان برای استخراج بهترین راه حل ها از دانش افرادش توصیف می کند. چن و همکاران این گونه بیان می کنند که سرمایه انسانی به عنوان مبنای سرمایه فکری، به عواملی نظیر دانش، مهارت، قابلیت و طرز تلقی کارکنان اشاره دارد که باعث بهبود عملکرد می گردد و در نتیجه مشتریان تمایل دارند در قبال پول بپردازند. بروکینگ معتقد است که دارایی انسانی یک سازمان شامل مهارت ها، تخصص، توانایی حل مسئله و سبک رهبری است. اگر در یک سازمان، سطح گردش کارکنان بالا باشد، این ممکن است بدین معنی باشد که سازمان این جز مهم از سرمایه فکری را از دست داده است. (ستایش و همکاران،1392، ص 79)

متن کامل :

دانلود پایان نامه بررسی سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

اهداف تحقیق   ۱-۳

در این تحقیق دو نوع هدف اصلی وفرعی بیان میگردد.

هدف اصلی تحقیق :

تعیین میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

اهداف فرعی تحقیق :

تعیین میزان تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین میزان تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین میزان تاثیر سرمایه رابطه ای بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

۱-۴ ضرورت واهمیت انجام تحقیق

در محـیط دانش محور کـنونی سـرمایه فکری نه تنها مهم ترین بخش سـرمایه سازمان محــسوب می گردد ، بلکه فراهم کننده مزیت رقابتی پایدار برای سازمان است موفق ترین سازمانها در این اقتصاد ، آنهایی  هستندکه از این دارائی های ناملموس به نحو سریع تر وموثر تری استفاده می کنند. (بونتیس ، ۱۹۹۶،۱۱۰)

سرمایه های فکری در سه جزء اصلی سرمایه های انسانی ، ساختاری ورابطه ای قرار می گیرد سرمایه های انسانی تحت عنوان دانش فردی ، مهارتها ، توانایی ها وتجارب موجود در کارکنان یک سازمان برای خلق ارزش وحل کردن مسایل کسب وکار می باشد. و تاکید بر این سرمایه منجر به درک بهتر ارزش های نهفته افراد ،بنگاهها ،نهادها وجوامع در حال حاضر وحتی در آینده برای بهره گیری بهتر از سرمایه فکری می شود سرمایه ساختاری که اشاره به ساختارها وفرایندهای موجود در درون یک سازمان دارد که کارکنان از انها استفاده کرده واز این طریق دانش ومهارتهایشان را بکـار می گیرند.(همان منبع )

سوالات یا اهداف پایان نامه :

در این تحقیق دو نوع هدف اصلی وفرعی بیان میگردد.

هدف اصلی تحقیق :

تعیین میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

اهداف فرعی تحقیق :

تعیین میزان تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین میزان تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین میزان تاثیر سرمایه رابطه ای بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  با فرمت ورد

پایان نامه ارشد:ارائه سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

سرمایه اجتماعی (رابطه ای )-مشتری ) تناسب مشتری ورضایت مشتری است .

یک انگیزه کلی برای انجام این پژوهش آن است که مفهوم سازی ،اندازه گیری ، ،ارزیابی بهتری ازداراییهای فکری صورت گیرد به طورکلی سازمانهایی که از داراییها وسرمایه فکری قویترند سطوح بالاتری از رشد وتوسعه را نشان می دهند.(حاجی بابایی ،رجبی فرد ،عالم تبریز، ۱۳۸۸ ،۴۰)

بر اساس نظریه مر وهمکارانش دلایل توجه سازمانها به مدیریت سرمایه های فکری عبارتند از :

۱- یاری رساندن به سازمانها در جهت تنظیم استراتژی ها

۲- ارزیابی اجرای استراتژی

۳- یاری رساندن به سازمانها در جهت اخذ تصمیمات گسترده ومتنوع

۴- استفاده از نتایج اندازه گیری سرمایه های فکری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات

۵- ابلاغ این داراییها به ذی نفعان خارجی سازمانها

۶- اندازه گیری ارزش وعملکرد شر کتها (مار،۲۰۰۴)(همان منبع )

در این پژوهش تاثیر مولفه های سرمایه های فکری (سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری ، وسرمایه ارتباطی )در عملکرد سازمانی را بررسی نموده وبه این مسئله می پردازیم .

۱-۵ فرضیات تحقیق

با توجه به اهداف مذکور فرضیه های تحقیق به دو دسته فرضیات اصلی وفرعی به ترتیب زیر تقسیم می شوند.

۱-۵-۱فرضیه اصلی

سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تاثیر دارد.

۱-۵-۲ فرضیه های فرعی

۱- سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسـناد واملاک کشور تاثیر دارد.

۲- سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تاثیر دارد.

۳- سرمایه مشتری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تاثیر دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

در این تحقیق دو نوع هدف اصلی وفرعی بیان میگردد.

هدف اصلی تحقیق :

تعیین میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

اهداف فرعی تحقیق :

تعیین میزان تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین میزان تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین میزان تاثیر سرمایه رابطه ای بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  با فرمت ورد

پایان نامه با موضوع نقش سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

سرمایه فکری

تعریف سرمایه فکری : سرمایه فکری اصطلاحی مبهم وپیچیده است ،اما زمانیکه درک ومورد بهره برداری قرار گیرد می تواند یک پایگاه منابع جدید را فراهم سازد که از طریق آن سازمان بتواند رقابت کند (۱۹۹۶،Bontis)

در تعریف دیگر او سرمایه فکری عبارت است از تلاش برای استفاده موثر از دانش (محصول نهایی ) در مقابل اطلاعات (ماده خام ) است.(حاجی بابایی ، رجبی فرد ، عالم تبریز ، ۱۳۸۸ ،۳۹)

سرمایه های انسانی

تعریف سرمایه های انسانی تحت عنوان دانش فردی ،مهارتها ، توانایی ها ، وتجارب موجود در کارکنان یک سازمان برای خلق ارزش وحل کردن مسایل کسب وکار) تعریف شده است.

بونتیس جوهره سرمایه های انسانی را هوش خالص اعضای سازمان دانسته است .

سرمایه انسانی شالوده سرمایه فکری را تشکیل می دهد وعنصر اصلی برای اجرای کارکردهای مربوط به سرمایه فکری است این سرمایه نمایانگر یک منبع مستمر تجدید ونوآوری برای سازمان محسوب شده که توانایی درک موضوعات را داشته وقادر است از تجاربی که کسب می کند مزیت بیافرینند . (۲۰۰۷، Longo)(همان منبع)

– سرمایه ساختاری

تعریف سرمایه ساختاری : اشاره به ساختارها وفرایندهای موجود در درون یک سازمان دارد که کارکنان از آنها استفاده کرده واز این طریق دانش ومهارتها یشان را بکار می گیرند (۲۰۰۵، Vergauwen et al )

این سرمایه شامل مکانیزم ها وساختارهایی است که نقش اصلی آن در حمایت از کارکنان برای رسیدن به عملکرد بهینه فکری واز سویی عملکرد بهینه در کسب وکار می باشد. و شامل تمامی مخازن دانشی غیر انسانی در یک سازمان مانند پایگاه داده ها ، فرایندها ، استراتژی ها ، وچارتهای سازمانی است که به سازمان ارزش فراتر از دارایی ها فیزیکی می بخشد. (همان منبع )

تعریف سرمایه رابطه ای- مشتری

این سرمایه جزء اساسی از سرمایه فکری محسوب شده وعبارتست از ارزش جاسازی شده وموجود در کانالهای بازار یابی وارتباطاتی که از آن طریق شرکتها کسب وکارشان را هدایت میکنند این سرمایه در مقایسه با سرمایه انسانی وساختاری در تحقق ارزشهای شرکت اثری مستقیم دتری داشته وعاملی بسیار حیاتی محسوب می شود .(چن، ۲۰۰۴ ،۵۶)

عملکرد کارکنان سازمان

عملکرد کارکنان سازمان شامل دستیابی به کلیه اهداف داخلی وخارجی واستراتژهای سازمان در راستای استفاده کارا از منابع در دسترس وبروز نوآوری و رضایت کلی ارباب رجوع می باشد.(پارسانیان ،اعرابی ،۱۳۹۱،۶۸)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

در این تحقیق دو نوع هدف اصلی وفرعی بیان میگردد.

هدف اصلی تحقیق :

تعیین میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

اهداف فرعی تحقیق :

تعیین میزان تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین میزان تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین میزان تاثیر سرمایه رابطه ای بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  با فرمت ورد

پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

متغیر های پژوهش

متغیر : (variable) کمیتی است که در دامنه ای معین می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده دیگر ،مقدار های مختلفی را به خود بگیرد. بنابراین چیزی است که تغییر می پذیرد وپژوهشگر آنها را بنا به هدف تحقیق خود کنترل ،دستکاری یا مشاهده می کند. (کرینجر ، ۱۳۹۲ ،۶۳)

متغیر های پژوهش به دو نوع مستقل و وابسته طبقه بندی می شوند.

متغیر وابسته : (Dependent) متغیر های وابسته شرایط یا ویژگیهایی هستند که با وارد کردن ،از میان برداشتن یا تغییر (دستکاری )متغیر های مستقل ظاهر می شوند ،از بین می روند یا تغییرمی کنند . ( بست ،۱۳۷۱،۸۴)

متغیر مستقل : (Independent)یک ویژگی است  است که توسط پژوهشگر در مقدار آن دخالت یا دستکاری می شود تا تاثیرش بر روی متغیر وابسته مشاهده شود . (هومن ،۱۳۷۳ ،۱۱۵)

۱-۹-۱ متغیر وابسته پژوهش :

متغیر وابسته در این پژوهش  عملکرد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور می باشد.

۱-۹-۲ متغیر های مستقل پزوهش :

سرمایه فکری در تحقیق حاضر که شامل ابعاد سه گانه سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری ، وسرمایه رابطه ای به عنوان متغیر مستقل می باشد.

۱-۱۰ تعاریف مفهومی متغیرها :

سرمایه فکری

تعریف سرمایه فکری : سرمایه فکری اصطلاحی مبهم وپیچیده است ،اما زمانیکه درک ومورد بهره برداری قرار گیرد می تواند یک پایگاه منابع جدید را فراهم سازد که از طریق آن سازمان بتواند رقابت کند (۱۹۹۶،Bontis)

در تعریف دیگر او سرمایه فکری عبارت است از تلاش برای استفاده موثر از دانش (محصول نهایی ) در مقابل اطلاعات (ماده خام ) است.(حاجی بابایی ، رجبی فرد ، عالم تبریز ، ۱۳۸۸ ،۳۹)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

در این تحقیق دو نوع هدف اصلی وفرعی بیان میگردد.

هدف اصلی تحقیق :

تعیین میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

اهداف فرعی تحقیق :

تعیین میزان تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین میزان تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین میزان تاثیر سرمایه رابطه ای بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  با فرمت ورد

پایان نامه بررسی سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

مقدمه :

درعصرحاضر با رشد اقتصاد مبتنی بر دانش یا دانش محور، دارایی های نامشهود شرکت ها و سرمایه فکری آن ها کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار هستند . و به همین دلیل توجه به اقلام نامشهود در زمینه های متعددی از جمله اقتصاد، حسابداری و مدیریت استراتژیک به طور سریعی رشد یافته است. دانش یک مزیت رقابتی است که در استراتژی تجاری سازمان ها مورد توجه قرار می گیرد. به گونه ای که ایجاد دانش موجب نوآوری مستمر و نوآوری مستمر منجر به ایجاد مزیت رقابتی خواهد شد و این امر مستلزم تقویت و توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های منابع انسانی است تا سازمان ها بتوانند برای دستیابی به مزیت رقابتی از طریق عملکرد و بهبود مستمر، عکس العمل سریع به تغییرات محیط تجاری و شرایط اقتصادی نشان دهند. سرمایه فکری یک مفهوم چند رشته ای است و فهم و درک آن در رشته های مرتبط با کسب و کار و تجارت متنوع است(هوانگ و لوثر ، ۲۰۰۷ ،۳۸۶)

در خصوص میزان شناخت ما از سرمایه های فکری توافق چندانی وجود ندارد. سرمایه های فکری اگرچه در قبل ناشناخته بود ولی اکنون به اشکال مختلف در فرآیند توسعه اقتصادی، مدیریتی، تکنولوژیکی و اجتماعی به ایفای نقش می پردازد. انقلاب حاصله در تکنولوژی اطلاعات، اهمیت در حال افزایش دانش و اقتصاد مبتنی بر دانش، الگو های در حال تغییر ایجاد جامعه شبکه ای و همچنین پیدایش نوآوری به عنوان مهمترین عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی از جمله مواردی هستند که موجبات افزایش اهمیت سرمایه فکری در شرکت ها را بیش از پیش فراهم کرده است( انواری رستمی و رستمی،۱۳۸۲ ،۱۱۲)

امروزه عملکرد سازمان ها را نمی توان براساس معیارهای مالی مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد: زیرا پژوهش ها نشان داده است ارزش بازاری شرکت ها و موسسات مالی را عمدتا دارایی های غیرمالی که به آنها دارایی های نامشهود یا سرمایه های فکری اطلاق می شود تعیین می کند اهمیت سرمایه فکری به عنوان مقوله ای پژوهشی و اقتصادی مطرح شده است سرمایه فکری را اغلب تحت عنوان دارایی های نامشهود ی توصیف می کنند که می توان به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی پایدار به کارگرفت اجزای سرمایه ی فکری دارای اثرات متقابلی هستند که ایجاد ارزش می کنند براین اساس پژوهش کمی حاضر با هدف بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری متشکل از سرمایه های انسانی ساختاری و مشتری برعملکرد یک سازمان انجام شده است نقش و سهم سرمایه فکری در پیشرفت مدیریتی فنی و اجتماعی اقتصاد موضوع تحقیقات جدید قرارگرفته است به گونه ای که دانش سازمانی عامل اصلی مزیت رقابتی و خلق ارزش شناخته شده ست. (همان منبع )

۲-۲بخش اول- مبانی نظری سرمایه های فکری

سوالات یا اهداف پایان نامه :

در این تحقیق دو نوع هدف اصلی وفرعی بیان میگردد.

هدف اصلی تحقیق :

تعیین میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

اهداف فرعی تحقیق :

تعیین میزان تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین میزان تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین میزان تاثیر سرمایه رابطه ای بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  با فرمت ورد

پایان نامه تعیین رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای خودروسازی پذیرفته شده در بورس

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

تعریف (مفهومی و عملیاتی) متغیر ها به قرار زیر است :

  • سرمایه فکری:

تعریف مفهومی

مجموعه ای از اطلاعات، دارایی های فکری، تجربی، رقابت و یادگیری سازمانی است که می تواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته شود.در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و توانایی های آن را برای ایجاد ارزش افزوده در بر میگیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می شود.(نمامیان و همکاران،۱۳۹۰)که با مولفه های زیر اندازه گیری می شود.

تعریف عملیاتی

در این پژوهش سرمایه فکری , به وسیله سوالات ۱ تا ۴۲ پرسشنامه بونتیس (۱۹۹۸) اندازه گیری می شود و مقیاس اندازه گیری آن نیز فاصله ای تعریف شده است.

 

  • سرمایه انسانی:

تعریف مفهومی

موجودی دانش افراد یک سازمان است، که شامل شایستگی ها و طرز فکر کارکنان است.این سرمایه در پایان روز کاری، با ترک سازمان از سوی کارکنان از شرکت خارج می شود. (نمامیان و همکاران،۱۳۹۰)

تعریف عملیاتی

در این پژوهش سرمایه انسانی , به وسیله سوالات ۱ تا ۱۵ پرسشنامه   بونتیس (۱۹۹۸) اندازه گیری می شود و مقیاس اندازه گیری آن نیز فاصله ای تعریف شده است.

  • سرمایه ارتباطی:

تعریف مفهومی

شامل همه روابطی است که بین سازمان با هر فرد یا سازمان دیگری وجود دارد. این افراد و سازمان ها می توانند شامل مشتریان، واسطه ها، کارکنان، تامین کنندگان،اعتباردهندگان،سرمایه گذاران و. باشند. (نمامیان و همکاران،۱۳۹۰)

تعریف عملیاتی

در این پژوهش سرمایه ارتباطی , به وسیله سوالات ۲۹ تا ۴۲ پرسشنامه   بونتیس (۱۹۹۸) اندازه گیری می شود و مقیاس اندازه گیری آن نیز فاصله ای تعریف شده است.

  • سرمایه ساختاری:

تعریف مفهومی

شامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در سازمان می شود که در برگیرنده پایگاه داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل های اجرایی فرایندها، استراتژی ها، برنامه های اجرایی و به طور کلی هر آنچه که ارزش آن برای سازمان بالاتر از ارزش مادی اش باشد، است.( نمامیان و همکاران،۱۳۹۰)

تعریف عملیاتی

در این پژوهش سرمایه ساختاری , به وسیله سوالات ۱۶ تا ۲۸ پرسشنامه   بونتیس (۱۹۹۸) اندازه گیری می شود و مقیاس اندازه گیری آن نیز فاصله ای تعریف شده است.

 

  • عملکرد مالی:

تعریف مفهومی

اندازه گیری پولی نتایج فرایندها و عملیات شرکت مانند بازگشت سهام، دارایی، سرمایه گذاری و غیره (Ahmad khan et al., 2012)

 

 

 

  • نسبت بازده دارایی ROA (معیار عملکرد مالی):

تعریف عملیاتی

یک شاخص از چگونگی سودآوری شرکت وابسته به کلّ دارایی های آن شرکت می باشد .ROA یک ایده درباره مدیریت کارآمد در رابطه با استفاده از دارایی ها در جهت تولید سود (دارایی های مولّد) به ما می دهدکه از طریق تقسیم سود سالیانه به کلّ دارایی شرکت محاسبه می شود.ROA به صورت درصد بیان می شود و بعضی اوقات به بازده سرمایه گذاری Return On Investment (ROI) اشاره دارد.این نسبت به صورت زیر محاسبه می شود: (تهرانی،۱۳۹۱)

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

پایان نامه توصیف متغیرهای تحقیق شامل مزیت رقابتی، کارآفرینی، سرمایه فکری و قابلیت ها

) چهارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری ، بنیانی است که تمامی تحقیق بر آن استوار می شود. این چهارچوب ، شبکه ای است منطقی[۱] ، توصیفی[۲] و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه ، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده اند. چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند.همانگونه که بررسی پیشینه مبنای چهارچوب نظری را تشکیل می دهد، یک چهارچوب خوب نیز در جای خود مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های[۳] آزمون پذیر را فراهم می آورد ( سکاران، ۱۳۸۵،ص۹۴ ). براساس شواهد و یافته های حاصل از بررسی ادبیات موضوعی ، این تحقیق براساس مدل های لی و هسیه [۴]، باتانی و الزوابی[۵] ، زرنلر و همکاران[۶] ، میچالسکی و همکاران[۷] طراحی شده است.

 

قابلیت بازاریابی
کارآفرینی
قابلیت نوآوری
مزیت رقابتی پایدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل(۱-۱) مدل ارائه شده در تحقیق لی و هسیه

 

 

 

 

سرمایه فکریسرمایه انسانی

سرمایه ساختاری

سرمایه مشتری

مزیت رقابتی پایدار

 

 

 

 

 

 

شکل (۱-۲) مدل ارائه شده در تحقیق باتانی و الزوابی

 

 

سرمایه فکری 

سرمایه انسانی

سرمایه ساختاری

سرمایه مشتری

عملکرد نوآوری

 

 

 

 

 

 

شکل(۱ـ۳) مدل ارائه شده در تحقیق مامر زرنلر و همکاران

 

 

 

 

 

خود کاراییتشخیص فرصت ها

پشتکار

سرمایه انسانی

مهارت ها

کارآفرینی
سرمایه فکری
سرمایه انسانیسرمایه ساختاری

سرمایه مشتری

موفقیت شرکت کارآفرین
سودرشد زیاد

تعداد کارکنان

بقای شرکت های جدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (۱-۴) مدل ارائه شده در تحقیق میچالسکی و همکاران

 

شکل  (۱-۵) مدل مفهومی تحقیق

 

 

بر اساس مدل مفهومی تحقیق، به بیان فرضیه­های پژوهش می پردازیم:

 

۱ـ ۷) فرضیه های تحقیق

بر اساس مدل تحقیق ، فرضیه های این تحقیق عبارتند از :

۱)بین سرمایه فکری و قابلیت های سازمان رابطه مثبت وجود دارد.

۲)بین کارآفرینی و قابلیت ها رابطه مثبت وجود دارد.

۳)بین سرمایه فکری و مزیت رقابتی رابطه مثبت وجود دارد.

۴)بین قابلیت ها و مزیت رقابتی رابطه مثبت وجود دارد.

۵)بین کارآفرینی و مزیت رقابتی رابطه مثبت وجود دارد.

۶)بین سرمایه فکری و کارآفرینی رابطه مثبت وجود دارد.

[۱] Logical

[۲] Descriptive

[۳] Hypothesis

[۴] Chia –jung hsieh &Jia –sheng lee

[۵] Mohammad.T.Bataineh & Mohammad Alzoabi

[۶] Muammer Zerenler & Selcuk Burak Hasiloglu & Mete Sezgin

[۷] Markus Stefan michalski & Francisco Javier & Vazquez martinez

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه ارشد:سنجش میزان سرمایه فکری وابعاد آن وتاثیر آن بر عملکرد مالی

اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق به دو بخش اهداف علمی و اهداف کاربردی تقسیم می شوند که عبارتند از :

الف) اهداف علمی : اهداف علمی به طور مستقل از مساله تحقیق مشتق می گیرد. در واقع اهداف علمی خود پاسخی به مساله تحقیق است که مشخص می کند تحقیق چه چیزی را دنبال می کند (خاکی ، ۱۳۷۸ ، ص ۲۹) . با پاسخ به سئوال اصلی تحقیق در مورد رابطه بین سرمایه های فکری و عملکرد مالی ، می توان به اهداف مورد نظر دست یافت که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

۱-سنجش میزان سرمایه فکری وابعاد آن وتاثیر آن بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان.

۲- سنجش میزان عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان.

۳- سنجش اولویت اثر گذاری ابعاد سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک ها وبیمه های استان گیلان.

۴- سنجش نقش تعدیل­گری اندازه وسابقه سازمان در تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان .

۵- تعیین رابطه بین سرمایه­فکری وابعاد آن وتاثیر آن بر عملکرد­مالی سرپرستی بانک­ها وبیمه­های استان گیلان.

۶- آزمون مدل تحقیق .

ب) اهداف کاربردی : نتایج این تحقیق می‌تواند در برنامه‌ریزی جهت بهبود عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان متمرکز شود .

 

۱-۵- چهارچوب نظری

چهارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش ها بر آن استوار است ، این چهارچوب شبکه ای است منطقی، توصیفی و پرورده، مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهائی که در پی اجرای فرایندهائی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی، پیشینه تحقیق شناسائی شده است. پس از شناسائی متغیرهای مناسب باید شبکه ای از روابط  میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه های متناسب با آنها را پدید آورد و سپس آزمود. در واقع چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را مشخص می کند همان گونه که بررسی پیشینه متغیرهائی را که ممکن است حائز اهمیت باشند و در واقع یافته های پژوهش های پیشین هستند را شناسائی می کند، یک چهار چوب نظری خوب نیز در جای خود مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم
می آورد (سکاران ، ۱۳۹۰،ص ۹۴-۹۵) .

با توجه به ادبیات تحقیق و روابط اشاره شده بین متغیرها، مدل مفهومی تحقیق را می توان به صورت شکل ۱ که برگرفته از ۲۰۱۳) , &cahill sidhu, Joshi) می باشد ترسیم کرد.

در این مدل متغیر عملکرد مالی به عنوان متغیر وابسته، سرمایه فکری با مولفه های سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی به عنوان متغیرهای مستقل و اندازه وسابقه سازمان  به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شده است.­به طور کلی، این تحقیق به دنبال تاثیر سرمایه های فکری و ابعاد آن بر عملکرد مالی بصورت مستقیم و همچنین با درنظر گرفتن متغیر تعدیل گر اندازه وسابقه سازمان در سرپرستی بانک ها و
بیمه های استان گیلان می باشد.

 

 

سرمایه های فکری

سرمایه انسانی

سرمایه ساختاری

سرمایه ارتباطی

عملکرد مالی 

 

سابقه فعالیتاندازه سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۱-۱- مدل مفهومی تحقیق: برگرفته از مدل( Joshi ,,cahill,sidhu 2013 )

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دانلود پایان نامه:تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس …

عنوان : تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ادامه‌ی خواندن