پایان نامه ارشد:شناسایی سبک تصمیم گیری مدیران بانک های تجاری

اهداف تحقیق: اهداف تحقیق حاضر بصورت زیر می باشد: ۱-شناسایی سبک تصمیم گیری مدیران بانک های تجاری ۲-شناسایی رویکرد مالی بانک های تجاری ۳-سنجش رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران با تجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های تجاری استان...
ادامه مطلب

پایان نامه سبک تصمیم گیری مدیران با تجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های تجاری

مقدمه : از آنجا که نیروی انسانی محور کلیه فعالیت های اقتصادی و سیاسی و…است. لذا سرمایه گذاری در این منبع و مدیریت صحیح آن، یکی از اهداف مهم توسعه همه جانبه محسوب می گردد. به طوری که کشورهای پیشرفته نیز ابتدا در تربیت نیروی...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بین سبک تصمیم گیری شهودی مدیران با رویکرد مالی

انواع سبک تصمیم گیری از دیدگاه دفت: (ریچارد ال دفت، ١٩٩٨ ) از پنج سبک تصمیم گیری به شرح زیر نام می برد: الف- سبک قاطعیت: در این سبک، فرد به اطلاعات محدود ومشخص اکتفا می کند ودر پی راه حل منحصر به فردبر می آید . ب- سبک انعطاف...
ادامه مطلب

ایان نامه بررسی بین سبک تصمیم گیری وابسته مدیران با رویکرد مالی

توسعه و بسط مدل : اسکات و بروس(۱۹۹۵)باتکیه برکاردریور ( ١٩٧٩)بیان کردندکه سبکهای تصمیم گیری یادگرفتنی هستند و الگوی پاسخ به صورت عادت است که توسط یک شخص وقتی با شرایط تصمیم روبرو می شود،  بروز می کند.آن ها کمی به نیازهای...
ادامه مطلب

پایان نامه نقش بین سبک تصمیم گیری عقلایی مدیران با رویکرد مالی

انواع سبک تصمیم گیری از دیدگاه کرینر: کرینر تصمیمات را از لحاظ سطح ابتکاری بودن به سه نوع معمول،  اصلاحی و نوآورانه و به لحاظ برد زمانی و تاثیرگذاری( سطح مدیریتی درگیر )به سه نوع روزانه، تاکتیکی و راهبردی تقسیم بندی...
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد:رابطه بین سبک تصمیم گیری اجتنابی مدیران با رویکرد مالی

رویکردمالی : مهمترین شاخصهای مالی که دراکثر بررسی های مالی درتمام دنیا از بانکها صورت می گیردوتوسط بانک توسعه بین المللی و موسسات رتبه بندی معتبر مورد استفاده قرارگرفته است، به شرح زیر می باشد:     الف-ساختارسرمایه :...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه رابطه بین سبک تصمیم گیری فوری مدیران با رویکرد مالی رابطه

ارزیابی رویکرد مالی : سازمان های مختلف به منظور رسیدن به هدفشان مشغول تدوین اهدافی می شوند که در صورت انجام صحیح و بهینه وظایف خود می توانند سازمان را موفق کنند. در همین راستا نیاز به یک نظام ارزشیابی رویکرد برای تعیین...
ادامه مطلب

پایان نامه بررسی سبک تصمیم گیری مدیران مرد و زن

سطوح تصمیم گیری یک مدیر در طول روز اطلاعات زیادی به او می رسد. بصورت کلی می توان گفت که مدیر پس از اخذ این اطلاعات سه نوع تصمیم گیری می نماید. نوع اول که اغلب به نام تصمیمات استراتژیک خوانده می شود، تصمیمات مربوط به امور...
ادامه مطلب

پایان نامه بررسی سبک تصمیم گیری با توجه به سابقه مدیران

زمان و تصمیم گیری تعیین زمان در دسترس برای جمع آوری اطلاعات عمدتا بستگی به مفاهیم و روند تصمیم گیری دارد. بنابراین زمان در دسترس تصمیم گیری عبارت است از فاصله زمانی معینی که بین لحظه احساس نیاز به اخذ تصمیم تا زمانی که...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و رضایت زناشویی در زوجین دارای فرزند و بدون …

عنوان : بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و رضایت زناشویی در زوجین دارای فرزند و بدون فرزند شهر شاهرود  مؤسسه آموزش عالی شاهرود(نور دانش) پایان نامه جهت  اخذ درجه کارشناسی رشته راهنمایی و مشاوره بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و...
ادامه مطلب
بالا