دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به افیون یا مواد مخدر

افیون یا مواد مخدر کلمات Opioid , opiate از واژه opium عصاره خشخاش اخذ شده است که حاوی تقریبا 20 نوع آکالوئید تریاک از جمله مورفین می باشد. راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی (1994) واژه opioid را به عنوان در برگیرنده opiate هر گونه...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر فشار روانی

فرضیه پژوهش 1- معتادین به مواد مخدر در عامل c (نوروز گرایی عمومی) نسبت به افراد عادی نمرات بالاتری بدست خواهند آورد. 2- نمرات معتادین به مواد مخدر در عامل G (وجدان و فرامن قوی) در مقایسه با افراد عادی غیر معتاد بصورت معناداری...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله مقایسه شیوه حل مساله

مقایسه شیوه حل مساله   نام:                        نام خانوادگی:                 جنسیت:                سن:               وضعیت تاهل: تحصیلات:             تاریخ اجرا: دوست گرامی این پرسشنامه شامل 24 جمله است لطفا هر...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و انگيزه پيشرفت (رایگان)محدودیتهای پژوهش :

محدودیتهای پژوهش :  کلیه ی عوامل را که ممکن است قابلیت تعمیم پذیری یافته پژوهش را کاهش داده باشند عبارتند از : 1 ) محدودیت زمانی برای تحقیق 2 ) عدم همکاری برخی از دانشجویان در جواب دادن به پرسشنامه 3 ) عدم دسترسی به نمونه های...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و انگيزه پيشرفت (رایگان) بحث و نتیجه گیری

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری هر انسانی برای رسیدن به هدف و مقصد خود باید تلاش کند تا بتواند به اهداف نهایی که در زندگی دارد دست یابد. که این رسیدن به هدف مستلزم این است که فرد باید انگیزه پیشرفت را در خود گسترش داده که با ارائه...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و انگيزه پيشرفت (رایگان) تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها فرضیه یک : مقایسه ی میانگین های دو گروه مستقل با استفاده از آزمون t انگیزه پیشرفت دو گروه دختر و پسر.   پسر دختر ردیف 7225 8836 85 94 1 6400 6724 80 82 2 8281 6889 91 83 3 6889 7744 83 88 4 7056 6724 84 82 5 9409 7056 97 84 6 6241 6084 79 78 7...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و انگيزه پيشرفت (رایگان) روش شناسی پژوهش

فصل سوم روش شناسی پژوهش      روپژوهش حاضر از نوع همبستگی است :  جامعه آماری :  جامعه آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین می باشد. نمونه آماری :  نمونه آماری در این پژوهش شامل...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و انگيزه پيشرفت (رایگان) زمینه اجتماعی انگیزۀ پیشرفت :

زمینه اجتماعی انگیزۀ پیشرفت : هنگام توصیف انگیزه پیشرفت ضروری است که به زمینه های اجتماعی آن توجه می شود هر فرد تلاش می کند به نحوی به وظایف مورد نظر خویش عمل کند ولی از آنجایی که این امر در یک محیط اجتماعی اتفاق می افتد...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و انگيزه پيشرفت (رایگان) راههای کاهش اضطراب امتحان :

راههای کاهش اضطراب امتحان :  کمد زرین حمید (1374) پیرامون راههای کاهش اضطراب امتحان روشهای ذیل را پیشنهاد می کند: 1 ) روش حساسیت زدایی تدریجی 2 ) روش آموزش توجه 3 ) روش آموزش مهارتهای کنار آمدن 4 ) روش الگوسازی. جایگاه انگیزش در...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و انگيزه پيشرفت (رایگان) انواع اضطراب :

انواع اضطراب :  اضطراب را به چهار نوع می توان طبقه بندی نمود که هر کدام از اینها دارای ویژگیهای خاص خود می باشد که عبارتند از : 1 ) اضطراب مربوط به مفهوم مطلق زمان، شامل این حالت فرد قبل از اتمام زمان یا تاریخی معین باید کاری...
ادامه مطلب
بالا