مي، روانشناسی، آدم، وقتي، ديگران

درمي آيند،احساس دلسردي مي كنم ومي خواهم آنهاراناتمام رهاكنم.

222- قبول مسئوليت اداره يارهبري يك موقعيت براي من آسان نيست.

223- اشياءغيرعادي ازقبيل بعضي عطرها يااسامي مكانهاي دورمي توانند احساسات وعواطف شديدي درمن ايجادنمايد.

224-من اگربتوانم به ديگران كمك كنم،به آساني وبدون درخواست آنها كار رامي كنم.

225- من واقعاًبايدمريض باشم تايك روزسركارنروم.

226- وقتي افرادآشناي من كاراحمقانه اي انجام مي دهندبه جاي آنهااحساس خجالت    مي كنم.

227-من شخص بسيارفعالي هستم.

228- من وقتي به جايي مي روم ازهمان مسيرهميشگي استفاده مي كنم.

229- من اغلب بااعضاي خانواده وهمكارانم بگومگودارم.

230-من ازجمله افراد«معتادكار»هستم كه نمي توانندهرگزبيكاربشينند.

231- من هميشه مي توانم احساساتم راكنترل كنم.

232- درحوادث ورزشي،من دوست دارم جزيي ازجمعيت باشم ومثل بقيه رفتاركنم.

233-من علايق فكري وسيع ومتنوعي دارم.

234- من آدم مهم وبرتري هستم.

235- من آدم بسيارباانضباطي هستم ومي توانم خودراخوب كنترل كنم.

236-من ازلحاظ عاطفي آدم كاملاًباثبات ومتعادلي هستم.

237- من زود خنده ام مي گيرد.

238- به عقيده من فلسفه جديد«آزادي فردي»فلسفه قابل قبولي نيست.

239-من ترجيح مي دهم ديگران مرافرددلرحم وخطابخشي شناسندتاصرفاًطرفداراجراي عدالت.

240- من قبل ازپاسخ دادن به هرسئوال به دقت درباره آن فكرمي كنم.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي رابطۀ ويژگيهاي شخصيتي وسلامت روان دربين دانش آموزان مقطع دبيرستان 100ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

  • 2

دانلود پایان نامه (رایگان): شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر

روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

استخراج نتایج، انجام روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها طی مراحل مختلفی صورت گرفت این مراحل به شرح زیر است:

جدول 1-4 مشخص شده است.جدول 1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی گروه معتادین و گروه عادی

متغیر گروه معتاد گروه عادی
سن

28-18

37-29

48-38

وضعیت تأهل

مجرد

متاهل

وضعیت تحصیل

راهنمایی

دبیرستان

دیپلم

دانشجو

فارغ التحصیل

 

54

53

13

 

62

58

 

25

45

39

5

6

 

54

56

10

 

64

56

 

21

47

42

7

3

 


جدول 2-4 ضرایب آلفای زیر مقیاسهای پرسشنامه شیوه های مقابله (لازاروس و فولکمن 1985)

مقیاس آلفا
مقابله رویاروی گر 70/0
دوری جویی 61/0
خویشتن داری 70/0
جستجوی حمایت اجتماعی 76/0
مسئولیت پذیری 66/0
گریز – اجتناب 72/0
حل مدبرانه مساله 68/0
بازبرآورد مثبت 79/0

 

جدول 3-4 میانگین همبستگی مقیاسهای مقابله ای

مقیاس 1 2 3 4 5 6 7 8
1-مقابله رویاروی گر   01/0 36/0 27/0 26/0 27/0 28/0 26/0
2-دوری جویی     36/0 04/0 27/0 32/0 09/0 13/0
3-خویشتن داری       24/0 30/0 36/0 37/0 39/0
4-جستجوی حمایت اجتماعی         09/0 23/0 23/0 30/0
5-مسئولیت پذیری           39/0 13/0 23/0
6-گریز اجتناب             10/0 39/0
7-حل مدبرانه مساله               39/0
8-ارزیابی مجرد مثبت                

 


4-4 که بر اساس تحلیل عوامل بدست آمده ملاحظه می شود که پرسشنامه راههای مقابله از روایی بالا و قابل قبولی برخوردار است وسیله مناسبی برای پژوهشهای روانشناختی می باشد.

 

شماره ماده پرسشنامه M S.d عوامل
کشیدگی اشباع
1 89/1 98/0 41/0- 45/0
6 34/0 69/0 01/2 30/0
7 77/0 08/1 04/1 62/0
8 30/1 17/1 21/0 73/0
9 52/0 81/0 53/1 73/0
10 87/0 05/1 83/0 40/0
11 59/0 00/1 53/1 55/0
12 26/0 59/0 53/2 25/0
13 43/0 78/0 87/1 54/0
14 81/0 91/0 92/0 55/0
15 82/0 95/0 83/0 34/0
16 15/0 52/0 98/3 36/0
17 64/0 95/0 32/1 61/0
18 84/0 89/0 84/0 56/0
20 51/0 87/0 58/1 43/0
21 38/0 71/0 03/2 45/0
22 48/0 97/0 84/1 79/0
23 57/0 85/0 43/1 39/0
25 20/0 54/0 18/3 61/0
26 38/1 09/1 05/0 58/0
28 13/0 97/0 42/0 68/0
29 53/0 90/0 58/1 67/0
30 81/0 11/1 94/0 38/0
31 08/1 17/1 52/0 68/0
33 29/0 65/0 54/2 49/0
34 24/0 65/0 97/2 32/0
35 82/0 95/0 83/0 34/0
36 21/0 57/0 13/3 64/0
38 53/0 87/0 55/1 64/0
39 66/0 89/0 12/1 44/0
40 20/0 53/0 13/3 46/0
41 64/0 74/0 12/1 50/0
42 61/0 94/0 34/1 58/0
43 51/0 86/0 65/1 46/0
44 53/0 77/0 39/1 55/0
45 11/1 97/0 43/0 57/0
46 82/0 03/1 89/0 70/0
47 26/0 57/0 57/2 40/0
48 21/1 10/1 37/0 40/0
49 21/1 08/1 33/0 71/0
50 13/0 43/0 10/4 42/0
51 62/0 91/0 37/1 49/0
52 92/0 94/0 56/0 38/0
54 11/1 97/0 41/0 37/0
56 33/0 67/0 23/2 55/0
58 04/1 08/1 65/0 66/0
59 54/0 89/0 59/1 54/0
60 54/0 97/0 66/1 56/0
62 29/1 06/1 21/0 37/0
63 37/0 71/0 2/1 28/0


راههای مقابله در مطالعه حاضر

جدول 5-4

عوامل آلفا میانگین همبستگی درونی آیتم ها
1-رویاروی گر 58/0 21/0
2-دروی جویی 75/0 22/0
3-خویشتن داری 72/0 23/0
جستجوی حمایت اجتماعی 72/0 33/0
مسئولیت پذیری 67/0 22/0
گریز اجتناب 71/0 35/0
حل مدبرانه مساله 70/0 39/0
ارزیابی مجرد مثبت 66/0 24/0


مقیاس شیوه حل مساله توسط محمدی ترجمه شده و مورد بررسی قرار گرفت ضرایب آلفا و میانگین همبستگی درونی آیتم ها در پژوهش محمدی در جدول 6-4 بطور کامل تشریح شده است.

جدول 6-4: ضرایب آلفای که نباخ و میانگین همبستگی درونی آیتم ها برای زیر مقیاسها ی شیوه حل مساله (محمدی 1377)

عوامل آلفا میانگین همبستگی درونی آیتم ها
بی یاوری 69/0 36/0
کنترل حل مساله 66/0 33/0
شیوه خلاقیت 63/0 29/0
اعتماد در حل مساله 72/0 39/0
شیوه اجتناب 53/0 21/0
شیوه تقرب 37/0 20/0


جدول 7-4 : ضرایب آلفای کرنباخ میانگین همبستگی درونی آیتم ها برای زیر مقیاسهای شیوه حل مساله در مطالعه حاضر

لآ

 

عوامل آلفا میانگین همبستگی درونی آیتم ها
بی یاوری 65/0 28/0
کنترل حل مساله 61/0 24/0
شیوه خلاقیت 61/0 27/0
اعتماد در حل مساله 71/0 26/0
شیوه اجتناب 70/0 22/0
شیوه تقرب 50/0 24/0


تحلیل تی t تست نمرات آزمودنی ها

همانگونه که در جدول 1-4 مشاهده می شود آزمونTدو گروه معتاد و غیر معتاد در مقیاس سبکهای حل مساله تفاوت معناداری با هم دارند T مشاهده شده (05/7-) در عامل بی یاوری بیانگر آن است که بدین میانگین گروه معتادین (12/2) و میانگین گروه غیر معتاد (11/1) در سطح (000/0>P) تفاوت معنی داری وجود دارد این تفاوت به معنای آن است که معتادین بی یاوری و ناامیدی بیشتری احساس می کنند در عامل کنترل حل مساله T مشاهده شده (61/0) نشان می دهد که بین میانگین افراد وابسته به مواد مخدر (14/2) و میانگین افراد عادی (20/2) تفاوت معنی داری وجود ندارد مقایسه میانگین نمرات معتادین (98/1) و میانگین نمرات افراد غیرمعتاد (08/3) در عامل خلاقیت با T  مشاهده شده (14/7) نشان می دهد که این دو گروه در سطح (000/0>p) تفاوت معنی داری با هم دارند به عبارت دیگر افراد معتاد در مواجهه با مشکلات و دشواریهای زندگی راه حلهای مختلفی درنظر گرفته و از روشهای متعدد برای حل مسائل خود استفاده می کنند در عامل اعتماد در حل مساله t مشاهده شده (32/9) نشان می دهد که بین میانگین افراد وابسته به مواد (99/1) و میانگین نمرات افراد سالم (20/3) در سطح (0000/0>p) تفاوت معنی داری وجود دارد این تفاوت به معنای آن است که معتادان برای رویارویی با مسائل و مشکلات خود اعتماد کمتری به توانمندی ها و قابلیت ها ی خود دارند T مشاهده شده (58/2-) در عکامل اجتناب نشان می دهد میانگین نمرات افراد معتاد (29/2) با میانگین نمرات افراد عادی (92/1) در سطح (01/0>p)

تفاوت معناداری دارد تفاوت مشاهده شده بیانگر آن است که معتادین در مقابله با چالشها و مسائل زندگی خود بیشتر به صورت اجتناب و فرار از موقعیت های دشوار عمل می کنند t مشاهده شده (35/6) در عامل تقرب بیانگر آن است که میانگین نمرات افراد معتاد (40/2) با میانگین افراد غیر معتاد(28/3) در سطح (000/0>P) تفاوت معنی داری دارد یعنی افراد معتاد تمایل ندارند با دشوارها و مشکلات رو به رو شوند و بیشتر تمایل دارند از موقعیتهای دشوار فرار کنند.

جدول 8-4: مقایسه میانگین نمرات، انحراف معیار نمرات T گروه معتاد و گروه غیر معتاد.

سبکهای حل مساله معتاد=120نفر غیر معتاد=120نفر T سطح معنادار درجه آزادی
میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
بی یاوری 12/2 18/1 11/1 04/1 05/7- 000/0 238
کنترل حل مساله 14/2 88/0 20/2 89/0 51/0 61/0 238
خلاقیت 98/1 40/1 08/3 95/0 14/7 000/0 238
اعتماد در حل مساله 99/1 04/1 20/3 97/0 32/9 000/0 238
اجتناب 29/2 05/1 92/1 17/1 58/2- 01/0 238
تقرب 40/2 28/1 28/3 83/0 35/6 000/0 238

 

 

 

 

 

 

همانگونه که در جدول 9-4 مشاهده می شود آزمون T دو گروه معتاد و غیر معتاد در پرسشنامه راههای مقابله تفاوت معنی داری با هم دارند درم قیاس رویاروگر T مشاهده شده (80/2-) نشان می دهد که بین میانگین گروه معتادان (66/9) و میانگین گروه غیر معتاد (78/7) در سطح (005/0>P) تفاوت معنی داری وجود دارد و حاکی از آن است که افراد معتاد در مقابله با مسائل زندگی نسبت به افراد غیر معتاد خصومت خطرپذیری و تلاشهای پرخاشگرانه بیشتری نشان می دهند T مشاهده شده (13/3-) مقیاس دوری جویی نشان می دهد که بین میانگین گروه معتادان -60/8) و میانگین نمرات گروه غیر معتاد (46/7) در سطح (002/0>P) تفاوت معنی داری وجود دار که بیانگر بی توجهی افراد معتاد نسبت به مشکلات خویش است . t مشاهده شده (78/16) درمقیاس خویشتن داری بیان می کند که بین میانگین نمرات افراد وابسته به ماد مخدر (72/6) و میانگین افراد غیر معتاد (94/12) در سطح (000/0>P) به طور معنی داری تفاوت وجود دارد و افراد معتاد نسبت به جمعیت سالم از خویشتن داری کمی برخوردارند در عامل جستجوی حمایت اجتماعی T مشاهده شده (99/10) بیانگر آن است که بین میانگین نمرات افراد غیر معتاد (38/10) و میانگین نمرات افراد معتاد (71/5) در سطح (000/0>P) تفاوت معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر افراد کمتر به دنبال حمایت اطلاعاتی و هیجانی هستند و سعی می کنند براساس انگاره های خود با مشکلات خود رو در رو می شوند.

T مشاهده شده (64/11) در مقیاس مسئولیت پذیری نشان می دهد که بین میانگین نمرات افراد معتاد (68/3) و میانگین نمرات افراد سالم (02/6) در سطح(000/0>P) تفاوت معنی داری وجود دارد و حاکی از آن است که معتادان در مسائل به وجود آمده نقش خود را نپذیرفته و سعی می کنند خود را برای از تقصیر نشان دهند T مشاهده شده (23/8-) در مقیاس گریز اجتناب نشاند می دهد ککه بین میانگین نمرات افراد وابسته به مواد (55/14) و میانگین نمرات افراد غیر معتاد (00/9) در سطح (000/0>P) تفاوت معنی داری وجود دارد یعنی افراد معتاد در مواجهه با مشکلات تفکرات آرزومندانه از خود نشان داده و سعی می کنند که از مشکلات و دشواریها دوری کنند در مقیاس حلمسئله مدبرانه T  مشاهد هشده (10/13) حاکی از آن است که بین میانگین مرات افراد وابسته به مواد (83/5) و میانگین نمرات افراد غیر معتاد 79/10) در سطح (000/0>P) تفاوت معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر افراد معتاد به هنگام رویارویی با مشکلات و مسائل برنامه ریزی مدونی نداشته و به صورت واکنشی و خام عمل می کنند.T مشاهده شده (28/14) در مقیاس باز آورد مثبت نشاند می دهد که میانگین نمرات معتادان (42/8) با میانگین نمرات افراد غیر معتاد (92/13) در سطح (000/0>P) تفاوت معنی داری دارند یعنی افراد معتاد در ارزیابی خود و اعمال خویش بیشتر منفی گرا بده و خود را سرزنش می کنند و کمتر به نکات مثبت و توانمندیهای خویش توجه دارند اطلاعات مربوط به تفاوت افراد معتاد با غیر معتادین در مقیاس راههای مقابله در جدول 9-4 به تفضیل تشریح شده است.

 

 

 

 

 

 

 

جدول 9-4 مقایسه نمرات T میانگین و انحراف معیار دو گروه معتاد و غیر معتاد

سبکهای حل مساله معتاد=120نفر غیر معتاد=120نفر T سطح معنادار درجه آزادی
میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
رویا روی گر 66/9 95/1 78/7 83/2 80/2- 005/0 238
دوری جویی 60/8 95/2 46/7 72/2 13/3- 002/0 238
خویشتن داری 72/6 59/2 94/12 13/3 78/16 000/0 238
جستجوی حمایت اجتماعی 71/5 51/2 38/10 93/3 99/10 000/0 238
مسئولیت پذیری 68/3 61/1 02/6 49/1 64/11 000/0 238
گریز اجتناب 55/14 75/4 00/9 66/5 23/8- 000/0 238
حل مساله مدبرانه 83/5 83/1 79/10 72/3 10/13 000/0 238
باز برآورد مثبت 42/8 64/2 92/13 29/3 28/14 000/0 238

 

همبستگی بین متغیرها

همانگونه که جدول 3-4 مشاهده می شود مقیاس باز برآورد مثبت با عامل بی یاوری همبستگی منفی (25/0-=r) دارد که در سطح (000/0>P)معنی دار است عامل خلاقیت با مقیاس باز برآورد مثبت همبستگی (44/0-=r)دارد که در سطح(000/0>P)معنی دار می باشد مقایس باز برآورد مثبت با عامل اعتماد در حل مساله داری همبستگی (42/0-=r)می باشد که در سطح(000/0>P)معنی دار است عامل شیوه اجتناب با مقیاس باز برآورد مثبت داری یک همبستگی منفی (2/0-=r)می باشد و در سطح(000/0>P)معنی دار است عامل شیوه تقرب با مقیاس باز برآورد مثبت در سطح (000/0>P)دارای همبستگی(43/0-=r) معنی داری است عامل کنترل حل مساله با مقیاس باز برآورد مثبت همبستگی معنی داری نشان می دهد (03/0.>p،7/0=r) مقیاس حل مدبرانه مساله همبستگی منفی معنی داری با عامل بی یاوری دارد (000/0.>p،33/-0=r) عامل کنترل حل مساله با مقیاس حل مدبرانه مساله همبستگی معنی داری ندارد (61/0>ح،03/0=r) مقیاس حل مدبرانه مساله همبستگی منفی معنی داری دارند (000/0.>p،31/0=r) مقیاس حل مدبرانه مساله با عامل شیوه تقرب در سطح (000/0>P) همبستگی معنا داری (43/0=r) دارد.

مقیاس گریز – اجتناب با عامل بی یاوری در سطح (000/0>P) همبستگی معنی داری (43/0=r) دارد عامل کنترل حل مساله با مقیاس گریز اجتناب همبستگی معنی داری ندارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 10-4 ضرایب همبستگی پیرسون بین عوامل شیوه حل مساله و مقیاسهای شیوه های مقابله و ضرایب اطمینان آنها

مقیاس بی یاوری کنترل حل مساله شیوه خلاقیت اعتماد در حل مساله شیوه اجتناب شیوه تقرب
مقابله رویاروی گر 07/0 03/0 008/0 04/0 04/0 04/0-
27/0= 62/0= 91/0= 54/0= 54/0= 51/0=
دوری جویی 23/0 23/0 13/0- 15/0- 22/0 18/0-
000/0= 000/0= 04/0= 017/0= 001/0= 006/0=
خویشتن داری 35/0- 05/0 38/0 44/0 31/0- 39/0
000/0= 49/0= 000/0= 000/0= 000/0= 006/0=
جستجوی حمایت اجتماعی 30/0- 03/0 41/0 51/0 24/0- 41/0
000/0= 60/0= 000/0= 000/0= 000/0= 000/0=
مسئولیت پذیری 22/0- 12/0 28/0 29/0 12/0 31/0
001/0= 07/0= 000/0= 000/0= 07/0= 000/0=
گریز – اجتناب 43/0 09/0 42/0- 50/0 42/0 32/0
000/0= 15/0= 000/0= 000/0= 000/0= 000/0=
حل مدبرانه مساله 33/0 30/0 31/0 55/0 31/0- 43/0
000/0= 61/0= 000/0= 000/0= 000/0= 000/0=
ارزیابی مجدد مثبت 25/0- 03/0- 44/0 42/0 29/0 43/0
000/0= 70/0= 000/0= 000/0= 000/0= 000/0=

 

 

 

 

 

روش آماری

به منظور مقایسه میانگین نمرات آزمودنیهای هر دو گروه در کلیه مقایسهای آزمون و تعیین معنی داری آنها از آزمونT استفاده گردید و داده های به دست آمده به وسیله روش آماری مناسب تحت آزمون قرار گرفتند. همانطوری که گفته شد برای مقایسه دو گروه از روش آزمون معنی دار بودن اختلاف دو میانگین در نمونه های مستقل از روش آزمونT که مناسبترین و دقیقترین روش آماری برای تحقیقات از نوع حاضر است استفاده شد

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد 90صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله -نتیجه گیری کلی و پیشنهاد هایی برگرفته از یافته های پژوهش

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادها

نتیجه گیری و بحث

هدف پژوهش حاضر بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابله افراد مصرف کننده مواد در مقایسه با افراد غیر معتاد است در این پژوهش از پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و فولکمن (1998، به نقل از آقا یوسفی 1378) و مقیاس سبکهای حل مساله کسیدی و لانگ (1996 به نقل از محمدی 1377) استفاده شد با توجه به اینکه در مقامی زیر مقیاسها ضرایب آلفا از 50/0 بیشتر هستند بر طبق نظر نونالی به نقل از محمدی 1377 می توان استدلال نمود که به طور کلی هم پرسشنامه شیوه های مقابله و هم مقیاس حل مساله از پایانی لازم برخوردار هستند برای تعیین پایانی هر دو پرسشنامه از ضریب آلفای کربناخ استفاده شد.

داده های حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهند که افراد معتاد رویا رویی با مسایل مشکلات زندگی طبیعی راهبردهای حل مساله مناسب برخوردار نبوده و بیشتر به صورت اجتنابی و به طور ناکار امد عمل می کنند تفاوتهای مشاهده شده در بین دو گروه معتاد و غیر معتاد بیانگر تفاوت زیاد آنها در سبکهای حل مساله می باشد.

-پاسخ سوال اول پژوهش مبنی بر تفاوت الگوی سبک حل مسأله بی یاوری افراد معتاد نسبت به افراد عادی مثبت است داده های حاصل از پژوهش نشان می دهند که افراد وابسته به مواد نسبت به افراد عادی بیشتر از سبک حل مساله بی یاوری استفاده می کنند و کارایی مناسبی برای حل مشکلات از خود نشان نمی دهند.

-داده های حاصل از پژوهش نشان می دهند که پاسخ سوال دوم پژوهش مبنی بر تفاوت الگوی سبک کنترل حل مساله معتادان نسبت به افراد غیر معتاد منفی است. و نشان می دهد که افراد معتاد و افراد غیر معتاد الگوی سبک کنترل حل مسئله یکسانی دارند و کانون کنترل هر دو گروه تفاوت چندان زیادی با همدیگر ندارند.

-نتایج پژوهش بیانگر آن است که پاسخ سوال سوم پژوهش مبنی بر تفاوت الگوی سبک خلاقیت افراد وابسته به مواد نسبت به افراد عادی مثبت می باشد به عبارت دیگر افراد معتاد در رویارویی با مشکلات و مسائل مختلف زندگی فاقد توان برنامه ریزی و   راه حلهای مختلف مسایل خویش هستند و کارآمدی لازم را در ایجاد راه حلهای بدیل و حل مدبرانه مسایل ندارند.

– بر اساس داده های این تحقیق پاسخ به سوال چهارم پژوهش مبنی بر تفاوت الگوی سبک اعتماد در حل مساله افراد معتاد نسبت به افراد عادی مثبت می باشد به بیانی که دیگر افراد وابسته به مواد مخدر اعتقادی به این ندارند که قدرت و توانمندی لازم برای حل مسایل خود را دارا هستند به نظر معتادان آنها مثل افراد عادی نبوده و قادر به حل مسایل خویش نیستند.

– پاسخ سوال پنجم پژوهش منبی بر تفاوت الگوی سبک حل مساله اجتناب افراد معتاد نسبت به افراد غیر معتاد مثبت می باشد داده های پژوهش حاکی از آن هستند که معتادان از رویارویی با مسایل و دشواریهای زندگی اجتناب نموده و سعی می کنند خود را از مشکلات دورنگه دارند و با آنها درگیر نشوند – نتایج پژوهش نشان می دهد که پاسخ سوال ششم پژوهش نیز مبنی بر تفاوت الگوی سبک حل مساله تقرب افراد معتاد نسبت به غیر معتادان مثبت است. به عبارت دیگر افراد معتاد سعی می کنند که به طرف مشکلات نروند و همیشه دور از آنها باشند معتادان قادر نیستند که مشکلات را به عنوان یک جز طبیعی زندگی محسوب کنند و تمایلی به مقابله رودررو با مشکالت را ندارند این یافته ها با مطالعات پیشین که نشان می دهند افرادی که سبک حل مساله ضعیفی دارند در مقابله با دشواریها روزمره با سوء مصرف مواد پناه ببرند همسو هستند (واستون و تارپ 1997، ویلمن،1991،گزوپ،1994، لاتیمه و همکاران 2000 روز نف و همکاران 2000)

براساس نتایج حاصل از پژوهش بیشترین تفاوت معنی دار در مقیاس خویشتن داری بسیار ضعیفی برخوردار هستند این مطلبی است که بندوارد (1977) نیز به آن اشاره دارد او معتقد است که فارد معتاد بدلیل آنکه از شیوه مقابله ضعیف برخوردارند و خود کارآمدی ضعیف و خویشتن داری کمی دارند نمی توانند بر مسایل و مشکلات خود فائق آیند و در نتیجه خودکارآمدی آنها پائین می آید ضعف افراد معتاد در جستجوی حمایت اجتماعی کمی دارند و نیز عزت نفس آنها پائین است و شرم و کمروئی نیز بیشتر گزارش می کنند همسو می باشد (مک کی، دو نوان و مارلات 1991 کارنی و همکاران 2000،میلبی،اسکومچه و استاین بک 1997، ویلمن 1991)

پژوهشهای متعددی نشان داده اند که افراد معتاد در مواجهه با دشواریها و مشکلات و چالشهای زندگی طبیعی روزمره توان و قابلیت مناسب برای مقابله با مسایل خود  را ندارند و از رویارویی با مشکلات اجتناب می کنند(دیوسیون و نیل 2001، آرملی و همکاران 2000، دالی و مارلات 1997 کیل پارتریک و همکاران 2000، سموعی و همکاران 1379)

یافته های پژوهش حاضر با یافته های همسو ست و نشان می دهد که معتادان بطور معنی داری نسبت به افراد غیر معتاد از شیوه مقابله اجتنابی بیشتر استفاده می کنند آنها سعی دارند با مشکلات درگیر نشده و از آن شیوه های مقابله ای مناسب برخوردار نبوده و برای دوری از مشکلات ، دشواریها و چالشهای روزمره زندگی به مواد افیونی پناه می برند و سعی می کنند با استفاده از آن نه تنها از مشکلات دور شوند بلکه می بیاسایند و اوقات لذت بخشی برای خود فراهم کنند (کوپر و همکاران ،1998، آرملی و همکاران 2000، گوزوپ 1994، روزنف و همکاران 2000، کیل کیل پارتیک و همکاران 2000، کوپر و همکاران 1992) بطور کلی نوشتارهای پژوهشی غنی ای در زمینه شیوه های مقابله افراد معتاد وجود دارد که همگی حاکی از آن هستند که افراد معتاد در زندگی روزمره خود ناراحتی و پریشانی بیشتر گزارش کرده و در مقابله با آنها از کارآمدی بسیار ضعیفی برخوردار ند (مهریار و جزایری 1377)

نتیجه گیری کلی و پیشنهاد هایی برگرفته از یافته های پژوهش

نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان دهنده تفاوتهای کلی و بسیار قاطع شیوه های مقابله و سبکهای حل مساله معتادین در مقایسه با افراد غیر معتاد می باشد افراد معتاد نسبت به افراد سالم الگوی سبک بی یاوری را بیشتر بروز داده و از رفتارها و افکار مفید جهت حل مسایل زندگی بی بهره اند معتادان الگوی سبک حل مساله اجتنابی بیشتری نسبت به افراد غیر معتاد نشان می دهند به عبارت دیگر آنها درگیر مسایل نشده و دوست دارند از مشکلات بگریزند معتادن نسبت به افراد غیر معتاد از سبک حل مساله خلاقیت کمتر سود می جویند و این بران معناست که آنها بهنگام رویارویی با مشکلات نمی توانند راه حلهای جایگزین مختلفی را در نظر بگیرند وسعی نمی کنند از جوانب و ابعاد مختلف به مساله نگریسته و راه حلهای احتمالی را مد نظر قرار دهند تا بدین ترتیب احتمال حل مشکل افزایش یابد بر عکس افراد وابسته به مواد سعی می کنند براساس اولین راه حل عمل کنند و راه حل های احتمالی دیگر را در نظر نمی گیرند نتایج پژوهش حاکی از آن است که افراد وابسته به مواد تمایلی ندارند که با مشکلات رودرو شوند و از سبک تقرب کمتر بهره می برند همچنین معتادان از الگوی سبک حل مساله اعتماد در حل مساله نسبت به افراد عادی کمتر استفاده می کنند این مساله بیانگر آن است که آنها به قابلیت ها و توانمندیهای خود جهت حل مسایل زندگی اعتماد ندارند با کمی دقت به الگوهای سبک حل مسئله معتادان مشاهده می شود که ایشان از سبکهای بی یاوری و اجتناب بیشتری استفاده می کنند و میزان استفاده آنها ازسبکهای حل مسئله خلاقیت تقرب و اعتماد در حل مسئله بسیار کم است از آنجا که زندگی طبیعی به طور ذائی مسایل و مشکلات روزمره و همیشگی زیادی دارد و مردم چاره ای جز مقابله با آنها ندارند به نظر می آید که الگوهای بی یاوری و اجتناب باعث می شوند که افراد با مسایل درگیر نشوند و به همین دلیل و مشکلات حل نشده آنها انباشته شده و بیشتر می شوند. از سوی دیگر میزان استفاده کم معتادان از الگوی های کارآمدی همچون خلاقیت تقرب و اعتماد در حل مساله نیز باعث می شود که مشکلات و مسایل ریز و درشت روزمره آنها روی هم جمع شده و زیاد شوند همین افزایش مشکلات فقدان الگوهای سبک حل مساله کارآمد دور باطلی را به وجود می آورند که باعث و خیم تر شدن اوضاع معتادان شده و سیر قهقرایی زندگی آنها را سرعت می بخشد افراد معتاد در الگوی کنترل حل مساله تفاوت معناداری نشان نمی دهند و با توجه به میزان کم میانگین نمرات می توان نتیجه گرفت که هم گروه افراد عادی هم گروه معتادان از کانون کنترل درونی کمتری برخوردارند و بر روی اعمال و محیط خود کنترل لازم و مناسب را ندارند و بیشتر تحت تاثیر عوامل بیرون از خود هستند با توجه به اطلاعات ذکر شده در جدول 3-4 که ضرایب همبستگی گروههای معتادان و غیر معتادان را نشان می دهد می توان شیوه های مقابله و سبک های حل مساله افراد را در دو الگوی مقابله هیجان مدار و مساله مدار دیوسیون و نیل 2001 قرار داد.

افراد معتاد در اکثر اوقات از شیوه های مقابله ای هیجان مدارا استفاده می کنند آنها از الگوهای مقابله دوری جویی، اجتناب گریز، رویاروی گر و سبکهای حل مساله بی یاوری و اجتناب بیشتر بهره می گیرند و همین امر باعث می شود که از تجربه بیشتر هیجانات منفی از قبیل خشم افسردگی، غمگینی ، ناراحتی و … درامان بمانند بر عکس با سوء مصرف مواد تجارب هیجان مثبت خود را فزونی می بخشد بطور کلی آنها از شیوه های مقابله ای مساله مدار از قبیل حل مدبرانه مساله ارزیابی، مجرد مثبت ، مسئولیت پذیری جستجوی حمایت اجتماعی و خویشتن داری و نیز سبکهای حل مساله تقرب، خلاقیت و اعتماد در حل مساله کمتر استفاده می کنند این امر شاید عوامل مختلفی داشته باشد ولی به نظر می رسد که الگوهای مقابله ای مساله مدار باعث افزایش روانی و توجه به مشکلات زندگی می شود که خود تجارب خوشایندی نیستند و به همین دلیل تمایل افراد نسبت به اینگونه الگوهای مقابله کمتر می شود (کوپر و همکاران 1992) از سوی دیگر شاید فزونی فشارهای زندگی و کمبود فرصتها و موقعیتهای مناسب باعث شده اند که افراد معتاد از آموزش مهارتهای مقابله ای و حل مساله کارآمد محروم بمانند و گذشت زمان این امر را شدت بخشیده است. براساس این اطلاعات افراد معتاد خویشتن داری بسیار کمی داشته و نمی توانند رفتارها یا امیال تکانشی خود را کنترل کرده و در مواجهه با مسایل زندگی برخورد مسلط باشند معتادین در شیوه مقابله باز برآورد مثبت نیز بسیار ضعیف هستند این مطلب بیان می کند که افراد معتاد به دلیل تلاشهای کم و ناکافی از عهده حل مسایل خود بر نمی آیند و در نتیجه روز به روز با مشکلات بیشتر رو برو می شوند و با ارزیابی منفی از خود مواجه شده و عزت نفسشان پائین می آید به عبارتی بجای تغییر مثبت از خود اعمال شخصی، بقیه و ارزیابی منفی پدید می آید و این حلقه معیوب سوء مصرف مواد آنها را تداوم می بخشد معتادان در شیوه های مقابله جستجوی حمایت اجتماعی، حل مدبرانه مساله، مسئولیت پذیری نیز بسیار ضعیف بوده و تفاوت چشمگیری با افراد غیر معتاد دارند براساس یافته های پژوهش حاضر، معتادان از شبکه حمایت اجتماعی ضعیفی برخوردارند و از حمایتهای حل مدبرانه مساله مسئولیت پذیری نیز بسیار ضعیف بوده تفاوت چشمگیری با افراد غیر معتاد دارند براساس یافته های پژوهش حاضر معتادان از شبکه حمایت اجتماعی ضعیفی برخوردارند و از حمایتهای اطلاعاتی و هیجانی تا حدودی محروم می شوند آنها در حل مسایل بصورت مدرن و برنامه ریزی شده عملی نمی کنند مسئولیت پذیری معتادان نیز خیلی کم و ضعیف است که اینها روی هم رفته نشان دهند. آن است که فرد معتاد خود را در چنان بافت منفی قرار می دهد که روزبروز بدتر می شود و چاره ای جز پناهگاه آرام بخش مواد افیونی و سوء مصرف مواد برایش باقی نمی ماند و همین مساله مشکل اعتیادش را تداوم می بخشد از سوی دیگر معتادان از شیوه های مقابله دوری گزینی و اجتناب گریز نیز نسبت به افراد عادی بیشتر استفاه می کنند که این هر دو سبک تا حدود زیادی با شیوه های ناکار آمد قبلی همسو شده و مشکلات معتادان را شدت می بخشد با توجه به اینکه پژوهشهای بسیار کمی در زمینه شیوه های مقابله و خصوصا سبکهای حل مساله در کشور ایران انجام یافته است اطلاعات بدست آمده از این پژوهش می تواند بسیار راه گشاو مفید واقع شود این پژوهش نشان می دهد که حداقل برای مداخلات درمانی، سرمایه گذاری جهت پیشگریی از شروع اعتیاد جلوگیری از عود اعتیاد بعد از سم زدایی و درمان و نیز حتی بلای درمان اعتیاد باید در زمینه شیوه های مقابله و سبکهای حل مساله و همبسته های موقعیتی و شخصیتی آنها بررسی های بیشتری انجام پذیرد. علاوه بر این با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می توان از روشهای آموزش مهارتهای مقابله و حل مساله استفاده کرد و جوانان و افراد آسیب پذیر جامعه را در مقابل اعتیاد و ایمن ساخت. نوشتارهای پژوهشی و داده های بدست آمده توانمندی روش آموزشی مهارتهای مقابله و حل مساله را در پیش گیری از عود مجرد اعتیاد نیز خاطر نشان کرده اند بنابراین استفاده از کلاسهای آموزش شیوه های رویارویی با مسایل و مشکل گشایی می تواند از عود مجرد اعتیاد جلوگیری کند یا حداقل یک راهبرد جایگزین باشد تا از هزینه ها ی گزاف درمانهای مجرد و تخریب منابع انسانی توسط اعتیاد جلوگیری شود پژوهشهای موجود نشان می دهد که درمانهای مبتنی بر آموزش شیوه های مقابله و سبک حل مساله خود می تواند برای درمان سوء مصرف مواد بسیار کارآمد باشد. آموزش مهارتهای رویارویی با مشکلات روش درمانی نوین و بسیار موثری در عرصه درمانهای روانشناختی سوء مصرف مواد تلقی می گردد.

محدودیتهای پژوهش

جامعه معتادین در پژوهش حاضر صرفا به مراجعین بخش خود معرف معتادن بهزیستی شهر تبریز محدود می شد و متعلق به کل جامعه معتادان نبود که این امر خود باعث می شود تا تعمیم دادن یافته ها به کل جامعه تا حدودی کمتر شود چرا که امکان دارد متغیرهای مداخله گر زیادی وجود داشته باشند و در نتیجه کل تحقیق اثر بگذارند از سوی دیگر اگر امکان آن بود که اطلاعات مربوط به سوء مصرف مواد تا حدودی بغیر روشهای آماری پیش بینی نتایج و اطلاعات دقیق تری بدست می دادند. از سوی دیگر به نظر می آید اگر پرسشنامه های متناسب با فرهنگ ایران ساخته شود نتایج ملموس و دقیق تری می توان بدست آورد.

علاوه بر این ویژگیهای جمعیت شناسی معتادین جامعه مورد نظر مبهم بود و نیاز به بررسی بیشتری دارد.

پیشنهادهایی برای پژوهشهای دیگر

به کسانی که علاقمند هستند در این عرصه پژوهش کنند پیشنهاد می شود که در زمینه های زیر به بررسی و پژوهش بپردازند.

  1. ویژگیهای شخصیتی معتادان جامعه
  2. سبکهای دلبستگی معتادان

3.با استفاده از روشهای آماری رگرسیون بررسی شیوه های مقابله و سبکهای حل مساله معتادین

4.با استفاده از روشهای بالینی بررسی اثر بخشی شیوه های درمانی مبتنی بر آموزش سبک حل مساله و مهارتهای مقابله

5.بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی و اقتصادی معتادان

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد 90صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله -خویشتن داری:

روش پژوهش

در این تحقیق بدلیل ویژگیهای خاص یکی از نمونه ها گروه معتادین از روشهای پس از رویدادی1 استفاده شد با توجه به اینکه متغیر وابسته مساله اعتیاد است وپژوهشگر برای بررسی علل احتمالی این پدیده شیوه های مقابله و سبکهای حل مساله را انتخاب کرده است به نظر می آید بخاطر گذشته نگر بودن نگرش محقق و نیز تلاش او برای رسیدن به علل این پدیده از طریق خود آن (معلول) روشهای علمی و مقایسه ای پس رویدادی مناسب ترین روش تحقیق باشد روشهای علمی و مقایسه ای یا پس رویدادی معمولا به تحقیقاتی اطلاق می شود که در آن پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می پردازد سرمد، بازرگان، مجازی، 1376

جامعه آماری روش نمونه گیری و حجم نمونه

در تحقیق حاضر دو جامعه آماری وجود دارد جامعه مورد نظر اول جامعه معتادین مرکز خود معرف معتادان بهزیستی شهر مشهد می باشند که از افراد معتادی تشکیلیافته که جهت درمان به آن مرکز مراجعه می کنند و در حال حاضر تحت درمان روانشناختی و مددکاری بعد از مرحله سم زدایی قراردارند این افراد معمولا عضو گروه معتادان گمنام (NA) هستند و تقریبا کمتر از یک ماه است که مصرف را ترک کرده اند جامعه دوم یا گروه عادی، افراد غیر معتاد شهر مشهد می باشد.

بدلیل آنکه پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است و نسبت صنعت تغییر معلوم نیست از رابطه  برای برآورد حجم نمونه استفاده شد در صورت نامعلوم بودن نسبت صفت متغیر (P) می توان آن را 5/0 اختیار کرد در این حالت تعداد واریانس به حداکثر خود یعنی 25/0 می رسد (سرمد،بازرگان، حجازی،1376)

اشتباه مجاز نسبت یاد شده 09/0 فرض شد رابطه به شکل درآ»د با توجه به اینکه این برآورد حداقل را نشان می دهد لذا تعداد حجم نمونه هرگروه آزمودنی 120 نفر در نظر گرفته شد گل تعداد آزمودنیها 240 نفر می باشد.

از آنجا که جامعه معتادان مرکز خود معرف بهزیستی محدود و مشخص بودند لذا مناسب ترین شیوه نمونه گیری روش در دسترس بود ولی برای انخاب نمونه افراد عادی ازروش نمونه گیری تصادفی استفاده شد.همه اعضای نمونه مرد هستند میانگین سنی معتادین تقریبا 29 سال بودند و میانگین افراد عادی نیز 29 سال است تقریبا 052/0 افراد معتاد متاهل و بقیه مجرد هستند. در حالیکه افراد عادی 053/0 مجرد و 047/0 متاهل می باشند سطح تحصیلات همه افراد نمونه در هر گروه از راهنمایی به بالاست و در بین هرگروه افراد دانشجو فارغ التحصیل ازدانشگاه وجود دارد .

پرسشنامه راههای مقابله لازاروس موفولکمن (1985) که برگرفته ازنظریات آنها در زمینه هیجان، استرس و مقابله می باشد. مقیاسی است که از چک لیست های راههای مقابله ای مشتق شده است.

(آقایوسفی، 1378) شکل تجدید نظر شده آن دارای 66 سوال بوده و 8مقیاس را شامل می شود که عبارتند از ،1- مقابله رویاروی گر(1) 2-دوری جویی(2) 3-خویشتن داری(3) 4- جستجوی حمایت اجتماعی(4) 5- مسئولیت پذیری (5) 6- گریز اجتناب (6) 7- حل مدبدانه مساله(7) 8- بازبود آورد مثبت (8) این پرسشنامه شامل66 سوال است که 16 سوال آن اضافی است و در زمره هیچکدام از راههای مقابله ای هشتگانه قرار ندارند.

– مقابله رویاروی گر: توصیف کننده تلاشهای پرخاشگرانه جهت تغیر موقعیت بوده ودرجاتی از خصومت و خطرپذیری را نشان می دهد.

– دوری جویی: توصیف کننده تلاشهای شناختی برای جداکردن خود و به حداقلرساندن اهمیت موقعیت است

خویشتن داری:

تلاهشایی را توصیف می کند که احساسات و اعمال فرد را تنظیم می کنند.

-جستجوی حمایت اجتماعی:

تلاشهایی را توصیف می کند که در جستجوی حمایت اطلاعاتی و هیجانی هستند.

-مسئولیت پذیری:

پذیرش نقش خود در مشکل که همواره با تلاش در جهت قراردادن هر چیز در جای درست همراه است .

گریز-اجتناب:

توصیف کننده تفکر آرزویی و تلاشهای رفتاریجهت گریز یا اجتناب از مشکل است مواد این مقیاس متفاوت از مواد مقیاس دورجویی که بیانگر گسیختگی است می باشد.

حل مدبرانه مساله: توصیف کننده تلاشهای اندشفیدانه مشکل مدار جهت تغییر موقعیت است که با روی آوری تحلیل به حل مساله همراه است.

-بازبرآورد مثبت: توصیف کننده تلاشهایی است که با تمرکز رشد شخصی معنای مثبت می آفریند این مقیاس معنای مذهبی ندارد الازاروس و فولکمن ، 1998، به نقل از آقایوسفی،1378

ضرایب آلفای این پرسشنامه همگی بالاتراز:050/0 هستند که نونالی (1968) استدلال می کند برای هدفهای تحقیق کافی است (محمدی 1377) ضرایب آلفای مقیاسها و همبستگی بین آنها در این آزمون پرسشنامه راههای مقابله ای در ایران توسط آقاجانی (1374) توجه، اجرا اعتبار یابی شده است اطلاعات مربوط به روایی(1) پرسشنامه یاد شده در جدول 4-3 به تفصیل بیان شده است. با توجه آمارهای جدول 4اطلاعات مربوط به این پژوهش قبلا ارئه شد ضرایب آلفا میانگین همبستگی درونی میانگین و داریانس آیتم های پرسشنامه در پژوهش یاد شده نیز مشخض شده که در جدول 5-3 شرح کامل آن آمده است جدول 5-3: ضرایب آلفای کرد بنارخ و میانگین همبستگی درونی آیتم ها برایزیر مقیاسها پرسشنامه با توجه به اینکه ضرایب آلفای بالا 50 هستند و با توجه به میانگین همبستگی درونی آیتمهای و با توجه به میانگین همبستگی درونی آیتمهای نتایج با یافته های آقاجانی(1378) مبنی براینکه پرسشنامه راههای مقابله از پایانی لازم برخوردار است همسو هستند.

مقایسه شیوه حل مساله:

این نتایج توسط کسیری ولانگ (1996) درطی دو مطالعه ساخته شد و 6 عامل را می سنجد (محمدی 1377) این عوامل عبارتند از 1- بی یاوری 2- کنترل حل مساله 3- شیوه خلاقیت 4- اعتماد در حل مساله5- شیوه اجتناب 6- شیوه تقرب

این مقیاس شامل 24 سوال است و هر یک ازعوامل در بر گیرنده 24 تیم هستند عامل بی یاوری بینگر بی یاوری کلی فرد در موقعیت ها مساله را کنترل حلمساله نشان دهنده برنامه ریزی و درنظر گرفتن راه حلهای متنوع بر حسب مرحله سوم فرایند حل مساله که توسط نزو (1987) پیشنهاد شده می باشد اعتماد در حل مساله بیانگر اعتقاد در توانایی فرد برای حل مشکلات است شیوه اجتناب تمایل جهت رد شدن از مشکلات بجای مقابله با آن را منعکس می کند شیوه تقرب نگرش مثبت نسبت به مشکلات و تمایل به مقابله رودررو با آن را نشان می دهد (کسیدی ولانگ 12996 به نقل از محمدی 1377 )

ضرایب آلفا بالای 50 هستند که نونانی 1 (1967) استدلال می کند که برای هدفهای تحقیق کافی است بعلاوه میانگین همبستگی درونی آیتم ها نشان می دهد که مجموعه ای همگنی هستند و میتوان استدلال نمود که سنجشهای پایانی می باشند (کسیدی ولانگ 1996) محمدی 1377)

مقیاس شیوه حل مساله مورد استفاده قرار گرفت و ضرایب آلفا و میانگین همبستگی درونی میانگین و داریانیس آیتم ها مشخص شد و مشروح آن در جدول 7-4 آمده است با توجه به اینکه ضرایب آلفای بالاای 5 هستند و با توجه به میانگین همبستگی درونی آیتم ها نتایج با یافته های محمدی (1377) مبنی بر اینکه مقیاس شیوه حل مساله از پایانی لازم برخورد است همسو هستند.

روایی و پایانی این آزمون در مطالعه دیگری توسط مظاهری و قشنگ (1380 ) مورد بررسی قرار گرفته است و به ترتیب روایی آزمون از طریق روایی ملاک (76/0) و پایانی آن از طریق آزمون آرمون مجدد، پس از یک هفته (89/0) گزارش شده است.

روشهای آماری

در پژوهش حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها آماره های توصیفی و روشهای آماری آزمون T و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

شیوه اجرای پژوهش

برای آزمون گره معتادین پژوهشگر با تمام افرادیک ه دچار سوء مصرف مواد بوده دوران سم زدایی ر اطی کرده و مشاوره دریافت می کردند و عضو گروه معتادین گمنام(NA) بوند بطور افنرادی مصاحبه کرده و سپس آزمونها اجرا می شدند برای اکثر آزمودنیهای پژوهشگر پرسشنامه ها را به صورت مصاحبه اجرا می کرد برای گروه غیر متعاد نیز به همین شیوه اول مصاحبه و سپس پرسشنامه اجرا می شد. در مواردی که افراد خود پرسشنامه را تکمیل می کردند در موارد لازم توضیحات مورد نیاز ارائه می شد.

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد 90صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله استنتاج کلی از مطالعه پیشنه موضوع پژوهش

پیشینه پژوهشهای انجام یافته

بعضی از الگوهای روانشناختی اعتیاد بویژه آنهایی که از تئوری یادیگری مشاهده ای مشتق شده اند، رفتارهای اعتیاد را به عنوان پاسخهای مقابله ای موثر هر چند غیر انطباقی در نظر می گیرند با اینکه این پاسخهای مقابله ای موثر تاثیر کوتاه مدت رفتار اعتیاد است ولی بصورتی خاص تغییر رفتار را مشکل می سازد حتی در بلند مدت نیز اثرات منفی آن در رفتار قابل توجه است (مک کی، دانوان و مارلات [1]، 1991) مطالبات محیطی  ومشکلات روزمره از قبیل مشکلات خانوادگی و شغلی سبک زندگی و حالات هیجانی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد و او را مجبور می سازد که به آنها پاسخ دهد آرملی و همکاران 2000، تیمه [2] و همکاران 2000، کوپر و همکاران 1992) در یک رابطه سازگارانه فرد سعی می کند بین مطالبات زندگی فشارزاها و توانایی هایخویشتن برای مقابله با چنین مشکلاتی تعادل ایجاد کند در مواقعی که بدیهای سالم در دسترس نباشد پرخوری بیاشتهایی رفتارهای اعتیاد سوء مصرف مواد- موثر ترین توانمندیهای مقابله ای فرد برای حفظ فرایندهای تعادل می گردند (واستون و تارپ 1997، کوپر1998، کذوب 1994).

در بعضی موارد وجود اضطراب و افسردگی و سایر مسایلی روانشناختهی در فرایند مقابله مداخله می کنند.

احتمالا در چنین مواردی سوء مصرف مواد برای مقابله به این مشکلات مورد استفاده قرار می گیرد حک کی و اتوان و مارلات، 1991، لیزونجاوتیز[3]،1997، بیدرومیلمن[4]،1997، استنتن [5] و همکاران 2000).

در موارد دیگر شاید سوء مصرف مواد جهت جلوگیری ازتنهایی شدم یا کمبود اعتماد بنفس در بعضی موقعیتهای اجتماعی باشد (وتیفیلر[6] ،1997، استنتون و همکاران 2000، آرملی و همکاران 2000، هال هواسی وازرمن[7]،1991) به هر حال افراد معتاد در مهارتهای ضروری جهت رویارویی با مشکلات نقایصی دارند و از سوء مصرف مواد بعنوان روشی آشنا برای مقابله استفاده می کنند تا بتوانند هیجانات ناشی از موقعیتهای دشوار درون فردی یا برون فردی [8] را کاهش دهند (دالی و مارلات، [9]،1997، سوبل، برسین و سوبل[10]، 1997، گوزوپ، 1994، ویلمن[11]) البته در مواردی افراد مهارتهای اجتماعی مناسبی دارند ولی مهارتهای مقابله ای مناسب باری رویارویی با سوء مصرف مواد رانداشته یا به صورت خیلی ضعیفی دارا هستند (اولیمنت فین و موس[12] ،1997، هایکاس[13]،1997، مورگن استرن [14]، و همکاران 1997)

اسکافرد براون[15]، با بررسی که بر روی افراد مصرف کننده مواد انجام دادند به این نتیجه رسیدند که انتظارات افراد از پیامدهای مواد نقش بسزایی در تداوم سوء مصرف آنها دارد انتظاراتی از قبیل ربا کردن از افکار و رفتارهای رنج آور و آرامش[16]، کاهش تنش تسهیل روابط اجتماعی جنسی، ارتقا کیفیت ادراکی، شناختی تداوم زمان لذت و خوش بودن در بین افارد مشاهده شده است طبق تحقیقات موجود کمبودهای مهارتهای مقابله ای انطباقی و انتظارت مثبت درباره مواد بطور مستقل واشتراکی مصرف مواد را به عنوان یکشویه مقابله تشویق می کنند (کوپر، راسل و جرج 1988، استیل و جوزف 1988، کونی و همکاران[17] 1991، کریستو و ساتلن [18]،1994، آرملی و همکاران 2000، فلس استرارت [19]،2000) مطالعات تجربی متعدد مدارک فرایند ه ای ارائه می کنند دال بر اینکه افراد آگاهانه یا ناآگاهانه برای مقابله با حالات درونی منفی به مصرف مواد می پردازند مورگن استرن و همکارن 1997، بروان [20]، و همکران 1997 ترن [21]، و همکارن 1997، گزوپ، 1994) مصرف مواد یک مکانسیم مقابله ای کلی است که در موقعیتهای که روش مقابله ای مناسبی وجود ندارد یا مورد استفاده قرار نمی گیرد بکار گرفته می شود و لمن 1991، کاستلو و کاستلو 1992، استفنر [22]، و همکارن 2000، مهریار و جزایری 1377، سموعی و همکاران 1379)

با توجه به کثرت مطالعات مربوط به نقش مهارتهای مقابله و سبک حل مساله در بین افارد معتاد بسیاری از پژوهشگران با استفاده از اصول نظری و علمی موجود در زمینه مقابله روشهای درمانی خاص برای پیشگیری از اعتیاد درمان آن و نیز جلوگری از عود مجرد آن بوجود آورده اند استفنر و همکاران 2000، کارنی [23]، و همکاران 2000، کیل پاتریک [24] و همکاران 2000، اپستاین [25] و مک کردی 1994، نیوکامب و فلیکس کیورتیز [26] 1992، ) تحقیقات زیادی نشان داده است که آموزش شیوه های مقابله بطور موثر از عود جلوگیری کرده واستون تارپ 1997، روزنف [27]، و همکاران 2000) و نسبت به روشهای درمانی دیگر اثرات پایدارتری دارد کوپر و همکاران 1992، بوتوین و بوتوین [28]، 1997) هیرد [29] و همکاران 1997، لاتمیر و همکاران 2000)

استنتاج کلی از مطالعه پیشنه موضوع پژوهش

براساس تحقیقات موجود می توان نتیجه گرفت که افراد معتاد نسبت به افراد عادی هیجانات منفی بی حوصلگی، خستگی، تنهایی شرم اضطراب و نگرانی، جروبحث ، فشار شغلی ، مشکلات خانوادگی و عزت نفس پائین بیشتری را گزارش می کنند (ال گیوبالی 7 و همکاران 1992) نیرو بخوتیز 1997، بیدر ومیلمن 1997، سیتارتان و همکان 1997) همچنین آنها در موقعیتهای خطرزای بیشتری قرار دارند کوپر و همکاران 1998، نیکو کامب و فلیکس کیورتیز 1992، و تیفیلد 1997) افراد سوء مصرف کننده مواد برای مقابله با هیجانات منفی، مشکلات جاری و مقابله باموقعیتهای خطرازا نسبت به مصرف مواد مهارتهای مناسب و موثری ندارند سموعی وهمکارن 1379 مهریار و جزایری 1379 سارسون و ساراسون 1987، دالی و مارلات 1997. همین مسایل باعث می شوند که آنها نسبت به شروع سوء مصرف تداوم آن و نیز عود مجرد بعد از زمان آسیب پذیر تر باشند (روزنف و همکاران 1958، تارتر و وانیکو[30]، 1994، ترن و همکارن 1997، کیل پاتریک و همکاران 2000، سوبل و سوبل 2000، استوارت و همکاران 2000).

لذا با استفاده از داده های موجود و با توجه به مولفه های فرهنگی خود و نیز موارد خاص دیگر شاید بتوان با آموزش مهارتهای مقابله ای مناسب و کارساز به افراد جامعه خصوصا جوانان آنها را در برابر سوء مصرف مواد ایمن ساخت، همچنین داده های موجود حاکی از آن هستند که در مانهای مبتنی بر شیوه مقابله و حل مساله روشهای قاطعی برای درمان سوء مصرف می باشند و اثرات درمانی زیادی دارند این شیوه درمانی همینطور برای جلوگیری از عود مجدد مصرف مواد که پدیده ای رایج در بین معتادان می باشند روشی مناسب و مفید است علاوه بر این سهولت کسب و آموزش مهارتهای مقابله ای دلیلی مضاعف برای بهره گیری از آنها در امور مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Mccay,DanovangMarlat

[2] Latimer

[3] Lise and najavits

[4] BeedergMillman

[5] stanton

[6] whitfield

[7] Hal l,havassy gwasserman

[8] Interpersonal/intrapersonal

[9] Oaley g Mariatt

[10] Sobel,Breslin g sobel

[11] velman

[12]Ouimette,Finney g moos

[13] Halikas

[14] Morgenstern

[15] Schafer g Brown

[16] relaxation

[17] cooney

[18] Christo g sutton

[19] Fals – stewart

[20] Brown

[21] tran

[22] stephes

[23] carney

[24] kilpatrick

[25] Epestein g Mccrady

[26] Newcomb g Felix

[27] Rohsenow

[28] Botvin g Botvin

[29] EL – Guebaly

[30] Tarter g vanykor

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد 90صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله

حل مساله

همه افراد بطور مداوم با سایل مختلف و تصمیم گیری در مورد چگونگی آنها روبه رو هستند (پوپ حک مال وکه ا ا— 1998) به لحاظ اهمیت پیچیده و تغییر یابنده جوامع کننی بروز مشکلات ومسایل ریز و درشت فزونی یافته است (لگدفرید و دیوسیون،1976) بیشتر اوقات فرایند حل مسایل روزمره به قدری خودکار انجام می گیرد که افراد از چگونگی انجام دقیق آنها مطلق نمی شوند با وجود این باید به این نکته توجه که بدون توانایی شناسایی مشکلات و رسیدن به راه حلهای قابل اجرا زندگی روزمره مردم از هم پاشیده خواهد شد. حل مساله در برگیرنده حوزه های عاطفی، شناختی و رفتاری است (ایوانف[1] و همکاران، 1992، بلانک استاین[2] و همکاران،1992) افرادی که از توانایی حل مساله بیشتری برخورد دارند بهتر می توانند با انواع استرس و مشکلات زندگی مقابله کنند و آنهایی که حل مساله را یاد می گیرند احتمالا به طور موثری با استرس مقابله می کنند (دزوریلا و چنج،1995) داشتن قدرت حل مساله بشتر با مشکلات روانشناختی و اجتماعی کمتر همراه است (پوپ، حک حال و 1988، ریو،1992).

حل مساله فرایند رفتاری شناختی آشکاری است که 1- پاسخهای بالقوه موثر برای موقعیت دشوار را فراهم می سازد.

2- احتمال انتخاب موثر ترین پاسخ را از بین پاسخهای متعدد افزایش می دهد افرادی که از توان حل مساله بالایی برخوردارند احتمال زیادی دارد که درمقابل موثر با طیف وسیعی از موقعیتهای موفق باشند (لگد فرید و دیویسون 1976، لارسون و همکاران 1995) جهت گیری فرد نسبت هب موقعیت تاثیر قاطعهی بر نحه پاسخ او دارد جهت گیری که رفتار مستقل حل مساله را ترغیب می کند شامل آمادگی یا نگرش فرد به این فرض است که موقعیتهای مشکل بخشی از زندگی معمولی است لذا می تواند از عهده آن برآمد (واتسون و تارپ، 1997 همینطور هرگاه موقعیت مشکل زا روی دهد می توان آنها را مشخص کرد و مانع از گرایش بلافاصل پاسخ به نخستین تکانش شد (ایوانوف و همکاران، 1992 توقع خد از توانایی اش در کنترل محیط تا حد زیادی موفقیت او را در کوشش برای مواجهه با مشکالت بوجود آمده افزایش می دهد (دزوریلا و شری[3]، 19921، کازدین ، سیگل و باس[4]، 1992)

تعریف حل مساله و کاربردهای آن

مفهوم حل مساله توسط دزودیلا[5] و نزو (1982) چنین تعریف شده است فرایند شناختی رفتاری خود رهنمون[6] که خود با استفاده از آن تلاش می کند راههای مقابله موثر یا انطباقی با مشکلات زندگی روزمره را بیابد بر طبق این دیدگاه مقدمت حل مساله یک فرایند مقابله هوشیار عقلانی، پر تلاش[7] و هدفهمند[8] است که می تواند توان فرد را برای درگیری موثر با طیف وسیعی از موقعیت های فشارزا بالا ببرد(دزوریلا و چنج، 1995) براساس تعریفهای موجود می توان نتیجه گرفت که سازه وسیع مقابله فعالیتهای حل مساله را در بر می گیرد ولی هر مقابله ای حل مساله نیست شاید بعضی فعالیتهای مقابله ای به طور معناداری با فعالیتهای حل مساله همپوشی دارند از یک سوی دیگر ممکن است روابط علمی با حل مساله داشته باشند و شاید بعضی دیگر نیز مستقل از حل مساله باشند(دزوریلا وشیدی، 1992) توانایی حل مساله[9] با شیوه مقابله درگیر با مساله انطباقی (دزوریلا و شیدی،1992) توانایی حل مساله با شیوه مقابله درگیر مساله انطباقی ارتباط می یابد حل مساله ناکار آمد نیز با راهبردهای مقابله ای غیر انطباقی [10] ارتباط دارند(دزوریلا و چنج ،1995، واتسون و تارپ ، 1997 ریو،1992) نزو(1987) یک فرایند پنج مرحله ای را پیشنهاد می کند که اگر به نحو سودمندی بکار گرفته شود فرد را نسبت به فشارزاهای بیرونی مقاوم و در برابر مشکلات کمتر آسیب پذیر می سازد (کسیدی و لانگ،1996، به نقل ازم هدی 1377)

الف) جهت یابی مشکل[11] : دانست اینکه مشکل وجود دارد.

ب) تعریف وظابطه بندی مشکل [12] ارزیابی حوزه مشکل و وضع اهداف واقعی،

ج) ایجاد راه حلهای متنوع[13].

د)تصمیم گیری

ه) اجرای راه حل و تاییدان انجام راه حل انتخاب شده نظارت و ارزیابی موفقیت آن و تقویت خود برای موفیتی (مهدی 1377)

مساله گشایی بعنوان یک روش مداخله درمانی موثر کاربردهای زیادی یافته است برای طیف وسیعی از مشکلات عادی زندگی و اختلات رفتاری بکار گرفته می شود.

(گات، مینورس و الیس2، 1997) برای مداخله در بحران و نیز مشکلاتی از قبیل فقدان مسایل زناشوئی افسردگی و اضطراب انواع اعتیادها و شکست تحصیلی و مسایلی دیگر از این شویه استفاده می شود (واستون و تارپ 1997، کانت و همکاران 1997، بلنک استاین و همکاران 1992، دزوریلا و شیری 1991، هاگا3 و همکاران 1995)

[1] Ivanoff

[2] Blankstein

[3] sheedy

[4] Kazdin,sicgalgcbass

[5] Dzarilla

[6] Self-divected

[7] effortful

[8] parposefull

[9] Prpblem-engagement

[10] Maladuptive

[11] Problem orientation

[12] Problem difintion and formulation

[13] Genevation of alternative solutions

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد 90صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله تعریف استرس

تعریف استرس

نظریه پردازان معاصر در عرصه روانشناسی دیدگاههای مختلفی در زمینه استرس ارائه کرده اند ولی اکثر آنها به ماهیت تعاملی [1] فشار روانی تاکید کرده اند (مایکن بام، 1986، ستنتون[2] و همکارن، 1994، لنگ استون[3]، 1994) در این بین نظریه لازاروس و همکاران بدلیل حمایتهای تجربی فزاینده پذیرش وسیعی یافته است (فراید بندگ، 1997) از نظر لازاروس استرس رابطه معین میان شخص و محیط است که از طرف شخص بعنوان فشار یا فراتر از منابع تهدید کننده سلامتی او ارزیابی می شود (لازاروس و فولکمن ، 1994، به نقل از دیوسیون و نیل، 2001) این تعریف شاملنکات مهمی است لازاروس و فولکمن با اتخاذ دیدگاههای تعاملی اعتقاد دارند که اولا استرس به رابطه بین فرد و محیط بر می گردد دوم اینکه آنها اعتقاد دارند کلیه این عمل تعاملی ارزیابی شخص ازموقعیت است بالاخره از نظرآنها ممکن است موقعیت تهدید کننده چالشگر یا آسیب زا درک شود (فارید بندگ 1997، کلانیک، 1998، و اتکنیسون و همکاران 2000).

هر چند موقعیتهای معینی ممکن است پیامدهای شدید فیزیولوژیکی و رفتاری در انسانها و حیوانات ایجاد کننده چنین موقعیتهای نمی توانستند بدون در نظر گرفتن وضعیت موجود زنده و همچنین شرایط محیط تعریف شوند بر طبق دیدگاه نظریه پردازان شناختی این وضعیت در وضعی نتیجه اشکال متنوع سنجش و ارزیابی است (بدوین ، 1988).

منظور اصلی لازاروس و همکاران از ارزیابی شناختی، مجموعه ای از فرایندهای مربوط به هم می باشد که پاسخ شخص را با رویدادهای محیطی پیوند می دهد(ریو،1997) ارزیابی اولیه رویداد باعث می شود که آن به صورت نامربوط به سلامتی، ناخوشایند مثبت و یا فشارزا تمایز قابل شده اند آسیب فقدان (مربوط به خطراتی که قبلا اتفاق افتاده است) تهیدد (مربوط آسیبهای پیش بینی شده) و چالش (مربوط به توانایی بالقوه برای رویارویی با موقعیت مربوط می گردد نهایت ارزیابیهای اولیه و ثانویه بواسطه ارزیابی مجدد و دائم میزان موفقیت تلاشهای مقابله گرانه از یک طرف و تماس مداوم حادثه با شخص از طرف دیگر تعدیل می گردد.(بروین ، 1988).

عواطف منفی زمانی ایجاد می گردد که رویداد اتفاق افتاده به صورت آسیب رسان با تهدید کننده ارزیابی گردند، و منابع مقابله ای موجود ناکافی ادراک شوند، و یا در کارایی آنها تردید وجود داشته باشد(دیوسیون ونیل 2001، و لمن 1988، پاول و اندایت، 1990بدوین 1988) به عقیده لازاروس و همکاران هیجانها واکنشهای دائما در حال تغییری هستند که بطور مداوم تحت تاثیر تفکر و عمل شخص می باشد (ایرلمن، 1996، کارود و اسکییر،1994) مفهوم ارزیابی به قضاوتهای دائمی فرد، ارزیابی مجدد از مطالبات و تنگناهای موجود در فرایند تعامل با محیط بربوط می شود درجه تجربه فرد از فشار روانشناسی تا حدود زیادی به میزان خطرات احتمالی (ارزیابی اولیه) و میزان منابع موجود برای مقابله با آن (ارزیابی ثانویه) بستگی دارد (ولمن 1988.

از استرس تا مقابله

وقایع استرس زا مردم را از نظر هیجانی شناختی فیزیولوژیکی تحت تاثیر قرار می دهند، ولی مردم روشهایی برای برخورد با استرس زا ها و اثرات آنها دارند مردم اثرات زیان بخش استرس زا ها را با راهبردهای کنار آمدن کاهش می دهند(ریو،1992) در سالهای اخیر علاقه بسیار شدیدی به استرس و پیامدهای آن بوجود آمده است مسایلی همچون تخریب محیط، تهدید جنگ نامعلوم، تروریسم ، بیکاری کاهش منابع طبیعی، ظایعات خطرناک، تغییرات ساختاری خانواده مسایل و مشکلات برجسته زندگی افراد گشته اند افزایش طلاق خشونت وجوم در اکثر کشورهای غربی به این معناست که این موضوعات باید به طور کلی مورد بررسی قرار گرفته و در موقعیتهای زیادی تجربه شوند تو جه به این که افراد به این فشارزاها چگونه مقابله می کنند آگاهی فراینده ای را از اینگونه مسایل فراهم ساخته است (فراید نبرگ،1997) سالهای زیادی پژوهشگران با الگوی ناقص یا ناتوانی رفتار مشغول بودند و به جای اینکه برتوانمندی افراد برای انجام کارها متمرکز شوند بیشتر تمرکز شان به این بود که مردم چه چیزی را نمی توانند انجام دهند در سالهای اخیر بروز علاقه به سنجش مقابله، تغییر از رویکرد نقص به توجه بالنده نسبت به کاربرد الگوهای توانمندی را در فهم رفتار انسان منعکس می سازد یعنی مردم زندگی خد را چگونه اداره می کنند این تغییر را می توان از پژوهشهای اخیر که بر روی خوش بینی [4]، شادی، و توانایی افراد برای مقابله انجام می گیرد مشاهده کرد به نظر می رسد رویکرد تونایی چارچوب نوید بخشی برای آزمون رفتارهای انسان فراهم می سازد ، بویژه یا یادگیری از شاهدات جنبه های سالم و بهفجار تلاش انسان نه از جوانب بیماری و یا نابهنجار این جهت گیری بر آنچه که افراد انجام می دهند و توانایی آنها برای مقابله با مشکلات متمرکز است دیدگاههای معاصر بر پاسخهای انطباقی افراد متمرکز است نه پاسخهای غیر انطباقی (فراید نبرگ 1997) تغییر از تاکید بر استرس (نفس) به تاکید مقابله (توانمندی) بعنوان بخشیا ز تغییر وسیعتر در روح زمان2 بهتر فهمیده شود اساسا گرایش به نکته ای جویان یافته که درآنجا نگرانی برای سلامت و بهزیستی پیشگیری و مولد بودن و یافتن پایاب و استقرار بر روی آن وجود دارد به همین خاطر در سالهای اخیر شواهدی از رشد و توجه بویژه در روانشناسان به مفهوم مقابله و سنجش آن وجود دارد (فراید بنرگ 1997)

تاریخچه مقابله

بعضی از روانشناسان تاریخچه مقابله را با تاریخ رویکرد یادگیری بخصوص الگوی محرک پاسخ (S-R) پیوند می دهند (فراید بندگ 1997) البته با ناکار آمدی این الگو و پدید آمدن رویکردی فراگیر تر الگوی (S-O-R) رفتارهای انسانی و اندیشه هایشان بیشتر تبیین شد با ظهور نظریات جدید بطور خاص نظریه خودکار آمدی  مسایلی از قبیل مقابله بهتر فهمیده شدند و چشم اندازهای جدیدی نیز به رفتار و احساسات و حالتهای فیزیولوژیکی انسان پدید آمد (بندوار، 1997) نظریه بندوار در مورد خودکار آمدی با بسیاری از مولفه هایی که در نظریات مسلط معاصر در زمینه مقابله موجود هستند همخوانیهای دارد وسایلی از قبیل توجه ادراک یادگیری تفکر در نظریه یادگیری مشاهده ای با مفاهیم ارزیابی در رویکردهای جدید همچو شیمیایی دارد (فراید بندک، 1997)

گذشته از رویکردهای یادگیری روانشناسان از دیدگاههای مختلف دیگری نیز مفهوم مقابله را بر رسی کرده و نظریه های گوناگونی را ارائه نموده اند دیدگاه روان تحلیلی بر روشی متمرکز است که عمدتا بر حل تعارضات و تکانه از طریق ازمون واقعیت توجه دارد این دیدگاه معمولا به استفاده از مکانیسم های دفاعی متمرکز است.

دیدگاه چرخه زندگی[5] تسلط[6] انتقالهای رشدی رامد نظر قرار می دهد تسلط به چرخه های زندگی و انتقالهای رشدی عزت نفس به خودکار آمدی و کنترل دروغی را افزایش می دهد دیدگاه تکاملی[7] و تعدیل رفتار بر حل مساله تاکید دارند دیدگاه فرهنگی و جامعه بوم شناسی[8] به مقابله بعنوان انطباق با محیط می نگرد رویکرد تلفیقی [9] مقابله را به صورت جنبه ای از توانمندیهای شخص همراه با دیگر منابع تلقی می کند که تقاضا ها را افزایش یا کاهش می دهد(پترسون و حک که بین،1987، به نقل از فراید بندگ،1997).

تعریف مقابله

علیرغم فقدان توافق در مورد یک نظریه واحد مقابله، نظریه لازاروس و همکارن بدلیل حمایتهای تجربی زیاد پذیرش وسیعی یافته است از نظر لازاروس مقابله عبارتست از، تلاشهای شناختی و رفتاری برای اداره مطالبات بیرونی و درونی خاص (و تعارضات بین آنها) که به صورت طاقت فرسا یا فراتر از منابع شخص ارزیابی می شوند (لازاروس،1991، س 112، به نقل ازفراید نبرگ، 1997) الگوی لازاروس ارزیابی شناختهی را بعنوان یک مولفه ذاتی  فرایند مقابله مورد تاکید قرار می دهد مفهوم ارزیابی برای ظابطه بندی این نظریه کانونی است (بدوین،1988) در جویان مقابله فرایندهای ارزیابینقش عهده ای را به عهده دارند (ریو،1992)

مقابله از پاسخهای (افکار، احساسات، واعمالی) تشکیل یافته که فرد به هنگام رویارویی با موقعیت های مشکل زا زندگی روزمره و شرایط خاص بکار می گیرد گاهی اوقات مشکلات حل می شوند و گاهی نه (دیوسیون و نیل، 2001، کلاتیک، 198، لنگ استون،1994) به عبارت دیگر مقابله تلاش شخص برای برخورد با استرس زا است وظیفه مقابله تحمل یا مصالحه با رویدادها و موقعیتهای ناگوار و کاهش شرایط زیانبار محیطی است مقابله به فرد کمک می کند تا تصور و تعادل هیجانی داشته و روابط و رضایت بخش با دیگران را تداوم بخشد (لازاروس و فولکمن، 1984، به نقل ازولمن،1988) فرایند مقابله به نحوه عملکرد واقعی فرد در یک رویارویی خاص و چگونگی تغییر این قبیل اعمال در رویارویی (یا رویارویی های محیطی) بستگی دارد (ولمن 1988) مقابله واکنش است به قرار گرفتن در رابطه ای فشار آور با محیط (ساراسون و ساراسون،1987).

مهارتهای مقابله ای فنونی هستند که باری هر اقدامی در دسترس قرار دارند میزان مفید بودن هر مهارت خاص به ماهیت موقعیت به آسیب پذیری و توانمندیهای خود بستگی دارد داشتن مجموعه ای کارآمد از مهارتهای مقابله به احساس خویشتن داری[10] و خود جهت بخشی[11] را بیشتر می کند با افزایش خویشتن داری در رفتار ممکن است بعنوان شرایط محیطی را تغییر داد هر چه منابع افراد برای مقابله بهتر باشد کمتر احتمال دارد گرفتار موقعیتهای شوند که در آنها آسیب پذیرند. مقابله کننده های موفن افرادی نیستند که فقط بدانند کارها را چگونه باید انجام داد بلکه علاوه بر آن روش نزدیک شدن به موقعیتهای را که برای مواجهه با آنها پاسخ حاضری در دست ندارند می شناسند (ساراسون و ساراسون،1987)

پژوهشگران براساس همین مسایل شناختی، هیجانی و رفتاری فرایند مقابله را در دو گروه عهده قرار می دهند بدین صورت که نخست فرد می تواند به مشکل یا موقعیت خاص که ایجاد شده است تمرکز کند، وسعی کند روشهای تغییر یا اجتناب از آنرا پیدا کند این نوع برخورد بنام مقابله مساله مدار[12] معروف است.

دیگر اینکه اگر موقعیت قابل تغییر نباشد شخص می تواند بر آرام سازی هیجانات مرتبط با موقعیت مشکل متمرکز شود این شیوه رویارویی با مسایل نیز مقابله هیجان مدا3 نامیده شود (لازاروس و فولکمن 1984، به نقل اتکینسون و همکاران،2000) اکثر مردم زمانی که با موقعیت دشوار روبه رو می شوند هر دو نوع مقابله را به کار می گیرد(ریو،1997).

[1] transactional

[2] stanton

[3] langston

[4] optimism

[5] Life-cycle

[6] master

[7] evolutionary

[8] Socio-ecologicol

[9] Intey erutive

[10] Self-control

[11] PROBLEM FOCUS

[12] EMOTION-FOCUS

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد 90صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله دیدگاههای یادگیری و شناختی رفتاری

دیدگاههای یادگیری و شناختی رفتاری

نظریه پردازان افراطی دیدگاه یادگیری سعی کرده اند که با الگوی محرک پاسخ مساله پیچیده اعتیاد را تبیین کنند ولی با توجه به ناکار آمدی این الگو، در درمان و پیشگیری از سوء مصرف ممواد اکثر پژوهشگران به الگوی محرک – ارگانیسم پاسخ روی آورده اند و این الگو را در تبیین و درمان سوء مصرف مواد کارآمد و اثر بخش یافته اند( بندورا، [1]1997،گزوپ،1994)

در رویکرد یادگیری مشاهده ای به عوامل زمینه ساز شناختی رفتاری و عاطفی تواما توجه می شود و در این میان به موضوعات کلیدی چون خویشتن داری [2]خود اثر بخشی و [3] تغییر محیط و رفتار تاکید می شود پژوهشگران زیادی با استفاده از این رویکرد ، طرحهای درمانی متنوعی را برای درمان اختلالات مختلف سوء مصرف مواد فراهم ساخته اند (مارلات و هکماران، 1991 کوپر و همکاران، 1998، آراملی و همکاران 2000)

رویکرد شناختی رفتاری نیز تقریبا مثل طرفداران نظریه یادگیری مشاهده ای به شناخت نگرش افراد، عواطف، هیجانات، رفتار و شیوه های مقابله ای معتادان تاکید دارند (گزوپ 1994) از این دید افراد معتاد قبل از شروع مصرف دارو تا حدودی کمبود مهارتهای شناختی و رفتاری دارند که آسیب پذیری آنان را شدت می بخشد غالبا به نظر می رسد که توان آنها مقابله با چالشهای روزمره زندگی را ندارند، احساسات ایشان بی ثبات است و از افسردگی، اضطراب، مشکلات زندگی بدخلقی و مواردی از این قبیل شکایت می کنند (گیلدر و همکاران ، 1996 دیدگاههای شناختی – رفتاری از جمله آموزش مهارتهای مقابله ای و سبک های مساله کارآمدی خود را در پیشگیری از بروز و نیز پیشگیری از عود مجدد سوء مصرف مواد نشان داده اند (گزوپ، 1994)

استرس یا فشار روانی

همه انسانها به نوعی تحت استرس هستند (اتکینسون [4]و همکاران ، 2000) مردم فشار روانی را در سراسر تاریخ تجربه کرده اند فشار روانی بخشی از روابط انسانی است آن گونه که در هنر و ادبیات تمامی اعصار ثبت شده است در زندگی روزمره فشار روانی به راههای مختلف خود را نشان می دهد (پاول و اندایت، 1990) رویدادهای بیشماری در ما فشار روانی ایجاد می کنند بعضی از این رویدادهای مانند جنگ، حوادث اتمی زلزله، و سیل تغییراتی هستند که عده کثیری از افراد در تحت تاثیر قرار می دهند موارد دیگر از قبیل رفتن به محل جدید تغییر شغل، ازدواج، از دست دادن دوست، ناراحتی از یک بیماری، فقط در زندگی مخفیافراد اثری گذارند، مشکلات روزماره مانند گم کردن کیف پول، گیر افتاد در ترافیک، جرو و بحث با استاد درس نیز می توانند بصورت گونه ای از فشار ها تجربه شوند سرانجام جریان استرس می تواند در درون خود فرد از قبیل اعمال و فعالیتها و یا آرزوهای متعارفی ایجا د شوند(اتکنیسون و همکاران، 2000)

استرس یک موضوع عود است (دیویسون و نیل، 2001 به اتکینسون و همکاران 2000)، و همه افرادآنها را به گونه های مختلفی تجربه می کنند تجارب افراد از فشار روانی به صورت طیف وسیعی از حالات و رفتارها خود را نشان می دهند افراد به هنگام تجربه آن حالاتی از قبیل شادی و شعف و اضطراب ، افسردگی، پرخاشگری و تحریک پذیری نشان می دهند (دیوسیون و نیل، 2001، اتکنیسون و همکاران، 2000، ریو، 1992، ساراسان و سراسون ،1987) با وجود این تعریف استرس مساله مشکلی است (ریو، 1992) شاید بتوان گفت، تعریف و تعیین ماهیت فشار روانی خود یک مساله فشار زا است برای مشخص کردن مفهوم فشار روانی بهتر است نگاهی به چشم انداز تحول تاریخی آن افراخته شود تحول تاریخی تعریف فشار روانی

ظهور پدیده فشار روانی در زمینه مسایل بهداشتی و بهزیستی، مرهون تلاشهای پزشکی بنام هاش میله 1 است. وی براساس یکسری از ماینات و مطالعات که بر روی حیوانات انجام داده سندرم انطباق عمومی 1 را بعنوان پاسخی زیست شناختی به فشار مداوم و مستمر فیزیکی مطرح نموده و تشریع کرد (دیویسون وینل، 2001، پاول و اندایت ، 1990) طبق نظریه سلیه سه مرحله فیزیولوژیکی مخرب وجود دارد اول بدن وارد مرحله هشدار می شود مرحله هشدار برانگیختگی سمپاتیک است بطوری که قلب ششها، و دیگر اندامها فعالیتشان را افزایش می دهند با تداوم استرس بدن وارد مرحله دوم فعالیت سمپاتیک یعنی مرحله مقاومت[5] می شود در طول مدت این مرحله بدن بود ندارد دستگاه عصبی سمپاتیک خود را برای همخوانی بادرخواستهای استرس هماهنگ می کنند اگر در خواستهای استرس برآورده نشود و آنها ادامه یابند بدن وارد مرحله آخریعنی فرسودگی [6] می شود در مرحله فرسودگی بدن بالاخره مقاومتش را از دست می دهد به طوری که اندامهای بدن در معرض آسیب قرار می گیرد (ریو1992) اگر طی مرحله فرسودگی استرس تداوم یابد ارگانیسم می میرد یا آسیب برگشت ناپذیری پیدا می کند(سلیه، 1950، به نقل از دیوسیون و نیل، 2001)

بالاخره مفهوم سلیه از استرس در ادبیات روانشناسی را یافت بعضی از پژوهشگران راه و سیله را ادامه داده و همچنان استرس را بعنوان پاسخی به شرایط محیطی در نظر گرفته اند و آنها را بر پایه ملاکهای مختلفی همچون  آشفتگی هیجانی[7] و تخریب عملکرد تعریف کردند (ساراسون و سارسون، 1987 دیوسیون و نیل، 2001 مشکل این تعریف مبتنی بر پاسخ به استرس آن است که ملاکها کاملا مشخص 1 نیستند. تغییرات و روانشناختی در بدن می توانند در پاسخ به یک تعداد محرکها از قبیل ورزش عشق و یک حادثه از لذت بخش روی دهند که ما آنها را فشار زا نمی یابیم (ریو 1992 اتکیسون و همکاران 2000)

بعضی دیگر از پژوهشگران به استرس بعنوان یک محرک می نگرند و اغلب آن ها را به عنوان فشار امور اشاره قرار داده و با فهرستی بلند از شرایط محیطی شوک الکتریکی، بدهکاری، محرک غیر قابل کنترل، رویدادهای فاجعه اخیر زندگی، حروبحثهای روزانه، و محدودیت از خواب تعریف کردند.

محرکی که فشار زا تلقی می شود می تواند، عهده (مرگ فرد مورد علاقه)، خفیف (جروبحثهای روزانه، گیرکردن در ترافیک)، شدید (شکست در امتحان)، مومن (محیط شغلی ناخوشایند بلند مدت باشد اکثر این حوادث فشارزا تجاربی هستند که مردم آنها را ناخوشایند درک می کنند (اتکینسون و همکاران،2000) کارها و عقاید – و راهه را در این گروه می توان قرار داد (دیوسیون و نیل، 2001،ریو،1992)، تعریفهای مبتنی به پاسخ [8] نیز همانند تعریفهای مبتنی به محرک [9] با مشکلاتی مواجه هستند. تصریح واقعی آنچه یک فشار زا را بوجود می آورد دشوار است. بعنوان مثال، علیرغم اینکه ازدواح منفی نبوده و معمولا رویداد مثبتی است بعنوان یک فشارزا در نظر گرفته می شود، چون انطباق با آن لازم است. بعلاوه افراد در حد زیادی در کیفیت پاسخ به رویدادهای زندگی تفاوت را یک حادثه واحد در افراد به یک میزنان فشار روانی بوجود نمی آورد برای مثال خانواده ای که خانه خود را در یک سیل از دست داده اند و پول کافی برای بازسازی ندارند بدلیل داشتن یک شبکه قدرتمند از دوستان صمیمی در دور و برخورد نسبت به خانواده ای که نه پول   برای بازسازی ندارند بدلیل داشتن یک شبکه قدرتمند از دوستان صمیمی در دور و برخورد نسبت به خانواده ای که نه پول کافی برای بازسازی دارند و نه شبکه اجتماعی جهت کسب حمایت برخوردار هستند رویداد را کمتر می یایند (دیویسون و نیل،2001،کیرما یرو تایلند،1997) .

بعضی از افراد معتقدند که امکان ندارد، بطور عینی رویداد ما یا کیفیت موقعیتها را بعنوان فشار زاهای دو انتسناتی تعریف نمود، آنها بر جنبه های شناختهی استرس تاکید می کنند یعنی ها چگونه تعیین کنند های محیطی را درک کرده یا ارزیابی می کنیم (دیوسیون و نیل ،200، اتکنیسون و همکاران، 2000، ریو، 1992) بسیاری از پژوهشگران دلیل تنوع و متعدد پاسخهای فردی را این می دانند که فشار زا بودن رویداد حداقل بطور جزئی به این امر وابسته است که آن رویدادها از سوی فرد چگونه ارزیابی سنجیده می شود (بروین 1988، کلایلک[10] 1998.(

[1] Bandura

[2] Self-control

[3] Self-efficacy

[4] Atkinson

[5] resistance

[6] exhaustion

[7] Emotional apset

[8] Respone-bused

[9] Stimalas-based

[10] Kleinke

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد 90صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر چشم انداز تاریخی سوء مصرف مواد

 بررسی مطالعات پیشین

چشم انداز تاریخی سوء مصرف مواد

از دوران پیش از تاریخ انسان جهت کاهش درد جسمی یا تغییر حالت هشیاری از انواع مواد استفاده کردند (دیویسون و نیل، 2001) علاوه بر مسابقه بسیار طولانی مصرف مواد، تقریبا اقوام مختلف آن را به صورتهای متنوع مورد استفاده قرار می دهند (صالحی،1371) تریاک یک منبع اساسی برای سوء مصرف مواد است که حداقل از زمانی سو مری ها در 700 سال پیش از میلاد وجود داشته است (کاستلو و کاستلو،1992) در چند دهه اخیر میزان افراد معتاد یک بحث مفهومی گسسته است تلقی های غیر اخلاقی و جرم از اعتیاد به عقیده نویسندگی و مشاهد گران در قرن نوزدهم بر می گردد آنان این مساله را بعنوان هدفی قابل رویت برای انقلابهای متعدد اجتماعی بر علیه سیاستمداران جاه طلب و دیوان سالارها مطرح کرده اند به تدریج چهره اعتیاد بعنوان یک بیماری قابل درمان عوض می شود.(ماستو، 1997) با افزایش تئوریهای پزشکی در زمینه اعتیاد، نظریه های اجتماعی و روانشناسی نیز وارد صحنه شده روشهای قدیمی برای سازه با اعتیاد دبدست آورده (کاپلان ، سادوک و گرپ،1994)

جنبه های اجتماعی اعتیاد

به نظر دوم سوم افکار عمومی، سوء مصرف مواد برتر از 25 سال پیش شده است و چهار پنجم مسئولین سیاسی سوء مصرف الکل و مواد را مهمترین مساله جوامع خود قلمداد می کنند حتی بیش از حل اسلحه و فعالیت گروههای مجرم و غیر قانونی (فاکئو، [1]1997) تا جائیکه امروزه می بینیم یکی از کاندید هایی ریاست جمهوری کشور بزرگی مثل امریکا از برنامه های خود در مورد اعتیاد بعنوان یک موضوع تبلیغاتی استفاده کرده است (کاپلان ، ساروک و گرپ، 1994) طی ارزیابی اخیر در مورد زیانهای سوء مصرف مواد میزان آن بیش از 290 میلیارد دلار برآورده شده است.

(نیدل من ، مک نیلی و دراکر[2] 1997) این زیانها و ضررهای متعدد کشورهای مختلف آنان را مجبور کرده است تا روشهای جدید و موثری برای مقابله با آن در پیش بگیرند. مهر یار و جزایری،1377)

میزان شیوع

در سالهای اخیر 550000 مصرف کننده دائمی هروئین و جود داشته اند حدود 2/1 میلیون امریکایی هروئین مصرف کرده اند تعداد جوانان معتاد به هروئین در مقایسه با سالهای 1990 افزایش یافته است (وینیک[3] 1997) در کشور ایران تحقیقات همه گیری شناسی معتبری تابحال ارائه نشده است و سخنانی که در رابطه با میزان شیوع طرح شده براساس حدس و گمان بوده است و لی توافق اکثر افراد در این است که حداقل یک میلیون معتاد به مواد افیونی در کشور وجود دارد و این تعداد البته شامل افرادی که بطور تفریحی مواد مصرف می کنند طی شود (مهریار و جزایری1377) طی پژوهش که در کشور ایران انجام پذیرفته معلوم شده است که متوسط سن معتادین 32 سال و متوسط شن شیوع مصرف مواد 22 سالگی می باشد.

مهمترین حامل مخاطره آمیز برای مصرف مواد وجود مصرف کننده مواد در اعضای خانواده بوده است که در 47% معتادین ذکر شده است حدود 72% از معتادین تریاک، 40% و هروئین و 22% شیوه مصرف می کنند، 16% از معتادان به شیوه تزریق مواد مصرف می کند (رحیمی 1379)

دیدگاههای مربوطه به سوء مصرف مواد

دیدگاه زیست شناختی و پزشکی

دیدگاه پزشکی اولین دیدگاهی است که به اعتیادبه چشم یک اختلال نگریسته است (دیوسیون و نیل (2) 201) تحقیقات مختلفی در زمینه پایه های زیست شناختی اعتیاد انجامی می گیرد در سال 1974 آنکلفالین یک پناپپتید در ونزا با اثرات شبیه به تریاک شناسایی شد این کشف به شناسایی سه طبقه از مواد در ونزا در مغز از جمله اندودفین ها و آنکلفالین ها منجر شد اندوفین ها در انتقال عصبی و وقفه دادن درد، درگیر هستند. این مواد وقتی کسی از نظر جسمی آسیب می بیند آزاد  شده و تا حدودی مسئول فقدان درد در ضمن تصادفات حاد هستند. اثرات اولیه ترکیبات تریاک و شبه تریاک از طریق گیرنده های مواد افیونی اعمال می شود (کاپلان، ساروک و گروپ، 1994).

فرد مبتلا به اختلال وابسته به مواد افیونی ممکن است کاهش فعالیت با فشار ژنتیکی در سیستم افیونی دانسته باشد این کاهش فعالیت ممکن است نتیجه کمتر بودن تعداد یا حساسیت کنند گیرندهای افیونی، آزاد شدن کمتر مواد افیونی در ونزا یا غلظت بالای آنتا گونیتهای مغزیمواد افیونی در ونزا بوده باشد (کاپلان، ساروک و گرپ، 1994) یکی از پایه های خود نورولوژیکی مهم که واسطه اثرات تقویت کنندگی سوء مصرف مواد است سیستم میان مغزی دو پایین است که هسته های سلول آن در ناحیه تگفمتال بطنی است و مغز قدامی، خصوصا هسته آکومبنس را عصب می دهند (گیله و هکاران، 1996) این راههای دو پامینی [4]بخشی از سیستم پاداش فیزیولوژیکی را تشکیل می دهد که خاصیت بالا بردن فراوانی رفتارهای فعال کننده آن را دارد این دیدگاه تبین های  بسیار جالبی در مورد وابستگی، تحمل و داور و فراهم ساخته اند و همینطور تا حدودی زمینه های ژنتیک سوء مصرف مواد را آشکار ساخته اند.

دیدگاه اجتماعی

نظریه های جامعه شناسی اعتیاد را یک مساله اجتماعی تلقی کرده و و سعی می کند آنها را از این دید بررسی کرده و تحقیق کنند براساس پژوهشهای انجام یافته معلوم شده است که وابستگی به مواد افیونی محدود به طبقات پایین اجتماعی اقتصادی نیست هر چند میزان بروز وابستگی در این گروه از طبقات اجتماعی، اقتصادی بالاتر است انواعی از عوامل اجتماعی وابسته به فقر بشری احتمالا در وابستگی به مواد افیونی دخالت دارند حدوده 50% مصرف کننده های هروئین در شهر ها کودکان تک والدیا والدین از هم جدا شده هستند و از خانواده هایی برآمده اند که درآنها حداقل یک عضو مبتلا به اختلال وجود دارد (کاپلان ، سادوک و گرپ، 1994) خطر سوء مصرف دارد در جوامعی بالاست که به نوعی نسبت به مصرف دارو و سهل انگار هستند ممکن است در گروههای همتا جوان برای صرف دارو به منظور کسب شان و قابلیت تحت فشار اجتماعی قرار گیرد.

بعضی از پژوهشها، شواهدی نشان داده اند منبی اینکه مصرف دارو توسط افراد را می توان با توجه به مصرف مواد توسط همتاهای او پیش بینی کرد شوادی 1992 به نقل از گیله و همکاران 1996)

بین سوء مصرف دارو و شاخصهای  محدودیت اجتماعی نظیر بیکاری و بی خانمانی رابطه وجود دارد (گیلدر همکاران ، 1996 گزوپ1994) از عوامل دیگری که در دیدگاهههای اجتماعی مطرح است قابلیت وسول دار و توسط افراد می باشد استفاده از دارو های نسخه شده که به راحتی از اکثر داروخانه ها قابل وصول است بعضی ا ز داروها مثل نیکوتین که به راحتی قابل وصول است مواد مخدرهم که در اکثر کشورها از طریق قاچاق قابل وصول است دیدگاههای جامعه شناختی اطلاعات بسیار زیادی در زمینه سوء مصرف مواد فراهم ساخته اند.

دیدگاه روان تحلیلی

در مقالات روان تحلیلی رفتار معتاد به مواد مخدر برحسب تثبیت لیبیدو با پیشرفت به سطوح پیش تناسلی، دهانی یا حتی سطح ابتدای تررشد  روانی جنسی توصیف شده است اکثر نظریه پردازان روانی تحلیلی بیش از همه روی حالات دهانی تاکید کرده اند نیاز به توضیح روابط سوء مصرف مواد ، دفاع، کنترل تکانه اختلالات عاطفی و مکانیسم های انطباقی باعث شده تا روان تحلیل گران معاصر بیشتر بوده ظابطه بندی روانشناسی ایگو را تاکید کنند غالبا تصور می شود آسیب دیدگی شدید ایگو با سوء مصرف دارو رابطه دارد و حاکی از آشفتگی های عمیق مربوط به رشد می باشد در نظریه های معاصر مسایل مربوط به رابطه بین ایگو عواطف به عنوان یک ناحیه کلیدی موضوع اعتیاد مطرح شده است.

[1] falco

[2] Nedelmann,Mcveely g Druckel

[3] Ved elman

[4] Mindbrain dopmin system

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد 90صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به افیون یا مواد مخدر

افیون یا مواد مخدر

کلمات Opioid , opiate از واژه opium عصاره خشخاش[1] اخذ شده است که حاوی تقریبا 20 نوع آکالوئید تریاک از جمله مورفین می باشد. راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی (1994) واژه opioid را به عنوان در برگیرنده opiate هر گونه فراوده یا مشتقات تریاک همینطور opioid یک ماده مخدر مصنوعی که از نظر تاثیر opiate  اما از مشتقیات تریاک نیست به کار برده است (کاپلان، مادک  و گرپ 1994)

مواد افیونی شامل افیونهای طبیعی مثل مورفین افیونهای نیمه صناعی مثل هروئین و افیونهای مصنوعی دارای عمل شبیه به مورفین (مانند کدوئین، هیدرومورفون، متادون، اوکی کادون، هپیویوین و فنتانیل است ساراسون و ساراسون 1987 کاپلان، سادوک و گرپ 1994 ) در کشور ایران را بهترین ماده افیونی تریاک است مهریار و جزایری 1377).

عبارت اختلال مصرف مواد در راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی (1994) یا اختلالات ناشی از داروهای رونگردان نظام بین المللی طبقه بندی بیماریهای روانی (1992) در اشاره به اختلالاتی مورد استفاده قرار می گیرند که از سوء مصرف الکل داروهای روانگردان و سایر مواد شیمیایی نظیر حلالهای قرار ناشی می شوند.

در سیستم های طبقه بندی راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی و نظام بین المللی طبقه بندی بیماری های روانی طبقات مشابهی برای اختلالات مصرف مواد بکار برده اند اما آنها را بطور متفاوتی گروه بندی کرده اند. در هر دو طرح اختلالات زیر شناخته می شوند مسمومیت یا مستی[2] یا سوء مصرف[3] یا مصرف مضر[4] ،وابستگی[5] ، حالات ترک[6] اختلالات پسیکوتیک و سندرم های نسیانی (گیلدر و همکاران 1994).

هم راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی و هم نظام بین المللی طبقه بندی بیماری های روانی تعریفهای برای مسمومیت (مستی) ارائه کرده اند. در هر دو سیستم مسمومیت یک سندرم گذرنده ناشی از مصرف اخیر یک ماده تلقی می شود که اختلال جسمی و ورانی بالینی قابل ملاحظه به وجود می آورد.

– اصطلاحات سوء مصرف و راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی و مصرف مضر در نظام بین المللی طبقه بندی بیماریهای روانی به الگوی غیر انطباقی مصرف مواد اطلاق می شود که به سلامتی به مفهوم کلی آسیب می رسانند.

– اصطلاح وابستگی به پدیده های جسمی و روانشناختی خاص اطلاق می شود که در نتیجه مصرف مورد یک ماده پدید می آیند. ملاکهای تشخیص وابستگی در راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی و نظام بین المللی طبقه بندی بیماریهای روانی مشابه و شامل میل شدید برای مصرف ماده بی توجهی فرایند نسبت به راههای دیگر کسب رضایت، پیدایش تحمل و حالت ترک فیزیکی می باشد.

– تحمل[7] حالتی است که در آن پس از تجویز مکرر دارد و تاثیر کمتری ایجاد می کند یا برای ایجاد همان تاثیر دوزهای فرایند ضرورت می یابد حالت ترک گروهی از علایم و نشانه های است که به هنگام کاهش مقدار یا قطع دارو ظاهر شده و برای مدتی محدود دوام می یابد. ماهیت حالت ترک بستگی به طبقه مواد مورد استفاده دارد و گلیدر و همکاران 1996)

ملاکهای دو سیستم طبقه بندی اختلالات مربوط، سوء مصرف مواد به ترتیب ذیل هستند:

– ملاکهای مصرف مضر در نظام بین المللی طبقه بندی بیماری روانی (1992)

– الگوی مصرف مواد روانگردان برای سلامتی مضر است آسیب ممکن است مربوط به سلامت جسمی یا روانی باشد

– ملاکهای وابستگی در نظام بین المللی طبقه بندی بیماری های روانی (1992)

(A) تشخیص وابستگی زمانی گذاشته می شود که سه تا (یا بیشتر) از علایم در طول یک سال قبل تجربه شده یا نشان داده می شود:

1- میل یا احساس اجبار قوی برای مصرف ماده

2- اشکال در کنترل مصرف مواد از نظر شروع به ختم یا سطح مصرف

3- حالت ترک فیزیولوژیک وقتی ماده مصرفی قطع شده یا کاهش یابد و با یکی از ویژگیهای زیر تظاهر کند

4- سندرم ترک مشخص آن ماد ه یا مصرف همان ماده (یا ماده مشابه) به منظور رفع یا اجتناب از علایم ترک

5- قرائن تحمل، نظیر لزوم افزایش ماده رونگردان برای کسب آثاری که در ابتدا با دوزهای
پائین تری بدست می آمد

6- بی توجهی پیشرونده نسبت به لذات و علائق دیگر به دلیل مصرف مواد روانگردان و وقت بیشتری که برای تهیه مصرف یا رفع آثار ماده ضروری است.

7- ادامه مصرف مواد علیرغم قرائن آشکار پیامدهای زیانبار جسمی یا روانی به نقل از نظام
بین المللی طبقه بندی بیماریهای روانی 1992)

ملاکهای تشخیص برای وابستگی به مواد در راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی 1994)

الگوی غیر انطباقی مصرف یک ماده که به ناراحتی قابل ملاحظه از نظر بالینی منجر می شود و با سه تا یا بیشتر از علایم زیر که زمانی در طول 124 ماه روی می دهند تظاهر می کند:

1- تحمل که با هر یک از حالات زیر تعیین می شود:

(A) نیاز به مقادیر بسیار بالاتریک ماده برای رسیدن به مسمومیت دستی یا تاثیر دلخواه

(B) کاهش قابل ملاحظه تاثیر با ارائه مصرف همان مقدار ماده

2- ترک کار با هر یک از حالات زیر تعیین می شود:

(A) سندرم ترک مشخص برای ماده

(B) همان ماده یا ماده مشابه برای رفع یا جلوگیری از علایم ترک مصرف می شود

3- ماده غالبا به مقادیری بیشتر و دوره طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف می شود.

4- میل دایم با تلاشهای ناموفق برای کاهش یا کنترل مصرف ماده موجود دارد.

5- وقت زیادی در فعالیتهای لازم برای بدست آوردن ماده، مصرف ماده یا رهایی از آثار ماده مصرف می شود

6- فعالیت مهم اجتماعی، شغلی و تفریحی به خاطر مصرف ماده کنار گذاشته می شود

7- ادامه مصرف علی رغم آگاهی به مسایل مستمر یا عود کننده جسمی یا روانشناختی که احتمالا از مصرف ماده ناشی شده یا در نتیجه آن تشدید می شود (به نقل از راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی 1994)

ملاکهای تشخیص برای سوء مصرف مواد در راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی (1994)

8- الگوی غیر انطباقی مصرف یک ماده که از نظر بالینی به ناراحتی قابل ملاحظه ای منجر می شود و با یک یا بیشتر از علایم زیر که زمانی در طول 12 ماه روی می دهند تظاهر می کند:

1) مصرف تکراری مواد که به ناتوانی در برآوردن متعهد مربوط به نقش در کار مدرسه یا خانه منجر می شود.

2) مصرف مکرر مواد موقعیتهایی که در آنها مصرف ماده از نظر فیزیکی خطرناک است.

3) مسایل قانونی تکراری مربوط به مواد

4) مصرف مداوم علیرغم مسایل اجتماعی پایین فردی ناشی یا تشدید شده تحت تاثیر ماده

B- هرگز ملاکهای وابستگی مواد را برای ماده مزبور نداشته است (به نقل از راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی 1994)

متغیرهای تحقیق

وابستگی به مواد مخدر

این اختلال در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی به این صورت تعریف شده است «اصطلاح وابستگی» به پدیده ای جسمی و روانشناختی خاص اطلاق می شود که در نتیجه مصرف مکرر یک ماده پدید می آیند، در پژوهش حاضر تشخیص اختلال یا استفاده از مصاحبه براساس ملاکهای راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی (1994) انجام خواهد گرفت.

سبکهای حل مسئله[8]

سبکهای حل مساله عبارتست از فرایند شناختی – رفتاری خود رهنمون که فرد با استفاده از آن تلاش می کند راههای مقابله موثر یا انطباقی به مشکلات زندگی روزمره را بیابد (دزوریلا و چنج 1995) این فرایند های حل مساله در شش سطح انجام می پذیرد 1- بی یاوری 2- کنترل حل مساله 3- شیوه خلاقیت 4- اعتماد در حل مساله 5- شیوه اجتناب 6- شیوه تقرب کسیدی و لانگ [9] 1996 به نقل از محمدی) 1377

مقابله [10]

مقابله فرایندهای است که طی آن خود به اداره خواستهایی می پردازد که فراتر از منابع و توانایهای شخص بوده و تهدید کننده هستند (لاز اروی و فولکمن ، 1984 به نقل از ریو، 1992) از لازاروس و فولکن(1998) براساس یک مصری مطالعات تجربی انواع مختلف شیوه مقابله را مشخص کرده اند که عبارتند از مقابله رویاروی گر[11] 2- دوری جویی[12] 3- خویشتن داری[13] جستجوی حمایت اجتماعی [14]5- مسئولیت پذیری 6- گریز اجتناب[15] 7- حل مدبرانه مساله [16]

8- بازبراورده مثبت مساله[17]

به نقل از اقاجانی،1377).

 

[1]Frydenbery

[2] intoxication

[3] abuse

[4] Harm ful abuse

[5] dependence

[6] Withdraw states

[7] tolerance

Problem – solving styles[8]

[9] coping

[10] Cassidy glong

[11] Confronting coping

[12] Distancing

[13] Self-controlling

[14] Seeking socil sapport

[15] Accepting responsibility

[16] Escape-avoidance

[17] Planful problem-solving

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد 90صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه