پایان نامه ارشد بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور کارکنان بانک ملت

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

۲-۱-۱- تعريف توانمندسازي

تعاريف گوناگوني از واژه توانمندسازي [۱]توسط محققين در اين زمنيه ارائه شده است :

 • توانمندسازي عبارت است از شناختن ارزش افراد و سهمي که مي توانند در انجام امور داشته باشند (Constanse & Mark,2002,24).
 • توانمندسازي نيروي انساني يعني ايجاد مجموعه ظرفيت هاي لازم در کارکنان براي قادر ساختن آنان به ايجاد ارزش افزوده در سازمان و ايفاي نقش و مسئوليتي که در سازمان به عهده دارند ، توام با کارايي و اثربخشي است (Conger& Kanungo,2002,13).
 • توانمندسازي عبارت است از توسعه و گسترش قابليت و شايستگي افراد براي نيل به بهبود مستمر در عملکرد سازمان مي باشد . (Richard& Raymond,2000,12).
 • توانمندسازي در مفهوم سازماني عبارت است از تغيير در فرهنگ و شهامت در ايجاد و هدايت يک محيط سازماني (Kyle,2005,88).
 • توانمندسازي عبارت است از طراحي و ساخت سازمان به نحوي که افراد ضمن کنترل خود ، آمادگي قبول مسئوليت هاي بيشتري را نيز داشته باشند .(ايران زاده و بابائي هروي ، ۱۳۸۹، ۴)

[۱] Empowerment

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعي:

 • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خوداثربخشي (احساس شايستگي) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني
 • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين مهم بودن (احساس معني داربودن)کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
 • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين احساس موثر بودن (پذيرش نتيجه شخصي ، تاثيرگذاري) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
 • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خودمختاري (احساس داشتن حق انتخاب ، استقلال) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

۲-۱-۱-۱- پيشينه تاريخي توانمندسازي

توانمندسازي در دوران مديريت علمي در کانون توجه صاحب نظران مديريت نبوده است . بعد از نهضت روابط انساني مسائلي مانند رضايت شغلي ، غني سازي شغلي و رهبري دموکراتيک مطرح شد و توانمندسازي کارکنان به عنوان يک هدف مهم و حياتي سازمان مطرح گرديد.

توانمندسازي به عنوان ايده اي مرتبط با عملکرد سازمان ، آشکارترين ريشه هايش را در تشريح نظريه Y داگلاس مک گريگور [۱](۱۹۶۰)  در کتاب چهره انساني سازمان” دارد . اين نظريه مبتني بر ايجاد شرايطي براي حرکت افراد به سمت کسب اهداف به جاي سرپرستي و هدايت تلاش هايشان مي باشد .نظريه Y داگلاس مک گريگور و ساير عقايد و تجربيات به منظور توانمندسازي کارکنان مفروضات مشترکي دارد که نمايان ترين آنها عبارتند از :

 1. سازمانهاي تجاري و صنعتي فقط بخشي از منابع فکري کارکنان را به کار مي گيرند .
 2. کنترل ، تنها يا بهترين شيوه نيل به اهداف سازماني نيست و آن شيوه اي غير ممکن براي نيل به عملکرد سازمني عالي و بهبود مستمر است . افراد و تيم ها هنگامي موثرند که فرصت اعمال نظارت در کارشان به آنها داده شود .
 3. شايستگس و صلاحيت مختص تعدادي افراد متخصص نيست بلکه به طور وسيعي در همه سطوح يک سازمان پخش مي شود .
 4. کارکنان نسبت به اموري که به آنها نفوذ داشته و از آنها تجاربي کسب کرده اند مالکيت شخصي و احساس مسئوليت بيشتري دارند .

[۱] Douglas MC Gregor

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعي:

 • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خوداثربخشي (احساس شايستگي) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني
 • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين مهم بودن (احساس معني داربودن)کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
 • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين احساس موثر بودن (پذيرش نتيجه شخصي ، تاثيرگذاري) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
 • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خودمختاري (احساس داشتن حق انتخاب ، استقلال) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

دانلود پایان نامه ارشد بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

۲-۱-۱-۲- تعاريف توانمندسازي نيروي انساني

با بررسي ادبيات مديريت و سازمان تعاريف توانمندسازي نيروي انساني را مي توان به دسته طبقه بندي نمود.

 1. توانمندسازي به عنوان تفويض اختيار

اسکات وژافه (۱۹۹۱) مي گويند :” توانمندسازي يک راه اساساً متفاوت براي کارکردن انسان ها يکديگر است بدين معنا که :

 • کارکنان احساس مي کنند که نه فقط در مورد انجام دادن وظايف خودشان بلکه نسبت به بهتر کارکردن کل سازمان مسئوليت دارند.
 • تيم هاي کاري به طور مستمر براي بهبود عملکرد و دستيابي به سطح بالاتري از بهره وري با هم کارمي کنند.
 • ساختار سازمان ها به گونه اي طراحي شده است که افراد در مي يابند که مي توانند براي تحقق نتايج مورد نظرشان کارکنند نه اينکه صرفاً اداي تکليف کنند. (اسکات و ژافه، ۱۳۷۵، ۲۰)
 • توانمندسازي را تفويض اختيار به کارمندان براي اتخاذ تصميمات مناسب بدون آنکه در ابتدا به تاييد مقامات فرادست برسد مي دانند .فوي [۱] (۱۹۹۷) توانمندسازي را توزيع قدرت تصميم گيري به افرادي که آن را در سازمان ندارند ، مي داند .

آنچه از تعاريف فوق حاصل مي شود اين است که مديران وقتي مي توانند کارکنان را توانمندسازند که اطلاعات سازماني را در اختيار آنان گذاشته ، ساختارسازماني را بازسازي کرده ، تيم هاي کاري را جايگزين سلسله مراتب نموده ، فرصت هاي آموزشي را فراهم کرده و… لذا تمام اين اقدامات مديريتي بخشي از فرايند توانمندسازي مي باشد .(عبدالهي و نوه ابراهيم ، ۱۳۸۵ ،۳۰)

[۱] FOY

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعي:

 • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خوداثربخشي (احساس شايستگي) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني
 • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين مهم بودن (احساس معني داربودن)کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
 • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين احساس موثر بودن (پذيرش نتيجه شخصي ، تاثيرگذاري) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
 • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خودمختاري (احساس داشتن حق انتخاب ، استقلال) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

 1. توانمندسازي به عنوان ايجاد انگيزش

کانگر و کانانگو (۱۹۹۸) توانمندسازي را فرايند افزايش احساس خودکارآمدي[۱] در افراد از طريق شناسايي و حذف شرايطي که موجب ناتواني کارکنان شده است مي دانند .

آنان توانمندسازي را به عنوان يک رويکرد انگيزشي به معني قادر بودن[۲] (نه تفويض قدرت )           مي دانند.اين دو نويسنده الگوي توانمندسازي را متشکل از ۵ مرحله مي دانند .

 

 • مرحله اول : شناسايي و حفظ شرايطي که موجب روان شناختي بي قدرتي در کارکنان شده است .عواملي که باعث پايين آمدن باورهاي خودکارآمدي در کارکنان مي شود عبارتند از :

الف) تغييرات سازماني

ب ) ساختار سازماني

ج) نظام پاداش دهي

در سازمانهاي ديوان سالار که قوانين و مقررات هدايت کننده رفتار کارکنان مي باشند ، از ابراز عقايد جلوگيري به عمل مي آيد ، استقلال و آزادي عمل کارکنان محدود شده و بي عدالتي در توزيع قدرت ايجاد مي گردد که نهايتاً به کاهش حسن خودکارآمدي منجر مي شود.

 • مرحله دوم : بکارگيري فنون و راهبردهاي مديريتي ؛ راهبردهاي رهبري يا مديريت تواناساز عبارتند از : مديريت مشارکتي ، اهداف معني دار شخص ، نظام بازخورد ، الگوسازي، پاداش هاي مبتني بر شايستگي و غناي شغلي.

[۱] Self  Efficacy

[۲] To Enable

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعي:

 • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خوداثربخشي (احساس شايستگي) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني
 • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين مهم بودن (احساس معني داربودن)کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
 • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين احساس موثر بودن (پذيرش نتيجه شخصي ، تاثيرگذاري) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
 • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خودمختاري (احساس داشتن حق انتخاب ، استقلال) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان:دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

 1. توانمندسازي روان شناختي

توماس و ولتهوس (۱۹۹۰) ، توانمندسازي روان شناختي را مفهومي چندبعدي مي دانند و آن را به عنوان فرايند افزايش انگيزش دروني شغل[۱] مي دانند و تعريف کامل تري از توانمندسازي روان شناختي به عنوان مجموعه اي حوزه هاي شناختي انگيزش ارائه مي دهند که علاوه بر خود کارآمدي ، سه حوزه ديگر شناختي حق انتخاب[۲] (خودمختاري [۳]، معني داربودن[۴] و موثر بودن[۵] ) را نيز شامل مي شود و نهايتاً آنان در الگوي خود به فرايندهاي شناختي توجه دارند .الگوي آنان در شکل زير نشان داده شده است .

اين الگو شبيه زنجيره يادگيري اجتماعي محرک ، ارگانيزم ، رفتارو پاسخ (SOBC)[6]  مي باشد و تمرکز آن بر فرايندهاي شناختي فردي است .اين الگو از ۶ عنصر (حلقه) تشکيل شده است .

چرخه مداوم سه عنصر : شرايط محيطي[۷] ، ارزيابي هاي وظيفه [۸]و رفتار ( عناصر ۱و۲و۳) هسته اصلي الگو را تشکيل مي دهند . شرايط  مانند سبک رهبري ، تفويض اختيار ، طراحي شغل و نظام پاداش دهي داده هايي را براي افراد در مورد پيامدهاي ارزيابي وظيفه ، شرايط و وقايع مربوط به رفتار آتي را فراهم    مي کنند .اين داده ها ارزيابي وظيفه اي شخصي (موثر بودن ، شايستگي ، بامعني بودن و حق انتخاب ) را شکل مي دهند به اين معنا که ارزيابي هاي وظيفه رفتار فرد را نيرومند و حفظ مي کنند و سپس اين رفتار بر وقايع محيطي اثر مي گذارند .

[۱] Intrinsic Task Mitivation

[۲] Choice

[۳] Self-Determinatior

[۴] Meaning

[۵] Impact

[۶] Stimulus ,Organism,Behavior & Consequence

[۷] Enviromental  Events

[۸] Task  Assesments

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعي:

 • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خوداثربخشي (احساس شايستگي) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني
 • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين مهم بودن (احساس معني داربودن)کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
 • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين احساس موثر بودن (پذيرش نتيجه شخصي ، تاثيرگذاري) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
 • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خودمختاري (احساس داشتن حق انتخاب ، استقلال) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان-پایان نامه ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

۲-۱-۱-۳- ضرورت و اهميت توانمندسازي نيروي انساني

اخيراً تلاش هاي زيادي براي بهبود و اصلاح سازمانها انجام شده است که عمدتاً حول موضوعاتي مانند کاهش سلسله مراتب و ديوان سالاري ، تشکيل تيم هاي فعال و مشارکت در تصميم گيري در پايين ترين رده سازماني مي باشد . نوآفريني سازمانها و گرايش آنان به سوي شرکتي شدن و تمرکز زدايي به علت عدم انعطاف پذيري در ساختارهاي سنتي ، جنبشي ايجاد کرده است که به نقش کارمند و نياز به توانمندي آنها به عنوان مرکز ثقل هرگونه تلاش براي حذف ديوان سالاري و بهبود خدمات به مشتريان مورد تاييد جدي قرار گرفته است . توانمندسازي ، حرکت از نظام تصميم گيري سلسله مراتبي توسط مديران به نظام کاهش سلسله مراتب کنترل و تصميم گيري توسط رده هاي پايين مي باشد .

اسبورن و گيلبر[۱] در سال ۱۹۹۷ در کتاب خود تحت عنوان” حذف ديوان سالاري :پنج استراتژي براي نوآفريني دولت” پيشنهاد کرده اند که :” بهترين راه براي کاهش بوروکراسي ، تاکيد بر تقاضاي مشتري به جاي تقاضاي مديريت از طريق توانمندسازي کارکنان مي باشد.” (Shelton,2002,101)

فرايند توانمندسازي به تفويض اختيار تصميم گيري در پايين ترين سطح ممکن سازماني نيازمند است .هدف اصلي توانمندسازي اين است که سلسله مراتب سنتي ديوان سالاري کاهش داده شود . توانمندسازي در واقع به نيازهاي مشتريان (نه نيازهاي سازمان ) تاکيد دارد .اگر بخواهيم که کارکنان به سازمان وابستگي و تعهد بيشتري داشته باشند بايد زنجيره فرماندهي بين کارمند و مدير تغيير يابد . مي توان گفت که شدت علاقه به توانمندسازي کارکنان در ميان مديران سازمانها و محققان بدون دليل نيست .

[۱] Osborne & Gaebler

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعي:

 • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خوداثربخشي (احساس شايستگي) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني
 • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين مهم بودن (احساس معني داربودن)کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
 • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين احساس موثر بودن (پذيرش نتيجه شخصي ، تاثيرگذاري) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
 • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خودمختاري (احساس داشتن حق انتخاب ، استقلال) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

پایان نامه احساس شایستگی، احساس اعتماد بر توانمند سازی کارکنان اداره کل آموزش

فرضیات تحقیق

فرضیات تحقیق عبارتند از:

-احساس موثربودن برتوانمندسازی کارکنان شاغل دراداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران تاثیرمثبت دارد.

-احساس انتخاب برتوانمندسازی کارکنان شاغل دراداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران تاثیرمثبت دارد.

-احساس شایستگی برتوانمندسازی کارکنان شاغل دراداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران تاثیرمثبت دارد.

-احساس معنی داری برتوانمندسازی کارکنان شاغل دراداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران تاثیرمثبت دارد.

-احساس اعتماد برتوانمندسازی کارکنان شاغل دراداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران تاثیرمثبت دارد.

۱-۶-روش تحقیق

این تحقیق از نظر ماهیت و اهداف و روش جمع آوری داده ها یک تحقیق پیمایشی می باشد. در تحقیقات توصیفی به مطالعه و بررسی رابطه  بین  متغیرها  درفرایندپژوهش می پردازد. متغیرها دستکاری نمی شوند اما بر کشف وجود رابطه بین دو گروه از اطلاعات در خصوص متغیرها در جامعه آماری تاکید می شود( فرهنگی و صفر زاده،۲۸۱:۱۳۸۵). روش به این دلیل توصیفی و پیمایشی می باشد که در آن تعداد محدودی متغیردرزمان حال مطالعه وبه منظوربهبودآینده ودر جهت توصیف، تبیین و کشف صورت می گیرد.

۱-۷- قلمرو تحقیق

۱-۷-۱- قلمرو موضویی :

درحیطه مدیریت مالی،برتوانمندسازی  اداره کل آموزش فنی وحرفه ای در شهر تهران پرداخته خواهد شد

۱-۷-۲- قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی این تحقیق اداره کل آموزش فنی وحرفه ای در شهر تهران است .

۱-۷-۳- قلمرو زمانی :

این تحقیق از تیرماه سال ۱۳۹۳آغاز ودر خرداد ماه سال ۱۳۹۴ خاتمه یافته است . ضمنا بازه زمانی توزیع پرسشنامه مهر ماه ۱۳۹۳ بوده است.

۱-۸-جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری کارکنان شاغل در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران می باشند که تعداد آنها ۱۹۶ نفر می باشد از این جمعیت با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ای  به تعداد ۱۳۰ نفر بدست آمد.

n= =130

 

 

 

۱-۹-روش تجزیه  وتحلیل اطلاعات

در تجزیه و تحلیل پژوهش حاضر با توجه به متغیرها و نوع آنها از نرم افزار spss در دو سطح  سطح آمار توصیفی گرایش های مرکزی شامل« مد، میانگین » و  پس از انجام آزمون کولموگرف- اسمیرنف و تعیین ماهیت توزیع داده ها  چنانچه توزیع داده ها نرمال باشد   از آزمون های پارامتریک(ضریب همبستگی پیرسون« برای متغیرها در سطح سنجش فاصله ای» و آزمون تی مستقل« برای متغیر مستقل اسمی دو گروهی» و  f مستقل« برای متغیر رتبه ای یا اسمی سه گروهی و بالاتر») و چنانچه غیر نرمال باشد از آزمون های ناپارامتریک ( ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون من ویتنی برای متغیرهای دو گروهی و آزمون کروسکال والیس برای متغیرهای سه گروهی و بیشتر) استفاده خواهد شد. و با  توجه به اینکه فرضیه ها علی می باشد برای تعیین ضریب پیش بین از رگرسیون دو متغیره استفاده خواهد شد.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

پایان نامه بررسی و شبیه سازی شتاب سنج MEMS با حساسیت زیاد و نویز کوانتیزاسیون پایین

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – الکترونیک

عنوان:

بررسی و شبیه سازی شتاب سنج MEMS با حساسیت زیاد و نویز کوانتیزاسیون پایین

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

یک شتاب سنج وسیله ای است که شتاب حرکت جسم جامد را اندازه گیری می کند. میکرو شتاب سنج ها برای آشکار کردن نیروهای دینامیکی در یک سیستم مکانیکی در حال حرکت بکار می روند. این شتاب سنج ها به طور وسیع در صنعت اتومبیل استفاده می شوند. از جمله در موارد: سیستم توقف ماشین و سیستم ترمز ضد قفل برای راه اندازی کیسه هوا به منظور امنیت راننده و مسافر و سایر کاربردهای دیگر.

انواع اصلی شتاب سنج ها به قرار زیر می باشد:

1) شتاب سنج پیزورزیستیو: اولین شتاب سنج با تکنولوژی میکرو ماشینی است که توسط ریلانس و آنگل در سال 1979 در دانشگاه استنفورد ساخته شد. مزیت این شتاب سنج ها این است که در سیلیکون به آسانی ساخته می شوند و مدارات مرتبط آنها نسبتا ساده است و سیگنال خروجی امپدانس پایین ایجاد می کنند. یک مانع جدی در استفاده از این سنسورها این است که سیگنال خروجی وابستگی حرارتی شدیدی دارد و سیگنال خروجی نسبتا کوچک است.

2) شتاب سنج های پیزوالکتریک: این شتاب سنج ها به طور معمول از مواد پیزوالکتریک برای آشکار کردن جرم حساسه استفاده می کنند. مزیت آنها این است که این سنسورها پهنای باند وسیع دارند و مانع اساسی این است که این نوع شتا ب سنج ها به سیگنال های شتاب فرکانس پایین و استاتیک پاسخ نمی دهند.

3) شتاب سنج های تونلی: در این شتاب سنج ها برای اندازه گیری موقعیت جرم حساسه از جریان تونلی که از یک نوک تیز به یک الکترود برقرار است استفاده می شود. این مکانیسم آشکارسازی جرم حساسه خیلی حساس است. چندین شتاب سنج بر پایه این اصول گزارش شده است اما هیچ افزاره تجارتی تاکنون ساخته نشده است. مشکل اساسی دیگر در این نوع شتاب سنج ها دریفت طولانی مدت جریان تونلی است و توسط میدان های الکتریکی بالا مواد از نوک برداشته می شوند.

4) شتاب سنج های خازنی: در این شتاب سنج ها برای اندازه گیری موقعیت جرم حساسه از خازنی که بین انگشت های متحرک (که به جرم متحرک متصل هستند) و انگشت های ثابت (که به قاب ثابت متصل هستند ) استفاده می شود. در این پروژه از شتاب سنج خازنی استفاده می کنیم و محدوده پارامترهای مختلف برای یک ش تاب سنج خازنی با حساسیت زیاد و سطح نویز پایین را بدست می آوریم.

مقدمه:

ابزارهای اندازه گیری اینرسی که برپایه سامانه های میکرو الکترو مکانیکی هستند در دهه اخیر پیشرفت چشمگیری داشته اند. شتاب سنج ها و ژیروسکوپ های جدید تجاری ابزارهای اندازه گیری اینرسی را با ابعاد کوچکتر و قیمت کمتر نسبت به نوع غیر MEMS ارائه کرده اند. این سنسورها با قیمت کم و توان مصرفی پایین باعث ایجاد بازارهایی در زمینه خودروسازی و سایر زمینه های صنعتی و تجاری شده اند.

یکی از فاکتورهای بسیار مهم در شتاب سنج های برپایه سامانه ها ی میکرو الکترو مکانیکی فاکتور حساسیت می باشد برای رسیدن به حساسیت بالا نیازمند فرکانس طبیعی پایین هستیم و برای داشتن فرکانس طبیعی پایین باید ثابت فنر کوچک داشته باشیم. بنابراین در فصل اول این پروژه می خواهیم ساختار مکانیکی را طوری طراحی کنیم که در نهایت به فرکانس طبیعی پایین دست یابیم.

داشتن حساسیت بالا باعث می شود که جرم حساسه به ازای شتاب ورودی جابجایی زیادی داشته باشد بنابراین واسط الکتریکی می تواند حتی برای ورودی های کوچک شتاب هم اشباع شود. بنابراین باید جابجایی جرم حساسه را توسط قرار دادن آن در حلقه فی دبک منفی کنترل کنیم. در فصل دوم این پروژه روابط حلقه فیدبک منفی را بدست خواهیم آورد و به بررسی پایداری آن خواهیم پرداخت.

از آنجا که در شتاب سنج MEMS مورد نظر ما شتاب خروجی به صورت دیجیتال است لذا در حلقه فیدبک از یک کوانتایزر استفاده شده است. به همین دلیل وجود نویز کوانتیزاسیون در سیگنال خروجی اجتناب ناپذیر است. در فصل سوم به بررسی راهکارهایی برای کاهش توان نویز کوانتیزاسیون و افزایش SNR و SNDR خواهیم پرداخت و نهایتا در انتهای همین فصل تاثیر پارامترهای سیستم را بر روی پاسخ پله سامانه بررسی خواهیم کرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه جداسازی و تهیه تک­ کلون­ های القاء کننده پرحساسیتی دیررس از لیشمانیا ماژور

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم دارویی

دانشکده فناوری­های نوین، گروه زیست شناسی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((.M.Sc))

گرایش: علوم سلولی و مولکولی

عنوان:

جداسازی و تهیه تک­کلون­های القاء کننده پرحساسیتی دیررس (DTH) از لیشمانیا ماژور و ارزیابی آن­ها به صورت in vitro و invivo در مقایسه با لیشمانین

استاد راهنما:

 جناب آقای دکتر محمد حسین علیمحمدیان

اساتید مشاور:

 سرکارخانم دکتر طاهره ناجی

سرکار خانم دکتر سهیلا اژدری

فهرست مطالب:

خلاصه فارسی…………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 3

فصل اول: کلیات

1-1 تعریف بیماری لیشمانیوز………………………………………………………………… 6

1-1-2 تاریخچه لیشمانیوز در جهان………………………………………………………….. 7

1-1-3 تاریخچه لیشمانیوز در ایران……………………………………………………………. 8

1-2 رده­بندی و طبقه­بندی انگل لیشمانیا…………………………………………………… 9

1-3 مورفولوژی و سیر تکاملی انگل لیشمانیا……………………………………………… 11

1-3-1-1 مورفولوژی انگل……………………………………………………………………… 11

1-3-1-2 شکل بی تاژک (آماستیگوت یا جسم لیشمن)…………………………………. 11

1-3-1-3 شکل تاژک دار (پروماستیگوت)…………………………………………………….. 12

1-3-2-1 سیر تکاملی انگل……………………………………………………………………. 15

1-3-2-2 سیر تکاملی انگل در بدن حشره…………………………………………………… 15

1-3-2-3 پشه خاکی……………………………………………………………………………. 15

1-3-2-4 سیر تکاملی انگل در بدن میزبان مهره دار…………………………………………. 16

1-4  راههای انتقال لیشمانیا به انسان……………………………………………………….. 18

1-4-1 انتقال از طریق نیش پشه خاکی………………………………………………………. 19

1-4-2  انتقال مکانیکی…………………………………………………………………………. 19

1-4-3 انتقال از راه خون……………………………………………………………………….. 19

1-4-4 انتقال مستقیم…………………………………………………………………………… 19

1-5 بیماری­زایی لیشمانیا…………………………………………………………………………. 20

1-5-1 خصوصیات بیماری لیشمانیا………………………………………………………….. 19

1-5-2 لیشمانیوز احشایی……………………………………………………………………….. 20

1-5-3  لیشمانیوز جلدی پس از کالاآزار (PKDL)…………………………………………….. 21

1-5-3-1 لیشمانیوز جلدی و اشکال بالینی آن………………………………………………… 22

1-5-3-2  لیشمانیوز جلدی خشک…………………………………………………………….. 22

1-5-3-3 لیشمانیوز جلدی مرطوب…………………………………………………………….. 22

1-5-3-4 لیشمانیوز جلدی مزمن (Chronic Cutaneous Leisniasihmas)………………….. 23

1-5-3-4-1 شکل لوپوئید یا عود کننده سالک (Lupoid or Recidivan form)………………. 24

1-5-3-5  لیشمانیوز جلدی- مخاطی……………………………………………………………. 24

1-6 ایمنولوژی عفونت­های لیشمانیا……………………………………………………………… 25

1-6-1  مشخصات ایمنولوژیکی در لیشمانیوز پوستی………………………………………… 25

1-6-1-1 نقش آنتی بادی یا ایمنی همورال…………………………………………………….. 25

1-6-1-2 نقش ایمنی سلولی در لیشمانیوز جلدی…………………………………………… 26

1-6-1-3 عمل سلولهای نوتروفیل و ماکروفاژ در لیشمانیوز………………………………….. 26

1-6-1-3  عملکرد T-CELL……………………………………………………………………….

1-6-2  مشخصات ایمنولوژیکی در لیشمانیوز احشایی………………………………………. 28

1-6-2-1 نقش ایمنی همورال در کالاآزار…………………………………………………………. 28

1-6-2-3 نقش ایمنی سلولی در کالاآزار………………………………………………………… 28

1-6-2-4 .نقش مهم سلول های CD+4……………………………………………………..

1-7  روشهای تشخیص و مطالعه لیشمانیوز…………………………………………………. 30

1-7-1 روشهای مستقیم تشخیص انگل………………………………………………………. 30

1-7-1-1 . جداسازی انگل از کناره ضایعات پوستی یا بافتهای آلوده…………………………. 31

1-7-1-1 رنگ آمیزی……………………………………………………………………………….. 31

1-7-1-2 کشت انگل……………………………………………………………………………….. 32

1-7-2  روشهای ایمنولوژی در شناسایی انگل…………………………………………………. 32

1-7-2-1 آزمایشات سرولوژی برای بررسی ایمنی همورال…………………………………… 32

1-7-2-2 آزمایشات ایمنولوژیکی جهت بررسی ایمنی سلولی……………………………… 33

1-7-2-2-1 تستهای پوستی……………………………………………………………………… 33

1-7-2-3 ماهیت پاسخهای ازدیاد حساسیت تاخیری (DTH)…………………………………… 34

1-7-3 آزمون پوستی لیشمانین یا تست مونتنگرو……………………………………………….. 35

1-7-3-1 معرف آنتی­ژنی لیشمانین برای تست پوستی………………………………………… 35

1-7-4 تست سنجش تکثیر لنفوسیتی  ymphocyte proliferation test(L.T.T) …………….

فصل دوم : مروری بر متون گذشته

فصل سوم: مواد و روشها

3-1کشت انگل………………………………………………………………………………………. 43

3 -1-1  مواد مورد نیاز جهت کشت انگل………………………………………………………….. 43

3-1-2. وسایل مورد نیاز جهت کشت انگل……………………………………………………….. 43

3-1-3. طرز تهیه محیط کشت مایع RPMI- 1640‌…………………………………………………

3-1-4. طرز تهیه محیط کشت کامل………………………………………………………………….. 44

3-1-5. طرز تهیه محیط کشت NNN……………………………………………………………….

3-1-6. طرز تهیه (PBS) Phosphate Buffered Saline…………………………………………..

3-1-7. روش کشت انگل……………………………………………………………………………. 45

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید