روش اجرا پژوهش دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثيرات مشاوره گروهي

 

الف )‌ طرح پژوهش

 • نوع پژوهش حاضر-شبه آزمایشی- می‌باشد.
 • طرح‌پژوهش حاضر به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و با نمونه در دسترس است.

در این طرح افراد در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش و کنترل نهاده می‌شوند از هر دو گروه پیش آزمون گرفته می‌شود سپس متغیر مستقل (آموزش مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری) به یکی از گروهها (گروه آزمایش) ارائه می‌شود و در نهایت از هر دو گروه پس آزمون گرفته می‌شود و نتایج پیش آزمون- پس آزمون هر دو گروه با هم مقایسه می‌شود و اثر پيش آزمون با استفاده از تحليل كوواريانس كنترل ميگردد.

 • تعداد گروههای شرکت کننده در این طرح دو گروه می‌باشد که شامل گروه آزمایش (گروهی که به آنها آموزش داده می‌شود) و گروه کنترل (گروهی که به آنها آموزش داده نمی‌شود) می‌باشند.
 • شرایط انجام آزمایش: طرح در محیط عادی آموزشی (مدرسه) اجرا شد.
 • هدف از استفاده از دو گروه آزمایش و کنترل: می‌خواهیم ببینیم آیا بین نتایج حاصل از پیش آزمون و پس آزمون دو گروه مورد مطالعه (آزمایش و کنترل) تفاوت معنادار وجود دارد؟

اگر این تفاوت وجود داشته‌باشد می‌توان نتیجه گرفت که متغیر مستقل (آموزش مشاوره گروهی والدین شیوه شناختی رفتاری) بر متغیر وابسته (اضطراب کودکان) تاثیر داشته است.

 • نحوه گماردن هر گروه به تدابير آزمایشی: در این پژوهش نحوه گماردن گروهها در گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی ساده می‌باشد.
 • معرفی‌متغیرهای مستقل‌و وابسته: متغیر‌مستقل در این پژوهش آموزش مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری والدین است که فقط به گروه آزمایش ارائه می‌شود تا تاثیر آن بر متغیر وابسته مشخص شود. متغیر وابسته در این پژوهش (اضطراب کودکان همان والدين) است که بررسی می‌شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن تایید شود.

نمونه و نمونه گیری:

جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر پایه اول تا چهارم شهر تهران در سال تحصيلي 88-87 است.

نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری

در این پژوهش به دلیل مشکلات مربوط به اجرای طرح که مستلزم همکاری موثر اولیای‌مدرسه و والدین می‌باشد از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. به این ترتیب که با هماهنگی 3 مدرسه ابتدایی آماده به همکاری فرم والد پرسشنامه علائم مرضی کودکان CSI4 در مورد همه دانش آموزان پایه اول تا چهارم اجرا شد.

سپس 60 نفر از دانش آموزانی که مطابق با ملاک پرسشنامه مضطرب تشخیص داده شده بودند در پژوهش شرکت داده شدند این 60 نفر به طور تصادفی به 2 گروه (30 نفر در گروه آزمایش و 30 نفر در گروه کنترل) گمارده شدند.

ابزارهای اندازه گیری متغیرها

برای توصیف و اندازه‌گیری متغیرهای پژوهشی‌از روشها و‌ابزارهای مختلفی استفاده می‌شود:

ابزار اندازه گیری این پژوهش، پرسشنامه علائم فرضی کودکان (CSI4) برای تعیین اختلال‌های روان شناختی کودکان می‌باشد.

 

پرسشنامه علائم مرضی کودک (CSI-4)

پرسشنامه علائم مرضی کودک (CSI4)[1] یک مقیاس درجه بندی رفتار است که توسط اسپیر افکين و گادو[2] به منظور غربال اختلال‌های رفتاری و هیجانی در کودکان سنین 12-5 سال طراحی شده است. (اسپیر افکین و گادو، 1994) فرم اولیه این پرسشنامه که با نام SLUG معروف شد در سال 1984 توسط اسپیر افکین و گادو و براساس طبقه بندی DSM-III تهیه گردید. بعدها در سال 1987 فرم CSI- 3R به دنبال طبقه بندی DSM-III-R ساخته شد که سوالهای آن همانند فرم‌های قبلی علاوه بر تناسب و قابل فهم بودن آن براساس نوع موقعیت و اطلاعاتی که دارا بودند تا حدی متفاوت بود. (CSI-4) نسبت به فرم‌های قبلی در سال (1994) با چاپ چهارم DSM-IV با تغییرات اندکی توسط گادور و اسپیر افکن تجدید نظر شد (توکلی زاده، 1375). CSI-4 نیز همانند فرم‌های قبلی دارای 2 فرم والد و معلم است فرم والدین دارای 97 سوال است که به منظور غربال 18 اختلال رفتاری و هیجانی تنظیم شده و فرم معلم که حاوی اطلاعاتی از محیط تحصیلی و کارکرد آموزشی کودک است 77 سوال را دربرمی‌گیرد و جهت غربال 13 اختلال رفتاری و هیجانی طراحی شده است. این اختلال‌ها مشتمل است بر کاستی توجه- پیش فعالی (AD/HD)[3] اختلال لجبازی- نافرمانی (ODD)[4] اختلال سلوک (CD)[5] اختلال اضطراب فراگیر (GAD)[6] هراس اجتماعی (SP)[7] اختلال اضطراب جدایی (SAD)[8] اختلال وسواس فکری و عملی (OCD)[9] هراس مشخص (Special phobia) اختلال افسردگی اساسی (MDD)[10] اختلال افسرده خویی (distymic) اسیکزوفرنی (SC)[11] اختلال‌رشدی فراگیر (PPD)[12] اختلال آسپرگر (Asperger) تیکهای صوتی و حرکتی (Tic) (اسپیر افکین و گادو 1994).

 

مقیاس‌های پرسشنامه علائم مرضی (CSI4)

گروه A– اختلال کاستی- بیش فعالی

نوع عمدتا بی توجه (سوالات 9-1 در هر یک از پرسشنامه‌های والد و معلم)

نوع عمدتا بیش فعال- تکانشی (سوالات 18-10 در هر یک از پرسشنامه‌های والد و معلم).

نوع مرکب (سوالات 18-1 در هر یک از پرسشنامه‌های والد و معلم)

گروه B– اختلال لجبازی و نافرمانی (سوالات 26-19 در هر یک از پرسشنامه‌های والد و معلم)

گروه C– اختلال سلوک (سوالات 41-27 در هر یک از پرسشنامه‌های والد و معلم)

گروه D– اختلالات اضطرابی

اختلال اضطراب فراگیر (سوالات A2، G64، و 42 تا 46 در هر یک از پرسشنامه‌های والد و معلم و سوالات 47 و 48 در پرسشنامه والدین).

گروه E– اختلالات اضطرابی و تیک

هراس مشخص (سوال 49)

وسواس فکری (سوال 50)

وسواس عملی (سوال 51)

فشار روانی پس آسیبی (سوال 52)

تیک حرکتی (سوال 53)

تیک صوتی (سوال 54)

(سوالات‌مشخص شده‌برای گروه‌اختلالات اضطرابی‌و تیک‌در هر‌یک از پرسشنامه‌های والدین و معلم مشترک است).

گروه F– اختلالات روان پریشی

اسکیزوفرنی (سوالات 59-55 در هر یک از پرسشنامه‌های والد و معلم)

گروه G– اختلالات خلقی

افسردگی شدید (سوالات D45، 60 تا 64 و 70-69 در هر یک از پرسشنامه‌های والد و معلم و سوالات 67 و 68 در پرسشنامه والدین)

افسرده خویی (سوالات D45، 64 تا 66 و 70 در هر یک از پرسشنامه‌های والد و معلم و سوالات 67 و 68 در پرسشنامه والدین)

گروه H– اختلالات فراگیر رشدی (PDD)

اختلال اتیستیک (سوالات 72 تا 83 در هر یک از پرسشنامه‌های والد و معلم)

اختلال آسپرگر (سوالات 72 تا 75 و 80 تا 83 در هر یک از پرسشنامه‌های والد و معلم)

گروه I– اختلالات اضطرابی

هراس اجتماعی (سوالات 84 تا 87 در هر یک از پرسشنامه‌های والد و معلم)

 

گروه J– اختلال اضطرابی

اضطراب جدایی (سوالات 88 تا 95 فقط در پرسشنامه والد)

گروه K اختلالات دفع

شب اداری (سوال 96 فقط در پرسشنامه والد)

بی اختیاری مدفوع (سوال 97 فقط در پرسشنامه والد)

 

متغیرها:

* چگونگی کنترل متغیرها: متغیرهای کنترل که توسط پژوهشگر شناسایی و کنترل می‌شوند. در این پژوهش عبارتند از:

سن: که گروه سنی 10-7 سال انتخاب شده است.

جنس: دانش‌آموزان دختر مورد پژوهش قرار گرفته‌اند.

متغیرهای مزاحم: در این پژوهش شامل: شیوه‌های فرزند پروری والدین، وضعیت اقتصادی و انگیزه والدین می‌باشد که با انتخاب تصادفی هر دو گروه آزمایش و کنترل (متغير وابسته) سعی در کنترل آنها شده است.

* چگونگی کنترل متغیر مستقل: متغیر مستقل (آموزش مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری) قبل از اجرای آموزش در هر دو گروه کنترل گردید. شیوه کنترل به این طریق بود که: در مدارس انتخاب شده طی مصاحبه با مدیران و معاونین هیچ نوع آموزش مستقیم یا غیر مستقیم راجع به مولفه‌های آموزش مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری به والدین داده نشده بود.

* چگونگی کنترل متغیر وابسته: از هر دو گروه آزمایش و کنترل آزمون CSI4 گرفته شد. (پیش آزمون و پس آزمون)


اعتبار و روایی پرسشنامه (CSI4)

در ایران نیز مطالعه‌ای توسط توکلی زاده (1375) با هدف کلی تعیین میزان شیوع اختلال‌های رفتار ایذایی و کاستی توجه بر روی 400 دانش آموز دبستان شهر گناباد (220 پسر و 128 دختر) انجام گرفت که علاوه بر شیوع، اعتبار، حساسیت و ویژگی اختلال‌های مذکور نیز بر روی 100 نفر از دانش‌آموزان جمعیت نمونه محاسبه گردید. به نحوی که حساسیت پرسشنامه علائم مرضی کودکان براساس بهترین نمره برش 4، 5، 7 برای هر یک از اختلال‌های بیش فعالی- کاستی توجه، لجبازی- نافرمانی و اختلال سلوک به ترتیب 75/0، 89/0، 89/0 و ویژگی آن به ترتیب 92/0، 91/0، 90/0 به دست آمد. علاوه بر این، اعتبار پرسشنامه نیز برای هر دو فرم والد و معلم به ترتیب 90/0 و 93/0 برآورد شد.

همچنین‌محمد اسماعیل (1383) طی یک هنجار‌یابی مجددا شاخص‌های روائی و پایایی این پرسشنامه را بر روی تعداد 680 دانش‌آموز 14-6 سال را مورد مطالعه قرار داده است. در برآورد ضریب پایایی از روش، دوبار اجرای مجدد آزمون استفاده شد و ضریب‌همبستگی بین نمره‌های حاصل از 2 بار اجرای آزمون (برای اختلال تشخیصی کودک) محاسبه گردید. ضرایب پایایی باز آزمایی یا اجرای مجدد آزمون برای اختلال‌های تشخیص کودک از پایین‌ترین حد (29/0) برای اختلال هراس اجتماعی (SP) تا بالاترین حد (76، 0) برای اختلال سلوک (D) برآورد شد، که همگی به استثناء اختلال هراس اجتماعی (SP) و سطح 05/0 و 01/0 معنی دار هستند. لذا نتایج روایی و پایایی CSI-4 مورد تایید قرار گرفت. در مجموع، نتایج پژوهش در زمینه بررسی پایایی CSI-4 با روش اجرای مجدد آزمون نشان می‌دهد که این پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش اختلال‌های رفتاری و هیجانی در کودکان ایرانی از پایایی نسبی خوبی در فرم والدین برخوردار است و به عنوان یک ابزار غربالگری اختلا‌های رفتاری و هیجانی در کودکان می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین شواهد روایی وابسته به محتوا نشان می‌دهد که نمونه سوال‌ها؛ تکالیف یا پرسش‌های تست، معرف مجموعه کلی یا حیطه‌ای از محتواست گونه‌ای که در این پرسشنامه (CSI-4) به‌همراه تعریفی از‌حیطه مورد سنجش آن در اختیار 9 روانپزشک قرار داده شد تا در مورد مناسبت و ارتباط هر سوال آزمون با تعریفی که برای آن حیطه در نظر گرفته شده است داوری کند. نتایج بررسی اظهار نظرها و داوری‌های متخصصان نشان داد که هر 9 روانپزشک، همگونی و مناسبت محتوای CSI-4 با حیطه مورد سنجش آن را مورد تایید قرار داده و این پرسشنامه را در دستیابی به اهداف زیربنایی آن یعنی غربالگری اختلال‌های رفتاری و هیجانی کودکان موفق ارزیابی نمودند. (الهه محمد اسماعيل، 1381)

محتواي اين آزمون با چند تن از اساتيدمورد ارزيابي قرار گرفته و اعتبار محتواي اين آزمون را مورد تاييد قرار دادند و به اين ترتيب ميتوانيم اعتبار سازه را مورد تاييد قرار دهيم.

 

[1] .child symptom Inventory

[2] .sprafkin & Gadow

[3] .AD/HD hyper activity disordery

[4] .ODD oppositional defiani disorder

[5] .CD conduct disorder

[6] . GAD generalized anxiety disorder

[7] .SP social pho.bia

[8] .SAD separation onxiety disorder

[9] .OCD obsessive compulsive disorder

[10] .MDD major depression disorder

[11] .SC schizophrenia

[12] .PPD pervasive developmental disorder

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان 187 ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

روش اجرا پژوهش-پرسشنامه- دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثيرات مشاوره گروهي

مدت زمان اجرای پرسشنامه:

پرسشنامه علائم مرضی کودک دارای ویژگیهایی همچون سادگی اجرا و سهولت است. سوالهای آن به گونه‌ای ساده برای والدین و معلمان قابل فهم شده و اصطلاحات ساده‌تر جایگزین‌واژه‌های فنی روانپزشکی شده است (توکلی زاده، 1375). علاوه بر این گروه بندی سوالها براساس ملاکهای تشخیص DSMIV انجام یک مصاحبه منظم و کلی را تسهیل نموده و به کاهش خطا در تشخیص نوع اختلال کمک بسزایی می‌کند به نحویکه تکمیل فرم CSI4 توسط والدین در حدود 10 تا 15 دقیقه و توسط معلمان 5 تا 10 دقیقه طول می‌کشد البته اجرای این پرسشنامه توسط افراد کار آزموده و مجری در 3 تا 5 دقیقه نیز امکان پذیر است.

شیوه نمره گذاری

شیوه نمره گذاری برای CSI4 طراحی شده است. شیوه نمره گذاری برش غربال کننده[1] و شیوه نمره گذاری بر حسب شدت نشانه‌های مرضی[2] شیوه نمره برش غربال کننده در اکثر پژوهشها مورد استفاده قرار گرفته و در یک مقیاس 4 امتیازی هرگز= 0، بعضی اوقات= 0، اغلب=1 و بیشتر اوقات= 1 نمره گذاری می‌شود.

در حالیکه شیوه نمره گذاری برحسب شدت نشانه‌های مرضی در یک مقیاس 4 امتیازی هرگز=0، بعضی اوقات= 1، اغلب= 2، بیشتر اوقات= 3 نمره گذاری می‌شود و سپس از حاصل جمع نمرات هر سوال نمره شدت بدست می‌آید.

روش جمع آوری داده‌ها

در این پژوهش روش جمع آوری داده‌ها- اجرای پرسشنامه علائم مرضی کودک CSI-4 می‌باشد. این پرسشنامه در ابتدای مرحله جمع آوری داده‌ها برای هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا می‌شود. سپس به 2 گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 5/1 ساعته آموزش مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب کودکان بعمل آمده و سپس از هر دو گروه آزمایش و کنترل آزمون گرفته می‌شود- پرسشنامه علائم مرضی کودک- (CSI-4).

جدول بودجه بندی آموزش مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری والدین که در این پژوهش به کار رفته است به شرح زیر است:

جلسه اول :

 • زمان هر جلسه براي گروه 90 دقيقه مي باشد .
 • برقراري ارتباط و معرفيخود و افراد گروه به يكديگر .
 • بيان هدف جلسات مشاوره گروهي .
 • درخواست از يكي از والدين جهت خواندن قرارداد .
 • تعريف اضطراب ، علائم اضطراب در كودكان .
 • تكليف : اضطراب چيست ؟ اگر تا به حال اضطراب داشته‌ايد آن را در دفترچه خود بنويسيد ؟ كودك شما چه علائم اضطرابي را دارا مي‌باشد ؟ وقتي به اضطراب دچار مي‌شويد چگونه با آن برخورد مي‌كنيد ؟

جلسه دوم :

 • خلاصه جلسه اول.
 • بررسي تكاليف و مرور شيوه‌هاي مقابله‌‌اي افراد و شيوه‌هاي پيشنهادي
 • مرور علائم اضطراب.
 • آموزش تن آرامي به والدين و آموزش تن آرامي كودكان به والدين.
 • تكليف : والدين عزيز با توجه به توضيحات داده شده هر روز 2 بارتمرينات تن آرامي را با كودكان انجام دهيد .مقدار زمان به دقيقه براي رسيدن به آرامش را يادداشت كنيد .
 • مشكلات احتمالي حين انجام تمرين را يادداشت كنيد .

جلسه سوم :

 • بررسي تكاليف و مشكلات اجرايي.
 • مرور علائم اضطراب.
 • تمرين تن آرامي.
 • آموزش تصوير سازي كودكان به والدين آنها .
 • تكليف : 1- روزي 2 بار تن آرامي را به همراه كودكان انجام دهيد .

2- روزي 1 بار تصوير سازي را با آنها تمرين كنيد .

جلسه چهارم :

 • بررسي تكاليف و مشكلات اجرايي .
 • مرور علائم اضطراب ، ريلكسيشن و تصوير سازي .
 • آموزش افكار اتوماتيك منفي براي والدين.
 • آموزش شيوه تربيتي صحيح بجاي شيوه تربيتي مداخله جويانه والدين و حمايت گرايانه والدين.
 • تكليف :
 • جدولي تشكيل داده و افكار اتوماتيك خود را در طي هفته بنويسيد.
 • تن آرامي و تصوير سازي را با كودكان اجرا كنيد .
 • در زمينه‌ي شيوه تربيت رفتارهاي مداخله جويانه يا حمايت گرايانه خود را در دفتر يادداشت كنيد .

جلسه پنجم :

 • بررسي تكاليف مربوط به آرامش تن ، تصوير سازي و افكار اتوماتيك منفي .
 • بررسي تكاليف مربوط به شيوه‌هاي تربيتي مداخله جويانه و حمايت گرايانه و تأثير در كم شدن اضطراب كودكان .
 • آموزش قطار نگراني به والدين .
 • تكليف : 1- آرامش تن و تصويرسازي را انجام دهيد ( روزي دو بار ) .

2- قطاري را بكشيد و به اتاق نسب كنيد و افكار و نگراني كودكان را در آن يادداشت كنيد .

3- درجدول افكار اتوماتيك منفي افكار منفي خود را بنويسيد .

جلسه ششم :

 • مرور تكاليف جلسات قبل .
 • مرور افكار ناكاآمد .
 • مرور افكار ناكارآمد كودك .
 • آموزش تحريف شناختي .
 • تكليف : 1- تحريفهاي شناختي خود و كودك را در آورده و جلوي

افكار ناكارآمد بنويسيد .

2- تن آرامي وتصويرسازي را روزي 2 بار انجام دهيد .

جلسه هفتم و هشتم:

 • مرور تحريفهاي شناختي والدين.
 • آموزش تحريف شناختي كودكان.
 • آموزش نام گذاري براي احساس اضطراب كودكان .
 • تحريفهاي شناختي خود و كودكتان را بنويسيد.

براي احساس كودك نام گذاري كنيد .

روزي 2 بار تن آرامي و تصويرسازي انجام دهيد.

جلسه نهم :

مرور افكار غير منطقي و جايگزيني افكار منطقي.

آموزش روش پيشگيري اضطراب جدايي.

تكليف : براي افكار غير منطقي خود نام گذاري كنيد .

در قطار نگراني افكار منطقي جايگزين افكار غير منطقي كودك توسط خود كودك.

پاداش دادن والدين پس از جدايي‌هاي كوتاه مدت .

ريكشن و تصوير سازي روزي 2 بار .

جلسه دهم :

 • آموزش ترس از مهماني‌ها.
 • تكليف دادن : 1- مراحل آموزش داده شده را در مهماني پياده كنيد .

2- يك ميهماني ترتيب بدهيد .

 

 

[1] . The screening cut of score method.

[2] . The symptom severity score method.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان 187 ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

فرايند مشاوره گروهي به شيوه شناختي رفتاري-دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثيرات مشاوره گروهي

 

فرايند مشاوره گروهي به شيوه شناختي رفتاري

مشاوره درگروه سالها به عنوان روشي مؤثردر كمك به افراد براي روشن ساختن ابهامها و نگرانيها و يادگيري شيوه مؤثر انجام كارشناخته شده است . اين عمل با حضور چند نفر كه تجارب گرانبهاي مشتركشان را ،يكديگر در ميان مي‌گذارند ، تسهيل مي‌گردد. محيط گروهي بر عكس رابطه‌ي دو نفري مشاور – مراجع ، محيطي غني براي يادگيري انواع مختلفي از رفتارهاست. موقعيت گروهي تقريباً بسياري از «تجربه‌هاي زندگي واقعي » را نشان مي‌دهد . و كمك مي‌كند كه افراد آموخته‌هاي خود را در گروه به زندگي روزانه و واقعي خود انتقال دهند . به اين ترتيب گروه به عنوان يك آزمايشگاه براي يادگيري در يك زمان و مكان معين و فرصت براي مشاهده كردن و دريافت اطلاعات و آگاهي در مورد اعمال معيني ، به كار گرفته مي‌شود .

نظريه منطقي – عاطفي – رفتاري به اعتقاد بسياري از صاحب نظران ( دابسون[1] و بلاك[2] ، 1988) نخستين و مهمـ‌ترين نمونه رويكرد شناختي رفتاري است كه در سالها بعد توسط مايكن بام به عنوان درمان شناختي رفتاري توسعه يافت .

درمان شناختي – رفتاري اساساً به عنوان يك الگوي آموزشي مورد استفاده قرار مي‌گيرد . در نتيجه همانند بيشتر آموزشها در جلسات گروهي و فردي هر دو قابل اجراست . علاوه بر آن هر چند بيشتر در گروههاي كوچك 8 تا 13 نفري نفري هفته‌اي يك بارانجام شود . ولي در گروههاي بزرگ مانند يك كلاس درس( 20تا 30 نفر ) يا كارگاه عمومي بيش از 100 نفر هم كاملاً قابل اجرا خواهد بود .

ابعاد گروهي اين رويكرد قابل ضبط ديداري و شنيداري است و از طريق ضبط كاست و ويدئو ، فيلم نوارهاي تلويزيوني و برنامه زنده راديويي و تلويزيوني ، كتاب شناسي ، برنامه آموزشي و ديگر اشكال ارائه رسانه‌اي قابل آموزش است . و به مراتب بيشتر از روشهاي ديگر گروه – مدار است .

گروه درماني معمولاً در دو شكل اساسي صورت مي‌گيرد.

 • گروه‌هاي كوچك كه شامل 6 تا 13نفر عضو است كه هفته‌اي يك بار ملاقات دارند و به بحث مشكلات عاطفي خود مي‌‌پردازند .
 • گروه‌هاي بزرگ كه در آن گروه شامل 20 ، 50 ، 100 يا حتي تعداد بيشتر كه با برنامه‌اي منظم يا بطور نامنظم گردهم مي‌آيند و به بحث درباره مشكلات عاطفي خود مي‌پردازند .

 

اهداف درماني گروه درماني به شيوه شناختي رفتاري

هدف روان درماني گروهي اين رويكرد قطعاً از بين بردن نشانه‌هاي مشكل است اما مهم‌تر از آن اين است كه هر يك از اعضاء به يك تغيير عميق فلسفي در خود برسند يعني واقعيت را ،هر چند هم دوست ندارند بپذيرند . افكار جادويي خود را دوربريزند و از به كار بردن تعبيرهايي مانند وحشتناك يا فاجعه آميز براي مشكلات و ناكاميهاي زندگي خود براي هميشه پرهيز كنند .خود و ديگران را به عنوان انسان خطا پذير نه انسان برتر يا « مادون انسان » بپذيرند .

– از آنجا كه اصل و جوهر اين رويكرد كمك به فرد در پذيرش وجود يك واقعيت تلخ و تلاش در جهت تقصير آن است . همه اعضاي گروه تشويق مي‌شوند با كمال گرايي و ديكتاتورمآبي يكديگر مقابله كنند ؛ همه‌ اعضا ياد مي‌گيرند و يا منطق استدلال افكار بيمار و مختل هر يك از اعضا را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند .

– معمولاً درمانگر به شدت فعال ، چالشگر ،‌رو در رو ومستقيم عمل مي‌كند و خود پيوسته الگويي از افكار منطقي و عواطف مناسب ارائه داده ، و روش علمي منطقي- تجربي را به اعضاي گروه ياد مي‌دهد تا آنان اين روش را به طور كارآمد در زندگي شخصي و عاطفي خود به كار برند .

– درمانگر و گروه هر دو به طور مداوم تكاليف فعاليت مداري را براي اعضاي گروه تعيين كنند برخي از اين تكاليف مثل ( صحبت كردن در گروه ) درجلسه‌ي گروهي و بعضي از تكاليف ( مانند برقراري تماسهاي اجتماعي ) خارج از گروه انجام شده وگزارش آن در جلسه‌ي بعد به گروه ارائه مي‌شود .اين تكاليف زماني مؤثرتر خواهد بود كه گروه و نه صرفاً شخص درمانگر آن را مشخص كند .

– رويكرد منطقي- عاطفي – رفتاري شامل تعداد زيادي ايفاي نقش و روشهاي تغيير رفتار مانند جرأت آموزي ، ريسك پذيري و تمرينهاي رفتاري است ، كه هر چند در جلسات فردي قابل اجراست . ولي در گروه به مراتب موثرتر خواهد بود . بنابراين اگر عضوي از گفتن اينكه راجع به رفتارش چگونه فكر مي‌كند ترس وواهمه دارد ، تشويق مي‌شود اين كار را در گروه و يا ديگر اعضا انجام دهد .

– گروه همانند يك نوع آزمايشگاه ترتيب داده مي‌شود كه در آن عواطف ژستها و حركات و رفتار را مي‌توان به جاي آنكه از طريق گزارش مراجع به دست آورد مستقيماً مشاهده كرد افراد عصبي يا مضطرب ، كه در يك رابطه‌ي دوتايي ، درمانگر ممكن است احساسات خود را مخفي نگاه دارند . در گروه به دليل تعامل با چند نفر ديگر به آساني ماسك خود را كنار مي‌زند .

– دراين رويكرد مراجع اغلب فرمهاي گزارش تكاليف خود را تكميل كرده به درمانگر تحويل مي‌دهد . درجلسات گروهي چند نمونه تكليف خوانده و تصحيح مي‌شود تا همه‌ي اعضاي گروه ملاحظه كنند چه پيامدهاي عاطفي آشفته‌اي تجربه شده است چه رويدادهاي فعال كننده‌اي رخ داده است ، (A)چه باورهاي منطقي يا غير منطقيبه فرد جهت داده است . (B) چه نوع بحث و جدل موثري صورت گرفته است .(D) تا باورهاي غير منطقي را كه منجر به پيامدهاي متناقض گرديده است ، به حداقل برسانند يا از بين ببرند . با شنيدن مشكلات اصلي هر يك از اعضا‌ء و نمونه مقابله با آن در گزارش تكليف به گروه كمك مي‌شود تا از اين گزارشها مؤثرتربهره ببرند .

– هر يك از اعضاء بازخوردهاي با ارزشي از گروه دريافت مي‌كنند تا به كاركرد بد و نامطلوب خود و اينكه احتمالاً چه گفتار احمقانه‌اي با خود در حين كاركردش داشته است پي ببرند . او ياد مي‌گيرد با مشاهده و گوش دادن به ديگران به آنها بازخورد بدهد و تمرين كند افكار غير منطقي را از ذهن ديگران دور سازد؛ و درنتيجه آگاهانه و ناآگاهانه افكار غير منطقي متناقض را كنار بگذارد .

– يكي از اهداف اساسي در اين رويكرد درجلسات گروهي آن است كه اعضا در معرض دامنه‌ي وسيعي ازراههاي حل مشكلات قرار مي‌گيرند زيرا علاوه بر راههاي پيشنهادي درمانگر ، اعضاء نيز راه‌حلهاي به نظرشان مي‌رسد و معمولاً تعدادي از اعضاء بر مفيد بودن نظرشان نيز اصرار مي‌ورزند و معمولاً اين راهها بيش ازآن چيزي است كه در جلسات فردي، مراجعان دريافت مي‌كنند .

– طرح مشكلات شخصي در حضور گروهي از افراد به خود خود مي‌تواند براي مراجع جنبه درماني داشته باشد . به ويژه اگر فرد كمرو باشد اين نوع خود افشايي ممكن است مفيدترين تجربه و ريسك پذيري در مراجع باشد . درمانگر پيوسته تأكيد مي‌كند كه خود افشايي افراد در گروه با حمله و انتقاد كمتري مواجه است و حتي اگر هم مورد مخالفت و تمسخر اعضاء قرار گيرد فرد اين تجربه را هرگز وحشتناك و فاجعه‌ تعبير نمي‌كند .

گر چه مشكلات رواني فرد ريشه در دوران كودكي او دارد ، ولي نظام باورهاي فرد نخستين ومهم‌ترين علت اختلالات فرد در زمان حال است . گفتگوي دروني در رفتار فرد نقش كليدي دارد مراجعان مي‌شوند تا به بررسي پيش فرضهاي غلط و مفهوم سازيهاي نادرست خود بپردازند . درمان منطقي ، عاطفي ، رفتاري يك الگوي آموزشي روان شناختي و يك فرايند يادگيري است . كه شامل كسب مهارتهاي جديد و تمرين آنها به يادگيري راههاي تازه انديشيدن و در نتيجه مقابله موثرتر با مشكلات است. ( نوابي نژاد ، 1383)

[1] . Dobson

[2] .Blok

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان 187 ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

تغییرات رفتاری-دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثيرات مشاوره گروهي

چطور فردی می‌تواند این تغییرات رفتاری را بدست آورد؟

برای افراد مختلف از شیوه‌های مختلف می‌شود بهره گرفت برای بعضی خود گویی منطقی موثر بوده. به جای واکنش سریع اغلب تفکر. در ابتدا این تفکرات آگاهانه و کند است ولی به مرور زمان به صورت عادت درآمده خیلی سریع مراحل شکل می‌گیرد.

درمان به شیوه شناختی رفتاری به کمک یک درمانگر هدایت می‌شود و زیر نظر یک مشاور به طور کامل اجرا می‌گردد. در جلسات مشاوره بسیاری از افراد به این نتیجه می‌رسند که موقعیت‌های که آنها را می‌رنجاند تحت تفکر آنهاست. با تغییر نحوه‌ی تفکر فرد اولین گام را برای بهتر دیدن زندگی و مشکلات برمی‌دارد. بدین طریق انسانها موقعیتها را همانطور که هست می‌بینند و برای بالا و پایین زندگی مهیا می‌شوند. (لیتل، 2004).

 

درمان اختلال‌های اضطرابی

با وجود این که اختلال‌های اضطرابی شایع‌ترین اختلال‌هاي دوران کودکی است. ولی مطالعات تجربی نسبتا کمی در مورد اثر بخشی رویکردهای درمانی این اختلال‌ها شده است. با این حال مداخله‌های رفتاری و شناختی- رفتاری از بیشترین پشتوانه تجربی برخوردارند (اولندیک[1] و کینگ[2]، 1998).

فنون شناختی رفتاری مورد استفاده برای درمان این اختلال‌ها عبارتند از حساسیت زدایی منظم، الگو برداری مدیریت وابستگی، درمان شناختی- رفتاری[3] (CBT) توقف فکر و ترکیب آنها، و بتواند هنگام رویارویی با محرک یا با قرار گرفتن در وضعیت مورد نظر نترسد (شرودر و گوردن، ترجمه فیروز بخت، 1384).

 1. حساسیت زدایی منظم

حساسیت زدایی منظم آمیزه‌ای است از رویارویی تدریجی شخص با چیزی که از آن وحشت دارد و پاسخی (مانند آرمیدگی) که تصور می‌شود با اضطراب ناسازگار مغایر است، کودکان ابتدا موقعیت‌های مختلفی را که در آن ممکن است با عامل ترسناک روبرو شوند را مشخص و میزان ترس همراه با این موقعيت‌ها را برآورد مي‌كنند اين موارد به صورت سلسله مراتب ترس ( كه در آن ترس ازحداقل تا حداكثر فهرست شده است ) تنظیم و سپس کودک با محرک ترسناک روبرو می‌شود. در حالی که به طور همزمان فن رهایی از اضطراب نیز مانند فن آرمیدگی متوالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. رویارویی کودک با عامل ترس می‌تواند در شرایط واقعی زندگی یا به صورت یک تجربه خیالی انجام شود این فن یکی از رایج‌ترین و در عین حال کارآمدترین فنون برای درمان ترس‌ها و هراس‌های کودک است. (گیمل و هالند، ترجمه جلالی، 1383).

 1. غرقه سازی (درمان با غرقه سازی تجسمی)

غرقه سازی فنی است که بدان وسیله کودک به طور زنده یا تجسمی با ترس آورترین موقعیت مواجه می‌شود و تشویق می‌گردد تا در تماس با آن موقعیت تا حدی که اضطراب او فروکش نماید بماند. هدف این درمان خاموش سازی اضطراب بوسیله عمل تقویت نشده است در این فن آزمودنی در اضطراب غرقه می‌شود و بدان وسیله حساسیت او نسبت به اضطراب کاهش می‌یابد. مثلا کودکی که دچار ترس شدید از سگ است تشویق می‌شود تا در کنار سگ بنشیند و آن را نوازش کند تا حدی که کاملا ترس او بریزد. (حقوقی، به نقل از مهری نژاد، 1379).

الگو برداری

مبنای درمان ترس و اضطراب از طریق الگو برداری نظریه یادگیری مشاهده‌ای است. کودک ترسو در این نوع درمان تعامل شخص دیگری را با محرک ترسناک مشاهده می‌کند الگوها می‌توانند زنده و واقعی یا در فیلم باشند. اما موثرترین حالت ترکیب الگو برداری زنده و مشارکت خود کودک است در الگو برداری مشارکتی الگو و کودک مشاهده گر با هم تماس مستقیم دارند و الگو کودک را راهنمایی می‌کند ظرف چند مرحله با محرک ترسناک مواجه می‌شود و به کودک بازخورد فوری می‌دهد و او را فورا تقویت می‌کند (شروردر و گوردن، ترجمه فیروز بخت، 1384) در الگو برداری نمادین الگو یا از طریق ویدئو نشان داده می‌شود با کودک الگوها را در ذهنش مجسم می‌کند. از الگو برداری مشارکتی نیز کودک در انجام فعالیتها همکاری دارد نیز می‌توان استفاده کرد. برای مثال کودک همراه با کودک دیگر شروع به نوازش سگ می‌کند. (کیمل و هالند، ترجمه جلالی، 1383).

 1. کنترل اضطراب

3 روش اصلی کنترل اضطراب عبارتند از 1. کنترل علائم جسمانی 2. کنترل افکار نگران کننده 3. کنترل هراس درمانگری می‌تواند این مهارتها را به مراجع بیاموزد تقویت کند و سپس آنها را به منظور اثر گذاشتن بر تغییر رفتاری و یا هیجانی به کار گیرد. انتخاب رویکرد درمانی به توانایی و نیازهای مراجع بستگی دارد و می‌توان فنون را در تلیفیق با هم به کار برد. (کنرلی، ترجمه مبنیی، 1384).

کنترل علائم جسمی شامل آن است که مراجع از کنترل عضلانی کافی برای دستیابی به حالت آرامش که برخلاف تنش جسمی است برخوردار شود، و نیز آموزش روش تنفس کنترل شده که برخلاف تند نفس کشیدن است (کنرلی، ترجمه مبنیی، 1384). در کنترل تنفس سریع دو جنبه وجود دارد: 1. متوقف کردن تنفس بسیار سریع 2. پر کردن مجدد ذخایر اکسیدکربن در شش‌ها (پاول و انرایت، ترجمه توزنده جانی و کمال پور، 1376).

خود گویی مثبت

استفاده از خود گویی مثبت می‌تواند ابراز بسیار خوبی برای درمان کودک مضطرب یا افسرده باشد و به کودک کمک کند تا در شرایط و موقعیت‌های مختلف احساس مثبت و اطمینان بخشی نسبت به خود داشته باشد. فهرستی از عبارات مثبتی را که کودک می‌تواند درباره خود یا موقعیت و شرایط ابراز کند تهیه کنید در برابر هر فکر یا عبارت منفی یک عبارت مثبت پیشنهاد کنید لازم است کودک خود گویی‌ها را گاه به گاه تمرین کند از کودک خواسته می‌شود جملات را به صدای بلند ادا کند سپس پیش از ورود به موقعیت‌ها و محیط‌های احتمالی از او خواسته شود به خود گویی درونی بپردازد (کیمل و هالند، ترجمه جلالی، 1383).

 

کنترل هراسها

کودک و درمانگر مانند 2 یار در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند درمانگر ابتدا اعتماد کودک را به خود جلب کرده ترسی که کودک مایل به مواجه با آن است را مورد درمان قرار می‌دهد. بعد برای منزل تمرینهایی را برنامه ریزی می‌کند تا کودک بیشتر مسلط شود و ترسش بریزد گام سوم. مربی کودک و والدینش را برای جلسه درمانی عملی آماده می‌کند. محیط مشابه با محیطی را که علائم اضطراب در آن ظهور می‌کند آماده می‌کند. از کودک می‌خواهد که صریحا بیان کند که چه احساسی دارد. همانطور که از کودک را تشویق می‌کند که بیشتر در موقعیت مواجهه بماند. هر دو با هم آزمایش را بررسی می‌کنند و آن را بصورت عادی درمی‌آورند.

در جلسات بعدی درمانگر با دقت با کودکان کار می‌کند که برنامه‌شان را توسعه دهند طوری که اجتناب را حذف کنند با تاکید به اینکه کودکان می‌توانند مهارتهایی را در محل آزمایش یاد می‌گیرند در هر جایی که بخواهند به کار برند.

فعالیتهای موثر عملی که تکرار می‌شوند عادت را بدنبال می‌آورند. وقتی کودکی یک فعالیت را بارها تکرار می‌کنند و می‌بیند که هیچ اتفاقی نمی‌افتد اضطرابش کم می‌شود. درمان گاهی کمک می‌کند که تمام فعالیتهای اضطرابی را تحت کنترل دربیابند.

گاهی اختلالات اضطرابی کودکان مزمن هستند و نیاز به دورهای طولانی‌تری دارند گاهی پس از درمان کودک با موقعیت استرس زا مواجه می‌شود دوباره علائم ظهور پیدا می‌کند. (خستگی، ناراحتی جسمی و……. ). این به این معنا نیست که درمان موثر نبوده بلکه فرصتی است که به کودک یادآوری کنیم حالا وقتش است که دوباره چیزهایی را که تو کلاس یاد گرفتی عمل کنی. مهارتهایی را که یاد گرفتی نشان بده.

CBT مهارتهای وفق پذیری را به کودکان می‌آموزد و به آنها کمک می‌کند در ابتدا مشکلشان را بشناسند. راه حل مساله را بیابند، برنامه ریزی برای حل مسئله را به آنها یاد می‌دهد این برای کودکان اعتماد به نفس و خودکار آمدی را به ارمغان می‌آورد. و به آنها کمک می‌کند تا رشد مثبت و سلامت روان را در دوران کودکی و ورای آن داشته باشند (هکن سک، 2008)

مداخله مرتبط با والدین

پدر و مادر در درمان کودکان مبتلا به اختلال‌های اضطرابی نقش مهمی بازی می‌کنند و وقتی روی رفتار فرزند خود تاثیر می‌گذارند که ترس و اضطراب او را بهتر بفهمند و راه‌های موثری بدانند تا بتوانند فرزندشان راه و رسم کنار آمدن با وضعیت ترسناک را یاد بدهند. پدر و مادر گاهی با تقویت یا تنبیه اضطراب فرزند خود یا با توقعات بیش از حد یا کمتر از حد خود، به اضطراب فرزندشان دامن می‌زنند. در مورد این پدر و مادرها از فنون مدیریت رفتار با تعاملات والد- کودک استفاده می‌شود.

مطالعاتی که در آنها کودکان مضطرب با درمان شناختی- رفتاری درمان شده‌اند. اهمیت درگیری برنامه ریزی شده و نظامند والدین در فرایند درمان را اثبات کرده‌اند. پدر و مادرها در عین حال کنار آمدن با ناراحتی‌های خود را یاد می‌گیرند همچنین یاد می‌گیرند در پاسخ‌های اضطرابی خود هنگام فشار روانی واقف شوند. و برای فرزندانشان نقش الگوی حل مساله را، بازي می‌کنند. (شرودر و گوردن، ترجمه فیروز بخت، 1384).

بیدل و ترنر (2005) نشان دادند كه عوامل خانوادگی در نتایج درمان کودکان دارای اضطراب اجتماعی نقش دارند. آنها معتقدند که قطع نظر از نوع برنامه مداخله‌ای مورد استفاده برای درمان اختلال اضطرابی کودکان، اگر هم کودک و هم والدین از توانایی‌های خودشان درک بهتر داشته باشند، نتایج درمان به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.

بنابراین پیش از هر نوع برنامه مداخله، بهتر است زمانی را به آموزش خانواده در خصوص شناخت اختلال از جمله سبب شناسی و تظاهرات بالینی و درمان دارویی و روان شناختی موجود اختصاص داد.

مشارکت خانواده در درمان CBT

در سال 2003 تعریفی از تکنیکهای زیر بنایی CBT ارائه شده است. CBT برای اختلالات اضطرابی کودکان دارای 2 فاز مرحله است.

 1. آموزش مهارتها 2. کاربرد و اجرا

در طی مرحله آموزش مهارتها کودکان تکنیکهایی را برای ارزیابی تازه موقعیت استرس زا (تن آرامی)[4] تشویش[5] خود را یاد می‌گیرند. در مرحله کاربرد و اجرا یک موقعیت پریشانی[6] آور فراهم می‌شود و کودکان به تدریج وارد این موقعیت می‌شوند این ورود از یک مرحله خفیف شروع به کار می‌کند و هر مرحله‌ای را که پشت سر می‌گذارد تشویق می‌شوند و وارد مرحله سخت‌تر می‌شوند.

در سال (2006) جی جی وود[7] الگوی تعامل والدین و فرزند را ارائه می‌داد در این الگو خانواده و فرزند مضطرب در تعامل با هم اضطراب را مهار می‌کردند. هدف این طرح بالا بردن تاثیر FCBT بوده است. پیش فرض وی این بوده که نوع شیوه فرزند پروری با اضطراب کودکان مرتبط است.

والدینی که مدام در کارهای کودکان مداخله می‌کنند، کارهایی که کودکان می‌توانستند یا باید مستقل انجام می‌دادند خود به عهده می‌گرفتند زیر بنای ناقص را در کودکان خود ایجاد می‌کردند.

بین کودکان مدرسه‌ای مداخله والدین حداقل در 3 حوزه می‌تواند ظهور کند کمک غیر ضروری در کارهای روزانه کودک مثل لباس پوشیدن، لوس کردنها، بچه گانه با کودک حرف زدن (مثل لغاتی که برای نوزاد به کار می‌رود) و هجوم به خلوت کودک (مثل باز کردن در اتاق کودک بدون در زدن) چنین والدینی در اضطراب کودکشان مشارکت دارند.

در برنامه FCBT والدین به طور مستقیم درگیر فرآیند درمان می‌شوند. در این کلاسها به والدین آموزش داده می‌شود که به جای کودکان تصمیم نگیرند بلکه به آنها حق انتخاب بدهند.

برای آنها وظایف خاص تعیین نمی‌کنند بلکه به آنها فرصت آزمایش و خطا داده می‌شود. کودکان خود تلاش می‌کنند و یاد می‌گیرند به جای انتقاد کردن از کارهای کودکان پاسخهای هیجانی آنها را می‌پذیرند.

در این سیستم به والدین آموزش داده می‌شود که رفتارهای شجاعانه کودکانشان را تشویق کنند. بسیاری از والدین سخت گیر (مداخله گر) وقتی می‌بینند فرزندشان مستقل عمل می‌کنند نگران می‌شوند. وقتی والدین به کودکان کمک کنند که مستقل عمل کنند به درمان آنها کمک کرده‌اند. آنها با شیوه‌های صحیح فرزند پروری می‌توانند به سلامت خانواده و کودکانشان کمک کنند.

 

دارو درمانی

دارو درمانی برای درمان اختلال‌های اضطرابی کودکان موثرند که شامل فلوکسيتين، فلووکسامین، سرترالین، پاروکسین، بتاپلکوکرها نظیر پروپرانول و نیز باسیپرون پاکسیل، بنزودیازپامها، زاناکس، لیبرویوم، می‌توانند علائم جسمی اضطراب را کاهش دهند (چانسکی، 2008).

 

پیشنهاداتی برای والدین با کودکان مضطرب:

تاثیرات استرس زای زندگی به حد معقولی کنترل کنید حوادث استرس زای زندگی مثل تغییر مکان، طلاق و مرگ. بچه‌ها باید یاد بگیرند که با چنین عوامل استرس زایی خودشان را وفق دهند والدین می‌توانند با توجه کردن به نگرانی‌های بچه‌ها و ارائه الگوهای مثبت به کودک کمک کنند.

وقتی فهمیدید که کودکان با یک تغییر عمده مثل اسباب کشی یا ثبت نام در مدرسه جدید مواجه است او را برای تغییر مکان آماده کنید با ملاقاتهایی که، کم استرس زا هستند. به او کمک کنید که به محیط آشنا شود و با افرادی که با آنها روبرو خواهد شد دوست شود. عادات جدید را تمرین کنید و مراسمی جالب که برای کودک مانوس باشد برایش تدارک ببینید خرید وسایل مورد نیازش برای مدرسه جدید یا دکوراسیون جدید برای اتاقش می‌تواند به کودک کمک کند که به مساله جدید علاقمند شوند. اغلب والدین اضطراب را گهگاه تجربه می‌کنند خطر پذیری مثبت و استراتژی‌های کنترل اضطراب را به درستی انجام دهید تا الگویی برای کودک خود باشید.

کودکان را تشویق کنید که ریسکی کم خطر را بپذیرند و با اضطراب مقابله کرده از پس آن برآیند و بدین طریق اعتماد به نفس بیشتری را پیدا کنید.

کودک را مجبور به مواجهه با یک ترس عمیق نکنید اینگونه ممکن است که اوضاع را بدتر کند از مجموعه تمرینهای درمانی استفاده کنید این بازیها اصول مواجهه با موقعیت‌های ترس زا را به تدریج به کودک یاد می‌دهد. اغلب این بازیها در یک محیط امن و حامی صورت می‌گیرد. مرور زمان هم در این امر موثر است.

به نگرانی کودکتان گوش کنید و اجازه دهید که ببینید که شما دارید گامهایی را برمی‌دارید تا نیازهایشان را بشناسید. به آنها جایی می‌دهید و آنها را در نظر می‌گیرید. در طی مصاحبتتان می‌توانید راه کارهایی عملی به او یاد دهید که با ترسهای غیر معقولش مقابله کند.

بدانید که اضطراب کودکان می‌تواند در رفتارهایی مثل خشم، کج خلقی، مبارزه طلبی، یا مدرسه گریزی نمود پیدا کند. ممکن است در ابتدا این را متوجه نشوید ولی باید اضطراب را به عنوان یک علت برای نمایش رفتارهای منفی از سوی کودک تلقی کنید.

گامهایی بردارید برای حفظ کودکتان از خطرات خشونت در خانه و جامعه. بزه‌های عاطفی، فیزیکی و جنسی آسیبهای غیر قابل جبرانی به کودک وارد می‌کند اگر این علائم را در خانه دیدید برای حفظ کودکتان تدبیر کنید. (كيم برلي، 2007)

[1] . Ollendick

[2] . King

[3] . Cognitive behavior therapy

[4] . Relaxation

[5] . self reword

[6] . distressing

[7] . J J Wood

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان 187 ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

تاثیر محیط و وراثت بر اضطراب کودکان دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی

تاثیر محیط و وراثت بر اضطراب کودکان

تالیا الی و همکاران (2008) با هدف بررسی این سوال که وراثت و محیط هر کدام چه قدر در اضطراب و افسردگی کودکان موثر است و کدام بیشتر موثر است؟ پژوهشی انجام داده‌اند. تئوریهای روان شناسی تاثیر وراثت و محیط بر اضطراب و افسردگی کودکان را در یک ابهام نشان داده‌اند آنها عبارات و جملات را 2 پهلو به کار برده‌اند بنابراین نمی‌شود دقیقا فهمید کدام یک از این دو عامل بیشتر در اضطراب و افسردگی کودکان تاثیر دارند.

هاروی (2008) 300 کودک دوقلوی همسان 8 ساله تحقیق انجام داده‌ایم نتایج تحقیق نشان داد که ٪ 70-68 وابسته به محیط است هر چند وراثت و محیط هر دو در شکل گیری اضطراب و افسردگی کودک موثر است. لیکن تاثیر محیط به طور وسیعی بیشتر مشاهده شد.

تاثیر اضطراب بر تحصیل کودکان

پائولانیفاسی و همکاران (2008 ) با هدف بررسی تاثیر اضطراب و افسردگی کودکان بر فرایند خواندن و نوشتن کودکان تحقیقی انجام داده‌اند آنها در پي یافتن پاسخ این سوال که 2 اختلال رفتاری اضطراب و افسردگی چه تاثیرات منفی بر مهارتهای ادبی خواندن و نوشتن دارند. مطالعه‌ای بر دانش آموزان پایه سوم دبستان انجام گرفت (72) نفر، در حالیکه مطالعه روی دانش آموزان پایه اولی متمرکز شده بود (43 نفر) دو گروه از شرکت کنندگان از بین کودکان که در معرض خطر یا دارای اختلالات اضطراب و افسردگی بودند انتخاب شدند و یک گروه کنترل هم شرکت داده شدند. ارزیابی شامل مهارتهای کلامی و غیر کلامی و هوش منحصر (IQ) بود. نتایج تحقیق نشان داد که کودکان مضطرب و کودکان افسرده در املا و هیجی کردن غلطهای بیشتری نسبت به گروه کنترل که این دو اختلال را نداشته‌اند لیکن در خواندن اختلاف معناداری بین دو گروه دیده می‌شود.


روش مشاوره گروهی

مشاوره گروهی که مستلزم ایجاد رابطه‌ای عاطفی است. برای رسیدن به هدف‌ها و مقاصد گوناگون و متعددی تشکیل می‌شود مهمترین عامل در تشکیل مشاوره گروهی تعیین هدف‌ها و مقاصد گروه می‌باشد.

توصیه می‌شود به هنگام تشکیل مشاوره گروهی نوع مشکلات هر یک از اعضای شرکت کننده مبتلا مشخص گردد و درباره لزوم و ضرورت تشکیل گروه بررسی‌های مقدماتی به عمل آید برای این کار معمولا انجام یک مصاحبه تشخیصی کوتاه مدت با هر یک از داوطلبان شرکت کننده در مشاوره گروهی لازم به نظر می‌رسد.

در مصاحبه تشخیصی قوانین اولیه گروه توصیف می‌شود و میزان آمادگی و پذیرش داوطلبان برای مشارکت در کارهای گروهی تعیین می‌گردد.

قوانین اساسی گروه

اینک بطور مختصر مطرح می‌گردند.

 1. پس از تشکیل یک گروه تمام اعضا بدان تعلق دارند و قابل احترام هستند.
 2. هر چیز برای هر فرد تا بدان حد اهمیت دارد که با نحوه تفکر، احساس که تابع احساسات درونی و تفکراتش است سازگار باشد.
 3. هدف اولیه فرایند گروه آنست که اعضا با یکدیگر ارتباط و تماس برقرار کنند و هدف‌های دیگر در درجات بعدی اهمیت قرار می‌گیرند.
 4. هر فردی باید حتی الامکان احساسات واقعی خود را در گروه بروز دهد و درباره آن صحبت کند بروز احساسات واقعی و صداقت در گفتار ایجاد ارتباط و تماس بین اعضای گروه را تسریع می‌کند.
 5. فرد در گروه باید درباره مشکلش بطور صادقانه صحبت کند زیرا گفتار منعکس کننده‌ی درون هستند موضوعی که در گروه بعنوان آغازگر بحث مطرح می‌شود باید پیگیری گردد و با فراهم آوردن امکان و فرصت مناسب باید عکس العمل‌های اعضا در قبال موضوع طرح شده مورد بررسی قرار گیرد.
 6. گفتار و مباحث جلسه گروهی باید محرمانه تلقی شود.
 7. تمام اعضا باید در تصمیم گیری‌ها دخالت موثر داشته باشند.
 8. هر عضو مشاوره گروهی باید بداند که شرکت منظم و به موقع در جلسه گروهی لازم و ضروری است و تا زمانی که گروه به هدفهای تعیین شده نایل نیامده هیچ فردی نباید جلسات مشاوره گروهی را ترک کند.
 9. چنانچه مشاور در موقعیتی خروج یکی از اعضای گروه را به اصلاح گروه و به نفع خود فرد تشخیص دهد مجاز است از آن فرد بخواهد موقتا جلسه گروه را ترک کند و عضو مورد نظر باید از جلسه گروه خارج شود.
 10. هر عضو گروه موظف است قبل از تشکیل جلسات مشاوره گروهی مشاور را از عامل و یا عواملی که به نوعی مانع از شرکت فعالانه‌اش در گروه می‌گردند مطلع سازد.
 11. هر عضو گروه باید بپذیرد که ممکن است به هنگام ضرورت تحت مشاوره انفرادی نیز قرار گیرد (شفیع آبادی، 1375).

آغاز فعالیت گروهی از اهمیت خاصی برخوردار است و مشاور نقش اصلی را برعهده دارد آغاز مشاوره گروهی در اولین جلسه چندین روش انجام می‌گیرد یکی از روشهای آنکه مشاور بحث مختصری را درباره هدف‌ها و روش‌های کار گروه شروع می‌کند و از اعضای گروه می‌خواهد تا در آن زمینه‌ها اظهارنظر کنند مشاور همچنین ممکن است برخی از قوانین اولیه و اساسی گروه را مطرح سازد و اعضا را در جریان آن قرار دهد. در روش سوم از کجا یک اعضا خواسته می‌شود تا خود را به دیگر اعضای گروه مصرفی کند. مشاور می‌تواند هر روشی را که صلاح می‌داند و مفید تشخیص می‌دهد برای آغاز و ادامه بحث گروه در پیش گیرد. (شفیع آبادی، 1375).

روش دیگر برای شروع جلسه مشاوره گروهی استفاده از تکنیک صندلی داغ است بدین صورت که یکی از اعضا گروه بوصرت داوطلب بر روی صندلی در وسط گروه می‌نشیند بقیه اعضا باید سوالات خود را نسبت او مطرح کنند در اینجا شخصی که بر روی صندلی داغ نشسته است نباید بلافاصله پاسخ دهد بلکه باید به تمام سوالات اعضا گوش کند و بعد از اتمام سوالات یکی یکی به سوالات آنان پاسخ می‌دهد بدین صورت کار گروه شروع می‌شود و ادامه می‌یابد.(شفیع آبادی، 1375)


این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان 187 ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

شیوه‌های ارتباطی والدین و تاثیر بر اضطراب کودکان-دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی

شیوه‌های ارتباطی والدین و تاثیر بر اضطراب کودکان

روابط خانوادگی تاثیر مهمی در رشد شخصیت کودک می‌گذارد آنچه کودکان درباره خود فکر می‌کنند قسمتی از آنچه‌اعضای خانواده درباره آنان فکر می‌کنند آرزوها و اهداف کودکان سطح موفقیت و شکست آنها تا اندازه‌ای تحت تاثیر نگرش‌های والدین می‌باشد. روابط خانوادگی همچنین‌اثر مستقیمی بر‌سازگاری اجتماعی کودکان در محیط بیرون از خانه می‌گذارد. (استافورد و به ير، به نقل از سازگار ، 1384)

تعلیم و تربیت کودکان یکی از وظایف عمده والدین است این وظیفه تحت تاثیر سه عامل مهم قرار می‌گیرد.

 1. مسئولیت و سلامت روان خود والدین
 2. ویژگی‌های کودک
 3. محیط

اگر والدین از نظر رواني دارای مشکل باشند به احتمال زیاد کودکان همان مشکلات رفتاری را تحویل اجتماع مي‌دهند.

طبق آمار 66٪ کودکان دچار اختلالات رفتاری آمریکایی به مادرانی تعلق دارند که از اختلال روانی رنج می‌برند 47٪ کودکان دچار مشکلات رفتاری در خانواده‌هایی هستند که تنها پدر اختلال عاطفی دارد. اما وقتی پدر و مادر هر دو اختلال دارند در 72٪ موارد کودکان آنها نیز اختلال پیدا می‌کنند. این درصد 2 برابر کودکان دچار مشکل در خانواده‌های عادی است.

روان شناسان براساس تحلیل رفتار کودک و والدین چهار شیوه تعاملی را مشخص کرده‌اند که عبارتند از:

شیوه مقتدرانه

شیوه سهل انگار

شیوه استبدادی

شیوه اهمال ورزی

در‌الگوی اول‌با شیوه‌مقتدرانه والدین‌نسبت به سایر والدین واقعیت‌ها و بینش شناختی را به کودکان خود منتقل می‌سازند. و تمایل بیشتری بر پذیرش دلایل کودک در یک رهنمود از خودشان می‌دهند. به منظور توافق با کودکان از ارتباط کلامی استفاده می‌کنند این‌والدین همواره در‌تلاشند تا فعالیتهای کودک را به شیوه عقلانی و موضوع مدار هدایت کنند. و در نقاط اختلاف والد و کودک کنترل شدید اعمال دارند. اما کودک را در این باره مقید و محدود نمی‌کنند.

این گروه والدین در ابراز محبت به کودک به طور چشمگیری نمرات بالاتری می‌گیرند. کودکان این‌گروه والدین در‌برابر ابراز محبت و‌تفاهم والد و کودک به طور چشمگیری نمرات بالاتری می‌گیرند. این کودکان واقع گرا، با کفایت و خشنود توصیف شده‌اند.

والدین سهل انگار در ابعاد کنترل و خواسته‌های معقول در سطح پایین هستند از مهر ورزی حد وسط، خانواده والدین سهل انگار آشفته است هر دو والد کنترل کمی بر کودکانشان دارند این والدین در خصوص انضباط کودک از نگرش‌های متعارض برخوردارند فقدان خواسته‌های معقول همراه با خودداری از ارائه دلیل و درگیری در گفتگو، همواره از ویژگی‌های این شیوه به شمار می‌رود.

والدین سهل انگار در بیشتر موارد در مواجهه با بهانه جویی کودک سر تسلیم فرود می‌آورند. و به عنوان تنبیه کودک را از محبت خود محروم می‌کنند. کودکان والدین سهل انگار از اتکاء به خود و استقلال اندکی برخوردارند و به صورت افرادی ناپخته توصیف شده‌اند که هنگام‌مواجهه با ناملایمات تمایل به واپس روی دارند این کودکان نسنجیده عمل می‌کنند و به فعالیت بی هدف می‌پردازند.

در ‌شیوه استبدادی‌نمایش قدرت‌والدین عاملی که این شیوه را از دو شیوه دیگر متمایز می‌کند. این والدین پرتوقع بوده و پذیرای نیازهای و امیال کودکان نیستند. پیامهای کلامی والدین یک جانبه و‌فاقد محتوای عاطفی است. این والدین هنگام اعمال رهنمودها دلیل ارائه نمی‌کنند. و به ندرت به تشویق پاسخ کلامی می‌پردازند. و تا آنجا که ممکن است در برابر استدلال کلامی کودکان خود تغییر موضع نمی‌دهند. این الگو کمترین مهرورزی را اعمال می‌کند تا والدین به ندرت در تعلل که منجر به خشنودی کودک می‌شود شرکت می‌جویند برای کنترل کودکان در این الگو از شیوه ترس استفاده می‌شود و هیچ تفاهمی بین این والدین و کودکان وجود ندارد. این کودکان افرادی با خصومت، نافعال، منزوی و غمزده، آسیب پذیر نسبت به فشار محتاط توصیف شده‌اند. ( استافورد و به ير به نقل از سازگار ، 1384)

شیوه چهارم یعنی اهمال ورزی

تنها گروه کوچکی از والدین را دربرمی‌گیرد. فعالیت خانواده در این گروه نامنظم و اعمال مقررات اهمال کارانه است. (استافورد و به یر، به نقل از سازگار ، 1384)

والدین باید فرزندان خویش را بشناسند و اطلاعاتی در مورد احساس هیجان حالات عاطفی اجتماعی آنها داشته باشند. اگر والدین فرایندهای روانی فرزندان خویش آشنا باشند ممکن است راحت‌تر بتوانند احساسشان را درک نموده رفتار مناسب با آنها را انتخاب نمایند والدین مطلع و آگاه می‌توانند در مورد هنجار یا ناهنجار بودن رفتار فرزندان خود قضاوت کنند و به موقع از عواملی که منجر به بروز رفتارهای نابهنجار شده جلوگیری نمایند. (مهري نژاد ، 1379)

 

درمان شناختی- رفتاری CBT

اصطلاح رفتار درمانی شناختی برای نخستین بار در ادبیات علمی میانه دهه 1970 به کار رفت. رفتار درمانی شناختی نتیجه سیر تکوینی رفتار درمانی است. در بریتانیا مایکل گلدر [1]یکی یکی از پیشگامان درمان رفتاری بوده است (دیوید کلارک، کریستوفر، فربورن، ترجمه کاویانی، 1380).

نظریه لنگ درباره سه نظام پاسخی نسبتا مستقل شالوده لازم برای پذیرش مفاهیم شناختی در رویکرد رفتاری را فراهم آورد. می‌توان درمان شناختی- رفتاری را در مورد اکثر افراد مبتلا به حالتهای اضطرابی به کار گرفت. هدف کاهش اضطراب است برای رسیدن به این هدف از تعدادی فنون شناختی و رفتاری استفاده می‌گردد یکی از این فنون تشخیص افکار منفی است بحث درباره تجربه هیجانی اخیر، استفاده از تجسم یا ایفای نقش برای تجدید یک تجربه هیجانی، تعیین معنی و مفهوم یک رویداد در تشخیص افکار منفی نقش مهمی دارد. (کرک و کلارک، ترجمه قاسم زاده، 1385).

هدف‌های‌اصلی مداخله‌های‌شناختی- رفتاری‌برای کودکان مضطرب و خانواده‌هایشان مواردی از این قبیل می‌باشد: کنترل اضطراب، کاهش آشفتگی شخصی و افزایش تسلط و مهارت‌های رویارویی. این مهارت‌ها در یک توالی منظم آموخته می‌شوند. موضوع اصلی کمک به کودک جهت ترکیب این مهارت‌های شخصی در میان یک مجموعه سازگاری یکپارچه شده می‌باشد. که در برنامه درمانی به عنوان ترس شناخته می‌شود. سپس برنامه در موقعیت‌های فراخوان اضطراب و زندگی واقعی به کار گرفته می‌شود. (كندال به نقل از گراهام، ترجمه محمدی و کهن زاده، 1381)

برای مثال یک کودک با اختلال ترس ویژه «فوبی» از چیزی که فکر می‌کند «خطرناک» است می‌گریزد و بدبختانه این اجتناب اضطراب زا است. درمان CBT به کودک کمک می‌کند تا به چیز ترسناک نزدیک شود یا اینکه به تدریج وارد یک موقعیت ترس زا شود. فرایند به کودک اجازه می‌دهد که به تدریج شواهدی جمع آوری می‌کند تا با آنها با باورهای غلط‌شان مبارزه کنند باورهایی مثل «همه سگها گاز می‌گیرند!»، «اگر روزی زنبور نیشم بزند می‌میرم!» با قرار‌دادن تدریجی آنها در این موقعیت‌ها کودکان یاد می‌گیرند که می‌توانند با مهارتهای سازگاری مثل تنفس عمیق مهارتهای شناختی مثل حل مسئله و خودگویی مثبت موقعیت را تحت کنترل درآورند. همچنین بچه‌ها یاد می‌گیرند که ترسشان بی خودی و غیر معقولانه بوده است. (هکن سک[2]، 2008).

درمان شناختی رفتاری 4 مولفه دارد: 1. کودک مضطرب یاد می‌گیرد احساس‌های و نشانه‌های بدنی اضطراب را تشخیص بدهد و بر این احساس‌ها و نشانه‌ها واقف شود 2. می‌فهمد در وضعیت‌های اضطراب آور چه فکرهایی دارد و یاد می‌گیرد فکرهای خود را ارزیابی می‌کند 3. مهارتهای لازم برای حل مساله و اصلاح افکار اضطراب آور را کسب می‌کند و 4. به خودش به خاطر مضطرب نشدن در وضعیت [3]اضطراب آور پاداش می‌دهد و مضطرب نشدن خود را ارزیابی می‌کند. (شرودر و گوردن، ترجمه فیروز بخت، 1384).

آلفانو[4] (2003) بیان کرد که انحرافات شناختی در میان کودکان مضطرب رایج است درمان رفتاری- شناختی مداخله‌ای موثر برای انحرافات شناختی است. کارت رایت و همکاران (2005) در پژوهشي اظهار کردند که کودکان مضطرب ضرورتا از نظر مهارتهای اجتماعی ضعیف نیستند نقص آنها ممکن است به آرامی و ارزیابی مهارت‌هایشان رابطه داشته باشد. قبل از یقین برنامه‌های درمانی باید در ارزیابی مهارت‌های اجتماعی این کودکان دقت لازم به عمل آید و از درمان شناختی برای تغییر ادراکات نادرست درباره مهارت اجتماعی فردی استفاده شود.

یرنستین و همکاران (2005) در خصوص برنامه‌های مداخله‌ای مدرسه‌ای برای کودکان مضطرب نشان دادند که درمان رفتاری- شناختی (CBT) به طور معنی دار موجب کاهش نشانه‌های اضطراب کودکان می‌شود و به ویژه اگر این نوع درمان با آموزش‌های گروهی والدین همراه باشد تنيمن[5] و تامپکنیز[6] و موری[7] (2006) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که والدین کودکان مضطرب از طریق آموزش مهارتهایی برای کار با کودکانشان می‌توانند به عنوان درمانگران شناختی رفتاری غیر حرفه‌ای به طور موثری اضطراب کودکانشان را کاهش دهند.

 

CBT چگونه عمل می‌کند

ابتدا فرد باید یاد بگیرد که فرضیات نامعقول را در موقعیت‌های مختلف شناسایی کند یکی از راههای انجام این کار استفاده از شیوه سقراطی است با زیر سوال بردن افکارمان در مورد موقعیتی که ما را ناراحت می‌کند و تلاش برای نگاه عاقلانه به موقعیت، افراد تقریبا به این نتیجه می‌رسند که برای هیچ ناراحت بوده‌اند اگر فردی ناراحت است به این دلیل که دوستش به او تلفن نکرده ممکن است با خودش فکر کند که دوستش از او خوشش نمی‌آید و دوست ندارد با او تماس بگیرد. اگر فرد در این لحظه از خودش بپرسد که چرا باید او از من متنفر شده باشد؟ و جواب عاقلانه‌ای برای این سوال نیابد و آنگاه دوباره بپرسد ممکن است که خیلی سرش شلوغ بوده باشد؟ در طی این شیوه، زیر سوال بردن فرضیات، فردیی می‌برد که دلیلی برای ناراحت بودن از این مساله ندارد همینکه ما اطلاعات جدیدی راجع به یک موقعیت جمع می‌کنیم احتمالا درمی‌یابیم که سوء ظن اولیه ما غلط بوده است. وقتیکه فردی الگوهای تفکر غیر عاقلانه‌اش را درک کند می‌تواند از این اطلاعات برای تعدیل رفتارشان در راستای سازگاری با موقعیت‌ها و حوادث زندگی‌شان که می‌توانند برایشان مشکل ساز باشند استفاده کنند. واکنشهای هیجانی فوری به موقعیت‌ها در ناحیه‌ای از فرد که با عنوان سیستم حاشیه‌ای شناخته شده‌اند صورت می‌گیرد. این ناحیه سریع عمل کرده و نسبت به موقعیتی که فورا احساسات را ایجاد می‌کند واکنش نشان می‌دهد. وقتی که یک اتومبیل به ما نزدیک می‌شود و ما نیاز داریم که از جا بپریم و فرار کنیم ولی در موقعیت‌های پیچیده‌تر ما نیازمند این هستیم که تجارب و اطلاعات بیشتری بدست آوریم. در چنین موقعیت‌هایی سرعت مزیت نیست! بخش کورتکس پیشانی مغز مسئول این فرایند است. این بخش مغز به زمان بیشتری برای واکنش نشان دادن نیاز دارد. بنابراین به فرد این شانس را می‌دهد که به طور غیر ارادی نسبت به یک موقعیت با فرضیات غیر معقول پاسخ دهد. اگر فردی یاد بگیرد که رفتارهای غیر ارادی را که در موقعیت‌ها نشان می‌دهند تعدیل کند، می‌تواند هیجانات خود را نسبت به موقعیت تعدیل کرده و مثبت‌تر عمل کند. ( لويس چنگ[8]، 2008 )

[1] Golder Micel

[2]  Hacken Sack (2008)

[4] . Alfano

[5] . Thieneman

[6] . Tompkins

[7]. moore

[8] Chang  louise

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان 187 ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاه وجودی دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثيرات مشاوره گروهي

دیدگاه وجودی

در این دیدگاه اضطراب ویژگی هستی شناختی هر فرد است که در رابطه با تهدید نیستی در‌وجود ما‌ریشه دوانده است. پذیرش آزادی و آگاهی از متناهی بودن، ناگزیر موجب اضطراب می‌شود. در درمان وجودی این اعتقاد که آگاهی از نگرانی‌های اساسی اضطرابی را تولید می‌کند حاصل آن مکانیزم‌های دفاعی است. در واقع تاکید اصلی روی تعارض بین اضطراب‌های وجودی جدانشدنی از هستی و دروغ‌هایی است که افراد برای دفاع علیه این گونه اضطرابها می‌گویند.

اضطراب در درمان وجودی مفهوم مهمی است اما وجود نگرها، آن را پیامد طبیعی آگاه شدن از نیستی می‌دانند وجود نگرها معمولا با اضطراب رودرو می‌شوند و تنها راه حل اضطراب وجودي همان است که تیلتش در کتاب خود با عنوان جرات بودن توصیه کرد: «ما‌باید در‌خودمان این‌جرات را پیدا کنیم که اضطراب‌وجودی را‌به عنوان تاوانی برای انسانی بودنمان بپردازیم. در عوض می‌توانیم از این که انسان منحصر به فردی هستیم لذت ببریم» (پروچاسکا و نورکراس، ترجمه سید محمدی، 1383).

 

دیدگاه فرد مدار

در این دیدگاه اضطراب علت مشکلات افراد نیست بلکه پیامد ناراحت کننده یک زندگی تجزیه شده است. گرچه اضطراب عاملی است که افراد به درمان می‌کشاند، باید با ظرافت به ابراز اضطراب درمانجو توجه کنیم تا دریابیم کدام تجربه‌های ارگانیزمی برای ورود به آگاهی تهدید کننده است درمانگران فرد مدار در عمل آثار مختل کننده اضطراب را در نظر دارند و از این رو درمانجو در تجربه‌های عاطفی تهدید کننده غرق نمی‌کنند بلکه امکان وقوع تدریجی تجربه‌ای عاطفی اصلاحی را فراهم می‌آورند. روش پالایش روانی فرد مدار در درمان‌های غرقه سازی آهسته‌تر و کمتر هیجان انگیز است. اما در عین حال مخاطره آمیز هم هست، زیرا به اعتقاد این درمانگران اضطراب باعث می‌شود که افراد ناهمخوان دچار آشفتگی شوند. دفاع علیه تجربه‌های اضطراب آور یا‌به صورت انکار کردن تجربه‌هاست که در‌این صورت، کاملا از آگاهی رانده می‌شوند یا به صورت ادراک‌های تحریف شده‌ای مانند فرافکنی یا دلیل تراشی خود را نشان می‌دهند و این حالت تجربه‌ها را طوری تحریف می‌کنند که خود پنداره فرد حفظ شود (پروچاسکا و نورکراس،ترجمه‌سیدمحمدی، 1383)

 

دیدگاه گشتالت درمانی

در این دیدگاه اضطراب عبارت است از فاصله بین اکنون و آینده، بین اینجا و آنجا هر وقتی‌که واقعیت اکنون‌را ترک گوییم و‌به آینده‌مشغول شویم، دچار‌اضطراب می‌شویم، اگر‌به پیش‌بینی عملکردهای آینده‌مشغول شویم مانند امتحان‌ها، سخنرانی‌ها، اضطراب ما چیزی جز صحنه هراسی نیست. در عین حال می‌توانیم درباره رویدادهای جالبی که اتفاق خواهند افتاد به پیش بینی‌های نگران کننده بپردازیم «من اصلا نمی‌توانم منتظر آن تعطیلی بمانم». افراد بسیاری فاصله بین اکنون و آینده را با اقدامات برنامه ریزی شده‌ای مانند کارهای تکرار و بیمه نامه پر می‌کنند تا آینده را قابل پیش بینی سازند. این افراد می‌کوشند امنیت یکنواخت بودن را جایگزین اضطراب کنند. اما در این جریان، پر مایگی آنها را از دست می‌دهند مشکل این جاست که در جامعه‌ای که به سرعت تغییر می‌کند، آن دسته از افرادیی که سعی می‌کنند به وضع موجود بچسبند درباره آینده متغیر به طور فزاینده‌ای دچار وحشت می‌شوند. از نظر پرز راه حل اضطراب این است: در اینجا و اکنون زندگی کن نه در فاصله بین این دو (پروچاسکا و نوکراس، ترجمه سید محمدی، 1383).

دیدگاه سیستمی

دیدگاههای گوناگون اندیشه‌های متفاوتی درباره اثر سیستم اجتماعی اولیه بر کودکی و اختلال‌های روان شناختی آتی مطرح کرده‌اند. معمولا نظریه سیستمی ادعا می‌کند که کانون آسیب شناختی در فرد، یعنی کسی که به عنوان بیمار معرفی شده نیست بلکه در ارتباط‌های درونی اعضای خانواده است. آنچه اهمیت اساسی دارد این است که رویکردهای سیستمی بر خلاف سایر الگوهای آسیب روانی کانون اختلال را نه در فرد بلکه در نظام خانواده می‌جویند. فرد دچار اختلال نیست بلکه با الگوهای تعامل درون نظام اجتماعی مشکل دارد. از آنجا که خانواده شبکه اصلی ارتباط اجتماعی کودکان را تشکیل می‌دهد پس در واقع الگوی تعامل درون خانواده ناکارآمد است و اغلب‌همین الگوی‌تعاملی در خانواده درمانی هدف تغییر قرار می‌گیرد. (کندال، ترجمه نجاریان و داوودی، 1384).

بوگلس و همکاران (2001) در مطالعات پس نگر نشان می‌دهد که بین شیوه‌های فرزند پروری والدین و هراس اجتماعی کودکان رابطه وجود دارد. و اضطراب اجتماعی ما در عوامل پیش بینی کننده مهمی برای اضطراب اجتماعی فرزندانشان می‌باشد.

همچنين بین سبک‌های تربیتی‌والدین و اضطراب کودکان رابطه وجود دارد. والدین کودکان مضطرب الگوی مداخله‌گر و همراه با درگیری با کودکانشان دارند و کودکان مضطرب تعاملاتشان سخت‌تر از کودکان عادی عمل می‌کنند و تعامل‌های
والد- کودک در مورد کودکان مضطرب با کودکان غیر مضطرب متفاوت است به این معنی که والدین کودکان مضطرب بیش از سایر والدین با فرزند خود درگیر می‌شوند. و تعامل‌هاي بين خواهران با برادران با سطوح بالايي از تعارض همراه است و رابطه بين آنها چندان گرم و صميمي نيست . مطالعه موری[1] (2004) بر روی 68 مادر دارای‌فرزند در دامنه‌سنی 15-7 سال نشان داد که مادران مضطرب صمیمیت کمتری با کودکان خود دارند علاوه بر این مادران مضطرب به فرزندانشان استقلال کمتری می‌دهند. وود[2] (2006) نیز نشان داد که مداخله‌های والدینی با اضطراب جدایی رابطه دارد: زیرا والدینی که تمام وظایفی را که کودکان باید به طور مستقل انجام‌دهنده به عهده می‌گیرند باعث می‌شوند که کودکانشان تجربه‌های ناکافی به دست نیاورند و به مراقبشان وابسته شوند.

[1]. Moore

[2] . Wood

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان 187 ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقی

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان 187 ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

ه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

اختلال وحشتزدگی دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثيرات مشاوره گروهي

اختلال وحشتزدگی[1]

اختلال‌وحشتزدگی با‌وقوع حداقل یک حمله وحشتزدگی غیر منتظره یک ماه (یا بیشتر) با هم فاصله دارند، تعریف می‌شود، تشخیص اختلال وحشتزدگی در کودکان ممکن است به خاطر محدودیت‌های شناختی- رشدی کودک دشوار باشد. کودکان خردسال بدون توجه به نشان‌های خود مختار و تفسیر نادرست این نشانه‌ها ترس از مریض شدن را گزارش می‌دهند. از نظر بالینی، کودکان قبل از دوره بلوغ تقریبا هرگز ترس از مردن، یا دیوانه شدن یا از دست دادن کنترل را به خاطر نشانه‌های فیزیولوژیکی بیان نمی‌کنند. اغلب این کودکان اضطراب نامشخص از بیمار شدن را گزارش می‌دهند یا از استفراغ کردن می‌ترسند زیرا پیش بینی یا کنترل آن را دشوار می‌دانند بر طبق نظر موریف و مولت در سال 1993 شایعترین نشانه‌های وحشتزدگی گزارش شده در کودکان و نوجوانان شامل لرزش و رعشه، تپش قلب، سرگیجه، از حال رفتن، تنگی نفس، تعریق (در کودکان بزرگتر)، ترس‌از مردن یا از دست دادن کنترل است. کودکان خردسال معمولا حالت‌های هیجانی‌شان را برحسب بیماری جسمی توصیف می‌کنند. (ماش و بارکلی، ترجمه‌‌ي توزنده جانی، توکلی زاده و کمال پور، 1383).

 

 


هراس‌ها[2]

هراس اجتماعي : این نوع‌اضطراب خیلی عمومیت دارد و با ترس مفرط در تقریبا همه موقعیتهایی که فرد در اجتماع قرار می‌گیرد همراه است بدلیل اینکه تشویش اجتماعی خیلی عمومیت دارد اغلب به نظر بی اهمیت قلمداد می‌شود بسیاری اوقات از آن چشم پوشی می‌شود و درمانی در مورد آن صورت نمی‌گیرد کسانی که این اختلال را دارند اغلب از‌هم صحبت‌شدن با‌دیگران، سخنرانی در جمع، سوال کردن و پاسخ دادن در‌جمع حتی‌تفریح در اماکن عمومی ترس دارند. اختلال تشویش اجتماعی را می‌توان با CBT مراقبه و آموزش مهارتهای اجتماعی برطرف کرد. (هاروی، 2008).

هراس‌اجتماعی می‌تواند از نوع «تعمیم یافته» یا از نوع اختصاصی باشد وقتی نشانه‌ها حداقل 6‌ماه ادامه‌یابند تشخیص‌هراس اجتماعی‌را پیش می‌کشند. همچنین‌باید شواهدی دال بر این که کودک می‌تواند با آشنایان خود رابطه برقرار کند وجود داشته باشد و کودک علاوه بر تعامل با بزرگسالان، در مقابل با همسالانش نیز هراس اجتماعی داشته باشد (شرودر و گوردن، ترجمه فیروز بخت، 1384).

اگر چه اختلال اضطراب اجتماعی تا نوجوانی یا بزرگسالی شناخته نمی‌شود شروع آن طی دوران کودکی است. به همین دلیل شناسایی و مداخله زود هنگام این عارضه می‌تواند از‌پیامدهای فوری‌و دراز مدت‌آن و احتمالا شروع اختلالهای همبود جلوگیری کند. (‌بيدل، 1998 به نقل از يوسفي لويه ، 1386)

گلیسنبرگ و همکاران (1998) در پژوهشی بر روی 154 کودک مبتلا به اختلال‌های اضطرابی‌در سنین 11-6 سال نشان دادند که اضطراب اجتماعی با نقایص در کارکرد اجتماعی و هیجانی مرتبط است افزون بر این کودکان با اضطراب اجتماعی بالا سطح پایین‌تری از پذیرش اجتماعی، عزت نفس کلی و نیز تعامل منفی‌تری با همسالانشان داشتند دختران در مقایسه با پسران از اجتماعی ضیعف‌تری برخوردار بودند. (به نقل از يوسفي لويه، 1386)

هراس خاص: ویژگی‌ هراس خاص ترس بسیار شدید و مفرط از یک شیء یا رویداد خاص با ترس مفرط از پیش بینی مواجه شدن با آن شیء یا رویداد خاص است. این ترس‌ها مداوم و ناسازگاراند. به اجتناب از شیء ترسناک منجر شده و باعث می‌شود کودک ترس خود را غیر قابل کنترل بداند. (سیلورمن و کارمایکل، 1999 به نقل از شرودر و گوردن، ترجمه فیروز بخت، 1384).

این‌اختلال همراه با‌حمله‌ی سریع وقتی که شخص یک اضطراب شدید را تجربه می‌کند این حمله، علائم فیزیکی مثل تپش قلب، تغییر فشار خون، تغییر عمل غدد مترشحه یا اختلالات عصبی همراه است. اشخاصی که اختلال هراس دارند معمولا از خود هراس و عوارض آن می‌ترسند آنها از موقعیت‌هایی مثل ازدحام- رانندگی، در اتاق بسته‌ماندن و تنها ماندن می‌ترسند.

حمله هراس ممکن است از 5 تا 30 دقیقه طول بکشد. این اختلال را می‌توان با درمان‌شناختی رفتاری CBT یا دارو درمان کرد (هاروی، 2008)

مدرسه هراسی[3]

مدرسه‌هراسی یک هراس‌خاص است که در کودکی مشاهده می‌شود و‌ترس و اجتناب به محیط مدرسه محدود می‌شود برخلاف کودک مبتلا به اضطراب جدایی که از انواع موقعیت‌های مرتبط با جدایی اجتناب می‌کند کودک مبتلا به مدرسه هراسی تنها از مدرسه می‌ترسد و از آن اجتناب می‌کند. (کندال، ترجمه‌ نجاریان و داوودی، 1384).

اختلال اضطراب فراگیر (GAD)[4]

اختلال اضطراب فراگیر عبارت است از اضطراب با نگرانی عمومی یا غیر واقع بینانه. کودکان بیش از حد مضطرب درباره‌ی امور درسی و آینده بسیار نگران و معمولا عصبی و پریشان هستند این کودکان بسیار به آرامش خاطر و قوت قلب نیاز دارند. علاوه بر این نوع از انواع ناراحتی‌های جسمانی شکایت دارند و نسبت به خودشان بیش از حد حساس و موشکاف هستند (هربرت، ترجمه‌ي فیروز بخت، 1384).

در ویراست چهارم راهنمایی تشخیص و آماری اختلال روانی (DSM- IV) تشخیص اختلال اضطراب فراگیر وقتی مطرح می‌شود که حداقل یکی از نشانه‌های فیزیولوژیک، بی‌قراری، زود خسته‌شدن، مشکل تمرکز حواس‌یا مات و‌مبهوت ماندن تحریک پذیری، تنیدگی عضلانی و اختلال خواب وجود داشته باشد. این نشانه‌ها باید در کارکردهای مهم کودک اخلال ایجاد کنند. شروع می‌تواند ناگهانی یا تدریجی باشد و نشانه‌ها نیز بر‌اثر فشار روانی شدید می‌شوند (شرودر و گوردن، ترجمه‌ي فیروز بخت، 1384). کسلرو کلر[5] و رایچمن[6] (2001) در پژوهشی نشان دادند که اضطراب فراگیر اختلال روانی شایعی است که سن شروع آن پایین است سیر مزمن دارد و میزان بالایی از همبودی را با اختلال‌های اضطرابی و اختلالهای خلقی به ویژه افسردگی اساسی دارد. (به نقل از يوسفي لويه ،1386)

اختلال وسواس فکری و عملی

ویژگی‌های اختلال وسواس فکری و عملی[7] (OCD) افکار عود کننده و ناخوانده‌ای باشد که وقت گیر بوده (بیشتر از یک ساعت در هر روز) هستند که یا به گرفتاری مفرط کودک یا به اختلال جدی در کارهایشان منجر می‌شود نشانه‌های OCD در کودکان و نوجوانان همان نشانه‌هایی است که در بزرگسالان وجود دارد کودکان افکار وسواس مربوط به ترس از آلودگی موضوعات جنسی و مذهبی یا تصاویر پرخاشگری، خشونت‌را گزارش‌می‌دهند. اعمال‌وسواسی مانند تکرار شستشو، وارسی، نظم‌دهی و مرتب کردن در کودکان شایع است. تشریفات شستشو شایع‌ترین نشانه OCD است که در بیشتر از 85٪ از کودکان معاینه شده در انستیتو ملی بهداشت روانی (NIMH)[8] وجود داشته است و در صورتی که در این کودکان به هر دلیلی این کار متوقف شود از انجام هر کاری باز می‌مانند تا آن که شستشو را به طور کامل انجام دهند. (ماش و بارکلی، ترجمه توزنده جانی، کمال پور و توکلی زاده، 1383).

کسانی که وسواس دارند اغلب سعی می‌کنند وسواسشان را از دیگران پنهان کنند ولی اغلب به ندرت موفق می‌شوند درمان CBT و درمان دارویی درمانهای موثری برای OCDها هستند (هاروی، 2008).

اختلال فشار روانی پس از سانحه[9]

بسیاری‌از کودکان پس از وقوع حوادث و وقایع هیجانی/ فیزیکی بسیار ناراحت کننده (مثل فجایع طبیعی و تصادفات) واکنش‌های ناخوشایندی مثل اضطراب، ترس و افسردگی بروز می‌دهند. تشخیص اختلال فشار روانی پس از سانحه براساس وجود ماهیت عامل فشار زای روانی که موجب تسریع این نشانه‌ها می‌شود مهم است پس برای تشخیص اختلال فشار روانی پس از سانحه ترکیبی از سانحه و واکنش روان شناختی‌پریشان کننده نیاز است. تاثیرات مخرب ضربه‌ها و سوانح خود را به صورت نشانه‌های مختلف بروز می‌دهند. نشانه‌هایي که غالبا به آنها اشاره شد. عبارتند از تغییرات نامطلوب در روابط میان فردی، خلق، حافظه، یادگیری، کنترل تکانه، عملکرد تحصیلی، خواب، سطح انگیختگی و شدت یافتن نشانه‌هایی که مظهر ضربه و سانحه مربوط یا شبیه آن هستند در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال فشار روانی پس از سانحه، ترس‌های جدید تکرار ترس‌های قدیمی، شکایات جسمی، بی ملاحظه بودن و احساس گناه دیده می‌شود. (هربرت، ترجمه فیروز بخت، 1384).

 

مفهوم سازی عمومی اختلال‌های اضطرابی[10]

با توجه به تظاهرات بالینی اختلال‌های اضطرابی، الگوی سه بعدی لانگ در سال 1968 طی سی سال گذشته یک مفهوم سازی مسلط و پذیرفته شده بوده است.

اضطراب اعم از کودکان، نوجوانان و بزرگسالان سه مولفه را دربرمی‌گیرد.

واکنش‌های فیزیولوژیک، آشفتگی‌ذهنی (که اخیرا بیشتر‌به عنوان‌محور شناختی مطرح می‌شود) و واکنش‌های رفتاری هر یک در سه بعد ذیل مرور شده است.

[1] . Panic Disorder

[2] . Phobias

[3] . School Phobia

[4] .generalized anxiety disorder

[5] . Keller

[6] . Wittchen

[7] . Obsessive Compulsive Disorder

[8] . National Instite Mental helth.

[9]. PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)

[10] . National Instite Mental Helth.

مطالب اين بخش برگرفته از اختلالهاي اضطرابي ( نوشته بيدل و ترنر ، 2005) است .

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان 187 ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

اختلال اضطراب جدایی:دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثيرات مشاوره گروهي

 

اختلال اضطراب جدایی:[1]

مشخصه اصلی اختلال اضطراب جدایی، ظاهر شدن اضطراب بیش از حد در مورد جدایی از کسانی است که کودک به آنان دلبستگی دارد. (انجمن روانپزشکی آمریکا 1987 به نقل از هربرت، ترجمه فیروز بخت، 1384).

کودک مبتلا به اضطراب جدایی برای آن که نزدیک مادر یا کسی که به او دلبستگی دارد بماند از مدرسه رفتن طفره می‌رود، سردردها، دل دردها و سایر نشانه‌های جسمانی در این کودکان دیده می‌شود. تشخیص اضطراب جدایی وقتی مطرح می‌شود که از حد بهنجار فراتر رود. (هربرت، ترجمه فیروز بخت، 1384). این اختلال باید حداقل، مدت 4 هفته دوام داشته باشد. پیش از 18 سالگی شروع شود و باعث ناراحتی و اختلال قابل توجه در عملکردهای اجتماعی تحصیلی (یا شغلی) و سایر زمینه‌های مهم گردد. افرادی که این اختلال را دارند ممکن است بر اثر جدایی از خانه یا از افرادی که به آنان دلبستگی زیاد دارند دچار ناراحتی شدید و مداوم ‌شوند این افراد وقتی از مظاهر اصلی دلبستگی جدا می‌شوند اغلب ترس‌های مربوط به تصادف و بیماری افراد مورد علاقه و یا خودشان اشتغال فکری پیدا می‌کنند. کودکانی که این اختلال را دارند اغلب ترس از گم شدن و گم کردن همیشگی والدین را بروز می‌دهد. وقتی به تنهایی در خارج از منزل و سایر مکان‌های آشنا سفر می‌کنند احساس ناراحتی کرده و ممکن است. از سفر به تنهایی خودداری کنند ممکن است در رفتن به مدرسه، اردو رفتن و رفتن به خانه یک دوست یا گذراندن شب در آنجا یا سفر کوتاه مدت تمایل نشان ندهند و یا خودداری می‌کنند.

این کودکان ممکن است تمایل به تنها ماندن در یک اتاق را نداشتند و حالت چسبندگی یا کنده شدن را داشته باشند و به والدین خود بچسبند (انجمن روان شناسی آمریکا DSM-IV، آوادیس یانس و نیکخو، 1381).

با وجود این که مفهوم کمرویی جدید نیست، تنها در سال‌های اخیر اختلال اضطراب جدایی به عنوان یک اختلال شدید و شایع شناخته شده است که بر کارکردهای هیجانی و اجتماعی کودک اثر می‌گذارد. علاوه بر اینکه می‌تواند به آسیب‌های شدیدی در گستره زندگی منجر شود از جمله این که داده‌های جمع آوری شده در بریتانیا به طور تلویحی نشان می‌دهد که اضطراب جدایی در کودکی مقدمه اختلال اضطراب هراس از مکان‌های[2] باز در دوران بزرگسالی است. (سیلور[3] و همکاران، 1995، به نقل از کندال، ترجمه‌ي نجاریان و داوودی، 1384).

اختلال وحشتزدگی[4]

[1] . Seperation anxiety Disorder

[2] . agoraphobia

[3] . Silver

[4] . Panic Disorder

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان 187 ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

ترس در برابر اضطراب-دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثيرات مشاوره گروهي

ترس در برابر اضطراب

ترس و اضطراب هر دو با مضمون تهدید مرتبط هستند ترس یک واکنش مشخص به محرک‌های معین‌تلقی می‌شود و‌اضطراب یک‌واکنش منتشر‌تر و‌درونی‌تر است (گراهام، ترجمه‌ي محمدی و هاشمی کهن زاد، 1381). همچنین در ترس به جای تنیدگی و بیمناک شدن، پاسخ فیزیولوژیک واکنش هشدار را‌بروز می‌دهیم با توجه به این که ترس و اضطراب دو سازه فرضی هستند و از گزارش‌های خود شخص، باز بینی‌های فیزیولوژیک و مشاهدات رفتاری استنباط می‌شوندو و خصایص مشترک زیادی دارند، در این مورد که آیا دو سازه متفاوت هستند يا تظاهرات سازه كلي ‌تر و پراكنده‌تري به نام عاطفه منفي اختلاف نظر هست .(آلبانو، کازی و کارتر، 2001، به نقل از شرودر و گوردن، ترجمه فیروز بخت، 1384).

ترس و اضطراب مثل سایر هیجان‌ها سه مولفه متمایز اما بسیار مرتبط دارند: 1) واکنش‌های حرکتی یا رفتاری مثل اجتناب، گریز، بازخورد توام با تردید، گریه، روی هم فشردن فک‌ها، کمک خواستن، مناسک قدم زدن و عدم تحرک، 2) واکنش‌های شناختی یا ذهنی شامل افکار، تصورات، باورها و اسنادها و پیامدهایی مثل ناراحتی و وحشت، 3) واکنش‌های فیزیولوژیک مثل افزایش ضربان قلب، زیاد عرق کردن، تند نفس کشیدن، تنیدگی عضلانی، ناآرامی، اختلال خواب و عدم تمرکز حواس (باریوس و هارتمن 1997، به نقل از شرودر و گوردن، ترجمه‌ي فیروز بخت، 1384).

علائم عمومی اضطراب در کودکان

 1. علائمی مثل گریستن، علائم فیزیکی، اندوه، خشم، بیچارگی، ناامیدی و شرمندگی.
 2. به راحتی در موقعیت‌های اضطراب‌زا مضطرب می‌شوند.
 3. مدام سوالاتی می‌کنند، خیالشان راحت شود مثلا چی میشه اگر……؟
 4. دلداری ناپذیرند.
 5. به بحث‌های منطقی پاسخی نمی‌دهند. بحث‌های منطقی را قبول نمی‌کنند.
 6. سردرد، دل درد، به طور مرتب مریضند که به مدرسه نروند.
 7. به طور مرتب مضطربند، ساعتها نگران هستند روزها، هفته‌ها.
 8. از خواب می‌پرند، به سختی به خواب می‌روند، به طور مرتب کابوس می‌بینند. به سختی قبول می‌کنند تنها بخوابند.
 9. کمال گرا هستند. خودشان را دائما زیر سوال می‌برند. استانداردهای خیلی بالایی دارند. طوری که هیچ چیز را کامل نمی‌دانند.
 10. با مدرسه رفتن مشکل دارند.
 11. عملکرد خودشان یا خانواده را ضعیف می‌کنند با مدرسه رفتن مشکل دارند، در رفت و آمد با دوستان و فعالیتهای روزانه، اجتماعات خانوادگی مشکل دارند.
 12. والدین‌باید وقت‌زیادی را‌برای آرامش‌دادن به کودک حتی در موقعیت‌های استرس‌زای عادی مصرف کنند باید برای انجام کارهای بهداشتی، تکالیف مدرسه، خوردن غذا، مدام نوازش کنند یا با آنها صحبت کنند (چانسکی، 2008).

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان 187 ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه