پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی شرکت های سهامی مخابرات استانی و تعیین کارایی آن ها

سوالات پژوهش

پرسش اصلی در پژوهش حاضر این است که « چنانچه منابعی جدید در یک فرآیند تولید افزوده شود، چگونه می توان به طریقی منصفانه در جهت کاهش خروجیهای نامطلوب آنها را در بین واحدها توزیع نمود». در این راستا سؤالات فرعی ذیل مطرح می شود:

 • طرح مناسب تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی های نامطلوب چیست؟
 • ارزیابی عملکرد مالی شرکت های مخابراتی استانی چگونه صورت می پذیرد؟
 • از بین شرکت های مخابراتی استانی، کدام ها کارا و کدام ناکارا هستند؟
 • با توجه به مدل تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی نامطلوب در بین شرکت های سهامی کدام شرکت ها کارا خواهند شد؟

۱-۵-اهداف پژوهش

 • ارزیابی عملکرد مالی شرکت های سهامی مخابرات استانی و تعیین کارایی آن ها.
 • تعیین کاراترین مدل تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی های نامطلوب.
 • تخصیص منابع در بین واحدهای تصمیم گیرنده .
 • تعیین کارایی مجدد واحدهای تصمیم گیرنده پس از تخصیص بهینه منابع.

۱-۶-تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

 • کارمندان: تعدادکارمندان شرکت های سهامی مخابرات استانی.
 • سرمایه: میزان سرمایه شرکتهای سهامی مخابرات یا سپرده های آنها.
 • دارایی: داراییها همان منابع شرکت هستند.
 • هزینه پرسنل: هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه های جانبی مرتبط با کارمندان.
 • هزینه عملیاتی: هزینه کلی عملیات برای شرکتهای سهامی مخابرات استانی.
 • ودایع مشترکان: مبالغی که مشترکان نزد شرکتهای سهامی مخابرات استانی می سپارند.

نسبتهای نقدینگی شامل:

 • نسبت جاری = داراییهای جاری / بدهیهای جاری.

نسبت اهرم مالی شامل:

 • نسبت بدهی = کل بدهیها / کل دارایی ها.

نسبتهای سودآوری شامل:

 • (ROI) بازدهی دارایی : سودخالص / کل دارایی.
 • (ROE)بازدهی حقوق صاحبان سهام: سودخالص / حقوق صاحبان سهام.
 • (ROS)بازدهی فروش: سودخالص / فروش.
 • خروجی نامطلوب : حسابهای دریافتنی تجاری از اشخاص

۱-۷-قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش در سه بعد موضوعی، مکانی و زمانی مشخص می شود:

۱-۷-۱-قلمرو موضوعی : پژوهش حاضر به تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی های نامطلوب و تعیین کارایی شرکت های سهامی مخابرات استانی  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تکنیک تحلیل پوششی داده ها می پردازد.

۱-۷-۲-قلمرو مکانی : پژوهش حاضر به بررسی شرکتهای سهامی مخابرات استانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.

۱-۷-۳-قلمرو زمانی : این پژوهش از لحاظ اطلاعات مورد استفاده مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۲ می باشد.

۱-۸-روال انجام پژوهش

در فصل های آتی به ترتیب در فصل دوم به مرورمنابع وادبیات پژوهش وپیشینه پژوهش در خصوص تحلیل پوششی داده ها و شرکت مخابرات پرداخته می شود و در فصل سوم روش اجرای تحقیق وموادوروش­های مورد استفاده در پژوهش حاضر بیان می شود و در فصل چهارم به تجزیه وتحلیل داده هاویافته­های تحقیق می پردازیم و در فصل پنجم بحث،نتیجه گیری وپیشنهادات ارائه خواهد شد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی شرکت های مخابراتی استانی

دو مشخصه اصلی برای روشDEA

استفاده از تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی نسبی واحدها نیازمند تعیین دو مشخصه اساسی، ماهیت الگو و بازده به مقیاس الگو می­باشد(دشتی نژاد[۱]، ۱۳۹۱).

۲-۲-۹-۱-بازده به مقیاس الگوی مورد استفاده

این مفهوم که یکی از مفاهیم بسیار مهم در اقصاد می‌باشد. در تحلیل پوششی داده‌ها نیز این چنین مورد استفاده قرار می‌گیرد که هر گاه ورودی‌های یک واحد (DMU) تغییر نماید، تأثیری که این تغییر بر روی خروجی‌های این واحد می‌گذارد، بیانگر نوع بازده نسبت به مقیاس آن واحد می‌باشد(دشتی نژاد، ۱۳۹۱).

 

در تعریفی بسیار ساده و روشن بازده نسبت به مقیاس عبارت است از تأثیر تغییر کلیه عوامل تولید بر مقدار تولید، به عبارت دیگر بازده به مقیاس واکنش خروجی به یک افزایش متناسب در تمام ورودی‌ها را تشریح می‌نماید. برای محدوده موردنظر از ترکیب ورودی‌ها، اگر خروجی با همان نسبت افزایش یابد بازده به مقیاس ثابت[۲] است، اگر خروجی با نسبت کمتر افزایش یابد، بازده به مقیاس نزولی[۳] واگر خروجی با نسبت بیشتری از ورودی‌ها افزایش یابد، بازده به مقیاس صعودی[۴]است.

جهت روشن شدن این مفهوم فرض کنید فرم تابع تولید به صورت زیر باشد:

فرمول (۲-۲)y=f(x1,x2,…,xn)

که در این تابعYبیانگر خروجی یا مقدار تولید بوده و (x1,x2,…,xn)نیز بیانگر ورودی‌ها یا عوامل تولید می‌باشند.اکنون اگر فرض کنیم که همه ورودی‌ها به اندازه λتغییر نمایند، تغییرات خروجی یا مقدار تولید (y) ممکن است در برگیرنده یکی از سه حالت زیر باشد:

 1. اگر تغییر ورودی‌ها به اندازه λدقیقا موجب تغییر خروجی (y) به همان اندازه λگردد، در این صورت تابع تولید فوق دارای بازده ثابت نسبت به مقیاس (CRS) است. یعنی:

فرمول(۲-۳)

 1. اگر تغییر ورودی‌ها (منابع) به اندازه λباعث تغییر خروجی y(مقدار تولید) به میزانی بیشتر از λگردد، در این صورت تابع تولید فوق دارای بازده نسبت به مقیاس صعودی (IRS) است. یعنی:فرمول(۲-۴)
 2. اگر تغییر ورودی‌ها (منابع) به اندازه λباعث تغییر خروجیy(مقدار تولید)به میزان کمتر از λگردد، در این صورت تابع تولید فوق دارای بازده نسبت به مقیاس نزولی (DRS) است. یعنی:

فرمول(۲-۵)

هندرسون معتقد است که یک تابع تولید تک مقداری ممکن است تمام سه نوع بازده بهمقیاس فوق‌الذکر رادر برگیرد. بعضی از اقتصاددانان فرض می‌کنند که توابع تولید برای مقدار کمی از ورودی‌هابازده فزاینده به مقیاس دارند، که با افزایش بیشتر در ورودی‌ها پس از عبور از محله بازده ثابت، مرحله بازده نزولی به مقیاس بوجود خواهد آمد (Handerson & Ouandt ,1985).

بر اساس بازده به مقیاس، الگوهای DEA در یکی از دو گروه زیر قرار می گیرند(دشتی نژاد، ۱۳۹۱):

الف) بازده به مقیاس ثابت: یعنی هرمضربی از ورودی­ها همان مضرب از خروجی­ها را تولید می­کند. الگوی CCR بازده به مقیاس واحدها را ثابت فرض می­کند.

ب) بازده به مقیاس متغیر: یعنی هر مضربی از ورودی­ها می­تواند همان مضرب از خروجی­ها یا کمتر و بیشتر از آن را تولید کند. الگوی BCC بازده به مقیاس واحدها را متغیر فرض می­کند.

۲-۲-۹-۲-ماهیت الگوی مورد استفاده

در مدل‌های DEA، راهکار بهبود واحدهای ناکارا، رسیدن به مرز کارایی است. مرزکارایی‌،‌ متشکل از واحدهایی با اندازه کارایی ۱ است. به طور کلی، دو نوع راهکار برای بهبود واحدهای غیرکارا و رسیدن آنها به مرز کارایی وجود دارد(Charnes  and Cooper, 1985):

الف) ماهیت ورودی: درصورتیکه در فرایند ارزیابی با ثابت نگه داشتن سطح خروجی­ها، سعی در حداقل سازی ورودی­ها داشته باشیم ماهیت الگوی مورد استفاده ورودی است.

ب) ماهیت خروجی: درصورتیکه در فرایند ارزیابی با ثابت نگه داشتن سطح ورودی­ها، سعی در افزایش خروجی­ها داشته باشیم ماهیت الگوی مورد استفاده خروجی است.

ستاده

این دو الگوی بهبودکارایی در نمودار ۱ نشان داده شده است. همانطور که در شکل مشخص است، واحد A ناکاراست. A1 بهبودیافته آن با ماهیت ورودی ـ محور (نهاده‌ای) و A2، نسخه بهبودیافته آن با ماهیت خروجی ـ محور (ستاده‌ای) است(فارسیجانی و همکاران ، ۱۳۹۰).

A2

A

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

نهاده

شکل شماره ۲-۲:  الگوی بهبود کارایی

در الگوی DEA با دیدگاه ورودی به دنبال به دست آوردن ناکارایی فنی به عنوان نسبتی می باشیم که بایستی در ورودی ها کاهش داده شود تا خروجی بدون تغییر بماند و واحد در مرز کارایی قرار گیرد. در دیدگاه خروجی به دنبال نسبتی هستیم که باید خروجی ها افزایش یابد بدون اینکه تغییر در ورودی­ها بوجود آید تا واحد به مرز کارایی برسد(دشتی نژاد، ۱۳۹۱).

[۱]دشتی نژاد، معصومه

[۲]Constant Return to scale(CRS)

[۳]Decreasing Return to scale(DRS)

[۴] Increasing Return to scale(IRS)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

پایان نامه ارزیابی مالی به کمک مدل ارزش افزوده اقتصادی(EVA)وتحلیل هزینه فایده (CBA) برای کارخانه تولید تخته نیمه صنعتی دراستان خوزستان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اهواز

 

 »M. A. پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  «

رشته: حسابداری

موضوع:

ارزیابی مالی به کمک مدل ارزش افزوده اقتصادی(EVA)وتحلیل هزینه فایده (CBA) برای کارخانه تولید تخته نیمه صنعتی دراستان خوزستان

سال تحصیلی

1392 – 1391

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اهواز

 

 »M. A. پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  «

رشته: حسابداری

موضوع:

ارزیابی مالی به کمک مدل ارزش افزوده اقتصادی(EVA)وتحلیل هزینه فایده (CBA) برای کارخانه تولید تخته نیمه صنعتی دراستان خوزستان

سال تحصیلی

1392 – 1391

چکیده

 

 

منطقه آزاد اروند واقع در استان خوزستان از شرایط مناسب برای سرمایه‏گذاری در تولید تخته نیمه صنعتی فشرده نظیر نیروی انسانی متخصص و ارزان، شرایط اقلیمی و جغرافیایی، وجود هفت کشت و صنعت نیشکری(باظرفیت اسمی 84000 هکتار) و وجود انبوه مواد اولیه ارزان قیمت(باگاس) برای تولید MDF در استان، توسعه آپارتمان سازی و غیره… برخوردار است و به خوبی نیاز منطقه به چنین طرحی و توجیه پذیری بودن آن‏را نشان می‏دهد. براساس شاخص‏های مالی محاسبه شده نقطه سربه سر در حداکثر توان تولید 20.67% ،  نرخ بازده داخلی 26.45% ، سود ویژه به فروش 55.81% ، و دوره بازگشت سرمایه‏گذاری حدوداً 4 سال که مناسب بوده و نشان می‏دهد طرح از توجیه اقتصادی مطلوبی برخوردار است. بنابراین، طرح تولید تخته صنعتی نیمه فشردهMDF از نظر اقتصادی توجیه‏پذیر و مورد نیاز منطقه می‏باشد و درآمد این طرح به راحتی جوابگوی سرمایه‏گذاری انجام شده خواهد بود.

 

فصل اوّل

 

کلیات پژوهش

1-1) مقدمه

یکی از محورهای مهم مطالعات امکان سنجی پروژه، ارزیابی اقتصادی آن است . هر پروژ ه صرف نظر از نوع و اندازه بایستی صرفه اقتصادی داشته باشد ،وجاهت اقتصادی یک پروژه حصول اطمینان از سودمندی سرمایه گذاری آن بوده و موجبات پایداری و ماندگاری آنرا فراهم می سازد.محدود بودن منابع ، ایجاب می کند تا از امکانات موجود به صورت بهینه استفاده شده وسرمایه ها به بهترین شکل ممکن به کار گرفته شوند .عدم استفاده صحیح از سرمایه ، نه تنها سرمایه گذار را دچار فرصت های ازدسته رفته می نماید ، بلکه ممکن است اورا با زیانهای غیرقابل جبران مواجه سازد . یکی از موثرترین راهها، برای استفاده بهینه ازامکانات موجود وهمچنین جلوگیری اززیان های احتمالی ، دراختیار داشتن اطلاعات کافی جهت پیش بینی نتایج حاصل ازسرمایه گذاری وتعیین عوامل موثر درسود آوری پروژه یا طرح می باشد.جمع بندی ، طبقه بندی وتجزیه وتحلیل اطلاعات مربوط به امکانات ومحدودیتهای وهمچنین برآورد نیازهای سخت افزاری ونرم افزاری جهت اجرای طرح وپروژه های سرمایه گذاری ودرنهایت پیش بینی سود آوری وتاثیرات اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی آن برجامعه ازجمله دستاورد های انجام مطالعات امکان سنجی صحیح وعلمی می باشد.

تخته فیبر نیمه سنگین[1] یکی از جدید ترین انواع اوراق فشرده چوبی است که به دلیل دارا بودن قابلیت های متنوع وگاه منحصر به فرد با استقبال فوق العاده ای درطی سال های اخیر روبرو شده است. این محصول ضمن دارا بودن خواص شبیه سایر اوراق فشرده چوبی دارای برخی خواص برتر نیز می باشد که باعث ارتقاء بازار آن دربین سایراوراق فشرده چوبی ماننه تخته خرده چوب (نئوپان ) ، تخته لایه ، تخته فیبر سخت وغیره شده است. درحال حاضر دامنه کاربردهای آن روز به روز درحال افزایش است. تولید انواع مختلف این محصول درجهان دامنه کاربرد آن رابسیار وسیع کرده است. امروزه می توان تخته های فیبرهای نیمه سنگین بسیارمتنوعی نظیر تخته های سه لایه ، تخته های نازک وضخیم ، تخته هایی با فرآلدئید ،کم فرم آلدئید یا بدون فرآلدئید ، تخته های  روکش شده ، برجسته، ابزار خورده ، پروفیل شده ،با دانسیته های متنوع ، مقاوم دربرابر رطوبت ،آب ، آتش ، قارچ ، حشره وغیره را دربازارهای جهانی یافت.(شرکت مهندسین مشاور عصر سامان اندیشه فردا، 1387).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه ارزیابی شرایط و امکانات موزه برای مقابله با خطرات احتمالی

انواع موزه ها[۱]

موزداران، موزه ها را به شکلهای گوناگون طبقه بندی کرده اند، موزه های تاریخ و باستان شناسی، موزه های فضای باز، موزه های مردم شناسی، کاخ موزه ها، موزه های علوم و تاریخی طبیعی، موزه های منطقه ای (محلی)، موزه های سیار ( گردشی ) ، پارک موزه ها، موزه های سلاح ( نظامی )، موزه های اندیشمندان (خانه هنرمندان)

 

۲-۱-۴-۱-موزه تاریخی و باستان شناسی

موزه­های باستان شناسی دید تاریخی دارند و بیانگر سلسله و دوره های تاریخی هستند . بیشتر این آثار بر اثر کاوش های باستان شناسی به دست آمده اند و بیانگر فرهنگ و تمدن گذشته و تلفیق کننده علم، هنر و دانش یک ملت یا یک قوم هستند. چنین موزه هایی مادر نیز نامیده می شوند. موزه ملی ایران (ایران باستان)، موزه ملی ورسای در فرانسه و موزه تاریخ در واشینگتن از این نوع هستند. همه موزه‌هایی که مجموعه‌هایشان از دیدگاه تاریخی تشکیل و عرضه شده‌اند موزه تاریخی شمرده می‌شوند، و هدفشان اساساً ارائه مستند تسلسل زمانی به یک رشته رویداد یا مجتمعی نمایانگر لحظه­ای از یک لحظه متحول است. مدرن‌ترین این موزه‌ها تمام تاریخ یک کشور، یک منطقه یا یک شهر را (همراه با تاریخی طبیعی یا جغرافیای آن از زمان پیدایش آن تا عصر حاضر، و بدون نادیده انگاشتن دیدگاه‌های واقعی رشد، از قبیل دسترسی به زمینه رشد شهری) به نمایش می‌گذارند. علم و هنر را تلفیق می کنند، از انواع وسایل سمعی ـ بصری کمک می‌گیرند، و مکان عمده‌ای به اسناد مکتوب، به بازسازی‌ها، مدلهای اقلیمی و به نقشه‌ها اختصاص می‌دهند. نمایش‌هایشان غالباً در بنای کهن، که خود یک نماد تاریخی است، صورت می‌گیرند. سایر انواع موزه‌های تاریخی مشتملند بر موزه‌های واقع در مواضع باستانشناسی، موزه‌های مستقر در یک بنای تاریخی یا در یک میدان جنگ و نیز موزه‌های یادبود شخصیت‌ها.

این موزه‌ها معمولاً جنبه تعلیمی دارند و بازسازیها و مدلهایی را در بر می‌گیرند. مخازن و تالارهای مطالعه در این بناها فضای عمده‌ای را اشغال می‌کنند، چون وسعت موضوعات موردنظر چنان است که دانش مربوط به آنها بی‌وقفه پیشرفت می‌کند.

۲-۱-۴-۲- موزه‌های فضای  آزاد

اشاره‌ای لازم است به موزه‌هایی که یک بنای مشخص و مختص نمایش، بلکه در محدوده یک باغ یا یک پارک مستقر شده‌اند، و اشیاء آنها را در هوای آزاد عرضه می‌گردند. این موزه‌ها به همه رشته‌های علوم متکی هستند، ولی مسایل خاصی از حیث موزه‌شناسی و موزه‌نگاری مطرح می‌کنند. بدین­سان در بین آنها به موزه‌های مردم شناسی، موزه‌های علوم طبیعی، موزه‌های باستانشناسی، موزه‌های هنری و موزه‌های تاریخ و فنون برمی‌خوریم. در این موزه‌ها اگر چه مدیریت، خدمات و مخازن در ساختمانهای وسیعی مستقر هستند، معهذا مسایل خاصی در موارد نگهداری اشیاء و جریان دیدارکنندگان باقی‌اند. به سبب حالت پارک مانندشان، این موزه‌ها بسیار جذاب هستند و بازدیدکنندگان غالباً آنها را «سرزنده‌تر» از موزه‌های سنتی می‌نگرند. به علاوه، ابعادشان پذیرایی از جمعیتی پرنفرتر از هر نوع موزه دیگر را ممکن می‌سازد. از نقطه نظر ارائه، در این موزه‌ها امکانات بازسازی تصنعی اقالیم به وجهی رضایت بخش‌تر از آن که در موزه‌های سرپوشیده میسر می‌شود فراهم است. لیکن خطری نیز در کار است، و آن وسوسه «جعل» است، به ویژه در مورد موزه‌های مردم‌شناسی در هوای آزاد، نگهداری، به علت عوامل آب و هوا، در این موزه‌ها مشکلتر است. چرا که مجموعه‌ها بدون حفاظتی در هوای آزاد می‌مانند و تحت تأثیر تغییرات حرارت و رطوبت قرار می‌گیرند بدون اینکه راهی برای ممانعت یا اصلاحی وجود داشته باشد.

با ایجاد این نوع موزه ها می توان به معرفی یافته ها و داده های مهم باستان شناسی کمک بزرگی نمود. زمانیکه یک کاوش علمی باستان شناسی منجر به نتایج مطلوب و کشف آثار ارزشمند غیر منقول می شود و قابل انتقال به موزه ها نیست، با فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم، مکان مورد نظر را جهت بازدید عموم مهیا می نمایند. این امر در اصطلاح به موزه فضای باز مشهور است. از جمله این موزه ها می­توان به تخت جمشید در شیراز و محوطه تاریخی هگمتانه در همدان اشاره نمود.

این موزه ها در دیگر کشور ها مانند چین، یونان و برخی از کشور های اروپایی نیز معمول است.

۲-۱-۴-۳- موزه های مردم شناسی

فرهنگ، آداب و رسوم،‌ اعتقادات، پوشاک و سنن اجتماعی حاکم بر جامعه را نشان می دهند. موزه مردم شناسی تهران و حمام گنجعلی خان کرمان از این نوع هستند.

 

۲-۱-۴-۴- کاخ موزه­ها

بنا یا اثر تاریخی هستند که از گذشتگان به دست ما رسیده و بیانگر و ضعیت و نحوه زندگی صاحبان آن است. ممکن است در این بنا اشیای تاریخی و نیز آثار هنری از جمله نقاشی روی دیوار،‌گچ کاری و …. وجود داشته باشد.هدف از تأسیس این موزه­ها به نمایش گذاشتن اثر و بنای تاریخی و نیز عبرت آموزی است. مجموعه کاخ های سعد آباد تهران و باغ ملک آباد مشهد از این نوع موزه ها هستند.

۲-۱-۴-۵-موزه­های هنری

انواع هنرهای تجسمی و تزیینی که از ارزش زیبایی شناسانه برخوردارند، را به نمایش در می آورند و معمولا” بازدید کنندگان زیادی نیز دارند. موزه هنرهای زیبا در تهران و موزه هنرهای تزیینی در اصفهان از این نوع هستند.

۲-۱-۴-۶- موزه علوم و تاریخ طبیعی

تجربه های علمی بر اساس شواهد و تاریخی طبیعی که در بر گیرنده گونه­های مختلف گیاهان و جانوان است را به نمایش می­گذارند. موزه تاریخی طبیعی اصفهان و موزه علوم و تاریخ طبیعی مشهد و شیراز از این نوع هستند. یا در آنها به آثار شکل‌گیری کره زمین از ابتدا تا کنون پرداخته شده و در ضمن بررسی دوران­های زمین‌شناسی به معرفی انواع موجودات ما قبل تاریخ می‌پردازند و در آنها حیوانات و گیاهان به اشکال مختلف دیده می‌شوند مانند موزه حیات وحش‌ دارآباد تهران.

۲-۱-۴-۷- موزه‌های منطقه‌ای

موزه‌های منطقه‌ای، یا محلی، که به معرفی همه جنبه‌های (طبیعی، تاریخی و هنری) یک استان یا ولایت می‌پردازند و نظایر آنها را می‌توان در اروپای غربی یا شرقی، هند، مکزیک، شیلی و کانادا یافت. از نخستین مسئولیتشان ارائه بازتابی از این جامعه و ارزش بخشیدن به سنن است؛ مسئولیت دوم­شان گشودن آن جامعه به روی جهان برونی است، بویژه با ایفای نقش امتداد موزه‌های مرکزی، که می‌توانند آثار یا مجموعه‌هایی را که میراث فرهنگی و طبیعی، ملی و بین‌المللی را مصور می‌سازند به رسم امانت برایشان بفرستند.

بیانگر و نمودار فرهنگ یک منطقه و یا یک محله خاص هستند و صرفاً آثار و اشیای تاریخی همان منطقه را به نمایش می گذارند. موزه شوش، تخت جمشید و موزه توس در خراسان ازاین نوع هستند.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

پایان نامه ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

مقدمه

در این فصل به موضوع تحقیق، فرضیات و پرسش‌های تحقیق پرداخته خواهد شد. سپس روش تحقیق، مراحل انجام کار و مطالعه موردی بیان می‌شود.

 • بیان مسئله

ارزیابی ریسک یک مفهوم نسبی است و میزان خطر و آسیب‌پذیری را به‌صورت نسبی در نظر می‌گیرد و به‌عنوان روند بخشی و تعیین اهمیت و احتمال ” اثرات سوء فعالیت‌های بشری و یا فجایع طبیعی تعریف نمود. این روند شامل تشخیص خطرات ، تخمین احتمال وقوع خطرات ،ارزیابی عواقب ،استفاده از دستاوردها و ارائه نتیجه‌گیری است. یک ارزیابی ریسک ایده آل باید همواره شامل معیارهایی مبنی بر موثق بودن برآوردها باشد.

ازآنجایی‌که احداث هر پروژه‌ای اثراتی را بر محیط‌زیست بلافصل خود خواهد گذاشت احداث جاده نیز از این قاعده مستثنا نبوده و علی‌رغم منافع فراوان ، ریسک‌ها و خطرات بالقوه‌ای را دارا می‌باشد که در صورت بالفعل شدن آن‌ها آسیب‌های بسیاری را بر محیط‌زیست تحت تأثیر خود متحمل خواهد کرد.

امروزه حمل‌ونقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب می‌گردد و به دلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشور دارد. این بخش دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که به شکلی گسترده در تمامی زمینه‌های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان داشته و در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی نقش غیرقابل‌انکاری بر عهده دارد.

شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای با بیش از 90 درصد جابجایی مسافر و بیش از 85 درصد جابجایی کالا، جایگاه ویژه‌ای در حمل‌ونقل ایران داراست. ازاین‌رو وجود شبکه‌ای کارا و ایمن با پوشش و یکپارچگی مناسب، باعث افزایش ظرفیت، قابلیت اعتماد و ایمنی شده و نقش خود را به‌عنوان عامل توسعه‌یافتگی مناطق مختلف کشور به‌خوبی ایفا خواهد کرد. مشکل اصلی سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای کشور افزایش سریع حجم تردد در سال‌های اخیر و به‌تبع اشباع شدن بخشی از محورها اصلی کشور می‌باشد. با توجه به اینکه بیشتر محورهای کشور به‌صورت خطی توسعه پیداکرده و شبکه‌های ارتباطی محلی و ملی تشکیل نشده است توزیع بار به سایر محورها ممکن نبوده و نوسازی و بازسازی محورهای موجود را نیز با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

مدیریت ریسک فرآیندی سامانمند در راستای دستیابی به اطمینان کامل از اجرای مناسب و صحیح یک پروژه و رعایت ضوابط مرتبط با کاهش مخاطرات احتمالی است و می‌توان آن را گامی مؤثر در جهت برنامه‌ریزی ، مدیریت و تصمیم‌گیری مناسب به‌منظور کاهش مخاطرات شناسایی‌شده در مرحله ارزیابی ریسک و جلوگیری از وقوع اثرات احتمالی بر محیط‌زیست ،بهداشت عمومی و سلامت انسان‌ها دانست.هدف اولیه مدیریت ریسک بررسی پتانسیل‌های ریسک یک پروژه و اثرات احتمالی آن بر پارامترهای محیط‌زیست و سلامت و بهداشت عمومی جهت استقرار سیستم مدیریت ریسک می‌باشد.پروژه آزادراه کنارگذر شمالی مشهد از مهرماه سال 1384 و در قالب قانون مشارکت در احداث آزادراه‌ها با استفاده از منابع بخش خصوصی و بانک‌ها و بر اساس مفاد آیین‌نامه اجرایی آن وارد فاز اجرایی گردید با توجه به افتتاح پروژه در سال 91 در حد 95% پیشرفت فیزیکی داشته است.طول این آزادراه 72 کیلومتر می‌باشد که به 4 قطعه تقسیم‌بندی شده است، پیمانکار این پروژه شرکت مسکن و عمران قدس رضوی می‌باشد،تعداد خطوط عبور 4،عرض کلی آزادراه 44 متر،عرض آسفالت 23 متر،نوع آسفالت- گرم،سرعت طرح 110 کیلومتر بر ساعت می‌باشد.مشخصات این پروژه به شرح زیر می‌باشد:

 • تعداد پل‌های رودخانه‌ای 9 عدد است
 • تعداد پل‌های گذرگاهی 44 عدد
 • تعداد تقاطع‌های غیر هم‌سطح 6 عدد
 • تعداد پل‌های با دهانه بیش از 10 متر 38 تا می‌باشد
 • تعداد پل‌های با دهانه کمتر از 10 متر 183 تا می‌باشد ، مجموعه دهانه پل‌ها (متر) :1708
 • اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از فعالیت‌های کشورهای درحال‌توسعه برای ساخت زیربناهای اقتصادی خود، اجرای طرح‌های عمرانی زیر بنایی است که سالانه بخش عمده‌ای از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهد و لذا برنامه‌ریزی اصولی در خصوص این طرح‌ها از ملزومات و ضروریات بوده تا بتوان کمترین نسبت هزینه به بهره‌وری را از آن استحصال نمود. هرساله بخش عظیمی از اعتبارات و منابع مالی کشور، صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ عمرانی و زیر بنایی می‌شود. مهم‌ترین شاخص موفقیت این پروژه‌ها علاوه بر دستیابی به اهداف موردنظر و مقرون‌به‌صرفه بودن، اتمام آن در زمان پیش‌بینی‌شده می‌باشد. تأخیر در پروژه‌های عمرانی به دلیل پیچیدگی خاص آن‌ها امری غیرقابل‌انکار است، به‌طوری‌که مطالعات انجام‌گرفته نشان می‌دهد که اغلب پروژه‌های ساخت در دنیا با حدود بیش از 50 درصد افزایش زمان مواجه می‌شوند. تأخیر در پیشرفت کار، علاوه بر آن‌که موجب طولانی شدن زمان اجرا و صرف هزینه‌های قابل‌ملاحظه‌ای برای راه‌اندازی مجدد یا تکمیل آن‌ها می‌گردد، به تحمیل هزینه فرصت ازدست‌رفته بر بخش‌های اقتصادی و نیز توجیه‌ناپذیر شدن طرح در مراحل بعد نیز منجر می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، گذشت زمان و تحولات فن‌آوری و تغییر شرایط محیطی و اجتماعی، ممکن است طرح‌هایی را که در یک مقطع زمانی دارای توجیه فنی و اقتصادی بوده‌اند، در شرایط جدید توجیه‌ناپذیر سازد. عدم تحقق زمانی پروژه‌ها با ایجاد موانع و مشکلات بسیار در ایجاد بستر مناسب برای آغاز طرح‌های جدید، کشور را با لطمات جدی مواجه می‌سازد. همچنین به دلیل رابطه مستقیم میان زمان و هزینه اجرای پروژه، افزایش زمان اغلب منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود. از سوی دیگر، تأخیر در پروژه‌های ساخت می‌تواند بر اهداف کیفی آن‌ها نیز تأثیر داشته باشد و مجریان پروژه به‌منظور جلوگیری از جریمه‌های ناشی از تأخیرات غیرمجاز و تکمیل پروژه در موعد مقرر، روند اجرای پروژه در یک بازه زمانی را تسریع کنند که در بعضی موارد برای دستیابی به این هدف، کیفیت اجرای پروژه به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. لذا بررسی عوامل به وجود آورنده تأخیرات و تعیین تأثیر هر یک از آن‌ها بر اهداف اصلی پروژه یعنی زمان، هزینه و کیفیت می‌تواند کمک بزرگی به مدیریت، برای انجام هر چه‌بهتر پروژه‌های آتی بکند و با شناسایی مهم‌ترین ریسک‌های موجود در پروژه‌ها، می‌توان راهکارهای مفیدی را جهت کاهش یا حذف آن‌ها ارائه نمود.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه

چکیده

فعالان بازار سرمایه و ذینفعان شرکت های عرضه کننده سهام به ابزاری نیاز دارند تا بتوانند از طریق آن شرکت های مشابه را مقایسه نمایند و بر این اساس و با در نظر گرفتن هدف از سرمایه گذاری سهام مورد نظر را انتخاب نمایند. بنابراین طراحی مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه به عنوان یکی از صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران هدف اصلی این تحقیق بوده است.

در این پژوهش جهت ارائه مدل ارزیابی مالی شرکت های بیمه حاضر در بورس با استفاده از روش دلفی و مدل AHP گروهی و با نظر سنجی از پانزده خبره مالی و نظارتی صنعت بیمه عوامل اصلی و زیر فاکتور های مدل شناسایی و اولویت بندی گردیده است. سپس با استفاده از مدل بدست آمده و اطلاعات شرکت های بیمه حاضر در بورس که از طریق اسناد و مدارک معتبر و رسمی جمع آوری گردیده، این شرکت ها رتبه بندی گردیده اند. در نتیجه تحقیق عوامل اصلی مدل به ترتیب اولویت شامل عوامل مبتنی بر فعالیت بیمه گری با وزن 706/0 ، عوامل مبتنی بر بازار بورس با وزن 164/0 و عوامل مبتنی بر حسابداری با وزن 130/0 می باشند که در هر دسته زیر فاکتورهایی جهت محاسبه نمره کل شرکت شناسایی گردیده است. در نهایت پنج شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل حاضر و با محاسبه شاخص های مالی، بیمه ای و بازار سرمایه رتبه بندی گردیده اند.

واژگان کلیدی: رتبه بندی،ارزیابی عملکرد،شرکت بیمه، تحلیل سلسله مراتبی

۱- ۱- مقدمه

در دنیای رقابتی امروز تنها سازمان‌ها و شرکت‌هایی می‌توانند به رقابت و ایجاد سودآوری بپردازند که توجه ویژه‌ای به برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد خود نسبت به رقبا داشته باشند. از آنجایی که بقای سازمان ها جز از طریق استفاده بهینه از منابع و امکانات میسر نیست، بارزترین مشخصه هر سازمان پویا و بالنده ارزیابی و نقد موثر فعالیت ها و اقدامات انجام شده در گذر زمان است، چه آنکه تنها در سایه چنین رویکردی است که تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات، و حرکت از روزمره گی و برنامه روزی به برنامه ریزی نظام دار میسر می گردد. این امر در سازمان هایی نظیر بیمه ها بسیار ملموس‌تر است زیرا فروش خدمات به مراتب مشکل‌تر از فروش کالاهای ساخته شده است. واضح‌ترین دلیل این امر، قابل‌رؤیت بودن کالاهاست درحالی‌که خرید خدمت به طور کلی دارای ماهیت دیگری است.

برخی از محققین معتقدند که یک ابزار ارزیابی عملکرد مناسب باید قادر باشد تا دامنه ی وسیعی از معیار های عملکرد را شامل شود، برخی دیگر نیز به این نکته اشاره می کنند که ابزارهای ارزیابی عملکرد باید امکان انجام ارزیابی های مقایسه ای را برای سازمان ها فراهم نماید. بنابراین واضح است که سهامداران، مدیران، سرمایه گذاران و سایر ذینفعان در این وضعیت به مدل و ابزاری نیاز دارند تا بتوانند از طریق آن موقعیت شرکت را نسبت به رقبا و محیط تشخیص داده و تمهیدات لازم را بیندیشند. دراین تحقیق شاخص ها و زیر شاخص های اندازه‌گیری عملکرد مالی در شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار تهران، اهمیت و وزن هر یک از شاخص ها و زیر شاخص ها با استفاده از روش های تصمیم گیری در مدیرت تعیین می گردد و در نهایت به رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس پرداخته می شود.

۱- ۲- بیان مسئله

در فضای رقابتی حاضر که از ویژگی های مهم آن محدودیت منابع است، مدیریت و ارزیابی عملکرد، نقش به سزایی در موفقیت سازمان دارد (آمدو و دیگران[1]، 2012). واضح است که مدیران در این وضعیت به ابزاری نیاز دارند تا بتوانند از طریق آن موقعیت خود را نسبت به رقبا و محیط تشخیص داده و تمهیدات لازم را در جهت رسیدن به اهداف بعدی فراهم نمایند.

تجربه جهانی حاکی از آن است که صنعت بیمه به مثابه جزیی از صنعت مالی،باید رابطه‌ متقابل صحیحی با مجموعه بازار سرمایه داشته باشد.این رابطه،در عصر جهانی شدن،به‌ دو شکل تبلور می‌یابد: از یک سو،توسعه کسب‌وکار بیمه به بازار سرمایه مستحکم نیازمند است؛و از دیگرسو،رشد بازار سرمایه خود مبتنی بر مشارکت فعال وجوه بیمه در این بازار است ( عبده تبریزی، 1380) .

یکی از راهکارهای گسترش ارتباط صنعت بیمه با بازارهای مالی، خصوصی سازی و واگذاری شرکت های بیمه از طریق بازار بورس از بخش دولتی به بخش خصوصی است. به روشهای مختلفی می توان شرکت های دولتی بیمه را به بخش های غیر دولتی واگذار کرد. سه روش فروش دارایی های، عرضه سهام به عموم و صدور و توزیع کوپن، مرسوم ترین روشهای خصوصی سازی هستند. در روش عرضه ی سهام به عموم، سهام در بازارهای مالی ( بورس اوراق بهادار) به صورت آزاد و بدون قید و شرط به بخش خصوصی عرضه می شود. این روش به دلیل هزینه کم و رعایت مکانیزم بازار، مطلوب بسیاری از کشورها بوده است(مهدوی، سیفلو، 1389). در حال حاضر برخی از شرکت های بیمه از جمله دانا، آسیا، ملت و … در بورس اوراق بهادار تهران هستند. باتوجه به اینکه شرکت های بیمه به خریداری ریسک مبادرت می ورزند، در صورت های مالی این شرکت ها موارد ویژه ای از قبیل ذخایر فنی وجود دارد. عدم نظارت صحیح و آکچوئری مناسب می تواند شرکت را در بلند مدت با مشکل مواجه سازد و این موضوع در صورت های مالی منعکس نمی شود. لذا ارائه مدلی کارا برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بیمه بسیار ضروری است. شکل 1-1 با مقایسه حالت موجود و مطلوب بیان گر مسئله تحقیق می باشد.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

پایان نامه انواع تأمین مالی پروژهش های حمل و نقل و ارزیابی

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc”
مهندسی عمران ـ برنامه ریزی حمل ونقل
عنوان:
انواع تأمین مالی پروژههای حمل و نقل و ارزیابی اقتصادی
(تامین مالی پروژههای برقی کردن خطوط راهآهن از طریق
ساختارهای غیردولتی)

چکیده
تامین مالی پروژه های اقتصادی یکی از مهم ترین بحث ها و موانع توسعه اقتصادی به ویژه در کـشوره
های در حال توسعه می باشد. بحث کمبود سرمایه و منابع مالی به ویژه از اواسط قرن بیستم از سـوی
رهبران کشورهای در حال توسعه در مجامع بین المللی طرح شده و با وجود تـشک یل نهادهـای پـولی
جهانی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که علی الظاهر می بایست نقش مهمـی در تـامین
مالی طرح های اقتصادی ایفا کنند. هنوز جریان بین المللـی سـرمایه بـه اقتـصاد کـشورهای در حـال
توسعه باکندی رو به رو است.
از آنجا که بازار سرمایه در کشورهای رو به رشـد از ابزارهـای مناسـب تـامین مـالی نیـز برخـوردار
نیست. مشکل کمبود سرمایه یا به عبارت بهتر کمبود سرمایه گذاری اقتصادی در ایـن کـشورها ابعـاد
وسیع تری پیدا کرده است.
بنابراین به روشهای مختلف باید نسبت به جذب منابع مالی و استفاده صـحیح آن در پـروژه هـای
مختلف بهویژه پروژههای سنگین از لحاظ مالی اقدام کرد و آنها با روش های علمی مـود مقایـسه قـرار
داده و بهترین گزینه را انتخاب نمود.
در این سمینار علاوه بر برشمردن نحوه تامین مالی پروژه های حمل و نقلی، ارزیابی اقتـصادی آنهـا
نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مقدمه
کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران از ویژگی های اقتصادی مناسـبی برخـوردار اسـت و مـی
بایست علاوه بر تلاش برای جذب سرمایه های خارجی بیشتر بر منابع تامین داخلی متکی باشند . ایـن
منابع که سرچشمه گرفته از پس انداز ملی است می بایست با اتخـاذ سیاسـت هـای مناسـب پـولی و
تجهیز بازار سرمایه تامین شود تا بتواند در پیشبرد اهداف و آرمان های اقتصادی که همانا دستیابی به
رشد و توسعه اقتصادی پایدار است موثر واقع شود. در این تحقیق به بحث تـامین مـالی و روش هـای
علمی آن خواهیم پرداخت.
تامین مالی عبارت است از جمع آوری وجوه برای ابتیاع عوامل گوناگ ون مورد نیاز تولید کالا یا ارائه
خدمت. به عبارت دیگر تامین مالی تامین سـرمایه مـورد نیـاز جهـت سـرمایه گـذاری در طـرح هـای
اقتصادی می باشد. خواه این سرمایه به صورت وجوه نقد باشد یا به صـورت سـرمایه انباشـت شـده در
کالاهای سرمایه ای یا واسطه ای (به عبارت بهتر دانش فنی و فن آوری انباشـته در کالاهـای سـرمایه
ای).
در اجرای پروژه های اقتصادی بحث عمده نحوه تامین مالی می باشد که چنانچه سرمایه گذار خود
از منابع مالی کافی برخوردار باشد در این زمینه مشکلی بروز نمی کند. اما اگر وجوه مورد نیاز سـرمایه
گذاری به تمامی در اختیار سرمایه گذار (اعم از حقیقی یا حقوقی دولتی یا خصوصی) نباشـد راه هـای
تامین مالی یا شیوه های تامین مالی مورد توجه قرار می گیرد.
اصولاً در اقتصاد نخستین و مهم ترین شیوه تامین مالی تبدیل پس انداز ملـی بـه سـرمایه گـذاری
است. این تبدیل ممکن است از سوی دولت یا بخش خـصوصی (اعـم از حقیقـی یـا حقـوقی) صـورت
بگیرد. اگر نسبت خالص پس انداز ملی به تولید ناخالص داخلی در حدی قابل توجه قرار گیرد مشکلی
به عنوان کمبود منابع سرمایه گذاری در اقتصاد بروز نمی کند اما زمانی که میل به مصرف در مـصرف
کنندگان (اعم از خصوصی یا دولتی) در حدی بالا باشد که همواره منابع نـاچیزی بـرای پـس انـداز و
تبدیل آن به سرمایه گذاری باقی گذارد تنگنای کمبود منابع سرمایه گذاری بروز می کند.
در اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به لحاظ عرضه کل رشد جمعیـت و فـشار تقاضـا
برای ابتیاع کالاها و خدمات مصرفی و… همواره سطح پس انداز ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی در
حد قابل توجه نسبت و لذا سرمایه گذاران همواره با کمبود منابع برای سرمایه گـذاری در طـرح هـای
اقتصادی مواجه می باشند. اگر شرایط اقتصادی به گونه ای باشد که فشارهای تورمی سیر نزولی ارزش
پول ملی را به وجود آورد و در مقابل بازار معاملات کاذب و دلالی (ارز ، سکه ، کالاهای مصرفی بـادوام
، زمین و …) نیز رونق داشته پس انداز کنندگان تمایلی به نگهداریی وجوه نقد خود در نظام بـانکی یـا
سرمایه گذاری آن در طرح های اقتصادی نشان نمی دهند و این امر بر انباشت سرمایه برای سـرمایه –
گذاری اثر منفی دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

سمینار انواع تأمین مالی پروژههای حمل و نقل و ارزیابی اقتصادی (تامین مالی پروژههای برقی کردن خطوط راهآهن از طریق ساختارهای غیردولتی)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc” مهندسی عمران- برنامه ریزی حمل ونقل

عنوان:

انواع تأمین مالی پروژههای حمل و نقل و ارزیابی اقتصادی
(تامین مالی پروژههای برقی کردن خطوط راهآهن از طریق
ساختارهای غیردولتی)

چکیده:

تامین مالی پروژه های اقتصادی یکی از مهم ترین بحث ها و موانع توسعه اقتصادی به ویژه در کشوره
های در حال توسعه می باشد . بحث کمبود سرمایه و منابع مالی به ویژه از اواسط قرن بیستم از سوی
رهبران کشورهای در حال توسعه در مجامع بین المللی طرح شده و با وجود تشک یل نهادهای پولی
جهانی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که علی الظاهر می بایست نقش مهمی در تامین
مالی طرح های اقتصادی ایفا کنند . هنوز جریان بین المللی سرمایه به اقتصاد کشورهای در حال
توسعه باکندی رو به رو است.
از آنجا که بازار سرمایه در کشورهای رو به رشد از ابزارهای مناسب تامین مالی نیز برخوردار
نیست. مشکل کمبود سرمایه یا به عبارت بهتر کمبود سرمایه گذاری اقتصادی در این کشورها ابعاد
وسیع تری پیدا کرده است.

بنابراین به روش های مختلف باید نسبت به جذب منابع مالی و استفاده صحیح آن در پروژه های
مختلف به ویژه پروژه های سنگین از لحاظ مالی اقدام کرد و آنها با روش های علمی مود مقایسه قرار
داده و بهترین گزینه را انتخاب نمود.
در این سمینار علاوه بر برشمردن نحوه تامین مالی پروژه های حمل و نقلی، ارزیابی اقتصادی آنها
نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مقدمه:

کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران از ویژگی های اقتصادی مناسبی برخوردار است و می
بایست علاوه بر تلاش برای جذب سرمایه های خارجی بیشتر بر منابع تامین داخلی متکی باشند . این
منابع که سرچشمه گرفته از پس انداز ملی است می بایست با اتخاذ سیاست های مناسب پولی و
تجهیز باز ار سرمایه تامین شود تا بتواند در پیشبرد اهداف و آرمان های اقتصادی که همانا دستیابی به
رشد و توسعه اقتصادی پایدار است موثر واقع شود . در این تحقیق به بحث تامین مال ی و روش های
علمی آن خواهیم پرداخت.
تامین مالی عبارت است از جمع آوری وجوه برای ابتیاع عوامل گوناگ ون مورد نیاز تولید کالا یا ارائه
خدمت. به عبارت دیگر تامین مالی تامین سرمایه مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در طرح های
اقتصادی می باشد . خواه این سرمایه به صورت وجوه نقد باشد یا به صورت سرمایه انباشت شده در
کالاهای سرمایه ای یا واسطه ای (به عبارت بهتر دانش فنی و فن آوری انباشته در کالاهای سرمایه
ای).

در اجرای پروژه های اقتصادی بحث عمده نحوه تامین مالی می باشد که چنانچه سرمایه گذار خود
از منابع مالی کافی برخوردار باشد در این زمینه مشکلی بروز نمی کند . اما اگر وجوه مورد نیاز سرمایه
گذاری به تمامی در اختیار سرمایه گذار (اعم از حقیقی یا حقوقی دولتی یا خصوصی) نباشد راه های
تامین مالی یا شیوه های تامین مالی مورد توجه قرار می گیرد.

اصولاً در اقتصاد نخستین و مهم ترین شیوه تامین مالی تبدیل پس انداز ملی به سرمایه گذاری
است. این تبدیل ممکن است از سوی دولت یا بخش خصوصی (اعم از حقیقی یا حقوقی ) صورت
بگیرد. اگر نسبت خالص پس انداز ملی به تولید ناخالص داخلی در حدی قابل توجه قرار گیرد مشکلیبه عنوان کمبود منابع سرمایه گذاری در اقتصاد بروز نمی کند اما زمانی که میل به مصرف در مصرف
کنندگان (اعم از خصوصی یا دولتی ) در حدی بالا باشد که همواره منابع ناچیزی برای پس انداز و
تبدیل آن به سرمایه گذاری باقی گذارد تنگنای کمبود منابع سرمایه گذاری بروز می کند.

در اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به لحاظ عرضه کل رشد جمعیت و فشار تقاضا
برای ابتیاع کالاها و خدمات مصرفی و … همواره سطح پس اندا ز ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی در
حد قابل توجه نسبت و لذا سرمایه گذاران همواره با کمبود منابع برای سرمایه گذاری در طرح های
اقتصادی مواجه می باشند . اگر شرایط اقتصادی به گونه ای باشد که فشارهای تورمی سیر نزولی ارزش
پول ملی را به وجود آورد و در مقابل بازار معاملات کاذب و دلالی (ارز ، سکه ، کالاهای مصرفی بادوام
، زمین و …) نیز رونق داشته پس انداز کنندگان تمایلی به نگهداریی وجوه نقد خود در نظام بانکی یا
سرمایه گذاری آن در طرح های اقتصادی نشان نمی دهند و این امر بر انباشت سرمایه برای سرمایه –
گذاری اثر منفی دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه ارشد:ارزیابی نقش فاکتورهای اقتصاد کلان و ساختار مالی بر عملکرد بانک‎های خصوصی ایران

گرایش :مدیریت مالی

عنوان : ارزیابی نقش فاکتورهای اقتصاد کلان و ساختار مالی بر عملکرد بانک‎های خصوصی ایران

ادامه‌ی خواندن

پایان نامه ارشد حسابداری: ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده …

عنوان : ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر محمد سیرانی

ادامه‌ی خواندن