پایان نامه ارشد روانشناسی تعيين رابطه بين روابط جنسي با رضايتمندي زناشويي

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

۳-۲- انواع متغيرها

۳-۲-۱- متغيرپيش بين

احقاق حق جنسي

۳-۲-۲- متغيرهاي  ملاک

رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري

۳-۲-۳- متغيرهاي تعديل­گر

شغل همسر، ميزان تحصيلات همسر

 

۳-۲- جامعه آماري:

در اين پژوهش جامعه آماري شامل ۳۰۰ نفر از زنان مراجعه کننده به ۷ مرکز بهداشتي درماني شهرستان منوجان در سال ۱۳۸۹  بود.

۳-۳- نمونه آماری :

دراين پژوهش از روش نمونه‌گيري تصادفی ساده استفاده گرديده است و تعداد افراد نمونه تحقيق ۳۰۰ نفر مي باشد.

۳-۴- روشهای جمع آوري داده ها :

براي جمع‌آوري اطلاعات و به منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق محقق به روش ميداني با مراجعه به مراکز بهداشتي درماني شهرستان منوجان و با روش نمونه‌گيري در دسترس پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت که توسط دیوید هالبرت در سال ۱۹۹۰ براي سنجش ميزان احقاق حق جنسي در زنان تعامل نگر مشتمل بر۲۵ سوال با مقياس ۵ درجه اي ليکرت ساخته شده است. در همه سوالات اين پرسشنامه به جز سوالات ۱۳، ۱۴، ۲۰  که نمره گذاري آنها برعکس مي شود، در بقيه سوالات گزينه هميشه” نمره ۱ و گزينه هرگز” نمره ۵ مي گيرد، بنابراين دامنه نمرات بين ۱۲۵-۲۵ مي باشد. نقطه برش در اين پرسشنامه ۸۰ مي باشد، به عبارتي فردي که نمره پايين تر از ۸۰ بگيرد ،  يعني احقاق حق جنسي او پايين است.در اين پرسشنامه سوالات ۱ تا ۶ و ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۲۱، ۲۵ مربوط به مولفه ابراز عواطف و احساسات جنسي و سوالات ۷، ۱۰، ۱۳ تا ۲۰ ، ۲۲، ۲۳، ۲۴ مربوط به مولفه روابط جنسي است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي در زنان
 • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري در زنان
 • تعيين رابطه بين رضايتمندي زناشويي وپرخاشگري در زنان
 • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي
 • تعيين رابطه بين روابط جنسي با رضايتمندي زناشويي
 • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر راهکارهای افزایش اثربخشی آموزشهای سازمانی کارکنان شهرک های صنعتی خوزستان

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان

 شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان

همانطور که در جدول فوق ملاحظه می شود، میزان معنی داری آزمون هر پنج مولفه از مولفه های اثربخشی آموزش و بهره وری کارکنان  کمتر از ۰۵/۰ است ( عدد ۰۰۰/۰ یعنی رقم چهارم اعشار گرد شده و به اصطلاح تا سه رقم اعشار صفر است). بنابراین برای هر شش مولفه فرض صفر رد می شود و بنابراین به طور واقعی (و غیر تصادفی) میانگین وضعیت مولفه بهره وری کارکنان  و همه مولفه های اثربخشی آموزش در جامعه مورد بررسی بالاتر از ۳ ( بالاتر از حد متوسط) می باشد. بر اساس نتایج فوق پاسخ به فرضیه های فرعی از فرضیه کلی فوق، به شرح زیر خلاصه می شوند:

فرضیه «میزان وجود مولفه بهبود عملکرد در در کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان بالاتر از حد متوسط مقیاس است»، در سطح اطمینان ۹۵ درصد ( و حتی ۹۹ درصد) درصد تایید می شود.فرضیه «میزان وجود مولفه نیازهای سازمان در کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان بالاتر از حد متوسط مقیاس است»، در سطح اطمینان ۹۵ درصد ( و حتی ۹۹ درصد) تایید می شود.

فرضیه «میزان وجود مولفه مدیریت منابع انسانی در کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان بالاتر از حد متوسط مقیاس است»، در سطح اطمینان ۹۵ درصد ( و حتی ۹۹ درصد) تایید می شود.

فرضیه «میزان وجود مولفه کارایی سازمان در در کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان بالاتر از حد متوسط مقیاس است»، در سطح اطمینان ۹۵ درصد  ( و حتی ۹۹ درصد) تایید می شود.

 ۴-۲-۲: بررسی روابط بین مولفه های اثربخشی آموزش و بهره وری کارکنان  : (آزمون فرضیه اول تاپنجم تحقیق)

در این بخش به آزمون فرضیه های (۱) تا (۴) تحقیق پرداخته شده است. این فرضیه ها عبارت بودند از:

فرضیه(۱) بهبود عملکرد کارکنان با بهره وری آنان در شهرک های صنعتی استان خوزستان رابطه مثبت معناداری دارد.

فرضیه(۲) انطباق با نیازهای سازمانی با بهره وری کارکنان در شهرک های صنعتی استان خوزستان رابطه مثبت معناداری دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • میزان بهر ه مندی شهرک های صنعتی خوزستان از آموزشهای سازمانی چقدر بوده است؟
 • آیا کمیت آموزش هایی که افراد سازمان طی کردند بالاتر از حد استاندارد آموزش است ؟
 • آیا کیفیت آموزش هایی که افراد سازمان طی کردند بالاتر از حد متوسط مقیاس است ؟
 • آیا اثربخشی محتوی آموزش هایی که افراد طی کردند بالاتر از حد متوسط مقیاس است ؟
 • کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان کدام نوع دوره ها را بیشتر گذراندند، عمومی یا تخصصی ؟
 • راهکارهای افزایش اثربخشی آموزشهای سازمانی کارکنان شهرک های صنعتی خوزستان کدام اند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان  با فرمت ورد

پایان نامه تعیین تاثیر آزمونهای عملکردی سازنده گرایی برپیشرفت تحصیلی درس ریاضی پایه سوم و ششم ابتدایی

عنوان کامل پایان نامه :تاثیر آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان ابتدایی

روش اجرایی پژوهش

برای اجرای این پژوهش از بین کلیه کلاسهای انتخاب شده دو کلاس به صورت کاملا تصادفی انتخاب می شوند و از این دو کلاس یکی به منظور آموزش و سنجش آزمونهای عملکردی و یک کلاس به منظور گروه گواه می باشند. ابتدا پیش آزمون اجرا می شود و سپس متغیر مستقل در گروه آزمایش اعمال شد، متغیر مستقل در این پژوهش به کارگیری آزمون های عملکردی سازنده گرایی می باشد.

تعریف نظری و عملی مفاهیم

سازنده گرایی[۱]

تعریف نظری:

بنا به گفته(سانتروک[۲] ۲۰۰۴) سازنده گرایی یک رویکرد یادگیری است، سازنده گرایی یک دیدگاه روانشناختی و فلسفی است که طبق آن افراد بیشتر از آنچه را که یاد می گیرند و می فهمند خود می سازند و شکل می دهند. به طور کلی سازنده گرایی بر اندیشه استوار است که یادگیرندگان دانش خود را از تجربه هایشان به دست می آورند (سیف، ۱۳۸۹).

آزمون عملکرد ی

تعریف نظری آزمون عملکردی:

آزمون عملکرد را می توان «روش سنجشی تعریف کرد که در آن یادگیرنده با انجام تکالیف واقعی یا مشابه با زندگی واقعی توانایی خود را در استفاده از دانش و مهارت های آموخته شده برای استدلال، حل مساله، تولید محصول و یا اجرای یک مهارت ویژه نشان داده، سپس معلم با مشاهده ی عملکرد، کیفیت آن را توصیف و مورد قضاوت قرار می دهد»( خوش خلق، ۱۳۹۱).

[۱] . Constructivism

[۲] . Santrock

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱ . آیا آزمون های عملکردی برپیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی تاثیر می گذارد؟

۲٫آیا آزمون های عملکردی برپیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی تاثیر می گذارد؟

 1. آیا تاثیرآزمون های عملکردی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی در دانش آموزان پایه سوم و ششم ابتدایی متفاوت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : تاثیر آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان ابتدایی

پایان نامه پیش بینی واردات برنج با روش های ARIMA و هالت وینترز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان­نامه  کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی   گرایش بازاریابی

عنوان

پیش بینی واردات برنج با روش­های ARIMA و هالت وینترز

استاد راهنما

دکتر مسعود عموپور

زمستان 92

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………….. 1

مقدمه…………………………………….. 2

فصل اول (کلیات یاطرح پژوهش)

1-1- مقدمه………………………………… 4

1-2- بیان مساله (تعریف موضوع پژوهش)………….. 4

1-3- اهمیت وضرورت پژوهش…………………….. 5

1-4- هدفهای پژوهش………………………….. 6

1-4- سوال­های پژوهش…………………………. 6

1-5- فرضیه های پژوهش……………………….. 7

1-6- کاربردهای متصور از تحقیق……………….. 7

1-7- روش پژوهش…………………………….. 7

1-8- قلمرومکانی پژوهش………………………. 7

1-9- قلمروزمانی پژوهش………………………. 7

1-10-قلمروموضوعی پژوهش……………………… 8

1-11- ابزارهای گردآوری دادهها……………….. 8

1-12- روش تحلیل دادهها……………………… 8

1-13- شرح واژه هاواصطلاحات بکاررفته…………… 8

فصل دوم (مبانی نظری وپیشینه پژوهش)

2-1   مقدمه………………………………. 10

2-2   پیش بینی واردات برنج………………….. 10

2-3   مدل سازی اقتصادسنجی یا رگرسیونی………… 13

2-4   خصوصیات یک مدل خوب……………………. 13

2-5   اشکال تبعی مدل های رگرسیونی……………. 14

2-6   ماهیت تحلیل رگرسیونی………………….. 16

2-7   ماهیت داده ها برای تحلیل رگرسیونی………. 16

2-8   روش شناسی رگرسیونی……………………. 17

2-9   اقتصادسنجی سری های زمانی……………… 17

2-9-1  فرآیند تصادفی ساکن (ایستا)………….. 18

2-9-2  آزمون ریشه واحد (آزمون باری ایستا بودن). 18

2-10  معادلات همزمان………………………… 21

2-11  پیش بینی…………………………….. 21

2-11-1  روش های پیش بینی رگرسیونی………….. 22

2-11-2  روش های پیش بینی غیر رگرسیونی………. 24

2-12   ارزیابی عملکردروشهای پیش بینی وانتخاب  بهترین مدل…………………………………………. 29

2-13 آزمون والد ولفویتز…………………….. 30

2-14 پیشینه پژوهش………………………….. 31

2-15 نتیجه گیری از ادبیات پژوهش……………… 36

فصل سوم (روش شناسی پژوهش)

3-1 مقدمه………………………………… 39

3-2 روش پژوهش……………………………… 39

3-3 ابزارهای گردآوری داده­ها…………………. 40

3-4 روش تحلیل داده­ها……………………….. 40

3 -5 انواع روشهای پیش بینی………………….. 40

3-6 روشهای کمی پیش بینی…………………….. 41

3-6-1 روش هموارسازی هالت وینترز……………… 42

3-6-2 مدلهای ARMA وARIMA………………….. 42

3-7 آزمون تصادفی بودن (والد-ولفویتز) ………… 45

3-8 آزمون ریشه واحد دیکی فولرتعمیم یافته (آزمون ایستایی)…………………………………………. 46

3-9 روش تحلیل دادهها……………………….. 46

3-10 بررسی نمودارارزش واردات برنج……………. 46

فصل چهارم (یافته های پژوهش)

4-1 مقدمه…………………………………. 50

4-2 آزمون تصادفی بودن (والد-ولفویتز) ………… 50

4-3 آزمون پایایی (آزمون دیکی فولرتعمیم یافته)…. 51

4-4 انتخاب مدل برای پیش بینی بامدل باکس جنکینز… 52

4-5 تخمین مدلهای پیشبینی……………………. 53

4-6 انتخاب بهترین روش پیش بینی……………… 54

4-7 پیش بینی……………………………… 55

فصل پنجم (نتیجه گیری وپیشنهادها)

5-1 مقدمه………………………………… 57

5-2 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش،تفسیرومقایسه آن بانتایج قبلی……………………………………… 57

5-2-1 تفسیرفرضیه اول…………………….. 57

5-2-2 تفسیرفرضیه دوم…………………….. 58

5-2-3 تفسیرفرضیه سوم…………………….. 59

5-3 جمع بندی نتایج…………………………. 60

5-4 پیشنهادها…………………………….. 60

5-4-1 پیشنهادهای مبتنی برپژوهش……………. 60

5-4-2 پیشنهادهابرای مطالعات آتی…………… 60

منابع…………………………………….. 62

پیوست…………………………………….. 6

فهرست جدولها

جدول 3-1 مقدار واردات برنج 1360-1391………….. 47

جدول 4-1 نتایج آزمون والدولفویتز…………….. 50

جدول 4-2 بررسی ایستایی سری واردات برنج……….. 51

جدول 4-3 انتخاب مدل ARIMA  برای سری زمان واردات برنج…………………………………………. 52

جدول 4-4 پیش بینی واردات برنج برحسب تن……….. 53

جدول 4-5  معیار ارزیابی روش های پیش بینی……… 54

جدول 4-6  پیش بینی واردات برنج با روش منتخب…… 55

جدول 5-1 پیش بینی ارزش واردات برنج بر اساس مدل منتخب 59

جدول 5-2 مقایسه روشهای پیش بینی واردات برنج بر اساس کمترین میزانRMSE ………………………………… 5

فهرست نمودارها

نمودار 3-1 مقدار واردات برنج 1360-1391………… 47

نمودار 4-1 تخمین واردات برنج برای 5 سال آینده با روش هالت وینترز……………………………………. 53

نمودار 4-2 تخمین واردات برنج برای 5 سال آینده با روش هالت ARMA…………………………………….. 54

فهرست شکلها

شکل 3-1 انواع روشهای پیش بینی…………………. 41

شکل 3-2 فرآیندپژوهش………………………… 4

چکیده

در این پژوهش به پیش­بینی ارزش واردات برنج برای 5 سال آینده با استفاده از ارزش واردات این محصولات طی دوره 1391-1360 مبادرت شده است. برای انجام پیش بینی ابتدا پیش بینی پذیر بودن سری­ها به­وسیله آزمون تصادفی بودن والد-ولفویتز بررسی شد. سپس روش­های رگرسیونی غیرعلی شامل ARMA  و ARIMA و هم­چنین روش­های غیر رگرسیونی هالت وینترز باهم بر اساس حداقل میانگین مجذور خطا مقایسه شد، نهایتا بهترین مدل پیش بینی برای هر سری از داده ها انتخاب شد و بر اساس آن پیش­بینی برای 5 سال آینده انجام شد.

نتایج پژوهش نشان می­دهد که ارزش واردات برنج بر اساس آزمون والد-ولفویتز غیر­تصادفی بوده و پیش­بینی­پذیر است. سپس برای پیش­بینی ارزش واردات برنج ایستایی داده­ها با آزمون دیکی فولر تعمیم یافته بررسی شد، که ارزش واردات برنج درسطح و با عرض از مبدا و بدون تفاضل­گیری در سطح خطای 5درصد ایستا شد. پس از آن روش­های پیش بینی با معیار حداقل میانگین مجذور خطا باهم مقایسه شد که برای سری ارزش واردات برنج روش ARMA به­عنوان بهترین مدل انتخاب شد. در پایان با استفاده از روش­ منتخب پیش­بینی برای 5 سال آینده انجام شد که ارزش واردات برنج برای سال­های آینده روند صعودی دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه آزمون مدل مفهومی تاثیر بین انگیزه ورزشی با نگرش به دوپینگ و رفتار دوپینگ در ورزشکاران حرفه ای ورزش های تیمی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان :

آزمون مدل مفهومی تاثیر بین انگیزه ورزشی با نگرش به دوپینگ و رفتار دوپینگ در ورزشکاران حرفه ای ورزش های تیمی

استاد راهنما :

دکتر فرشاد تجاری

استاد مشاور :

محمدرضا اسمعیلی

تابستان 1392

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :

استفاده از داروها و روش های افزایش دهنده عملکرد در میان ورزشکاران به منظور بهبود عملکرد جسمانی قدمتی به اندازه تاریخ ورزش دارد و تاکنون یکی از ویژگی های ورزش رقابتی بوده است. هدف تحقیق  حاضر آزمون مدل مفهومی ارتباط بین انگیزه ورزشی با نگرش به دوپینگ و رفتار دوپینگ در ورزشکاران حرفه ای ورزش های تیمی می باشد. با استفاده از نمونه گیری تصادفی در دسترس تعداد 200 نفر از ورزشکاران تیمی حرفه ای  شامل 114 مرد  و 86  زن  از رشته های والیبال، بسکتبال، فوتبال، فوتسال و هندبال پرسشنامه ها پرسشنامه های انگیزه ورزشی مالت و همکاران (2007)، مقیاس نگرش افزایش دهنده های عملکرد (پتروزی، 2002) و پرسشنامه رفتار دوپینگ (پتروزی،2007) را به صورت داوطلبانه تکمیل نمودند. آزمون مدل سازی معادلات ساختاری برای بررسی مدل مفهومی استفاده شد و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت گرفت. مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد نگرش به دوپینگ با رفتار دوپینگ و بی انگیزگی با نگرش به دوپینگ ارتباط معناداری دارند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

 

فصل اول: مقدمه و معرفی

1.1  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….2

2.1 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………..4

3.1 اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….7

 4.1 ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..8

 5.1 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..9

 هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….9_

 اهداف اختصاصی ……………………………………………………………………………………………………………………….10_

6.1 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….11

7.1  حدود تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..12

8.1  تعریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………………..12

 

فصل دوم: زیر بنای نظری و پیشینه تحقیق

1.2  زیر بنای نظری ……………………………………………………………………………………………………………………..18

فصل سوم: روش شناسی

1.3  روش اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………77

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

2.3  جامعه و نمونه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….77

3.3  تعریف عملیاتی متغیر های …………………………………………………………………………………………………………..77

_ انگیزش ورزشی ……………………………………………………………………………………………………………………………..77

_ نگرش به دوپینگ ……………………………………………………………………………………………………………………………78

_ رفتار دوپینگ …………………………………………………………………………………………………………………………………78

4.3 جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………..79

_ ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………79

_  نحوه جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………….80

5.3  روش های  آ ماری ……………………………………………………………………………………………………………………80

 

فصل چهارم : یافته ها

1.4  یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………….83

_ توصیف متغیرهای جمعیت شناختی …………………………………………………………………………………………………….83

_ توصیف سوال ها و گزاره های ابزارهای تحقیق …………………………………………………………88

_ توصیف متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………..94

2.4 یافته های استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………….95

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

_ گزارش  پایائی ابزارهای اندازه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………..95

_ گزارش اعتبار یابی ابزارهای اندازه گیری تحقیق ………………………………………………………………………………97

_ آزمون مدل ……………………………………………………………………………………………………………………..107

_ گزارش تحلیل واریانس ……………………………………………………………………………………………………………….135

_ بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………….152

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

1.5  بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………155

2.5  محدودیت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………187

3.5  پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………….187

_ پیشنهادات برخاسته از تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….187

_ پیشنهادات برای مطالعات آینده …………………………………………………………………………………………………….188

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………..189

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………195

 

فهرست  جدول ها

عنوان                                                                                                                صفحه

1.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سطح ورزشکار……………………………………………………………………….83

2.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب بستگی داشتن آینده ورزشی به موفقیت بدنی……………………………….84

3.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب  جنسیت ……………………………………………………………………………….84

4.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت سنی………………………………………………………………..85

5.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب  رشته ورزشی………………………………………………………………85

6.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سطح تحصیلات………………………………………………………………………86

7.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سابقه ورزشی…………………………………………………………………………87

8.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سطح رقابت……………………………………………………………………………87

9.4 جدول توصیف میانگین و انحراف معیار سوالات مقیاس نگرش به دوپینگ…………………………..88

10.4 جدول توصیف میانگین و انحراف معیار سوالات رفتار دوپینگ……………………………………….90

11.4 جدول توصیف میانگین و انحراف معیار سوالات مقیاس انگیزه ورزشی…………………………….91

12.4 جدول بررسی آمار توصیفی ابعاد انگیزه ورزشی………………………………………………………94

13.4 جدول بررسی آمار توصیفی متغیر های اصلی تحقیق………………………………………………………………95

14.4 جدول ضرایب آلفای کرانباخ برای متغیرهای های تحقیق………………………………………………………………….96

15.4 جدول ضرایب آلفای کرانباخ برای ابعاد انگیزه ورزشی…………………………………………………………………….97

16.4 جدول ارتباط میان ابعاد انگیزه ورزشی…………………………………………………………………….101

17.4 جدول خلاصه نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیر انگیزه ورزشی………………………………………………………….102

فهرست  جدول ها

عنوان                                                                                                                صفحه

18.4 جدول خلاصه نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای نگرش و رفتار دوپینگ………………………………………..106

19.4 جدول بررسی خلاصه فرضیات اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………111

20.4 جدول بررسی خلاصه فرضیات فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………122

21.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر وضعیت حرفه ای بودن……………………………………………….125

22.4 جدول میانگین متغیر های تحقیق به تفکیک وضعیت سطوح ورزشکاران…………………………………126

23.4 جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی برای نوع ورزشکار……………………………………………………………………..126

24.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر گروه های سنی………………………………………………………..128

25.4 جدول میانگین متغیرهای تحقیق به تفکیک وضعیت سنی………………………………………………………………..129

26.4 جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی برای گروه های سنی…………………………………………………………………..129

27.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر رشته ورزشی………………………………………………………….133

28.4 جدول میانگین متغیر های تحقیق به تفکیک رشته ورزشی………………………………………………………………134

29.4 جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی برای رشته ورزشی…………………………………………………………………….134

30.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر سطح تحصیلات……………………………………………………..140

31.4 جدول میانگین متغیر های تحقیق به تفکیک وضعیت تحصیلی………………………………………………………..141

32.4 جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی برای سطح تحصیلات………………………………………………………………..141

33.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر سطح تجربه………………………………………………………….145

 

فهرست  جدول ها

عنوان                                                                                                              صفحه

34.4 جدول میانگین متغیر های تحقیق به تفکیک وضعیت سابقه ورزشی…………………………………………………146

35.4 جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی برای سطح تجربه………………………………………………………………………146

36.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر سطح رقابت…………………………………………………………..150

37.4 جدول میانگین متغیر های تحقیق به تفکیک وضعیت سطح رقابت……………………………………………………151

38.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس به تفکیک وضعیت جنسیتی………………………………………………………151

39.4 جدول میانگین متغیر های تحقیق به تفکیک وضعیت جنسیتی………………………………………………………….151

40.4 جدول بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………….153

 

فهرست  شکل ها

عنوان                                                                                                           صفحه

2-1 انواع مختلف انگیزه در زنجیره خودمختاری………………………………………………………………………………….19

2-2 نتایج تحلیل مسیر مدل انگیزشی روی مصرف مواد افزایش دهنده عملکرد…………………………………………23

2-3 مدل انگیزشی رفتار دوپینگ……………………………………………………………………………………………………..24

2-4 سطوح مختلف انگیزش بیرونی………………………………………………………………………………………………….31

2-5 نتایج اثرات مستقیم مدل که ارتباط بین نگرش ها به افزایش دهنده های عملکرد و حساسیت دوپینگ…….70

2-6 نتایج مدل میانجی ارتباط بین نگرش ها به افزایش دهنده های عملکرد، تمایل احتماعی و حساسیت دوپینگ…71

2-7 نتایج مدل اصلی تحقیق که ارتباط بین نگرش به دوپینگ، رفتار دوپینگ، باور دوپینگ وگرایش ورزشی…….75

4 . 1 .  مدل اندازه گیری متغیر انگیزه ورزشی در حالت تخمین استاندارد………………………………………………98

4 . 2 .    مدل اندازه گیری متغیر انگیزه ورزشی در حالت ضرایب معناداری…………………………………………..100

4 . 3 .  مدل اندازه گیری متغیرهای نگرش و رفتار دوپینگ در حالت تخمین استاندارد…………………………….104

4 . 4 .  مدل اندازه گیری متغیرهای نگرش و رفتار دوپینگ در حالت ضرایب معناداری…………………………..105

4 . 5 .  مدل مفهومی تحقیق (اصلی)………………………………………………………………………………………108

4 . 6 . مدل در حالت ضرایب تخمین استاندارد…………………………………………………………………………………109

4 . 7 .  مدل در حالت ضرایب معناداری………………………………………………………………………………………….110

4 . 8 .  مدل مفهومی تحقیق (فرعی)………………………………………………………………………………………121

4 . 9.  مدل در حالت ضرایب تخمین استاندارد………………………………………………………………………………..123

4 . 10. مدل در حالت ضرایب معناداری………………………………………………………………………………………..124

مقدمه

احتمالاً واژه دوپینگ از واژه هلندی دوپ[1] که نام یک نوشیدنی الکلی ساخته شده از پوست انگور است که توسط جنگجویان زولو به منظور افزایش دلاوریشان در جنگ مورد استفاده قرار می گرفته مشتق شده است(وادا،2012[2]). و یا به روایتی دیگر واژه دوپینگ از زبان آفریقای جنوبی مشتق شده است و اشاره به یک نوشیدنی الکلی باستانی دارد که به عنوان محرک در مراسم رقص استفاده می گردید(جعفری ،1385 به نقل از محمد عاکفیان ،1389).

امروزه واژه ی دوپینگ بطور انحصاری اشاره به استفاده روشها و مواد افزایش دهنده عملکرد در رقابت ورزشی چه به منظور افزایش و چه حفظ عملکرد و همچنین گریز از روند نمونه گیری دارد (پتروزی[3]،2002). علیرغم اصطلاحات مرتبط جدید، بهره گیری از کمک دهنده های شیمیایی در وضعیت های ورزشی فاجعه جدیدی نیست. عارضه استفاده از مواد ممنوعه  در میان ورزشکاران  که به قصد ارتقای مصنوعی سطح اجرا است ریشه در دیرباز دارد و در حال حاضر بسیار مشهود می باشد زیرا که از سمت ورزش های حرفه ای تغذیه و حمایت می شود و به صورت تجاری روی آن متمرکز شده اند. استفاده بعضی از اشکال مواد شیمیایی برای افزایش هوشیاری، استقامت و عملکرد بدنی همواره مورد توجه بوده است(وروکن[4]،1996، هولیهان[5]،1999). ورزشکاران رقابت کننده در المپیک یونان باستان از محرک ها برای افزایش عملکردشان استفاده می کردند(آسکن[6]،1998، شنیدر و باتچر[7]،1991). ورزشکاران یونان باستان به استفاده از رژیم های غذایی خاص و معجون های محرک برای نیرومند ساختن خودشان مشهورند. گلادیاتورهای رومانیایی و سواره نظام های قرون وسطی به کمک گیری از مواد افزایش دهنده عملکرد جهت قادر بودن به ادامه وضعیت های جنگی علیرغم خستگی و جراحت روی می آوردند(وادینگتون[8]،2000). در ورزش مدرن، دوچرخه سواران، و شناگرهای مسافت های طولانی همواره نخستین مظنون های دوپینگ بوده اند. دوندگان ماراتون قبل از قرن بیستم مظنون های استفاده ی استریکنین[9] بوده اند. بوکسورها نیز پیوسته از محرک ها و دیگر داروها مثل کوکائین[10]، هروئین[11] و الکل[12] برای افزایش هوشیاری و/یا تسکین درد استفاده می کردند(دونوهویی[13] و جانسون[14]،1986). موارد بیشمار هستند. همچنین مواد افزایش دهنده عملکرد بطور آزادانه و نا محدود برای قرن ها در ورزش استفاده شدند. این چنین اعمالی از سال 1960 زمانی که سری های مرگ یا حوادث قریب به مرگ نهایتاً دستگاه های مدیریت ورزش را از خطر اینکه استفاده ی مواد در ورزش مشکلی جدی است با خبر کرد، غیر قابل قبول بوده است(وادینگتون ،2000). نگرانی اصلی تعداد ورزشکاران استفاده کننده از دارو یا مقدار داروهای استفاده شده نیست بلکه خطرات ترکیب داروهای مختلف است. استفاده از افزایش‌دهنده های عملکرد یکی ازمهم ترین مشکلات ورزش های رقابتی در دهه های متمادی بوده است. ارزیابی نگرش ورزشکاران در مقابل مواد افزایش دهنده عملکرد ممنوع شده(اکثراً استروئید های آنابولیک) و دوپینگ تاریخ طولانی در ورزش دارد. در حدود 40 سال قبل، از ورزشکاران درباره اعتقادشان در مورد نتایج مثبت استفاده از مواد نیروزا پرسیده شد. محققان به یک بصیرت خوب و عقلانی در رفتار افرادی که دوپینگ می کردند رسیده اند(وادا، 2006 ،2009). فشار زیادی برای برنده شدن در سازمانهای ورزشی و ورزشکاران درگیر در رقابتهای ورزشی سطح بالا که در بالاترین سطح خود هستند وجود دارد. جوامع می خواهند قهرمانان و نام آوران مشهور خود را ببینند و به جهانیان بشناسانند. ملت ها می خواهند به ورزشکاران خود که در بالاترین سطح رقابتی قرار دارند افتخار کنند. جوامع  محلی آرزو می کنند که در کانون توجه قرار گیرند، محبوبیت داشته باشند و تصویر مثبتی از قهرمانان خود ارائه دهند. شرکت کنندگان تشنه رکورد شکنان رقابت های ورزشی هستند. همه این موارد بدین معنی است که افراد و سازمانها دائماً در حال توسعه و دست یابی به هر نوع تکنولوژی و وسیله ای هستند که باعث پیشی گرفتن آنها در رقابت شود و استفاده از داروهای افزایش دهنده عملکرد به عنوان یکی از راه های اجرای برتر همواره مد نظر بوده است( پتروزی 2002).

1-2 بیان مساله

در ورزش دوپینگ به داروهای افزایش دهنده عملکرد و به طور مشخص آنهایی که توسط سازمانهای کنترل رقابتها ممنوع شده اند گفته می شود. دوپینگ و عادت های مرتبط با آن اغلب در ورزش هایی که قدرت نقش مهمی در توفیق آن دارد ازقبیل(وزنه برداری و پاورلیفتینگ و…) و نیز ورزش هایی که ظرفیت هوازی عامل عمده برتری است مثل(دوچرخه سواری، اسکیت، فوتبال و …) مشاهده می شود(لیپی[15]، فرانچینی[16]، گویدی[17]، 2007، ماروویک 2006). دوپینگ در ورزش های رقابتی شایع است. بسیاری از کشورها تلاش می کنند تا فاکتورهایی که بر عملکرد ورزشکاران در رقابت موثر هستند را شناسایی کنند. آنها امیدوار هستند که با ارزیابی های اثربخش بتوانند یافته هایی را در جهت کمک به ورزشکاران برای پیشرفت در دست یابی به اهدافشان طراحی کنند. مطالعات نشان داده است که وضعیت فیزیکی و ذهنی بیشترین تاثیر را بر عملکرد ورزشکاران دارند( جی لای،1997). محققان به نظر می رسد با اینکه دوپینگ در ورزش نا خوشآمد است موافق باشند. لازم به ذکر است دلیل پشت موضوع ممنوعیت دوپینگ ابتدا افزایش نگرانی درباره ی سلامتی ورزشکار بود(تود و تود[18]، 2001). دوپینگ بعد از آن مورد تنها به عنوان کاری غیر اخلاقی پدیدار شد(پتروزی، 2007). هردوی ادبیات برجسته و وضعیت سازمانی ورزشی جهانی اداری پیشنهاد می کند که نگرش های ورزشکاران مسئول رفتار منحرف دوپینگ هستند(آلارانتا و همکاران[19]، 2006، کرون و هیترینگتون[20]، 1989، هوبرمن[21]، 2001).

بیش از حد رقابتی بودن یا پیروزی طلب بودن به عنوان توضیح غیر فنی برای دوپینگ استفاده می شود. اگرچه سطوح متفاوت جنسیت، فرهنگ و رقابت در میان ورزشکاران از دهه 80(گیل و دوالتوسکی[22]، 1988، گیل، کلی، مارتین و کاروسو[23]، 1991) به دقت بررسی شده است، ارتباط بین این فاکتورها و رفتار دوپینگ به طور تجربی آزمون نشده است، به استثنای یک پروژه در مطالعه بوسیله لوسیدی، گرانو، لئون، لومباردو و پسی[24](2004). مدل تئوری کلاسیک رفتار برنامه ریزی شده[25](آجزن و مادن[26]، 1986) یک چهارچوب کاری به صورت تئوری برای مطالعه در میان افراد بالغ ایتالیایی فراهم کرد، که نگرش به عنوان قوی ترین پیشگو برای تصمیم رفتاری شناخته شد. مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده در طول سطوح مختلف جنسیت و درگیری ورزش جای گرفت(پتروزی،2007). مفروضات اصلی نگرش در مقابل دوپینگ یکی از مهمترین پیش بینی کننده های رفتارهای احتمالی دوپینگ می باشد، ورزشکارانی که نرمی و ملایمت بیشتر در مقابل دوپینگ نشان دادند، احتمال بیشتری در استفاده از داروهای ممنوعه داشتند(پتروزی، آیدمن[27] و نپوز[28]، 2008، پتروزی و آیدمن 2009). مطالعات نشان داد که ورزشکاران تمایل به اتخاذ اهداف اجتنابی در مواجهه با فشارهای هنجاری به انجام این کار دارند(کونروی[29]، کای[30] و کوتسورث[31]، 2006)، در حالی که تحقیقات دیگر نشان داد که هر هدف موفقیت با جنبه های مختلف محیط انگیزشی والدین و تیم، با اهداف مهارت که مشخصات مثبت تر نسبت به اهداف عملکرد نشان دادند، پیش بینی شده بود(موریس[32] و کاووسانو[33]، 2008و2009). مطالعات فوق نشان می دهد که هر دوی اهداف موفقیت و انگیزه می توانند طیف وسیعی از رفتارهای مرتبط ورزشی را تحت تاثیر قرار دهد، و اثر عمیقی بر ورزشکاران شناخت مرتبط ورزشی و منش ورزشکاری دارند. فعل و انفعال بین این سه بعد رفتار نیز ممکن است برای درک بهتر استفاده از مواد افزایش دهنده عملکرد در ورزش مورد استفاده قرار گیرد، در عین حال تحقیقات در این مورد کمیاب بوده است(بارکوکیس[34] و همکاران،2011). در مطالعه حاضر محقق به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که آیا  انگیزه ورزشی بر رفتار دوپینگ تاثیر دارد؟ همچنین آیا نگرش به دوپینگ بر رفتار دوپینگ تاثیر دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه همترازسازی نمرات هوشی به دست آمده از دو فرم A و B آزمون هوشی کتل

دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

عنوان :

همترازسازی نمرات هوشی به دست آمده از دو فرم A و B آزمون هوشی کتل

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف پژوهش حاضر همترازسازی نمرات هوشی به دست آمده از دو فرم A و B آزمون هوشی کتل با توجه به پارامترهای c,b,a سوالات و توانایی افراد است، تا بر اساس آن بتوان معادل هر یک از نمرات هوشی فرم A را از روی فرم B پیدا کرد. هدف دیگر پژوهش بررسی این موضوع است که آیا وقتی فرم A قبل از فرم B روی افراد واحدی اجرا می شود نمرات خام فرم B بالا می رود؟

برای این منظور در مجموعه 200 نفر به عنوان واحد نمونه پژوهش از کل پیش دانشگاهی پسر شهر سقز به روش نمونه گیری تصادفی خودشه ای انتخاب شدند، که پس از حذف نمونه هایی که به هر دلیل نا مناسب تشخیص داده شدند، حجم نهایی نمونه به 180 نفر رسید. به ترتیب فرم A و با فاصله زمانی یک هفته فرم B روی همه آزمودنی ها اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا پایایی هر یک از ابزار اندازه گیری (فرم A و فرم B آزمون هوشی کتل مقیاس 3) با روش آلفای کرونباخ برآورد شد؛ که ضریب پایایی برای فرم A و فرم B به ترتیب 740/0 و 801/0 بدست آمد که نشان می دهد هر دو تست از پایایی کافی برای همتراز سازی برخوردارند. سپس برای تعیین تفاوت بین میانگین نمرات خام فرم B به گونه معناداری بالاتر از میانگین نمرات خام فرم A است (به دلیل اینکه اجرای فرم A و سپس فرم باعث یادگیری می شود و اثر ترتیب و تمرین ایجاد می کند).

در ادامه پارامترهای سوال و توانایی افراد بر اساس مدل سه پارامتری در هر دو تست با استفاده از برنامه BILOG-MG برآورد گردید؛ ودر انتها با استفاده از همین برنامه نمرات هوشی دو فرم A و B آزمون هوشی کتل بر اساس پارامترهای سوالات و توانایی های برآورد شده افراد، همتراز گردید که نتایج آن در جدول مربوطه ارائه شده است .

 واژگان کلیدی:

همتراز سازی ،پارامترضریب تشخیص، پارامتر دشواری، پارامتر حدس و گمان، پارامتر توانایی افراد، آزمون هوشی کتل، مدل سه پارامتری و میانگین .

فهرست مطالب

مقدمه. 2

بیان مساله. 4

سوالات پژوهش… 5

ضرورت و اهمیت پژوهش… 6

اهداف پژوهش… 7

تعاریف واژگان (مفهوم عملیات ) 7

نظریه کلاسیک اندازه گیری.. 11

محدودیت های نظریه کلاسیک.. 13

1- وابستگی پارامترهای  سوال به نمونه آزمونی. 13

2- وابستگی پارامتر توانایی افراد به نمونه سوالات آزمون. 13

3- محدودیت دیگر تعریف فرض آزمون های موازی است ؛ 13

4- خطاهای تصادفی اندازه گیری 14

5- دیگر محدوده نظریه کلاسیک به شیوه طرح و ساختن تست بر می گردد، 14

نظریه های جدید اندازه گیری.. 14

مفروضه های اصلی مدل های سوال- پاسخ (IRT) 15

تک بعدی بودن. 15

استقلال موضعی (شرطی) 16

نظریه صفت مکنون و ارتباط آن با IRT. 17

انواع مدل براساس تعداد پارامتر. 19

1- مدل منطقی تک پارامتری (مدل راش) 20

2- مدل منطقی دو پارامتری.. 21

3- مدل منطقی سه پارامتری.. 21

4- مدل منطقی چهار پارامتری.. 22

همترازسازی تست.. 25

ویژگی ها و پیش نیازهای همتراز سازی.. 26

طرح های جمع آوری داده ها برای همترازسازی.. 29

1) طرح تک گروهی. 29

2) طرح یک گروهی با موازنه. 30

3) طرح گروه های تصادفی. 30

4) طرح گروه های تصادفی با سوالات مشترک 31

5) طرح گروه های غیر همسان باسوالات مشترک.. 31

انواع روش های همترازسازی (نمرات مشاهده شده) در مدل کلاسیک.. 33

1- همترازسازی میانگین. 33

2- همترازسازی خطی. 34

3) روش همترازسازی همصدک.. 36

منابع خطا در همترازسازی.. 40

1) خطای تصادفی همتراز سازی.. 40

2) خطای نظام دار همتراز سازی.. 40

هموارسازی (در همترازسازی همصدک) 41

روش های همترازسازی در نظریه سوال- پاسخ. 42

ارزشیابی نتایج همترازسازی.. 47

پایایی. 47

روش های برآورد پایایی. 48

1) بازآزمایی. 48

2) اجرای آزمون های همتا یا معادل. 49

3) روش دو نیمه کردن آزمون. 49

عوامل موثر در پایایی تست.. 50

اعتبار 50

ارزیابی هوش.. 51

هوش چیست؟ 52

نظریه های هوش.. 52

نظریه های کلاسیک.. 52

نظریه اسپیرمن. 53

نظریۀ تواناییهای ذهنی اولیۀ ثرستون. 55

نظریه گیلفورد. 56

الگوهای سلسله مراتبی. 57

نظریه کتل درباره هوش متبلور وهوش سیال. 58

نظریه کارول. 60

نظریه های تحولی هوش.. 60

نظریه رشد شناختی پیاژه 61

مرحله حسی – حرکتی (از تولد تا دوسالگی): 61

مرحله پیش عملیاتی (2 تا 6 سالگی): 61

مرحله عملیاتی عینی (7 تا 12 سالگی): 61

مرحله عملیاتی صوری (12 سال به بالا): 62

پردازش اطلاعات و نظریه های بیولوژیک هوش.. 62

نظریه جنسن. 63

نظریه استرنبرگ.. 63

نظریه هوش های چندگانه گاردنر. 64

نظریه داس، ناگلیری و کربای.. 64

رابطه آزمون ها و نظریه های هوش.. 65

مطالعات انجام شده درباره موضوع پژوهش… 66

جامعه آماری.. 69

نمونه و روش نمونه گیری.. 69

روش پژوهش… 69

ابزار پژوهش… 70

پایایی و اعتبار 72

روش جمع آوری داده ها 73

روش تجزیه و تحلیل داده ها 73

داده های توصیفی. 75

سوال 1 :   آیا بین میانگین نمرات حاصل از فرم هایA و Bتفاوت وجود دارد؟ 77

سوال 2:  آیا همبستگی دو فرم A وB جهت همتراز سازی کافی است؟ 78

سوال 3 : آیا بین پایایی فرم   Bو Aکتل تفاوت وجود دارد؟ 80

سوال 4: هر یک از نمرات فرم A در مقیاس 3 آزمون هوش کتل معادل چه نمره ای در فرم B این مقیاس است ؟ 86

مقدمه. 97

بحث و نتیجه گیری.. 98

محدودیت های پژوهش… 102

پیشنهادهای پژوهش… 103

منابع فارسی. Error! Bookmark not defined.

مقدمه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

پایان نامه پیش بینی واردات برنج با روش های ARIMA و هالت وینترز

چکیده

در این پژوهش به پیش­بینی ارزش واردات برنج برای 5 سال آینده با استفاده از ارزش واردات این محصولات طی دوره 1391-1360 مبادرت شده است. برای انجام پیش بینی ابتدا پیش بینی پذیر بودن سری­ها به­وسیله آزمون تصادفی بودن والد-ولفویتز بررسی شد. سپس روش­های رگرسیونی غیرعلی شامل ARMA  و ARIMA و هم­چنین روش­های غیر رگرسیونی هالت وینترز باهم بر اساس حداقل میانگین مجذور خطا مقایسه شد، نهایتا بهترین مدل پیش بینی برای هر سری از داده ها انتخاب شد و بر اساس آن پیش­بینی برای 5 سال آینده انجام شد.

نتایج پژوهش نشان می­دهد که ارزش واردات برنج بر اساس آزمون والد-ولفویتز غیر­تصادفی بوده و پیش­بینی­پذیر است. سپس برای پیش­بینی ارزش واردات برنج ایستایی داده­ها با آزمون دیکی فولر تعمیم یافته بررسی شد، که ارزش واردات برنج درسطح و با عرض از مبدا و بدون تفاضل­گیری در سطح خطای 5درصد ایستا شد. پس از آن روش­های پیش بینی با معیار حداقل میانگین مجذور خطا باهم مقایسه شد که برای سری ارزش واردات برنج روش ARMA به­عنوان بهترین مدل انتخاب شد. در پایان با استفاده از روش­ منتخب پیش­بینی برای 5 سال آینده انجام شد که ارزش واردات برنج برای سال­های آینده روند صعودی دارد.

 

 

مقدمه

تاکنون پژوهش­های زیادی درباره روش­های پیش­بینی متغیرهای اقتصادی صورت گرفته است. الگوهای سری­زمانی اغلب برای پیش­بینی­های کوتاه­مدت مورد استفاده قرار می­گیرند و سعی می­کنند تا رفتار یک متغیر را بر اساس مقادیر گذشته آن متغیر (و احتمالا مقادیر گذشته سایر متغیرهایی که مایلیم آن­ها را پیش­بینی کنیم) توضیح دهند. این الگوها قادرند این امکان را فراهم آورند که حتی درمواردی که الگوی اقتصادی زیر ساختی نامشخص دارد پیش­بینی دقیقی را از متغیر مورد­نظر ارایه کنند. الگوهای سری­زمانی برخلاف الگوهای اقتصاد سنجی تنها از داده های آماری برای پیش بینی سود می­جویند و توجهی به مبانی نظری تئوری­های اقتصادی ندارند.  الگوهای سری­زمانی تک­متغیره تنها مقادیر فعلی یک متغیر را به مقادیر گذشته آن و مقادیر خطاهای حال و گذشته ارتباط می­دهند. الگوهای سری زمانی چند­متغیره سعی می­کنند تا رفتار یک متغیر را بر اساس مقادیر گذشته آن و تعدادی از متغیرهای مختلف دیگر به­صورت هم­زمان توضیح دهند. در این پژوهش از سری­های زمانی تک­متغیره برای پیش­بینی 5 سال آینده میزان واردات برنج استفاده شده است. داده­های لازم از این محصول طی دوره زمانی 1360 تا 1391 به­صورت سالانه به­صورت قیمت Fob از سالنامه­های آمار بازرگانی خارج ایران طی سال­های مختلف گردآوری شده­است.

در مطالعه حاضر با توجه به میزان واردات برنج طی سال­های گذشته و با بهره­گیری از دو روش ARMA یا ARIMA و هالت- وینترزغیر فصلی، میزان واردات برنج برای 5 سال آینده پیش­بینی و برآورد شده­است.

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات و طرح پژوهش

 

 

 

1-1  مقدمه

با توجه به رشد روز­افزون جمعیت کشورها ومحدود بودن منابع تولیدی، تامین مواد­مصرفی مورد نیاز جامعه به عنوان یکی از ضروری­ترین عوامل در کسب استقلال  اقتصادی است. تجارت خارجی یکی از مهم­ترین بخش­های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است و در این بخش واردات دارای اهمیت بسیاری است از یک­طرف به عنوان یکی از عوامل رشد و تولید ناخالص داخلی و از طرف دیگر به­عنوان یکی از اقلام مهم تراز پرداخت­های هر کشور محسوب می­شود. در تجارت خارجی اقتصاد ایران واردات از مقولاتی است که اهمیت و جایگاه آن دایما گسترش پیدا کرده است از این رو هر تغییر و تحولی که در واردات کشور رخ دهد در فرآیند تولید، رشد و توسعه تاثیر به­سزایی خواهد­داشت با توجه به این امر و با عنایت به وابستگی ساختاری بخش­های مختلف اقتصاد ایران به واردات شناخت ابعاد این مساله بسیار حایز اهمیت است.

هدف از این پژوهش پیش­بینی میزان واردات برنج با استفاده از داده­های میزان واردات برنج برای سال­های گذشته که از سالنامه­های آمار بازرگانی خارجی ایران گردآوری شده و با استفاده از دو روش باکس جنکینز و هالت وینترز غیر فصلی برای 5 سال آینده است.

 

1-2  بیان مساله (تعریف  موضوع پژوهش)

تجارت خارجی یکی از مهم­ترین بخش­های اقتصادی درهر کشوری و به­خصوص در کشور­های در حال توسعه است و در این بخش واردات دارای اهمیت بسیاری است. از یک طرف به­عنوان یکی از عوامل رشد و تولید ناخالص داخلی و از طرف دیگر به عنوان یکی از اقلام مهم تراز پرداخت­های هر کشور محسوب می­شود. در تجارت خارجی اقتصاد ایران واردات از مقولاتی است که اهمیت و جایگاه آن دائما گسترش پیدا کرده است از این رو هر تغییر و تحولی که در واردات کشور رخ دهد در فرآیند تولید، رشد و توسعه تاثیر به­سزایی خواهد داشت با توجه به این امر و با عنایت به وابستگی ساختاری بخش­های مختلف اقتصاد ایران به واردات شناخت ابعاد این مسئله بسیار حایز اهمیت است.

برای برنامه ریزی صحیح  در مورد میزان ارز تخصیصی، روند سرمایه گذاری در احداث واحد­های جدید صنعتی، میزان مصرف این محصولات  و بسیاری از سیاستگذاری­های صنعتی و غیر صنعتی، پیش بینی در مورد میزان واردات برنج در آینده بسیار مهم است. زیرا در هر سیاست­گذاری  مبنای عمل صرفا  وضع موجود  نبوده، بلکه  پیش­بینی­های کوتاه­مدت و بلند­مدت از متغیرهای مورد مطالعه  نیز جزو شاخص­های تاثیر گذار است.

چالش­های موجود در  پیش­بینی متغیرهای سری زمانی عمدتا متاثر از تحول روش­ها و ابزارهای ارایه شده برای پیش­بینی بوده است. به­طوری­که  اهمیت پیش­بینی متغیرهای سری­زمانی باعث تنوع و گستردگی ابزارها  شده­است. البته باید دقت کرد که بسته به ماهیت داده­های موجود، تناسب و قدرت پیش­بینی این ابزارها با یکدیگر متفاوت است. اما آن­چه در نگاه اجمالی مطالعات قابل استنباط است، مقایسه قدرت پیش­بینی روش­های مختلف، بر اساس برخی معیارها است. روش­های پیش­بینی بسته به این­که به چه میزان روش­های ریاضی  و آماری در آن­ها به­کار رفته باشد، به روش­های کمی و کیفی تقسیم می­شوند. در روش­های کمی داده­های مربوط به گذشته با هدف پیش­بینی ارزش آتی متغیر مورد نظر با استفاده از روش­های آماری و ریاضی تحلیل می­شود، از سوی دیگر روش­های کیفی دربر دارنده تخمین ذهنی از طریق عقاید متخصصان هستند.

در پژوهش حاضر به دلیل توانایی بالای روش­های کمی در پیش­بینی متغیرهای اقتصادی، جهت پیش­بینی واردات برنج، از یک روش رگرسیونی (باکس جنکینز) و یک روش غیر رگرسیونی (هالت وینترز غیرفصلی) استفاده شده است. و به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا واردات برنج پیش بینی پذیر است؟ و بهترین روش برای پیش بینی میزان واردات برنج کدام است؟

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

پایان نامه بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر برآن آزمون تجربی در شهر اراک

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدعلوم اجتماعی

{ گرایش پژوهش علوم اجتماعی }

موضوع :

بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر برآن

آزمون تجربی در شهر اراک

 

استاد راهنما :

دکترهوشنگ نایبی

 

استادمشاور :

دکتر علیرضا محسنی تبریزی

 

نگارش :

******* 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول   

کلیات تحقیق

 

 

انسان به حکم اینکه موجودی اجتماعی است و به تعبیری تمایل به زندگی با جمع ریشه در فطرت او دارد، ناگزیر از ایجاد ارتباط با دیگران است، ارتباطی که در پرتو آن موفق می گردد مشکلات و نارسائیهای خود را مرتفع نماید و بطور متقابل در رفع مشکلات و کاستیهای متنوع و متعدد سایرین مؤثر و دارای نقش باشد. بدون شک یکی از اساسی ترین مواردی که ضرورت این ارتباطات بین افراد بشر را تسریع می کند، اعتماد افراد به یکدیگر می باشد.

اعتماد در متن کنش های انسان به خصوص در آندسته از کنش ها که جهت گیری معطوف به آینده دارند، نمود پیدا می کند. به بیان دیگر اعتماد آن نوع رابطه کیفی است که به تعبیر کلمن(1377) قدرت عمل کردن را تسریع می کند. اعتماد تسهیل کننده مبادلات در فضای اجتماعی است که هزینه مذاکرات و مبادلات اجتماعی را به حداقل می رساند و برای حل مسائل مربوط به نظم       اجتماعی نقش تعیین کننده ای دارد و عنصر پیش قراردادی و مقوم حیات اجتماعی است. همچنین اعتماد اجتماعی موجب می شود که اعضاء یک جامعه به هم نزدیک شوند و به تعامل با یکدیگر در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی بپردازند. در واقع توانایی کار جمعی و معاشرت پذیری انسانها            در جامعه به معنی پذیرش صداقت، قابلیت اعتماد کردن، اطمینان و حسن وظیفه آنها نسبت به یکدیگر است.

 

 

رساله حاضر بر آن است تا ضمن تشریح فضای مفهومی اعتماد اجتماعی و نیز شناسایی ابعاد آن، عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی را شناسایی کند. به همین منظور، ضمن مروری که بر نظریه های  اعتماد اجتماعی دارد با عنایت به فرضیاتی که از این نظریه ها اخذ و به آزمون گذاشته می شود، به بیان عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی می پردازد. همچنین با توجه به یافته ها و نتایج حاصل از               تحقیق به بیان راهکارهها و پیشنهاداتی در جهت افزایش میزان اعتماد اجتماعی خواهد پرداخت.

در این فصل از تحقیق، به بیان طرح مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق واهداف تحقیق می پردازیم.

1- 1- طرح مسئله

در بستر تعاملات اجتماعی و گروهی، اعتماد بعنوان یک سازوکار اجتماعی با کارکردهای متعدد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و روان شناختی خود نقش مهمی را ایفا می کند. بسیاری از جامعه شناسان معتقدند که اعتماد پایه اساسی نظم اجتماعی می باشد، اعتماد، تنش ها را کاهش  می دهد و انسجام را افزایش می دهد. آنچه که باعث اعتماد مردم به یکدیگر می شود، احساس امنیت است و برای حرکت موفقیت آمیز اقتصاد و افزایش مشروعیت حکام و توسعه سیاسی ضرورت دارد.

اعتماد را نمی توان بطور مصنوعی ایجاد کرد. اعتماد محصول شرایط اجتماعی و اقتصادی خاصی در جامعه است که در طول زمان از طریق سلسله ای از تعامل شکل می گیرد. در جامعه ایران با توجه به این که حد بالای هرم جمعیت را جوانان تشکیل می دهند، باز تولید سرمایه اجتماعی موضوع جدی و اصلی قلمداد می شود. باید اشاره کرد که اگر اعتماد در سطح تمام روابط اجتماعی در جامعه منتشر شود یا به عبارت دیگر حس ظن نسبت به همه افراد در روابط اجتماعی و در روابط افراد با نهادهای اجتماعی جامعه گسترش و تعمیم یابد، در آن صورت می توان شاهد شکل گیری هویت جامعه ای    ( ملی ) علیرغم وجود سایر هویت های جمعی از قبیل محلی، محله ای، سازمانی، دینی، قومی و . . .

 

بود. به طورکلی وجود اعتماد در روابط و مبادلات اجتماعی میان کنشگران احساسات مثبت ایجاد   می کند و تولید احساسات مثبت در روابط میان کنشگران باعث همبستگی اجتماعی می شود. در چنین شرایطی کنشگران در کنار یکدیگر احساس امنیت می کنند، درک همبستگی و امنیت، تعهد بیشتر به رابطه را به دنبال دارد. کنشگران در چنین شرایطی تنها به فکر منافع خودشان نیستند، بلکه رفاه سایر کنشگران را نیز مورد توجه قرار می دهند. این احساس دگرخواهی، موجب تقویت امنیت، تعهد و مقبولیت اجتماعی  ( عزت و احترام و . . . ) می شود.

از طرف دیگر پیرامون اعتماد اجتماعی سئوالات مختلفی به ذهن خطور می کند، از جمله آنکه                     افراد یک جامعه به چه میزان در روابط اجتماعی خود حاضر می شوند با دیگرانی که رابطه فامیلی و خویشاوندی ندارند، براساس یک آرمان یا برنامه عملی مشترک جمع شوند و به چه میزان به هم اعتماد می کنند و هدف مشترک خود را با سازماندهی مشترک، حتی المقدور به شکل مدون،     حقوقی و دارای جنبه رسمی پیگیری می کنند؟ آیا مردم در زندگی روزمره خودعموماً صادق، درستکار و قابل اعتماد هستند یا متقلب، ریاکار و دروغگو می باشند؟ چرا اعتماد اجتماعی، پایه و اساس زندگی اجتماعی است؟ هیچ کس قادر نیست که از پذیرفتن آنچه در زندگی روزمره با آن روبرو می شود سرباز زند. اعتماد نیز مانند خوش بینی برای سلامت روانی اساسی است.

بنابرین بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن مسئله اصلی تحقیق حاضر محسوب                   می شود و در این راستا چند سئوال مطرح می گردد:

1- اعتماد اجتماعی چیست و دارای چه ابعاد و سطوحی می باشد؟

2- رویکردهای تبیین کننده اعتماد اجتماعی کدامند؟

3- چه عواملی در کاهش یا افزایش میزان اعتماد اجتماعی در جامعه مورد مطالعه نقش دارند؟

 

 

4- چه راهکارهایی را می توان برای افزایش میزان اعتماد اجتماعی ارائه داد؟

1 -2- اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از اساسی ترین مسائلی که جوامع امروزی با آن مواجهند، مسئله انسجام اجتماعی است و اعتماد بعنوان یکی از عناصر کلیدی مؤثر در ایجاد انسجام تلقی می شود. وجود اعتماد اجتماعی متقابل و احساس مسئولیت تعمیم یافته بستر مناسب برای تعاملات اجتماعی عام گرایانه یا ترجیح ضوابط و ملاک های عام و غیرشخصی را فراهم می آورد و تحدید قلمرو عواطف، اعتماد و احساس مسئولیت و تعهد به جنبه های محدود و خاص و تفکیک خودی و غیرخودی تعاملات اجتماعی را به سمت و سوی روابط خاص گرایانه متمایل خواهد نمود.

در جامعه ایران به دلیل عدم غلبه فرهنگ کتبی و غلبه تاریخی فرهنگ شفاهی و شاید به دلیل تهاجم های مکرر نیروهای خارجی، ناملایمات داخلی و شرایط ناشی از وضعیت جغرافیایی که باعث قحطی و گرسنگی های مکرر می شده است و همچنین غلبه نظام ملوک الطوایفی در طول صدها سال و ضعف یا استبداد بیش از هر قدرت مرکزی در بیشتر مناطق ایران شرایطی فراهم شده است که اعتماد اجتماعی از کانال هایی غیر ازکانال های سنتی یعنی نظام خویشاوندی و فامیلی در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی چندان عملی نبوده است . بنابراین ما ملت ایران نسبت به افرادی که با آنها از طریق سازوکار های سنتی عشایری، خویشاوندی، رابطه محکم پیشین نداشته باشیم برای کنش، چندان وارد تعاملات نمی شویم. شاید هم این مسئله قدری به بسته بودن عرصه های عمومی و قدری نیز به خصلت های فرهنگی و رفتاری ما ایرانیان بر می گردد که باعث محافظه کاری در روابط اجتماعی می شود. لذا اگر اعتمادهای یک به یک شکل نگیرد، این عدم

 

 

اعتماد منجر به این می شود که روابط اجتماعی با احتیاط محافظه کاریهای بسیار زیاد پیش برود. نتایج منفی این فرایند سخت یافتن همکاران و هم اندیشان، باعث می شود بسیاری افراد از منافع احتمالی چنین شکل گیری گروهی صرف نظر کنند و در نتیجه به همین زندگی سلولی و فردی و در نهایت در حلقه سنتی اجتماعی خود بازگشت کنند و عمل جمعی مخاطره آمیز و پرخطر تلقی گردد.

در مورد ضرورت تحقیق پیرامون اعتماد اجتماعی باید به این نکته اشاره کرد که بی اعتمادی اجتماعی نسبت به دیگرانی که خارج از حلقه قابل اعتماد خویشاوندی و دوستان قرار می گیرند، به این منجر می شود که روابط اجتماعی همیشه به صورت تصادفی و پراکنده و منطقی و همراه با ملاحظات و احتیاط های بسیار زیاد صورت بگیرد و در نتیجه اصلاً امکان جمع شدن افراد دور هم و پذیرش نقش ها و مسئولیتهای معینی مبتنی بر منافع آن گروه یا تشکل کاهش یابد.

1-3- اهداف تحقیق

با توجه به اینکه انجام هر تحقیق اجتماعی منوط به لحاظ کردن یکسری اهدافی خاص       می باشد تا مسیر حرکت تحقیق بر اساس آن اهداف مشخص شود و در پایان تحقیق نیز انتظار      می رود که محقق به آن اهداف جامه عمل بپوشاند. تحقیق حاضر نیز از این امر مثتثنی نبوده و لذا درصدد تحقّق اهداف ذیل می باشد:

1- تشریح مفهوم اعتماد اجتماعی و ابعاد آن.

2- تشریح رویکرد های تبیین کننده اعتماد اجتماعی.

3- سنجش اعتماد اجتماعی و سطوح مختلف آن در جامعه مورد مطالعه.

4- بررسی عوامل مؤثر بر میزان اعتماد اجتماعی در جامعه مورد مطالعه.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.