روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۴

می‌شود، مـوردی ندارد؛ زیرا آنان عموماً به منظور انجام وظیفه و به صورت مـوجوداتی منفعل و یامجبور در این گونه کلاس‌های درسی حاضر می‌شوند.با نگاهی کوتاه به نظریه‌ها و تحقیقات موجود در زمینه رشد اخلاقی به خوبی می‌توان به پیچیدگی تحول اخلاقی پی‌برد.در مورد این که آیا باید ارزش ها ادامه مطلب…

اثر القاي خلق مثبت بر افزايش اميد در بين دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا- …

جدول 3-4: توزيع جمعيت نمونه بر اساس سال تحصيلي 57جدول 4-4: توزيع جمعيت نمونه بر اساس دانشکده 58جدول 5-4: آمارهاي توصيفي نمرات اميد به تفکيک گروه و آزمون 59جدول 6-4: آمارهاي توصيفي نمرات اميد به تفکيک گروه و آزمون 60جدول 7-4: آزمون کولموگروف-اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع نمرات اميد ادامه مطلب…

بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با …

معادل واژه Attitude در فارسي، نگرش، ایستار، طرز رفتار، طرز تلقّى، پنداشت، طرز تفکر بر اساس مفروضات پیشین و مانند آنها ترجمه شده است. (آذربايجاني 1382، 136)، در اصطلاح، تعاريف بسياري در مديريت و روانشناسي از نگرش شده است كه در ذيل به برخي از آنها اشاره ميشود: نگرش يا ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – مطالعه‌ی مقایسه‌ای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان- قسمت 16

در فرانسه قبل از سال 1996 درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و کلیه جرایم سازمان‌یافته واجد وصف مجرمانه شد. ماده 330-1 قانون جزای مجارستان جرمی که مستوجب 5 سال حبس است، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه‌ی گرم، مصرف غیر‌مجاز مواد مخدر، تروریسم و نقض هر تعهد ناشی از قانون بین‌المللی ادامه مطلب…

اثر آگاهی از نتیجه در شرایط مختلف کانون توجه بر اکتساب و …

آزمون يادداري: در این تحقیق آزمون یادداری 48 ساعت بعد از مرحله اکتساب و بدون دستورالعمل توجهی و بازخورد از شرکت‌کنندگان گرفته شد.فصل دومادبیات و پیشینه تحقیق1-2 مقدمهحال با روشن شدن مسئله مورد نظر در پژوهش حاضر در این فصل به‌دنبال مباحث نظری گوناگون در زمینه یادگیری و علی‌الخصوص یادگیری حرکتی ادامه مطلب…