متن کامل – تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های خصوصی- قسمت ۵

ایجاد دانش: ایجاد دانش عبارتست از فعالیتهایی که مرتبط با ورود دانش جدید به سیستم است که شامل توسعه، کشف و تسخیر دانش میشود (مجیدیان و دیگران، ۱۳۸۸).۱-۹- قلمرو پژوهشقلمرو موضوعی پژوهشقلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمان می باشدقلمرو زمانی پژوهشاین تحقیق به مدت شش ادامه مطلب…

متن کامل – بررسی اثر بخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی- قسمت 34

دهه 80و90 روش های ارتقا کیفیت محصولات رسانه وی معتقد است شیوه های ذهنی ارزیابی روش ساده تری برای سنجش کیفیت فراهم می کند و از طریق گروه هایی با دیگاه های انتقادی (البته موارد قابل تعمیم و سازگار با هم) در ارتقاء کیفیت تاثیر گذارند. شیوه دیگر روش ذهنی استفاده ادامه مطلب…

مقاله دانشگاهی – بررسي تاثير شاخص O.O.P ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و …

جدول 4-5- توزيع فراواني و درصد بيماران بر حسب محل سكونت 70جدول 4-6- توزيع فراواني و درصد بيماران بر حسب اندازه خانوار 71جدول 4-7- توزيع فراواني و درصد بيماران بر حسب نوع بيمه پايه 72جدول 4-8- توزيع فراواني و درصد بيماران بر حسب مسئوليت تامين هزينه درمان 73جدول 4-9- توزيع ادامه مطلب…