پایان نامه ارشد : تبیین و تحلیل نحوه توزیع و پراکنش پارکهای محله ای از نظر نوع، …

گرایش : معماری 

عنوان : تبیین و تحلیل نحوه توزیع و پراکنش پارکهای محله ای از نظر نوع، اندازه و عملکرد در تقسیمات کالبدی

ادامه‌ی خواندن

پایان نامه ارشد:تحلیلی بر نقش کاربری های مذهبی در شکل گیری بافت های محله ای،

عنوان : تحلیلی بر نقش کاربری های مذهبی در شکل گیری بافت های محله ای،

ادامه‌ی خواندن

پایان نامه ارشد: نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

عنوان : نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه ارشد: طراحی یك مركز محله در راستای كاهش آسیب های اجتماعی

عنوان : طراحی یك مركز محله در راستای كاهش آسیب های اجتماعی ( با تاکید بر محله شاه حسینی شهر بندرعباس)

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه ارشد :نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

عنوان :   نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

ادامه‌ی خواندن