جستجوی مقالات فارسی – تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های خصوصی- قسمت ۱۷

منابع سازمانی نادر، باارزش، و غیرقابل تقلید در کسب مزیت رقابتی سازمان نقش تعیین کننده ای دارند بارنی ( ۱۹۹۱ ) این منابع را به سه گروه فیزیکی، انسانی، و سرمایه ای تقسیم کرده است.وفاداری سازمانی به چشم انداز بلند مدت یک عامل کلیدی توفیق در خلق اجماع داخلی و ادامه مطلب…

اثر آگاهی از نتیجه در شرایط مختلف کانون توجه بر اکتساب و یادداری یک تکلیف …

6-1 پیش فرضهای تحقیق شرکت‌کنندگان درک کاملي از دستورالعملهاي ارائه شده و نحوه اجراي مهارت داشتهاند. شرکت‌کنندگان در حين اجراي مهارت هيچگونه خستگي جسمي يا ذهني نداشتند. شرکت‌کنندگان به پرسشنامه اطلاعات شخصي خود صادقانه پاسخ دهند. 7-1 قلمرو تحقیق شرکت‌کنندگان در تحقیق همگی مرد بودند. شرکت‌کنندگان با محدوده سنی 25-17 ادامه مطلب…