منابع مقالات علمی : روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۳۵

نگردد. ایشان در نامه ی ۳۱ می فرمایند:«این پسرم! نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار ده، پس آن چه را که برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار، و آنچه را که برای خود نمی پسندی برای دیگران نیز مپسند، ستم روا مدار، آن گونه ادامه مطلب…

بررسی اثر بخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی- قسمت …

یکی از ویژگی های مهم، اساسی و کلیدی پژوهش علمی، اعتقاد و الزام آن به مبانی روش شناختی است. هر پژوهش علمی بر اساس موضوع، اهداف پژوهش و چارچوب نظری خود از یک چارچوب روش شناختی استفاده می کند. پژوهشگر در استفاده از انواع روشهای علمی مختار و آزاد است، ادامه مطلب…

متن کامل – بررسي تأثير قد، وزن، شاخص توده‌ي بدني، طرحواره‌ي ظاهر، خويشتن پنداره و وارسي بدن …

0.214-** 0.37** 0.36** 0.4** 1 مقیاس نارضایتی از بدن پرسشنامه ی اختلال خوردن 0.581** 0.039- 0.61** 0.358-** 0.316** 0.432** 0.44** 0.31** *P<0.05 **p<0.01بیشترین همبستگی مشاهده شده بین متغیرها، مربوط به وزن و شاخص توده بدنی است و کمترین همبستگی بین متغیرها مربوط به قد با سایر متغیرها ست به طوری ادامه مطلب…

فایل – بررسي تأثير قد، وزن، شاخص توده‌ي بدني، طرحواره‌ي ظاهر، خويشتن پنداره و وارسي بدن …

0.44** 1 *P<0.05 **p<0.01بیشترین همبستگی مشاهده شده بین متغیرها ، مربوط به وزن وشاخص توده بدنی است و کمترین همبستگی بین متغیرها مربوط به قد با سایر متغیرها ست. متغیر قد تنها با وزن همبستگی مثبت و با شاخص توده بدنی همبستگی منفی دارد. این سه متغیر بر اساس مدل ادامه مطلب…

بررسي تأثير قد، وزن، شاخص توده‌ي بدني، طرحواره‌ي ظاهر، خويشتن پنداره و وارسي …

پژوهش حاضر را می توان از جمله بررسیهای همبستگی وتحلیل مسیربا متغیرهای مکنون به حساب آورد. در چارچوب این روش ضمن بررسی رابطه ی متغیرهای مورد مطالعه، تناسب مدلهای ساختاری فرضی برای تن انگاره و نارضایتی از بدن را با جمعیت مورد مطالعه به وسیله ی معادله ی ساختاری مدل ادامه مطلب…