دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های خصوصی- قسمت ۲

نمودار شماره (۲-۲). تئوری مدیریت دانش جامعه نگر ۴۷نمودار شماره (۲-۳). مدل حلزونی مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی ۴۹نمودار شماره (۲-۴). مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش ۵۱نمودار (۲-۵). چرخه مدیریت دانش ۵۷نمودارشماره(۲-۶). رابطه بین مدیریت دانش، یادگیری و نوآوری سازمانی(لیائو و وو، ۲۰۱۰) ۶۴نمودار شماره (۴-۱). توزیع سابقه خدمت ادامه مطلب…

بررسي رابطه بين كيفيت حسابداري، تأخير درتعدیل قيمت سهام و بازده آتي …

= سهامداران نهادی i در دوره t،= گردش معاملات شرکت i در دوره t؛= روزهاي معاملاتی شرکت i در دوره t؛= اندازه شرکت i در دوره t،= مقدار ثابت مدل؛= مقدار ثابت متغیرها؛= میزان خطا مدل.3-7- قلمرو تحقیقهر تحقیقی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا محقق در تمامی ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – بررسي رابطه بين كيفيت حسابداري، تأخير درتعدیل قيمت سهام و بازده آتي سهام …

2-9-2- نرخ بازده مورد انتظارآقای شارپ[25] در تحقیقات خود که منجر به ارائه مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای[26] شده اثبات کرد که بازده مورد انتظار یک اوراق بهادار منحصربه‌فرد مساوی است با بازده یک دارایی بدون ریسک به علاوه ریسک نسبی اوراق بهادار(β) ضربدار اختلاف بازده پرتفوی بازار منهای بازده دارایی بدون ریسک، ادامه مطلب…

علمی : بررسي رابطه بين كيفيت حسابداري، تأخير درتعدیل قيمت سهام و بازده آتي سهام …

2-9-4- نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده واقعیتفاوت میان بازده واقعی[28] و بازده مورد انتظار[29] از اهمیت بالایی برخوردار است. بازده واقعی، بازده‌ای است که واقع‌شده و کسب شده است. در واقع بازده واقعی بازده‌ای است که حاصل شده باشد.بازده مورد انتظار، عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه‌گذاران ادامه مطلب…

بررسي رابطه بين كيفيت حسابداري، تأخير درتعدیل قيمت سهام و بازده آتي سهام در شركت هاي …

TR= بازده کل؛= وجه نقد دریافتی طی دوره t؛PE= قیمت در آخر دوره یا قیمت فروش؛= قیمت در اول دوره خرید؛Pc= تغیر در قیمت طی دوره (یعنی PE-PB).به دیگر سخن بازده کمی سرمایه‌گذاری در سهام عادی، در یک دوره معین، با توجه به قیمت اول دوره و آخر دوره و ادامه مطلب…

بررسي رابطه بين كيفيت حسابداري، تأخير درتعدیل قيمت سهام و بازده آتي سهام …

1-7-3- روش تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون فرضیههادر این تحقیق با استفاده از يک روش تحقيق، داده‌ها تجزيه و تحليل و فرضيه آزمون و در آخر نتيجه‌گيري نهايي براي گزارش انجام خواهد شد. داده‌هاي جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار Excel محاسبه و با نرم‌افزارهای Eviews، Stata مورد تجزيه و ادامه مطلب…