دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این …

عنوان : بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملكرد سازمانی بانک رفاه کارگران

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه : مطالعه تطبیقی دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر

عنوان : مطالعه تطبیقی دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران بر عملکرد سازمان

گرایش : بازایابی

عنوان : تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران  بر عملکرد سازمان

ادامه‌ی خواندن

پایان نامه ارشد: حقوق فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضانت در حقوق ایران و اسناد بین المللی

عنوان : حقوق فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضانت در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه ارشد:نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق …

گرایش :بین الملل

عنوان : نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه:موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت

گرایش : بین الملل

عنوان : موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت

ادامه‌ی خواندن