تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های خصوصی- قسمت ۱۸

ردیف سال نام محقق عنوان تحقیق نتایج حاصل از تحقیق و متغیرهای مهم و مطرح شده در تحقیق ۱ ۱۳۹۱ محمد علی قنادها تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر عملکرد سازمان با توجه به نقش چرخه حیات دانش نتایج تحقیق مبین آن است که اثر استراتژی شخصی سازی در مرحله ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های خصوصی- قسمت ۱۷

منابع سازمانی نادر، باارزش، و غیرقابل تقلید در کسب مزیت رقابتی سازمان نقش تعیین کننده ای دارند بارنی ( ۱۹۹۱ ) این منابع را به سه گروه فیزیکی، انسانی، و سرمایه ای تقسیم کرده است.وفاداری سازمانی به چشم انداز بلند مدت یک عامل کلیدی توفیق در خلق اجماع داخلی و ادامه مطلب…

بررسی اثر بخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی- قسمت 32

سید محمد میرکمالی/ 1387 بررسي رابطه سلامت سازماني با اثربخشي مدارس پسرانه دولتي نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه بين سلامت سازماني و اثربخشي مدارس پسرانه دولتي مناطق 2و3 آموزش و پرورش شهر تهران رابطة مثبت و معني‌داري وجود دارد . ميزان سلامت سازماني و همچنين اثربخشي در هر دو ادامه مطلب…

فایل – بررسی اثر بخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی- قسمت 28

2-4-1-1-2- “بررسي ميزان اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت در شركت بازرگاني پتروشيمي ايران” عنوان پایان نامه مهر افشان است به راهنمایی رضائیان که در سال 1381 مورد دفاع قرار گرفته است.در این تحقیق آمده که با توجه به هزینه بر بودن سیستم اطلاعات مدیریت و وضعیت مالی سازمان ها و از سوی ادامه مطلب…

مقایسه اثرگذاری توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در بین منتخبی از کشورهای …

نتایج مدل حاکی از آنست که جهانی شدن موجب افزایش کیفیت محیطزیست شده است و با افزایش درجه باز بودن تجاری به میزان یک درصد انتشار گاز CO2، به میزان 059/0 درصد کاهش یافته است که این امر با مطالعات پرکینز و نئومایر (2009) همخوانی دارد.نتایج مدل در جدول کشورهای ادامه مطلب…

مقایسه اثرگذاری توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در بین منتخبی از کشورهای …

تخمینزننده اثرات تصادفی یک شرط دیگر را نیز در نظر میگیرد مبنی بر اینکه تخمین زنندهها با جزء خطاء هر مقطع نیز همبستگی ندارد یعنی:E(yit * uit )این شرط به عنوان محدودیتهای بیش از حد قابل تشخیص[66] بیان میشوند که در نرم افزار استاتا با دستور xt overid قابل آزمون میباشد.در روش رگرسیون ادامه مطلب…

بررسي رابطه بين كيفيت حسابداري، تأخير درتعدیل قيمت سهام و بازده آتي …

H0:α1 = α2 = … = α روش داده‌های تلفيقيH1:حداقل يکي از عرض از مبدأها با بقيه متفاوت است روش داده‌های تابلويياگر مقدارP-Value محاسبه شده بيشتر از سطح خطاي 5 درصد باشد، فرض صفر رد نمی‌شود و بايد از روش داده‌های تلفيقي استفاده نمود (بالتاجي[46]، 2005).3-10-1-2- آزمون هاسمناگر بعد از ادامه مطلب…

تحقیق – بررسي رابطه بين كيفيت حسابداري، تأخير درتعدیل قيمت سهام و بازده آتي …

= جریان وجه نقد حاصل از عملیاتی شرکت i در سال t+1؛= تغییر در درآمد فروش شرکت i در سال t؛= خالص داراییهای ثابت مشهود شرکت i در سال t؛= باقی مانده در رابطه بالا که معیار تعیین کیفیت اقلام تعهدی می باشد.بنابراين هر چه اندازه مقادير خطاي حاصل (|  |) ادامه مطلب…

بررسي رابطه بين كيفيت حسابداري، تأخير درتعدیل قيمت سهام و بازده آتي سهام …

1-7-3- روش تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون فرضیههادر این تحقیق با استفاده از يک روش تحقيق، داده‌ها تجزيه و تحليل و فرضيه آزمون و در آخر نتيجه‌گيري نهايي براي گزارش انجام خواهد شد. داده‌هاي جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار Excel محاسبه و با نرم‌افزارهای Eviews، Stata مورد تجزيه و ادامه مطلب…

مقاله دانشگاهی – بررسي تاثير شاخص O.O.P ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و اختلالات رواني …

صالح مهرداد در اسفندماه سال 90 روي چند قلم از داروهاي مورد استفاده ي بيماران تحت شيمي درماني از لحاظ قيمت داروخانه، قيمت مبنا براي بيمه و سهم پرداخت از جيب بيماران بررسي هایی انجام داد که نتايج زير مربوط يك نمونه از اين داروهاست که در درمان سرطان سینه ادامه مطلب…