فایل – بررسی اثر بخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی- قسمت 28

2-4-1-1-2- “بررسي ميزان اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت در شركت بازرگاني پتروشيمي ايران” عنوان پایان نامه مهر افشان است به راهنمایی رضائیان که در سال 1381 مورد دفاع قرار گرفته است.در این تحقیق آمده که با توجه به هزینه بر بودن سیستم اطلاعات مدیریت و وضعیت مالی سازمان ها و از سوی ادامه مطلب…

مقایسه اثرگذاری توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در بین منتخبی از کشورهای …

تخمینزننده اثرات تصادفی یک شرط دیگر را نیز در نظر میگیرد مبنی بر اینکه تخمین زنندهها با جزء خطاء هر مقطع نیز همبستگی ندارد یعنی:E(yit * uit )این شرط به عنوان محدودیتهای بیش از حد قابل تشخیص[66] بیان میشوند که در نرم افزار استاتا با دستور xt overid قابل آزمون میباشد.در روش رگرسیون ادامه مطلب…

مقاله علمی با منبع : تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعات و ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق …

: اهرم مالی: اندازه شرکتنحوه اندازه گیری متغیر ها:: در اين پژوهش، با استفاده از درصد سهام شناور منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار و ضرب آنها در آخرين تعداد سهام، تعداد سهام شناور محاسبه شده و سپس از تقسيم ميانگين سهام شناور بر تعداد سهام شناور ريسك نقدشوندگي حاصل مي ادامه مطلب…