بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد …

برگ، ا. (1378). روان شناسى اجتماعى، ج 2. ترجمه على محمد کاردان، تهران، نشر اندیشه، چاپ نهم،بک، آ. (1379)، شناخت درمانی، ترجمه قراچه داغی، تهران، نشر ویس.بهرامي فرزانه، معاضديان آ. ، حسيني المدني ع. (1392). اثربخشي آموزش مهارت حل مسأله و تصميم گيري بر كاهش نگرش مثبت وابستگان به مواد ادامه مطلب…

بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با …

کمال طلبی 89/0 نیاز به تایید 85/0 نیاز به راضی کردن دیگران 86/0 آسیب پذیری 81/0 کل پرسشنامه نگرش‌های ناکارآمد 86/0 پیامدهای مثبت 85/0 پیامدهای منفی 91/0 کل پرسشنامه باورهای مرتبط افراد به مواد 88/0 پایایی وسیله اندازهگیری است که عمدتا به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می‌کند. به ادامه مطلب…

متن کامل – بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با …

فصل دوم:ادبیات، پیشینه تحقیق2-1- مقدمهسوءمصرف مواد مخدر و مسأله اعتیاد یکی از مهم‌ترین مشکلات عصر حاضر است که گستره‌اي جهانی پیدا کرده، پا از مرزهاي بهداشتی درمانی فراتر نهاده و به یک معضل روانی، اجتماعی و خانوادگی تبدیل شده است. (جنتآبادی 1391) اختلال وابستگي به مواد، در جايگاه دومين اختلال ادامه مطلب…