پژوهش دانشگاهی – مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم …

استمرار در هشداردهی (بازبینی و کنترل) در مدیریت ناحیه گردشگری بسیار اساسی است. تکنیک‌های هشداردهی و توصیه‌های مربوط به آن باید در فرایند توسعه قرارداده شوند و در اجرای برنامه و در حین پیشرفت برنامه گردشگری بکارگرفته شوند. هشدار‌دهی می‌تواند مشکلات و تغییر شرایط را که بناچار در توسعه گردشگری ادامه مطلب…

روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۴

می‌شود، مـوردی ندارد؛ زیرا آنان عموماً به منظور انجام وظیفه و به صورت مـوجوداتی منفعل و یامجبور در این گونه کلاس‌های درسی حاضر می‌شوند.با نگاهی کوتاه به نظریه‌ها و تحقیقات موجود در زمینه رشد اخلاقی به خوبی می‌توان به پیچیدگی تحول اخلاقی پی‌برد.در مورد این که آیا باید ارزش ها ادامه مطلب…

بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد …

برگ، ا. (1378). روان شناسى اجتماعى، ج 2. ترجمه على محمد کاردان، تهران، نشر اندیشه، چاپ نهم،بک، آ. (1379)، شناخت درمانی، ترجمه قراچه داغی، تهران، نشر ویس.بهرامي فرزانه، معاضديان آ. ، حسيني المدني ع. (1392). اثربخشي آموزش مهارت حل مسأله و تصميم گيري بر كاهش نگرش مثبت وابستگان به مواد ادامه مطلب…

مبانی سبک زندگی اسلامی در قرآن کریم92- قسمت 9

سبک زندگی از جمله واژه‌هایی است که معانی و مفاهیم متعددی دارد. این واژه اگرچه ریشه جامعه‌شناسی و روانشناسی دارد، می‌تواند در دیگر حوزه‌های علوم انسانی نیز به کار رود. در زبان فارسی این کلمه با معانی که مورد نظر است، تا این اواخر کاربردی نداشته است، همچنان که اصل ادامه مطلب…

اثر آگاهی از نتیجه در شرایط مختلف کانون توجه بر اکتساب و …

آزمون يادداري: در این تحقیق آزمون یادداری 48 ساعت بعد از مرحله اکتساب و بدون دستورالعمل توجهی و بازخورد از شرکت‌کنندگان گرفته شد.فصل دومادبیات و پیشینه تحقیق1-2 مقدمهحال با روشن شدن مسئله مورد نظر در پژوهش حاضر در این فصل به‌دنبال مباحث نظری گوناگون در زمینه یادگیری و علی‌الخصوص یادگیری حرکتی ادامه مطلب…