بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد …

برگ، ا. (1378). روان شناسى اجتماعى، ج 2. ترجمه على محمد کاردان، تهران، نشر اندیشه، چاپ نهم،بک، آ. (1379)، شناخت درمانی، ترجمه قراچه داغی، تهران، نشر ویس.بهرامي فرزانه، معاضديان آ. ، حسيني المدني ع. (1392). اثربخشي آموزش مهارت حل مسأله و تصميم گيري بر كاهش نگرش مثبت وابستگان به مواد ادامه مطلب…

بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با …

کمال طلبی 89/0 نیاز به تایید 85/0 نیاز به راضی کردن دیگران 86/0 آسیب پذیری 81/0 کل پرسشنامه نگرش‌های ناکارآمد 86/0 پیامدهای مثبت 85/0 پیامدهای منفی 91/0 کل پرسشنامه باورهای مرتبط افراد به مواد 88/0 پایایی وسیله اندازهگیری است که عمدتا به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می‌کند. به ادامه مطلب…

متن کامل – بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با …

فصل دوم:ادبیات، پیشینه تحقیق2-1- مقدمهسوءمصرف مواد مخدر و مسأله اعتیاد یکی از مهم‌ترین مشکلات عصر حاضر است که گستره‌اي جهانی پیدا کرده، پا از مرزهاي بهداشتی درمانی فراتر نهاده و به یک معضل روانی، اجتماعی و خانوادگی تبدیل شده است. (جنتآبادی 1391) اختلال وابستگي به مواد، در جايگاه دومين اختلال ادامه مطلب…

پژوهش – بررسي تاثير شاخص O.O.P ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و …

بار مالي هزينه هاي سلامت به سبب تقليل پس انداز و تخصيص كمتر درآمد خانوار به ساير مصارف به خصوص اقلامي نظير خوراك مناسب و يا تحصيل و آموزش كه به مثابه انباشت سرمايه انساني به خصوص براي فرزندان خانوارها تأثير غيرقابل انكاري دارد، توان توليد خانوارها را به عنوان ادامه مطلب…

بررسي تأثير قد، وزن، شاخص توده‌ي بدني، طرحواره‌ي ظاهر، خويشتن پنداره و وارسي …

پژوهش حاضر را می توان از جمله بررسیهای همبستگی وتحلیل مسیربا متغیرهای مکنون به حساب آورد. در چارچوب این روش ضمن بررسی رابطه ی متغیرهای مورد مطالعه، تناسب مدلهای ساختاری فرضی برای تن انگاره و نارضایتی از بدن را با جمعیت مورد مطالعه به وسیله ی معادله ی ساختاری مدل ادامه مطلب…

مقاله – نقش نگرش شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد …

قلمرو مکانی : قلمرو مکانی تحقیق کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان می باشد.قلمرو زمانی : قلمرو زمانی تحقیق شش ماه دوم سال 1393 می باشد.فصل دومادبیات تحقیق2-1)مقدمه:نيروي انساني بخش عمده اي از زندگي خود را در محيط سازماني ميگذرانند، طبيعي است كه توجه و آگاهي به ابعاد ادامه مطلب…