ج) محدودیت ها:

– یافته های پژوهش حاضر تنها محدود به دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام می باشد.

– به علت دامنه وسیعی از سوالات پاسخگویی به آنها خارج از وقت و حوصله بعضی از ازمودنی ها بود.

–  اندک بودن بررسی ها ی انجام شده در این زمینه در ایران وخارج از کشور و نیز محدودیت دسترسی به این منابع پژوهشگر را در مقایسه یافته های این پژوهش با سیایر یافته ها با مشکل مواجه کرد .

– نبود وقت کافی در دانشگاه برای پاسخ گویی مناسب دانشجویان به سوالات .

د) پیشنهادات مبتنی بر محدود یت ها :

– از آنجا که نمونه حاضر محدود به دانشگاه پیام نور تربت جام می باشد بهتر است در سایر دانشگاههای پیام نور نیز اجرا شود.

– از انجا که این پرسشنامه نیاز به محیطی آرام دارد بهتر است در محیطی آرام و ساکت انجام شود و از عجله و شتاب نیز جلوگیری بعمل آید

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و ماخذ

-انجمن روانپزشكي آمريكا (2000)، چهارمين راهنماي تشخيص و آماري اختلال هاي روني (متن تجديدنظر شده)، ترجمه محمدرضا نيكخو و هاياماك آواديس يانس، تهران: انتشارات سخن (1384).

  1. Andrews, G., Sigh, M., Bond, M. (1993). The defense style question naive Journal of nervous and mental disorder,18 (1), 246-256.

-علي بخشي (1385). رابطه مكانيسم هاي دفاعي با اختلال شخصيت خود- دوستدار. پايان نامه دانشگاه شهيد بهشتي.

-قرباني نيا (1382). روان درمانگري پويشي فشرده كوتاه مدت، مبادي و فنون. تهران، انتشارات سپهري.

-مهديزاده، مهرنوش (1387). مقايسه كسب دلبستگي و سبك دفاعي در دختران نوجوان داراي سرپرست و بدون سرپرست شهر تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبايي.

-بشارت، محمدعلي (1384)، بررسي رابطه كمال گرايي مثبت و منفي و مكانيزم هاي دفاعي، مجله پژوهش هاي روانشناختي دانشگاه تهران، دوره 8، شماره 1 و2.

-فيست، جس و فيت، گريگوري جي (2002). نظريه هاي شخصيت ترجمه يحيي سيدمحمدي. تهران: نشر روان، (1384).

-نعمت، ويدا (1387). بررسي ارتباط بين مكانيسم هاي دفاعي و سبك هاي مقابله اي باسلامت رواني دانشجويان 18 تا 29 سال. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه علامه طباطبايي.

  1. Gerbort E, Paty B, Giraddephainx N. (2006). Relationships between defense mechanisms and copying strategies facing exam anxiety performance. www.proquest.com

-افضلي، كامران (1387). بررسي سبك ها و مكانيزم هاي دفاعي افراد مبتلا به اختلال وسواس- بي اختياري، اختلال اضطراب تعميم يافته و اختلال هراس اجتماعي. پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس.

-حيدري نسب، (1385).

-كيو سوزان (2002). طبقه بندي و تشخيص اختللاات روان شناختي. ترجمه خدياري فرد. محمد و جعفري كندوان، غلامرضا (1386).چاپ اول. انتشارات دانشگاه تهران.

-ساراسون، اروين جي و ساراسون، باربار. آر (1987). روانشناسي مرضي. ترجمه ي نجاريان، بهمن، اصغري، مقدم، محمدعلي و دهقاني، محسن (1383). چاپ ششم، انتشارات رشد.

-هالجين، سوزان. بي و ويتبورن، سوزان كراس (2003). آسيب شناسي رواني (ويراست چهارم). ديدگاه هاي باليني درباره اختلالات رواني براساس DSM-IV-TR ج 1 و 2. ترجمه سيد محمدي، يحيي (1385).تهران، انتشارات ويرايش.

-بشارت، سيما و ربيعي، محمد رضا (1384). توزيع فراواني علائم اختلال رواني دردانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان براساس پرسشنامه SCL-90-R . مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. دوره هفتم شماره 1/ بهار و تابستان 1384. صفحات 72-74.

-محمدپور يزدي، احمدرضا. بيرشك، بهروز. فتي، لادن و دژكام، محمود (1388). مطالعه موردي شاهدي سبك هاي دفاعي و اضطراب حالت- صفت در دانشجويان مبتلا به اختلال اضطراب منتشره مجله علمي پژوهشي اصول بهداشتي رواني. سال يازدهم، شماره 1 (پياپي 41). صفحه 14-7.

-مجله علوم رفتاری دوره 2 شماره 3 پاییز 1387 صفحات 252-245 ( محمد حسن افضلی ، دکتر علی فتحی آشتیانی ، دکتر پرویز آزاد فلاح)

-مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز دوره هیجدهم ، شماره دوم پاییز 1381 ( فریده یوسفی ، مسعود حسین چاری)

-شولتز ، دوان پی ، سیدنی آلن (1998). نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سید مهدی. تهران، نشر ویرایش ، 1381

  1. Brad –B.psychological Defense mechanisms A NEW perspective.

American  journal  of   psychoanalysis 2004  – 1-26                                                                                                                                                                                                       22.vaillant. G. E. Mental heaith . Americam journal of psychiatry 2003

-مجله ی علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی. بهار 1388 ، سال یازدهم (صفحه 14-7). احمد رضا محمدپور یزدی، دکتر بهروز بیرشک ، دکتر لادن فتی، دکتر محمود دژکام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده:

فصل اول : مقدمه

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت مسئله

اهداف پژوهش

سوالات اصلی پژوهش

سوالات كلي

سوالات اختصاصی

متغیرهای پژوهش :

تعاریف عملیاتی متغییرها :

تعاریف نظری متغییرها :

 

فصل دوم : پیشینه ی پژوهش

اختلال هاي رواني

1-1پيش زمينه تاريخي

ماقبل تاريخ و ارواح شيطاني

يونان باستان و توجيهات پزشكي

قرون وسطي و ديوشناسي

عصر خردگرايي و درمان مبتني بر اصول اخلاقي

عصر جديد و بيماري رواني

1-2ملاك هاي تعريف نابهنجاري

چشم اندازهاي تاريخي رفتار غيرعادي

ديدگاه هاي روانشناختي در مقابل ديدگاه هاي عضوي

زمينه فراهم است

ملاك هاي قانوني

ملاك هاي آماري

ملاك هاي انحراف از هنجار

ملاك هاي بهداشت رواني

ملاك هاي اجتماعي و روان شناختي

چهار مباحثه

ملاك هاي بيماري رواني

1-3رويكردها/ الگوها

الگوي پزشكي (يا زيست – شيميايي)

الگوي روان پويشي

الگوی رفتاری

الگوی شناختی

الگوی ساختارگرای اجتماعی

الگوی انسان گرا/ وجودگرا

رویکرد تکاملی

الگوی نظام های خانوادگی

الگوی اجتماعی- فرهنگی

الگوی فمینیستی (برابری طلبی زنان)

رویکرد التقاطی

دیدگاه زیست شناختی

دیدگاه روان پویشی

ديدگاه يادگيري

ديدگاه شناختي

ديدگاه انسان گرايي- هستي گرايي

ديدگاه اجتماعي

ارزش رويكرد تعاملي

ديدگاه روان پويشي

4- راهنماي تشخيص و طبقه بندي

راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني (DSM)

رويكرد طبقه بندي

سيستم چندمحوري

پنج محور DSM-IV-TR

محور I: اختلال هاي باليني

محور II: اختلال هاي شخصيت و عقب ماندگي ذهني

محور III:بيماري هاي جسماني:

محور IV: مشكلات رواني- اجتماعي و محيطي

محور V: ارزيابي كلي عملكرد

اختلال های خُلقی

اسكيزوفرني و اختلال هاي مربوط

اختلال هاي شخصيت

اختلال هاي مرتبط با رشد

اختلال هاي مرتبط با پيري و شناختي

اختلالهاي مرتبط با مواد

اختلال هاي خوردن و اختلال هاي كنترل تكانه

تجربه انسان در مورد اختلال هاي دوراني

تأثير اختلال هاي رواني بر فرد: داغ و پريشاني

تاثير اختلال رواني بر خانواده

تأثير اختلال رواني بر جامعه

2-مکانیسم ها و سبک های دفاعی

2-1مکانیسم های دفاعی Defence mechanism (تعریف و کاربرد)

مكانيسم ها و سبك هاي دفاعي

مكانيزم هاي دفاعي

طبقات و نمونه هاي مكانيزم هاي دفاعي

2-2نظریه ها و طبقه بندی های مختلف مکانیسم های دفاعی

دفاع های نارسیستیک

دفاع های نابالغ

دفاع های نوروزی

دفاع های سالم

طبقه بندی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV)

پژوهش های انجام شده در داخل و خارج ایران

 

فصل سوم : روش پژوهش

ابزار پژوهش :

معرفي ابزار پژوهش

پرسشنامه SCL-90-R

سوالات اضافي

پايايي آزمون:

شیوه اجرا و نمره گذاری

. پرسشنامه سبك هاي دفاعي (DSQ)

روش اجرا و گرداوری داده ها و نمره گذاری

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

 

فصل چهارم : یافته های پژوهش

 

فصل پنجم : بحث

مقدمه

الف) بحث:

ج) محدودیت ها:

د) پیشنهادات مبتنی بر محدود یت ها :

 

منابع و ماخذ

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان 150صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

دیدگاه کلاین[1]: ملانی کلاین معتقد بود که کودکان از همان اوایل طفولیت برای محافظت از خود در برابر اضطرابی که خیال های ویران گر خودشان آن را برمی انگیزاند، چند مکانیسم دفاعی روان را اختیار می کنند. این احساس های ویران گر شدید از اضطراب های دهانی- سادیستی مربوط به پستان ناشی می شوند. پستان منحرف ویرانگر از یک سو و پستان ارضاکننده مفید از سوی دیگر کودکان برای کنترل کردن این اضطراب ها از چند مکانیسم دفاعی روان، مانند درون فکنی، فرافکنی، تقسیم کردن و همانند سازی فرافکن استفاده می کنند (فیست، 2002، ترجمه سید محری، 1385).

دیدگاه کرنبرک [2]: اتوکرنبرگ، اصطلاح سازمان شخصیتی مرزی را برای طیف وسیعی از بیمارانی بکار برد که دارای خصوصیاتی همچون فقدان احساس یکپارچگی هویت، ضعف خود، فقدان یکپارچگی فراخود و استفاده از مکانیسم های دفاعی ابتدایی نظیر دو نیم سازی و همانند سازی برون فکنانه و میل به انتقال به سمت تفکر فرایند اولیه است.

دیدگاه پلاچیک: نظریه رابرت پلاچیک (1979) به دفاع ها به عنوان ریشه هیجانات اساسی می نگرد. مکانیسم های دفاعی او نظریه وی شامل: واکنش وارونه، انکار، سرکوبی، پسرفت، جبران، فرافکنی، جابجایی و عقلی سازی اند (پلاچیک 1979، به نقل از نعمت 1387).

دیدگاه وایلانت: جرج وایلانت (1997، 2000) یکی از معروف ترین محققان در خصوص دفاع ها و      طبقه بندی و توصیف آنهاست. ولی دفاع ها را به سطوح تارسیستیک، نابالغ، نوروزی، و بالغ تقسیم می کند. این سطوح شامل:

سطح 1: دفاع های نارسیستیک، دوپارگی؛ آرمانی سازی بدوی، فرافکنی، همانندسازی فرافکن، انکار و تحریف.

سطح 2: دفاع های نابالغ، برونریزی، وقفه، خود بیمارپنداری، درون فکنی، رفتار پرخاشگرانه، فعل پذیر، فرافکنی، واپس روی، خیالباقی و بدن سازی.

سطح3 : دفاع های نوروزی، مهارکردن، جابجایی، تجزیه، برونی سازی، بازداری، سرکوبی، واکنش وارونه، جنسی سازی, دلیل تراشی، عقلی سازی، ناچیزانگاری.

سطح 4: دفاع های سالم، ایثار و نوع دوستی، پیش بینی، ریاضت طلبی، طنز، والایی گرایی، فرو نشانی (قربانی، 1382).

در جدول زیر، چهار مقوله بندی وایلانت از دفاع های اصلی با مقداری پیرایش و افزایش ارائه شده است (قربانی،1382).

دفاع های نارسیستیک

دوپارگی تعمیم موضوعات خارجی به دو بخش کاملاً خوب و کاملاً بد. در این حالت فرد بصورت مکرر بین دو قطب نوسازی ناگهانی می کند. در این حالت خود شخص نیز از این فرایند حرکت بین کرانه ها بی بهره نیست. این دفاع امکان شکل گیری بک تصویر کامل، تحلیلی و متوازن را از موضوع سلب می کند.
آرمانی سازی بدوی گرایش به ارزیابی کاملاً خوب و کاملاً بد موضوعات خارجی در اثر بزرگ نمایی نابهنجار و ویژگی های خوب و بد آنها. در اثر بزرگ نمایی ابعاد مثبت یک موضوع به عنوان یک قدرت مطلن و متعالی در نظر گرفته می شود و در بزرگ نمایی ابعاد منفی، یک موضوع تماماً بد دیده می شود.
فرافکنی نسبت دادن ویژگی های فکری، احساسی و آرزوهای منفی و اضطراب خود به دیگر افراد. به طور مشخص درحالتهای هذیایی سایکوتیک، به خصوص نشانگان پارانویا، قابل مشاهده است. ادراک احساس خود در دیگران و عمل براساس ادراک یاد شده در شرایط بهنجار نیز مشاهده می شود.
همسان سازی نسبت دادن خبرهای ناخواسته خود به موضوع خارجی همراه با همسان سازی با موضوع یاد شده. در این دفاع، حالت های آنکار شده درونی خود در دیگران ایجاد و در همان حال با  آن حالت همسان سازی می شود. فرد با تحریک دیگران، افکار و احساسات نفی شده خود را در آنها به وجود می آورد. سپس به عنوان واکنش به رفتار فرد مقابل، خود همان افکار و احساسات نفی شده را نشان می دهد. از این طریق هم نگرش منفی نسبت به موضوع خارجی شکل می گیرد و هم امکان مهار موضوع فراهم می گردد. در این حال موضوع خارجی تحت فشار قرار می گیرد تا تجربه ای مشابه تجربه فرد داشته باشد و از این طریق هم صفات منفی خود دور شود و هم خود امکان شناخت خود را توسط موضوع خارجی فراهم می سازد. در شکل گیری علائم اختلالات کنشی و روان تنی این دفاع با هدف مهار تکانه و خود تنبیهی بکار می رود.
انکار اجتناب از آگاهی نسبت به یک واقعیت دردناک. این دفاع می تواند رویداد، خاطره آن و یا عواطف همخوان با آن را شامل شود. اجتناب از پذیرش آن چه فرد دیده یا شنیده و یا یک تجربه، مواردی از این دفاع ها هستند. استفاده فزاینده از انکار می تواند آشکارساز یک سایکوز باشد.
تحریف درک دگرگون واقعیت خارجی به منظور همسازی با نیازهای درونی. هذیان خود بزرگ بینی ازجمله این موارد دفاع است. تحریف های بسیار ضعیف نیز در شرایط بهنجار قابل مشاهده است.

 

دفاع های نابالغ

برون ریزی تخلیه یک تکانه با آرزوی ناهشیار به شکل عمل به منظور گریز از آگاهی عاطفه همراه آن تکانه بصورت نگهانی و انفجاری بسوی عمل جهت داده می شود. در این حالت خیال پردازی های ناهشیار، به شکل تکانشی در رفتار تجلی می یابند و بدین ترتیب تکانه بازداری نشده بلکه ارضا می شود. به عبارت دیگر خود به خاطر رهاشدن از تنش ایجاد شده در پی افکار و احساس های به تعویق افتاده به تکانه تسلیم می شود.
وقفه بازداری موقت و گذرا در تفکر. این دفاع ممکن است عواطف و تکانه ها را نیز شامل شود و شبیه سرکوبی است. با این تفاوت که وقفه در افکار و احساسات تنش ایجاد می کند.
خودبیمار پنداری تبدیل ملامت و سرزنش ناشی از داغدیدگی و تنهایی، و یا تکانه های غیرقابل پذیرش پرخاشگری، به سرزنش خود و شکایت های جسمانی همچون درد، ضعف اعصاب و ناراحتی های جسمانی. در این دفاع، در یک بیماری با هدف و پس روی یا فرار اغراق می شود. در خود بیمارپنداری از مسئولیت اجتناب می شود احساس گناه مهار می گردد و تکانه های غریزی از خود رانده می شوند.
درون فکنی در ونی سازی یک موضوع بیرونی، در کنار اهمیت درون فکنی برای تحول، به شکل یک دفاع نیز ظاهر می شود. در حالت دفاعی تمایز بین فرد و موضوع از بین می رود. درون فکنی موضوع عشق برای مثال درد ناشی از جدایی و خطر جدایی را مهار می کند. درون فکنی یک موضوع تهدیدآمیز سبب کاهش اضطراب می شود. زیرا خطر ناشی از پرخاشگری را درونی و تحت کنترل قرار می دهد. همسان سازی با پرخاشگری مثال بارزی از این پدیده است.
رفتار پرخاشگرانه فعل پذیر ابراز غیرمستقیم به پرخاشگری به دیگران ازطریق ا نفعال؛ خودآزاری و آسیب به خود تجلی های این دفاع عبارت است از: شکست خوردن، طفره رفتن، بیمار شدن، و بطور کلی اعمالی که بیشتر به دیگران آسیب می زند تا خود فرد.
فرافکنی اسناد نادرست و یا درک نادرست انگیزه ها, احساسات و افکار دیگران در سطحی بالاتر از فرافکنی نارسیستیک، مواردی همچون پیش داوری، طرد یک رابطه صمیمی به سبب حساسیت بیش از حد، یک خطر و یا حساسیت زیاد به بی عدالتی، در مقوله این سطح از فرافکنی قرار می گیرند.
واپس روی تلاش برای بازگشت به افکار، احساسات و واکنش های هیجانی مربوط به سطوح فروتر تحول به منظور گریز از تنش و تعارض که فرد در سطح تحولی حاضر با آن روبروست.
خیالبافی استفاده از تخیل برای ارضای خیالی امیال ناکام شده و حل مشکلات در این دفاع از روابط بین شخصی صمیمی پرهیز و دیگران از خود رانده می شوند.
بدنی سازی تبدیل شدن پدیده های روان شناختی به نشانه های جسمانی و گرایش به واکنش براساس تظاهرات جسمانی به جای واکنش روانی. در بدنی سازی زدایی، افکار و عواطف جایگزین پاسخ های بدنی کودکانه می شود. در بدنی سازی مجدد، و پس روی به حالت های جسمانی ابتدایی در هنگام رویارویی با تعارضات حل نشده مشاهده می شود.

 

دفاع های نوروزی

مهار کردن تلاش فزاینده و تقلا برای مهار و تنظیم رویدادها و موضوعات در محیط به منظور کاهش اضطراب و حل تعارضات درونی.
جابجایی هیجان یا کشاننده نیروگذاری شده از یک فکر یا موضوع ، یا موضوع دیگر منتقل می شود که در برخی جبنه ها شبیه موضوع یا فکر اولیه است. جابجایی امکان تجسم فکر یا موضوع اصلی را در قالب فکر یا موضوعی که ناراحتی کمتری ایجاد می کند، فراهم می سازد. انتقال یکی از موارد بارز این دفاع است.
تجزیه تغییر موقت، اما شدید در شخصیت یا حس هویت به منظور گریز از استیصال هیجانی. مانند واکنش های تبدیلی هسته ی تبدیلی در این دفاع ها گروهی از فرایندهای روانی از بقیه سازمان روانی جدا می شوند و درنتیجه ارتباط و هماهنگی میان آنها از بین می رود.
بیرون سازی مفهومی شبیه اما گسترده تر از فرافکنی که در آن مولفه های شخصیت خود در دنیای بیرون و یا موضوعات خارجی دیده می شود. در این حالت تعارضات، تکانه ها، طبقات، سبک تفکر و یا علل بروز آنها به دنیای بیرون نسبت داده می شوند.
بازداری کارکردهای من محدود یا طرد می شوند این دفاع ها ممکن است درخصوص یک کارکرد، و یا ترکیبی از آن اعمال گردد و هدف آ ن نیز گریز از اضطرابی است که از تعارض بین تکانه ها و احساسات، وجدان و یا نیروهای محیطی و موضوعات بیرونی ایجاد می شود.
سرکوبی راندن یک فکر یا احساس از جمله هوشیاری، در سرکوبی اولیه افکار و احساسات پیش از حضور در آگاهی فرد سرکوب می شوند و در سرکوبی ثانویه, فکر و احساساتی که قبلاً در سطح آگاهی هشیارانه تجزیه شده اند، سرکوب می گردند. افکار و احساسات سرکوب شده در واقع فراموش نمی شوند، بلکه فرد در سطح ناهشیار به آنها آگاه است. درواقع سرکوبی ایجاد شده ایجاد وقفه در آگاهی هشیارانه به یک فکر و احساس است.
مجزاسازی جدایی فکر و تجسم از عواطف همخوان با آن و سرکوب کردن آن عواطف. مجزاسازی اجتماعی نیز بر مفهوم فقدان موضوعات ارتباطی پوشش می دهد.
واکنش وارونه دگرگونی یک احساس، یا تکانه به متضاد خود. یکی از مشخصه های نوروز و وسواس است اما در حالت های دیگر نوروزی نیز دیده می شود. به عبارتی دیگر تجلی احساس متضاد در این دفاع معمولاً حالتی افراطی و وسواس گونه دارد. استفاده فزاینده از این دفاع در سطوح ابتدایی تحول، زمینه شکل گیری این دفاع را به عنوان یک صفت شخصیتی، همچون خوی وسواسی، فراهم می آورد.
جنسی سازی یک موضوع یا کارکرد هیجانی و رفتاری، اهمیت جنسی پیدا می کند. این امر در خصوص پدیده های صورت می گیرد که قبلاً ماهیت جنسی نداشته اند و یا در سطح پائین تری چنین ماهیتی داشته اند. این دفاع با هدف پیشگیری از اضطراب همخوان با احساسات ممنوع بکار می رود.
دلیل تراشی توضیح و تبیین عقلانی افکار، باورها, احساسات و اعمال با هدف توجیه آنها که در غیراینصورت قابل قبول نخواهند بود. پدیده هایی که موضوع این دفاع هستند ماهیتی احساسی و تکانه ای دارند, اما در اثر بکارگیری این دفاع در ظاهر ماهیتی عقلانی و منطقی می یابند.
عقلانی سازی استفاده فزاینده از فرایندهای عقلانی برای گریز از تجربه ها و بیان تکانه ها و احساسات. این دفاع تلاش فزاینده ای برای بی روح ساختن یک پدیده هیجان انگیز است و با هدف گریز از صحبت با دیگران، توجه به واقعیت بیرونی و برای گریز از بیان احساسات درونی و تاکید بیش از اندازه بر جزئیات نامربوط (نشخوار ذهنی) برای فرار از درک کلی پدیده تبدیل به رویایی عقلانی می شود و فرد با هدف گریز از احساسات، به جای حس کردن، فکر می کند.
ناچیز انگاری کم اهمیت جلوه دادن فکر و احساس، مشکلات درونی، رویدادهای محیطی و یا مسائل و مشکلات موضوعات بیرونی.

 

 

دفاع های سالم

ایثار و نوع دوستی کمک سازنده و لذت بخش به دیگران. نوعی واکنش وارونه سازنده و خنثی. ایثار با از خودگذشتگی تفاوت دارد. از خودگذشتگی؛ ارضای فرد ازطریق ارضای دیگران و ضرر رساندن به خود حاصل می شود. در این حالت فرد توانایی ارضای مستقیم نیازهای خود را ندارد بلکه آن ها را بصورتی نیابتی ازطریق کمک به دیگران ارضا می کند. در این حالت, در دیگران لذت ایجاد می شود و سپس با آنها همانندسازی می کند.
پیشاپیش نگری پیش بینی واقع بینانه و برنامه ریزی برای ناراحتی ها در آینده با حالتی هدف محور. این دفاع به برنامه ریزی دقیق و یا نگرانی واقع بینانه در خصوص رویدادهای خطرناک آینده دلالت می کند.
ریاضت طلبی حذف رفتار لذت بخش تجربه با هدف رشد اخلاقی و معنوی. لذت در این دفاع از طریق انصراف از لذت حاصل می شود و بر ضد تمام آنچه بصورت هشیارانه لذت بخش تلقی می شود؛ اعمال می گردد. زهدورزی به عنوان یک دفاع سالم تسهیل گر تجارب دینی است این دفاع ممکن است در سنین نوجوانی و در برخی حالت های سایکوتیک به عنوان یک دفاع نابالغ که تمامی کشاننده ها را دربر می گیرد و نسبت به سرکوبی ماهیتی ابتدایی تر دارد، نیز بکار می رود.
طنز فراهم ساختن امکان ابراز آشکار افکار و احساسات بدون ایجاد ناراحتی برای خود یا دیگران. این دفاع تحمل و در عین حال تمرکز بر آنچه را که بسیار ناراحت کننده است فراهم می آورد. و از بذله گویی[3] که در واقع نوعی جابجایی جهت گریز از مسائل هیجانی است، متفاوت است.
والاگرایی (والایش تصعید) ازطریق تغییر هدف یا موضوع از چیزی که به لحاظ ا جتماعی غیرقابل قبول است به هدفی قابل قبول. والاگرایی بجای انحراف و یا مسدود ساختن، تکانه ها را هدایت می کند. احساسات در این دفاع در مسیر اهداف و موضوعات مهم تصدیق، تعدیل و جهت یابی می شوند تا حدودی ارضا می شوند.
فرونشانی تصمیم هوشیارانه یا نیمه هوشیارانه برای تعویق در توجه به یک تکانه و یا تعارض ناهشیارانه، اجتناب از مسائل و مشکلات بصورت تعمدی و موقت. در این دفاع وجود ناراحتی و مشکل تصدیق, اما بطور موقت کنار گذاشته می شود.

 

طبقه بندی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV)

DSM-IV توسط انجمن روانپزشکی آمریکا در سال (1994) منتشر شده است شامل محور تشخیصی آزمایش برای مکانیسم های دفاعی است. این طبقه بندی بر پایه سلسله مراتب وایلانت از دفاع ها بوجود آمد و برخی از تغییرات را نیز در بردارد. طبقه بندی مکانیسم های دفاعی شامل این موارد است:

– دفاع های خود دوستدارانه (خودشیفتگی): انکار، دگرگونی سازی، فرافکنی.

– دفاع های ناپخته: کنش نهایی، انسداد، خودبیماری انگاری، درون فکنی، رفتار پرخاشگرانه، پسرفت، تخیل اسکیزوئید، جسمانی کردن.

– دفاع های نوروتیک: کنترل کردن، جابجایی، برونی سازیف بازداری، توجیه عقلی، انزوا، دلیل تراشی، تجربه، واکنش سازی، واپس زنی، جنسی کردن.

– دفاع های بالغ یا پخته: نوع دوستی، پیش بینی، ریاضت کشی، شوخی، والایش، سرکوبی.

در یک تقسیم بندی دیگر می توان سبک های دفاعی را در قالب این سه سبک توضیح داد:

سبک تحریف کننده  تصویر    سبک نظم دهی هیجانی   سبک سازگار

 

پژوهش های انجام شده در داخل و خارج ایران

افضلي (1387) در مطالعه خود به بررسي استفاده افراد متبلا به اختلال وسواس بي اختياري (30 نفر)، اختلال اضطراب تعميم يافته (30 نفر)، اختلال هراس اجتماعي (30 نفر) و افراد غيرمبتلا (30 نفر) از مكانيسم هاي دفاعي پرداخت. نتايج بررسي هاي آماري نشان داد كه گروه هاي مبتلا نسبت به گروه غيرمبتلا از سبك هاي دفاعي رشد نايافته و روان آزاد، به صورت معناداري بيشتر استفاده مي كنند.[4]

[1] . Klein, M.

[2] . Kernberg. O,

[3] . Wit

[4].  Davis Vernon

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان 150صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

مكانيسم ها و سبك هاي دفاعي

مكانيزم هاي دفاعي

افراد براي اينكه از اضطراب مصون بمانند، از راهبردهاي گوناگوني براي دور نگهداشتن افكار، غرايز، و   احساس هاي غيرقابل قبول از آگاهي هشيار، استفاده مي كنند كه فرويد آنها را مكانيزم هاي دفاعي ناميد. به عقيده ي فرويد، همه ي افراد براي دورنگهداشتن تجربيات بالقوه آزارنده، از مكانيزم هاي دفاعي استفاده       مي كنند. فقط در صورتيكه مكانيزم هاي دفاعي بصورت خشك و افراطي مورد استفاده قرار گيرند، منبع اختلال رواني مي شوند.

ديدگاه هاي فعلي در مورد مكانيزم هاي دفاعي، براساس ملاحظات نظري و رابطه ي اين مكانيزمها با سلامت رواني كلي، آنها را طبقه بندي مي كنند (ويلانت، 1994). مولفان DSM-IV، براساس اين رويكرد، يك طرح طبقه بندي به نام مقياس عملكرد دفاعي تهيه كرده اند. اين طبقات، روش مفيدي را براي درنظرگرفتن      مكانيزم هاي دفاعي و نحوه اي كه آنها در اختلال هاي رواني گوناگون آشكار مي شوند، در اختيار مي گذارند. نمونه هايي از اين مكانيزم هاي دفاعي در جدول زير، ارائه شده است.

طبقات و نمونه هاي مكانيزم هاي دفاعي

مكانيزم دفاعي تعريف نمونه
دفاع هاي بسيار سازگارانه                    پاسخ هاي سالم به موقعيت هاي استرس زا
شوخي

humor

تاكيد كردن بر جنبه هاي خنده دار يك تعارض يا موقعيت استرس زا ماريا با خوشرويي، تجربه تحقيرآميزي را كه طي آن روي يخ سرخورد، درحاليكه يك گروه پسر او را مي ديدند، دوباره به نمايش گذاشت.
ابراز وجود

Self-assertion

برخورد كردن با موقعيتهاي دشوار بوسيله ي ابراز مستقيم احساسات و افكار به ديگران وقتيكه پدر پدرو به او گفت به علت گرفتاري زياد نتوانسته است در مراسم فارغ التحصيلي او شركت كند، پدرو گفت كه از دست او عصباني و از وي نااميد شده است.
منع

Suppression

اجتناب كردن از افكار مربوط به مسائل ناراحت كننده مارين عمداً تصميم گرفت از فكر كردن به مشكلات مالي درحاليكه مشغول مطالعه كردن براي امتحان بود، خودداري كند.
راهبردهاي ناهشياري كه به افراد كمك مي كنند افكار، احساسها، خاطرات، اميال و ترس هاي آزارنده را از آگاهي هشيار دور نگهدارند.
جابجايي

Displacement

جابجا كردن احساس ها يا تكانه هاي نامقبول از هدف اصلي اين احساس ها به كسي كه كمتر تهديدكننده است يا به يك شيء. بعد از اينكه فرد از جانب كارفرمايش موردانتقاد قرار گرفت، ساكت ماند، اما بعداً بدون دليل مناسبي بر سر كارمندان زير دستش فرياد كشيد.
تجزيه

Dissociation

تجزيه كرد فرايندهاي شناختي، ادراكي و حركتي كه معمولاً يكپارچه هستند در عمكرد فرد درحاليكه مربي جك جلوي كل اعضاي تيم هاكي، او را بخاطر دريافت ضربه ي پنالتي تحقير كرد، جك با فكركردن به مهماني اي كه آن شب مي خواست برود، از اين شرمساري فاصله گرفت.
توجيه عقلي

Intellectualization

متوسل شدن به تفكر بيش از حد انتزاعي در واكنش به موضوعي كه موجب تعارض يا استرس شده است. گابريل بجاي تمركزكردن روي جنبه هاي ناراحت كننده سپردن مادرش به خانه ي سالمندان، مفصلاً درباره ي نقطه ضعفهاي سيستم تأمين اجتماعي صحبت مي كند.
واكنش وارونه

Reaction formation

تبديل كردن احساس يا ميل ناپذيرفتني به ضد آن، براي پذيرفتني تر كردن آن جرالد كه مخفيانه به هرزه نگاري معتاد بود، به صورت علني از معلم دبيرستان دخترش بخاطر توصيه ي يك رُمان كلاسيك با محتواي جنسي انتقاد كرد.
سركوبي

Repression

راندن ناهشيارانه ي اميال، افكار، يا تجربيات از آگاهي ژانين قادر نبود هيچيك از جزئيات مربوط به تصادف وحشتناك اتومبيل را به ياد آورد.
دفاعهايي كه تصورات ذهني          تحريف تصوير ذهني از خود، بدن، يا سايرين به منظور

را اندكي تحريف مي كنند                   تنظيم كردن عزت نفس

خوارشماري

Devaluation

حل و فصل كردن تعارض هيجاني يا استرس با نسبت دادن ويژگي هاي منفي به خود يا ديگران پاتريك ادعا كرد كه مشكلات ارتباطي با دوست دخترش به علت ناپختگي وي، هوشبهر پائين و فقدان فرهيختگي اوست.
آرماني ساختن

Idealization

حل و فصل كردن تعارض هيجاني يا استرس با نسبت دادن خصوصيات مثبت اغراق آميز به ديگران كاترين عدم جذابيت شوهرش را با متقاعدساختن خودش و ديگران به اينكه او غرق در افكار خلاقانه و نبوغ است، ناديده گرفت.
همه تواني يا قدرت مطلق

Omnipotence

پاسخ دادن به استرس بوسيله ي اجراي نقش برتر نسبت به ديگران هرچه مقدار تنش نورمن در كارش به عنوان كارگزار بورس بيشتر       مي شود به احتمال بيشتري با همكارانش به صورت تحقيرآميز صحبت مي كند.
دفاع هاي انكاري دور نگهداشتن عوامل استرس زا، افكار، احساسها، تكانه ها يا مسئوليت ناخوشايند يا ناپذيرفتني از آگاهي  
انكار

Denial

حل و فصل كردن تعارض هيجاني يا استرس با امتناع از پذيرفتن جنبه ي دردناك واقعيت يا تجربه اي كه براي ديگران آشكار است كانديس بجاي مبارزه كردن با هيجانهاي عذاب آور مربوط به تشخيص سرطان در خودش، طوري با بي اعتنايي عمل ميكند كه انگار به اين بيماري مبتلا نيست.
فرافكني

Projection

نسبت دادن صفات يا احساس هاي شخصي ناخوشايند به ديگران براي مصون نگهداشتن خود از اعتراف به ويژگي هاي شخصي زننده ايزابل نمي دانست كه به خودخواه و مفلوك بودن شهرت دارد، اغلب از كم ارزشي ديگران شكايت مي كرد.
دليل تراشي

Rationalization

مخفي كردن انگيزه هاي واقعي افكار، اعمال، يا احساسها با توجيه كردنهاي اطمينان بخش يا خودياري اما نادرست. پيت براي حل و فصل كردن نااميدي خويش از واردشدن به تيم بيسبال، خود را متقاعد مي سازد كه هيچ وقت واقعاً آرزو نداشته است در چنين تيم ضعيفي باشد.
دفاعهايي كه تصورات ذهني را خيلي تحريف ميكنند تحريف شديد خود يا ديگران  
شكافتگي

Splitting

تقسيم كردن حالتهاي عاطفي متضاد و ناتواني در ادغام كردن ويژگي هاي مثبت و منفي خود يا ديگران در تصورات ذهني منسجم گرچه ماريان دركل ترم به استاد خود صورت آرماني داده بود بلافاصله بعد از اينكه در يك امتحان نمره 16 گرفت، او را آدمي شيطاني و متخصام انگاشت.
دفاعهايي كه اقداماتي را دربردارند. پاسخ هايي به تعارض يا استرس كه عمل يا كناره گيري را دربردارند.  
برون ريزي

Acting out

حل و فصل كردن تعارض هيجاني يا استرس با اقدامات بجاي افكار يا احساسات رالف بجاي اينكه يه همسرش بگويد كه از مقاومت وي در برابر آميزش جنسي ناخرسند است، تصميم گرفت با يكي از همكاران رابطه نامشروع برقرار كند.
پرخاشگري انفعالي

Passive aggression

نشان دادن اطاعت بيش از حد ظاهري براي پوشاندن مقاومت، خشم، و رنجش پنهان ناخرسندي كوين از شغلش به عنوان دربان، در زياده كاري نظافت اداره انعكاس داشت، بطوري كه مديران بارها از سرو صداي او هنگام نظافت كردن آزرده مي شدند.
واپس روي

Regression

حل و فصل كردن تعارض هيجاني يا استرس با برگشتن به رفتارهاي بچه گانه آدريان بعد از يك اختلاف نظر جزئي با همكارانش، اشك ريزان به سمت توالت شافت و منتظر ماند تا يك نفر براي تسكين دادن احساسات جريحه دار شده او دخالت كند.
دفاع هايي كه جدايي از واقعيت را دربردارند پاسخ به استرس يا تعارض كه فكر يا رفتار غيرعادي را شامل مي شود  
فرافكني هذياني

Delusional projection

نسبت دادن هذياني صفات يا احساسهاي شخصي ناخوشايند به ديگران براي مصون نگهداشتن خود از اعتراف به ويژگي هاي شخصي زننده گرچه اين هاري بود كه از هركسي نفرت داشت، اما خود را متقاعد ساخته بود كه همسايگانش به قدري از او متنفرند كه قصد دارند وي را به قتل برسانند.
تحريف روان پريشي

Psychotic distortion

حل و فصل كردن تعارض هيجاني يا استرس با متوسل شدن به سوء تعبيرهاي هذياني واقعيت هنگامي كه نمرات ايوان همچنان روبه كاهش رفتند، اين اعتقاد را پرورش داد كه همه استادان او عمداً نمره هاي كم به او داده اند تا دانشگاه را از شر مهاجران روسي خلاص كنند.

 

2-2نظریه ها و طبقه بندی های مختلف مکانیسم های دفاعی

نظریه های مختلف شاخص ها و مفهوم سازی های مختلفی از مکانیسم های دفاعی دارند:

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان 150صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

2-مکانیسم ها و سبک های دفاعی

2-1مکانیسم های دفاعی Defence mechanism (تعریف و کاربرد)

مکانیسم های دفاعی فرایندهای ناهشیار درون روانی هستند که وظیفه محافظت از خود [1]  را در مقابل موقعیت های تهدیدآمیز یا استرس زا برعهده دارد. آنها ازطریق اجتناب از اضطراب و یا شیوه ای خاص از مواجهه با اضطراب شرایط روانی را سازمان و بقاء می بخشند. بنابراین آنها تلاش هایی را در رویارویی با تعارض روانی انجام می دهند و می توانند رفتارهای مقابله ای را تسهیل کنند, ولی استفاده به شیوه ای نامناسب از آنها (همچون انکار، فرافکنی، جابجایی، انزوا)، می تواند رشد روانی را مختل کند و از پاسخ های مقابله ای مفید جلوگیری بعمل آورد. همچنین زمانی که از مکانیسم های دفاعی بطور مداوم استفاده می شود، می توانند بسیار مخرب باشند. استفاده مکرر از انکار و فرافکنی پارانوئید می تواند دلیلی بر قطع تماس با افراد و دنیای واقعی گردد و پیامد آن انزوا و فرورفتن به دنیایی که خود فر خلق کرده است، باشد.

در واقع (خود) با درنظر داشتن اصل واقعیت (حقایق بیرون و محیط) خواسته های آنها را با استفاده از      مکانیسم های دفاعی کنترل و در مسیر درست که برای فراخود[2] نیز قابل قبول باشد، هدایت می کند. آنها ابزاری در دست خود هستند، خود بتواند جلد خواسته های بی پایان غریزه محور و بی منطق نهاد [3] را بگیرد و در عین حال با توجه به واقعیت و اخلاق، خواسته های نهاد را بصورت معقول و جامعه پسند برآورده سازد. اگر این مکانیسم ها نباشد یا کم کاری خود را از دست بدهند، نهاد (غرایز)، خود را مغلوب ساخته و شخصیت فرد در هم می شکند (پالهوس، 1997، به نقل از نعمت، 1387).

براساس تعریف DSM-IV-TR (2000) مکانیسم های دفاعی فرایندهای خود کارآمد روانشناختی هستند که از افراد در برابر اضطراب و آگاهی از خطرهای درونی و بیرونی حمایت می کنند. این مکانیسم ها واسطه بین واکنش فرد به تعارض های هیجانی و عوامل تنش زای درونی و بیرونی هستند.

اندروز و همکاران در سال 1993 تعداد 20 مکانیسم دفاعی را برحسب سه سبک دفاعی متمایز کردند.     مکانیسم های دفاعی که مسئولیت محافظت از من را در مواجهه با شکل های مختلف اضطراب برعهده دارند، برحسب نوع کنش وری ممکن است بهنجار یا نابهنجار و کارآمد یا ناکارآمد باشند. مکانیسم های دفاعی رشدیافته به منزله شیوه های مواجهه انطباقی، بهنجار و کارآمد محسوب می شوند و مکانیسم های دفاعی نوروتیک و رشد نایافته شیوه های مواجهه غیرمنطقی و ناکارآمد محسوب می شوند.

فروید ساختار شخصیت را شامل سه ساخت روانشناختی نهاد، من و فرامن می داند. این سه ساخت بطور مداوم بر یکدیگر تاثیر متقابل می گذارند. به عقیده فروید من در مواجهه با خواسته های کشاننده ی نهاد از      مکانیسم های دفاعی که به کار مهارکردن اضطراب می آیند، استمداد می کند (منصور و دادستان، 1374، به نقل از علی بخشی 1385).

شناسایی مکانیسم های دفاعی بدون توجه به اضطرابی که آنها را فرا می خواند، قابل درک نیست. فروید با طرح نظریه دوم خود در خصوص اضطراب، احساس اضطراب را ناشی از علامت محرک دانست و آن ساختاری که این علامت را درک کرده و به دفاع از خویش در برابر معنای تهدیدآمیز آن می پردازد را من معرفی کرد که اضطراب را درک و سپس نیروهایی را برای دفاع در مقابل خطر قریب الوقوع ناشی از برانگیختگی ها به جنبش در می آورد (قربانی، 1382).

اگر چه فروید مفهوم دفاع را با مکانیسم های سرکوب گری آغاز می کند اما این برای او تنها آغاز راه بوده است. او به زودی دریافت که سرکوبگری تنها تدبیر من در مقابل انگیختگی ها نیست. اما در این سایر     مکانیسم ها جایگاهی اختصاصی دارد. هزینه ای که من جهت استمرار مکانیسم های دفاعی می پردازد، بار سنگینی را بر اقتصاد روانی تحمیل می کند. مکانیسم های دفاعی پس از آنکه من را یاری می رساندند همچنان در ساختار منش فرد تثبیت می شوند و بعنوان روش معمول واکنش های عادی و شخصیتی فرد در می آیند و در طی دوران زندگی و حیات روانی فرد، هرگاه وضعیتی مشابه با وضعیت نخستین رخ می دهد، مجدد از نو تکرار می شوند (علی بخشی، 1385).

فروید در آثار مختلف خود ده مکانیسم دفاعی را مطرح کرد: درون فکنی، همانند سازی، فرافکنی، بازگشت علیه خود[4]، معکوس شدن[5]، واپس روی، تشکل واکنشی(واکنش سازی) [6]، مجزاسازی[7] و امحا[8] (فروید 1996، به نقل از مهدیزاده 1387).

آنا فروید در اثر مشهور خود با عنوان من و مکانیسم های دفاعی در سال 1964، به گسترش افکار پدر درباره مکانیسم های دفاعی و نظام دارکردن آنها پرداخت. او جایگاه من در نظام روان تحلیلگری را توصیف کرد و باتوجه به فعالیت های بالینی خویشتن در خلال تحلیلگری کودکان، چندین مکانیسم دفاعی دیگر به آنها افزود. وی واکنش های دفاعی را به سه علت نسبت داد:

  1. وقتی ارضای نهاد (برای مثال بواسطه یک رفتار جانبی) احساس بی ارزشی و گنهکاری را در فرامن به راه می اندازد.
  2. هنگامیکه من در برابر خطرات جهان برونی که ریشه در واقعیت دارند، قرار می گیرند.
  3. وقتی من کوشش می کند تا علیه برانگیختگی های قدرتمند ناهشیار از خود دفاع یا حمایت کند (آنا فروید 1936).

این سه علت پایگاه من را در معرض خطر سقوط و ناامیدی قرار می دهند و موجب می شوند که این پایگاه مکانیسم های دفاعی خود را به راه اندازد تا اولاً به واسطه آنها بتوانند موانعی را در برابر این خطرها ایجاد کند و ثانیاً قدرت مهارگری خود را به منزله عامل اجرایی شخصیت بدست آورد. آنا فروید نه تنها ده مکانیسم دفاعی را که توسط پدرش عنوان شده بود بازشناسی و توصیف کرد بلکه خود نیز چندین مکانیسم دفاعی دیگر بر آنها افزود.

بطور خلاصه می توان گفت مجموعه مکانیسم هایی که افراد بکار می گیرند، سبک دفاع شخصی را می سازد که فروید آن را بصورت فراوانی استفاده از مکانیسم های دفاعی متفاوت در مقایسه با یکدیگر تعریف کرد و از آن به عنوان متغیر اصلی برای شناخت شخصیت، آسیب شناسی و میزان سازش یافتگی نام برد و این فرضیه ای است که برحسب یافته های پژوهشی بسیار، مورد تائید قرار گرفته است (بشارت، 1384).

[1] . ego

[2] .  super ego

[3] . id

[4] . Turning against the self

[5] . Reversed

[6] .Reaction formation

[7] . Isolation

[8] . Undoing

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان 150صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

تاثير اختلال رواني بر خانواده

معمولاً حتي قبل از اينكه يك فرد مبتلا به اختلال رواني توسط متخصص ارزيابي شده باشد، خانواده تحت تاثير رفتار و پريشاني او قرار گرفته است. ميزان اين تاثير تا اندازه اي به ماهيت اختلال و تحركات يا پويش هاي خانواده بستگي دارد.

معمولاً اعضاي خانواده از عذاب خويشاوندي كه به اختلال رواني مبتلاست، متاثر مي شوند. براي مثال مادر به مدت چند ماه بي خوابي مي كشد و مي خواهد بفهمد در ايجاد افسردگي خودكشي گراي دختر نوجوانش چه نقشي داشته است. پدر نگران است كه پسرش در واكنش به تصور حشرات بزرگي كه از گلويش پائين          مي خزند، دوباره حشره كش بخورد. همسري هرباركه تلفن زنگ مي زند مضطرب است و با خود فكر مي كند كه شايد پليس يا فرد آشنايي پشت تلفن مي خواهد به او بگويد كه شوهرش در مشروب فروشي محله در اثر مستي از حال رفته است.

داغ اختلال رواني، خانواده را نيز لكه دار مي كند. خيلي از خانواده ها مي گويند وقتي همسايگان،       همكلاسي ها، و همكاران متوجه مي شوند كه كسي در خانواده اسكيزوفرنيك، افسرده، معتاد به مواد مخدر يا سوء استفاده كننده است، احساس شرم و خجالت مي كند. مي توانيد تجسم كنيد كه وقتي اخبار رفتار اخلال گرانه ي خانه به دوشي ربكا را در رسانه هاي گروهي محلي پخش شد، خويشاوندان او چه احساسي داشتند.

حرفه ي سلامت رواني به طور كلي در قرن بيستم نسبت به تاثير اختلال رواني بر خانواده، بي اعتنا بوده است. نه تنها خانواده ها را از درمان بي خبر نگه مي داشتند، بلكه آنها را به خاطر اين مشكل سرزنش مي كردند.       نظريه هاي مربوط به تعدادي از اختلالها، ازجمله اسيكزوفرني، افسردگي، و مشكلات جنسي معمولاً خانواده ها مخصوصاً مادران را سرزنش مي كردند. خانواه هادر اثر مشكلات يكي از اعضايشان دستخوش آشوب و ناراحتي مي شدند و وقتي مي شنيدند كه متخصصان سلامت رواني آنها را مسئول مي دانند، گيج و آزرده خاطر مي شدند. هنگاميكه چند تن از متخصصان مشهور سلامت رواني مانند اي. فولر توري [1] روان پزشك، پريشاني اين خانواده ها را درك كردند و كتابهايي را نوشتند كه اختصاصاً به آنها مربوط مي شدند، اين وضعيت در سالهاي اخير به مقدار زياد تغيير كرد. اين متخصصان خانواده ها را آگاه ساختند كه تنها نيستند و درواقع،   نگراني ها و مشكلات آنها شبيه به مشكلاتي است كه ميليون ها آمريكايي ديگر تجربه مي كنند.

خانواده ها براي حمايت و آموزش متقابل، با يكديگر متحد شده اند. در سرتاسر كشور، خانواده هاي افراد مبتلا به اختلال هاي رواني حاد، سازمان هايي را نظير اتحاد ملي براي كمك به بيماران رواني، تشكيل داده اند. اين گروه ها به خيلي از خانواده ها كمك كرده اند تا ماهيت مشكلاتي راكه با آن مواجه مي شوند، بهتر درك كنند و اين سازمان ها وظايف سياسي مهمي را نيز برعهده دارند. اين گونه گروه هاي طرفدار خانواده در تضمين اين موضوع كه با بيماران رواني بستري شده برخورد مناسبي شود، حقوق قانوني آنها محترم شمرده شوند، و مراقبت پس از بستري مناسبي براي آنها برنامه ريزي شود، نقش مهمي ايفا كرده اند.

تأثير اختلال رواني بر جامعه

هركسي كه در محله اي زندگي كرده است كه يك بيمارستان رواني دولتي در آن قرار دارد مي داند كه در تأمين نيازهاي افراديكه پريشاني رواني دارند بعداز مرخص شدن آنها از بيمارستان، مشكلات زيادي وجود دارد. در آغاز دهه ي 1970، در مورد نقل مكان بيماران رواني از بيمارستان ها به محيط هاي كمتر محدود كننده، جنبشي ملي بوجود آمد. در اواسط دهه ي 1970، بيمارستان هاي رواني معمولاً چندين هزار بيمار رادر خود جاي مي دادند. در اواسط دهه ي 1990 اين تعداد كاهش يافت. تعدادي از موسسات تعطيل شدند و آنهايي كه بازماندند در مقياس كوچكي عمل مي كردند. برخي از افراد ترخيص شده نزد خانواده هايشان برگشتند، ولي اغلب آنها به خانه هاي اجتماعي نقل مكان يافتند و با چند تن از افراد ترخيص شده زندگي كردند. در تعدادي از جوامع از اين بيماران به نحو شايسته اي مراقبت مي شود ولي در تعدادي از مناطق، مخصوصاً در شهرهاي بزرگ، دهها و حتي صدها نفر وجود دارند كه قبلاً بستري شده بودند و اكنون بدون كاشانه، غذا، يا مراقبت پزشكي رها شده اند.

تأثير اختلال هاي رواني بر جامعه را نمي توان به راحتي ارزيابي كرد، ولي متخصصان سلامت رواني قبول دارند كه مشكلات رواني هزينه هنگفتي براي جامعه دارد. معمولاً خانواده ها از هم مي پاشند و جوامع آسيب  مي بينند. بار ديگر سرگذشت ربكا را در نظر بگيريد. از دست رفتن بازدهي و مشاركت او در جامعه، براي اجتماع زيان بار هستند. هزينه هاي مالي توان بخشي او را مي توان بطور مستقيم ارزيابي كرد. مداواي او به درمان فشرده، بستري كردن، انتقال به جامعه، و حمايت پي گير نياز دارد. وقتي به اين واقعيت فكر مي كنيد كه صدها هزار نفر مانند ربكا در خيابانهاي آمريكا وجود دارند، متوجه ي فاجعه ي زندگي هاي ناخرسند خواهيد شد كه بار گراني براي جامعه دارند.

[1] . E. Fuller Torrey

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان 150صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

اختلال هاي خوردن و اختلال هاي كنترل تكانه

افراد مبتلا به بي اشتهايي عصبي چهار نشانه را تجربه مي كنند. آنها نمي توانند وزن طبيعي خود را حفظ كنند يا از حفظ آن امتناع مي كنند، با اينكه خيلي سبك وزن هستند، ترس شديدي از افزايش وزن يا چاق شدن دارند، برداشت تحريف شده اي از وزن يا شكل بدنشان دارند اگر بلوغ جنسي را پشت سر  گذاشته باشند، دچار فقدان قاعدگي مي شوند. افراد مبتلا به پرخوري عصبي، بين خوردن مقدار زيادي غذا در زمان كوتاه و بعد، تعديل كردن كالري هاي اضافي با استفراغ كردن يا انجام دادن اعمال افراطي ديگر، نوسان دارند. آنهايي كه داراي تيپ تخليه كننده هستند، سعي مي كنند آنچه راكه به تازگي خورده اند به زور از بدنشان خارج كنند، درحاليكه كساني كه از تيپ غيرتخليه كننده برخوردارند، با روزه گرفتن يا ورزش كردن افراطي سعي مي كنند آنچه را كه خورانده اند، تعديل كنند. در ارتباط با اين اختلال ها، مشكلات جسماني بسيار وخيمي مي تواند ايجاد شود. از ديدگاه هاي زيستي، روان شناختي، و اجتماعي- فرهنگي، تلاش هايي براي شناختن و درمان كردن اين اختلال ها صورت گرفته اند. تصور مي شود نابهنجاري هاي زيست- شيميايي در سيستم هاي انتقال دهنده عصبي نوراپي نفرين و سروتونين، احتمالاً با مبناي ژنيتيكي، در اختلال هاي خوردن دخالت داشته باشند. طبق ديدگاه روان شناختي، اختلال هاي خوردن در افرادي ايجاد مي شود كه از مقدار زيادي آشوب و عذاب دروني رنج مي رند و به مسائل جسماني دل مشغول مي شوند و اغلب براي كسب آرامش به غذا متوسل مي شوند. طبق نظريه هاي شناختي، افراد مبتلا به اختلال هاي خوردن به علت مقاومت در برابر تغيير، به مرور زمان در الگوي بيمارگونشان گرفتار مي شوند. در محدوده ديدگاه اجتماعي- فرهنگي، اختلال هاي خوردن برحسب نظريه هاي سيستم هاي خانواده، و بصورت گسترده تر، برحسب نگرش هاي جامعه نسبت به خوردن و رژيم گرفتن توجيه شده است. درمان اختلال هاي خوردن به تركيب اين رويكردها نياز دارد. درحاليكه گاهي داروها ،مخصوصاً آنهايي كه بر سروتونين تاثير مي گذارند تجويز مي شوند، اما بديهي است كه روان درماني ضرورت دارد، مخصوصاً آنهايي كه از فنون شناختي- رفتاري وميان فردي استفاده مي كنند. خانواده درماني نيز مخصوصاً اگر درمانجو نوجوان باشد، مي تواند عنصر مهمي در برنامه ي مداخله باشد.

افراد مبتلا به اختلال هاي كنترل تكانه مكرراً به رفتارهايي مي پردازند كه بصورت بالقوه زيان آور هستند، احساس ميكنند نمي توانند جلوي خودشان را بگيرند و اگر جلوي انجام دادن رفتار تكانشي آنها گرفته شود، احساس درماندگي مي كنند. افراد مبتلا به دزدي بيمارگون ميل مستمري به دزدي كردن دارند نه به اين علت كه آرزو دارند چيزهاي دزدي شده را داشته باشند، بلكه به خاطر اينكه هنگام دزدي كردن هيجان زده           مي شوند. متخصصان باليني علاوه بر تجويز دارو، مانند فلوكستين، معمولاً افراد مبتلا به اين اختلال را با      درمان هاي رفتاري، نظير حساسيت سازي ناآشكار درمان مي كنند كه به آنها كمك مي كند ميل دزدي كردن را كنترل كنند.

افراد مبتلا به قماربازي بيمارگون، ميل شديدي به قماربازي دارند كه باعث مي شود به رفتارهاي مخاطره جويي اشتغال ذهني داشته باشند. از ديدگاه زيستي، دنبال كردن مستمر بُرد كلان توسط قمارباز را مي توان بصورت سايقي براي تحريك و احساس هاي لذت بخش درنظر گرفت. به نظر مي رسد ويژگي هاي شخصيت خاصي، مانند تكانشگري و پسيكوپاتي نيز اين افراد را براي ابتلا به اين اختلال آماده مي كند. عوارض اجتماعي- فرهنگي، مانند گسترش قماربازي مجاز، مي توانند گرايش برخي افراد آسيب پذير را به غرق شدن در اين رفتار، افزايش دهند. داروهايي مانند بازدارنده هاي جذب مجدد سروتونين و فنون رفتاري و شناختي- رفتاري در مورد برخي از درمانجويان مفيد واقع مي شوند. بسياري از قماربازان بيمارگون مي توانند از شركت كردن در گروه هاي همتا، مانند قماربازان گمنام نيز بهره مند شوند.

افراد مبتلا به آتش سوزي بيمارگون، ميل شديدي به آماده كردن، برافروختن، و تماشاكردن آتش دارد. به نظر مي رسد كه اين اختلال در مشكلات و رفتار آتش افروزي كودكي ريشه دارد. افراد متبلا به آتش افروزي بيمارگون، در بزرگسالي معمولاً ويژگي هاي كژكار گوناگوني مانند مشكلاتي در سوءمصرف مواد و مشكلات رابطه اي دارند. تعدادي از برنامه هاي درماني روي كودكاني تمركز دارند كه علائم مقدماتي ابتلا به اين اختلال را نشان مي دهند. در مورد بزرگسالان، روشهاي گوناگوني به كار رفته اندكه هدف آنها تمركزكردن روي مشكلات روان شناختي گسترده تر، نظير عزت نفس پائين، افسردگي، مشكلات ارتباطي و ناتواني در كنترل كردن خشم است.

افراد مبتلا به تكانشگري جنسي نمي توانند رفتار جنسي خود را كنترل كنند و احساس مي كنند به فعاليت جنسي مكرر و كوركورانه كشيده مي شوند كه بعداً پشيمان مي شوند. افراد مبتلا به اين اختلال عموماً به يك اختلال همزيست، مانند افسردگي، اختلال فوبيك، يا سوء مصرف مواد هم مبتلا هستند، و برخي به نشانه هاي تجزيه اي دچار هستند. گرچه اين اختلال با آشفتگي زيست- شيميايي ارتباط دارد، اما اغلب متخصصان روي تجربيات اوليه زندگي تمركز مي كنند. معمولاً براي درمان عناصري از رويكردهاي بينش گرا، رفتاري، و سيستم هاي خانواده را تركيب مي كنند.

افراد مبتلا به وسواس موكني ميل مقاومت ناپذيري به كندن موي بدنشان دارند. اين اختلال كه چند ويژگي مشترك با اختلال وسواس فكري- عملي دارد، به تعدادي از همان داروهايي كه براي افراد مبتلا به OCD تجويز مي شوند، جواب مي دهند. به علاوه، نابهنجاري هاي مغزي خاصي در اين اختلال دخالت دارند.      نظريه پردازان رفتاري اين اختلال را حاصل تقويت مرتبط با كاهش تنش بعد از موكندن تصادفي مي دانند. نظريه پردازان اجتماعي- فرهنگي روي ايجاد اين اختلال در بستر روابط آشفته ي والد- فرزند تمركز مي كنند كه موجب آن، كودك آزرده براي كسب توجه، به اين نوع رفتار متوسل مي شود. براي درمان اين اختلال داروهاي مختلفي آزمايش شده اند، اما متخصصان باليني معمولاً توصيه مي كنند درمان، رفتار درماني، مانند وارونه كردن عادت را برنداشته باشد.

افراد مبتلا به اختلال انفجاري متناوب احساس مي كنند نمي توانند در برابر اعمال پرخاشگرانه ي تهاجمي يا ويرانگر مقاومت كنند. نظريه پردازان معتقدند كه تعامل عوامل زيستي و محيطي به اين اختلال منجر مي شود. در رابطه با عامل زيستي، به نظر مي رسد سروتونين در اين اختلال دخالت داشته باشد. در رابطه با عوامل       روان شناختي و اجتماعي- فرهنگي، نظريه پردازان بر ويژگي هاي تقويت كننده ي طغيان هاي هيجاني و تأثير اين گونه رفتارها بر سيستم هاي خانواده و روابط صميمانه تاكيد ميكنند. درمان ميتواند تجويز دارو را برداشته باشد، هرچند كه روشهاي روان درماني هم در اين مداخله گنجانده مي شوند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان 150صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

6- تجربه انسان در مورد اختلال هاي دوراني

با ادامه پيشرفت پژوهشگران در آگاهي از علت هاي اختلال هاي روني، توجه و علاقه بطور فزاينده اي بر تاثير اين اختلال ها روي خانواده و جامعه متمركز شد. پخش گسترده ي اطلاعات، نظير يافته هاي پژوهش، همراه با نگراني بيشتر جامعه براي افراد مبتلا به اختلال هاي رواني باعث شده است كه مردم بيشتر بدانند كه چگونه اختلال هاي رواني بر جنبه هاي گوناگون زندگي تاثير مي گذارند. مشكلات رواني بر چند جنبه از تجربه انسان تاثير مي گذارند. نه تنها فرد مبتلا به اختلال عميقاً دچار مشكل مي شود، بلكه خانواده او پريشان شده و جامعه نيز تحت تاثير قرار مي گيرد.

تأثير اختلال هاي رواني بر فرد: داغ و پريشاني

يكي از واكنش هاي شما به ديدن افرادي مانند ربكا هاسبروك ممكن است اين باشد كه آنها را بسيار متفاوت با خودتان درنظر بگيريد. شايد حتي تا اندازه اي از ديدن آنها احساس انزجار كنيد، خيلي از آدمها در جامعه ي ما به همين صورت تحقيرآميز به واكنش نشان مي دهند و تاثير قدرتمند پاسخ تبعيض آميزشان را كاملاً درك    نمي كنند. اين واكنش ها شايع اند و شالوده ي تبعيض و داغي هستند كه بسياري از افراد مبتلا به اختلال رواني وخيم آن را تجربه مي كنند. داغ [1] برچسبي است كه باعث مي شود برخي افراد، متفاوت، معيوب و جدا از روند كلي اعضاي جامعه پنداشته شوند. آثار جامعه شناس مشهور اروينگ كافمن [2] در دهه ي 1960، توجه عموم را به پديده ي داغ جلب كرد و چند دهه بعد، داغ همچنان موضوع اصلي در نشريات و بحث هايي است كه به حقوق و درمان افرادي كه دچار پريشاني هستند، مربوط مي شود.

افراد مبتلا به اختلال هاي رواني جدي، مخصوصاً آنهايي كه بستري شده اند، معمولاً دچار عوارض هيجاني و اجتماعي عميق و بادوام مي شوند. اين «جان به دربرده ها» معمولاً مي گويند كه احساس مي كنند ديگران آنها را طرد كرده اند. گاهي آنها كمتر به فكر خودشان هستند، فرصت هاي رشد و نمو را غنيمت نمي شمارند، و افسانه هاي جامعي را در مورد بيماران رواني و انتظاراتي كه از آنها دارند، باور مي كنند (جدول 3-1 را ببينيد).

 

جدول 3-1 افسانه هاي بيماري رواني

اظهارات زير را بخوانيد و ببينيد با چند تا از آنها موافقيد. هريك از اين افسانه ها در فصل هاي مربوطه اين كتاب پخش شده اند:

1. افراد خلاق معمولاً پريشاني رواني دارند.

2. افراد روان پريش خطرناك هستند.

3. آزمون هاي لكه ي جوهر شخصيت، قلابي هستند.

4. نظريه ي فرويد كلاً درباره ي ميل جنسي بود.

5. رفتارگرايان به افكار يا احساسات علاقه اي ندارند.

6. مجرمان «بد» بدنيا آمده اند.

7. افرادي كه از يك تجربه ي آسيب زا جان به در مي برند صرفاً «آسانترين راه را انتخاب مي كنند.»

8. آسم توسط مشكلات هيجاني ايجاد مي شود.

9. اغلب كسانيكه از كودكان سوء استفاده ي جنسي مي كنند مردان همجنس گرا هستند.

10. افراد خودكشي گرا، ديگران از نيت خودشان آگاه نمي كنند.

11. افراد مبتلا به اسكيزوفرني، شخصيت هاي چندگانه اي دارند.

12. كودكان در اثر خوردن مقدار زيادي قند، بيش فعال مي شوند.

13. اغلب افراد مسن «خرفت» هستند.

14. تشخيص دادن معتاد به مواد مخدر كار آساني است.

15. افراد مبتلا به اختلال هاي خوردن به غذا علاقه ندارند.

 

متأسفانه رسانه هاي گروهي اغلب اين افسانه ها را با تصوير كليشه اي از افراد مبتلا به بيماري رواني، تداوم      مي بخشند (سالتر و بيرن، 2000). براي مثال، وقتي گزارش مي شود كه يك بيمار اسكيزوفرنيك به غريبه اي حمله كرده است، عموم مردم باور مي كنند كه اغلب افراد مبتلا به اسكيزوفرني مستعد اين گونه رفتارهاي خشونت بار هستند. درنتيجه، تعجب آور نيست كه درصد بالايي از افراد در ايالات متحده، از افراد مبتلا به بيماري رواني مي ترسند و دوست ندارند در كنار آنها باشند. افراد مبتلا به اختلال هاي رواني، مخصوصاً   اختلال هاي وخيمي چون اسكيزوفرني، اغلب متوجه مي شوند كه ديگران در برابر زندگي كردن با آنها، معاشرت كردن با آنها، اجاره دادن مسكن به آنها، يا دادن كار به آنها مقاومت مي كنند (كوريگان و پن، 1999، پن و مارتين، 1998).

با اينكه تلاش هاي زيادي براي انساني كردن وضعيت بيمارستان هاي رواني صورت گرفته است اما براي اغلب افراد، فرايند بستري شدن عميقاً ناراحت كننده و احتمالاً آسيب رسان است. تعدادي از تشريفات بيمارستاني انسانيت زدا و كمك كننده به داغ انگاشته مي شوند. براي مثال، بيماراني كه از كنترل خارج هستند، تحت قيد و بند جسماني قرار داده مي شوند. برخي ديگر را مجبور مي كنند كه از اموال شخصي خود دست بكشند يا تماس آنها را با عزيزانشان، حتي با تلفن، محدود مي كنند. از انها توقع دارند در فعاليت هاي گروهي، مانند كاردرماني يا تفريح درماني شركت كنند و مسائل شخصي خود را در گروه درماني مطرح سازند. حتي تشريفات باليني كه بيماران را ملزم مي دارند براي قرار ملاقات ها منتظر بمانند، انسانيت زدا هستند وباعث مي شود آنها احساس كنند از پرسنل بيمارستان كم اهميت ترند. فقدان زندگي خصوصي، دسترسي ناكافي به اطلاعات مربوط به تشخيص و درمان، گفتار تحقيرآميز آقامنشانه يا بچگانه، زبان عاميانه تحقيرآميز، و صحبت كردن به زبان تخصصي پزشكي، روال ناخوشايندي هستند كه افراد را بدنام مي كنند و بالاخره اجبار در پذيرفتن يك برچسب رواني مي تواند به صورت لكه دارشدن تجربه شود. كاري مي كنند كه فرد احساس كند انگار حق ندارد بعد از اينكه تشخيص داده شده است با آن مخالف يا درباره ي آن بحث كند. «كل سيستم طوري ترتيب يافته است كه … داغي ايجاد و حفظ شود.» (ريدي، 1994، ص5).

اغلب افراد در ظاهر مي گويند كه افراد مبتلا به اختلال هاي رواني را درك و تحمل مي كند. اما معمولاً در زبان، شوخي ها و پندارهاي كليشه اي آنها، انتساب هاي مفني به طور ظريفي انعكاس مي يابند. يك ساعت تلويزيون را نگاه كنيد يا به مكالمات روزمره ي افراد دور و برتان گوش دهيد تا با برخي اظهارات درباره ي بيماري رواني مواجه شويد. در زبان ما اصطلاحات مربوط به بيماري رواني فراوان است.

اصطلاحاتي نظير «خُل» ، «ديوانه»، «منيك»، «مشنگ»، «سايكو»، «اسكيزو«، يا «عقب مانده» بسيار رايج اند. شوخي هاي عاميانه پر از جوك هايي درباره ي «آدم هاي ديوانه» هستند. پاسخ گروهي نوجوان را تجسم كنيد كه از كنار ربكار رد مي شوند؛ شايد آنها درباره ي وضعيت ظاهر و رفتار او اظهارات توهين آميزي بر زبان آورند. فكر مي كنيد اين وضعيت به ربكا كه درك خود بي ثباتي دارد، چه ضرري برساند؟

باتوجه به تاثير هولناكي كه اختلال رواني بر فرد دارد، چرا بعضي افراد تا اين حد بي رحم هستند كه درباره ي حالت پريشان او جوك مي سازند؟ يك دليل مي تواند اين باشد كه افراد معمولاً موضوعاتي را مسخره مي كنند كه آنها را مضطرب مي سازد. اختلال رواني بايد بسيار ترسناك باشد كه مردم را وادار مي دارد تا حد امكان از آن فاصله بگيرند و شايد از اينكه در آينده كنترل خود را بر رفتار و افكارشان از دست بدهند، مي ترسند. درنتيجه رفتار عجيب و غريب ديگران را مسخره مي كنند.

نگرش شما دراين باره چيست؟ اين سناريو را تجسم كنيد. وقتي كه به منزل برمي گرديد، پيامي فوري منتظر شماست. پيامي از طرف مادر جرمي، بهترين دوست شما در دبيرستان است. به مادر جرمي تلفن مي زنيد و او از شما مي خواهد هرچه زودتر خود را به بيمارستان رواني برسانيد و او را ببينيد. جرمي به تازگي در بيمارستان رواني بستري شده است و مي گويد بايد شما را ببيند، زيرا فقط شما مي توانيد وضعيت او را درك كنيد. از اين خبر گيج و ناراحت مي شويد . اصلاً نمي دانستيد كه او مشكلات رواني دارد. به او چه خواهيد گفت؟           مي توانيد از او بپرسيد چه اشكالي پيش آمده؟ مي توانيد از او بپرسيدچه احساسي مي كند؟ آيا جرئت مي كنيد از دكتر او جويا شويد كه درباره احتمال بهترشدن او چه نظري دارد؟ ديدن او در بيمارستان رواني چه احساسي را در شما ايجاد مي كند؟ آيا فكر ميكنيد مي توانيد با كسي كه مدتي را در چنين بيمارستاني گذرانده است، دوست باشيد؟

اكنون همين سناريو را تجسم كنيد، اما به جاي آن، پيامي دريافت مي كنيد كه جرمي براي درمان بيماري كليه، بستري شده است. وقتي تجسم مي كنيد كه براي ملاقات او به بيمارستان مي رويد، احتمالاً درباره ي اينكه چگونه به او پاسخ خواهيد داد، دوباره فكر نمي كنيد. البته از او خواهيد پرسيد چه حالي دارد، دقيقاً چه اشكالي در او ايجاد شده است، و چه وقت دوباره سلامتي خود را بازخواهد يافت. با اينكه ممكن است بيمارستان ها را خيلي دوست نداشته باشيد، اما حداقل مي دانيد كه بيماران بيمارستاني چه وضعيتي دارند .تصور كردن جرمي به عنوان يك بيمار در اين نوع بيمارستان، عجيب به نظر نمي رسد. درك كردن و پذيرفتن بيماري جسمي دوست تان خيلي راحت تر از اختلال رواني اوست، و احتمالاً اصلاً به اين موضوع فكر نخواهيد كرد كه بعد از مرخص شدن او مي توانيد با هم دوست باشيد يا نه.

قطع نظر از ناراحتي اي كه داغ ايجاد مي كند، فرد عذابي را تحمل مي كند كه به خود اختلال رواني مربوط است. به وضعيت اسفناك ربكا فكر كنيد. ضربه از دست دادن خانواده، نه تنها او را از پاي درآورده بود، بلكه او هويت و همينطور احساس رضايت خود را از دست داده بود. زمانيكه او در صدد كمك برآمد ديگر حتي از پس مانده خود قبلي اش برخوردار نبود. تصور كنيد اگر ناگهان ظرف چند هفته همه چيز خود را از دست بدهيد، خانواده و هويت خود را، چه احساسي به شما دست مي دهد. براي كسانيكه دچار اختلال رواني حاد    مي شوند، به هر علتي كه باشد نشانه هاي بيماري به خودي خود دردناك و احتمالاً وحشتناك هستند. احساس فقدان كنترل بر افكار و رفتارها، عذاب فرد را افزايش ميدهد.

البته همه موارد اختلال رواني به اندازه ي مورد ربكا وخيم نيستند، و لزوماً از رويداد مشخصي به وجود         نمي آيند. شرح حال ها اطلاعاتي را درباره ي احساس ها وتجربيات افراد مبتلا به اين اختلال ها در اختيار شما مي گذارند و شايد برخي از اين افراد را شبيه خودتان يا افراديكه مي شناسيد بدانيد. وقتيكه اين اختلال ها را     مي خوانيد، خودتان را به جاي افرادي بگذاريد كه به اين اختلال ها دچار هستند. تجسم كنيد آنها چه احساسي دارند و دوست دارند چگونه با آنها برخورد شود.

[1] . stigma

[2] . Erving Coffman

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان 150صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

اختلال هاي مرتبط با رشد

اختلال هاي رشد فراگير با چندين اختلال در زمينه هاي متعدد رشد (مانند تعامل اجتماعي، يا مهارت هاي ارتباطي) يا وجود رفتار، تمايلات و فعاليت هاي عجيب و غريب مشخص مي شوند. شايع ترين اين اختلال ها، اختلال اوتيستيك است كه با اختلال شديد در توانايي ارتباط برقرار كردن با ديگران مشخص مي شود. شواهدي كه به الگوهاي وراثت خانوادگي اشاره دارند، به علاوه تحقيقات مربوط به اندازه و ساختار مغز، از نظريه اي كه اعلام مي دارد اختلال هاي اوتيستيك علت زيستي دارد، حمايت ميكنند. گرچه نظريه هاي روان شناختي نمي توانند علت هاي اختلال اوتيستيك را توجيه كنند اما اين رويكردها در رابطه با مداخله ها، مخصوصاً آنهايي كه ابزارهاي لازم را براي تغييردادن رفتارهاي ناسازگارانه ي افراد اوتيستيك در اختيار والدين و معلمان قرار مي دهند، با ارزش هستند.

مجموعه ي ديگري از اختلال هاي مرتبط با رشد، از اختلال هايي تشكيل مي شوند كه با مشكلاتي در يادگيري، ارتباط، يا مهارت هاي حركتي مشخص مي شوند. اختلال يادگيري عبارت است از تأخير يا نارسايي در مهارت تحصيلي كه زماني آشكار مي شود كه پيشرفت فرد در آزمون هاي استاندارد بطور قابل ملاحظه اي پائين تر از حدي است كه ساير افراد قابل مقايسه از لحاظ سني، تحصيلي و سطح هوش انتظار مي روند.     اختلال هاي ارتباطي با اختلال در بيان يا درك زبان مشخص مي شوند. نوع اصلي اختلال مهارت هاي حركتي، اختلال هماهنگي حركتي است كه با اختلال بارز در رشد هماهنگي حركتي مشخص مي شود. اغلب         اختلال هاي مرتبط با اين طبقات، مبناي عصب شناختي دارند كه علت هاي آنها متفاوت است؛ مثلاً واردشدن آسيب هنگام رشد جنيني يا تولد يا آسيب جسماني و اختلال جسماني مي توانند آنها را ايجاد كنند.

اختلال كاستي توجه/ بيش فعالي (ADHD) عبارتست از بي توجهي و بيش فعالي- تكانشگري. بي توجهي با رفتارهايي چون بي دقتي، فراموشكاري در فعاليت هاي روزمره، و ساير مشكلات توجه مشخص     مي شود. عنصر بيش فعالي تكانشگري به خرده تيپ هاي بيش فعالي و تكانشگري تقسيم مي شود. بيش فعالي با ناآرامي- بي قراري، دويدن هاي نامناسب، اشكال در بازي كردن آرام، و پرحرفي مشخص مي شود. تكانشگري در افرادي مشاهده مي شود كه پاسخ ها را مي پرانند، نمي توانند منتظر نوبتشان بمانند، و براي ديگران توليد مزاحمت مي كنند. اختلال هاي ديگري كه رفتار ايذايي كودكان را در بردارند، اختلال سلوك و اختلال لجبازي و نافرماني را شامل مي شوند. كودكان و نوجوانان مبتلا به اختلال سلوك مكرراً و بطور مداوم، حقوق ديگران را نقض مي كنند، درحاليكه افراد مبتلا به اختلال لجبازي و نافرماني، الگوي رفتار منفي گرايي، خصمانه و نافرماني نشان مي دهند كه مشكلاتي در خانواده و مدرسه به بار مي آورد. درباره ي علت ها و مداخله هاي ADHD پژوهش زيادي شده است بطوريكه پژوهشگران به نابهنجاري عصب شناختي مرتبط با عوامل ژنتيكي توجه خاصي مبذول داشته اند. نابهنجاري عصب شناختي احتمالاً به اختلال در بازداري رفتاري و كنترل شخصي منجر مي شود. به مرور زمان، كودك متحمل شكست و آشفتگي هاي خانوادگي مي شود كه مشكلات شخصي را تشديد مي كنند. درمان كودكان مبتلا به ADHD معمولاً داروها را شامل مي شودكه رايج ترين آنها متيل فنيديت است. فنون روان شناختي، مخصوصاً آنهايي كه براساس اصول رفتاري قرار دارند، جنبه هاي مهمي از مداخلات محسوب مي شوند كه هدف آنها اين است كه به افراد مبتلا به ADHD كمك شود بر رفتار و توجه خود كنترل كسب كنند.

پژوهشگران و متخصصان باليني به چند اختلال ديگر توجه زيادي كرده اند. اختلال اضطراب جدايي عبارت است از تجربه اضطراب شديد و نامناسب درباره ي جدايي از خانه يا مراقبان. از جمله اختلال هاي خوردن كودكي، اختلال هايي مانند هرزه خواري، اختلال تغذيه نوباوگي و يا اوايل كودكي و اختلال نشخوار هستند. اختلال هاي تيك، مانند اختلال تورت (توره)، حركات بدني يا بيان هاي كلامي را شامل مي شوند. اختلال اهي دفع، مانند بي اختياري دفع و بي اختياري ادرار، با ناتواني در نگهداشتن خود در مرحله سني مناسب، مشخص مي شوند. اختلال دلبستگي واكنشي نوعي آشفتگي شديد در توانايي برقرار كردن ارتباط با ديگران است. افراد مبتلا به اختلال هاي حركت كليشه اي، به حركات بدني مكرر و ظاهراً تحريك شده مي پردازند. كسانيكه به لالي گزينشي مبتلا هستند، از صحبت كردن در برخي موقعيت ها، مثلاً در مدرسه خودداري مي كنند.

اختلال هاي مرتبط با پيري و شناختي

اختلال هاي شناختي (كه قبلاً دليريوم، زوال عقل يادزدودگي و ساير اختلال هاي شناختي ناميده             مي شدند)، آنهايي هستند كه ويژگي اصلي شان اختلال شناختي ناشي از علت هايي مانند ضربه ي مغزي، بيماري، يا قرار گرفتن در معرض مواد مسموم كننده مي باشند.

دليريوم حالتي موقتي است كه طي آن، افراد دچار تيرگي هشياري مي شوند و نمي دانند چه اتفاقي افتاده است و نمي توانند تمركز يا توجه كنند. آنها به تغييرات شناختي اي دچار مي شوند كه د رآنها حافظه شان در هم برهم است و گم گشته هستند، و امكان دارد نشانه هاي ديگري هم مانند گفتار بي سروته، هذيانها، توهمات و آشفتگي هيجاني داشته باشند. دليريوم، كه تغيير در سوخت و ساز مغز آنرا ايجاد ميكند، مي تواند از عوامل گوناگوني بوجود آيد كه مسموميت ناشي از مواد يا ترك ،ضربه به سر، تب شديد، كمبود ويتامين از جمله ي آنها هستند. شروع آن معمولاً سريع و دوره ي آن كوتاه است.

اختلال هاي يادزدايشي بيماري هايي هستند كه به موجب آنها، افراد نمي توانند اطلاعات قبلاً آموخته شده را به ياد آورند يا خاطرات جديد را ثبت كنند. اين اختلال ها ناشي از مصرف مواد يا بيماري هاي جسماني مانند آسيب مغزي، كمبود اكسيژن، و تبخال ساده است.

زوال عقل، نوعي اختلال شناختي است كه نقايص فراگير و پيش رونده در حافظه ي فرد و يادگيري اطلاعات تازه، توانايي ارتباط برقرار كردن، قضاوت و هماهنگي حركتي را دربر مي گيرد. افراد مبتلا به اين اختلال علاوه بر اينكه دچار تغييرات شناختي مي شوند، تغييراتي در شخصيت و حالت هيجاني را نيز تجربه مي كنند. زوال عقل از آسيب مغزي پراكنده و پيش رونده ناشي مي شودكه با بيماري جسماني، مانند بيماري هاي عروقي، ايدز، ضربه به سر، مواد روان گردان، اختلال هاي عصبي گوناگون ارتباط دارد. معروف ترين نوع زوال عقل، بيماري آلزايمر است، اختلالي كه با پلاسيدگي شديد مغز و تغييرات ميكروسكوپي در مغز همراه است. بيماري آلزايمر طبق اين خرده تيپ ها مشخص مي شود: همراه با دليريوم، همراه با هذيان ها، همراه با خُلق افسرده، ساده. تشخيص بيماري آلزايمر به چند دليل دشوار است. برخي بيماري ها، مانند زوال عقل عروقي، نشانه هايي مشابه با نشانه هاي آلزايمر دارند. اختلال هاي ديگر، مانند افسردگي، مي توانند به نشانه هايي منجر شوند كه به نشانه هاي مراحل مقدماتي بيماري آلزايمر شباهت دارند. همه نظريه هاي مربوط به علت بيماري آلزايمر روي نابهنجاري هاي زيستي تمركز مي كنند كه سيستم عصبي را دربر مي گيرند – مخصوصاً دو نوع تغييرات مغزي. نوع اول تشكيل گره خوردگي هاي رشته هاي عصبي است كه به موج آن، رشته هاي نازك به هم پيچيده اي از پروتئين كه تراكم زيادي دارند، جايگزين مواد سلولي داخل اجسام سلولي نورون ها مي شوند. تغيير دوم عبارت است از ايجاد رسوبات آميلويد، كه دسته هايي از نورون هاي مرده يا درحال مردن هستند كه با تكه هاي مولكول هاي پروتئين مخلوط شده اند. پژوهشگران علاوه بر توجيهات زيستي، روي عوامل محيطي دخيل در بيماري آلزايمر، و نقش برخي رفتارها در پيشگيري از ايجاد اين بيماري نيز تاكيد كرده اند. گرچه اين بيماري درماني ندارد، اما پژوهشگران سعي دارند داروهايي مانند عناصر آنتي كلونيستراز را پيدا كنند كه نشانه هاي آن تسكين دهد. در عين حال، متخصصان روي اصلاح كردن فنون رفتاري براي كنترل كردن نشانه ها تمركز    كرده اند و به راهبردهايي براي كاهش دادن فشار بر مراقبان توجه خاصي مبذول داشته اند.

اختلالهاي مرتبط با مواد

ماده؛ تركيبي شيميايي است كه وقتي كشيده، تزريق، نوشيده، استنشاق شود يا بصورت قرص بلعيده شود خُلق يارفتار فرد را تغيير مي دهد. مسموميت با مواد، تجربه ناسازگارانه ي تغييرات رواني يا رفتاري است كه ناشي از تراكم مواد در بدن شخص مي باشد. زمانيكه مصرف برخي مواد قطع مي شود، افراد دچار نشانه هاي ترك مواد مي شوند كه يك رشته آشفتگي هاي جسماني و رواني را در بردارند. افراد براي خنثي كردن نشانه هاي ترك، مواد بيشتري را مصرف مي كنند كه اين باعث مي شود مواد در آنها تحمل ايجاد كند. سوء مصرف مواد، الگوي ناسازگارانه ي مصرف مواداست كه به اختلال يا پريشاني زيادي منجر مي شود.

تقريباً ازهر هفت آمريكايي يك نفر سابقه ي سوءمصرف الكل يا وابستگي به آن دارد. تاثيرات كوتاه مدت مصرف الكل براي خيلي از افراد جالب است، زيرا اين ماده ويژگي هاي تسكيني دارد، اما عوارض جانبي آن مانند خماري، ناراحت كننده هستند. عوارض بلندمدت مصرف سنگين الكل نگران كننده است و به تعدادي از اندام هاي بدن آسيب مي رساند و احتمالاً مشكلات جسماني و زوال عقل به بار مي آورد. پژوهشگران در     حوزه ي وابستگي به الكل از جمله اولين كساني بودند كه براي توجيه كردن ابتلا به اختلال روان شناختي، مدل زيستي- رواني- اجتماعي رامطرح كردند.

پژوهشگران در رابطه با عوامل زيستي، باتوجه به اين واقعيت كه وابستگي به الكل در خانواده ها جريان دارد، بر نقش وراثت تاكيد كرده اند. اين حيطه ي پژوهشي روي شاخص ها و نقشه برداري ژنتيكي تمركز كرده است. نظريه هاي روان شناختي روي مفاهيمي تمركز كرده اند كه از نظريه ي رفتاري و ديدگاه هاي شناختي- رفتاري و يادگيري اجتماعي بدست آمده اند. پژوهشگران و نظريه پردازاني كه در ديدگاه اجتماعي- فرهنگي كار      مي كنند، عوامل استرس زاي درون خانواده، جامعه، و فرهنگ را به عنوان عواملي درنظر مي گيرند كه فرد را بسمت وابستگي به الكل مي كشانند.

براي درمان مشكلات الكل مي توان از هريك از اين ديدگاه ها به درجات مختلف استفاده كرد. از ديدگاه زيستي، مي توان از داروهايي براي كنترل كردن نشانه هاي ترك، كنترل كردن نشانه هاي مرتبط با اختلال هاي همزيست، يا ايجاد تهوع بعداز مصرف الكل استفاده كرد. از مداخله هاي روان شناختي گوناگون استفاده        مي شود كه برخي از آنها براساس فنون رفتاري و شناختي- رفتاري قرار دارند. الكلي هاي گمنام برنامه بهبودي 12 مرحله اي مبتني بر اين اصل است كه الكلسيم بيماري است.

داروهاي محرك بر سيستم عصبي تأثير فعال ساز دارند. آمفتامين ها در مقادير متوسط موجب سرخوشي، افزايش اعتماد به نفس، پرحرفي، و انرژي مي شوند. در مقادير مصرف زياد، مصرف كننده واكنش هاي شديدتري دارد و به مرور زمان معتاد و به نشانه هاي روان پريشي مبتلا مي شود. مصرف كنندگان كوكايين براي مدت كوتاهي تاثيرات تحريك كننده، اما كاملاً شديد را تجربه مي كنند. كوكايين در مقادير مصرف متوسط، به سرخوشي، برانگيختگي جنسي، نيرومندي، انرژي و پرحرفي منجر مي شود. درمقادير مصرف زيادتر، امكان دارد نشانه هاي روان پريشي ايجاد شوند. مصرف كوكايين، علاوه بر نشانه هاي رون شناختي آزارنده، مشكلات جسماني به بار مي آورد. مصرف زياد كافئين گرچه معمولاً سوءمصرف مواد محسوب نمي شود، اما مي تواند مشكلات رواني و جسماني متعددي ايجاد كند. حشيش يا ماري جوانا ادراك و احساس هاي بدني دگرگون ايجاد مي كند و واكنش هاي رفتاري و رواني ناسازگارانه به وجود مي آورند. داروهاي توهم زا تجربيات ادراكي نابهنجار به شكل خطاهاي حسي و توهمات بوجود مي آورند. مواد افيوني، مواردي را كه به طور طبيعي يافت مي شوند (مانند مورفين و ترياك)، مواد نيمه مصنوعي (مانند هروئين) و مواد مصنوعي (مانند متادون)، شامل مي شوند. مصرف كنندگان مواد افيوني نوعي شتاب راتجربه مي كنند كه دامنه اي از واكنش هاي رواني به علاوه احساس هاي بدني شديد را شامل مي شودكه برخي از آنها بيانگر نشانه هاي مهلك، مخصوصاً در     دوره هاي ترك هستند. داروهاي مسكن، خواب آور، و ضد اضطراب، موادي هستند كه موجب آرميدگي، خواب، آرامش، كاهش آگاهي مي شوند.

در محدوده ديدگاه زيستي- رواني- اجتماعي برنامه هاي درمان دگرگوني براي افراد مبتلا به اختلال هاي مرتبط با مواد بوجود آمده اند. درمان زيستي تجزيه موادي را در بردارد كه جلوي اشتياق را مي گيرند. درمان رفتاري فنوني مانند مديريت وابستگي را شامل مي شود درحاليكه فنون شناختي- رفتاري براي تغيير دادن افكار، انتظارات، و رفتارهاي مرتبط با مصرف داروي درمانجو، مورد استفاده قرار مي گيرند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان 150صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

اختلال هاي شخصيت

اختلال شخصيت عبارت است از الگوي بادوام و ناسازگارانه ي تجربه ي دروني و رفتار، كه برمي گردد به زمان نوجواني ياجواني، كه حداقل در دو زمينه ي زير آشكار مي شود: شناخت، هيجان پذيري، عملكرد ميان فردي، كنترل تكانه. اين الگو انعطاف ناپذير در موقعيت هاي شخصي و اجتماعي گوناگون آشكار ميشود و پريشاني يا اختلال به بار مي آورد. از آنجاييكه اختلال هاي شخصيت كل ساختار موجوديت فرد را در برمي گيرند، متخصصان باليني معمولاً آنها را چالش انگيزترين اختلال هاي رواني براي درمان مي دانند. اختلال هاي شخصيت مشكلات درون درماني و ميان فردي عمده اي ايجاد ميكنند و به اختلال طولاني مدت منجر مي شوند. تشخيص اختلال هاي شخصيت دشوار است، زيرا تعدادي از آنها ويژگي هاي مشتركي دارند كه همين مايه ي نگراني از پايايي و اعتبار اين تشخيص هاست. DSM-IV-TR از تشخيص هاي مجزايي استفاده مي كند كه براساس ويژگي هاي مشترك، به سه گروه دسته بندي مي شوند. گروه الف از اختلال هاي شخصيت پارانويد، اسكيزويد، و اسكيزوتايپي تشكيل مي شود، كه در ويژگي هاي رفتار عجيب و غريب نا مأنوس سهيم اند. گروه با اختلال هاي شخصيت ضداجتماعي، مرزي، نمايشي، و خودشيفته را شامل مي شود. افراد مبتلا به اين     اختلال ها بيش از حد نمايشي، هيجاني، دمدمي، ياغيرقابل پيش بيني هستند. در گروه ج اختلال هاي شخصيت اجتنابي، وابسته، وسواسي قرار دارند. اينها باهم دسته بندي شده اند، زيرا كه رفتارهاي مضطرب و بيمناك را در بردارند.

افراد مبتلا به اختلال شخصيت ضداجتماعي براي معيارهاي اخلاقي يا قانوني ارزشي قائل نيستند. اين اختلال از مفهوم سايكوپاتي كلكلي سرچشمه گرفته است. سايكوپاتي نوعي تيپ شخصيت است كه با چند ويژگي، مانند فقدان ندامت، خودمحوري شديد، فقدان بيانگري هيجاني، تكانشگري، و دروغگو بودن مشخص مي شود. ملاك هاي تشخيصي DSM-IV-TR جنبه هاي رفتاري را اضافه مي كند كه رفتارهاي بي شرمانه و فريبكارانه را شامل مي شود. نظريه هاي زيستي روي نابهنجاري هاي مغز، مانند نقايصي در قطعه هاي پيش پيشاني قشر مخ تأكيد مي كنند. از اين عقيده كه ساخت ژنتيكي در اين اختلال نقش مهمي دارد، حمايت زيادي شده است. نظريه هاي روان شناختي بر اين عقيده تاكيد دارند كه اين افراد نمي توانند ترس يا اضطراب را احساس كنند يا هرگونه اطلاعاتي راكه به اهداف فوري آنها مربوط نيستند، پردازش كنند. ديدگاه هاي اجتماعي- فرهنگي روي خانواده، محيط اوليه، تجربيات اجتماعي شدن تأكيد مي كنند. كارشناسان، مواجهه دادن، مخصوصاً در گروه درماني را به عنوان درمان توصيه مي كنند.

اختلال شخصيت مرزي با الگوي فراگير كنترل تكانه ي ضعيف، خودانگاره ي بي ثبات، و خُلق و روابط ناپايدار مشخص مي شود. نظريه ي زيستي جالبي بر تفاوت هاي مغز، مخصوصاً روي گذرگاه نورآدرنرژيك بيش از حد حساس تاكيد مي كند، كه امكان دارد درنتيجه ي آسيب اوليه ايجاد شده باشد. نظريه هاي          روان شناختي، آسيب و سوء استفاده شدن در كودكي را عوامل زمينه ساز مي دانند. ديدگاه اجتماعي- فرهنگي بر اين احتمال تاكيد مي كنند كه خيلي از افراد بعلت كاهش بهم پيوستگي در جامعه معاصر به اين اختلال مبتلا مي شوند. متخصصان باليني براي درمان اين اختلال، سعي مي كنند بين حمايت و مواجهه دادن تعادل برقرار كنند. رفتاردرماني ديالكتيكي لينهان، مولفه هاي پذيرش و مواجهه را دربردارد. برخي از متخصصان باليني، همراه درمان روان شناختي، دارو را توصيه مي كنند.

علاوه بر اختلال هاي شخصيت ضداجتماعي و مرزي كه توجه زيادي را از نظر پژوهش و نوشته هاي باليني به خود جلب كرده اند، هشت اختلال شخصيت ديگر هم وجود دارد. تشخيص اختلال شخصيت نمايشي براي افراد مقرر مي شود كه هيجان پذيري و توجه خواهي افراطي نشان ميدهند، درحاليكه تشخيص اختلال شخصيت خودشيفته براي افرادي مقرر مي شود كه الگوي فراگير خودبزرگ بيني، نياز به تحسين، و فقدان همدلي نشان مي دهند. اختلال شخصيت پارانوئيد با سوءظن شديد به ديگران مشخص مي شود. افراد مبتلا به اختلال شخصيت اسكيزويد، الگوي كناره گيري از روابط و دامنه ي محدود ابراز هيجان در برخوردشان با ديگران نشان مي دهند. آنهايي كه به اختلال شخصيت اسكيزوتايپي مبتلا هستند، الگوي نارسايي هاي اجتماعي و ميان فردي نشان مي دهندكه با ناراحتي شديد از روابط نزديك و كاهش توانايي در برقراري روابط نزديك مشخص مي شود؛ آنها به تحريف هاي ادراكي و رفتاري عجيب و غريب نيز دچار هستند. اختلال شخصيت اجتنابي با الگوي بازداري اجتماعي، احساس هاي بي كفايتي، حساسيت مفرط نسبت به ارزيابي منفي مشخص مي شود. افراد مبتلا به اختلال شخصيت وابسته نياز شديد به مراقبت شدن دارند، كه به رفتار سلطه پذير و وابسته و ترس از جدايي مجر مي شود. تشخيص اختلال شخصيت وسواسي با اشتغال به زياده به نظم و ترتيب، كمال گرايي و كنترل ذهني و ميان فردي به قيمت انعطاف پذيري، گشاده رويي و كارآمدي مشخص مي شود. باتوجه به اينكه درباره ي علت هاي اختلال هاي شخصيت ترديد وجود دارد، متخصصان باليني تلاش هاي خود را به جاي اينكه بر ايجاد تغيير كلي متمركز كنند، مي كوشند تجربيات زندگي فعلي درمانجو را بهبود بخشند؛ درنتيجه، اغلب درمانگران براي اينكه بتوانند به نيازها و مشكلات خاص هردرمانجو پاسخ دهند، درمانها را بصورت فردي اجرا مي كنند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان 150صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

اختلال های خُلقی

اختلال خُلقی عبارت است از آشفتگی در حالت هیجانی یا خُلق فرد. افراد این آشفتگی را بصورت افسردگی شدید، شعف بیش از حد، یا آمیزه ای از این حالت های هیجانی تجربه می کنند. دوره، مدت زمان محدودی است که طی آن نشانه های شدید اختلال وجود دارند. اختلال افسردگی اساسی، دوره های نشانه های افسردگی حاد، مانند احساس دلتنگی شدید، ازدست دادن علاقه به جنبه هایی از زندگی که قبلاً لذتبخش بودند،        نشانه های جسمانی و اختلال هایی در رفتار خوردن و خوابیدن را شامل می شود. افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی نشانه های شناختی، مانند نظر منفی در مورد خود، احساس گناه، ناتوانی در تمرکزکردن، بی تصمیمی نیز دارند. دوره های افسردگی را می توان به صورت مالیخولیایی یا فصلی هم مشخص کرد. اختلال افسرده خویی با نوعی افسردگی مشخص می شود که به اندازه ی اختلال افسردگی اساسی، عمیق یا شدید نیست، ولی دوره طولانی مدتی دارد. افراد مبتلا به اختلال افسرده خویی دست کم دو سال نشانه های افسردگی، مانند انرژی کم، عزت نفس پائین، تمرکز ضعیف، مشکل تصمیم گیری، احساس ناامیدی، اختلال در خواب و اشتها دارند.

اختلال دوقطبی و اختلال ادواری خویی نوسان هایی را در خُلق شامل می شوند. اختلال دوقطبی تجربه شدید و بسیار اخلالگر شعف یا سرخوشی شدید به نام دوره مینک را در بردارد که با تفکر، رفتار، و تهییج پذیری بسیار شدید مشخص می شود که اختلال زیادی به بار می آورند. دوره مخلوط شامل نشانه های مینک و دوره افسردگی اساسی است که به سرعت جابجا می شوند. اختلال ادواری خویی، نوسان بین ملالت و حالت های ملایمتری به نام دوره های هیپومنیک را شامل می شود. در اختلال دوقطبی نوع I فرد یک یا چند دوره منیک را تجربه می کند که احتمالاً اما نه لزوماً، به یک یا چند دوره افسردگی اساسی مبتلا شده است. در اختلال دوقطبی نوع II فرد یک یا چند دوره ی افسردگی و حداقل یک دوره ی هیپومنیک دارد.

اختلال های خُلقی برحسب رویکردهای زیستی، روان شناختی، اجتماعی- فرهنگی توجیه شدها ند. قاطع ترین شواهدی که از مدل زیستی اختلال های خُلقی حمایت می کنند به نقش وراثت مربوط می شود و به این واقعیت اشاره دارد که این اختلال ها در خانواده ها جریان دارند. نظریه های زیستی روی عملکرد انتقال دهنده ی عصبی و هورمون ها تاکید می کنندد. نظریه های روان شناختی از رویکردهای روان کاوی قدیمی فراتر رفته و روی جنبه های رفتاری، شناختی، میان فردی اختلال  خُلقی تاکید دارند. در دیدگاه رفتاری، فرض بر این است که افسردگی از کاهش تقویت های مثبت، نارسایی مهارت های اجتماعی، یا ا ختلال ناشی از تجربیات استرس زای زندگی ایجاد می شود. طبق دیدگاه شناختی افراد افسرده با فعال کردن یک رشته افکار بنام مثلث شناختی به تجربه های استرس زا پاسخ می دهند، نظر منفی نسبت به خود، دنیا، و آینده. تحریف های شناختی خطاهایی هستند که افراد هنگام نتیجه گیری از تجربیات، و بکارگیری قواعد غیرمنطقی مانند استنباط های دلبخواهی یا تعمیم مفرط, مرتکب انها می شوند. نظریه میان فردی، اختلال های خُلقی را بصورت عملکرد اجتماعی آشفته توجیه می کند.

درمان های اختلال های خلقی نیز براساس دیدگاه های زیستی، روان شناختی، اجتماعی- فرهنگی قرار دارند. داروی ضد افسردگی رایج ترین درمان تنی برای افراد افسرده است و لیتیوم کربنات پرمصرف ترین دارو برای افراد مبتلا به اختلال دوقطبی است. در مواردیکه افسردگی توانکاه باشد و فرد به مانی حاد مبتلا باشد، متخصص بالینی ممکن است درمان با تشنج برقی را توصیه کند. مداخله های روان شناختی که در درمان افراد مبتلا به اختلال های خلقی بیشترین تاثیر را دارند آنهایی هستند که براساس رویکردهای رفتاری و شناختی استوارند. مداخله های اجتماعی- فرهنگی و میان فردی  محدوده ی سیستم میان فردی،مانند رابطه ی صمیمانه، روی درمان نشان های خلقی تمرکز می کنند.

اگرچه برای افرادیکه دست به خودکشی می زنند طبقه تشخیصی رسمی وجود ندارد خیلی از افراد خودکشی گرا اختلال خلقی دارند و برخی به اختلال های روانی شدید دیگری مبتلا هستند. اقدام خودکشی با         دیدگاه های زیستی، روان شناختی، اجتماعی – فرهنگی توجیه می شود. درمان درمانجویان خودکشی گرا بسته به زمینه، قصد و مهلک بودن اقدام خودکشی تفاوت دارد . اغلب روشهای مداخله، حمایت و درمان رهنمودی را شامل می شود.

اسكيزوفرني و اختلال هاي مربوط

اسكيزوفرني اختلالي است كه دامنه اي از نشانه ها را شامل ميشود. اين نشانه ها عبارتند از آشفتگي در محتواي فكر، شكل فكر، ادراك، عاطفه، درك خود، انگيزش، رفتار، عملكرد ميان فردي. آشفتگي بارزي كه حداقل 6 ماه ادامه يافته باشد براي تشخيص ضروري است. در اين دوره ي شش ماهه، مرحله فعال نشانه ها، مانند      هذيان ها، توهمات، گفتار آشفته، رفتار آشفته، و نشانه هاي منفي وجود دارد. معمولاً قبل از مرحله ي فعال، مرحله ي پيش نشانه اي و بدنبال آن، مرحله ي باقيمانده واقع مي شوند. مرحله ي پيش نشانه اي با رفتارهاي ناسازگارانه، مانند انزواي اجتماعي، ناتواني در كاركردن بصورت ثمربخش، رفتار عجيب و غريب، نظافت شخصي نامناسب، تهييج پذيري نامناسب، فكر و گفتار عجيب وغريب، عقايد غيرعادي، تجربيات ادراكي عجيب، و كاهش انرژي و ابتكار عمل مشخص مي شود. مرحله ي باقيمانده، تداوم علائم آشفتگي مشابه با رفتارهاي مرحله ي پيش نشانه اي را شامل مي شود.

چند نوع اسكيزوفرني مشخص شده اند. نوع كاتاتونيك با رفتارهاي حركتي غيرعادي مشخص مي شود، درحاليكه نوع آشفته نشانه هايي ازجمله گفتار آشفته، رفتار آشفته، و عاطفه ي سطحي يا نامناسب را شامل     مي شود. افراد متبلا به اسكيزوفرني، نوع پارانويد، به يك يا چند هذيان غيرعادي اشتغال ذهني دارند يا اينكه داراي توهماتي هستند كه با موضوع مورد آزار و اذيت قرارگرفتن ارتباط دارند، اما گفتار يا رفتار آنها آشفته نيست. تشخيص نوع نامتمايز زماني بكار مي رود كه فرد مجموعه ي نشانه هاي اسكيزوفرني را آشكار سازد، ولي ملاك هاي پارانويد، كاتاتونيك، يا نوع آشفته را برآورده نكند. اصطلاح نوع باقيمانده در مورد كساني به كار مي رود كه مبتلا به اسكيزوفرني تشخيص داده شده اند و علائم طولاني اختلال ديگري غير از نشانه هاي راون پريشي را نشان ميدهند.

علاوه بر طبقه بندي اسكيزوفرني به انواع مختلف، اين اختلال برحسب ابعاد هم درنظر گرفته مي شود،         روان پريش، منفي و آشفته. عامل روان پريش به مواردي مربوط مي شودكه فرد هذيان ها و توهمات بارزي را تجربه كند، عامل منفي در مورد آن دسته از اختلال هايي بكار مي رود كه با نشانه هاي منفي مشخص مي شوند (مانند عاطفه سطحي، فقدان تكلم و فقدان اراده). عامل آشفته، گفتار آشفته، رفتار آشفته و عاطفه ي نامناسب را شامل مي شود. فرض بر اين است كه هريك از اين نمودهاي نشانه، بيانگر اختلال مغزي زيربنايي متفاوتي است و هركدام به درمان متفاوتي نياز دارد.

چند نوع اختلال با نشانه هاي مشابه با نشانه هاي اسكيزوفرني وجود دارند كه اختلال روان پريشي كوتاه مدت، اختلال اسكيزوفرنيفرم، اختلال اسكيزوافكتيو، اختلال هاي هذياني، و اختلال روان پريشي مشترك از آن جمله هستند. اختلال روان پريشي كوتاه مدت با شروع ناگهاني نشانه هاي روان پريشي مشخص مي شود كه بين يك روز تا يك ماه ادامه مي يابند؛ اين اختلال با استرس زايي بارز، بدون استرس زايي بارز، يا با شروع پس از زايمان مشخص مي شود. در حالت اختلال اسكيزوفرنيفرم، افراد به دوره روان پريشي 1 تا 6 ماهه دچار          مي شوند. تشخيص اختلال اسكيزوافكتيو براي كساني مقرر مي شود كه به آشفتگي خُلقي شديد (دوره ي افسردگي اساسي، دوره منيك، يا دوره ي مخلوط) همراه با حداقل دو نشانه ي اسكيزوفرني مبتلا هستند. اختلال هذياني در افرادي تشخيص داده مي شود كه هذيان هاي بدون كيفيت عجيب و غريب دارند كه دست كم يك ماه ادامه داشته و عملكرد آنها بصورت ديگري آشفته نيست. در اختلال روان پريشي مشترك، فرد دچار    هذيان هايي مي شود كه با هذيان از پيش ايجاد شده ي فردي كه با او رابطه ي نزديكي دارد، مشابه است.

نظريه هاي مربوط به علت اسكيزوفرني روي تعامل عوامل زيستي و تجربه تمركز مي كنند و به مفهوم آسيب پذيري توجه خاصي دارند. احتمالاً افراد براي ابتلا به اسكيزوفرني آمادگي زيستي دارند، اما اين اختلال فقط زماني ايجاد مي شودكه شرايط محيطي خاصي فراهم باشد. پژوهشگران زيستي روي نابهنجاري هاي ساختار و عملكرد مغز، آمادگي هاي ژنتيكي، شاخص هاي زيستي، وعوامل استرس زاي زيستي تاكيد دارند. رايج ترين مداخله هاي روان شناختي براي افراد مبتلا به اسكيزوفرني آنهايي هستند كه از رويكرد رفتاري بدست آمده اند. در اين رويكرد فرض مي شود كه بيشترين مشكلاتي كه افراد مبتلا به اسكيزوفرني با آنها مواجه مي شوند، ناشي از فراگيري الگوهاي رفتارهاي غيرعادي و ناسازگارانه است. پژوهشگراني كه در حيطه سيستم هاي خانواده كار مي كنند، بر «سيستم» نقش ها، تعامل ها، الگوهاي ارتباطي در محيط خانواده اي كه فرد مبتلا به اسكيزوفرني در آن پرورش مي يابد، تمركز دارند. مدل هاي جامع درمان درحال حاضر، درمان هاي زيستي، مداخله هاي     روان شناختي، عمدتاً به شكل فنون رفتاري، و مداخله هاي اجتماعي- فرهنگي را شامل مي شوند كه بر محيط درماني و خانواده درماني تمركز دارند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان 150صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه