دسته بندی علمی – پژوهشی : مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی- قسمت …

وضعیت آب و هوایی مناطقی از استان بوشهر موجب ایجاد نخلستانهای متعدد و تولید خرما گردیده است که بر همین اساس استان بوشهر با دارا بودن بالغ بر ۶ میلیون اصله نخل و تولید ۱۳۰ هزار تن خرما بین ۱۲ تا ۱۴ درصد از سطح زیر کشت و تولید خرمای ادامه مطلب…

مقایسه اثرگذاری توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در بین منتخبی از کشورهای در حال توسعه …

273/0- * 068/0 ** 552/0 * *(**) معنیدار در سطح 1 درصد (10 درصد)مأخذ: یافتههای تحقیقنتایج تخمین مدل در کشورهای توسعهیافته در جدول (4-9) نشان میدهد کلیه متغیرهای توضیحی در سطح کمتر از 10/0 درصد معنی دار میباشند. بررسی ضریب متغیرهای LGDPP، LOPP و LENERG1 نشان میدهند ضریب این متغیرها ادامه مطلب…