تحقیق دانشگاهی – روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۱۶

۵-۲-۲-اعتبار:یکی از مهم ترین ویژگی های یک محتوای آموزشی مناسب معتبر بودن آن بر اساس منابع می باشد بـاید مفاهیـم و اصولی که از نـظر علمی صحیح و معتبـر هستند انتخـاب شده و به طور مرتـباعتبار محتوا بررسی و بازبینی گردد (عزیزی ،۱۳۸۷ :۶۴).در زمینه ی آموزش ارزش ها نیز ادامه مطلب…

اثر آگاهی از نتیجه در شرایط مختلف کانون توجه بر اکتساب و …

آزمون يادداري: در این تحقیق آزمون یادداری 48 ساعت بعد از مرحله اکتساب و بدون دستورالعمل توجهی و بازخورد از شرکت‌کنندگان گرفته شد.فصل دومادبیات و پیشینه تحقیق1-2 مقدمهحال با روشن شدن مسئله مورد نظر در پژوهش حاضر در این فصل به‌دنبال مباحث نظری گوناگون در زمینه یادگیری و علی‌الخصوص یادگیری حرکتی ادامه مطلب…