تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های خصوصی- قسمت ۱۸

ردیف سال نام محقق عنوان تحقیق نتایج حاصل از تحقیق و متغیرهای مهم و مطرح شده در تحقیق ۱ ۱۳۹۱ محمد علی قنادها تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر عملکرد سازمان با توجه به نقش چرخه حیات دانش نتایج تحقیق مبین آن است که اثر استراتژی شخصی سازی در مرحله ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های خصوصی- قسمت ۱۷

منابع سازمانی نادر، باارزش، و غیرقابل تقلید در کسب مزیت رقابتی سازمان نقش تعیین کننده ای دارند بارنی ( ۱۹۹۱ ) این منابع را به سه گروه فیزیکی، انسانی، و سرمایه ای تقسیم کرده است.وفاداری سازمانی به چشم انداز بلند مدت یک عامل کلیدی توفیق در خلق اجماع داخلی و ادامه مطلب…

روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۷

حیدری تفرشی(۴۹:۱۳۸۷ ) معتقد است که اختلاف استعدادها، ظرفیت‌ها، روحیه‌ها،خواست هاوسلیقه‌ها، معلول اختلاف طبایع و تأثیرات گوناگون محیطی، جغرافیایی، فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین هر حرکت تربیتی باید با توجه به این اختلاف استعدادها و نیازها به صورت تدریجی و مرحله به مرحله براساس توانایی‌ها صورت گیرد.خداوند در ادامه مطلب…

اثر آگاهی از نتیجه در شرایط مختلف کانون توجه بر اکتساب و یادداری …

2-5-5 پيشنهادهایی براي تحقيقات آينده ……………………………………………………………………. 103منابع ………………………………………………………………………………………………………………………… 105پیوست …………………………………………………………………………………………………………………….. 112چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………. 116فهرست جداولعنوان صفحهجدول 1- 3. نحوه قرار گیری افراد در گروههای موجود در تحقیق ………………………………………………………………. 71جدول 1-4: ويژگي هاي جمعيت شناختي شرکت کنندگان ……………………………………………………………………….. 77جدول2-4 : آمارههاي توصيفي گروهها در مراحل مختلف …………………………………………………………………………. 78جدول 3-4: نتایج آزمون ادامه مطلب…