دانلود پایان نامه ارشد : بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی …

عنوان : بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه 

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه:تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز (مطالعه موردی منطقه سه شهرداری …

گرایش :جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

عنوان : تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز(مطالعه موردی منطقه سه شهرداری تبریز)

طرح تفصیلی جدید در مقایسه با طرح تفصیلی قدیم

ادامه‌ی خواندن

پایان نامه ارشد: وضعیت موجود کاربری اراضی شهری در محلات شهرداری منطقه سه تبریز به منظور بررسی …

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل بازتاب های کالبدی طرح های واگذاری اراضی شهری

گرایش : برنامه ریزی شهری

عنوان : تحلیل بازتاب های کالبدی طرح های واگذاری اراضی شهری

ادامه‌ی خواندن