Quality، ,، Volume، Issue، Urban

دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، نشر سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، چاپ اول
سعیدی، علی اصغر و حیدری چروده، مجید و قدیمی، بهرام، 1390، ورزش همگانی و شهروندان تهرانی، انتشارات جامعه و فرهنگ
سیدعامری، میرحسن و محمدآلق، قربان بردی، 1391، تبیین راهکارهای جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه های ورزش همگانی و تفریحی مطالعه موردی: ارومیه، پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، شماره ، صص 3423
سیدی، فرانک و بیرقی، محمدرحیم، 1391، بررسی تطبیقی روابط اجتماعی سبک زندگی دینی و سبک زندگی مدرن با تأکید بر جامعه ایران، فصلنامه پژوهش دینی، شماره 25، صص 6435
سیف الدینی، فرانک، 1388، فرهنگ واژگان برنامه ریزی شهری و منطقه ای، انتشارات آییژ
شصتی، شیما و فلامکی، محمد منصور، 1393، رابطه میان سبک زندگی و مسکن ایرانی (با تکیه بر نظریه ی جامعه کوتاه مدت و نظریه ی راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه ی ایرانی)، فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره ششم، شماره ، صص 137117
شکویی، حسین، 1378، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیایی، انتشارات گیتاشناسی، چاپ هفتم
شهبازی، مهدی و شعبانی مقدم، کیوان و صفاری، مرجان، 1392، ورزش همگانی (ضرورت، موانع و راهکارها)، مجلس و راهبرد، شماره 76، صص 9769
شهپری، علی، 1390، نقش فضاهای عمومی در کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: پارک ملت، منطقه تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
صدوق، حسن و سعیدی، عباس، 1385، نظام فضائی به مثابه جوهره مطالعات جغرافیایی، فصلنامه جغرافیا، سال چهارم، شماره 10 و 11، صص 207
صرافی، مظفر، 1364، سیری در مباحث توسعه فضائی با نگاهی ویژه بر طرح آمایش سرزمین، انتشارات سازمان برنامه و بودجه
صفاری زاده، مصیب، 1391، ارزیابی فضاییفرهنگی استهلاک تجهیزات ورزشی در پارک های شهری (مورد: مناطق و 18 شهر تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
صفری، مهدیه، 1392، رابطه بین تاب آوری و خلاقیت با کیفیت زندگی در دانشجویان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
طوسی، محمدعلی، 1372، فرهنگ سازمانی، نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی
عبدی، عباس و گودرزی، محسن، 1378، تحولات فرهنگی در ایران، انتشارات روش
عسکریان، مصطفی، 1385، جایگاه فرهنگ های قومی در تربیت شهروند، فصلنامه ی نوآوریهای آموزشی، شماره ی 17، سال پنجم
علی اکبری، اسماعیل و امینی، مهدی، 1389، کیفیت زندگی شهری در ایران 13851365، مجله رفاه اجتماعی، شماره 36، صص 148121
غفاری، غلامرضا و امیدی، رضا، 1387، کیفیت زندگی در برنامه های عمرانی و توسعه ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هشتم، شماره 30 و 31، صص 339
غفاری، غلامرضا و امیدی، رضا، 1390، کیفیت زندگی شاخصهای توسعه اجتماعی، نشر شیرازه
فاضلی، نعمت الله، 1391، فرهنگ و شهر؛ چرخش فرهنگی در گفتمان های شهری با تکیه بر مطالعات شهر تهران، انتشارات تیسا
فرخی، مریم، 1388، برنامه ریزی مدیریت توسعه شهری با استفاده از تحلیل سیستم های پویا (نمونه موردی: منطقه 18 شهرداری تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
فرهنگسراها، 1375، گزارش فعالیت مراکز اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، جلد چهارم، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
فکوهی، ناصر، 1387، انسان شناسی شهری، چاپ هفتم، نشر نی
قالیباف، محمدباقر و روستائی، مجتبی و رمضان زاده لسبویی، مهدی و طاهری، محمدرضا، 1390، ارزیابی کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: محله یافت آباد)، جغرافیا (فصلنامه علمیپژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، سال نهم، شماره 31، صص 5333
قدیمی، بهرام، 1390، ورزش در شهر تهران (فرا تحلیل مطالعات ورزش جوانان، بانوان و سالمندان)، ناشر جامعه و فرهنگ
قرنجیک، عبدالمجید، 1389، سنجش کیفیت زندگی در نواحی روستایی با رویکرد ذهنی (مورد: دهستان جعفربای جنوبی شهرستان ترکمن)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
کریمی صالح، محمدجعفر، 1385، فضاهای ورزشی و طراحی شهری، اولین همایش ملی شهر و ورزش، تهران، صص
کوکبی، افشین، 1384، برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی شهری در مرکز شهر خرم آباد؛ مطالعه موردی: پهنه مرکزی شهر خرم آباد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
گروسی، سعیده و نقوی، علی، 1387، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر کرمان، رفاه اجتماعی، شماره 30 و 31، صص 8261
گزارش الگوی توسعه منطقه 18، 1384، مهندسین مشاور آبان
گزارش دوسالانه فعالیتهای راهبردیاجرایی منطقه 18 تهران، 1384
گلکار، کوروش، 1384، مناسب سازی تکنیک تحلیل سوآت (SWOT) برای کاربرد در طراحی شهری، فصلنامه صفه، دوره 15، شماره 41، صص 6544
لطفی، صدیقه و صابری، سجاد، 1391، ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی نواحی شهر یاسوج)، دوره ، شماره ، صص 5945
لطفی، صدیقه، 1388، مفهوم کیفیت زندگی شهری، تعاریف، ابعاد و سنجش آن در برنامه ریزی شهری، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی، دوره ، شماره4، صص 8065
لواسانی، 1378، شناخت وضعیت پراکندگی مراکز فرهنگیهنری شهر تهران «»، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
محسنی تبریزی، علیرضا، 1370، «بیگانگی» نامه علوم اجتماعی، دوره جدید، جلد دوم، شماره ، دانشگاه تهران
محمدی ده چشمه، مصطفی و زنگی آبادی، علی، 1387، امکان سنجی توانمندی های اکوتوریسم استان چهارمحال و بختیاری به روش SWOT، مجله ی محیط شناسی، شماره 47، صص 10
محمودی نژاد، هادی و صادقی، علی رضا، 1388، طراحی شهری از روانشناسی محیطی تا رفاه اجتماعی، انتشارات هله، چاپ اول
محمودی، بهارک، 1392، تهران، سیما و مدرنیته شهری، انتشارات تیسا
مختاری، مرضیه و نظری، جواد، 1389، جامعه شناسی کیفیت زندگی، انتشارات جامعه شناسان
مدرس پور نوری، صدیقه، 1369، ضرورت بازنگری بر نقش فرهنگسرا در توسعه فرهنگی، مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)، شماره ، صص 9583
مدنی پور، علی، 1384، طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرآیندی اجتماعی و مکانی، ترجمه ی فرهاد مرتضایی، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، چاپ دوم
مدیری، آتوسا، 1385، جرم، خشونت و احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 22، صص 2811
مراکز ورزشی، 1376، گزارش فعالیت مراکز اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، جلد ششم، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
مراکز ویژه، 1375، گزارش فعالیت مراکز اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، جلد اول، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
مرکز آمار ایران، 1390
مشکینی، ابوالفضل و احدنژاد، محسن و تفکری، اکرم، 1386، تحلیل سازگاری کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل AHP نمونه موردی منطقه یک شهر تهران، اولین همایش GIS شهری، آمل، صص 15
مشکینی، ابوالفضل و الیاس زاده، نصرالدین و ضابطیان، الهام، 1391، ارزیابی مکان یابی پروژه های مسکن مهر با رویکرد کالبدیزیست محیطی با استفاده از مدل سلسله مراتب AHP، فصلنامه مطالعات شهری، شماره دوم، صص 7050
معیدفر، سعید، 1392، مدیریت شهری، فرهنگ عمومی و باورهای دینی، انتشارات تیسا
مهدی یار، 1373، شناخت و پراکندگی مراکز فرهنگی هنری شهر تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مؤمنی، منصور، 1393، مباحث نوین تحقیق در عملیات، انتشارات دانشگاه تهران
میرزا حسینی، حسن، 1384، بررسی کیفیت زندگی شهروندان قم و رضایت آنها از زندگی، پژوهش نامه استان قم، شماره ، صص 71100
نگارخانه ها، 1375، گزارش فعالیت مراکز اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، جلد سوم، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
نگاهی به تاریخچه منطقه 18 شهر تهران، 1392، ماهنامه ساختمان و پلیمر، شماره 31
نوحه گر، احمد و حسین زاده، محمدمهدی و پیراسته، اسماء، 1388، ارزیابی قابلیت های طبیعت گردی جزیره ی قشم با بهره گیری از مدل مدیریت استراتژی SWOT، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 15، صص 172151
نوغانی، محسن و اصغرپور ماسوله، احمدرضا و شیما، صفا و کرمانی، مهدی، 1387، کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد، علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد)، شماره 11، صص 140111
نیازی، محسن و دلال خراسانی، محمد، 1391، تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی شهروندان، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 27، صص 232200
وظیفه، بهمن و پاشازاده، اصغر و نریمانزاده، علیرضا، 1392، سنجش وضعیت شاخص های کیفیت زندگی شهری منطقه اردبیل از دیدگاه شهروندان، پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد، صص 16
Achmad, Delianur Nasution, and Wahyuni, Zahrah, 2012, Public Open Space Privatization and Quality of Life Case Study Merdeka Square Medan, ProcediaSocial and Behavioral Science, No. 36, pp 466475
Andrews, Frank M & Bassett Withey, Stephen, 1976. Social Indicators of Wellbeing, American’s Perceptions of Life Quality. NY: Plenum Press
Apparicio, Philippe & Seguin, AnneMarie & Naud, Daniel, 2008, The Quality of the Urban Environment Around Public Housing Building in MontrealL An Objective Approach Based on Gis and Multivariate Statistical Analysis, Volume 86, Issue , pp 355380
Aref, Fariborz, 2011, The Effects of Tourism on Quality of Life: A Case of Shiraz, Iran, Life Science Journal, Volume 8, Issue , pp 2630
Blyth, Colin R, 1972, Subjective vs. Objective Methods in Statistics, The American Statistician, Vol 26, No , pp 2022
Campbell, Angus & Converse, Philip E & Rodgers, Willard L, 1976, The Quality of American Life, Russell Sage Foundation Publisher
Community Sports Committee of the Sports Commission, 2009, Consultancy Study on Sport for AllParticipation Patterns of Hong Kong People in Physical Activities, Submitted by The Chinese University of Hong Kong Department of Sports Science & Physical Education, pp 36, Available at: www.lcsd.gov.hk/en/sportforall/common/pdf/study_abr_082009_e.pdf
Crap, Frances M & Zawadaski, Rick T, Shokrkn, Hossein, 1976, Dimensions of Urban Environmental, Quality Environmental Behavior, Vol 8, No , pp 239264
Das, Daisy, 2008, Urban Quality of Life: A Case Study of Guwahati, Social Indicators Research, Volume 88, Issue , pp 297310
Eid, Michael. & Ed. Diener, 2004, Global judgments of Subjective Wellbeing: Situational Variability and LongTerm Stability, Social Indicators Research, Volume 65, Issue , pp 245277
Evans, David R, 1994, Enhancing Quality of Life in the Population at Large, Social Indicators Research, Volume 33, Issue , pp 4788
Eyles, John, 1990, Objective and Subjective: The Measurement of Environmental Quality, Social Indicators Research, Volume 22, Issue , pp 139153
Flace, David & Perry, Jonathan, 1995, Quality of Life: Its Definition and Measurement, Research in Developmental Disabilities, Vol 16, No , pp 5174
Grasso, Marco & Canova, Luciano, 2007, An Assessment of the Quality of Life in the European Union Based on the Social Indicators Approach, Università degli Studi di Milano Bicocca, pp 26
Hancock, Trevor & Labonte, Ron & Edwards, Rick, 1999, Indicators that Count! Measuring Population Health at the Community Level, Canadian Journal Public Health, pp 2226
Jirojankul, Paragi and Skevington, Suzanne and Hudson, john, 2003, Predicting Young Children Quality of Life, Social Science & Medicine, N 57, pp 12771288
Kamp, Irane Van & Leidelmeijer, Kees, & Marsman, Gootiske & de Hollander, Aughustinus, 2003, Urban Environmental Quality and Human Wellbeing Towards a Conceptual Framework and Demarcation of Concepts, a Literature Stud. Volume 65, Issues , pp 18
Kim, Kyungmi, 2002, The Effects of Tourism Impacts upon Quality of Residents in the Community, Ph.D. Dissertation, Blacksburg, Virginia: Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, Available at: http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd12062002123337
Lee, YungJaan, 2008, Subjective Quality of Life Measurement in Taipei, Building and Environment, Volume 43, Issue 7, pp 12051215
Lynch, Kevin, 1972, The Openness of Open Space, Arts of Environment, Aidan Ellis
Matarria Cascante, David, 2008, Consequences of TourismBased Growth on Rural Communities’ Quality of Life: A Comparative Study of Liberia and LA Fortuna, Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, The Pennsylvania State University
McCrea, Rod & Shyy, TungKai & Stimson, Robert, 2006, What is the Strength of the Link Between Objective and Subjective Indicators of Urban Quality of Life?, Applied Research in Quality of Life, Volume , Issue , pp 7996
Mcqillivray, Mark, 2006, Human WellBeing, Concept and Measurement. New York: Palgrave MacMillan
Mendes, Jose F.G & Motizuki, Wilson Satoro, 2001, Urban Quality of Life Evaluation Scenarios: The Case of Sao Carlos in Brazil, CTBUH Journal, Volume , Issue , pp 1323, Available at: http://regions.ctbuh.org/paper/1222
Mitchell, Don, 1996, Introduction Public Space and The The city, Urban Geography, Volume 17, Issue , pp 127131
National Position Paper Sports Space, 2014, Parks & Leisure Australia, Available At: www.parksleisure.com.au/documents/item/2765
Olajuyigbe, A.E, Osakpolor, S, and Adegboyega, S.A, 2013, Assessment of Quality of Life Using Geographical Information System Approach for Poverty Alleviation DecisionMaking, International Journal of Sustainable Land Use and Urban Planning, Vol., No., pp. 20
Oliver, Joseph & Huxley, Peter & Bridges, Keith & Mohamad, Hadi, 2005, Quality of Life and Mental Health Services, Routledge Publisher
Parsons, Tacott, 1951, The Social System, Glencoe, lll.: Free Press
Philips, David, 2006, Quality of Life, Concept, Policy and Practice, Routledge Publisher
Rawls, John, 1971, A Theory of Justice, The Belknap Press of Harvard University Press
Repley, Mark, 2003, Quality of Life Research, SAGE Publications Ltd
Santos, Luis Delfim & Martins, Isabel & Brito, Paula, 2007, Measuring Subjective Quality of Life: A Survey to Porto,s Residents, Applied Research in Quality of Life, Volume , Issue , pp 5164
Santos, Luis Delfim & Matins, Isabel, 2007, Monitoring Urban Quality of Life: the Porto Experience, Social Indicators Research, Volume 80, Issue , pp 411425
Schalock, Robert L, 2004, The Concept of Quality of Life: What we Know and Do Not know, Journal of Intellectual Disability Research, Volume 48, Part , pp 203216
Schuessler, K.F & Fisher, G.A, 1985, Quality of Life Research and Sociology, Annual Review of Sociology, Vol. 11, pp 129149
Schyns, Peggy & Boelhower, Jeroen, 2004, Measuring of Life in Amsterdam from the Viewpoint of Participation, The Amsterdam Bureau for Research and Statistics/Social and Cultural Planning Office, pp 20
Schyns, Peggy and Jeroen Boelhouwer, 2004, Measuring Quality of Life in Amsterdam from the Viewpoint of Participation, The Amsterdam Bureau for Research and Statistics / Social and Cultural Planning Office, pp 20
Tsang, Yick Tat, 2000, Does Urban Planning in Hong Kong Improve our Quality of Life?, Master Theses, The Centre of Urban Planning and Environmental Management, The University of Hong Kong, Available at: http://hub.hku.hk/handle/10722/37518
Tuan Seik, Foo, 2000, Subjective Assessment of Urban Quality of Life in Singapore (19971998), Habitat International, Volume 24, Issue , pp 3491
Ulengin, Burc and Ulengin, Fusum and Guvenc, Umit, 2001, A Multidimensional Apporach to Urban Quality of Life: The Case of Istanbul, European Journal of Operational Research, Volume 130, Issue , pp 361374
Van poll, Ric, 1997, The Perceived Quality of the Urban Residential Environment A MultiAttribute Evaluation, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, Available at: www.irs.ub.rug.nl/dbi/43789c1635b39
Wang, D, 2002, Systematic Construction o

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *