منبع پایان نامه درباره بازده سهام، بورس اوراق بهادار، بازار سهام، ارزش بازار

. به طوری که آمیهود5(2002) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده و بیان می دارد هر چه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر این که بازده بیشتری عاید...
ادامه مطلب

منبع پایان نامه درباره آزمون فرضیه، بازده سهام، نقدشوندگی، ارزش بازار

2-12-2. ارزش دفتری 262-12-3. ارزش بازار 272-12-4. ارزش انحلال 282-12-5. ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت 282-12-6. ارزش ذاتی 282-12-7. ارزش منصفانه 282-13. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BE/ME) 282-14. نقدشوندگی 292-15. معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی 322-15-1....
ادامه مطلب

منابع پایان نامه با موضوع تحقیق و توسعه، نیروی کار، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی

آزمون دوربین واتسون رگرسیون همانباشتگی استفاده میکنیم. آزمون دوربین واتسون رگرسیون همانباشتگی: فرضیههای آزمون به صورت زیر است: H0: عدم همانباشتگی H1: همانباشتگی اگر آمارهی دوربین واتسون (DW)از مقادیر بحرانی ارائه شده توسط...
ادامه مطلب

منابع پایان نامه با موضوع تحقیق و توسعه، بخش کشاورزی، سرمایه انسانی، نیروی کار

مراحل بعدی انسان و ابزار و سپس انسان و ماشین با همدیگر در تولید مشارکت نموده و در آخرین و پیشرفتهترین مراحل تکامل تولید، انسان بیشتر از فکر خود استفاده میکند و ماشین عهدهدار کار و فعالیت می باشد (تودارو، 1365 ). لذا اثر...
ادامه مطلب

منابع پایان نامه با موضوع بخش کشاورزی، تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، انقلاب اسلامی

بسیار حساس میباشند. بنابراین در عمل روشهای تک معادلهای بطور گستردهای بکار برده میشوند. بهترین روش برآورد تک معادلات زمانی که معادلات موجود در مدل بیش از حد مشخص باشند، روش 812SLS است. کارکرد آماری روش 2SLS در رابطه با...
ادامه مطلب

منابع پایان نامه با موضوع تحقیق و توسعه، بخش کشاورزی، هزینه تحقیق و توسعه، انقلاب اسلامی

کاهش میکند و بیشترین کاهش را هم در دوسال اول برنامه پنجم توسعه به اندازه 5 درصد داشته است. علاوه بر آن طی برنامههای سوم و چهارم توسعه کاهش نرخ رشدی به اندازه 1درصد و طی برنامه دوم رشد ضریب جینی روستایی 1/0 درصد کاهش داشته...
ادامه مطلب

منابع پایان نامه با موضوع بخش کشاورزی، انقلاب اسلامی، سرمایه انسانی، جنگ تحمیلی

در بحرانهای ناشی از وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و کاهش واردات از کشورهای عضو گروه هفت جستجو کرد. در دوران پس از جنگ تحمیلی، که مصادف با اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی است، رشد...
ادامه مطلب

منابع پایان نامه با موضوع بخش کشاورزی، سرمایه انسانی، شاخص قیمت، خرده فروشی

طی سالهای 57-1350 به 2/0 درصد در دو سال اول برنامه پنجم توسعه رسیده است. همچنین بیشترین و کمترین میزان نرخ رشد سرمایه انسانی در بخش کشاورزی مربوط به برنامه چهارم توسعه با 10 درصد رشد نسبت به برنامه سوم توسعه و دو سال اول برنامه...
ادامه مطلب

منابع پایان نامه با موضوع ضریب جینی، توزیع درآمد، جنگ تحمیلی، تعدیل اقتصادی

جمعیتی را زمانی میتوان فقیر به حساب آورد كه با فقدان منابع برای كسب انواع رژیمهای غذایی، مشاركت در فعالیتها و امكانات معمول زندگی مواجه باشند. از نظر سن تمامی تعاریف صورت گرفته در مورد فقر به نوعی به محرومیت اشاره می...
ادامه مطلب

منابع پایان نامه با موضوع بخش کشاورزی، توزیع درآمد، تحقیق و توسعه، منابع طبیعی

بهرهوری كشاورزان به ویژه كشاورزان دارای زمینهای كوچك که از روشهای مناسب در تولید استفاده مینمایند، تأثیر مثبتی داشته و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی، واردات نهادهها و کالاهای و اسطهای و سرمایهای در بخش كشاورزی بیش از سایر...
ادامه مطلب
بالا