مقاله با موضوع بازاریابی، بازاریابی حسی، جذب مشتری، مصرف کننده

زن هتل های مذکور مورد انتخاب قرار گرفته اند.با استفاده از فرمول کوکران (که در فصل سوم توضیح داده شده است) حجم نمونه380 نفر گردیده که در نهایت پس از توزیع380 پرسشنامه ؛237پرسشنامه قابل استفاده بوده و مورد تجزیه و تحلیل قرار...
ادامه مطلب

مقاله با موضوع بازاریابی، رتبه بندی، توزیع فراوانی، آزمون فریدمن

پنجم...............................................................................1224-2-4- بررسی حواس مشتریان در بین گروه های جمعیت شناختی........................1234-2-4-1- جنسیت.......................................................................................1234-2-4-2- سطح...
ادامه مطلب

مقاله با موضوع بازاریابی، بازاریابی حسی، تحلیل اطلاعات، جذب مشتری

...........................................9 1-6-3- قلمرو موضوعی تحقیق..................................................................................91-7- روش شناسی تحقیق...................................................................................................... 91-7-1-روش...
ادامه مطلب

مقاله رایگان درباره تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی اکتشافی، عملکرد برند

واریانس 311/0 می باشد. نمودار4- 5 ) هیستوگرام متغیر برند گرایی متغییرعملکرد برند جدول4-6) توصیف متغیر عملکرد برندتعدادکمترینبیشترینمیانگینانحراف معیارواریانسعملکرد برند10950/175/417/3700/0490/0باتوجه به نمودار و جدول (4-6) مشاهده می...
ادامه مطلب

مقاله رایگان درباره ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، عملکرد برند، آگاهی از برند

از تفاوت های برندو (3) تداعی های ذهنی برند یعنی تداعی مشتریان با برند که برای سایر کالاها و خدمات برند مورد نظر نیز به کار می روند (Chien-Hsiung, 2011). بایل60 نیز (1992) سه عنصر را در تصویر برند مطرح کرد که عبارتند از تصویر تولید...
ادامه مطلب

مقاله رایگان درباره برند گرایی، بازارگرایی، عملکرد برند، بازاریابی

. سنجش میزان بازار گرایی در شرکت های مورد مطالعه 2. سنجش میزان گرایش به برنددر شرکت های مورد مطالعه3. سنجش میزان عملکرد برند در شرکت های مورد مطالعه4. آزمون مدل ساختاری ارایه شده در تحقیق حاضر. 1-5) چهارچوب نظری تحقیقچهارچوب...
ادامه مطلب

تحقیق با موضوع ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، آگاهی از برند، عملکرد برند

نمودند (Baldauf et. al,2003). عملکرد برند به معنای میزان موفقیت برند در بازار است. سه معیار آگاهی برند، تصویر برند و وفاداری برند به عنوان شاخص های ارزیابی عملکرد برند معرفی شده اند (Wong & Merrilees, 2008). شاخص های ارزیابی متغیر عملکرد...
ادامه مطلب

تحقیق با موضوع تحلیل داده، روایی محتوا، آزمون فرضیه، رگرسیون

بستگي دارد و هدف از تحقيق دسترسي دقيق و آسان به پاسخ پرسش هاي تحقيق است. در طی فراّیند تحقیق با به کارگیری ابزارهای جمع آوری، داده ها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و...
ادامه مطلب

تحقیق با موضوع نام تجاری، مصرف کنندگان، بازاریابی، عملکرد برند

بين بازارگرايي وعملكرد شركت يافتند. برخي از نويسندگان بازاريابي (كاتلر 1984؛ لويت35 1980). نيز اين انديشه كه اگر شركتي بازارگرايي خود را افزايش دهد علمكرد بازارش نيزبهبود خواهد يافت را تأييد كرده اند. علاوه بر اين يك فرهنگ...
ادامه مطلب

تحقیق با موضوع بازاریابی، نام تجاری، سهم بازار، عملکرد برند

نه تنها به وسیله ی ظاهر، بلکه مهم تر به وسیله ی تداعی هایی که ایجاد می کند، چیزهای زیادی به مشتری می گوید و در طول زمان در ذهن مصرف کنندگان باقی خواهد ماند (نوربخش و ارغوانی، 1387). 2-2-5) استراتژی نام تجارییکی از معمول ترین روش...
ادامه مطلب
بالا