ساخت آغاز‌گر-پایان ‌بخش در کتابهای درسی کودکان و ارتباط آن با درک خواندن نگرشی نقشگرا

ساخت آغاز‌گر-پایان ‌بخش در کتابهای درسی کودکانو ارتباط آن با درک خواندن: نگرشی نقشگراThematic Structure in Children’s Schoolbooks and its Relation to Reading comprehension: A Functional Approachرشته: زبان شناسیمقطع: کارشناسی ارشدنام ونام خانوادگی دانشجو: بنفشه مسگریچکیده:در دستور نظاممند نقشی هلیدی اعتقاد بر این است که ماهیات زبان مبتنی است بر نیاز به ادامه مطلب…

مداخلات اجتماعی دراحیاء بافت فرسوده شهری- قسمت ۳

۲-۲-۱ انواع بافت و تعریف بافت فرسوده…………………………………………………………………………………….۵۷۲-۲-۳-۱ انواع بافت ها بر اساس رشد کالبدی فضایی…………………………………………………………………….۵۷۲-۲-۴ شاخص های ارزیابی و شناخت بافت ها…………………………………………………………………………….۵۸۲-۲-۴-۱ موقعیت قرارگیری در شهر…………………………………………………………………………………………..۵۹۲-۲-۴-۲ وضعیت شبکه های دسترسی، زیر ساخت ها و تأسیسات شهری………………………………………….۵۹۲-۴-۳ وضعیت خدمات شهری………………………………………………………………………………………………….۵۹۲-۲-۵ جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………۶۰۲-۲-۶ نوع مداخله و مرمت شهری در تجربیات ایران در ادامه مطلب…

استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی¬های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی- قسمت 27

2.4. آمار استنباطیهمان طور که قبلاٌ اشاره شد با بهره گرفتن از روش آماری تحلیل پوششی داده ­ها تست­های مؤثر به دست آمده توسط شرکت کننده­ها و همچنین میزان کارایی یا عدم کارایی آنها با توجه به ویژگی­های مؤثر در بخش­های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی محاسبه خواهد شد.ویژگی­های بیومکانیکهدف ادامه مطلب…