رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی

اهمیت و ضرورت پژوهش با توجه به اهمیت و نقش شادکامی در ابعاد همه جانبه زندگی افراد، در سالهای اخیر، پژوهشگران مختلف به بررسی عوامل موثر بر شادکامی علاقه مند شده اند در این زمینه پرسش های مهمی مطرح شده است؛ ازجمله اینکه آیا...
ادامه مطلب

رابطه بین احساس پیوستگی با شادکامی

چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی بود. به لحاظ ماهيت و اهداف، اين پژوهش از نوع علمی و براي اجراي آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل دانش...
ادامه مطلب

یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان دختر

روش تحقیق : با توجه به موضوع و اهداف پژوهش حاضر، این تحقیق کاربردی است که با رویکردی توصیفی همبستگی انجام می شود. تحقیق همبستگی که خود زیر مجموعه تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) است با این هدف انجام می‌شود که رابطه میان...
ادامه مطلب

یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان دختر

نوشادی( 1385) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین جهت گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری، پیشرفت تحصیلی و رضایت از تحصیل در دانش آموزان؛ نشان داده است که، جهت گیری هدف یاد گیری (تسلط)  پیش بینی کننده مثبت و معنادار خود تنظیمی...
ادامه مطلب

یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان پسر

پیشینه داخلی الف- سبکهای یادگیری وخودتنظیمی ـ عارفی جلالی(1388) درتحقیقی که به بررسی رابطه سبکهای یادگیری و خودتنظیمی در دانش آموزان شهر شیراز می پردازند، نشان دادند که دانش آموزانی که از سبکهای یادگیری جذب کننده استفاده...
ادامه مطلب

یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان

در تحقيقات انجام شده، جهت گيري هاي انگيزشي به صورتهاي مختلف مطرح شده اند، اما بيش از دو دهه است كه اكثر كارهاي نظري و تجربي در اين حيطه بر انگيزش پيشرفت تمركز يافته است. يكي از رويكردهاي مطرح در حوزة جهت گيري هاي هدف در...
ادامه مطلب

یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان پسر و دختر

جهت گیری هدف و انگیزه پیشرفت در چند دهة اخير نظرية جهت گيري هدف (آمز ؛1992الف ؛ نيكلز، 1986) به عنوان يكي از ديدگاههاي مهم در زمينة انگيزش پيشرفت و به خصوص، انگيزش تحصيلي پديدار شد(كاپلان و ماهر ، 2007). در سال هاي اخير پژوهش هاي...
ادامه مطلب

بررسی تفاوت یادگیری در دانش آموزان پسر و دختر

انواع جهت گیری هدف هدف رفتار ( رفتار هدفی ) می تواند در دو نوع طبقه بندی شود: تسلط یابی و عملکردی. هدف           تسلط یابی به سمت یادگیری تا آنجا که ممکن است برای دستیابی به پیشرفت خود، صرفنظر از عملکرد دیگران، جهت گیری می...
ادامه مطلب

بررسی یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان دختر

نظریه‌ی یادگیری تجربی اساس نظریه‌ی کُلب است. از آنجا که این نظریه بر نقش محوری تجربه در فرایند یادگیری تأکید می‌نماید، یادگیری تجربی نامیده می‌شود.. در این نظریه، یادگیری فرایندی توصیف می‌شود که از تغییر شکل تجربه،...
ادامه مطلب
بالا