ارتباط مقاومت عاطفی و مقاومت رفتاری کارکنان

گام هايي كه در اينجا مطرح مي شوند عصاره تجربه طولا ني موقع يت هاي واقعي زندگي است و بدون شك با ظرافت كمتري نسبت به آنچه انديشمندان و دانشمندان ، مايل هستند بيان شده اند. گام 1:  درك آنچه نياز به تغيير دارد درك تغيير به آساني...
ادامه مطلب

ارتباط بینش و انعطاف پذیری شناختی

تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق مقاومت در برابر تغییر مقاومت هرگونه رفتار يا هدايتي است كه تلاش دارد وضعيت موجود را حفظ كند و قادر است جنبه هاي اصلي را كه به طور مناسب و صحيح در فرايند تغيير مورد توجه قرار نگرفته ، نشان...
ادامه مطلب

بررسی رابطه مقاومت عاطفی و مقاومت رفتاری کارکنان

انواع تغییرات سازمانی الف ) تغييرات برنامه ريزي شده اين دسته از تغييرات، تلاشي هدفمند و سنجيده مي باشند كه توسط مديران و  بنا به نياز سازمان در جهت ارتقاي سطح عملكرد سازماني به عمل مي آيند. هدف از اين تلاش تبديل وضع موجود...
ادامه مطلب

مقاومت عاطفی و مقاومت رفتاری کارکنان

مدیریت فرایند مقاومت در برابر تغییر بولز (1998) ، در يك مطالعه از طرز برخورد كاركنان با تغيير سه تا از بزرگترين موانع در مديريت فرايند تغيير را عدم حمايت مديران و نداشتن ميدان ديد كافي ، مقاومت در برابر تغيير كاركنان ،...
ادامه مطلب

خود اندیشی و انعطاف پذیری شناختی کارکنان

مقدمه در زمان كنو ني سازمان ها به صورت فز اينده اي با محيط پويا و در حال تغيير روبه رو هستند و مجبور شدند كه خود را با اين عوامل محيطي وفق دهند . تكنولوژي موجب تغيير كارها و سازمان ها شده است . بر اي مثال به جاي سرپرستي مستقيم...
ادامه مطلب

رابطه خود اندیشی و انعطاف پذیری شناختی

انعطاف پذیري کارکردي : به معناي توانایی منابع انسانی در انجام طیف گسترده تري از وظایف می باشد. به عبارت دیگر، انعطاف پذیري کارکردي به میزان سازگاري کارکردهاي منابع انسانی با طیف وسیعی از موقعیتها، واحدها و بخشهاي مختلف...
ادامه مطلب

رابطه خود اندیشی و انعطاف پذیری شناختی کارکنان

روش تحقیق از این جهت که در این پژوهش ما به توصیف و مطالعه آنچه که هست می پردازیم، بنابراین روش تحقیق مناسب که در این پژوهش بکار رفته است، روش تحقیق توصیفی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ نوع روش پیمایشی که در آن بکارگرفته شده...
ادامه مطلب

بینش و انعطاف پذیری شناختی کارکنان

اهمیت موضوع تغییر در سازمان معمولاً واکنش مقاومت آمیز کارکنان را به دنبال دارد ( .(Kyle, 1993مقاومت کارکنان پاسخی طبیعی به تغییر تلقی میشود، زیرا تغییر حرکتی از شناخته ها به سوي ناشناخته هاست. نظریه پردازان سیاسی سازمان...
ادامه مطلب

رابطه بین بینش و انعطاف پذیری شناختی کارکنان

2 بیان مساله تحقیق معمولاً تغييرات سازماني در هر اندازه اي، مقاومت بدنة نيروي انساني را به دنبال خواهد داشت اما اگر آنها اهداف واقعي تغيير و منافع آن را دريابند، در برابر تغييرات مقاومت كمتري از خود نشان مي دهند. (جعفری و...
ادامه مطلب

انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی

چکیده: از آنجا که افرادی که دارای انعطاف پذیر شناختی هستند قادر به تعیین راه برای انطباق با موقعیت های داده شده  از طریق فرآیند شناخت اجتماعی دارند، در نتیجه افرادی که می توانند در هر شرایط  راه های مختلف و جایگزین بیابند...
ادامه مطلب
بالا