ارتباط مقاومت عاطفی و مقاومت شناختی کارکنان

ادراك سیاست سازمانی و مقاومت در برابر تغییر به کنشهاي منفی یا مثبتی که جزئی از شغل محسوب نمیشوند و سازمان آنها را رسماً مجاز نمیداند (رفتارهاي نامصوب) ، و چه بسا براي اهداف سازمان یا منافع دیگران در سازمان زیانبار باشند،...
ادامه مطلب

رابطه مقاومت عاطفی و مقاومت شناختی

ابعاد مختلف مقاومت در برابر تغییر بیش از 60 سال است که موضوع مقاومت در برابر تغییر وارد ادبیات نظري مطالعات مروري بر مجموعه سازمانی شده است .مطالعات این حوزه نشان میدهد که مقاومت پدیدهاي سه بعدي است: رفتاري ، هیجانی و...
ادامه مطلب

رابطه مقاومت عاطفی و مقاومت شناختی کارکنان

نظریه های مختلف تاریخی در باره تغییر حدود500 سال قبل ازمیلادمسیح ، هراکلیوس فیلسوف یونانی اظهار داشت: «هیچ کس بیش از یک بار نمی تواند در یک رودخانه جاری شنا کند». این نشان می دهد از دیر باز «تغییر» با چنین باریک بینی هایی...
ادامه مطلب

مقاومت عاطفی و مقاومت شناختی کارکنان

دیدگاه سیستمی در نگرش سیستمی سازمانها به مثابه ارگانیزم‌های زنده، برای بقای خود باید بتوانند با محیط به یک تعادل پویا برسند. از منظر بحث «تغییر»، بین رویکردهای قبلی و رویکرد سیستمی سه تفاوت عمده وجود دارد: -1 توجه به محیط...
ادامه مطلب

مقاومت شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان

4 مدل پویای تغییرات این مدل ماهیتاً مدلی باز بوده که با لحاظ ردن توأم عوامل محیطی و نیازمندی های داخلی سازمان به شناسایی مسأله به منظور اجرای تغییرات لازم می پردازد. پس از این مرحله دو نیروی عوامل تقویتی که همانند » اثر...
ادامه مطلب

ارتباط مقاومت شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان

عاملان تغيير و مقاومت در برابر تغيير فرايند تغيير زماني موثرتر است كه يك "عامل تغيير" در سازمان وجود داشته باشد . حضور پيشگامان تغيير ، فر ايند و انجام فعا ليت ها را بر اي رسيدن به اهداف و كسب و كار تشويق مي كنند . عامل تغيير...
ادامه مطلب

بررسی رابطه مقاومت شناختی و مقاومت رفتاری

سازمان سازمان در این به عنوان یک واحد تجزیه و تحلیل از سه بعد شرایط و موقعیت حاکم بر فرایند تغییر، بررسی عوامل داخلی و هم از طریق عوامل محیطی موثر برآن مورد بررسی قرار می گیرد. محیط یکی از عمده ترین موجودیت های اثرگذار بر...
ادامه مطلب

رابطه مقاومت عاطفی و مقاومت رفتاری کارکنان

مقاومت در برابر تغيير افراد مقاومت در مقابل تغيير اجتناب ناپذير است. در مديريت كارآمد يك سلسله دلايل مشترك مقاومت افراد درمقابل تغيير خلاصه شده است ونحوۀ پاسخ گويي به آنها را پيشنهاد مي‌كند. مديران وكارگزاران خوب...
ادامه مطلب

ارتباط خود اندیشی و انعطاف پذیری شناختی

دیدگاه روانشناسی شناختی روانشناسی شناختی انسان را موجودی پردازش کننده اطلاعات و مسأله گشا تلقی می کند.این دیدگاه در پی تبیین رفتار از راه مطالعه شیوه هایی است که شخص به اطلاعات موجود توجه می کند،آنها را تفسیر می کند،و...
ادامه مطلب

رابطه مقاومت شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان

قبل از بررسي هر مرحله بهتر است كه مفروضات اين مدل را مطالعه كنيم. فراگرد تغيير صورت نمي گيرد مگر آنكه انگيزشي براي تغيير وجود داشته باشد. فراگرد تغيير شامل يادگيري چيزي جديد است. افراد كانون تغييرات سازماني هستند. مقاومت...
ادامه مطلب
بالا