رشته مدیریت

بررسی ارتباط انعطاف پذیری شناختی با مقاومت شناختی

نتیجه گیری: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز  تهران بوده است. در ادامه بررسی مروری در زمینه این متغیرها صورت گرفته است. به طور کلی تغییر، آوردن هر چیزی از سطحی به سطح دیگر را بیان می کند. […]

رشته مدیریت

ارتباط انعطاف پذیری شناختی با مقاومت شناختی کارکنان

مقدمه : در فصل قبل داده‌های بدست‌آمده از طریق پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به اطلاعاتی قابل استفاده تبدیل‌شده‌اند. حال با استفاده از آن اطلاعات، نتایج حاصل از این پژوهش، در قالب نتایج توصیفی و استنباطی ارائه شده و در انتها نیز پیشنهادهایی به محققان آینده داده می‌شود. 5-2-خلاصـه تحقیـق : بـه […]

رشته مدیریت

رابطه انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان

پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی اگر چه بخش عمده ای از تحقیقات انجام شده در زمینه رفتار شهروندی سازمانی برروی ادبیات این موضوع انجام شده است اما تحقیقات جدید در این زمینه اخیراً برروی پیامدها و نتایج رفتار شهروند سازمانی متمرکز شده اند، بالاخص برروی دو موضوع و مسئله کلیدی یعنی : الف) تأثیر […]

رشته مدیریت

بررسی رابطه انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان

تحقیقات خارجی کاروالهو[1] (2005) در تحقیقی با عنوان ” نظریه انعطاف پذیری شناختی بر اساس پژوهش در پرتغال: یک مرور کلی” تسی[2] (2007) در “پژوهشی عوامل مؤثر بر احساس بهزیستی محیط کار در کارکنان صنعت فن آوری اطلاعات مورد بررسی واقع داد. نتایج نشان داد که صفات مثبت و ثبات حالت های عاطفی (از طریق […]

رشته مدیریت

انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان

دلایل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمان 2-3-6-1 رشد و تقویت بهره وری همکاران 1 – کارکنانی که به همکاران خود کمک می کنند باعث بهره وری بالای آنان می گردند. 2 – رفتارهای کمکی همواره و در طول زمان به انجام بهتر فعالیت ها کمک کرده است. 2-3-6-2 افزایش بهره وری اداری 1 […]

رشته مدیریت

ارتباط انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان

ابعاد جهانی رفتار شهروندی سازمانی هفت بُعد رفتار شهروندی سازمانی که پ ودس اکوف و همکاران ( 2000 ) ارائه کردند عبارتند از: 1 – کمک به دیگران 2 – جوانمردی 3 – وفاداری سازمانی 4 – اطاعت سازمانی 5 – ابتکار فردی 6 – فضیلت مدنی 7 – رشد فردی. فار و همکاران( 2004 […]

رشته مدیریت

انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان

پنج ایده کلیدی برای مدیریت تغییر بازاندیشی در مورد مفاهیمی مانند سازمان، مدیریت،سلسله مراتب وکنترل: درنظام پیچیده،غیرخطی وآشوبناک، استفاده از نظام سلسله مراتبی چگونه خواهد بود؟ درنظامی که پیش آمدها تصادفی و حوادث از منطق بی نظمی پیروی می کنند، طرح‌ریزی چه مفهومی خواهد داشت؟ درست مثل اینکه شما برآن شویدکه یک مسیر پیچ در […]

رشته مدیریت

رابطه انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی

تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی رفتار شهروندی سازمانی برای نخستین بار در سال1983 توسط باتمن و ارگان مطرح شد ولی در واقع این مفهوم توسعه مفاهیمی مانند تمایل به همکاری مطرح شده توسط بارنارد 1938 است. ارگان و همکاران (2005) ، رفتار شهروندی سازمانی را رفتارهای آزادانه فردی که بوسیله سیستم پاداش، مستقیم یا اشکارا شناخته […]

رشته مدیریت

رابطه انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان

برخورد با مقاومت در برابر تغییر در مرحله ذوب به 2 صورت می توان از نظرات کارمندان استفاده کرد . نوع اول تحت شرایط آزاد و بدون پیش فرض منتظر نظرات می مانیم .مزیت این روش بر این است که در نقاطی که شاید از نظر ما مشکل وجود نداشته باشد ولی در اصل دارای […]

رشته مدیریت

بررسی رابطه مقاومت عاطفی و مقاومت شناختی کارکنان

سیستم های سازگار شونده پویا دارای ویژگیهای زیرهستند: الف) توان خود سازماندهی دارند: هر جزء در چارچوب محدودیتهای کلی سیستم، خودراباشرایط پیش آمده سازگار و در نظم کلی سیستم سازماندهی می‌کند. برای مثال هر قسمت مغز می تواندباشرایط جدیدخودراهماهنگ کند، بدون اینکه هماهنگی باکل را ازدست بدهد. تغییر و تحول در سیستم‌های آشوبناک براساس همین […]