1387)، بوئن، شولتزترجمه

بوئن، با این عقیده که فرزندان، بر اساس موقعیتشان در خانواده ویژگی های شخصیتی را پرورش می دهند، موافق است (تومان ،1969) . بنابراین تعارض همشیر که اغلب به عنوان پیامد رقابت اجتناب ناپذیر تعبیر می شود، ممکن است تنها یک ضلع...
ادامه مطلب

بوئن، هیجانی، درمانگر

بارها پیش می آمد که بوئن یکی از همسران را، معمولاً کسی که پخته تر و تفکیک یافته تر است، بر می گزید و مدتی با آن فرد کار می کرد. تصور می رفت که این شخص عضوی است که بهتر می تواند الگوهای کهنه و قدیمی درگیری عاطفی در تعامل ها را...
ادامه مطلب

صمیمیت، باهمسالان2-توانایی، طورذاتی

• صمیمیت ازواژه لاتین intimate می آید وبه معنای کنارآمدن و ارائه کردنصمیمیت توجه واهمیت اعضای خانواده برای یکدیگرتعریف شده عاملی که نزدیکی عاطفی درقالب مهر،ازخودگذشتگی، خرسندی، رضایت را شامل می شود.• تعریف صمیمیت از...
ادامه مطلب

صمیمیت، 1386).، وبیان

صمیمیت ازنظرروان شناسان تعاریف گوناگونی دارد، اما درکل می توان آن رابه عنوان یک احساس خاص درونی درنظرگرفت.بنابرگفته( ویلز 1982 ،به نقل ازمظلومی، 1386). صمیمیت یک احساس درونی است ،حس حاکی ازوحدت ویگانگی با دیگری ،به گونه ای...
ادامه مطلب

صمیمیت، معنوی، جنسی

7) تفریحی :انجام دادن فعالیت های تفریحی، ورزشی وبازی8) کار:اشتراک ومشارکت درانجام کارها9) بحران:مقابله با بحران ها مشکلات ودردها با همدیگر10) کشمکش:مواجه شدن وجنگیدن و تلاش کردن دربرابرتفاوت ها11) تعهد:اعتماد دوطرفه بودن...
ادامه مطلب

صمیمیت، تجارب، ازدواج

7) صمیمیت زیبا شناختی:شامل درمیان گذاشتن احساسات ،تجاربی باهمسراست که زیبا،فرح بخش یا لذت بخش هستند مانندشگفتی های طبیعت وجهان، موسیقی وهنر،شعرو ادبیات است والبته خودتجربه به عنوان تجربه ای ناب است ومقدمه ای برای انواع...
ادامه مطلب

درمانی، بیمار، بیماران

تغییردرمانی امری بسارپیچیده است که تنها از طریق تجربیات انسانی متنوع و هدایت شده صورت می پذیرد.تجربیاتی که آنها از عوامل درمانی می خوانیم عوامل درمانی را ده مقوله عمده زیر تشکیل می دهد.1-ایجاد امید:ایجاد امید و حفظ...
ادامه مطلب

درمانی، اعضاء، روان

1-مرحله شناسایی و مکاشفه :در این مرحله اعضا در صدند تا یکدیگر را بشناسند و در یابند که آنها می توانند به یکدیگر اعتمادکنند یا نه.مشاورنقش فعال و حساسی را برعهده دارد و به بازگوکردن قوانین گروه وحصول توافق بین اعضاء اقدام...
ادامه مطلب

مشاوره، درگروه، تعامل

مشاوره گروهی دارای معانی ومفاهیم متعددی است و به طورکلی فرصتی فراهم می آورد تا اولا فرد درباره مسائل ومشکلاتش صحبت کند ثانیا احساساتش را درگروه بروزدهد و بازخورد دریافت کند ثالثا به تعیین طرز تلقی و گرایش دیگران نسبت به...
ادامه مطلب

نیکو، برازنده،1384).، ازدواج

بر اساس تئوری انتخاب تنها کسی که می تواند بر ما کنترل داشته باشد خودمان هستیم.اگر ارتباط نامناسبی داریم،باید دقت کنیم و ببینیم چه می توانیم انجام دهیم که روابط ما را بهبود بخشد و نه اینکه سعی کنیم دیگران را تغییر...
ادامه مطلب
بالا