صمیمیت، درمانی، زناشویی

• پژوهش نجفلوئی(1385) تحت عنوان "نقش تمایز خود در روابط زناشویی" که بر روی 17 زوج به صورت تصادفی وبا پرسشنامه انجام شد؛نشان داد که تمایز یافتگی با تعارض زناشویی رابطه مثبت و معنی دار دارد.از میان خرده آزمون ها...
ادامه مطلب

اضطراب، روان، “

• جان هاگستاد (2008)در پژوهش خود با عنوان"تاثیر نظریه انتخاب بر وابستگی روانی"توانست به نتیجه برسد که آموزش مفاهیم نظریه انتخاب در 20 جلسه در برانگیختن کنترل درونی ،انتخاب و هویت ،مسؤولیت به طور معناداری موثر بوده...
ادامه مطلب

صمیمیت، هراس، دلبستگی

در حوزه صمیمیت• پژوهش تاسکونا (2010 ) تحت عنوان "شالوده ای برای درک صمیمیت" که بر روی 100 از دانش آموزان دختر دبیرستانی 15 -18 ساله انجام شده است؛نشان می دهد که افرادی که هنوز هویتشان تشکیل نشده در روابط صمیمانه بی ثبات...
ادامه مطلب

بوئن، هیجانی، درمانگر

بارها پیش می آمد که بوئن یکی از همسران را، معمولاً کسی که پخته تر و تفکیک یافته تر است، بر می گزید و مدتی با آن فرد کار می کرد. تصور می رفت که این شخص عضوی است که بهتر می تواند الگوهای کهنه و قدیمی درگیری عاطفی در تعامل ها را...
ادامه مطلب

صمیمیت، باهمسالان2-توانایی، طورذاتی

• صمیمیت ازواژه لاتین intimate می آید وبه معنای کنارآمدن و ارائه کردنصمیمیت توجه واهمیت اعضای خانواده برای یکدیگرتعریف شده عاملی که نزدیکی عاطفی درقالب مهر،ازخودگذشتگی، خرسندی، رضایت را شامل می شود.• تعریف صمیمیت از...
ادامه مطلب

صمیمیت، 1386).، وبیان

صمیمیت ازنظرروان شناسان تعاریف گوناگونی دارد، اما درکل می توان آن رابه عنوان یک احساس خاص درونی درنظرگرفت.بنابرگفته( ویلز 1982 ،به نقل ازمظلومی، 1386). صمیمیت یک احساس درونی است ،حس حاکی ازوحدت ویگانگی با دیگری ،به گونه ای...
ادامه مطلب

صمیمیت، معنوی، جنسی

7) تفریحی :انجام دادن فعالیت های تفریحی، ورزشی وبازی8) کار:اشتراک ومشارکت درانجام کارها9) بحران:مقابله با بحران ها مشکلات ودردها با همدیگر10) کشمکش:مواجه شدن وجنگیدن و تلاش کردن دربرابرتفاوت ها11) تعهد:اعتماد دوطرفه بودن...
ادامه مطلب

صمیمیت، تجارب، ازدواج

7) صمیمیت زیبا شناختی:شامل درمیان گذاشتن احساسات ،تجاربی باهمسراست که زیبا،فرح بخش یا لذت بخش هستند مانندشگفتی های طبیعت وجهان، موسیقی وهنر،شعرو ادبیات است والبته خودتجربه به عنوان تجربه ای ناب است ومقدمه ای برای انواع...
ادامه مطلب

درمانی، مشاوره، مراجعان

هم چنین به کار بستن واقعیت درمانی در گروه از دو مولفه اصلی تشکیل شده است:1- محیط مشاوره2- شیوه هایی ویژه ای که منجر به تغییر رفتار می شوندهنر مشاوره وارد کردن این مولفه ها با یکدیگر در روش هایی است که منجر می شود تا مراجعان...
ادامه مطلب

درمانی، مراجعان، مسؤولیت

راهبرد های درمانیاستفاده از شوخ طبعی/کاربرد تکنیک های تناقضی/شیوه های خود یاری/ سوال کردن/مثبت بودن/رویارویی• نقش رهبردر واقعیت درمانی گروهی درمانگرباید فردی موفق و مسئول باشد.فردی گرم نیرومند و مطمئن به توانایی های...
ادامه مطلب
بالا