1-1- گیاهشناسی
آلسترومریا با نام علمی Alstroemeria hybrida جزو یکی از گلهای محبوب میباشد که به خاطر گلهای زیبا و با طول عمر زیاد پرورش داده میشود. این گیاه از زیر شاخه تک لپهایها ، راسته سوسنها ، تیره آلسترومریاسه و جنس آلسترومریا میباشد (ون دورن و همکاران، 1992). تیره آلسترومریاسه در بر گیرنده چهار جنس Schickenduntzia، Leontochir، Alstroemeria و Bomaria میباشد (ناصری و ابراهیمی گروی، 1377). جنس های تیره آلسترومریاسه به علت داشتن تخمدان زیرین، ابتدا در تیره آماریلیداسه قرار گرفتند. در سال 1954 بوکسبوم ساختمان ریزوم آنها را بررسی کرد و بر اساس این بررسی نتیجه گرفت که آن ها گونههایی از جنس لیلیوم هستند. اما از آنجا که تخمدان در تیره لیلیاسه به صورت فوقانی است به تیره ایرایداسه و بعد دوباره به تیره آماریلیداسه باز گشتند و در آخر بعد از چندین جابجایی بین این تیرهها، آلسترومریاسه به عنوان یک تیره مجزا در نظر گرفته شد (ناصری و ابراهیمی گروی، 1377؛ هوفریتر و رود ریگاز، 2009).

شکل 1-1- گل آلسترومریا
جنس آلسترومریا یکی از زیباترین جنسهای این تیره است که بیش از 60 گونه و 190 رقم است. گیاهی است علفی، چند ساله، ریزوم دار که ریزومها به صورت سیمپودیال رشد میکنند و از هر ریزوم اصلی 5 تا 7 ریزوم به وجود میآید. ریشه ها افشان و بخش هوایی هم از ریزوم منشأ میگیرند. ریشه ها افشان بعد از توسعه گیاه، به ریشه های گوشتی (ذخیره ای) تبدیل میشود که سفید، متراکم و کرکدارند. ساقهها همیشه فاقد انشعاب هستند. برگ کامل، کشیده، بدون کرک و در انتها نوک تیزند و معمولا رنگ سبز تیره تا سبز خاکستری دارند. گل آذین معمولا گرزن است و به صورت سیمپودیال توسعه مییابد. هر گل آذین شامل 3 تا 10 گل است. در ساختمان گل دو ردیف سه تایی گلبرگ دیده میشود. شش گلبرگ دارد که 3 گلبرگ داخلی از نظر شکل و رنگ با سه گلبرگ خارجی متفاوت هستند و دارای علائمی به صورت نقطهای، خطی و حلقوی میباشد که رنگ آنها متمایز رنگ گلبرگهاست. میوه کپسول، خشک شکوفاست (ناصری و ابراهیمی گروی، 1377؛ کیم، 2005؛ رید، 2002). در روزهای بلند اواخر بهار به گل میرود و تا پاییز ادامه دارد ( دول و ویلکینس، 1999).
کشت آلسترومریا در اروپا، ژاپن و شمال آمریکا بسیار رواج دارد، زیرا ارقامی وجود دارند که در تمام طول سال حتی در دماهای زیر صفر درجه سانتی گراد هم گل میدهند. این ارقام، گلهای زیبایی در دامنه وسیعی از رنگها و شکلها دارند (ناصری و ابراهیمی گروی، 1377). تمام این ارقام ها که اکنون تعداد آنها به بیش از 190 نیز میرسد تنها از حدود 60 گونه در آمریکای جنوبی منشا گرفتهاند که همگی در شکل، رنگ و علایم روی گلبرگ ها متفاوت میباشند. بزرگترین و جذابترین آنها، در بین گونه های کشور شیلی یافت میشوند ولی غالبا برگهایی با طول عمر کوتاه دارند. گونه های برزیلی دارای برگ هایی بلند و همیشه سبز هستند اما گلهای آن ها کوچکتر و بستهتر از گونه های شیلی هستند (هوفریتر و رودریگاز، 2009).
گلدهی: در روزهای بلند اواخر بهار به گل میرود و تا پاییز ادامه دارد. گلدهی این گیاه تحت تاثیر دمای ریزوم بوده و به وسیله دمای خاک اطراف ریزوم کنترل میشود. اگر دمای خاک 16 درجه سانتی گراد باشد، دوره گلدهی آن افزایش مییابد (دول و ویلکینس، 1999). آلسترومریا به گرمای زیاد حساس بوده، بنابراین در گلخانه سرد پرورش داده میشود. دمای بالا فرآیند گلدهی را جلو میاندازد ولی دمای بیش از 20 تا 25 درجه سانتی گراد ممکن است ساقههای ضعیفتری داشته باشند و جوانهها ناقص شوند، علایم ویروسی ظاهر شده و سر انجام گلدهی زود متوقف میشود (ناصری و ابراهیمی گروی، 1377).
نیازها: دمای گلخانه در شب بین 13-10 درجه سانتیگراد نگه داشته میشود. در حالیکه دمای گلخانه در زمستان بین 18-16 درجه سانتیگراد در نظر گرفته میشود. گل آلسترومریا در شرایط خشکی کم بهترین رشد را دارد. آب زیاد باعث پوسیدگی ریشه میشود. این گل تمایل زیادی به نیترات نیتروژنی دارد، این عنصر مسئول رنگ سبز تیره شاخه و برگهاست. اضافه کردن مواد غذایی به میزان کم زمانی که محیط خشک شود توصیه میشود. ریزومهای آلسترومریا باید در خاک سبک که بخوبی زهکشی شده است کاشته شود. در مورد گلهای شاخه بریده، خاکی که به عنوان بستر کشت استفاده میشود از طریق اضافه کردن موادی مثل پیت- پرلایت، شن و رسهای آهکی و ترکیبات مختلف آلی و غیرآلی اصلاح شود (دول و ویلکینس، 1999).
1-2- تاریخچه
آلسترومریا با نام سوسن پرویی، سوسن سلطنتی یا سوسن پاروت هم خوانده میشود. بومی آمریکای جنوبی است و زیستگاه گونه های آن از ارتفاعات 4000 متری رشته کوههای آند تا حاشیه بیابانها و سواحل دریا گسترده شده است. اغلب گونه های آن در شیلی و پرو یافت میشود. جنس Alestroemeria برای اولین بار در سال 1714 توسط لوئین فویله در شیلی کشف شد. او این جنس را به همراه جنس دیگر از همان تیره (Bomeria) به عنوان همروکالیس شرح داد. در سال 1754 یک بوتانیست سوئدی به نام آلستروم، هنگام بازگشت از سفر خود از آمریکای جنوبی، بذرهای این گیاه را با خود به اسپانیا آورد. بعدها گیاهشناس معروف لینه، این گیاه را از روی شکل ظاهری طبقه بندی کرد و نام آن را به احترام دوست خود آلسترومر، آلسترومریا گذاشت (ناصری و ابراهیمی گروی، 1377؛ هوفریتر و رود ریگز، 2009؛ رید، 2002). در حال حاضر 39 گونه از آلسترومریا در برزیل، 33 گونه در شیلی، 10 گونه در آرژانتین، 2 گونه در پرو و یک گونه در کشورهای بولیوی، پاراگوئه و ونزوئلا به ثبت رسیده است (هوفریتر و رود ریگز، 2009).
1-3- اهمیت اقتصادی
آلسترومریا از جمله گلهایی است که در سالهای اخیر به آن توجه زیادی شده است و شاید دلیل عمده پرورش آن زیبایی و کشت نسبتا ساده آن است که به جز تنظیم دمای خاک، نیاز به تجهیزات خاصی ندارد. گلهای آن بسیار زیبا و عمر پس از برداشت خوبی دارد. مهمترین کشورهای تولید کننده این گل، هلند، کلمبیا، آمریکا و انگلستان میباشد (ناصری و ابراهیمی گروی، 1377). ایران با برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب و تفاوت آب و هوا در شمال و جنوب و شرق و غرب کشور در چهار فصل سال وجود گلخانهها، در پرورش گل و گیاه در هر فصل سال مستعد است. همچنین موقعیت استراتژیکی ایران در منطقه خاورمیانه و امکان دسترسی آن به بازارهای هدف (کشورهای همسایه)، باعث شده صادرات گل وگیاه به عنوان یکی از انواع صادرات غیر نفتی مورد توجه قرار گیرد. سرمایه گذاری ارزشمندی به منظور تولید گل و گیاه از نظر اقتصادی در حدود 50 سال پیش در ایران آغاز گردید. ایران از نظر سطح زیر کشت گل، در رتبه 12 جهانی قرار دارد.
سطح زیر کشت آلسترومریا در جهان بالغ بر 500 هکتار است و کشور هلند با 110 هکتار سطح زیر کشت مقام اول در تولید آلسترومریا را دارد (کیم، 2005). سطح زیر کشت در ایران نزدیک به 10 هکتار میباشد. عملکرد سالانه آن در 1000 متر مربع 220-200 هزار شاخه در هکتار است.
1-4- بیان مسئله
گلهای بریدنی عمر کوتاهی دارند و به صورت تازه مصرف میشوند و بهبود ماندگاری آنها یکی از اهداف اصلی صنعت گلکاری میباشد (همت زاده و همکاران، 1386). علیرغم اینکه گلهای شاخه بریده در بین محصولات باغی ارزش اقتصادی زیادی دارد، اما جزء فساد پذیرترین آنها به حساب میآیند. تنفس بالا، حساسیت به آسیب دیدگی و فسادپذیری سریع آنها باعث گردیده که به مراقبت بیشتر در مرحله پس از برداشت نیاز داشته باشند (چاناسوت و همکاران، 2003). با توجه به اهمیت کیفیت گل در تجارت گل های بریده، باید تلاش شود تا گلهای بریده با کیفیت مطلوب به دست مشتری برسند. یکی از مهمترین معیارها برای مصرف کننده در انتخاب گل بریده، طول عمر آن میباشد. به همین دلیل یک برنامه مناسب بعد از برداشت به حفظ کیفیت گلهای بریده در زمان طولانی تر کمک میکند (روئین و حسن پور اصیل، 1390).
هرچند گفته میشود گل شاخه بریده آلسترومریا طول عمر پس از برداشت طولانی دارد، اما مشکلاتی نیز دارد که همواره دانشمندان را به خود مشغول کرده است. از جمله این مشکلات زرد شدن سریع برگها پس از برداشت و پیش از ریزش گلبرگهاست. از آن جا که برگها نقش مهمی در کیفیت ظاهری گلهای شاخه بریده آلسترومریا دارند، همواره دانشمندان در صدد به تاخیر انداختن زردی برگها و افزایش طول عمر این گل بودهاند (چاناسوت و همکاران، 2003؛ فرانت و همکاران، 2002). یکی دیگر از عواملی که با جدا کردن گلها از پایه مادری موجب سرعت بخشیدن به تخریب آنها میشود رشد باکتریها و افزایش رسوب مواد در آوندهای میباشد که موجب بسته شدن آوندها و عدم انتقال آب شده که باعث بروز علائم کمبود آب در گیاه میشود (سیلوا، 2003). برگ و گلهای بریده میتوانند ارزش تجاری محدودی داشته باشند زیرا آنها در طول عمر گلجایی در نتیجه کاهش جذب آّب، آب خود را از دست میدهند (ون دورن، 1997). از این رو تأمین انرژی و حفظ قدرت جذب آب گیاه دو عامل اصلی برای افزایش طول عمر گلهای شاخه بریده پس از برداشت میباشد.
گلهای آلسترومریا بسیار حساس به اتیلن هستند و اتیلن تولیدی در مراحل پایانی نمو این گل، موجب کاهش عمر گلجایی آنها به وسیله ریزش گلپوش میشود (واگستاف و همکاران، 2002؛ چاناسوت و همکاران، 2003). از آنجا که ماندگاری گلهای بریدنی، یکی از فاکتورهای کیفی میباشد بنابر این عمر طولانی مدت این گلها بر میزان تقاضا مصرف کنندگان و همچنین بر ارزش گل های بریدنی تاثیر بسزایی دارد (ابراهیم زاده و سیفی، 1378).
1-5- هدف از انجام آزمایش
هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات تیمار مکانیکی و نانو ذرات نقره شامل شکاف انتهای ساقه و سطوح مختلف نانو ذرات بر بهبود نسبت جذب آب در پس از برداشت گلهای شاخه بریده آلسترومریا است.
2-1- پیری
پیری را میتوان مرحله نهایی زندگی یک اندام دانست که با یک سری رویدادهای طبیعی غیر قابل برگشت آغاز شده و در نهایت منجر به از بین رفتن سلولها و مرگ اندام میشود. همچنین فرآیند زوال طبیعی مرگ طبیعی نیز پیری تلقی میشود که شامل گستره ی وسیعی از فرآیندهای فیزیولوژیکی میباشد (ادریسی، 1388). به علاوه پیری به تغییرات تخریبی کنترل شده اطلاق میشود که شامل مرگ طبیعی سلول ها، بافتها و اندام های موجودات زنده است (فتحی و اسماعیل پور، 1379). اگر چه پیری برگها به طور ژنتیکی و به کمک فرآیندهای برنامه ریزی شده کنترل میشود، اما فاکتورهایی مانند دمای بالا، خشکی، زخم و تاریکی آن را تسریع میکنند. با تحقیقاتی که در مورد فیزیولوژی گلهای شاخه بریده و گلدانی انجام شده، دانش در زمینه فرآیندهای پیری، روشهای دخالت در فرآیند مسن شدن و روشهای جلوگیری از ضایعات پس از برداشت افزایش یافته است. این تحقیقات به توسعه و بهبود محافظهای گل منتهی شده است. به وسیله افزودن مواد شیمیایی به آب گلدان و فراهم کردن شرایط مناسب پس از برداشت برای گل ها میتوان از افت کیفیت محصول در طول دوره پس از برداشت جلوگیری کرد (ابراهیم زاده و سیفی، 1378).
2-2- پیری در گل آلسترومریا
طول عمر گلهای آلسترومریا به وسیله ریزش گلبرگ ها پایان مییابد. از سوی دیگر زرد شدن برگها یک مشکل جدی برای گل آلسترومریا است. برگ بیشتر از نیمی از ارقام قبل از ریزش گل زرد میشوند. شروع زرد شدن برگها با تخریب کلروفیل همراه است و این زرد شدن در تاریکی تسریع میشود (چاناسوت و همکاران، 2003؛ فرانت و همکاران، 2002).
لورنتز و همکاران (2002) نشان دادند که در طی پیری گل آلسترومریا، فسفولیپیدها و گالاکتولیپیدها به میزان زیادی تجزیه میشوند و نسبتهای اسیدهای چرب اشباع به غیر اشباع افزایش مییابد. سطح لیپوکسی ژناز افزایش و فعالیت آنزیمی بعد از باز شدن گلها کاهش یافته و خاصیت نیمه تراوایی غشا از بین رفته و نشت الکترولیت افزایش مییابد و از جمله گلهایی است که در طی نمو و پیری گل هم کاهش پروتئین کم و هم تغییرات کمی در وزن تر نشان میدهد و حتی بعضی نشانه های پیری مانند تغییر رنگ و لولهای شدن برگ در آن به سختی دیده میشود و به طور کلی، گونههایی که دچار پژمردگی میشوند افزایش بیشتری را در فعالیت تجزیه کنندههای پروتئینی نشان میدهند تا آن هایی که در طی پیری دچار ریزش گلبرگ میشوند.
2-3- انسداد آوندی
تا سال 1970 آب تنها ماده ی موارد استفاده جهت نگهداری بیش از 70 درصد گلها بریده بود. اکثر گلهای بریده حتی وقتی داخل آب قرار میگیرند علائم کمبود آب را نشان میدهند. این تنش آبی نتیجه انسداد آوندی و کاهش هدایت آب در ساقه و یا افزایش میزان تبخیر و تعرق است. انسداد آوندی عمدتاً به دلیل رشد میکروارگانیسمها و قطع شدن جریان یک پارچه آب داخل آوند توسط حباب های هوا دیده میشوند که ممکن است اختلاف سطح برگ، حساسیت نسبت به تبخیر و تعرق، تعداد آوند چوبی نسبت به واحد سطح برگ و آناتومی آوند از دلیل آن باشد ( ادریسی، 1388؛ داسیلوا، 2003؛ هالوی و مایاک، 1979؛ ون دورن، 1997).
2-4- عوامل موثر بر عمر پس از برداشت گل های شاخه بریده
محلول های نگهدارنده گلها، مواد شیمیایی هستند که به آب اضافه می شوند تا طول عمر و کیفیت گلها را افزایش دهند و شامل کربوهیدراتها، میکروب کشها، تنظیم کنندههای pH و تنظیم کنندههای رشد میباشند. این تیمارها میتوانند در طول چرخه فروش از تولید کننده تا عمده فروش و حتی خریدار به کار روند (ابراهیم زاده و سیفی، 1378).
کربوهیدراتها پس از آب فراوانترین ترکیبات در بافتهای گیاهی هستند که به شکل قندهای ساده تا پلیمرهای ساده ساکارز، گلوکز و فرکتوز هستند که با نسبتهای متفاوت یافت میشوند. عمر گلهای بریده با قرار دادن شاخه گل در محلول های گلدانی حاوی کربوهیدرات افزایش مییابد. ساکارز در ترکیب بیشتر محلولهای نگهدارنده وجود دارد و تعادل آبی را در گلهای بریده بهبود میبخشد (هالوی و مایاک، 1979).
محلولهای محافظ گل بیشتر حالت اسیدی دارند و به همراه میکروبکشهایی جهت جلوگیری از رشد باکتریها و قارچ ها به کار میروند. به این ترتیب از انسداد آوندها که موجب کاهش جذب آب توسط گل می شوند جلوگیری میکنند. میزان قند در بافت گیاه نیز یکی از فاکتورهای کنترل کننده طول عمر گل می باشد معمولا افزودن قندهایی مانند ساکارز با آب گلدان گلهای شاخه بریده طول عمر گل را افزایش میدهد.
2-5- تیمار با ترکیبات ضدعفونی کننده و بهبود دهنده عمر گلجایی
میکروارگانیسمها یکی از عوامل کاهش طول عمر پس از برداشت گلهای بریده محسوب میشوند که در کاهش طول عمر آن ها نقش بسزایی دارند (کیا محمدی، 1388). استفاده از ترکیبات ضد عفونی کننده و ضد میکروبی مثل مشتقات 8-هیدروکسی کینولین، سولفات آلومینیم، کلرید کبالت، اسید سیتریک، اسانسهای گیاهی، نانو ذرات نقره و آنتی بیوتیک ها که به تازگی مورد استفاده قرار گرفتهاند، پیشنهاد شده است (ادریسی، 1388؛ کیامحمدی، 1388؛ سلگی و همکاران، 2009).
2-6- شکاف انتهای ساقه
گلکاران گاهی اوقات از ساقههای بریده شده و شکاف خورده و همچنین حذف پوست از قاعده ساقه حمایت به عمل میآورند که در جذب بیشتر آب و افزایش عمر گلجایی گیاه موثر بوده است ( جونز، 2001؛ میلنر، 2009). تصور میشود این عملکرد باعث افزایش رویارویی آوندها با محلول موجود در گلدان شده است.
تحقیقات دی استیگر و بروخایسن (1986) نشان داده که در معرض قرار گرفتن سطع وسیعی از ساقه در آب تاثیر مثبتی در افزایش حرکت جانبی آب در داخل آوند چوبی داشته است. مشاهده شده جذب غیر مستقیم آب در گیاهان ژربرا که دارای ساقه تو خالی است، آب میتواند از طریق حفره های ساقه وارد شود (ون مترن، 1978).
ون دورن و دهارت (1994) اعلام کرد که پژمردگی گل های بریده در طول نگهداری ناشی از جذب ناکافی آب به وسیله بسته شدن آوندها توسط رشد باکتریها، رسوب موادی مثل صمغها، تشکیل تایلوز و وجود حبابهای هوا در سیستم آوندی بوده که با شکاف انتهای شاخه این مشکل برطرف میشود.
مهری و هاشم آبادی (1393) با بررسی اثر شکاف انتهای ساقه و نوع برش بر عمر گلجایی و خصوصیات کیفی گل بریده آلسترومریا دریافتند که شکاف 5 سانتی متری انتهای ساقه و برش مورب باعث افزایش عمر گلجایی و جذب آب شده است.
2-7- نانوذرات نقره
نانو ذرات نقره ترکیباتی هستند که از یون Ag+ نشات گرفته و خاصیت ضد میکروبی بسیار قدرتمندی دارند. این ترکیبات اتحاد اکسیدانهای مختلفی از Ag0، Ag+، Ag2+ و Ag3+ هستند. روش کار این ترکیبات از طریق تاثیر بر نفوذپذیری غشا و فعالیت آنزیمهای زنجیره ی تنفسی میباشد (جیونگ و همکاران، 2004؛ راسل و هوگو، 1994؛ پارک و همکاران، 2005). نانوذرات نقره یون Ag+ آزاد میکنند (لوک و همکاران، 2007) و به صورت وسیع در خالص سازی آب، پزشکی، پارچه و الیاف و دیگر صنایع غیر گیاهی کاربرد دارند (جین و پرادیپ، 2005؛ دوباس و همکاران، 2011؛ چن و شلوسز، 2008). همچنین در صنعت باغبانی در حذف باکتریهای محیط کشت (عبدی و همکاران، 2008)، و اخیرا با استفاده در محلول های نگهدارنده گلها بریده کاربرد دارند (بصیری و همکاران، 2011؛ لیو و همکاران، 2009؛ کیم 2005؛ سلگی و همکاران، 2009).
تیمارهای نانوذرات به عنوان تیمار پالس و مداوم برای گلهای شاخه بریده اخیرا استفاده میشود (سلگی و همکاران، 2009؛ لیو و همکاران 2009) و به عنوان یک عامل ضد باکتری دارای اهمیت است (لوک و همکاران، 2007). گزارش شده است که مکانیسم نانو ذرات در ارتباط با اجزای سیتوپلاسمی و اسیدهای نوکلئیک و مهار آنزیمهای زنجیره تنفسی و تداخل با غشا و فرآیندهای نفوذپذیری غشا است (لیو و همکاران، 2009).
لو و همکاران (2010) در بررسی غلظتهای مختلف نانو ذرات در افزایش عمر پس از برداشت گل رز مشاهده کردند که غلظت 50 میلی گرم در لیتر نانو ذرات بهترین تیمار و علت افزایش عمر گل را کاهش از دست دهی آب، کوچک شدن منفذ روزنه و در نتیجه کاهش تعرق در اثر اعمال نانوذرات گزارش کرد.
لیو و همکاران (2009) گزارش کردند که عمر گلجایی گلهای شاخه بریده ژربرا با تیمار 5 میلی گرم در لیتر نانو ذرات به مدت 24 ساعت افزایش می یابد. اثر مثبت تیمار پالس نانو ذرات نشان از جلوگیری از رشد باکتریها در محلول گلجا و انتهای ساقه گل در طول دوره پس از برداشت است. با این حال فعالیت های فیزیولوژیکی نانو ذرات نیز امکان پذیر است.
لو و همکاران (2010) با بررسی تیمار کوتاه مدت نانو ذرات نقره بر روی گلهای رز رقم ‘موی استار’ با غلظت های 5، 100 و 250 میلی گرم بر لیتر اظهار داشتند که تیمار 50 و 100 میلی گرم در لیتر باعث افزایش عمر گلجایی و جلوگیری از کاهش وزنتر گردید. همچنین نانوذرات نقره باعث کاهش باز شدن روزنهها و جلوگیری از بیان ژن های اکواپارین شد.
کاظمی پور (1391) طی بررسی غلظتهای مختلف نانو ذرات نقره و سیلیکات سدیم بر روی گل بریده داودی بیان کرد که تیمار نانو ذرات نقره با غلظت 10 میلی گرم در لیتر باعث افزایش عمر گلجایی شدند. لیو و همکاران (2012) با بررسی اثر نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل برگ زینتی اکاسیا دریافتند که به دلیل اثر ضد باکتریایی این ماده عمر گلجایی در مقایسه با شاهد افزایش معنی داری را نشان داده است.
اورعی و همکاران (2011) گزارش کردند که اسانسهای گیاهی و نانو ذرات نقره باعث کاهش آلودگی باکتریایی در محلول گلجایی گل بریده ژربرا (Gerbera jamesonii) میگردد. کاظمی و عامری (2012) اثر اسانسهای گیاهی ، نانوذرات نقره و سالسیلیک اسید را به آلودگی میخک بررسی و دریافتند که تمامی تیمارها نسبت به شاهد باعث کاهش چند برابری جمعیت باکتری می گردد.
3-1- مواد گیاهی
در شهریور ماه 1393 گلهای شاخه بریده آلسترومریا که در مرحله تجاری برداشت شده بودند، از گلخانه ی در شهر اصفهان تهیه و بلافاصله برای انجام تیمار و ارزیابی صفات به آزمایشگاه پس از برداشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت منتقل شدند.
3-2- پیاده کردن طرح آزمایشی
این مطالعه در قالب آزمایش فاکتوریل 3 عاملی بر پایه طرح کاملا تصادفی با 2 فاکتور، شکاف 5 سانتی متری انتهای ساقه (شکل 3-1) و بدون شکاف و فاکتور دوم استفاده از نانو ذرات نقره در 5 سطح (0، 5، 10، 20 و 30 میلی گرم در لیتر) و شاهد بدون شکاف و نانو ذرات نقره، با 10 تیمار، 3 تکرار و 30 پلات و در هر پلات 5 شاخه گل و در مجموع 150 شاخه گل در آزمایشگاه ارزیابی عمر گلجایی در شرایط فتوپریود 12 ساعت، شدت نور 12 میکرومول بر متر مربع بر ثانیه، رطوبت نسبی 60 تا 70 درصد و دمای 2±18 درجه سانتی گراد انجام شد (شکل 3-2).

شکل 3-1- شکاف انتهای ساقه شکل 3-2- نحوه قرار دادن پلات ها
3-3- معرفی تیمارها
10 تیمار مورد استفاده به قرار زیر بودند:
1- :C0N0 بدون شکاف انتهایی ساقه + بدون نانو ذرات نقره (شاهد)
2- :C0N5 بدون شکاف انتهای ساقه + 5 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره
3- :C0N10 بدون شکاف انتهای ساقه + 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره
4- :C0N20 بدون شکاف انتهای ساقه + 20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره
5- :C0N30 بدون شکاف انتهای ساقه + 30 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره
6- :C1N0 شکاف انتهای ساقه + بدون نانو ذرات نقره
7- :C1N5 شکاف انتهای ساقه + 5 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره
8- :C1N10 شکاف انتهای ساقه + 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره
9- C1N20: شکاف انتهای ساقه + 20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره
10- C1N30: شکاف انتهای ساقه + 30 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره
3-4- اندازهگیری صفات
3-4-1- عمر گلجایی
طول عمر گلجایی به فاصله شروع تیمار تا زمان پیری گل که همراه با پژمردگی گلبرگها و زرد شدن برگ ها میباشد تعریف و به صورت روز بیان شد (شکل 3-3 و 3-4).
شکل 3-3- روز اول عمر گلجایی شکل 3-4- پایان عمر گلجایی
3-4-2- کاهش وزن تر
با توجه به میزان وزن نهایی گل، وزن باز برش ، وزن ریزش و وزن نهایی، کاهش وزن تر برحسب گرم به ازای هر شاخه گل طبق رابطه زیر محاسبه شد:
(وزن ریزش ها+ وزن بازبرش ها+ وزن نهایی) -وزن تر اولیه = کاهش وزن تر
3-4-3- درصد ماده خشک
پس از پایان عمر گلجایی شاهد، وزن تر گلها اندازه گیری و در دمای 70 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت قرار داده شد. پس از اطمینان از خشک شدن کامل گلها، با ترازوی دیجیتال توزین شد. درصد ماده خشک از رابطه زیر محاسبه شد:
100× (وزن تر گل ها در پایان عمر شاهد ÷ وزن خشک)= درصد ماده خشک
3-4-4- جذب آب
با توجه به حجم اولیه محلول گلجایی (600 سی سی) و میزان تبخیر اتاق و کاهش حجم محلول گلجایی، جذب آب از فرمول زیر محاسبه شد:
میانگین وزن تر 5 شاخه گل ÷ (میانگین تبخیر اتاق + محلول باقیمانده در پایان عمر گلجایی)-600 = (ml g-1FW) جذب آّب
3-4-5- نشت یونی
بدین منظور در پایان عمر گلجایی شاهد نیم گرم برگ از هر پلات با 50 سی سی آب مقطر دوبار تقطیر شده را داخل ظروف در بسته در دمای آزمایشگاه به مدت 24 ساعت قرار دادیم و سپس با دستگاه EC سنج اندازه EC1 آن را حساب کردیم. سپس برای اندازه گیری EC2 نیم گرم برگ را در دمای 20- درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت منجمد کرده و بعد از 24 ساعت دوباره برگها را در دمای اتاق به مدت 24 ساعت قرار دادیم و سپس با دستگاه EC اعداد آن را خواندیم (شکل 3-5) نشت یونی از فرمول زیر حساب شد:
100× EC2 ÷ EC1 = نشت یونی
شکل 3-5- اندازه گیری نشت یونی با دستگاه EC سنج
3-4-6- افزایش درجه بریکس (درصد ساکارز موجود در ساقه)
برای اندازه گیری این فاکتور از رفرکتومتر دستی استفاده شد. بدین صورت که بعد از باز برشهای انتهای ساقه در ابتدا و انتهای عمر گلجایی شاهد، یک قطره از آب موجود در برشها (ریکاتها) بر روی صفحه شیشه ای رفرکتومتر دستی (مدل N-1? ساخت شرکت ATAGO کشور ژاپن) ریخته و درجه بریکس آن هر 2 روز یک بار خوانده شد. تفاضل بین اعداد به دست آمده از اندازه گیری میانگین بریکس روز اول و میانگین بریکس روز آخر عمر گلجایی شاهد به عنوان درجه بریکس آن شاخه گل در نظر گرفته شد (شکل 3-6).
شکل 3-6- اندازه گیری درجه بریکس
3-4-7- رنگیزه کاروتنویید گلبرگ
بدین منظور در پایان عمر گلجایی شاهد یک شاخه از هر پلات خارج شد و رنگیزه کاروتنویید از روش مزمودار و مجومدار (2003) اندازه گیری شد (شکل 3-7).

شکل 3-7- اندازه گیری کاروتنویید گلبرگ
3-4-8- کلروفیل a، b و کل برگ
به منظور اندازهگیری مقدار کلروفیل، در پایان عمر گلجایی شاهد یک شاخه گل از هر پلات جهت اندازه گیری کلروفیل خارج شد. مقدار کلروفیل a، b و کل به روش مزمودار و مجومدار (2003) اندازه گیری شد (شکل 3-8).
شکل 3-8- استخراج کلروفیل گلبرگ
3-4-9- نسبت باز شدن گلها
به منظور اندازه گیری نسبت باز شدن گلها هر 2 روز یک بار شمارش گلهای باز و بسته انجام شد و سپس نسبت باز شدن گلها از فرمول زیر محاسبه شد:
کل گلهای باز و بسته در روز آخر ÷ گل باز روز آخر
= نسبت باز شدن گل کل گلهای باز و بسته روز اول ÷ گل باز روز اول
3-4-10- اندازهگیری اتیلن
برای اندازه گیری مقدار اتیلن آزاد شده در روز دوم از هر گلدان یک شاخه گل انتخاب شده و مقدار اتیلن از روش چمنی (1384) اندازه گیری شد (شکل 3-9).
شکل 3-9- اندازه گیری اتیلن
3-4-11- شمارش باکتری ساقه و محلول گلجا
نمونه گیری از انتهای ساقه و محلول گلجا 24 ساعت پس از شروع آزمایش انجام و شمارش باکتری به روش لیو و همکاران (2009) انجام شد (شکل 3-10).
شکل 3-10- کشت باکتری
3-4-12- پراکسیده شدن لیپیدها
بدین منظور در پایان عمر گلجایی شاهد، یک شاخه گل خارج شد و از گلبرگ های آن برای اندازه گیری پراکسیده شدن لیپیدها، مالوندیآلدئید (MDA) با بهره گرفتن از روش هیت و پاکر (1986) به عنوان محصول واکنش پراکسیده شدن اسیدهای چرب غشاء اندازهگیری گردید.
3-4-13- آنزیم پراکسیداز (POD)
بدین منظور در پایان عمر گلجایی شاهد، یک شاخه گل خارج شد و از گلبرگهای آن برای سنجش فعالیت سینتیکی آنزیم POD از روش یین و همکاران (2007) استفاده گردید.
3-4-14- آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)
بدین منظور در پایان عمر گلجایی شاهد، یک شاخه گل خارج شد و از گلبرگ های آن جهت ارزیابی SOD به روش اسپکتروفتومتری و با بهره گرفتن از روش ژیانوپلتیس و رایس (1997) اندازه گیری شد.
3-5- تجزیه و تحلیل داده ها
داده ها ابتدا در نرم افزار Excel ثبت شدند، سپس تجزیه و تحلیل آن ها با بهره گرفتن از نرم افزار آماری SAS و مقایسه میانگین ها بر اساس آزمون LSD انجام شد. رسم نمودارها با نرم افزار Excel انجام گرفت.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-1- عمر گلجایی
طبق جدول تجزیه واریانس داده ها، اثر نانو ذرات نقره در سطح 1 درصد و اثر تکی شکاف و همچنین اثر متقابل این دو عامل در سطح 5 درصد آماری معنیدار شده است (جدول 4-1).