دانلود پایان نامه ها

صمیمیت، تجارب، ازدواج

7) صمیمیت زیبا شناختی:شامل درمیان گذاشتن احساسات ،تجاربی باهمسراست که زیبا،فرح بخش یا لذت بخش هستند مانندشگفتی های طبیعت وجهان، موسیقی وهنر،شعرو ادبیات است والبته خودتجربه به عنوان تجربه ای ناب است ومقدمه ای برای انواع دیگر تجارب صمیمانه قرارنمی گیرد.8) صمیمیت اجتماعی –تفریحی:شامل انجام فعالیت ها و تجارب لذت بخش و….آمیزباهمسراست.گفتن داستان های فکاهی […]

دانلود پایان نامه ها

صمیمیت، معنوی، جنسی

7) تفریحی :انجام دادن فعالیت های تفریحی، ورزشی وبازی8) کار:اشتراک ومشارکت درانجام کارها9) بحران:مقابله با بحران ها مشکلات ودردها با همدیگر10) کشمکش:مواجه شدن وجنگیدن و تلاش کردن دربرابرتفاوت ها11) تعهد:اعتماد دوطرفه بودن سرمایه گذاری های مشترک ازخود12) معنوی :به اشتراک گذاشتن دغدغه های ماورایی و مذهبی13) ارتباط:هم کلام شدن و درک همدیگرباگاروزی(2001، به نقل ازاعتمادی،1384 […]

دانلود پایان نامه ها

صمیمیت، 1386).، وبیان

صمیمیت ازنظرروان شناسان تعاریف گوناگونی دارد، اما درکل می توان آن رابه عنوان یک احساس خاص درونی درنظرگرفت.بنابرگفته( ویلز 1982 ،به نقل ازمظلومی، 1386). صمیمیت یک احساس درونی است ،حس حاکی ازوحدت ویگانگی با دیگری ،به گونه ای که هیچ حصاری مابین خودمان و اوبرای پنهان شدن ونقش بازی کردن نبینیم، فضای امنی که درآن […]

دانلود پایان نامه ها

صمیمیت، باهمسالان2-توانایی، طورذاتی

• صمیمیت ازواژه لاتین intimate می آید وبه معنای کنارآمدن و ارائه کردنصمیمیت توجه واهمیت اعضای خانواده برای یکدیگرتعریف شده عاملی که نزدیکی عاطفی درقالب مهر،ازخودگذشتگی، خرسندی، رضایت را شامل می شود.• تعریف صمیمیت از دیدگاههای مختلف: پیورکووسین و کاردون (2000) صمیمیت رایکی از عناصرسازنده رابطه وپایه آشنایی وشالودهء عشق می دانندکه معنای آن ازیک […]

دانلود پایان نامه ها

بوئن، هیجانی، درمانگر

بارها پیش می آمد که بوئن یکی از همسران را، معمولاً کسی که پخته تر و تفکیک یافته تر است، بر می گزید و مدتی با آن فرد کار می کرد. تصور می رفت که این شخص عضوی است که بهتر می تواند الگوهای کهنه و قدیمی درگیری عاطفی در تعامل ها را به هم […]

دانلود پایان نامه ها

1387)، بوئن، شولتزترجمه

بوئن، با این عقیده که فرزندان، بر اساس موقعیتشان در خانواده ویژگی های شخصیتی را پرورش می دهند، موافق است (تومان ،1969) . بنابراین تعارض همشیر که اغلب به عنوان پیامد رقابت اجتناب ناپذیر تعبیر می شود، ممکن است تنها یک ضلع مثلث باشد. فرزندان ارشد تمایل دارند با قدرت و اقتدار شناسایی شوند : […]

دانلود پایان نامه ها

والدین، کودک، فرافکنی

1. بدکاری جسمی یا عاطفی یک همسر، که در حکم گزینه ای است برای برخورد مستقیم با تعارض خانوادگی. 2. تعارض زناشویی آشکار، مزمن و حل ناشده ای که در طی آن، دوره هایی از فاصله گیری مفرط و صمیمیت عاطفی مفرط رخ می دهد، احساسات منفی ای که در حال تعارض ها ظاهر می […]

دانلود پایان نامه ها

امتزاج، بوئن، اضطراب

5. گسلش عاطفی6. فرآیند انتقال چند نسلی7. جایگاه همشیره ها8. واپسروی اجتماعی• تفکیک خویشتن سنگ بنای نظریه خوش ساخت و دقیق بوئن عقیده او راجع به نیروهایی است که در درون خانواده جای دارند و در پی وحدت و با هم بودن یا برعکس، فردیت هستند. به نظر بوئن، درجه ظهور تفکیک خویشتن در هر […]

دانلود پایان نامه ها

بوئن، درمانی، هیجانی

در 1951، بوئن به منظور مشاهده ارتباط مزبور از نمایی نزدیک تر، یک طرح پژوهشی را سازمان داد. در این برنامه، مادران به همراه فرزندان اسکیزوفرنیایی شان در کلبه های موجود در محوطه کلینیک چند ماه کنار هم زندگی می کردند. در 1954، بوئن که مشتاق عملی ساختن آرای جدیدش درباره پویایی های خانواده بود، […]

دانلود پایان نامه ها

کودک، بوئن، مادر

در رویکرد سیستمی تمایز فرایند و محتوا در پویایی گروهی تاثیر بزرگی بر درمان دارد.درمانگران مجرب یاد می گیرند تا توجه کنند که چطور خانواده ها در مورد محتوی مسائل بحث می کنند. بالبی در سال 1969 ،به طور اساسی، مفهوم دلبستگی و تعلق را مطرح کرده است. وی به تمایل مادر-کودک اشاره می کند […]