3: نكته‌ها در كنترل پایان نامه رایگان روانشناسی : روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت

3: نكته‌ها در كنترل

اعطاي آزادي به فرزند مانع آن نشود كه نتوانيم در مواردي جلوي او را بگيريم و راه خطايش را بر او سد كنيم و اشتباهاتش را به او تذكر دهيم. درست است كه او به سن بلوغ رسيده ولي واقعيت اين است كه او هنوز بالغ نيست، نياز دارد كه تدريجاً آزموده شود، سرد و گرم جهان را بيشتر بشناسد و البته امر لازم بود كه از دوران خردسالي او آغاز مي‌شد تا در سنين بعدي دشواري پيش نيايد.

در عين اعطاي آزادي اصل انضباط هم مهم است. زيرا كلاً انسان‌ها نمي‌توانند جز در چارچوب نظم و ضابطه‌اي ادامه حيات دهند. تكيه پدر بر كنترل غيرمستقيم فرزند و وارد شدن از در دوستي و تفاهم است تا او احساس سنگيني نكند، خود را در بند نبيند. و اندرز دادن،‌ موعظه كردن، بيان داستان‌ها، ارائه نمونه‌ها تا حدود زيادي مي‌توانند او را وادارند كه تن به ضوابط دهد و نظرات خيرخواهانة والدين را پذيرا گردد.

ما معتقديم كنترل بايد باشد ولي دهن‌بيني‌ها كمتر باشد. اينكه بخاطر سخنان بي‌اساس برخي از ناآگاهان  فرزندان خود را به قيد و بند بكشيم خطاست. به ميزان لياقت و فهم و رشد فرزندان بايد آزادشان گذاشت، با نوجوان و جوان بايد معامله يك وزير و مشاور را كرد. و البته در جائي كه موجب وارد آمدن زياني، داخل شدن در گناهي، وارد آمدن لطمه‌اي به شرف خانوادگي مطرح باشد مي‌توان جلوي او را گرفت.

غرض ما اين است كه محدوديت‌ها بي‌حساب نباشد. موجب وارد آمدن لطمه‌اي به شخصيت آنها بشود. زيرا در غير صورت جوان فكر مي‌كند كه والدينش به او اعتماد ندارند، يا هنوز او را چون بچه‌اي مي‌پندارند، امري كه براي او اهانت است و او مي‌كوشد با آنان مبارزه كند. در همه حال اتحاد روش لطف و مسالمت را فراموش نكنيد.

د: احترام والدين

1: احترام والدين

خوشبختانه در نسل نوجوان و جوان اين عقيده وجود دارد كه بايد به پدر و مادر احترام كرد و در برابر فرمان‌شان مودب بود ولي اين امر بدلايل متعددي عملي نمي‌شود. شايد برخي از والدين قابل قبول نباشند كه به آنها بگوئيم از دلايل عملي نكردن آن يكي مسالة خجلت و حياي آنهاست. ولي اگر نيكو بررسي كنيد به همين نتيجه خواهيد رسيد.

آنها در آغاز مراحل حيات خويش هستند. در دنيائي از شرم و حيا غوطه‌ورند. از يكسو پدر و مادر را محرم اسرار خود و خودماني مي‌دانند و از سوي ديگر باب ملاحظاتي فيمابين آنها و والدين وجود دارد كه بر اثر آن روي‌شان نمي‌شود به پدر و مادر زياد نزديك شوند و حتي با آنها روبوسي كنند.

نوجوان و جوان را بايد شناخت و به دل او بايد راه يافت. تنها در چنان صورتي است كه مي‌توان مسائل و مشكلات او را حل كرد و به ياري او پرداخت. اگر پدر و مادر بدانند كه در دل او چه خبر است قطعاً به او بيشتر مهر مي‌ورزند و در برابراو موضع خصمانه و يا تاديبي نمي‌گيرند.

1: سئوالي در ذهن جوان

گفتيم كه نوجوان و جوان  قائل به احترام پدر و مادرند ولي براي‌شان اين سئوال مطرح است كه كدام پدر يا مادر قابل احترامند؟ واقعيت اين است كه دنياي‌شان دنياي قهرمان‌پرستي است. آنها پدر و مادري را مي‌خواهند كه براي‌شان قهرمان و از هر نظر الگو و نمونه باشد. آنها مي‌خواهند پدر و مادرشان بگونه‌اي باشند كه بتوان آنها را به رخ ديگران كشيد. جوان مي‌خواهد از طريق عرضه والدين نمونه اهميت و عظمت خود را اثبات كند.

بديهي است كه اگر آنان پدر و مادر خود را خطاكار ببينند و يا احساس كنند كه آنان رعايت عدالت، حق دوستي را نمي نمايند حرمت‌شان را نگه نمي‌دارند و ياموضعگيري‌هاي درستي در برابر امور ندارند طبعاً از آن ناراحتند. به خصوص از آن بابت كه آنها حساسند و زودرنج، كمترين تبعيض، كمترين انحراف براي آنها غيرقابل تحمل است و احساسات او را جريحه‌دار مي‌سازد.

گاهي آنها از اين امر ناراحتند كه والدين نمي‌توانند آنان را درك كنند و اصالت‌شان را بشناسند. طبعاً آنها چنين پدر و مادري را قابل احترام نمي‌دانند.

ج: نيكي به پدر و مادر

اسلام براي پي‌ريزي رابطة صحيح با پدر و مادر به انسان دستور نداده است كه لزوماً از آنان اطاعت كند، زيرا اساس رابطه‌اي كه پدر و مادر را به فرزند مرتبط مي‌سازد مساله احسان والدين به اوست و «احسان» مساله‌اي نيست كه شخصيت آدمي را در قبال ارادة‌ آنها درهم بكوبد.

از اين رو، پاسخگويي به احسان آنان اقتضاء مي‌كند كه فرزند نيز به آنان احسان و محبت كنند نه اين كه لزوماً از آنان فرمان ببرد. به همين خاطر خداوند متعال در اين مورد مي‌فرمايند «و پروردگارت مقرر كرده است كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر نيكي كنيد؛»[1] يعني نوع رابطة‌ انسان با خدا، «عبادت و پرستش» را ايجاب مي‌كند، چون رابطه‌اي است ميان پرورش يافته با پروردگار، بنده با مالك و هستي يافته با سرچشمة هستي و چنين رابطه‌اي اساساً با عبادت و خضوع مناسب است، چه وجود آدمي در واقع بازتاب و انعكاس خواست اوست و از اين رو، وجود او نيز بايد مطيع ارادة الهي باشد.[2]

4: رعايت حرمت فرزندان

فرزندتان را احترام كنيد. اين دستور پيامبر ماست. از موارد احترام يكي اين است كه آنها را به حساب آوريد بخواهيد و اصرار مورزيد كه به اصطلاح سرشان را شيره بماليد و كار ناقص خود را حق جلوه دهيد.

فراموش نكنيد كه فرزندان ما در اين سنين اهل منطق و استدلالند مسائلي كه دروبرشان وجود دارد سبك و سنگين مي‌كنند و اقل مساله اين است كه خود را اهل نظر مي‌دانند. اين احترام اگر در حضور ديگران انجام شود باعث آن مي‌گردد كه آنها شما را چون بتي بپرستند و هرگز در صدد مخالفت با شما برنيايند.[3]

بخش هفتم: نكته‌هاي مهم در روابط والدين و فرزندان

جبران خطاي تربيتي

اگر پدران و مادران به خطاي تربيتي خود پي نبرند و هرچه زودتر با احترام به شخصيت كودك و ابراز محبتهاي بجا عقده‌هاي دروني اطفال را نگشايند و غرائز و تمايلاتشانرا براه صحيح هدايت نكنند، طولي نمي‌كشد كه به انحراف و كج‌روي عادت مي‌كنند و آن كارهاي نادرست و بچه‌گانه را با شدت بيشتري در دوران جواني و گاهي تا پايان عمر مرتكب مي‌شوند.

بعضي از كودكان كه مورد بي‌اعتنائي پدر و مادر هستند احساس مي‌كنند كه اگر تقاضاي مشروعي داشته باشند و بطور عادي درخواست نمايند كسي به آنها اعتنا نمي‌كند و حاجتشان برآورده نمي‌شود. براي آنكه به مقصد برسند و ضمناً شخصيت خويش را به اثبات برسانند متوسل به زور مي‌شوند، فرياد مي‌كنند، خودرا به زمين مي‌كوبند، شيشه را مي‌شكنند، محيط رعب و وحشت بوجود مي‌آورند، و خلاصه از راه خرابكاري و آسيب رساندن به اين و آن به مقصد مي‌رسند.

وظيفة والدين

در چنين مواردي وظيفة پدر و مادر اين است كه از طرفي به شخصيت كودك و تحنيات او توجه نمايند و هر وقت درخواست صحيح و بجائي دارد عملي نمايند و به وي مجال خرابكاري ندهند و از طرف ديگر به او بفهمانند كه اين اعمال ناپسنديده، راه پيروزي و موفقيت نيست.

توقف رشد عقلي

اگر طفل والدين دانا و فهميده داشته باشد، به وي حالي خواهند كرد كه با اين طريقة بچه‌گانه با موضوع روبرو نشود، ولي اگر والدين دانا و فهميده نباشند و هر بار با وسائل غلط، حالت عدم اعتماد را در وي بيدارتر كنند رفته رفته اين روش كودكانه در دماغ وي ثابت‌تر گشته و بدين ترتيب جلوي ترقي فكر كودك براي حل مسائل گرفته مي‌شود و در نتيجه رشد و نمو عقلي وي متوقل مي‌گردد» «اگر طفل با اين روش پرورش يابد ممكن است در جواني و حتي در سن چهل سالگي براي رسيدن به آنچه كه مي‌خواهد از راه غضب و عصبانيت و زدن زن و بچه و يا فحش دادن به زيردستان اقدام كند، اگر چنين فردي وارد سياست باشد، بجاي آنكه سعي كند راههاي منطقي براي موفقيت خود بدست آورد مي‌خواهد مخالفين خود را با خشونت‌ترين طرق، از بين ببرد.[4]

بعضي از كودكان محروم از تكريم و احترام، براي آنكه توجه اشخاص را به خود جلب كنند و شخصيت خويش را به ديگران بنمايانند، افراد را به باد مسخره مي‌گيرند، مانند آنها حرف مي‌زنند و مثل آنها راه مي‌روند تا بدينوسيله مردم را بخندانند و از اين راه، حقارت باطني خود را جبران كنند و مورد توجه مردم قرار گيرند. چه بسا كودكاني كه از اين راه ناصحيح، موفقيتي به دست آورده و كم و بيش توجه مردم را به خود جلب كرده است.[5]

آسيبهاي روحي

«اگر خوب فكر كنيد مي‌فهميد كه علت بعضي از افكار و اعمال شما روان ناآگاه شماست، و در حقيقت شما نمي‌دانيد كه چرا داراي اين افكار هستيد و چرا آن اعمال از شما سر مي‌زند زيرا عقل و ارادة‌ شما هيچ دخالتي در آنها ندارد. اين افكار و اعمال نتيجة آسيبهاي كوچك و ناچيزي است كه در كودكي به ذهن و روح شما وارد شده است، مانند پيش آمدها و خاطرات ناگوار كه در آن هنگام روح حساس شما را سخت متأثر كرده است، مثلاً محروميت از محبت و توجه اطرافيان، ديدن مناظر وحشت‌انگيز، مورد آزار و اذيت ديگران واقع شدن و غيره اگر شما به منشأ و علت اين افكار و رفتار خود پي ببريد و آن خاطرات و پيش آمدهائي را كه روح شما را متأثر كرده به ياد بياوريد يكقدم به سوي موفقيت و پيروزي بر نواقص رواني خود برداشته‌ايد.»[6]

زياده‌روي در محبت

ناگفته نماند كه محبت بيش از اندازه نسبت به كودك نيز مانند بي‌مهري به كودك، عوارض نامطلوبي دربر دارد. بعبارت ديگر همانطور كه تحقير و توهين به كودك، بي‌احترامي به شخصيت كودك، توجه نكردن به عزت نفس و حب ذات كودك، در نهاد طفل اثر بد مي‌گذارد و نتايج تلخ آن در جواني آشكار مي‌شود، زياده‌روي در محبت و افراط در نوازش نيز روان طفل را زودرنج و نامتعادل مي‌سازد و در جواني ماية تيره‌روزي و بدبختي او مي‌شود.

«اينان خود را لايق هر سعادتي مي‌دانند و دنيا را فرمانبردار خود فرض مي‌كنند، هر دفعه كه با ناكامي و حرمان روبرو مي‌شوند گرچه شايد از تدبير و سعي و عمل، مبلغ مهمي خرج نكرده باشند زمين و زمان را مسئول نامرادي خويش مي‌خوانند و خود را به سبب اين نامرادي، بدبخت و محروم مي‌بينند و باز مقداري از قواي روحي خود را از دست مي‌دهند. اينگونه اشخاص غالباً به تصور اينكه ديگران در عدم موفقيت ايشان تقصيركارند، در دل، از همه قهر مي‌كنند و حتي در ظاهر نيز كدورت خود را به زبان مي‌آورند و دوستان خود را يكي پس از ديگري از دست مي‌دهند.»[7]

بدترين پدران

امام باقر (ع) مي‌فرمايند: «بدترين پدران، كساني هستند كه در اعمال محبت نسبت به فرزند خود زياده‌روي و افراط مي‌كنند.»[8]

«اينكه كودك نياز فراواني به محبت دارد اما نه از آن محبت‌هاي افراطي و مبالغه‌آميزي كه اشتها و تمايلات او را تحريك كند»

بخش هشتم: دومين كلاس تربيت «مدرسه»

بعد از خانه و پدر و مادر مدرسه و معلم تأثير و رسالت بزرگي را در تربيت و پرورش طفل و نوجوان دارد. در شكل‌گيري و تشكيل عادت و كيفيت معلومات و تجربيات مدرسه و معلم از جهاتي مهمتر از خانه است. زيرا مدرسه محيط اجتماعي جدي‌تر و وسيعتر است كودك در اين محيط مي‌كوشد نيروهاي خود را بيشتر به كار اندازد تا بتواند با محيط و ديگر بچه‌ها همگامي بهتر داشته باشد البته وقتي از مدرسه و تأثير آن در كودك سخن مي‌گوييم مرادمان همه جهات و جنبه‌هاست و همه افرادي است كه در مدرسه به نوعي مشغول فعاليت هستند. يعني مدير و معاون و معلم و مستخدم و برخوردهاي اولي آنها و نيز نظم كارها و برنامه ورودش. همه اينها در روح و در مغز دانش‌آموزي كه اولين روز به مدرسه گام مي‌نهد تاثير فراوان مي‌گذارد.

حتي شكل ظاهري مدرسه و كلاسها و وسائل كار و نظم و نظافت مدرسه دانش‌آموزان را در درون به  قضاوت وا مي‌دارد. اينجاست كه اگر مدرسه و اولياي محترم آن از همان ابتدا محيط مدرسه را آنچنان بسازند كه دانش‌آموز را تحت تأثير محبت و رفتار خويش قرار دهند و عقيده و اطمينان او را به نحو شايسته‌اي به خودشان جلب نمايند هم كار تعليم و تربيت را از آغاز آسان كرده‌اند و هم دانش‌آموز را نسبت به محيطي كه بايد سالها در آن كار و فعاليت كند علاقه‌مند و جذاب ساخته‌اند و اين خود عامل مهم و نيرومندي است كه اولياء آگاه و مسئول مدرسه به آن توجه فراوان دارند.[9]

چه زيبا و باشكوه است، آن زمان كه معلم و شاگردان قبل از حضور در مدرسه و كلاس وضو مي‌گيرند و به قصد قربت در كلاس درس حضور مي‌يابند و معلم با نام خدا، ياد خدا و براي خدا درسش را آغاز مي‌كند. مسلماً شاگردان اين كلاس در مقايسه با دانش‌آموزان مشابه صرفاً بدليل همين نيت و حركت عبادي محسوس، پيشرفت تحصيلي شايان توجهي خواهند داشت. نيت مخلصانه و عابدانه، انگيزة انديشه و عمل را قوي و غني مي‌كند و دامنة‌ توجه و قدرت ادراك را افزون مي‌سازد. «وضو» به مثابة يك تطهير و پالايش جسمي – رواني، رفتار و يكپارچگي شخصيت انسان را تحت تأثير قرار داده، موجبات سرزندگي، نشاط و آمادگي بيشتري را فراهم مي‌كند.

از سوي ديگر، آن‌گاه كه دانش‌آموزان از نگرشي هدفمند و جهت‌دار و احساس خوشايند نسبت به حضور در كلاس درس برخوردار مي‌شوند، به شهادت يافته‌هاي روان‌شناسي تربيتي بدور از هرگونه اضطراب و بي‌اشتهايي‌هاي تحصيلي، به قدرت يادگيري بيشتري دست مي‌يابند.[10]

الحق كه كارگزاران نظام آموزشي، اولياي مدارس، بويژه معلمان وارسته و متعهد در تبين قداست مدرسه و كلاس و قرابت و شباهت آن با مسجد و محراب بيشترين، حساسترين و خداپسندانه‌ترين مسئوليتها را بر دوش دارند.

در دنياي متمدن امروز، بالاخص در كشورهاي غربي، يكي از دلايل عمدة لجام گسيختگي‌هاي فرهنگي،‌ بي‌بند و باريها، سركشي و عصيان نوجوان و جوان‌ها و فساد روزافزون اخلاقي اكثريت قريب به اتفاق دانش‌آموزان، ناشي از آن است كه كودكان و نوجوانان و آموزش دهندگان ايشان هيچ گونه حرمت و قداستي براي نهاد مدرسه و كلاس درس قائل نيستند. اين است كه هر قدر دانش آنها نسبت به علوم و فنون بيشتر مي‌شود به همان ميزان از تهذيب و خويشتن داريها دور مي‌شوند. و اين در حالي است كه در مكتب تربيتي اسلام چگونگي حضور و جلوس آميخته با نزاكت و ادب معلم در كلاس مور توجه است، چه رسد به نحوة حضور و جلوس متعلمان.

[1] . آيه 23 سوره مباركه اسراء

[2] . دريچه‌اي به دنياي جوانان آيت ا… سيد محمد حسين فضل ا… ص 80

[3] . خانواده و ماسئل نوجوان و جوان – دكتر علي قائمي

[4] . عقل كامل – ص 23

[5] . جوان از نظر عقل و احساسات – هيئت نشر معارف اسلامي – ص 283

[6] . رشد و زندگي – ص 171

[7] . سلامت روح، ص 55

[8] . تاريخ يعقوبي، 3، ص 53

[9] . راه و روش تربيت – محمدحسين اديب – ص 23

[10] . روان‌شناسي تربيتي – دكتر غلامعلي افروز – ص 110

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت 78صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *