انواع اسناد رسمی – بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

انواع اسنادرسمی

باعنایت به ماده 1287ق .م دریک تقسیم بندی کلی اسنادرسمی رامی توان درسه مجموعه طبقه بندی کرد:

الف) اسنادی که درادارات ثبت اسنادواملاک تنظیم شده اندمثل سندمالکیت واجرائیه ثبتی

ب ) کلیه اسنادی که دردفاتر اسنادرسمی تنظیم شده باشندمانندکلیه معاملات وقراردادهائی که طرفین دردفترخانه اسنادرسمی تنظیم کرده باشد.

ج) اسنادی که نزدسایرمامورین رسمی البته درحدودصلاحیتشان وطبق مقررات قانونی تنظیم گردیده باشد.(مانندسندازدواج وطلاق)

بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی

قانونگذار درموردبرخی اسنادعادی بنابرمصالحی آنهارادرحکم سندرسمی شناخته است که چک به عنوان سندغیررسمی ازاین جمله می باشدومطابق مقررات آئین نامه  اجرائی اسنادرسمی لازم الاجرا می باشد.

این بدان معنااست که دارنده چکی که محل آن پرداخت نشده بدون آنکه نیازی به مراجعه به دادگاه باشدباارائه مدارک لازم می تواند ازاداره ثبت محل ویادفاتراسنادرسمی درخواست صدوراجرائیه نماید .ونیزقراردادهای عادی که بین بانک ها ومشتریان دراجرای ماده 15قانون عملیات بانکی بدون ربامصوب 1362والحاق چهارتبصره به آن تنظیم شده باشددرحکم سندرسمی بوده وبراساس آن طبق ماده199آئین نامه اشعاری امکان صدوراجرائیه ثبتی وجوددارد.

علاوه براین وفق ماده 1291ق.م اسنادعادی دردومورداعتباراسنادرسمی رادارندودرموردطرفین ووراث وقائم مقام آنهامعتبراست.اول اگرطرفی که سندبرعلیه اواقامه شده است صدورآن راازمنتسب الیه تصدیق کنددوم اینکه هرگاه درمحکمه ثابت شودکه سندمزبورراطرفی که آن راتکذیب یاتردیدکرده فی الواقع امضایامهرکرده است.[1]

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

گفتاردوم : سندعادی

درماده 1289همان قانون سایراسنادراکه شرایط مذکوردرماده 1287رانداشته باشنداسنادعادی محسوب نموده است.بنابراین هرگاه سندی به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسنادتهیه شده  لیکن مامورین صلاحیت تنظیم آن سندرانداشته ویارعایت ترتیبات مقرره قانونی رادرتنظیم سندنکرده باشندسندمزبور درصورتی که دارای امضا یامهرطرف باشد عادی است.[2]فایده این تقسیم بندی رادرآثارآن می توان یافت .بدین معنا که نسبت به اسنادعادی هم میتوان ادعای جعل نمودوهم آنان راانکارکردوعلاوه براین می توان موردتردید قرارشان دادواین درحالی است که اسنادرسمی ازدرجه اعتباربالاتری برخورداربوده که تنها می توان مدعی مجعول بودن آن شدوتردیدوانکاردرآن راه ندارد.

جهت تبیین موضوع به این مثال توجه نمایید.به طورمعمول زمانی که شماملکی راباسندعادی ازشخصی خریده باشیدوبین طرفین مستندات ردوبدل شده  باشددرتاریخ معینی فروشنده برای تنظیم سندرسمی دردفترخانه حاضرمی شود.دراین حالت این شماهستیدکه بایداصالت وصحت سندعادی راکه دردست داریداثبات کنیدکه این گاهی مشکل است.همچنین ممکن است که ازکسی طلبی داریدومستندشماسندعادی است.زمانی که آن رامطالبه می کنیدناچاریدباطرح دعوی دردادگستری وتقبل هزینه سنگین ومعطلی بسیاربه حقتان برسیدوطلبتان راوصول کنید.اما اگربرای همین موردیک سندرسمی دردفترخانه تنظیم کرده باشیدبامراجعه به دفتراسنادرسمی تنظیم کننده سندوپرداخت هزینه جزئی  می توانیداجرائیه صادرکنیدواموال طرف راتوقیف کنیدوپس ازفروش آن اموال باسهولت بیشتری به حقتان برسید.[3]

[1]  – صالح احمدی  ‚سعید‚ همان منبع پیشین

[2]اجاره نامه هلیی که دردفاترمشاورین املاک تنظیم می شوددرزمره این اسناداست.

[3]-  کشاورز‚بهمن ‚ریاست محترم کانون وکلای دادگستری ‚تعریف اسنادرسمی وغیررسمی‚ سایت وکالت www.blogylaw.com‚

مالكيت منابع آب در حقوق ایران

مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

 
 

 

 

مقدمه:. 2

اهداف تحقیق:. 2

  1. فصل اول: كليات و تعاريف… 4

1-1. مبحث اول: كليات… 5

1-1. مبحث اول: كليات… 5

1-1-1. گفتار اول: سابقه‌ي تاريخي.. 5

2-1. مبحث دوم: تعريف و انواع آب… 8

2-1. مبحث دوم: تعريف و انواع آب… 8

1-2-1. گفتار اول: تعريف آب… 8

1-2-1-1. بند اول: معني لغوي آب… 9

2-2-1-1. بند دوم: آب از نظر طبيعي.. 9

3-1-2-1. بند سوم: آب در ادبيات و عرفان.. 10

4-1-2-1. بند چهارم: جايگاه آب در حقوق موضوعه و فقه. 11

5-1-2-1. بند پنجم: اصول و جايگاه آب در حقوق تطبيقي.. 12

2-2-1. گفتار دوم: انواع منابع آب… 13

1-2-2-1. بند اول: آب‌هاي زيرزميني.. 14

الف: قنات‌ها 15

ب: چشمه. 18

ج: چاه 19

د: آب‌هاي معدني.. 21

2-2-2-1. بند دوم: آب‌هاي سطحي.. 22

الف: دريا 23

ب: درياچه‌ها 24

ج: رودخانه. 24

د: نهر. 24

ه‍: آبهاي داخلی.. 24

و: آبهاي سرزميني يا درياي سرزميني.. 25

ز: آبهاي آزاد (بين‌المللي). 26

ي: آب‌هاي جاري.. 27

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

  1. فصل دوم: مالكيت منابع آب… 28

1-2. مبحث اول: مباني قانوني مالكيت منابع آب… 29

1-1-2. گفتار اول: انواع مالکیت.. 30

1-1-1-2. مالكيت عمومي:. 30

2-1-1-2. مالكيت دولتي.. 30

1-2-2. گفتار دوم: مالكيت منابع آب در قانون اساسي.. 32

1-1-2-2. بند اول: مالكيت عمومي و ملي آب… 34

2-1-2-2. بند دوم: آثار حقوقي ملي شدن آب ها 35

3-1-2-2. بند سوم: مشتركات… 36

3-2-2. گفتار سوم: مالكيت منابع آب در قانون مدني.. 38

1-3-2-2. بند اول: حيازت آب هاي مباح.. 39

2-3-2-2. بند دوم: مشاركت در منابع آب… 41

3-3-2-2. بند سوم: چشمه. 42

4-3-2-2. بند چهارم: عقود. 43

2-2. مبحث دوم: موضوع و ويژگي‌هاي مالكيت منابع آب… 44

1-2-2. گفتار اول: موضوع مالكيت آب… 44

2-2-2. گفتار دوم: ماهيت حقوقي مالكيت منابع آب… 45

3-2-2. گفتار سوم: فرض مالكيت تبعي در منابع آب… 47

4-2-2. گفتارچهارم: مالكيت منابع آب در ساير قوانين.. 49

3-2. مبحث سوم: اثبات مالكيت اشخاص بر منابع آب… 53

1-3-2. گفتار اول: اسناد عادی آب.. 54

2-3-2. گفتار دوم: اسناد رسمي آب.. 54

3-3-2. گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلافات مالکیت آب.. 57

1-3-3-2. بند اول: اختلافات فی مابین حقابه بران ازمنابع آبی.. 57

2-3-3-2. بند دوم: اختلافات فی مابین حقابه بران و دولت.. 58

4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب… 59

4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب… 59

1-4-2. گفتار اول:آب در شریعت اسلام. 59

2-4-2. گفتاردوم: مالکیت منابع آب از نظر فقهی و تطبیق با قاعده فقهی تسلیط.. 61

3-4-2. گفتارسوم: ماهیت فقهی مالکیت منابع آب… 64

1-3-4-2. بند اول: ماهیت انفال بودن آبها 64

2-3-4-2. بند دوم: ماهیت مشترکات بودن آبها 67

4-4-2. گفتار چهارم: قاعده سبقت و یا الاعلی فالاعلی و الاقرب فالاقرب… 68

نتیجه گیری.. 70

پیشنهادات.. 71

منابع فارسی.. 72

چکیده انگلیسی. 74

 

جهات تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی – عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی

جهات تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی

1-        تفاوت در هدف:

عدالت کیفری مهم ترین اصولش مجازات متهم می باشد به طوری که حیثیت متهم در جامعه لکه دار می شود حداکثر مکاتب عدالت کیفری مجازات ها و سنگینی آن به نحوی از انحا مورد پذیرش قرار گرفته است در سیستم عدالت کیفری مجازات دادن و اعمال کیفر بر عهده دولت نهاده شده در حالی که در سیستم عدالت ترمیمی افراد و جامعه محلی دخالت می کنند.

سزار بکاریا از دانشمندان قرن هجدهم میلادی اعلام دارد ارعاب مهمترین هدف مجازات می باشد، وی ضمن سخنان خود می گوید تجربه نشان داده که اکثریت مردم حاضر نیستند که راه درست را نتخاب کنند و از منهیات بپرهیزند، نه نصیحت و نه شلاق و غیره قادر نیست برای مدت طولانی جلوی احساسات و      خواست های مردم را بگیرد و چون این خواسته ها ممکن است آزادی دیگران را به خطر اندازد. لذا جامعه مجبور است که از خود عکس العمل نشان دهد آنچه که می تواند این متجاوزین را از دست درازی به حقوق و آزادی های دیگران منع کند همان مجازات است.

همچنین یکی دیگر از دانشمندان عدالت کیفری امانوئل کانت می باشد.

کانت یک ایده آلیست و مدافع حقوق فردی است. بزه از نظر کانت، پدیدیه ای است زیان بخش و بزهکار کسی است که دستورهای اخلاقی را زیر پا می گذارد و در نتیجه نظم اخلاقی جامعه را دچار آشفتگی و نابسامانی می کند.

او معتقد است که مجازات هدفی ندارد جز آنکه تعادل روانی مجرم را که در اثر ارتکاب جرم به هم خورده است، مجدداً برقرار سازد. به عبارت دیگر چون مجرم بد کرده باید به کیفر برسد، یعنی به او رنج و عذاب بدهیم تا در او ارضاء روانی حاصل شود. برای اثبات ضرورت اجرای بی چون و چرای مجازات و پیشگیری از عواقب وخیم عدم اجرای آن، کانت به دو تمثیل جالبی متوسل می شود. او می نویسد:

«اگر از طرف دانشکده ی پزشکی پیشنهاد شود که مجرمی را که به مرگ محکوم شد با موفقیت وی او را برای انجام آزمایشهای خطرناک و کالبد شکافی، به دانشگاه بسپارند، چه جوابی خواهیم داشت؟ و بعد خود پاسخ می دهد که چنین پیشنهادی با تمسخر رد خواهد شد، زیرا عدالت را نمی توان با هیچ عوضی به معامله پایاپای گذاشت، چه در غیر این صورت عدالتی باقی نخواهد ماند.»

تمثیل دیگر او مربوط به «جزیره متروک» است و می گوید: «فرض کنید ساکنین یک جزیره که در حال ترک آن محل می باشند، در خود مجرمی دارند که محکوم به عدام است. حال آیا باید وی را به دلیل اینکه از آن جامعه طرد شده و دیگر اعدام او برای جامعه نفعی ندارد، از به مجازات رساندن وی خودداری نمود، یا اینکه مجازات هدف دیگری دنبال می کند؟»

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

به طور خلاصه، کانت معتقد است که ضرر وارده از طرف مجرم قابل جبران نیست مگر بوسیله مجازات اعمال شده بر علیه او. برای کانت قصاص حدّ مطلوب اجرای عدالت اجتماعی است، منتهی تنها شرط که بر این اصل قائل می شود، این است که حکم قصاص منبعث از تصمیم قضایی باشد و زیان دیده خود به تنهایی اقدام به اجرای آن نکند.

در مقابل شدن که عدالت کیفری جهت مجازات مجرم در نظر گرفته است مکتب ترمیمی نظرش بر بازد توانی فرد مجرم و همراهی او در جامعه می باشد و این تئوری را در نظر می گیرد که اگر قرار باشد که به افراد کمک نشود و در بعضی موارد به دیده اغماض نگریسته نشود باید نیمی از مردم جامعه راهی زندان شوند.

در عدالت ترمیمی بزهکار از نتایج عمل مجرمانه ی خود، بویژه خسارت های روانی- عاطفی که ایجاد کرده است، مطلع می شود و در رفع و ترمیم آن داوطلبانه شرکت می کند. بزه دیده از انگیزه ی عمل بزهکار و تحول فکری وی بعد از جرم آگاهی پیدا می کند و بدین ترتیب، طرفین حقایق را فارغ از فشار و الزام عدالت کیفری و عواقب آن، بیان می کنند و با رسیدن به راه حل ترمیمی مرض الطرفینی، در واقع با هم آشتی می کنند. این مصالحه و سازش در نهایت، زمینه ندامت و اصلاح بزهکار و بازپذیری اجتماعی او را مساعد می کند و بدین ترتیب، از تکرار جرم نیز پیشگیری می کند. عدالت ترمیمی آگاهی از محدودیت ها و تأثیرهای جانبی منفی مجازات را افزایش داده و تحمل آن از سوی وی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی واقعی نیست. مسئولیت پذیری و پاسخگویی، مستلزم رودررو شدن با آنچه فرد انجام داده است می باشد. این، بدان معنی است که بزهکاران باید تشویق شوند تا تأثیر زیانبار عمل مجرمانه ی خود بر بزه دیده را درک کنند و به منظور اصلاح امور تا جایی که امکان پذیر است گام هایی بردارند. از دیدگاه عدالت ترمیمی، اگر ما از بزهکاران انتظار داریم که مسئولیت های خویش را نسبت به جرم ارتکابی بپذیرند، رفتار خود را تغییر دهند و عضوی مفید در اجتماع باشند، نیازهای آنان را نیز باید مورد توجه قرار دهیم. بزهکاران باید از سوی اعضای جامعه به منظور ادغام و باز سازگاری اجتماعی تشویق و حمایت شوند و فرصت ها و امکانات لازم به منظور اصلاح و بازپذیری اجتماعی در اختیار بزهکاران گذاشته شود. بدین ترتیب، اگر بنابر رویکرد ترمیمی، جرم اصولاً ناظر به ایراد صدمه و زیان است، پاسخگویی بزهکار به این معنی است که او باید تشویق شود که آن ضرر و زیان را به عنوان نتیجه ی اعمال خود درک کند. بزهکاران باید به پیامدها و عواقب رفتار خود پی ببرند. بزهکاران تا حد امکان، مسئول اصلاح امور و درست کردن آنچه تخریب کرده اند، هم به طور دقیق و هم به طور نمادین هستند.

بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست خرمالو در پایدارسازی روغن آفتابگردان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده أ‌

فصل اول : مقدمه و کلیات

1- مقدمه. 3

1-1- خرمالو. 3

1-1-1- گیاهشناسی خرمالو. 3

1-1-2- اثرات فارماکولوژیکی خرمالو. 3

1-1-3- ترکیبات شیمیایی خرمالو. 4

1-2- اهميت چربيها و روغنهاي خوراکي.. 6

1-3- روغن آفتابگردان. 6

1-3-1- تاریخچه. 6

1-3-2- خصوصیات کلی گیاه آفتابگردان. 6

1-3-3- ترکیب روغن آفتابگردان معمولی.. 7

1-3-4- خواص درمانی تخمه آفتابگردان. 7

1-4- واکنشهای اکسیداسیونی و مکانیسم آنها 8

1-5- عوامل مؤثر در اکسيداسيون چربيها 10

1-6- روشهای پایدار سازی روغنها 10

1-7- آنتی اکسیدان ها 11

1-8- طبقه بندی آنتی اکسیدان ها بر اساس نحوه عملکرد. 11

1-8-1- آنتی اکسیدان های اولیه. 11

1-8-2- آنتی اکسیدان های ثانویه. 12

1-8-3- آنتی اکسیدان های تشدید کننده 12

1-9- آنتی اکسیدان های مورد استفاده در مواد غذایی.. 13

1-9-1- آنتی اکسیدان های سنتزی.. 13

1-9-2- آنتی اکسیدان های طبیعی.. 13

1-10- تانن ها 14

1-11- فرضیه ها 14

1-12- اهداف… 14

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2- بررسي منابع. 17

پایداری اکسایشی روغنها با استفاده از عصاره های طبیعی آنتیاکسیدانی.. 17

فصل سوم: مواد و روشها

3- مواد و روش ها 24

3-1- تهیه روغن آفتابگردان. 24

3-2- تهیه عصاره پوست خرمالو. 24

3-3- ساختار اسید چرب… 25

3-4- اندازه گیری ترکیبات توکوفرولی.. 25

3-4-1- ترسیم منحنی کالیبراسیون: 25

3-4-2- اندازه گیری ترکیبات توکوفرولی نمونه: 26

3-5- اندازه گیری ترکیبات فنلی.. 27

3-5-1- ترسیم منحنی کالیبراسیون. 27

3-5-2- اندازه گیری ترکیبات فنلی نمونه. 27

3-6- اندازه گیری عدد پر اکسید. 28

3-6-1- ترسیم منحنی کالیبراسیون. 28

3-6-2- تهیه محلول استاندارد آهن III 29

3-6-3- تهیه محلول تیوسیانات آمونیوم. 29

3-6-5- اندازه گیری عدد پر اکسید نمونه روغن.. 30

3-7- عدد اسیدی.. 30

3-8- اندازه گیری مقدار کل ترکیبات قطبی(TPC) 31

3-8-1- آماده سازی سیلیکاژل. 31

3-8-2- اندازه گیری مقدار کل ترکیبات قطبی.. 31

3-8-2-1- پر کردن ستون کروماتوگرافی.. 31

3-8-2-2- تهیه و آماده سازی نمونه و حلال جداسازی.. 31

3-8-2-3- عملیات کروماتوگرافی و محاسبه در صد ترکیبات قطبی کل.. 31

3-9- اندازه گیری عدد دی ان مزدوج (CDV)1 32

3-10- اندازه گیری عدد کربونیل(CV2).. 32

3-10-1- خالص سازی حلال. 32

3-10-2- محاسبه میزان ترکیبات کربونیل.. 32

3-11- شاخص پایداری اکسایشی((OSI1 33

3-12- اندازه گيری  مواد صابوني ناشونده 33

3-13- اندازه گیری رنگ… 34

3-14- تجزیه و تحلیل آماری.. 34

فصل چهارم: نتایج و بحث

4- نتايج و بحث… 36

4-1- مشخصات روغن آفتابگردان. 36

4-2- مشخصات عصاره خرمالو. 37

4-3- تغییرات کیفی روغن آفتابگردان طی 60 روز نگهداری در دمای 30 درجه سانتی گراد. 37

4-3-1- رنگ روغن آفتابگردان. 37

4-3-2- تغییرات عدد اسیدی روغن آفتابگردان. 38

4-3-3- تغییرات پایداری اکسایشی روغن آفتابگردان. 40

4-3-4- تغییرات عدد پراکسید روغن آفتابگردان. 41

4-4- تغییرات کیفی روغن آفتابگردان طی 24 ساعت حرارت دهی در دمای 180 درجه سانتی گراد (شرایط اکسیداسیون تسریع یافته) 42

4-4-1- تغییرات رنگ روغن آفتابگردان در حین حرارت دهی.. 42

4-4-3- تغییرات ترکیبات قطبی روغن آفتابگردان در حین حرارت دهی.. 45

4-4-5- تغییرات عدد دی ان مزدوج روغن آفتابگردان در حین حرارت دهی.. 47

4-4-6- تغییرات عدد کربونیل روغن آفتابگردان در حین حرارت دهی.. 48

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری.. 51

5-2- پیشنهادات پژوهشی.. 51

فصل ششم: منابع

منابع. 53

ضمائم. 58

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول1- ویژگی های شیمیایی و فیزیکی میوه خرمالو. 4

جدول 2- میزان مواد قندی خرمالو. 5

جدول 3- میزان ویتامین ث خرمالو. 5

جدول4- میزان ترکیبات کاروتنوئیدی خرمالو. 5

جدول4-1- مشخصات روغن آفتابگردان. 36

جدول 4-2- مشخصات عصاره مورد استفاده 37

جدول 6-1- تغییرات رنگ نمونه های روغن مورد مطالعه طی 24 ساعت نگهداری در دمای 180 درجه سانتی گراد. 59

جدول 6-2- تغییرات پایداری اکسایشی نمونه های روغن مورد مطالعه طی 24 ساعت نگهداری در دمای 180 درجه سانتی گراد. 59

جدول 6-3- تغییرات ترکیبات قطبی نمونه های روغن موردمطالعه طی24ساعت نگهداری دردمای180درجه سانتی گراد. 59

جدول 6-4- تغییرات عدد اسیدی نمونه های روغن مورد مطالعه طی 24 ساعت نگهداری دردمای180درجه سانتی گراد. 60

جدول 6-5- تغییرات عدد دی ان مزدوج نمونه های روغن مورد مطالعه طی 24 ساعت حرارت دهی در دمای 180 درجه سانتی گراد. 60

جدول 6-6- تغییرات عدد کربونیل نمونه های روغن مورد مطالعه طی 24 ساعت حرارت دهی در دمای 180 درجه سانتی گراد. 60

جدول 6-7- تغییرات رنگ نمونه های روغن مورد مطالعه طی 60 روز نگهداری در دمای 30 درجه سانتی گراد. 61

جدول 6-8- تغییرات عدد اسیدی نمونه های روغن مورد مطالعه طی 60 روز نگهداری در دمای 30 درجه سانتی گراد. 61

جدول 6-9- تغییرات پایداری اکسایشی نمونه های روغن موردمطالعه طی60روز نگهداری دردمای30 درجه سانتی گراد. 61

جدول 6-10- تغییرات عدد پراکسید نمونه های روغن مورد مطالعه طی 60 روز نگهداری دردمای 30 درجه سانتی گراد. 61

ابلاغ اجرائيه به وراث متعهد – بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

ابلاغ اجرائيه به وراث متعهد

هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائيه فوت شود درخواست صدور اجرائيه بايد بر عليه وراث به عمل آيد و اگر متعهد بعد از صدور اجرائيه فوت كند در هر مورد ابلاغ اجراييه در محل اقامتگاه مورث به وراث ابلاغ واقعي مي شود. و درصورتي كه ابلاغ واقعي ميسر نباشد ابلاغ با درج در جرايد به عمل خواهد آمد و در دو مورد مذكور ادامة عمليات اجرائي بر عليه مورث خلاف است.

 

6-ابلاغ اجراييه به محجور

هرگاه متعهد محجور باشد اجراييه و ساير عمليات اجرائي به ولي يا قيم او ابلاغ مي شود و در صورتي كه قيم يا ولي نداشته باشد مراتب جهت تعيين قيم به اطلاع دادستان محل مي رسد.

(ابلاغ بايد به كسي بشود كه اهليت قانوني داشته باشد)[1]

ب : ابلاغ اجرائيه به شركتها

طبق بند الف از مادة 15 آ.ا.م.ا.ر  در مورد شركتها اوراق اجرايي به مدير شركت يا دارندة حق امضاء به ترتيب مذكور قوق ابلاغ مي شود و در صورت انحلال شركت به مدير يا مديران تصفيه ابلاغ مي شود. در صورت امتناع از رؤيت و امضاء مأمور مراتب را شخصاً و كتباً گواهي خواهد كرد. در صورت عدم يا امتناع اشخاص مزبور به ترتيب مقرر در صدر مادة يك نسخة از اوراق اجرائي به محل شركت الصاق خواهد شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

ج: ابلاغ اجرائيه به وزارتخانه ها و ادارات دولتي

طبق بند ب مادة 15 آ.ا.م.ا.ر در مورد وزارتخانه ها، ادارات دولتي، سازمانهاي وابسته به دولت، مؤسسات عمومي و شهرداريها، اوراق اجرائي مستقيماً به وسيلة پست براي مسئول وزارتخانه، اداره، سازمان و مؤسسه، و يا شهرداري فرستاده مي شود، در اين صورت پس از گذشت ده روز از تاريخ تسليم اوراق به پست با رعايت مواد مقرر در آئين دادرسي مدني اجراييه ابلاغ شده مصوب است.که در مواد 67 الی 83 قانون آئین دادرسی مدنی می توان مراجعه نمود.[2]

آقاي دكتر حميتي واقف در اين باره چنين اظهار نظر كرده اند كه: ابلاغ اجراييه مبدأ اقدامات ديگر اجرائي است، به موجب مادة 20 آ.ا.م.ا.ر [3]، مدت ده روز، خارج از روز ابلاغ و روز اقدام است. مادة 445 آیین دادرسی دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اعلام مي دارد: «موعدي كه ابتداي آن، تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمي شود». مثلاً اگر روز بيستم مرداد اجراييه را به شخص متعهد ابلاغ كرده باشند، او در روز سي و يكم مرداد بايد اقدام كند، زيرا در روز بيستم كه اجرائيه به او ابلاغ شده است، ممكن است ساعت ابلاغ، آخرين ساعت اداري باشد و در اين صورت، فرصتي براي اقدام او نيست تا بتوان آن روز را يك روز مهلت محسوب كرد و 10 روز مهلت او از روز بيستن و يكم مرداد آغاز مي شود. روز سي‌ام مرداد، مهلت او پايان مي يابد و او بايد در اين روز اقدام كند. ولي مانند مورد روز ابلاغ، ممكن است او در آخرين ساعت اداري روز سي ام بخهواهد ادقام كند و چون كار اداري به هر حال تشريفاتي دارد، رعايت اين تشريفات موجب خواهد شد كه در آن روز متعهد نتواند اقدام كند. اين است كه از روز اول وقت اداري روز بعد تا آخر وقت اداري همان روز يعني سي و يكم مرداد مي تواند اقدام كند. بنابراين، روز سي و يكم كه او در حال اقدام است، جزء مهلت 10 روزه محسوب نمی شود و مانند روز بيستم خارج از مهلت است. به اين ترتيب، نتايج اعمال قاعدة نفي عسر و حرج است كه متأسفانه از چشم نويسندگان حقوقي پنهان مانده است.

1-ماده 1207 ق.م.

2-حسینی نیک، سیدعباس، مجموعه قوانین کاربردی مجد، ص354 الی 357.

3- مادة 21 آ.ا.م.ا.ر مي گويد: «از تاريخ ابلاغ اجراييه، متعهد بايد ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت دين خود بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي سند را ميسر گرداند. اگر خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند، بايد ظرف همان مدت، صورت جامع دارائي خود را به مسئول اجرا بدهد اگر مالي ندارد، صريحاً اعلام كند…».

تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق. 1

1-1مقدمه. 3

1-2 بیان مساله تحقیق. 3

1-3 اهمیت موضوع. 5

1-4 اهداف تحقیق. 5

1-5 چهارچوب نظری.. 6

1-6 مدل تحقیق. 7

1-7 فرضیات یا سوالات تحقیق. 7

1-8 تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق. 7

1-9 روش تحقیق. 9

1-10جامعه تحقیق. 9

1-11 قلمرو تحقیق. 9

1-11-1 قلمرو مکانی. 9

1-11-2   قلمرو زمانی. 9

1-11-3  قلمرو موضوعی. 9

1-12روش نمونه گیری و حجم نمونه. 10

1-13روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 10

1-14روش تجزیه وتحلیل. 11

فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق. 12

2-1- مقدمه. 13

2-1بخش اول:انعطاف پذیری.. 14

2-1-1 انعطاف پذیري منابع انسانی. 14

2-1-2 نئوری انعطاف پذیری شناختی راند جی. اسپیرو. 16

2-1-3 دیدگاه روانشناسی شناختی. 17

2-2 بخش دوم: مقاومت در برابر تغییر سازمانی. 18

2-2-1 تعریف تغییر. 18

2-2-2 تعاريف تحول در سازمان. 18

2-2-3 مدیریت تغییر. 19

2-2-4 تغییرات فردی.. 19

2-2-5- تعريف مقاومت در برابر تغيير. 20

2-2-6 مقاومت در برابر تغيير افراد 20

2-2-7 مدیریت فرایند مقاومت در برابر تغییر. 22

2-2-8 پنج گام تأثیر گذار بر مديريت تغییر. 23

2-2-9 تغییرات سازمانی. 25

2-2-10 – انواع تغییرات سازمانی. 25

2-2-11- ضوابط تغيير برنامه ريزي شده: 26

2-2-12 مدلهاي تغيير و «مدل پویای تغییرات» 26

2-2-12-1 مدل هفت مرحله اي تغيير. 29

2-2-12-2 مدل سيستمي تغيير. 29

2-2-12-3 مدل عملکرد فردی و سازمانی بورک- لیتون. 31

2-2-12-4 مدل پویای تغییرات.. 32

2-2-13- مراحل پذيرش تغيير در سازمان. 35

2-2-14 موانع تغيير. 35

2-2-15 عاملان تغيير و مقاومت در برابر تغيير. 36

2-2-16 مشکلات عمده مدیریت تغییر. 37

2-2-17 كاهش مقامت در برابر تغيير. 37

2-2-18 نظریه های مختلف تاریخی در باره تغییر. 38

2-2-18-1پارادایم نیوتنی. 38

2-2-18-2 پارادایم آشوب.. 41

2-2-19 ابعاد مختلف مقاومت در برابر تغییر. 44

2-2-20 ادراك سیاست سازمانی و مقاومت در برابر تغییر. 45

2-2-21 ادراك سیاست سازمانی و مقاومت شناختی کارکنان در برابر تغییر. 46

2-2-22 ادراك سیاست سازمانی و مقاومت هیجانی کارکنان در برابر تغییر. 46

2-2-23 ادراك سیاست سازمانی و مقاومت رفتاري کارکنان در برابر تغییر. 47

2-2-24 برخورد با مقاومت در برابر تغییر. 47

2-2-25 پنج ایده کلیدی برای مدیریت تغییر. 49

2-3 بخش سوم : رفتار شهروندی سازمانی. 51

2-3-1 تاریخچه رفتار شهروندي سازمانی. 51

2-3-2 تعاریف رفتار شهروندي سازمانی. 52

2-3-3-ابعاد رفتار شهروندی سازمانی. 52

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-3-4 پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………….74

2-3-5 اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمان. 59

2-3-6 دلایل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمان. 59

2-3-6-1 رشد و تقویت بهره وری همکاران. 59

2-3-6-2 افزایش بهره وری اداری.. 60

2-3-6-3 آزاد کردن منابع برای تولید بیشتر. 60

2-3-6-5 هماهنگی بین اعضای تیم و فعالیت های گروهی. 60

2-3-6-6 توانایی جذب و نگهداری بهترین افراد از طریق محیط کاری جذاب.. 60

2-3-6-7 ثبات عملکرد سازمانی. 61

2-3-6-8 توانایی سازمان در انطباق با تغییرات محیطی. 61

2-4 بخش چهارم: پیشینه تحقیق. 61

2-4-1 تحقیقات داخلی. 61

2-4-2 تحقیقات خارجی. 62

فصل سوم: روش تحقیق. 65

3-1- مقدمه. 66

3-2- روش پژوهش… 66

3-3- فرایند تحقیق. 66

3-4- جامعه آماری.. 67

3-5- روش نمونه گیری.. 67

3-6- روش گردآوري اطلاعات.. 68

3-7- ابزار گردآوري اطلاعات.. 68

3-8- روایی و پایایی پرسشنامه. 68

3-8-1- روایی پرسشنامه. 68

3-8-2- پایایی پرسشنامه. 69

3-9- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 70

3-9-1- تجزیه و تحلیل توصیفی. 70

3-9-2- تجزیه و تحلیل استنباطی. 70

3-9-2-1- مدل يابي معادلات ساختاري.. 70

3-9-2-2-  تحليل مسير. 72

3-9-2-3- تحليل عاملي. 72

3-9-2-4- آزمون‌هاي برازندگي مدل کلي. 73

3-10- خلاصه 74

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده های تحقیق. 75

مقدمه. 76

4-1- يافته هاي توصيفي. 76

4-1-1- توزيع فراواني متغير جنسيت در نمونه. 76

4-1-2- توزيع فراواني متغير سن پاسخ‌دهندگان در نمونه. 77

4-1-3- توزيع فراواني متغير سطح تحصيلات در نمونه. 78

4-1-4- توزيع فراواني متغير ميزان سابقه اشتغال در نمونه. 79

4-2- برآورد الگو. 80

4-2-1- آزمون کولموگوروف – اسميرنوف.. 81

4-2-2- برآورد و آزمون الگوهاي اندازهگيري (الگوهاي عاملي تأييدي) 81

4-2-3- نتايج تحليل معادلات ساختاري (آزمون فرضيه هاي پژوهش) 84

خلاصه فصل چهارم 97

فصل  پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق. 98

5-1- مقدمه 99

5-2-خلاصـه تحقيـق 99

5-3- خلاصه نتایج یافته های فصل چهار……………………………………………………127

5-4- نتیجه گیری.. 102

5-5- موانع و محدودیت های تحقیق. 106

5-5-1- محدودیت های در دسترس محقق…………………………………………………….136

5-5-2- محدودیت های خارج از دسترس محقق. 106

5-6- پیشنهادات پژوهش… 107

5-6-1- پیشنهادات کاربردی.. 107

5-6-2- پیشنهادات پژوهش… 108

5-7- خلاصه. 108

منابع. 109

پیوست.. 110

رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کليات تحقيق

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2-بيان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3-اهميت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-هدف­ پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 8

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-مبانی نظری شادکامی……………………………………………………………………………………………………… 13

2-1-1-ابعاد شادی…………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-1-2-بعد عاطفی شادی……………………………………………………………………………………………………….. 17

2-1-3-بعد شناختی شادی…………………………………………………………………………………………………….. 18

2-1-4-عوامل موثر بر شادکامی………………………………………………………………………………………………. 18

2-1-5-شادکامی و مثبت اندیشی …………………………………………………………………………………………. 23

2-2-مبانی نظری احساس پیوستگی……………………………………………………………………………………….. 25

2-2-1-بخش­های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی……………………………………………………………… 30

2-3-مبانی نظری نارسایی هیجانی………………………………………………………………………………………….. 34

2-4-پیشینه پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………… 44

الف) رابطه احساس پیوستگی و شادکامی و متغیرهای مربوطه………………………………………………… 44

ب)رابطه نارسایی هیجانی و شادکامی و متغیرهای مربوطه………………………………………………………. 47

ج)پژوهش های در زمینه احساس پیوستگی، نارسایی هیجانی و شادکامی……………………………….. 48

2-5-جمع­بندي………………………………………………………………………………………………………………………. 49

2-6-فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 51

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1-طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 53

3-2-جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………………………… 53

3-3-وضعیت جمعیت شناختی نمونه پژوهش…………………………………………………………………………. 53

3-4-ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. 54

3-5-شیوه اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 58

3-6-روش تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………….. 58

3-7-ملاحظات اخلاقي……………………………………………………………………………………………………………. 59

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1-يافته­هاي توصيفي ………………………………………………………………………………………………………….. 61

4-2-يافته­هاي استنباطي…………………………………………………………………………………………………………. 61

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1-خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 68

5-2-تحلیل یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 69

5-3-محدوديت­هاي پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 74

5-4-پيشنهادهاي کاربردي……………………………………………………………………………………………………… 74

5-5-پيشنهادهاي پژوهشي……………………………………………………………………………………………………… 59

منابع و مآخذ

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………… 77

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

پيوست‌ها

پيوست الف) پرسشنامه احساس پیوستگی ……………………………………………………………………………… 91

پيوست ب) پرسشنامه نارسایی هیجانی ………………………………………………………………………………….. 97

پيوست ج) پرسشنامه شادکامی آکسفورد ……………………………………………………………………………….. 99

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… 101