پایان نامه بررسی و مقایسه علل و عوامل موثر در افت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی مقطع ابتدایی شهرستان ایذه در سال درسال 91-90

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

گروه علوم تربیتی

گزارش پژوهشی بمنظور تکمیل قسمتی از فعالیت های عملی درس طراحی مسائل یادگیری و آموزش دوره کارشناسی رشته آموزش ابتدایی

عنوان:

بررسی و مقایسه علل و عوامل موثر در افت  تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی مقطع ابتدایی شهرستان ایذه در سال درسال 91-90

راهنما:

استاد تاج محمد زندی

فروردین ماه 1390

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل اول : کلیات
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
هدف های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
فصل دوم: مبانی نظری و پیشنه تحقیق
مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل سوم: روش تحقیق
جامعه آماری…………………………….. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ……………………………..
نمونه آماری…………………………… ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………………..
روش های نمونه گیری……………….. ………………………. ………………………. ………………………. …………………………………………………..
ابزار گرد آوری داده ها…………………… ……………………………………………… ………………………. ……………………………………………….
روش تجزیه و تحلیل داده ها……………… ……………………… ………………………. ………………………. …………………………………………..
روش های تحقیق……………………………………. …………………….. ………………………. ………………………. …………………………………………..
فصل چهارم: یا فته های تحقیق
داده های توصیفی………………………………. ……………………. ………………………. ………………………. ………………………………………………..
فرضیه ها…………………………………………… …………………….. ………………………. ………………………. ………………………………………………….

فصل پنجم: نتیجه گیری
نتایج:……………………………………………… ………………………. ………………………. ………………………. ………………………………………………………
مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش های مشابه……………. ………………………. ………………………. ………………………. ……………….
پیشنهادات: …………………………………………………………. …………………….. ………………………. …………………………………………………………..
محدودیتها: …………………………………………………………… ……………………… ………………………. ……………………………………………………….
منابع: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
چکیده انگلیسی: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ضمایم: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصـــــل اول
مقــدمـات و کلیــات

چکیده :
پژوهش حاضر تحت عنوان : بررسی و مقایسه علل و عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان موفق مقطع ابتدایی تحصیلی در سال 91-90 شهرستان ایذه می باشد .
در این پژوهش 120 دانش آموز در پایه ابتدایی است.
برای جمع آوری داده ها از 2 پرسشنامه استفاده گردید که یکی از پرسشنامه ها مربوط به سنجش و افت تحصیلی دانش آموزان در کلاس به آن پاسخ می دادند

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 ساله در شهرستان سراوان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
گروه روان شناسی

عنوان:
بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 ساله در شهرستان سراوان

استاد راهنما:

پاییز 1389

 

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر می باشد. ابزارهای این پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه سلامت روانی و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی می باشد و پرسشنامه عزت نفس شامل سه مقیاس عملکرد تحصیلی و ارزیابی اجتماعی و ارزیابی ظاهری می باشد و پرسشنامه سلامت روانی 7 ماده آن برای نشانه های جسمانی و 7 ماده دیگر آن علایم اضطراب و 7 ماده دیگر آن اختلال در کنش اجتماعی و 7 ماده دیگر علایم افسردگی را می سنجد. پرسشنامه بهزیستی روانشناختی که 19 ماده آن برای رضایت از زندگی و 13 ماده آن برای معنویت و 19 ماده آن برای شادی و خوش بینی و 8 ماده آن مربوط به رشد و بالندگی و 8 ماده برای ارتباط مثبت با دیگران و 10 ماده آن برای خود مختاری می باشد. بر اساس نتایج تحقیق مشاهده شد که نمره سلامت روانی در والدین دانش آموزان مرزی بیشتر از دانش آموزان عادی است بدین معنی که والدین کودکان مرزی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند و همچنین از لحاظ عزت نفس بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده نشد و مشحص شد که نمره بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی بیشتر از والدین دانش آموزان مرزی می باشد بدین معنی بهزیستی روانشناختی بیشتری دارند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                        صفحه
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 9
اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها………………………………………………………………………………………………. 13
فصل دوم ادبیات و پیشنیه تحقیق
مبانی نظری و یافته های پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………. 17
عزت نفس در قرآن مجید……………………………………………………………………………………………………………………….. 19
عزت نفس کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
عزت نفس اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
عزت نفس تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
مولفه های عزت نفس…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
ماهیت عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
نظریات مرتبط با عزت نفس…………………………………………………………………………………………………………………….. 23
سلامت روان…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
تعریف سلامت روانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 29
تعریف بهداشت روانی در فرهنگهای مختلف……………………………………………………………………………………………… 31
اصول بهداشت روانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 33
خصوصیات افراد دارای سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………. 35
عوامل موثر درتامین سلامت روانی……………………………………………………………………………………………………………. 37
نقش خانواده درتامین سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………….. 37
نظریات مرتبط با سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………………… 38
بهزیستی روانشناختی………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
عقب ماندگی ذهنی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 48
عقب ماندگی ذهنی آموزش پذیر……………………………………………………………………………………………………………… 49
ویژگیهای کودک استثنایی……………………………………………………………………………………………………………………… 49
نیازهای والدین کودکان استثنایی………………………………………………………………………………………………………………. 50
احساسات والدین کودکان استثنایی…………………………………………………………………………………………………………… 50
پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع………………………………………………………………………………………………….. 62
فصل سوم فرایند پژوهش
روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73
جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 73
ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی…………………………………………………………………………………………………………………. 74
پرسشنامه عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………………. 75
پرسشنامه سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………………………….. 75
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………… 79
فصل چهارم یافته های پژوهش
تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 81
بررسی جمعیت شناختی  آزمودنیها……………………………………………………………………………………………………………. 81
بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت………………………………………………………………………………………………. 81
بررسی حجم نمونه به تفکیک سن…………………………………………………………………………………………………………….. 82
بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………… 83
بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل…………………………………………………………………………………………………….. 84
بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد………………………………………………………………………………………………… 85
بررسی متغیرهای اصلی فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 86
فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91
فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93
فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………… 94
فرضیه  پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95
فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………………………………………96
فصل پنجم نتیجه گیری
خلاصه یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 102
بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… 103
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 107
پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….  108
فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………… 109
ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 112

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

پایان نامه بررسی و گاه نگاری تپه جعفرآباد A و B و C

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه باستان شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته باستان شناسی

 عنوان :

بررسی و گاه نگاری تپه جعفرآباد A و B و C (ارسنجان)

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علیرضا جعفری زند

 استاد مشاور:

سرکارخانم دکتر نگین میری

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان               صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات

1-2- اهداف برجسته تحقیق. 5

1-3- پیشینه پژوهش… 5

1-4- پرسش ها 5

1-5- فرضیه ها 5

1-6- روش انجام تحقیق. 6

1-7- موقعیت جغرافیایی ارسنجان. 6

1-7-1- چینه شناسی.. 7

1-7-2- پوشش گیاهی.. 8

1-7-3-  جغرافیای تاریخی ارسنجان. 8

1-7-4-جمعیت ونیروی انسانی.. 10

1-7-5- وضعیت اقتصادی.. 10

1-7-6- بررسی منابع آب.. 10

فصل دوم: شناسایی برخی از محوطه های پیش از تاریخ ارسنجان

2-1- رحیم آباد. 13

2-2- اشگفت امیرقلی.. 13

2-3- پناهگاه قلاتخوار. 14

2-4- اشکفت تلمبه مالکی.. 14

2-5- پناهگاه صخره ای کمال آباد 15

2-6- غارصفرآباد 15

2-7- غارکشمشی.. 16

2-8- پناهگاه پیرقوچ. 16

فصل سوم: بررسی باستان شناسی تپه جعفرآباد

3-1- اهداف بررسی.. 18

3-2- روش بررسی.. 18

3-3- نمونه برداری.. 19

3-4- تپه جعفرآبادa. 19

3-5- تپه b جعفر‌‌آباد 19

3-6- تپه c. 20

3-7- دادهها 20

3-9- نمونه های سنگی.. 21

3-10- سفال تپه های جعفرآباد 21

3-11- مشخصات فنی سفالها 22

3-11-1-  نوع ساخت.. 22

3-11-2-  کیفیت ساخت.. 22

3-11-3- رنگ سفال. 22

3-11-4- فرم. 23

3-11-5-  تزئین.. 23

3-11-6- ریخت شناسی سفال. 24

3-11-7- دست ساخته های سنگی تپه ها 24

فصل چهارم: گاهنگاری و سفال

4-1- فارس عتیق. 26

4-1-1- فارس عتیق1. 26

4-1-2- فارس عتیق2. 26

4-2- فارس قدیم. 27

4-3- فارس میانه. 27

4-4- فارس جدید. 27

4-4-1- آغاز بانش: (لپویی) 27

فصل پنجم: دست ساخته های سنگی

5-1- اهمیت سنگ دردوران پارینه سنگی.. 34

5-1-1-  نوسنگی.. 34

5-1-2- معرفی دست افزارهای سنگی مورد بررسی.. 35

5-1-3- دست ساخته های مورد بررسی ما از نوع : 37

فصل ششم: برآیند سخن

پیـوست ها 44

منابع و مآخذ. 88

چکیده:

یافته­های (دانسته های اطلاعات) ما از دوره نوسنگی دشت ارسنجان بسیار اندک است. بررسی هایی که تاکنون در این منطقه با حوزه توسط آقایان ایکیدا واندنبرگ و سامنر انجام شده ببنظرمی رسدروشمند نبوده و اهداف خاصی را به دنبال نداشته است، تنها در دوره پارینه سنگی ،انسان شناسی  موردتوجه قرارگرفته که توسط پژوهشکده باستان شناسی ایران و دانشگاه تسوکوبای ژاپن پژوهش­هایی در حال انجام است. با توجه به عدم بررسی روشمند محوطه­ای در این منطقه اساس این پژوهش بر این مهم قرار گرفت.

 تپه­ی جعفرآباد که در انتهای جنوب شرقی سلسله کوه های زاگرس واقع شده است. مورد بررسی مقدماتی واقع گردید و ثبت آثار توسط میراث فارس در سال 1385 انجام شده که بیانگر اهمیت این محوطه از دوره نوسنگی تا صدر اسلام است. مطالعه آثار گردآوری شده نشان می دهد که این حوزه در دوره پیش از تاریخ دارای جایگاه فرهنگی خاصی درسرزمین فارس داشته  است و ارتباط بسیار نزدیکی با محوطه های همزمان در دشت مرودشت  برقرار کرده است و نقش گذرگاه ارتباطی  در حوزه های فرهنگی فلات مرکزی و جنوب غربی ایران مخصوصاً دشت شوشان ایفا نموده است. بنابراین برای هرچه بهتر شناخت اهمیت تپه هایی جعفرآباد منوط به انجام گمانه زنی، لایه نگاری و کاوش های باستان شناسی  آینده است که و مطالعه روابط فرهنگی و تأثیر و تأثر این منطقه با دیگر نقاط با انجام بررسی های هدفمند و منظم میسر خواهد شد.

 واژگان کلیدی: بررسی باستان شناختی/ دوران پیش از تاریخ یا نوسنگی دشت دشت ارسنجان، تپه جعفرآباد

مقدمه:

شهرستان ارسنجان بین عرض جغرافیایی 40  29 تا 55   29 درجه شمالی و طول جغرافیایی 10   53 تا 35  53 درجه شرقی واقع گردیده این شهرستان درشرق استان فارس قرارداردو از شرق به شهرستان بوانات از شمال و غرب به شهرستان مرودشت و از جنوب به شهرستانهای نیریز و شیراز محدود می شود. شهرستان ارسنجان قبلاً یکی از بخش های شهرستان مرودشت بوده و در سال 1377 به شهرستان تبدیل شد. این شهرستان دارای یک بخش و 3 دهستان است و شامل 120 آبادی (78 آبادی مسکونی دائمی، 2 آبادی مسکونی موسمی، 25 آبادی خالی از سکنه دائمی، 15 آبادی خالی از سکنه موسمی) و یک شهر (شهر ارسنجان) است.

پژوهش هایی که دراین دشت توسط لوئی واندنبرگ(1342 م)، سامنر(1330). و یکیدا(1357) انجام شده نشان دهنده ارتباط فرهنگی بسیار گسترده بین محوطه های هم دوره در این منطقه است.

 روستای جعفرآباد حوزه مورد بررسی نگارنده نیز یکی از آبادی های  ارسنجان است.که دارای تپه های متعددی که بررسی آنها اساس پژوهش پیش رواست؛

تپه های جعفرآباد به دلیل تنوع سفال های نوسنگی در سطح محوطه و همچنین تشابه گونه، فرم و طرح های سفالها با نمونه های هم زمان خود در تل باکون.شغا،تیموران و……وگونه های مختلف دست ساخته های سنگی برای درک بهترارتباط فرهنگی جهت بررسی انتخاب گردید.

این پژوهش در شش فصل به شرح زیر نگاشته شده است:

 فصل اول کلیات و موقیت جغرافیایی و اقلیمی دشت ارسنجان

فصل دوم به شناسایی محوطه های پیش از تاریخ دشت ارسنجان می پردازد.

فصل سوم به بررسی باستان شناختی تپه جعفر a,b,c اختصاص دارد .

فصل چهارم معرفی سفال

فصل پنجم معرفی دست ساخته های سنگی

 فصل ششم به برآیند سخن اختصاص دارد.

1-1- بیان مسئله

باتوجه به همجواری دشت ارسنجان با دشت  های مرودشت وپاسارگاد و وجود اثار پیش از تاریخی در این مناطق دشت ارسنجان نیز ازاین لحاظ بسیارغنی بنظرمی رسدچنانکه اشگفت ها و غار هاو تپه وتپه های پیش از تاریخی  در نزدیکی تل جعفراباد وجود دارد، مطالعه تل های مذکور میتواند روشنگر ویزگی های فرهنگی منطقه در دوران  های مورد نظر باشد.

اهمیت وضرورت انجام تحقیق وجنبه های نوآوری آن، مهمترین مساله ایی  است که دراین پژوهش به آن پرداخته می شود مطالعه داده های پیش از تاریخی تل جعفرآباد a.b.cد شامل سفال وابزارسنگی به منظور ارائه الگویی از داده های سفالی و ابزار سنگی منطقه بنیانی برای مطالعات جامع تر بعدی است با توجه به اینکه در منطقه تل جعفراباد بجز ثبت اثر هنوز بررسی جامع باستانشناسی انجام نشده، ضرورت دارد که  اثار احتمالی دوران های مختلف ان نیز در مطالعات اینده مد نظر قرارگیرد

بررسی این تپه ها با اهداف زیر انجام خواهدشد

1-شناخت و طبقه بندی سفال تپه ها براساس شکل،رنگ،تزیینات وتکنیک ساخت

2-توصیف وطبقه بندی ابزارسنگی تپه ها

3-طراحی سفالهای شاخص دوره های مختلف تپه ها

4-مقایسه سفال های این تپه ها با مناطق همجوار و همدوره جهت گاهنگاری آنها که می تواند در شناخت و ارتباط فرهنگی انها نیز موثرباشد.

5 -شناخت و شناساندن اهمیت این تپه ها به ساکنین ضروری می نماید زیرا فعالیتهای کشاورزی تادامنه تپه گسترش یافته و چوپانان و موتورسواران از این تپه ها که شاخصه های مهمی از دوران نوسنگی است جهت راه میانبر استفاده قرار می کنند و همچنین سطح تپه ها، محل تخلیه  زباله های خانگی روستایی است و بدین ترتیب دیر زمانی نخواهد گذشت که تپه های مذکور به طور کلی منهدم خواهند شد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

پایان نامه جرم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان:

جرم سیاسی

 استاد راهنما:

دکتر بهروز گلپایگانی

 استاد مشاور:

دکتر نادر نوروزی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: سیر تاریخی جرم سیاسی………………………………………………………………………… 4

گفتار اول: دوره اول از قدیم­الایام تا اوایل قرن نوزدهم……………………………………………………….. 4

گفتار دوم: دوره دوم دوره رشد و شکوفایی جرم سیاسی از قرن 19 تا زمان وقوع جنگ­های جهانی……5

گفتار سوم: بعد از جنگ جهانی (دوران افل جرم سیاسی)………………………………………………… 6

فصل دوم: تعاریف ارائه شده از جرم سیاسی……………………………………………………………….. 8

گفتار نخست: تعریف جرم سیاسی از نظر حقوق جزای اختصاصی………………………………………. 8

گفتار دوم: تعریف جرم سیاسی از دیدگاه علوم سیاسی………………………………………………….. 9

گفتار سوم: تعریف جرم سیاسی از نظر طرح مصوب مجلس……………………………………………… 10

فصل سوم: ماهیت و مفهوم جرم سیاسی…………………………………………………………………. 23

گفتار نخست: جرایم سیاسی محض (بسیط)………………………………………………………………. 26

گفتار دوم: جرایم سیاسی نسبی……………………………………………………………………………. 27

گفتار سوم: برخی جرایم مرتبط با جرم سیاسی……………………………………………………………. 29

گفتار چهارم: مصادیق جرم سیاسی …………………………………………………………………………. 31

بخش دوم: ماهیت و اثرات جرم سیاسی…………………………………………………………………….. 34

فصل اول: ارکان عمومی جرم سیاسی……………………………………………………………………….. 37

گفتار نخست: رکن قانونی جرم………………………………………………………………………………… 37

گفتار دوم: رکن معنوی جرم…………………………………………………………………………………….. 39

گفتار سوم: رکن مادی جرم…………………………………………………………………………………….. 40

فصل دوم: ارتباط جرایم سیاسی با سایر جرایم……………………………………………………………… 42

گفتار نخست: تفاوت­های اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی…………………………………………. 42

گفتار دوم: شباهت جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی………………………………………………………… 47

فصل سوم: بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی……………………………………………………….. 49

گفتار اول: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران قبل از انقلاب اسلامی……………………………… 49

گفتار دوم: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران بعد از انقلاب………………………………………… 51

بخش سوم: آثار جرم سیاسی در اجتماع و حقوق………………………………………………………….. 55

فصل اول: بررسی تفکرات اجتماعی در مورد مجرم سیاسی………………………………………………. 56

گفتار نخست: تاریخچه­ی پدیده روشنفکری………………………………………………………………….. 57

گفتار دوم: مفهوم روشنفکری………………………………………………………………………………….. 59

گفتار سوم: نظر اجتماع در خصوص روشنفکر یا مجرم شناسی…………………………………………… 62

فصل دوم: آئین دادرسی مجرمین سیاسی………………………………………………………………….. 66

گفتار نخست: حضور هیأت منصفه در جلسه دادرسی……………………………………………………… 66

گفتار دوم: عدم استرداد مجرمین سیاسی………………………………………………………………….. 69

گفتار سوم: رسیدگی در محاکم اختصاصی………………………………………………………………….. 72

گفتار چهارم: دادرسی علنی…………………………………………………………………………………… 74

فصل سوم: امتیازات و حقوق خاص مجرمین سیاسی و مجازات آنها…………………………………….. 76

گفتار اول: امتیازات مجرمین……………………………………………………………………………………. 76

گفتار دوم: مجازات مجرم سیاسی……………………………………………………………………………. 80

بخش دوم: اجرای مجازات جرم سیاسی…………………………………………………………………….. 82

فصل چهارم: راه­های جلوگیری از وقوع جرم سیاسی……………………………………………………… 88

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… 92

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………… 94

چکیده:

انسان سالها بدون خانه روزها بدون آب ساعت‌ها بدون غذا و چند ثانیه‌ای بدون اینکه نفس بکشد می‌تواند زنده بماند ولی لحظه‌ای بدون فکر و اندیشه و احساس نمی‌تواند حتی دم برآورد. هیچ کسی مجرم به دنیا نیامده بلکه این جامعه و شرایط زندگی و تا حدودی نفس اماره آدمی‌است که او را به مرور زمان تبدیل به مجرم می‌کند. پس می‌توان گفت هر گناهکاری مجرم است ولی هر مجرمی‌گناهکار نیست که یکی از این مجرمین، مجرمین سیاسی می‌باشد که با کمی‌دقت در مورد انها به این موضوع پی می‌بریم.

افرادی که به خاطر هوا و هوس و قدرت طلبی خود دست به اعمالی زده و با تشکلهای مختلف در پی رسیدن به خواسته‌های شخصی و گروهی خود هستندهیچ موقعی نمی‌توان انها را مجرم سیاسی نامید. ولی افرادی را که به خاطر آرمان خواهی و اصلاح‌طلبی زمان خویش به پا می‌خیزند و حتی جان و مال خود را در راه ارمان ملی خود و اصلاح طلبانه خود فدا می‌کنند را می‌توان مجرم سیاسی نامید هرچند که این نام شایسته انان نیست. مجرمین سیاسی همیشه در تقابل با نظام حکومتی هستند نه مردم و اجتماعات مردم و پیوسته با اشاعه فرهنگ و تفکر نواندیش خود در پی مقابله برمی‌آیند و همیشه ارمان خواه و اصلاح طلب می‌باشند نه برانداز و آشوبگر. حال با این تفاسیر تعابیر عقل سلیم شماست که باید قضاوت کند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

پایان نامه اثر بخشی شناخت و رفتار درمانگری سالمندی بربهبود نشانه ­های مرضی و برخی رفتارهای مرتبط با سلامت در مبتلایان به بیماری پارکینسون

دانشگاه پیام نور

دانشکده تحصیلات تکمیلی

رساله برای دریافت مدرک دکتری تخصصی(Ph.D)

در رشته روان‌شناسی عمومی

عنوان پایان‌نامه:‌

اثر بخشی شناخت_رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه­های مرضی، همبسته­های شناختی و برخی رفتارهای مرتبط با سلامت در مبتلایان به بیماری پارکینسون(PD)

استاد راهنما:

دکتر مهناز علی اکبری دهکردی

اساتید مشاور:‌

دکتر احمد علی­پور- دکتر حسین زارع – دکتر غلامعلی شهیدی

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………. 1

فصل اول…………………………………. 3

کلیات پژوهش…………………………………… 3

1-1 مقدمه……………………………….. 4

1-2- بیان مسئله……………………………….. 6

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………..16

1-4 اهداف پژوهش……………………………….. 17

1-5 سؤالات پژوهش……………………………….. 18

1-5-1 سوالات اصلی…………………………………. 18

1-5-2. سوالات فرعی…………………………………. 18

1-6 فرضیه‌های پژوهش……………………………….. 20

1-6-1. فرضیه های اصلی…………………………………. 20

1-6-2. فرضیه های فرعی…………………………………. 20

1-7 متغیرهای پژوهش……………………………….. 21

1-7-1. تعاریف نظری متغیرها……………………………….. 21

1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرها……………………………….. 27

فصل دوم………………………………… 30

ادبیات و پیشینه پژوهش…………………………………… 30

2-1 مقدمه………………………………… 31

2-2 سالمندی………………………………..31

2-2-1 مرور سالمندی در گذر تاریخ…………………………………. 32

2-2-2 ویژگی‌های جمعیتی سالمندان…………………………………. 34

2-2-3. نظریه‌های مربوط به سالمندی…………………………………. 40

2-2-3-1. نظریه‌های جامعه شناخت………………………………….. 40

2-2-3-1. نظریه عدم تعهد………………………………… 40

2-2-3-1-2. نظریه فعالیت………………………………….. 40

2-2-3-1-3. نظریه استقرار تداوم………………………………… 41

2-2-3-2. نظریه‌های روان‌شناختی………………………………..41

2-2-3-2-1. نظریه‌روانی- اجتماعی اریکسون……………………………….. 41

2-2-3-2-2. نظریه روبرت‌هاویگهرست……………………………….. 42

2-2-3-2-3. نظریه راجر گولد……………………………….. 44

2-2-3-2-3. نظریه دانیل لوینسون……………………………….. 45

2-2-3-2-5. نظریه مک آدامز……………………………….. 46

2-2-3-2-6. نظریه ویت بورن……………………………….. 47

2-2-3-3. نظریه‌های زیست شناختی……………………………….. 48

2-2-3-3-1. نظریه پیوندی……………………………….. 48

2-2-3-3-1. نظریه خود ایمنی………………………………..48

2-2-3-3-2. نظریه رادیکال آزاد ……………………………….. 49

2-2-3-3-3. نظریه استرس……………………………….. 49

2-2-3-3-4. نظریه مواد زاید……………………………….. 49

2-2-4. مفاهیم سالمند در فرهنگ‌های مختلف دنیا……………50

2-2-5. تغییرات فیزیولوژیکی در سالمندی……………………… 52

2-2-6 مشکلات روانشناختی در سالمندی……………………… 53

2-3 بیماری پارکینسون………………………………..55

2-3-1 علل ابتلا به بیماری پارکینسون……………………………….. 55

2-3-2 تاریخچۀ بیماری پارکینسون………………………………..59

2-33 شیوع پارکینسون………………………………..59

2-3-4 علائم بیماری پارکینسون……………………………….. 61

2-3-5. چگونگی تشخیص پارکینسون……………………………….. 64

2-3-6. طبقهبندی بیماری پارکینسون……………………………….. 65

2-3-7. بیماریهای شبیه بیماری پارکینسون…………………………. 66

2-3-8. درمان بیماری پارکینسون………………………………..67

2-3-8-1. درمان دارویی……………………………….. 67

2-3-8-2. درمان نشانههای غیر حرکتی……………………………….. 70

2-3-8-3. ژن درمانی………………………………..71

2-3-8-4. درمانهای محافظ نورون………………………………..71

2-3-8-5. درمان اختلالات تکلّمی……………………………….. 72

2-3-8-6. ورزش……………………………….. 72

2-3-8-7. درمانهای جراحی……………………………….. 73

2-3-8-8. مواد غذایی……………………………….. 74

2-3-8-9. درمان از طریق پیوند بافتی……………………………….. 75

2-3-8-10. داروهای ضد پارکینسون موجود در ایران………………….76

2-3-9. معلولیت ناشی از بیماری پارکینسون……………………….. 76

2-3-10. عوارض روانی بیماری پارکینسون……………………………. 77

2-3-11. پیشآگهی بیماری پارکینسون……………………………….. 78

2-4. شناخت رفتار درمانگری سالمندی……………………………….78

2-4-1. اهداف مداخلات روانشناختی…………………………………. 78

2-4-2. انواع مداخلات روانشناختی……………………………….. 80

2-4-2-1-1. تاریخچه شناخت گرایی……………………………….. 80

2-4-2-1-2. انواع روشهای شناختی…………………………………. 81

2-4-2-1-3. تکنیک‌های شناخت درمانی……………………………….87

2-4-2-2. رفتار درمانی……………………………….. 89

2-4-2-2-1. تاریخچه رفتار گرایی……………………………….. 89

2-4-2-2-2. تکنیک‌های رفتاردرمانی……………………………….. 90

2-4-2-3. شناخت رفتار درمانی (CBT)……………………………….. 92

2-4-2-3-1. تاریخچه درمان شناختی رفتاری……………………………….. 94

2-4-2-3-2. انواع روش‌های شناختی رفتاری……………………………….. 95

2-4-2-4. شناخت رفتار درمانی سالمندی (CBTO)……………………… 96

2-4-2-5. کارآمدی شناخت- رفتار درمانگری با سالمندان…………………..98

2-4-2-6. مدل شناختی – رفتاری در کار با سالمندان………………….. 101

2-4-2-7 شناخت – رفتار درمانگری افسردگی اواخر زندگی…………….. 103

2-4-2-8- درمان اختلالهای اضطرابی در اواخر زندگی…………………….. 104

2-4-2-9 شناخت درمانگری برای اضطراب اوخر زندگی………………….. 105

2-5 نشانههای مرضی…………………………………. 106

2-6- ادراک بیماری…………………………………. 106

2-7 اختلال خواب………………………………….. 107

2-7-1 مشکلات خواب در سالمندان…………………………………. 107

2-7-2 زیست شناسی و تغییرات خواب وابسته به سن…………………….. 108

2-7-3 اندازه گیری خواب………………………………….. 109

2-7-4 درمانهای بیخوابی…………………………………. 110

2-7-5 کارآمدی درمانهای بیخوابی اواخر زندگی…………………………….. 113

2-7-6 نتیجه گیری…………………………………. 115

2-8 سلامت عمومی…………………………………. 115

2-8-1 مفهوم سلامت………………………………….. 115

2-8-2 الگوهای سلامت………………………………….. 117

2-8-3 سلامت جسمانی…………………………………. 121

2-8-4 سلامت اجتماعی…………………………………. 123

2-8-5 سلامت هیجانی…………………………………. 126

2-8-6 سلامت عقلانی…………………………………. 128

2-8-7 سلامت معنوی………………………………….128

2-8-8 سلامت روان شناختی…………………………………. 131

2-9 افسردگی………………………………… 136

2-9-1 افسردگی، ناتوانی و کارآمدی شناخت درمانگری………………. 136

2-9-2 نظام طبقه بندی بین المللی کنش وری (ICF) سازمان جهانی بهداشت………. 138

2-9-3- اجرای عملی مدل شناختی با سالمندان وطبقه بندی بین اللملی :کنش وری در مورد افسردگی بیماران مبتلا به پارکینسیون………141

2-9-4 شناخت – رفتار درمانگری افسردگی در مبتلایان به بیماری پارکینسون……….143

2-9-5 تلفیق مدل شناختی با نظام طبقه بندی بین المللی کنش وری، ناتوانی و سلامتی…………144

2-10 نتیجه گیری…………………………………. 146

2-11 همبسته های شناختی…………………………………. 147

2-12حافظه روزمره……………………………….. 148

2-12-1 حافظه چیست؟………………………………… 148

2-12-2  تاریخچه بررسی حافظه………………………………… 151

2-12-3 عصب شناسی حافظه………………………………… 153

2-12-3-1 نظریه سیناپسی…………………………………. 153

2-12-3-2 نظریه مبتنی بر الکتروفیزیولوژی…………………………………. 154

2-12-3-3 اساس عصب شناختی حافظه کوتاه مدت………………………. 156

2-12-3-4 اساس عصب شناختی حافظه بلند مدت……………………..156

2-12-4 فیزیولوژی حافظه………………………………… 162

2-12-5 تقسیم بندی مطالعات حافظه………………………………… 167

2-12-5-1 ساختار حافظه………………………………… 168

2-12-5-2 سایر تقسیم بندی‌های حافظه…………………………… 177

2-12-5-3 فرایند حافظه………………………………… 184

2-12-5-4 نظریه سطوح پردازش…………………………………… 187

2-12-5-5 رویکرد پیوندگرا در مطالعات حافظه………………………. 188

2-13- انواع توجه………………………………… 191

2-13-1 تاریخچه‌ای از مطالعات توجه(1850 تا 1900)……………. 193

2-13-2. محدودیت در تحقیقات توجه………………………………… 195

2-13-3 سیستم‌های عمده توجه………………………………… 195

2-13-4 ماهیت و تعریف توجه……………………………….. 196

2-13-5 نقش پردازش بالا به پایین و پایین به بالا در توجه………….. 198

2-13-6 توجه آشکار و پنهان…………………………………. 198

2-13-7 اثر پردازش بار بر توجه………………………………… 200

2-13-8 نظریه بار ادراکی…………………………………. 200

2-13-9 همبسته‌های عصبی توجه………………………………… 201

2-13-10 کارکردهای توجه هشیار……………………………….. 202

2-13-10 الگوهای توجه………………………………… 205

2-13-12 نظریه‌های منبع توجه……………………………….. 207

2-13-13 جستجوی دیداری…………………………………. 208

2-13-14 جستجوی ترکیبی…………………………………. 210

2-13-15 نظریات جستجوی بینایی…………………………………. 212

2-13-15-1 نظریه یکپارچه کردن مشخصه‌ها……………………….. 212

2-13-15-2 نظریه جستجوی هدایت شده…………………………… 213

2-13-15-3 نظریه یکپارچه کردن تصمیم……………………………… 213

2-14 ارتباطات عصبی جستجوی دیداری با قشر آهیانه ای…………… 214

2-14-1 تاثیر سن روی جستجوی دیداری…………………………………. 215

2-15 توجه مبتنی بر مکان…………………………………. 216

2-16 توجه شیء محور ………………………………..217

2-17- گوش بزنگی…………………………………. 217

2-17-1 کاهش گوش بزنگی……………………………… 218

2-17-2 نواحی مغزی مرتبط با گوش ………………………………. 219

2-17-3 تفاوتهای فردی در عملکرد گوش بزنگی……………………. 219

2-17-4 طبقه بندی گوش بزنگی:نوع تمیز و نرخ رویداد…………….. 220

2-17-5 تمرین و توجه متمرکز………………………………… 220

2-17-6 گوش بزنگی و پیری…………………………………. 221

2-17-7 گوش بزنگی و خوگیری…………………………………. 221

2-18- آموزش توجه چیست؟………………………………… 223

2-18-1 آموزش فرایند توجه………………………………… 225

2-19 بازداری پاسخ………………………………..226

2-20 رفتارهای مرتبط باسلامت………………………………….. 226

2-21 خودکارآمدی…………………………………. 226

2-21-1 منابع خودکارامدی…………………………………. 230

2-21-2 فرایندهای فعال شونده مرتبط با خودکارامدی……………… 232

2-21-3 ابعاد خودکارامدی………………………………….234

2-21-4 راه‌های افزایش خودکارامدی…………………………………. 234

2-21-5 عوامل مرتبط با خودکارامدی…………………………………. 235

2-22 کیفیت زندگی…………………………………. 237

2-23 تعریف کیفیت زندگی…………………………………. 238

2-22-2 ابعاد کیفیت زندگی…………………………………. 239

2-22-3 مدل 7 مولفه‌ای کیفیت زندگی مارتین و مندوزا…………… 241

2-22-4 شاخص ‌های سنجش تجربی کیفیت زندگی…………….. 241

2-22-5 مطالعات تجربی کیفیت زندگی در ایران……………………. 242

2-22-6 کیفیت زندگی سالمندی…………………………………. 244

2-23 عملکرد جنسی…………………………………. 245

2-23-1 رفتار جنسی…………………………………. 248

2-23-2 مقاربت جنسی………………………………..248

2-23-3 عوامل مؤثر بر رفتار جنسی…………………………………. 249

2-23-4 عوامل زیستی…………………………………. 249

2-23-5- عوامل عصب شناختی…………………………………. 249

2-23-6 سن………………………………… 249

2-23-7 حاملگی و شیردهی………………………………… 250

2-23-8 ناباروری و نازایی………………………………… 250

2-23-9 داروها ………………………………..251

2-23-10 بیماری‌ها…………………………….251

2-23-11 اعمال جراحی زنان……………………………… 251

2-23-12 عوامل روانی……………………………… 252

2-23-13 تنش و اضطراب………………………………. 252

2-23-14 تضادهای بین فردی……………………………… 252

2-23-15 هویت جنسی…………………………….. 253

2-23-16 دانش جنسی……………………………… 253

2-23-17 افکار و عقاید جنسی……………………………… 253

2-23- 18 تصویر بدنی……………………………… 254

2-23-19 تجارب جنسی اولیه…………………………….. 255

2-23-20 اختلالات روانی……………………………… 255

2-23-21 عوامل فرهنگی……………………………… 255

2-24 رفتار جنسی از دیدگاه زیست شناختی………………. 256

2-24-1 دستگاه عصبی مرکزی و محیطی و رفتار جنسی……….256

2-24-2 پاسخهای رفتار جنسی……………………………… 257

2-24-3 مراحل پاسخ جنسی……………………………… 257

2-24- 4 اختلال‌های کارکرد جنسی……………………………… 260

2-24-5 ماهیت اختلال‌های جنسی……………………………… 261

2-24-6 اختلالات میل جنسی……………………………… 264

2-24- 7 اختلالات انگیختگی جنسی……………………………… 265

2-24-8 اختلال نعوظی مرد…………………………….. 265

2-24-9 اختلالات ارگاسم……………………………… 266

2-24-9-1 اختلال ارگاسمی زن……………………………… 266

2-24-9-2 اختلال ارگاسمی مرد…………………………….. 267

2-24-10 انزال زودرس……………………………….. 268

2-24- 11 اختلالات درد جنسی……………………………… 268

2-24-11-1 مقاربت دردناک………………………………. 268

2-24-11-2 واژنیسموس……………………………….. 269

2-24-11-3 اختلال عملکرد جنسی ناشی از اختلال طبی عمومی……….271

2-24-11-4 اختلال نعوظ مرد ناشی از اختلال طبی عمومی……………… 271

2-24-11-5  مقاربت دردناک ناشی از یک اختلال طبی عمومی…………….. 271

2-24-11-6 اختلال کمبود میل جنسی ناشی از یک اختلال طبی عمومی……… 272

2-24-11-7 اختلال عملکرد جنسی ناشی از مواد……………… 272

2-25 سازگاری اجتماعی……………………………… 273

2-25-1 تحلیل فرایند سازگاری ……………………………. 274

2-25-2 فرایند سازگاری اجتماعی……………………………… 274

2-25-3 تعاریف در حیطه اختلال سازگاری یا ناسازگاری………….. 275

2-25-4 عوامل موثر برسازگاری اجتماعی……………………………. 276

2-25-5 دیدگاه‌های مربوط به سازگاری اجتماعی………………….. 278

2-25-5-1 دیدگاه زیستی- روانی- اجتماعی…………………………….278

2-25-5-2 دیدگاه روان تحلیلی……………………………. 279

2-25-5-3 دیدگاه یادگیری اجتماعی……………………………… 279

2-25-5-4 دیدگاه علوم رفتاری……………………………… 280

2-25-5-5 دیدگاه مراجع محوری…………………………….. 280

2-25-5-6 دیدگاه انسان گرایی……………………………… 281

2-25-5-7 دیدگاه روان شناختی……………………………… 281

2-26- پیروی دارویی……………………………… 281

2-26-1 مدل پنج بعدی سازمان بهداشت جهانی در مصرف داروها……..282

2-26-2 پیش‌بینی سرپیچی دارویی…………………………. 283

2-26-3 عواقب ناشی از سرپیچی دارویی………………….. 283

2-26-4 پیش‌نیازهای پیروی بیمار از مصرف صحیح داروها…………..284

2-26-5- سالمندان پرخطرترین گروه سنی…………………………. 285

2-27 جمع بندی……………………………. 285

فصل سوم…………………………….. 295

روش پژوهش……………………………….. 295

3-1 مقدمه……………………………. 296

3-2. طرح پژوهش……………………………. 296

3-3. جامعه آماری پژوهش……………………………. 297

3-4روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………. 297

3-5. شرکت کنندگان و معیارهای انتخاب نمونه……………..298

3-6. خصوصیات نمونه……………………………. 299

3-7. ابزار‌های اندازه گیری پژوهش……………………………. 304

3-7-1. ابزارهای سنجش نشانههای مرضی………………………. 304

3-7-2 ابزارهای سنجش همبسته های شناختی……………….. 309

3-7-3.ابزارهای سنجش برخی رفتارهای مرتبط با سلامت…….. 311

3-8 روش گردآوری داده‌ها…………………………….315

3-9 روش تحلیل داده‌ها……………………………. 316

فصل چهارم…………………………….317

تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………….317

4-1 مقدمه…………………………….. 318

4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌های پژوهش………………… 318

4-2-1 ویژگیهای توصیفی متغیرهای نشانه های مرضی………….. 318

4-2-2 ویژگیهای توصیفی متغیرهای همبسته های شناختی…………324

4-2-3 ویژگیهای توصیفی متغیرهای مرتبط با سلامت……………….. 328

4-3. تجزیه و تحلیل استنباطی یافته‌های پژوهش……………………. 333

4-3-1. پیش فرض‌های تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر……………… 333

4-3-2. آزمونهای متغییرهای مرتبط با نشانه های مرضی…………………. 336

4-3-3 آزمونهای متغییرهای مرتبط با همبسته‌های شناختی……………… 338

4-3-4. آزمونهای متغییرهای مرتبط با برخی رفتارهای سلامتی………….. 339

فصل پنجم……………………………… 342

بحث و نتیجه‌گیری……………………………… 342

5-1. مقدمه…………………………….. 343

5-2. بحث درباره ی یافته‌های پژوهش……………………………….. 343

5-2-1 متغییرهای حوزه نشانه‌های مرضی……………………………. 343

5-2-2 متغییرهای حوزه همبسته‌های شناختی……………………………. 360

5-2-3 متغییرهای حوزه برخی رفتارهای مرتبط با سلامت…………………363

5-2. محدودیت‌های پژوهش……………………………….. 372

5-3. پیشنهادهایی بر اساس یافته‌های پژوهش……………………………….. 372

5-4 . پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده……………………………. 373

5-5. نتیجه گیری نهایی و سخن پایانی……………………………. 374

ضمائم……………………………… 377

منابع……………………………… 402

چکیده:

هدف: بیماری، بخصوص بیماری­های مزمن در سالمندان شیوه زندگی آنان را تغییر می‌دهد. بیماری پارکینسون نیز نوعی اختلال تحلیل برنده سیستم عصبی مرکزی در سالمندی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی شناخت_رفتار درمانگری سالمندی (CBTO) بربهبود نشانه­های مرضی، همبسته­های شناختی و برخی رفتارهای مرتبط با سلامت در مبتلایان به بیماری پارکینسون(PD) بود.

روش: در این مطالعه روش پژوهش بصورت نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه از جامعه آماری سالمندان مبتلا به پارکینسون در نظر گرفته شد، نمونه‌های پژوهش شامل 40 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و با روش تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایشی تحت درمان شناختی-رفتاری سالمندی در 10 جلسه قرار گرفتند. برای سنجش فرضیه‌های این پژوهش از سه مجموعه آزمون نشانه‌های مرضی(پرسشنامه کوتاه ادراک بیماری (brief IPQ)، پرسشنامه شاخص اختلال خواب پیترز بورگ، پرسشنامه سلامت عمومی (G.H.Q))، همبسته‌های شناختی(پرسشنامه حافظه روزمره ساندرلند و همکاران(1983)، آزمون عملکرد پیوسته روزولد و همکاران(1956)، آزمون بازداری پاسخ استروپ(1935)) و رفتارهای مزتبط با سلامت(مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر (GSES)، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (1996 )، پرسشنامه ارزیابی عملکرد جنسی زنان و مردان، پرسشنامه سازگاری BAL، پرسشنامه پیروی دارویی ماریسکی (1992)) استفاده شد. و برای تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس مکرر با استفاده از آزمون تعقیبی LSD استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان شناختی-رفتاری از بین متغییرهای نشانه‌های مرضی در مقیاس‌های ادراک بیماری، اختلالات خواب، افسردگی، اضطراب، اختلال عملکرد اجتماعی در سطح  05/0 P< معنی دار است، در حالی که مقیاس نشانه‌های جسمانی از لحاظ آماری معنی دار نیست، نتایج آزمونهای تعقیبی نشان داد اثر روش درمانی شناختی رفتاری در مرحله پیش آزمون- پس آزمون و پس آزمون- پیگیری از لحاظ آماری در متغیرهای ادراک بیماری، اختلالات خواب، افسردگی، اضطراب معنی دار است ولی در متغیر عملکرد اجتماعی اثر روش شناختی رفتاری در مرحله پس آزمون- پیگیری معنی دار نیست. در حیطه همبسته‌های شناختی نتایج نشان داد که درمان شناختی-رفتاری در مقیاس‌های حافظه روزمره، توجه متمرکز و بازداری شناختی در سطح  05/0 P< معنی دار است، در حالی که در مقیاس‌های توجه پیوسته از لحاظ آماری معنی دار نیست. نتایج آزمون‌های تعقیبی نیز نشان داد متغیرهای حافظه روزمره و توجه متمرکز در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری معنی دار می‌باشد ولی در متغیر بازداری پاسخ شناختی مداخله مورد نظر در مرحله پس آزمون- پیگیری از لحاظ آماری معنی دار نیست و بنابراین به این یافته باید با دیده احتیاط نگریست. در حیطه برخی رفتارهای مرتبط با سلامت نتایج نشان داد که درمان شناختی-رفتاری در مقیاس‌های خودکارآمدی،کیفیت زندگی، عملکرد جنسی، سازگاری اجتماعی و پیروی دارویی در سطح  05/0 P< معنی دار است. و نتایج آزمونهای تعقیبی نشان داد متغیرهای خودکارآمدی، سازگاری اجتماعی و پیروی دارویی در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری معنی دار می‌باشد. ولی متغیر عملکرد جنسی در دو مرحله پس آزمون- پیگیری از لحاظ آماری معنی دار نیست و بنابراین تا پذیرش و گسترش این قبیل یلفته‌ها راه درازی در پیش است.

نتیجه گیری: تلویحات حاصل از یافته‌های پژوهش در قلمروهای بالینی و مرضی از زاویه استلزام اصلاح نظام مراقبت بهداشتی سالمندان در سطح دیدگاهها و اقدامات عملی مورد بحث قرار گرفتند و در حد خطوط کلی نتایج پژوهش نشان داد که مداخله گریهای مبتنی بر شناخت رفتار درمانگری بر مولفه‌های مختلف سلامت سالمندان مبتلا به پارکینسون به ویژه سلامت روانی آنها اثر معناداری داشته است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

پایان نامه قتل عمد غیر مستوجب قصاص

دانشگاه قم

دانشکده آموزش های الکترونیکی

پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

قتل عمد غیر مستوجب قصاص

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر عادل ساریخانی

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر خالقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه………………………………………………………………………………………………………..1

الف) بیان مسئله……………………………………………………………………………………………1

ب) پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………2

ج) فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………3

د) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………..3

ه) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….3

و) سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………..4

ز) ساختار……………………………………………………………………………………………………..5

فصل اول: کلیات پژوهش

مبحث اول: مفاهیم…………………………………………………………………………………………..8

گفتار اول: مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………8

بند اول: مفهوم لغوی قتل……………………………………………………………………………………8

بند دوم: مفهوم لغوی عمد…………………………………………………………………………………..8

بند سوم: مفهوم لغوی قصاص………………………………………………………………………………8

بند چهارم: مفهوم لغوی دیه…………………………………………………………………………………9

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………..9

بند اول: مفهوم اصطلاحی قتل……………………………………………………………………………..9

بند دوم: مفهوم اصطلاحی عمد……………………………………………………………………………11

بند سوم: مفهوم اصطلاحی قتل عمد…………………………………………………………………….12

الف) ارکان قتل عمد…………………………………………………………………………………………13

ب) عنصر روانی عمد………………………………………………………………………………………..16

ج) موارد قتل عمدی…………………………………………………………………………………………17

بند چهارم: مفهوم اصطلاحی قصاص………………………………………………………………………20

بند پنجم: مفهوم اصطلاحی دیه……………………………………………………………………………24

الف) فقه………………………………………………………………………………………………………24

ب) حقوق موضوعه…………………………………………………………………………………………..26

ج) موارد پرداخت دیه از بیت المال………………………………………………………………………….27

مبحث دوم: پیشینه…………………………………………………………………………………………..32

گفتار اول: جهان باستان………………………………………………………………………………………32

بند اول: یونان باستان………………………………………………………………………………………….34

گفتار دوم: ایران باستان……………………………………………………………………………………….34

بند اول: هخامنشیان…………………………………………………………………………………………..34

بند دوم: اشکانیان………………………………………………………………………………………………36

بند سوم: ساسانیان……………………………………………………………………………………………37

گفتار سوم: ادیان الهی…………………………………………………………………………………………38

بند اول: دین یهود………………………………………………………………………………………………..38

بند دوم: دین مسیحیت…………………………………………………………………………………………40

بند سوم: دین مقدس اسلام…………………………………………………………………………………..44

فصل دوم: موارد و مصادیق قتل های عمدی غیرمستوجب قصاص

مبحث اول: موارد مستقیم قتل عمدی غیر مستوجب قصاص………………………………………………50

گفتار اول: عدم برابری قاتل و مقتول در حریت و بردگی……………………………………………………..50

گفتار دوم: قتل فرزند توسط پدر…………………………………………………………………………………50

بند اول: فلسفه عدم قصاص پدر به خاطر کشتن فرزند………………………………………………………51

بند دوم: دیدگاه امامیه……………………………………………………………………………………………52

بند سوم: دیدگاه اهل سنت……………………………………………………………………………………..54

بند چهارم: قتل فرزند توسط پدر در حقوق موضوعه ایران…………………………………………………….55

گفتار سوم: قتل به اعتقاد مهدورالدم……………………………………………………………………………56

بند اول: قتل های ناموسی……………………………………………………………………………………….58

بند دوم: قتل در فراش……………………………………………………………………………………………..59

بند سوم: قتل مرتد…………………………………………………………………………………………………59

الف) حربی………………………………………………………………………………………………………….59

ب) حکم مرتد از دیدگاه امامیه……………………………………………………………………………………61

ج) حکم مرتد از دیدگاه اهل سنت……………………………………………………………………………….61

بند چهارم: قتل ساب النبی………………………………………………………………………………………62

الف) جرم سب النبی از دیدگاه فقیهان اهل سنت…………………………………………………………….64

گفتار چهارم: قتل کافر توسط مسلمان………………………………………………………………………….66

بند اول: فقه امامیه………………………………………………………………………………………………..66

بند دوم: اهل سنت………………………………………………………………………………………………..67

مبحث دوم: قتل های مردد بین عمدی و قتل غیرعمدی………………………………………………………70

گفتار اول: قتل بالغ توسط کودک (صغر)………………………………………………………………………….70

گفتار دوم: جنون…………………………………………………………………………………………………….75

بند اول: نحوه احراز جنون…………………………………………………………………………………………..76

بند دوم: آثار جنون…………………………………………………………………………………………………..76

گفتار سوم: قتل دیوانه توسط عاقل………………………………………………………………………………77

گفتار چهارم: قتل در حال مستی…………………………………………………………………………………78

بند اول: مستی از نظر میزان تأثیر بر دستگاه عصبی………………………………………………………….80

الف) مستی تام…………………………………………………………………………………………………….80

ب) مستی نسبی………………………………………………………………………………………………….81

ج) مستی بر مبنای قصد شخصی مست……………………………………………………………………….82

د) مستی ارادی…………………………………………………………………………………………………….82

ه) مستی غیر ارادی………………………………………………………………………………………………..85

فصل سوم: احکام و آثار کیفری و مدنی قتل عمد غیر مستوجب قصاص

مبحث اول: تبدیل قصاص به دیه به علت فرار قاتل……………………………………………………………..89

مبحث دوم: مجازات قتل فرزند توسط پدر………………………………………………………………………..90

گفتار اول: قتل فرزند توسط مادر در حقوق ایران………………………………………………………………..93

مبحث سوم: مجازات قتل به اعتقاد مهدورالدم…………………………………………………………………94

گفتار اول: احکام قتل در فراش……………………………………………………………………………………96

مبحث چهارم: احکام قتل کافر توسط مسلمان………………………………………………………………..105

گفتار اول: قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم…………………………………………………………….105

گفتار دوم: قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید……………………………………………………………106

گفتار سوم: احکام و مقررات مربوط………………………………………………………………………………107

مبحث پنجم: احکام قتل دیوانه توسط عاقل…………………………………………………………………….109

مبحث ششم: حکم قتل عمد توسط صغیر……………………………………………………………………..109

مبحث هفتم: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی…………………………………………………………..110

گفتار اول: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی……………………………………………………………….110

بند اول: حیات ناشی از اجرای قصاص……………………………………………………………………………118

بند دوم: حیات ناشی از تشریع قصاص…………………………………………………………………………..119

بند سوم: قصاص و پیشگیری از انتقام فردی (تشفی مجنی علیه یا اولیای دم)…………………………..123

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….128

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..131

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………133

چکیده:

مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست ، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است ، که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست . مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شود را میتوان به ۳ دسته تقسیم کرد :الف- قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند (قتل عمدی شخص مهدور الدّم، قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می یابد،قتل در فراش) ب- قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد. (گذشت ولی دم ، مطالبه دیه ، فوت قاتل….) ج- قتل های عمدکه موجب قصاص نیست. (قتل فرزند توسط پدر، قتل دیوانه توسط عاقل….). حال در این گونه موارد سوال این است که در صورت عدم قصاص قاتل، برای برقراری نظم اجتماعی چه راهکاری وجود دارد که در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و بهره برداری از پرونده های قضایی مطروحه در محاکم قضایی به مصادیق رافع قصاص در قتل عمد و نحوه احقاق حق اولیا دم پرداخته شده است. هر چند در این میان افرادی که عزیزان خود را به هر دلایلی از دست داده اند و قاتلشان مجازات نشده است، به امنیت اجتماعی و عدالت بدگمان هستند و این گروه در صورت عدم کنترل و هدایت چه بسا به هنجارشکنان جامعه تبدیل خواهند شد تا انتقام خود را از قانون، جامعه و امنیت اجتماعی بگیرند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

پایان نامه علت شناسی جرایم خشونت آمیز در جمعیت زندانیان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

گروه حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « L.L.M»

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان:

علت شناسی جرایم خشونت آمیز در جمعیت زندانیان شهرستان‌آمل

 استاد راهنما:

دکتر محمدحسن حسنی

استاد مشاور :

دکتر بهنام یوسفیان شوره­دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 2

الف) بیان موضوع …………………………………………………………………………………………………. 4

ب) سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 4

پ) فرضیه­های تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 5

ت) اهداف و کاربردهای تحقیق ……………………………………………………………………………….. 5

ث) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 6

ج) معرفی پلان و ساختار تحقیق……………………………………………………………………………….. 6

فصل نخست : مفاهیم مقدماتی………………………………………………………………………………… 8

مبحث اول : جرم ………………………………………………………………………………………………….. 8

گفتار اول : مفهوم جرم و بزه …………………………………………………………………………………… 8

بند اول : مفهوم حقوقی جرم ……………………………………………………………………………………. 9

بند دوم: مفهوم فقهی جرم …………………………………………………………………………………….. 10

بند سوم: مفهوم جرم شناختی و جامعه شناختی جرم ……………………………………………………. 11

گفتار دوم: جرم و قانون ……………………………………………………………………………………….. 12

بند اول : رابطه جرم و قانون ………………………………………………………………………………….. 12

بند دوم : روند شکل گیری قانون ……………………………………………………………………………. 13

مبحث دوم: خشونت ……………………………………………………………………………………………. 14

گفتار اول : مفهوم خشونت…………………………………………………………………………………….. 14

بند اول : معنای لغوی و اصطلاحی خشونت ………………………………………………………………. 14

بند دوم: مفهوم خشونت از دیدگاه صاحبنظران علوم مختلف…………………………………………… 17

گفتار دوم: انواع خشونت ………………………………………………………………………………………. 20

بند اول : خشونت شخصی (رفتاری) و خشونت ساختاری……………………………………………… 21

بند دوم: خشونت قانونی و خشونت غیرقانونی …………………………………………………………… 24

بند سوم: خشونت مشروع و خشونت غیر مشروع ……………………………………………………….. 27

بند چهارم: خشونت مجرمانه ( انضباطی ) و خشونت غیر مجرمانه ………………………………….. 30

بند پنجم : خشونت فیزیکی و فرا فیزیکی………………………………………………………………….. 34

بند ششم : سایر عناوین خشونت …………………………………………………………………………….. 34

گفتار سوم: خشونت و حقوق کیفری ……………………………………………………………………….. 36

بند اول : خشونت و جرم ……………………………………………………………………………………… 40

الف: محدود نبودن خشونت به جرم…………………………………………………………………………. 40

ب: جرم نبودن هر گونه خشونت……………………………………………………………………………… 44

بند دوم: خشونت و مجازات ………………………………………………………………………………….. 48

الف: مجازات، خشونت است………………………………………………………………………………….. 49

ب: مشروعیت مجازات در سایه رعایت اصول حاکم بر آن…………………………………………….. 54

مبحث سوم : آمار جنائی ……………………………………………………………………………………….. 57

گفتار اول : تعریف، انواع و معایب آمار جنایی…………………………………………………………….. 57

بند اول: تعریف و انواع آمار جنایی…………………………………………………………………………… 57

بند دوم: معایب آمارهای جنایی……………………………………………………………………………….. 58

گفتار دوم: تکنیک­های جدید سنجش بزهکاری …………………………………………………………… 60

بند اول: تحقیقات مبتنی بر اقرار بزهکاران خودمعرف …………………………………………………… 61

بند دوم: تحقیقات از بزهدیدگان ……………………………………………………………………………… 62

فصل دوم: دیدگاه­های جرم شناختی در زمینه جرائم خشونت آمیز……………………………………. 64

مبحث اول : دیدگاه­های جرم شناسی کلاسیک ……………………………………………………………. 66

گفتار اول : تئوری «تیپ جنایی» لومبروزو (1909-1835)……………………………………………… 66

گفتار دوم: مکتب محیط اجتماعی «لاکاسانی »……………………………………………………………… 69

گفتار سوم: نظریه تعدد عوامل فری…………………………………………………………………………… 71

بند اول : عوامل بزهکاری از دیدگاه فری……………………………………………………………………. 72

بند دوم: طبقه بندی بزهکاران …………………………………………………………………………………. 73

گفتار چهارم: نظریه بهنجاری یا بی­هنجاری امیل دورکیم ……………………………………………….. 75

بند اول : جرم‏، پدیده­ای عادی و بهنجار ……………………………………………………………………. 75

بند دوم: تشریح آنومی یا بی­هنجاری از دیدگاه دورکیم …………………………………………………. 77

گفتار پنجم: نظریه­ی بی­هنجاری مرتون ……………………………………………………………………… 82

بند اول : تبیین بزهکاری از دید مرتون …………………………………………………………………………. 82

بند دوم: طبقه بندی واکنش افراد جامعه نسبت به معضل بی­هنجاری ………………………………… 83

گفتار ششم: نظریه معاشرت­های ترجیحی ساترلند………………………………………………………… 86

گفتار هفتم: نظریه تعارض فرهنگی سلین ………………………………………………………………….. 88

مبحث دوم: دیدگاه­های جرم شناسی نوین یا واکنش اجتماعی ………………………………………… 89

گفتار اول : نظریه برچسب زنی……………………………………………………………………………….. 90

بند اول : کلیاتی پیرامون تئوری برچسب زنی …………………………………………………………….. 90

بند دوم: ماهیت جرم و بزهکاری از دیدگاه تئوری بر چسب زنی ……………………………………. 92

بند سوم: انحراف بدوی و ثانوی………………………………………………………………………………. 94

بند چهارم : ارزیابی نظریه برچسب زنی ……………………………………………………………………. 95

گفتار دوم: تئوری تعارض اجتماعی ………………………………………………………………………… 97

بخش دوم :مطالعات میدانی تجزیه و تحلیل داده­ها در زمینه بزهکاری خشونت آمیز

در زندانیان آمل

فصل نخست: بررسی آمار ظاهری و قانونی جرائم خشونت­آمیز در زندانیان آمل…………… 102

مبحث اول : بررسی آمار ظاهری جرایم خشونت آمیز در شهرستان آمل ………………………….. 102

گفتار اول : جرائم علیه اشخاص و اموال ………………………………………………………………….. 102

گفتار دوم: جرائم منافی عفت و مخل نظم عمومی و آسایش عمومی ………………………………. 103

مبحث دوم: بررسی آمار قانونی جرایم خشونت آمیز فیزیکی ……………………………………….. 103

گفتار اول : جرایم خشونت­آمیز بدنی ……………………………………………………………………… 103

بند اول : قتل نفس……………………………………………………………………………………………… 103

بند دوم: ایراد ضرب و جرح و قطع عضو ……………………………………………………………….. 103

بند سوم: سقط جنین ………………………………………………………………………………………….. 104

بند چهارم: آدم ربایی …………………………………………………………………………………………. 105

بند پنجم: بازداشت و حبس غیر قانونی …………………………………………………………………… 105

گفتار دوم: جرایم خشونت آمیز جنسی …………………………………………………………………… 106

بند اول : تجاوز به عنف ……………………………………………………………………………………… 106

بند دوم: اذیت و آزار و سوء استفاده­ی جنسی…………………………………………………………… 106

بند سوم: نمایشگری بی­شرمانه ………………………………………………………………………………. 107

گفتار سوم: جرایم مالی خشونت­آمیز ………………………………………………………………………. 107

بند اول : ورود به عنف به ملک غیر ……………………………………………………………………….. 107

بند دوم: کیف قاپی و جیب بری……………………………………………………………………………. 108

بند سوم: تخریب و اتلاف مال غیر………………………………………………………………………….. 108

بند چهارم: سرقت به عنف …………………………………………………………………………………… 108

مبحث سوم: بررسی آمار قانونی جرائم خشونت­آمیز فرافیزیکی …………………………………….. 109

گفتار اول : تهدیدات جانی، مالی و شرافتی ……………………………………………………………… 109

گفتار دوم: هرزه گویی و فحاشی……………………………………………………………………………. 109

گفتار سوم: افترا، قذف و نشر اکاذیب……………………………………………………………………… 110

فصل دوم : بررسی و تحلیل داده­های آماری……………………………………………………………… 111

مبحث اول: تحلیل داده­های آماری حاصل از مطالعه­ی پرونده قضایی………………………………. 111

گفتار اول: جنس و سن ………………………………………………………………………………………. 111

بند اول : جنس …………………………………………………………………………………………………. 112

بند دوم: سن ……………………………………………………………………………………………………. 115

گفتار دوم: وضعیت تحصیلات و اقامت…………………………………………………………………… 118

بند اول: وضعیت تحصیلات ………………………………………………………………………………… 117

بند دوم: وضعیت اقامت ……………………………………………………………………………………… 119

مبحث دوم: تحلیل داده­های آماری حاصل از تکمیل پرسشنامه­ها……………………………………. 147

گفتار اول: جنس، سن، ملیت و وضعیت اقامت………………………………………………………….. 148

بند اول: جنس…………………………………………………………………………………………………… 148

بند دوم: سن……………………………………………………………………………………………………… 148

بند سوم: ملیّت ………………………………………………………………………………………………….. 149

بند چهارم : وضعیت اقامت …………………………………………………………………………………. 149

بند پنجم: تأهل یا تجرد ………………………………………………………………………………………. 150

گفتار دوم: تحصیلات، شغل، مسکن و مذهب……………………………………………………………. 150

بند اول: تحصیلات……………………………………………………………………………………………… 150

بند دوم: شغل و درآمد آن …………………………………………………………………………………… 151

بند سوم: مسکن ………………………………………………………………………………………………… 152

بند چهارم: مذهب و میزان تقید به آن………………………………………………………………………. 152

گفتار سوم: جرم و محکومیت کیفری……………………………………………………………………….. 153

بند اول: نوع جرم ارتکابی ……………………………………………………………………………………. 153

بند دوم: سابقه­ی محکومیت کیفری ………………………………………………………………………… 153

بند سوم: عادلانه بودن محکومیت کیفری از دید خود فرد……………………………………………… 154

بند چهارم: تجربه­ی مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی……………………………………………. 154

بند پنجم: عامل یا عوامل بزهکاری از دید خود فرد…………………………………………………….. 156

الف: علل فردی بزهکاری ……………………………………………………………………………………. 156

ب: علل جامعه­ شناختی بزهکاری ………………………………………………………………………….. 162

گفتار چهارم: بررسی نموداری داده­ها………………………………………………………………………. 163

نتیجه و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………… 179

الف: نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. 180

ب: پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………….. 183

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………… 185

ضمیمه/ پرسشنامه………………………………………………………………………………………………. 192

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………. 194

چکیده

سیر جرایم در جامعه روند پرشتابی به خود گرفته است و انجام اقداماتی برای پیشگیری در این زمینه را اجتناب­ناپذیر می­نماید نخستین گام در این ارتباط شناخت شرایط موجود است. هدف از این بررسی همانگونه که از عنوان انتخابی­اش پیداست علت شناسی جرایم خشونت آمیز در جمعیت زندانیان شهرستان آمل می­باشد که بر اساس روش میدانی و توصیفی اکتشافی خواهد بود. علل ارتکاب جرایم خشونت آمیز به شرایطی اطلاق می­گردد که فرد در آن رشد و نمو یافته، مشاهده کرده، آموخته و به طور کلی مسیری را پیموده که سرانجام این راه به زندان، تحت عنوان یک مجرم و عناوین مجرمانه­ای با اوصاف خشونت آمیز ختم شده است. شرایطی از قبیل معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… بر مبنای نظریه برکویتس که معتقد به یادگیری مشاهده­ای خشونت و پرخاشگری در دوران کودکی و نوجوانی است و همچنین یادگیری مشاهده­ای بندورا طرح مقاله و ساخت آزمون طراحی گردید. جامعه­ی پژوهشی این بررسی شامل کلیه­ی مجرمین با اوصاف خشونت آمیز در زندان شهرستان آمنل در سال 1391 می­باشد که نمونه گیری تصادفی 80 نفر از آنها انتخاب و آزمون همبستگی در مورد آنها اجرا و پرونده­ی محکومینی و مددکاری آنها مورد مطالعه قرار گرفت. فرضیه­ی اصلی پژوهش معناداری میان وجود عوامل فردی و اجتماعی در وقوع جرایم خشونت آمیز را تأیید کرده است. و نیز رابطه­ی معناداری میان کاهش سطح سواد مجرمان و گسترش سطح خشونت در جرایم ارتکابی­شان مشاهده شد. به دلیل شرایط خاص اجتماعی و اهمیت دهی والدین به موقعیت دختران بخش اعظم نمونه­ها مرد بوده­اند. ضریب پایانی پرسشنامه­ی محقق ساخته و درصد نمرات سؤالات مورد بررسی در میان آزمودنی­ها بالاتر از سطح میانه (60%) بوده است در پایان نیز چندین پیشنهاد از جمله ایجاد یک ساختار مددکاری گسترده با اهرم­های قدرتمند قانونی – قضایی ارائه گردید.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

پایان نامه اثر تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه با کیفیت زندگی و سبک های فرزند پروری زنان سرپرست خانوار

دانشگاه خوارزمی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان ­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

عنوان:

اثر تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه با کیفیت زندگی، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری زنان سرپرست خانوار

استاد­ راهنما:

دکتر هادی هاشمی رزینی

استاد مشاور:

دکتر محمد حاتمی

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه…………………………………. 8

1-2-بیان مسئله………………………………… 10

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………. 15

1-4- اهدف تحقیق…………………………………. 16

1-4-1-هدف کلی…………………………………. 16

1-4-2-فرضیه های پژوهش…………………………………… 16

1-4-3- متغیرهای پژوهش…………………………………… 17

1-5-1- تعاریف نظری…………………………………. 17

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

2-1- مبانی نظری پژوهش…………………………………… 21

2-2- کیفیت زندگی…………………………………. 21

2-3-  مدلهای کیفیت زندگی…………………………………. 22

2-3-1- مدل فلس و پری…………………………………. 22

2-3-2-  مدل کلی کیفیت زندگی……………………………… 23

2-3-3- مدل توضیحی…………………………………. 24

2-4- نظریه ی کیفیت زندگی…………………………………. 26

2-5- عوامل موثر بر کیفیت زندگی…………………………………. 28

2-6- محیط زندگی وکیفیت زندگی…………………………………. 29

2-7- متغیرهای جمعیت شناختی وکیفیت زندگی…………………. 29

2-8- کیفیت زندگی و بهزیستی روانی……………………………… 30

2-9- سلامت روانی…………………………………. 32

2-10- هدف بهداشت روانی…………………………………. 33

2-11- مفهوم سلامت………………………………….. 34

2-12- الگو‌های سلامت………………………………….. 35

2-12-1- الگوی پزشکی…………………………………. 35

2-12-2- الگوی محیطی…………………………………. 36

2-12-3- الگوی کلی نگر………………………………… 36

2-13- ابعاد سلامت………………………………….. 37

2-13-1- سلامت جسمانی…………………………………. 37

2-13-2- سلامت اجتماعی…………………………………. 38

2-13-3- سلامت هیجانی…………………………………. 40

2-13-4- سلامت عقلانی…………………………………. 41

2-13-5- سلامت معنوی…………………………………. 41

2-13-6- سلامت روانشناختی…………………………………. 43

2-14- نظریه های سلامت روانی……………………………… 47

2-14-1- دیدگاه زیست‌گرایی…………………………………. 47

2-14-2- دیدگاه تحلیل روانی…………………………………. 47

2-14-3- دیدگاه رفتارگرایی…………………………………. 47

2-14-4- دیدگاه انسان‌گرایی…………………………………. 48

2-15- شیوه های فرزندپروری…………………………………. 49

2-16- نظریه اریکسون…………………………………. 54

2-17- نظریه آدلر………………………………… 55

2-18- الگوی شفر………………………………… 58

2-19- الگوی وینترباتوم………………………………… 59

والدین و اجتماعی کردن فرزندان…………………………………. 60

انطباق فرزندپروری با تحول خود………………………………… 61

2-20- طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری……………………. 62

2-21- شکل‌‌های موثر کنترل والدین…………………………….. 63

2-22- راهبردهای مقابله ای…………………………………. 65

2-23- مقابله از نظر لازاروس و فولکمن……………………………. 68

2-24- سبک های مقابله ای جرابک……………………………… 68

2-25- سبک های مقابله ای فیلیپس و جارویس………………… 69

2-26- سبک های مقابله ای کرونی………………………………. 69

2-27-  دیدگاه شفگه- کرنگ……………………………………. 69

2-28- دیدگاه های نظری مفهوم مقابله……………………….. 70

2-28-1- دیدگاه تکاملی و سازگاری رفتاری…………………….. 70

2-28-2- دیدگاه روان تحلیل گری…………………………………. 70

2-28-3- دیدگاه پردازش اطلاعات……………………………….. 70

2-29- حمایت اجتماعی…………………………………. 71

2-30-  تعاریف حمایت اجتماعی…………………………………. 71

2-31-  منابع حمایت اجتماعی…………………………………. 72

2-32- انواع حمایت اجتماعی……………………………….. 73

2-33- نظریه های مرتبط با موضوع حمایت اجتماعی……………74

2-33-1- نظریه تاثیر مستقیم حمایت اجتماعی………………….74

22-33-2-  مدل تاثیر غیر مستقیم………………………………. 74

2-33-3-  تئوری شبکه………………………………… 74

2-33-4- تئوری انسجام………………………………… 75

2-34- مهارت های اجتماعی…………………………………. 75

2-34-1- تعریف مهارت های اجتماعی………………………… 75

2-35- مفهوم رشد اجتماعی…………………………………. 78

2-36-  اجتماعی شدن…………………………………. 79

2-37- مهارت های اجتماعی…………………………………. 79

2-38-  ضرورت یادگیری مهارت اجتماعی………………………. 79

2-39-  اجتماعی شدن در گستره نظریه های تحول روانی………80

2-39-1- نظریه روان تحلیل گری فروید…………………………….. 80

2-39-2- نظریه تحول روانی، اجتماعی  اریکسون……………….. 81

2-39-3- نظریه تحولی کلبرگ…………………………………… 82

2-39-4- نظریه شناختی اجتماعی بندورا……………………….. 82

2-40- تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………….. 83

2-41- مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………………. 85

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- روش پژوهش…………………………………… 92

3-2- جامعه آماری…………………………………. 92

3-3- حجم نمونه  نمونه و روش نمونه گیری……………………. 92

3-4- ملاک های ورودی……………………………….. 92

3-5- ملاک های خروج……………………………….. 92

3-6- ابزار های پژوهش ر روایی و پایایی آن ها …………………..93

نسخه ی کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های استرس زا……….93

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………… 97

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- مقدمه………………………………… 99

4-2-  توصیف ویژگی های نمونه آماری………………….. 99

4-3- تحلیل استنباطی داده ها…………………………… 101

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه………………………………… 117

5-2- محدودیت های پژوهش…………………………………… 121

5-3- پیشنهادهای پژوهشی…………………………………. 121

5-4- پیشنهادهای کاربردی…………………………………. 122

چکیده:

در این پژوهش نقش تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه بین کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری مورد بررسی قرار گرفته و 120 نفر از زنان سرپرست خانوار استان البرز به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند . شواهد پژوهش و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که راهبردهای مقابله ای توانست رابطه بین  سبک های فرزندپروری با کیفیت زندگی را  ( 14 %  ) تعدیل و حمایت های اجتماعی نیز رابطه بین سبک های فرزندپروری با کیفیت زندگی را ( 3 0/0 %) تعدیل نماید . همچنین راهبردهای مقابله ای توانست رابطه بین سبک های فرزندپروری با نشانگان روانشناختی را ( 15 % ) تعدیل و حمایت های اجتماعی ، رابطه بین سبک های فرزندپروری با نشانگان روانشناختی را ( 3 0/0 % ) تعدیل نماید و همچنین تحلیل داده های حاصل از پژوهش بیانگر آن بود که  راهبردهای مقابله ای رابطه بین کیفیت زندگی با نشانگان روانشناختی را ( 7 0 /0 % ) تعدیل و در نهایت حمایت های اجتماعی رابطه بین کیفیت زندگی با نشانگان روانشناختی را   ( 3 0/0 % ) تعدیل نماید . بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که رابطه کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری یک رابطه خطی ساده نیست و راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی می توانند این رابطه را تعدیل کنند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

پایان نامه رژیم حقوقی حاکم درقراردادهای بالادستی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشددررشته حقوق گرایش تجارت بین الملل

رژیم حقوقی حاکم درقراردادهای بالادستی

 استاد راهنما

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

 استاد مشاور

جناب آقای دکترعبدالرضا بای

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اکتشاف منابع عظیم نفتی وتمایل کشورهای نفت خیز درجهت توسعه و بهره برداری از منابع ومیادین نفتی واز طرفی تمایل شرکت های فراملیتی صاحب فن و تکنولوژی صنعت نفت موجب انعقاد قراردادهای بین المللی بالادستی نفتی در سطح جهانی گردید.ازسویی نیز باتوجه به اینکه قراردادهای بین المللی نفتی درابتدا بصورت کاملا یک طرفه وحق الامتیازی منعقد می شدودراین نوع قراردادها که هیچگونه حقوقی برای کشورهای میزبان قائل نمی شد،کشورهای میزبان را برآن داشت تا با انجام اقداماتی به کمک علمای حقوق خویش درجهت جلوگیری ازتضییف حقوق ملت خویش و غالب شدن دراین قراردادها تغییراتی درساختارهای قراردادهای بین المللی ایجاد نمایند ورژیم حقوقی را حاکم نمایند که درآن حقوق ملت خویش کاملا محترم شمرده شده وکاملا مدافع این حقوق باشدکه امروزه بصورت عمده بکار برده می شودواز نمونه های آن می توان قراردادهای خدمت(Service contracts)ونسل نوظهور آن قراردادهای پیمانکاری ریسکی (Risk service contracts)واز همین نسل به قراردادهای بیع متقابل(Buy back) اشاره نمود.فلسفه وجودی این تلاش ها با محوریت حفظ حقوق دولتهای میزبان ایجادرویه و ساختارهای حاکم حقوقی است که شرکت های فراملیتی را ملزم به تبعیت از آنها نمایدو از همه مهمتر متعهد نمودن آنها به ایفاء تعهدات قراردادی خویش درهرشرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای میزبان وجهان وعدم نفوذ موانع سیاسی واقتصادی در اجرای تعهدات قراردادی می باشد.باتوجه به اینکه شاهرگ حیاتی هر قرارداد بین المللی نفتی اعم از بالادستی و پایین دستی رژیم حقوقی حاکم برآن است که بایستی درارائه راهکارهای سازنده مبنی بر برداشتن موانع موجود مسیر اینگونه قرارداد قدم های موثری برداشت که هم بتوان باوجود رقبای فعلی بسترهای مناسبی برای شرکت های بین المللی جهت سرمایه گذاری درمیادین نفتی کشورمان ایجاد نمود وباایجاد تنوع درنوع قراردادهای بالادستی باتوجه به شرایط حاکم امروزی، جاذبه های سرمایه های گذاری درصنعت نفت را افزایش دهیم وهم بانگاهی به حفط حقوق خویش به تولید بیشتر توجه داشته باشیم.دراین پایان نامه سعی شده است درابتدا نگاهی به پیشینه ونظام های حقوقی نفت وگازشود، سپس بابررسی وتحلیل نظری انواع قراردادها نقاط ضعف و قوت آنها پرده برداشته و درادامه قانون حاکم وروش های حل اختلاف اینگونه قراردادها درسطح بین المللی نگارش گردیده و درانتهاشرایط ومقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است.

مقدمه

الف-طرح مسئله

این پایان نامه درصدد آن است که بابررسی ماهیت حقوقی انواع قرارداد های نفتی ومقایسه آنها بایکدیگر رژیم حقوقی حاکم برآن را ارزیابی نموده وبه بررسی نقاط ضعف و قوت آن بپردازدوچنانچه راهکاری درنظردرنظرداشته باشد آن را ارائه نماید.

به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است واهمیت این میراث به جا مانده بشر تاحدی است که جنبه سیاسی آن جنبه اقتصادی آن را تحت شعاع قرارداده است وکشورهای نفت خیز بدون پیشبرد هردو جنبه آن به صراحت می توان گفت که استفاده چندانی درزمینه های مختلف از نفت را نخواهند داشت .

قراردادهای منعقده نفتی نیز دردنیای امروز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی نیزجنبه بین المللی دارد و این قراردادها به ویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان امتیاز Concession ”[1] با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌ می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی که می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرارداد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای بیع متقابل Buy Back ”[2] موسوم گردیده است را تحلیل نموده و بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه اثربخشی آموزش تاب آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته روانشناسی عمومی

 عنوان:

اثربخشی آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت

استاد راهنما:

دکتر بهمن اکبری

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………. 2

1ـ2ـ بیان مساله…………………………………………………………………………………… 5

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………… 7

1ـ4ـ اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………. 8

1ـ4ـ1ـ هدف کلی ……………………………………………………………………………….. 8

1ـ4ـ2ـ اهداف جزئی ………………………………………………………………………………. 8

1ـ5ـ سوالات تحقیق……………………………………………………………………………. 8

1ـ6ـ فرضیه­های تحقیق ………………………………………………………………………. 9

1ـ7ـ متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………… 9

1ـ7ـ1ـ متغیرهای مستقل………………………………………………………………………. 9

1ـ7ـ2ـ متغیر وابسته………………………………………………………………………….. 9

1ـ8ـ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها……………………………………………………… 10

1ـ8ـ1ـ تعریف نظری……………………………………………………………………………. 10

1ـ8ـ2ـ تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………….. 14

1ـ9ـ قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………… 15

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2ـ1ـ پیش­درآمد………………………………………………………………………………… 17

2ـ2ـ تعریف تاب­آوری……………………………………………………………………………. 18

2ـ3ـ تاریخچه بررسی تاب­آوری………………………………………………………………. 26

2ـ4ـ ویژگی­های فرد تاب­آور ……………………………………………………………………. 27

2ـ5ـ عوامل موثر بر  ظرفیت تاب­آوری………………………………………………………….. 29

2ـ6ـ عوامل حمایتی  تاب­آوری …………………………………………………………….. 31

2ـ7ـ راهکارهای عملی برای افزایش تاب­آوری………………………………………………. 33

2ـ8ـ کودکان ناشنوا…………………………………………………………………………… 34

2ـ9ـ تاریخچه کیفیت زندگی………………………………………………………………. 39

2ـ10ـ تعریف کیفیت زندگی……………………………………………………………….. 39

2ـ11ـ ابعاد کیفیت زندگی……………………………………………………………… 45

2ـ12ـ ابزارهای اندازه­گیری عمومی (Generic) در مقابل ابزار خاص (Specific) …….. 47

2ـ13ـ ابزارهای اندازه­گیری یگانه در مقابل ابزارهای اندازه­گیری چندگانه …………… 48

2ـ14ـ ابزارهای با امتیاز خلاصه شده در مقابل ابزارهای اندازه­گیری با امتیاز جدا برای هر بعد….. 49

2ـ15ـ ابزارهای مدولار در مقابل ساده…………………………………………………….. 49

2ـ16ـ استفاده از جانشین در مقابل پرسش از خود فرد…………………………………. 49

2ـ17ـ بررسی کمی در مقابل بررسی کیفی……………………………………………. 50

2ـ18ـ ابزارهای وابسته به سلامتی (Health related) در مقایسه با ابزارهای کلی (Overall)… 51

2ـ19ـ کیفیت زندگی و ارتباط آن با تندرستی…………………………………………… 52

2ـ20ـ شاخص ترکیبی عینی و ذهنی مفهوم کیفیت زندگی…………………………. 53

2ـ21ـ مدل­های تاب­آوری…………………………………………………………………….. 56

2ـ21ـ1ـ مدل جبرانی ……………………………………………………………………….. 57

2ـ21ـ2ـ مدل عامل محافظتی ………………………………………………………………. 57

2ـ21ـ3ـ مدل چالش ………………………………………………………………………… 58

2ـ22ـ نظریه­های کیفیت زندگی……………………………………………………………. 59

2ـ22ـ1ـ نظریه­پردازان بی­هنجاری (آنومی) و کیفیت زندگی………………………… 59

2ـ22ـ2ـ نظریه­های بی­سازمانی اجتماعی………………………………………………. 59

2ـ22ـ3ـ نظریه­های مکتب تضاد………………………………………………………… 61

2ـ22ـ4ـ نظریه یادگیری اجتماعی………………………………………………………… 62

2ـ23ـ امید به زندگی …………………………………………………………………….. 63

2ـ24ـ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………. 63

فصل سوم: روش تحقیق

3ـ1ـ مقدمه………………………………………………………………………………. 92

3ـ2ـ روش تحقیق……………………………………………………………………….. 92

3ـ3ـ جامعه آماری،نمونه و روش نمونه ­گیری……………………………………. 93

3ـ4ـ معرفی ابزار ………………………………………………………………………… 94

3ـ5ـ معرفی برنامه مداخله………………………………………………………. 96

3ـ6ـ پایایی و روایی پرسشنامه امید به زندگی و کیفیت زندگی……………… 103

3ـ7ـ شیوه اجرای پژوهش………………………………………………………….. 104

3ـ8ـ روش تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………. 105

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………….. 107

4ـ2ـ توصیف متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق ……………………………… 107

4ـ2ـ1ـ توصیف وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان (گروه کنترل)………………… 108

4ـ2ـ2ـ توصیف وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان (گروه آزمایش)………………….. 109

4ـ2ـ3ـ توصیف سن پاسخ دهندگان (گروه کنترل)…………………………………… 110

4ـ2ـ4ـ توصیف سن پاسخ دهندگان (گروه آزمایش)…………………………………. 111

4ـ3ـ تحلیل یافته­ها…………………………………………………………………….. 112

4ـ3ـ1ـ ضریب همبستگی بین متغیرهای وابسته……………………………………. 112

4ـ3ـ2ـ بررسی رابطه­ی خطی بین متغیرهای وابسته …………………………………. 113

4ـ3ـ3ـ بررسی همگنی شیب­های رگرسیون………………………………………… 114

4ـ3ـ4ـ بررسی یکسانی ماتریس واریانس ـ کواریانس………………………………… 115

4ـ3ـ5ـ بررسی یکسانی واریانس­ها ……………………………………………………. 116

4ـ3ـ6ـ نتایج تحلیل کوواریانس ………………………………………………………… 117

4ـ3ـ7ـ فرضیه­های فرعی پژوهش……………………………………………………….. 121

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری

5ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………….. 124

5ـ2ـ نتایج آمار توصیفی …………………………………………………………………. 124

5ـ3ـ بحث و نتیجه­گیری………………………………………………………………. 124

5ـ4ـ محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………. 129

5ـ 5ـ پیشنهادات………………………………………………………………………… 129

5ـ6ـ پیشنهاد برای پژوهش­های آتی…………………………………………………. 130

5ـ7ـ نوآوری های پژوهش …………………………………………………………… 130

منابع………………………………………………………………………………….. 131

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه  مادران دارای کودکان ناشنوای می­باشندکه در این پژوهش30 نفر از مادران که  فرزندان آن­ها در سال 1393ـ1392 در مجتمع آموزشی باغچه­بان رشت مشغول به تحصیل می­باشند به روش تصادفی ساده به عنوان  نمونه آماری انتخاب شد ند سپس افراد نمونه به دو گروه 15 نفری بعنوان گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند . ابزار اندازه  گیری این پژوهش آزمون امید به زندگی اشنایدر و کیفیت زندگی[1] می-باشد.طرح تحقیق از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل وآزمایش می­باشد به گروه آزمایش طی 10 جلسه 5/1 ساعته تاب­آوری  آموزش داده شد سپس، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل  کواریانس استفاده گردید و نتایج تحقیق نشان داد که آموزش تاب­آوری  می تواند باعث افزایش امید به زندگی و کیفیت زندگی مادران دارای کودک ناشنوا شود. باتوجه به نتایج بدست آمده از خروجی داده ها در تحلیل کو واریانس با استفاده از نرم افزار spss و عنایت به معناداری تفاوت میانگین ها و نیز معناداریF   (635/4F=) و (05/0Sig<) ، با 95 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که روش های آموزش بازتاب آوری بر افزایش کیفیت زندگی و همچنین بهبود امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت موثر می باشد و فرضیه ی اصلی این پژوهش مبنی بر (تاثیر آموزش تاب آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوا) تایید می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید