وظيفه مدرسه از نظر بهداشت رواني:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر

2- وظيفه مدرسه از نظر بهداشت رواني :

مدارس بايد انسانهاي سالم و مفيد و خوشبخت به بار بياورند ، مدرسه اهميت بيشتري بر روي پيشرفت فكري و عقلاني مي دهد و توجه بيشتر به پيشرفت رواني- اجتماعي دانش آموزان مي كند. از نظر بهداشت رواني مدارس

دو وظيفهُ اصلي بر عهده دارند :

اولاً ) اينكه برنامه تعليماتي به نحو مثبتي درست شده باشد و روش انظباط به طريقي باشد كه ايجاد ناراحتيها

ي عصبي- رواني جلوگيري بنمايد .

ثانياً )شناختن آن عده از كودكاني كه اختلال رفتار دارند و فراهم كردن وسايل درمان براي احتياجات جسمي رواني كودك كه اين امر قسمت عمده اي از تربيت را به عهده دارد و يكي از عوامل بسيال مهم پرورش شخصيت كودك مي باشد . كه اين دو مهم به عهده خانه و مدرسه مي باشد .گاهي مدارس ، موقعيتهاي بسيار ناسالم و نامطلوبي را براي جوانان ايجاد ميكنند در مدارس شلوغ و پر جمعيت كه معلمان با انبوهي از دانش آموزان و وظايف متعدد مواجهند براي معلمان فرصت كمي باقي مي ماند كه به مشكلات دانش آموزان رسيدگي كنند مثلاً دانش آموزي كه در مورد وضع تحصيلي، اجتماعي يا شخصي خيش به كمك محتاج است و اميد به دريافت كمك هم ندارد ممكن است به شيوه هاي جبراني به رفتارهاي بزهكارانه روي آورد و از اين طريق تا حدي جلب توجه احساس موفقيت بنمايد .مدارس در پيشگيري بزهكاري نقش موًثري دارند چون مي توانند با برنامه هاي درسي متنوع و سازنده فعاليتهاي فوق برنامه وتسهيلات ورزشي ، هنري ، تفريحي و آموزنده ، به كودكان و نوجوانان فرصتي براي اظهار وجود و رشد و شايستگي بدهند . بدون ايجاد چنين برنامه هايي در مدارس بدون شك مسئله بزهكاري به ويژه براي آنان كه داراي محيط خانوادگي نامساعد هستند روز به روز شديدتر خواهد گشت ، بعد از خانه،مدرسه مهمترين محيط تربيتي مي باشد كه قسمت مهمي از تعليم را عهد ه دار مي باشد . آموزش پايه، شغل و زندگي اجتماعي آينده در مدرسه پي ريزي مي شود و كمبودهاي تربيت خانوادگي را مربيان بايستي جبران نمايند و محيطي مثبت جبران كننده و سازنده براي اطفال محروم از

يك محيط گرم زندگي آينده آماده نمايند و تا حدودي ناراحتي آنها را بايستي تسكين بخشند . آموزگار در سالهاي اول در شخصيت ، تربيت و سازندگي كودك موثر است و عدم توجه ، تخريب روحيه ، خشونت و عدم شناسايي شخصيت و اخلاق او ، طفل ممكن است به طرف ناسازگاري ، فرار ، حوادث نامطلوب كشانده شود پس بايستي تدابير تربيتي ، اجتماعي ، رواني خاصي در رابطه با دانش آموزان اتخاذ نمود .

3- تاُثير عامل اقتصاذي در بوجود آمدن بزهكاران :

فقر مادي ، احتياج و نامساعد بودن وضع اقتصادي دراكثر موارد باعث انحراف و دزدي مي شود . فقر وتنگدستي بيش از حد باعث منحرف گشتن مي شود اما سطح عالي زندگي و آسايش اجتماعي نيز ، برخي وقتها با فساد و انحراف نسل جوان همراه مي باشد .آمارشرارت در برخي كشورهاي شرقي اين نكته را تاُييد مي كند كه افزايش اوقات فراقت مردان بالغ نيز در انحراف آنان بي تاُثير نيست و نوع بزه حاصله از فقر ، در بيشتر موارد دزدي مي باشد ، كه دزدي از رايج ترين انواع ناسازگاري و عصبانيها و مخالفتهاي جوامع كم درآمد است . سرقت به خاطر تهيدستي و به وسيلهُ نوجوانان انجام مي گيرد ولي در جوامعي كه احتياج به مسكن، خوراك ندارند عامل رواني نقش مهمي ايفا مي نمايد كه نشانه نقص رواني – واجتماعي است و بر اثر

1- سالنامه آماري كشور،1362

نقايس رواني مرتكب خلاف مي شوند كه همانا فقر عاطفي است .كنترل كم فرزندان از لحاظ اخلاقي، ازدياد فرزندان ،درآمد كم پدر، احتياجات مادي ،ندادن پول توجيبي به طور ماهانه ، عدم پيروي از نظم و تربيت در خرج پول، نامساعد بودن وضع مالي و تربيتي ، ترس ناشي از تربيت و تجربه مورد سرزنش والدين قرارگرفتن موجب مي گردد كودك احتياج خود را مطرح نكند و اگر تمايلي دارد به خاطر احساس شرم، ناراحتي، تنبيه

به طور ديگري كه سرانجام منجر به كارهاي خلاف مي گردد خود را ارضاء نمايد . پس در درجه اول بايد اولياء ترسي را كه ناشي از تنبيهات مكرر و محروم كردن كودك از غذا ، تفريح و پول در او ايجاد كردند از بين ببرند تا اگر در صورتي كودكان عمل خطا انجام دادند بتوانند براي رهايي از آن با خيال راحت به كار ناپسند خود اعتراف نمايند و پوزش بخواهند و ديگر اينكه وقتي كودك از رنج ديگران شاد مي شود به خاطر حيران مسخره قرار گرفتن خود دست به اين عمل زده و از زشتي عمل خود آگاه نيست و ديگر اينكه تعصب والدين در منزل و انكار كار ناپسند كودك باعث مي گردد و در وحله اول ، آن رفتار ادامه يابد و به خاطر حمايت بيمورد مادر از فرزند به خاطر خلافكاريهايش باعث مي شود تخم بدي در زمينهُ شخصيت فرم نيافته آن بكارد . و پنهان و تنبيه نكردن آن ، عواقب بدي را به دنبال خواهد داشت.فقر اقتصادي ، مهمترين عاملي است كه در ارتكاب جرايم موُثر شناخته شده است .زيراشرايط نامساعد اقتصادي مولد بزهكاري است و بيشتر بزهكاران جوان از خانواده هاي بسيار فقير بيرون مي آيند.

الف ) رابطه جنگ و جرم :

مشكلات اقتصادي كه بر اثر جنگ يا بهرانها پديد مي آيند زمينه را براي انحراف اخلاقيواجتماعي افراد و به خصوص جوانان آماده مي كند .از تجليات اين مشكلات، بيكاري ، ولگردي،گدايي و ساير آفات اجتماعي ا ست.

البته پيدايش اين آفات كلاًمربوط به زمان جنگ و بحرانها نمي باشد بلكه درزمان رفاه و ترقي براثرحوسرانيها

و تجمل پرستي هاي غير منطقي وعقلاني افراد نيز اين عامل موجب بروز جرائمي همچون سرقت وكلاهبرداري مي گردد . ديگر اينكه در زمان جنگ به علت شركت پدر در جنگ و كار مادر، فرزندان از لحاظ روحي و جسمي متروك مي شوند و بحرانهاي اقتصادي ، بيكاري ، مردم را در معرض فقر و بيماريهاي روحي اجتماعي قرار مي دهد كه با كليه جنگها همراه مي باشد در نتيجه اشخاص غير عادي افزايش مي يابد و درمان و بي سر وساماني وا جرم و نوسانات اقتصادي در پيدايش و كميت و كيفيت بزهكاريها تاثير مي كنند .

پس جنگ در گسيختن نظم و آرامش موثر است و از عوامل شوم اجتماعي و افزايش جرائم جوانان است و

بحرانهاي اقتصادي افراد را در معرض بيماري روحي و جسمي قرار مي دهد .

ب)رابطه فقر و جرم :

فقر، انسان را به راه بزه و انگيزش ارتكاب جرم مي كشاند.وجود اختلاف طبقاتي باعث مي گردد كه طبقه محر

وم خود را در مقايسه با طبقه مرفه جامعه قرار دهد در نتيجه نوعي احساس حقارت مي كند كه براي جبران شروع آن دست به تخريب مي زند و چون در خانواده هاي فقير، خانواده ها در اتاقهاي كوچك همه با هم زندگي مي كنند در نتيجه تماسشان با هم بيشتر است و در آنها اختلاف سليقه و زمينه مشاجره و روحيه متجاوز بيشتر است و زمينه تقليدشان از خانه و كوچه است و والدين بيسواد هم وقتي از نظر مادي در مضيفه هستند با لقمه ناني، فرزندشان را سير مي كنند و آنها را از درس خواندن باز مي دارندو با تهديد و خشونت به كار وادارشان مي كنند كه در نتيجه كودك با ديدن انواع وسايل رفاه، وقتي نوعي احساس احتياج كرد امكان دارد دست به ارتكاب بزه بزند.

رابطه سينما و مطبوعات با جرم:

به نظر اكثر مردم علت بزهكاري را مي توان به وضوح در سينماها مشاهده و مطالعه كرد ، به ويژه آنكه بعضي از فيلمهابه رفتارمجرمين و بزهكاران جلال و شكوه خاصي مي بخشند. فرض بر اين است كه ديدن اينگونه فيلمها باعث تخريب صفات اخلاقي و تحسين صفات غير اخلاقي مي شود ، اما جديدترين و دقيقترين تحقيقات علمي نتوانسته اند ميزان تاثير اين فيلمها را تعيين كنند.

موضوع تاثيرسينما دركودكان و نوجوانان يكي ازمطالب مورد بحث است. فيلمهاي تحريك آميز را نيز به ندرت مي توان عامل اساسي بزهكاري دانست.به احتمال قوي مي توان گفت كه استفاده دايم وعادت كردن به چنين برنامه هايي بر حسب موضوع فيلم سبب مي شود كه بيننده آنها صفات قهرمانان داستانها را كسب كند، ولي پرداختن معمولي به چنين برنامه هايي نمي تواند عامل منحصر به فرد بزهكاري باشد.

4ـ بيكاري و بي ثمر بودن:

بحران اقتصادي، باعث بيكاري مي شود در اين صورت جوانان براي تأمين زندگي خود در مضيقه هستند و گاهي مرتكب بزه مي شوند.جوانانيكه از نظر عرفي و قانوني به سن كار كردن رسيده اندچنانچه كاري پيدا نكنند احساس بي ارزشي مي كنند و مورد سرزنش اطرافيان قرار مي گيرند و در اين صورت احتمال مي رود كه براي ابراز مخالفت يا براي جبران محروميت يا براي تخليه فشارهاي دروني دست به نوعي بزه بزنند. درنتيجه نبودن امكانات براي كار كردن نوجوانان و صرف انرژي آنان در جهتي سازنده و در نتيجه احساس بيهودگي و پوچي از يكرو و احساس حقارت و ناكامي ناشي از وضع بد اقتصادي ـ اجتماعي خانوادگي و تحصيلي از سوي ديگر مي تواند به رفتاربزهكارانه بيانجامد و در بيشتر موارد بزهكاري،ناشي از بيكاري و احساس پوچي نوجوانان است و احتمالأ يك عامل رواني هم وجود دارد كه آن هم، احساس ناامني است كه مانع از پرورش متعادل و سازگار فرد است.

به طور كلي اغلب اين نظريه وجود دارد كه اگر نوجوانان از گوشه و كنار خيابان به دور باشند و انرژي اضافي آنها بهگونه اي مصرف شود، از خلافكاري و بزه آنها جلوگيري مي شود.چنين به نظر مي رسد كه اشتغال و يا خستگي، مجال بد بودن را به آنها نخواهد داد و معمولأ اين بحث وجود دارد كه خلاف و بزهكاري آنان نتيجه

1ـ بزهكاري نوجوانانمسئلهاي براي دنياي مدرن،ويليام س .كواراكيوس (يونسكو)،ترجمه جعفرنجفي زند،نمايشگاه كتاب كودك،ص 27و26

5ـ تأثير عوامل طبيعي وجغرافيايي در بزهكاري:

پيدا نكردن راه صحيح براي مصرف انرژي زياد آنهاست.حتي گفته شده كه دلتنگي و علامت،حتي ترس از آن،محرك عدهاي از بزهكاران است.

بعضي از علماء حقوق، درجه حرارت رطوبت، تاريكي ، روشنايي، ماههاوسال، روزهاي هفته، ساعات روز و ساير عوامل طبيعي را در ارتكاب جرائم مؤثر دانسته و نظريات مختلفي ابراز داشته اند . بدين معني كه معتقدند به

نسبتي كه انسان به حط استوا نزديكتر مي شود بزهكاري افزايش مي يابد در كشورهاي شمالي، ملتهايي هستند كه كمترمعايب دارند و به اندازه كافي،صداقت و صراحت لهجه وتقوي در آن يافت مي شود ولي وقتي

به كشورهاي گرمسير مي شويد گمان خواهيد كرد كه از سرچشمه اخلاق دور مي شويد كه در مجموع در نواحي معتدل وحاصلخيز آمار بزهكاريها پائين تر از نواحي گرمسير و خشكي است كه از نعمت آب و هوا، محصولات زراعتي محروم هستند .

دانشمند ديگري به نام (كتله)بلژيكي دركتاب معروف خود به نام ،تحقيق درباره گرايش ارتكاب به جرم ،عوامل محيطي را در ارتكاب جرم مد نظر قرار داده و مكتبي بوجود آورد كه بعدها به نام مكتب جغرافيايي يا(مكتب فرانسوي ـبلژيكي)موسوم گشت.

همچنين (فري)معتقداست كه تأثيرمحيط زيست در انسان مهم است بهاين دليل كه درنواحي گرمسيري،اكثرا قتل، ضرب وجرح عمدي،انقلابات بيشتر ازمناطق سردسيري است ودرفصول گرم سال رخ مي دهد.همين طور در فصل تابستان چاقو كشي وارتكاب اعمال منافي عفت بيشتراست در صورتيكه در زمستان معمولاسرقت وجرائم مشابه آن بيشتر به چشم ميخورد كه در مجموع جرائم عليه اشخاص درمناطق گرمسير و اموال در نواحي سردسير بيشتراتفاق مي افتد.دريك موقعيت جغرافيايي عملي گناه نابخشودني است ودرموقعيت ديگر مخالف آن رفتار گناه محسوب مي شود زيرا انسان مثل نبات وحيوان تحت تأثير عوامل طبيعي قرار دارد ودر   مقابل آنها عكس العمل نشان مي دهد حرارت تابستان باعث تعريق بيشتر در بدن مي شودوسرماي زمستان اعصاب و نسج پوست رامنقبذ مي كندو برآمدگيهاي آنرا به هم فشرده مي نمايد.علاوه بر آن مهتاب،آتشفشاني كوهها، زلزله نيز ممكن است تأثير مستقيم در بزهكاري داشته باشد.

وبالأخره در هر كدام از نقاط كوهستاني و شهرهاي ساحلي ،جرائم مخصوص وجوددارد و بزهكاري معمولا در حومه شهرهاي بزرگ ودر بخشهاي معيني از شهرهاي بزرگ بيشتر است و در شهر بزرگ بيشتر از روستا،بزه وجود داردو در نواحي كوهستاني بيشتراز نواحي جلگه هاو همچنين (فري) روي اثرات محيط خانوادگي ،حرفه ومشاغل افرادنيز توجه مي كرد.ولي اين بدان معني نيست كه در شهرهاي كوچكتر وحتي در روستاها اثري از

بزهكاري وجود ندارد.بديهي است كه موقعيت جغرافيايي به تنهايي نمي تواند عامل زير بنائي اين مسئله باشد بلكه وضع اقتصادي بد و فقر فرهنگي كه معمولا با جمعيت زياد و گاهي روابط نامطلوب خانوادگي و احتمالا

1ـ منوچهريان،مهر انگيز،مسئله جرائم اطفال،انتشارات انجمن ملي ايرانحمايت كودكان وابسته يونسيف تهران،134،ص35

2.Quetelet

3- صلاحي،جاويد،كيفر شناسي،انتشارات دانشگاه ملي ايران،تهران1354 ،ص 42،41

ارزشهاي غير اخلاقي و معيارهاي ضد اجتماعي همراه است بيشتر در اين زمينه نقش دارند.

6 ـ تأثير عوامل مربوط به محيط خارجي:

اگر محيط خانه مناسب نباشد، كودك سعي ميكند آن محيط را ترك كند و پناه به ديگران مي آورد تا اينكه بتواند از جار و جنجال و زد و خورد خانواده به مجامع عمومي برود و در نتيجه ولگردي، معاشرتهاي زيانبار با افراد ناباب كوچه و بازار منتهي مي شود. اين اتمسفر ناسالم اماكن،رفقاي بد در اثر تشويق او به كارهاي ناشايست او را به زندان عاذت مي دهند و به راههاي انحرافي ديگر نيز مي كشانند و در اين مورد روانشناسان، قضاوت مطالعاتي نموده اند و مهمترين علل را در سرگرميهاي انحرافي و منافي عفت و نمايشنامه هاي نامناسب و نحوه تربيت نادرست دانسته اند كه تربيت ذوق اخلاقي، تكامل هوش و ارشاد عاطفي وسيله مفيدي براي پيشگيري از اين امور است .

7ـ عوامل مربوط به محيط انتخاب:

عادت به معاشرت با رفتارهاي بد، اطفال رابه محيط ناسالم مي كشاند و اين عادت ناپسند تا آنجا مؤثر است كه حتي افرادي كه دراثر اين عامل به زندان افتاده اند پس از خاتمه دوران محكوميت دوباره به جستجوي رفقاي سابق خويش رفته اند. مطالعه در مورد مرتكبين تكرار جرم اين نظر را ثابت نموده است.

8ـ عوامل مربوط به سازمانهاي كيفري و زندانها:

يكي از عوامل مؤثر، تشويق به جرم، سازمانهاي بد كيفري و زندانها، حبسهاي كوتاه مدت و توقيف موقت است كه بايد حتي الامكان صرفنظر كرد چون اطفالي كه از والدين جدا گشته وبه سازمانهاي كيفري فرستاده مي شوند يا در اثر سخت گيري بيش از حد ويا دراثر سهل انگاري اين سازمانها،زمينه مساعدي براي ارتكاب مجدد بزه را فراهم مي سازند.

9 ـ عامل پس افتادگي فرهنگي وپيشرفت تكنولوژي:

در جوامع در حال رشد ،وقتي يك زمينه صنعتي ايجاد مي شود متناسب با آن زمينه،تغيراتي در روابط خانوادگي و اجتماعي بايد ايجاد شود. اگر چنين تركيباتي، صورت نپذيرد روابط خانوادگي را مختل مي كند وطبعا باعث ناهنجاريهايي در فرزندان واحيانا بزهكاريها مي شود.

10ـ شهر نشيني:

زندگي در روستاهها، ساده تر و روابط افراد در آنجا بازتر و همنوايي گروهي بيشتر است. درشهرها، روابط صميمانه بين افراد كاهش مي يابدو بيشترافراد به سوي فرد گرايي حركت مي كنند و ذز واقع نوجوانان از يك محيط امن و قابل پيش بيني و همراه با روابط صادقانه برخوردار نيست . وجود جامعه اي نامرتبت همراه با وضعيت بحراني دوره نوجواني، آنان را به دام بزهكاري و انجام كارهاي خلاف مي اندازد.

10ـ تراكم و افزايش جمعيت:

تراكم جمعيت در محلات نيز از عوامل بزه شمرده شده است. محلات شلوغ به محلاتي پر جمعيت اطلاق مي شود كه با سيستم خانه سازي غير بهداشتي و ناقص شكل گرفته و از وسايل آرامش و آسايش و رفاه كافي برخوردار نيست . اين محلات كه در بدترين وضعيت اجتماعي و اقتصادي قرار دارد محل و ماوراي بسياري از مشكلات اجتماعي است . از عوامل ديگر بز همكاري ميتوان ضعف بنيه اخلاقي،اقتصادي،،وسايل ارتباط جمعي و … را نام برد .

11ـ نقش تربيت در بزهكاري كودك:

تربيت اجتماعي و اعتقادات مذهبي ازعواملي است كه ازسقوط افراد به منجلاب گنهكاري جلوگيري مي نمايد. پيروزي رفتار نيك و شكست وسوسه هاي شيطاني را تأمين مي كند .

      

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

علل و عوامل مؤثر در بزهكاري :پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر

علل و عوامل مؤثر در بزهكاري :

براي تأمين سلامتي افراد ،‌پيشگيري مرض بهتر از معالجه آن است پس بايد قبول كنيم كه از نظر حفظ مصالح اجتماعي پيشگيري نيز بهتر ازمجازات است ولي مي دانيم كه براي پيشگيري از بزه ، شناختن علل وانگيزه هاي آن لازم است بنابراين در اين مبحث قبل از هر چيز به بررسي علل بزهكاري مي پردازيم .

اين نكته مسلم است كه هيچ معلولي بدون علت نيست مثلاً طفلي كه مرتكب جنايت و يا هر نوع عمل ضد اجتماعي مي شود به احتمال قوي ، تحت فشار اجتماعي ، خانوادگي ، جسمي و رواني خويش قرار دارد .عوامل فردي و جسمي نظير نقايص رواني و علل جسماني از يك سو و عوامل اجتماعي ،‌ اقتصادي و خانوادگي مربوط به محيط زندگي طفل از سوي ديگر رل مهمي را در بزهكاري او بازي مي كنند به طوركلي چهار عنصر اصلي كه هر يك داراي معنا و مفهومي كاملاً جداگانه و گسترده است در گرايش به بزهكاري مؤثر هستند يكي از عناصر آن عامل است . عامل ،‌پديده اي است كه د رآفرينش ،‌ رشد و شكل گيري وبالاخره پيدايش جرم نقش بسيار مؤثري را ايفا مي كند . عامل هيچگاه بوجود آورنده جرم نيست بلكه در واقع پرورش دهندة‌ آن مي باشد . نقش عامل از نظر تأثير بخشي ،‌ بستگي كامل به افراد دارد زيرا عاملي كه با قدرت فراوان بر روي فردي اثرات بسيار عميقي مي بخشد و او را در مسير بزهكاري قرار ميدهد ممكن است نسبت به ديگري فاقد آن قدرت و اثر باشد و نقش زيانبخشي ايفا ننمايد و يا درجه نفوذش زيادتر نباشد . مثلاً عاملي كه به سادگي ممكن است بر روي فرد بيسوادي اثر كند و مقدمات بزهكاري اورا فراهم آورد ،‌ نمي تواندبر فرد آموزش ديده و باسواد تأثير نمايد . از طرفي ظرفيت تحمل افرد نسبت به يكديگر فرق مي كند زيراممكن است فردي در برابر ناراحتيها ،‌زودتر تسليم شود و دست به اقدامات ناهنجار بزند ولي فردديگري قدرت ايستادگي و مقاومت بيشتري داشته باشد . عواملي كه تأثير قوي دارند به عوامل نادر موسومند كه هم نسبت به افراد و هم اجتماع فرق مي كنند . از طرفي عوامل جرم باهم فرق مي كنند زيرا هر دسته از عوامل ،‌جرم خاصي رابوجود مي آورد. بنابراين اگر فرضاً عوامل سازنده يك جرم خاص به دو نظر يكسان اثر بخشد ،‌نوع جرم ،‌ نحوه ارتكاب آن به وسيله اي كه بكار مي رود و … همه بستگي به خصوصيات آن دو نفر دارد. جرم شناسان هم در بررسيهاي خود به عوامل مختلفي اشاره كرده اند . زيرا براي آنكه جرمي به وقوع به پيوندد به تعداد زيادي عامل نيازمند است كه بايد با هم جمع شوند و بر هم اثر بخشند . عنصر دوم ، علت است . علت آفريننده جرم است ولي ظهور آن بستگي كامل به عوامل مختلف دارد يعني اگر چند عامل گرد هم آيند و رويهم اثر بخشند در نتيجه جرمي بوجود مي آيد و در واقع مجموعه آنها علت است و عنصر سوم ،‌انگيزه است . انگيزه يك پديده رواني است كه كاملاً فردي و دروني مي باشد كه گاهي انگيزه مي تواند به حدي نيرومند باشد كه بدون برخورداري از ياري عوامل خارجي ،‌ جرمي را بوجود آورد. ناراحتيهاي شديد رواني ، اختلافات مختلف دروني ،‌ جنونهاي گوناگون و … از انگيزه هاي بسيارقوي مي باشند كه قادر هستند گاهي مستقيماً نقش مؤثري را در ايجاد جرم ايفا نمايند و عنصر چهارم هم شرط است . شرط پديده اي است كه زمينه را براي ارتكاب جرائم گوناگون به خوبي آماده مي سازد . شرط ياشرايط رابايد پديده اي به مراتب قويتر از كليه عوامل محسوب كرد. زيرا زماني كه شرط ياشرايطي به عوامل موجود اضافه شوند امكان ايجاد جرم جديد و افزايش جرائمي كه وجود داشته است بسيار زياد مي شود .

پس جرم از امتزاج و تركيب چندين عامل بوجود مي آيد و براي شناسايي و كشف علت حقيقي آنها بايد ابتدا اين عاملها را شناخت و به حدود تأثيراتشان پي برد ودر جهت تدابير اصلاحي و تهذيبي آنان بر آمد به طور كلي دو دسته از عوامل در ايجاد بزهكاري مؤثر مي باشند :

 • عوامل ذاتي و فردي
 • عوامل خارجي كه خارج از وجود طفل قرار دارند كه همانا اثر ثانوي محيط و اجتماع است .

عوامل فردي همچون نقايص و عيوب ارثي ،‌يا عارضي در طفل ،‌عوامل جسماني و رواني ،‌روحيه ضعيف و تلقين پذير اتفاقات در محيطهاي نامناسب بخصوص كودكان و اطفالي كه روحي حساس و اعصابي ضعيفتر از بزرگسالان دارند طبعاً خيلي زودتر از آنان ،‌متهور تأثيرات سوء‌نظير فقر ،‌بيكاري و سرمشقهاي بد قرار مي گيرند . رفتار معاشرين ناشايسته ممكن است موجبات سقوط طفل را فراهم سازند . عوامل ذاتي و سرشتي ،‌توارث،‌اثراتي كه امراض در فرد ايجاد مي كند به سه صورت ممكن است :

 • مجموعه صفات و اوصاف موروثي منتقل از پدر و اجداد
 • تحولاتي كه از آغاز زندگي جنيني بر اساس اين صفات و به دنبال يك سلسله قبل در تكوين شخصيت طفل موثر است و موجد يك صفات تازه اي گرديده است .
 • تركيب و شكل گرفتن تمام آنها در يك وضعيت ثانوي و تازه اي تحت عنوان طنيت و سرشت ذاتي شخص باتوجه به اثراتي كه حوادث و اتفاقات بعد از تولد در طفل بجاي خواهد گذاشت.

نقايص ارثي ،‌ دوران جنيني ،‌حوادث زمان كودكي در رشد طفل و شخصيت او مؤثر است و اگر اخلالي در آن بوجود آيد اين عوارض ممكن است مانع رشد طبيعي كودك و پرورش شخصيت اوشود و يا اينكه در تكامل او تأخير ايجادنمايد . و سپس به صورت نقايص شخصيت نه اختلالات عاطفي و هر نوع پريشانيهاي رواني دروني ظاهر شود و تحت اثر اين عوارض و حالت غير طبيعي ذاتي خودمرتكب اعمالي شود كه با زندگي اجتماعي ناسازگار و مخل نظم جامعه باشد كه در هنگام مواجه با بزه هاي اطفال ناسازگار بايد به شخصيت و خصوصيات اخلاقي آنان توجه نمود. ممكن است انگيزه آنان ناشي از وضع غير عادي باشد در آن صورت بايد براي معالجه به مؤسسات خاص طبي برد.

علل فردي و اثراتي كه توارث يا امراض رواني و اختلالات عاطفي مي تواند در طفل ايجاد كند هر چند موضوع بيشتر به زيست شناسي روانپزشكي بستگي دارد صفات ارثي در بعضي از موارد ممكن است مستقيماً به فرزندان منتقل شود و در بعضي موارد فقط قسمتي قابل انتقال مي باشد مثل صرع 1% ولي كابوس وحشت شبانه نزد اطفال ،‌ راه رفتن درخواب ،‌تشنجات و هيجانات عصبي بيشتر قابل انتقال است و اغلب عوارض مرض به صورت يك سلسله هيجانات و تحريكات عصبي و عدم تعادل در اعمال و حركات طفل ظاهر مي شود. صفات و خصوصيات اخلاقي و عوارض رواني از والدين قابل انتقال است و گاهي تظاهر آن بلافاصله يك نسل در نسل بعد ظاهر مي شود . صفات ارثي بعضي صفات و عوارضند كه ذاتي و در هنگام تكوين و تولد بوجود مي آيد و يا بر اثر اتفاقات و حوادث دوران بارداري و زايمان ايجاد مي شود . مجموعه اين عوامل اعم از ازثي –ذاتي صرفنظر از بيماريها كه اختلالاتي به طور مستقيم در طفل ايجاد نمايند و بر اثر جلوگيري از رشد طبيعي و سالم طفل سبب مي شود كه طفل فاقد يك شخصيت محكم و قوي بوده و امكان ارتكاب نزداين

اطفال و جوانان بيشتر است . از طرفي حساسيت رواني جوان و قابليت انطباق او با هر شرط اجتماعي و تحولاتي كه در حيات جوان پيش مي آيد و بالاخره محيطهاي مختلف شغلي ،‌ تربيتي ،‌اقتصادي،‌خانوادگي كه با آن مواجه است ، انگيزه ها و عوامل دروني وبروني بزهكاران جوان را تشكيل مي دهد .

علل مجرميت و شناخت انگيزه ها و عوامل و آثار اجتماعي،رواني،اقتصادي،فردي بزهكار جوان مشكل قديمي است كه بعضي علل موروثي و برخي اكتسابي وپاره اي عواملي سرشتي وروحي و…راذكرمي كنند كه ما بايد علل را بشناسيم ودرصدد آن باشيم كه وسايل مبارزه با آن را فراهم نمائيم و از ميزان بزهكاري بكاهيم.پس يك علت و دسته علل مطلق دليل بزه نيست بعضي خصوصيات بدني،عده اي عوامل و آثار اجتماعي مثل سينماـمطبوعات ـمحله هاي فقير و پر جمعيت،وضع جغرافيايي ،اندازه گيري درجه حرارت و رطوبت،بي خبري از خداوند و بي اعتنايي به اوامر و مذهب خود ميدانند كه علت واحد نيست و تاثير علل در اشخاص و

موقعيتها فرق دارد. عوامل جرم زمينه مساعدي دارد و انگيزش خارجي را تقليل مي دهد كه بايد آن عاملي كه

بيشتر مؤثر است را از بينبرد و يا سطح تعليم و تربيت افراد را بالا برد و بر طبق موازين عقلي و اجتماعي مهيا نمود.تحقيقات گسترده اي كه به منظور پي بردن به علل تخلف جوانان از قوانين اجتماعي انجام شد.نتايج زير استنباط گشته كه اين افراد آمادگي بيشتري براي ارتكاب بزه دارند:

1ـ افراد كمتر از 15 سال.

2ـ افراديكه در حومه شهرها زندگي مي كنند.

3ـ نوجواناني كه از تفريحات سالم و تحصيلات برخوردار نيستند.

4ـ نوجواناني كه از لحاظ مالي در رفاه بوده ولي از توجه و محبت بي بهره بودند.

5ـ عدم رشد معنوي و اخلاقي نوجوانان.

6ـ خصوصيات جسماني پسران.

7ـ پسران بيش از دختران.

به طور خلاصه وقتي نيازهاي نوجوانان براي احراز هويت،امنيت،استقلال و بحث با شكست مواجه شود، رفتارضد اجتماعي آنان به عنوان كوششي است در جهت تنشهاي انباشته شده وناكامي آنان.پاره اي از شرايط هم به بزهكاري مي انجامدمنجمله كم هوشي ، فقر فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي ،تعارض درخانواده، خانواده هاي از هم پاشيده ،بي محبتي والدين نسبت به فرزند،نبود ضوابط اخلاقي صحيح در خانواده،تحقير و شكست درمدرسه و احساس حقارت ناشي از عيوب جسماني يا علل تخيلي يا واقعي كه در بحثهاي بعدي به اختصاردرباره عوامل مهم ان اشاره مي گردد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

اختصاصات بزهكاريهاي اطفال و نوجوانان:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر

اختصاصات بزهكاريهاي اطفال و نوجوانان:

با وجود شباهتهايي كه بين جرائم اطفال و نوجوانان و جرائم بزرگسالان وجود دارد. معهذا بزه هاي ارتكابي كودكان از نظر انگيزه، چگونگي وقوع جرم و نحوة ارتكاب و پيش بيني هاي قبلي براي ارتكاب جرم با جرائم بزرگسالان متفاوت است و داراي ويژگي هاي مخصوص خود مي باشد كه اهم آن عبارتند از:

1-بزه هاي فردي در اطفال و نوجوانان هميشه ساده تر و نزد اكثر آنها با بزه هاي كوچك شروع مي گردد. اين بزه ها بيشتر به صورت دزدي از فروشگاهها، دزدي مواد خوراكي، ميوه، اشياء كوچك و سهل الوصول مي باشد. در بزه هاي گروهي، بزه ها به صورت ديگري در مي آيند، يعني اول با سرقتهاي كوچك شروع مي شود و سپس به سرقت هاي بزرگ منجر مي گردد. در بيشتر موارد، كودك يا نوجواني است كه سابقة جرم يا شرارت داشته و همانا اوست كه رهبري و هدايت گروه را بر عهده مي گيرد و بزه با تداركات قبلي و احتياط هاي لازم انجام مي شود و امكان دارد گروه، بزه هاي متعددي مرتكب شود بدون آنكه دستگير گردد. و گاهي 1 يا 2 نفر از اعضاء دستگير مي شوند و حتي الامكان سايرين را معرفي نمي كنند و در اينجا يك مسئله پيش مي آيد كه از نظر تربيت مجدد براي طفلي كه دستگير شده حائز اهميت است چون وقتي دوستان آن، آزاد باشند كوشش دارند طفل را پس از طي تدابير تربيتي يا به طرق ديگر به گروه جذب كنند و در اينجا احتمال ارتكاب مجدد جرم وجود دارد به همين دليل كودكاني كه به صورت گروهي بزه انجام مي دهند در بيشتر موارد در شمار مرتكبين تكراري بزه در مي آيند.

2- جرائم اطفال- بزه هاي كودكان و نوجوانان غالباً به صورت گروهي انجام مي شود.

كودكان و نوجوانان همانطوريكه در اكثر بازيها، معاشرتها، محيط مدرسه، بازي و اجتماع با دوستان هستند در انجام عمل خلاف نيز تمايل دارند كه بيشتر دسته جمعي به اين گونه اعمال اقدام كنند و بيشتر اوقات پس از ايجاد گروه براي سرگرمي، به دست آوردن پول يا تفريح دست به دزدي و يا مرتكب بزه هاي ديگر مثل تخريب يا جرائم جنسي مي گردند.

جرائم گروهي در ميان كودكان و نوجوانان و گروههاي بزهكار كم سن وسال در بعضي از كشورها و به وفور و به صورتهاي گوناگون ديده مي شود.

بزه هاي گروهي:

يك دسته از نوجوانان از راه رفاقتهاي گروهي و ايجاد سرو صداهاي فراواني، تشكيل گروههاي آزاد را در سنين نوجواني مي دهند كه اگر طبيعي باشد، مسئله أي نيست اما در صورتيكه براي انجام بزه باشد بايستي از ادامة كار آنها جلوگيري به عمل آورد. مفهوم بزهكاري هاي گروهي اين است كه وقتي دو يا سه نفر يا بيشتر افراد جمع مي

شوند و نقشة ارتكاب جرمي را طرح مي كنند بعد از تهيه و تدارك كلية مسائل اقدام به ارتكاب بزه هاي گوناگون

مي كنند. روش زندگي كودكان و نوجوانان براي انجام بزه مناسبتر است چون در مدرسه و كارگاه چندين نوجوان به

سر مي برند. بي نظميها، شيطنتها و حتي بزهكاريهاي نوجوانان به نحو گروهي باعث ايجاد شجاعت و شهامت بيشتر ميگردد. بزهكايري گروهي صورت كوچكي از اجتماع است كه داراي ويژگيهايي به شرح زير مي باشد:

اولاً) داراي سلسله مراتب تقريباً منظم و سازمان ابتدايي و رئيس مي باشد.

ثانياً) داراي قاعده و مقررات مناسب آداب (فريادها، كلمات سمبليك) مي باشند و اكثراً ميعادگاه معين دارند و دور هم جمع مي شوند و نقشه مي كشند. مثل كافه، كنار كوچه، ميدانها، در اماكن محيط دبيرستان، دبستان، سالنها، اماكن زير زميني، پاركها، مساجد، خراجه ها، قهوه خانه ها، جنوب شهر و …

بزه هاي پنهان:

در گذشته طبقه بندي از سوابق بزهكاران نشانگر اين بود كه اين كودكان در شرايط زندگي فقيرانه بزرگ شده اند. اما قسمت دوم نتيجة گزارش سازمان ملل تغييري شديد در اين گرايش را نشان مي دهد. زيرا در حال حاضر نمي توان گفت كه بزهكاري نوجوانان به يك دستة اقتصادي- اجتماعي خاصي محدود است. شواهد زيادي نشان مي دهند كه كودكان با داشتن در آمد زياد از راه اخاذي با تهديد، بزهكار مي شوند.

گزارشي دربارة كش رفتن از مغازه در نقش مشتري، در بلژيك، نوعي از بزهكاري پنهان را بيان مي كند. بنابه اين گزارش اين نوع دزدي ها به ندرت به دادگاه كشيده مي شوند. اطلاعات حاصله از منابع ديگر نشان مي دهند كه اين اعمال در موارد نسبتاً همگاني توسط كودكان تقريباََ12 ساله صورت مي گيرد كه نود درصدشان پسران هستند. اين اعمال غالباً توسط گروههايي صورت مي گيرند كه اعضاي آنها همديگر را براي دزدي تحريك مي كنند تا سبب خنده و تفريح شوند. آنها بيشتر در خانواده هاي مرفه هستند تا طبقات ديگر.

اين موضوع تأكيد مي كند كه مسئلة بزهكاري جنبة ديگري نيز دارد و ما نمي توانيم فقط به كودكان يا نوجواناني بپردازيم كه به سبب جلب توجه مقامات مسئول بزهكار ناميده شده اند. در هر كشوري گروههاي ديگري نيز هستند مانند افراديكه اشياء مغازه ها را بلند مي كنند، اما به دلايلي به پليس يا مقامات رسمي معرفي نمي شوند. بعضي مواقع خانواده ها و يا مدارس از آنها حمايت مي كنند و يا شاكي بر اثر فشار منصرف مي شود. بدين ترتيب بزهكاران دو گروه هستند:

گروه اول: يعني بزهكاران شناخته شده كه مي توان آنها را به قسمت بيرون آمده از يك قطعه يخ بزرگ شناور به روي آب تشبيه كرد.

گروه دوم: كه بزهكاران ثبت نشده اند و بيشتر به آن قسمت از قطعه يخ شناور شباهت دارد كه زير آب پنهان است.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرياتي چند راجع به بزهكاري:

   در مورد بزهكاري كودكان و نوجوانان، نظرات بسياري از ابراز شده است كه به فهرست اعم آنها اكتفا مي كنيم:  

 • موروثي بودن ( نارسائي كروموزومي)1:

مفهوم اين نظريه اين است كه بزهكاري، معلول نارسائيهاي كروموزومي مي باشد و تركيب كروموزومي آنها x yy مي باشد كه در بعضي از افراد مجرم معلوم شد كه بسياري از مرداني كه تركيب كروموزومي فوق را داشتند افرادي كاملاً بهنجار و مطيع از قانون بودند و تنها 2%از افراد مجرم را اين دسته تشكيل مي دهند ولي نكتة جالب اينجاست   كه آن موقع هنوز وسائل كافي براي پيدا كردن و بازشناسي افراد طبيعي از افراد غير طبيعي نبود ولي كم كم با ايجاد روش رنگ كردن فلوئرسانت توانستند افرادي را كه دارايy اضافي هستند را از ساير افراد مجزا كنند به نحوي كه مقايسة ساخت ارثي اساسي بين انواع جوامع به سهولت انجام پذيرفت. اما به علت فقدان پژوهشهاي كنترل شده با تعداد قابل توجهي از آزمودنيها و مهمتر از آن به سبب اينكه تعداد كمي از مجرمان داراي اين ويژگي هستند اين ساخت ارثي توضيح زيادي دربارة رفتار جنايي،جنون حاصل از عدم تعادل كروموزومها و بزهكاري به دست نميدهد.

كه برخي از دانشمندان نيز فرضية بزهكار بالقوه را به كلي رد كرده اند و مي گويند هيچ نوجواني به طور ارثي و مادرزادي، بدخو، ظالم و خلافكار نيست.2

عده نيز به اين باور شدند كه عوامل فرهنگي، اجتماعي باعث بزهكاري كودكان و نوجوانان مي شود و مطالبات خود را در حول اين محور انجام دادند مثل مطالعات (النورگلواك)3 كه در خصوص نوجوانان پسر و بررسي هاي ژرف (خانم گي زلاكنيكا)4 دربارة بزهكاري دختران كه عمدتاً به تأثير عوامل خانوادگي، روابط والدين و فرزندان و نيز عوامل فرهنگي و اجتماعي تأكيد مي ورزند.5

1 رضاعي‚ حسين‚ بيماري هاي مغز و روان‚ انتشارات چهر، تهران 1335‚ ص 123

2 سياسي‚ علي اكبر‚ نظريه هاي مربوط به شخصيت‚ انتشارات دانشگاه تهران 1342 ‚ ص 243

3 Eluor Galwak

4 Giesla Kowike

5 كي نيا‚ مهدي‚ مباني جرم شناسي‚ انتشارات دانشگاه تهران 1357‚ص 1104

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

نتیجه گیری پژوهش:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;راههاي رسوخ مُدهاي غير متعارف بر جامعه

فصل 5

نتیجه گیری پژوهش

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات پژوهش

خلاصه پژوهش

منابع

پیوست ها

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری :

شاید مدگرایی و تقلید و الگو گرایی در میان جوانان و نوجوانان از مسایلی باشد که اظهارنظر قطعی و یقینی درباره آن بسیار سخت و دشوار است .

در این تحقیق نیز علاوه براینکه در فصل اول و در بان مسئله به شرح مد و مدگرایی و تقلید و الگوپذیری اشاره شده و به اهمیت و اهداف تحقیق اشاره شده و در تبیین متغیرها تا حدی به آن پرداخته شده است ولی باید گفت علیرغم دقت همه جانبه مطالب همه مطالب الگو و مدگرایی نیامده است .

به همین دلیل در فصل دوم از منابع روان شناسی رفتاری و جامعه شناسی رفتاری به استخراج مفاهیم مرتبط با الگوپذیری و نقش نمایی و مدگرایی پرداخته شده است و دیدگاه های مختلف نظری و تئوری در این زمینه پرداخته شده است . ولی آنچه مسلم است این است که مدگرایی خوب است اگر از هنجارها و ارزش ها و باورهای ملی و اجتماعی فراتر نرود و اگر هم رفت آفت و آسیب بر پدیده های ارزشی نباشد .

در یک کلام باید گفت نتیجه گیری بحث مد و مدگرایی معطوف به نتیجه است . یعنی صرف استفاده از یک رنگ ، استفاده از یک مدل ، استفاده از یک آرایش ، تبعیت از طرز پوششی ، پیروی از روش خاص لباس پوشیدن و راه رفتن و آرایش و … بد نیست و اگر بتواند انگیزه تعدد و تنوع طلبی نوجوان و جوان را خنثی کند ، بسیار سودمند هم هست . زیرا اصولاً نوگرایی و تنوع طلبی و احساس و نیاز به تغییر و تحول در فطرت و خون جوانان قرار داده شده است . و اصولاً پوشیدن لباس شاد و خوشایند و استفاده از تزیین و بوهای خوش و شرکت جوانان در محافل عمومی با شادابی و خوشحالی و نیز مردم پسند بسیار پسندیده و خوش پسند است که رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار تاکیدات فراوانی در این باره به ما کرده اند.

اما غرب و کشورهای غربی و کارتل های اقتصادی فقط با نیت چپاول و غارت ثروت ها و نیز تغییر دادن هویت انقلابی و شورآفرینی علمی به ابتذال و ملنگی و آوارگی و دل مشغولی به همین مدها و مدل ها بتوانند کشورها را غارت کنند و باید مسئولان و دولت مردان و صاحب نظران در این زمینه هشیار باشند که هستند .

در روش تحقیق هم با استفاده از پرسشنامه 10 سوالی با 5 گزینه که در میان 200 نفر از دانشجویان ارائه شده است این موارد مورد سوال آنان واقع شده است که جوانان ضمن تاکید به نیاز به تنوع و تغییر و نبود الگوهای مناسب و جذاب با نیازهای خود در ایران و میهن اسلامی به الگوها و مدل های خارجی که متناسب با نیازهای آنان و مطابق افراد و شرایط متنوع آنان است روی می آورند و معتقدند که حتی مدها و الگوهای ملی و ایرانی هم تحت نظارت و محدودیت قرار دارند و استفاده از مدل های ذکر شده مشکلاتی به بار می آورد . و اگر قرار است مشکلاتی داشته باشد بگذارید با مدل های خارجی داشته باشد .

 • شناخت نیازهای جوانان
 • ارائه مدل های پارچه و کفش و وسایل صوتی و تصویری و نقلیه مطابق با نیازهای جوانان
 • عدم محدودیت و ملاحظه کاری از ویژگی های مدل های بیگانه است . و محدودیت و کم تنوعی و تکرار در مدل های ایرانی از الگوهای ملی و میهنی است .

محدودیت ها و ملاحظات پژوهش :

خوشبختانه محدودیت ها و ملاحظات چندی در ارئه و برگزاری تحقیق وجود نداشت و از لحاظ پرداختن و ارائه و گفتگو با افراد و جوانان مشکلاتی دربرداشت.

تنها مشکل و محدودیت به هنگام مصاحبه و برقراری ارتباط بود که جوانان فکر می کردند که غرض از گفتگو و صحبت با آنان برخورد و امر به معروف و نهی از منکر با آنها بوده که پس از ادامه گفتگو مشخص گردید که غرض از گفتگو و تکمیل پرسشنامه ادامه و تکمیل تحقیق بوده و در این صورت همکاری خوبی نشان دادند .

 • محدودیت دوم از لحاظ کمبود منابع تئوری و نظری بود که منابع و اطلاعات زیادی در دسترس نبود
 • محدودیت سوم از لحاظ آماری و فرصت زمانی اندک بود که این تحقیق در فاصله برگزاری امتحانات ترم بهاره انجام گردید .
 • و بالاخره تفاوتهای مدگرایی در جنس دختر و پسر که در این تحقیق از هم جدا بررسی و مطالعه نشده اند .

 

 

 

پیشنهادات

با توجه به مطالعه منابع ارزشمند و درگیری و قرار گرفتن در نیاز ها و خواسته های جوانان و نیز اشراف و آگاهی از شرایط و مقتضیات اجتماعی و نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می گردد .

 • رادیو و تلویزیون مدل های پسندیده و به هنجار ایرانی و خارجی را خود در برنامه های تلویزیونی و سریال ها ارائه نماید .
 • نمایشگاههای بهاره وتابستانی و پاییزی زمستانی در این زمینه در تمام استان ها برگزار گردد .
 • در ورود مدل های نابهنجار کنترل بیشتری شود .
 • و در بی توجهی به مدل های نابهنجار و توجه به مدل های ملی و میهنی خود به خود این مد ها از مد می افتند .
 • استفاده هنرپیشه ها و صاحبنظران و مسئولان از مدل های هنجار و ترویج آن در میان جوانان و نوجوانان

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ مورد استفاده

ردیف نویسنده و سال اثر ترجمه انتشارات محل انتشار
1 اتو کلاین برگ ، 1372 روان شناسی اجتماعی علی محمد کاردان اندیشه تهران
2 دلاور ، علی ، 1373 روش های آماری در علوم تربیتی _____—– پیام نور تهران
3 دوان شولتز ، 1377 نظریه های شخصیت جمعی از مترجمان ارسباران تهران
4 سید محمدی ، یحیی، 1377 روان شناسی یادگیری              —– روان تهران
5 شعاری نژاد ، علی اکبر ، 1365 جامعه شناسی آموزش و پرورش              —– امیر کبیر تهران
6 محسنی ، منوچهر ، 1362 جامعه شناسی عمومی              —– طهوری تهران
7 نصری ، عبداله، 1372 مبانی انسان شناسی در قرآن              —– فیض کاشانی تهران
8 هنسون، 1372 تکنولوژی جدید ارتباطی داوود حیدری ارشاد اسلامی تهران

 

 

 

 

جوانان عزیز :

پرسشنامه ای که در اختیار شماست ، حاوی سوالاتی درباره راههای رسوخ و نفوذ مدهای غیر متعارف و ناهنجار در ایران است . خواهشمند است با مطالعه دقیق و انتخاب گزینه مناسب ما را در رسیدن به اهداف تحقیق یاری و مساعدت کنید . « ذکر مشخصات اختیاری است »

نام :                       سن :                       تحصیلات :

نام خانوادگی :           جنس :                    شغل:

با احترام گوهر امامی

ردیف عناوین سوالات خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
1 اصولا جوانان به تغییر و تحول در لباس و پوشش و رفتار علاقه مندند .          
2 الگوهای جذاب و مورد پسند در الگوهای خارجی بیشتر است .          
3 الگوهای بیگانه با هر نیتی نیازهای جوانان را بهتر می شناسند .          
4 تنوع و روزانگی و تناسب در مدل های خارجی با سلایق جوانان تناسب دارد .          
5 برای هر تیپ و هر زبان و هر فردی الگوی متناسب و شایسته وجود دارد .          
6 عامل یا عوامل بازدارنده در الگوهای بیگانه بسیار کم است .          
7 الگوهای ملی و ایرانی محدود و بسیار اندک هستند .          
8 خود الگوها تحت نظارت و چهار چوب قرار دارند و اصولا از مد و الگو تبعیت نمی کنند .          
9 تنوع و روزانگی در مدل هنجار ایرانی متناسب با نیازهای جوانان نیست .          
10 از نیازها و خواسته های متنوع جوانان در الگوسازی و مدل گرایی استفاده نمی شود .          

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

از بین بردن ترس ها و رفتارهای ناخوشایند :پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;راههاي رسوخ مُدهاي غير متعارف بر جامعه

از بین بردن ترس ها و رفتارهای ناخوشایند

قبلاً به حساسیت زدایی منظم برای درمان موفق فوبیها اشاره کردیم . سپس درباره شیوه درمانی دیگری به نام غرقه سازی بحث کردیم که می تواند موثر باشد ، ولی برای بیمارکمتر خوشایند است . شیوه های مختلف سرمشق گیری یک روش درمانی دیگر را نیز شامل می شود . گاهی اوقات سرمشق گیری چندین مزیت بر حساسیت زدایی منظم دارد : این شیوه را می توان در مورد بیماران بسیار جوان به کار برد ، که ممکن است نتوانند دستورات درمانگر را در طول مدت آموزش آرمیدگی عضلانی عمیق ، دنبال کنند . این شیوه می تواند سریع تر باشد و وقت کمتری را بگیرد ، مخصوصاً هنگامی که از فیلم یا نوارهای ویدیویی استفده می شود . به خاطر ماهیت واقع بینانه برخی از شیوه های سرمشق گیری ( به طوری که بعداً شرح داده می شود ) ، ممکن است تعمیم بهتری به موقعیت های دنیای واقعی وجود داشته باشد .

بندورا و همکاران او برای ارزیابی توان درمانی سرمشق گیری ، آزمایش هایی را انجام داده اند . بندورا ، گروسک و من لاو کوشیدند تا ترس شدید از سگ ها را در کودکان کاهش دهند . کودکان به چهار گروه تقسیم شدند . گروه اول 8 جلسه سه دقیقه ای سرمشق گیری تدریجی داشتند که در آنها کودکی همسال را مشاهده کردند که با سگ مهربانی بازی می کرد . کودک به سگ نزدیک شد ، آن را نوازش کرد ، به آن بیسکویت داد ، قلاده سگ را به دست گرفت و با او گردش کرد و بالاخره به محل نگهداری سگ رفت و با آن بازی کرد . در این گروه برای کم کردن اضطراب ، زنجیره سرمشق گیری در یک بافت میهمانی صورت گرفت ( با کلاه های میهمانی ، بادکنکها ، شیرینیجات و جوایز). کودکان گروه دوم ، همان زنجیره سرمشق گیری را بدون بافت میهمانی مشاهده کردند . گروه سوم ، بافت میهمانی را با حضور سگ ، ولی بدون الگو تجربه کرد ( برای کنترل مواجهه با سگ ) . گروه چهارم ، بافت میهمانی را بدون سگ و الگو تجربه کرد ، سپس همه کودکان ، دو آزمون رفتاری بعد از درمان داشتند که از آنها خواسته شد تا از الگو تقلید کنند ، در یکی از آزمونها باید فوراً این کار را می کردند و در آزمون بعدی ، یک ماه بعد . هر دو گروهی که الگو داشتند ، از دو گروه بدون الگو بهتر بودند ، و تفاوت مهمی بین بافت میهمانی و بافت خنثی وجود نداشت . در دو گروهی که الگو را دیده بودند ، این بهبودی ها ، یک ماه بعد بدون تغییر ادامه داشت .

در آزمایش بعدی ( بندورا و من لاو ، 1968 ) ، شیوه ها یکسان بودند و به جز اینکه کودکان به جای یک الگوی زنده ، یک فیلم را تماشا می کردند ( اصطلاح سرمشق گیری نمادی برای اشاره به شیوه هایی به کار برده می شود که به جای الگوی زنده ، شامل الگویی در یک فیلم یا صرفاً توصیف کلامی یا کتبی رفتار الگوست ) . در یک گروه ، همان الگو و سگ در هر صحنه وجود داشتند ، در حالی که ، در گروه بعدی ، فیلم شامل کودکان مختلفی بود که با سگهای مختلف بازی می کردند . تصور بر این بود که استفاده از الگوهای چندگانه ممکن است به کودکان کمک کند که رفتارهای الگو را به رفنتارهای خودشان تعمیم دهند . گروه سوم فیلمی را می دید که درباره سگ ها نبود .

هر دو گروه آزمایشی از این درمان بهره بردند ، اما گروهی که الگوهای چندگانه داشت ، در آزمون پی گیر یک ماه بعد ، یادداری بهتری را نشان داد. بندورا و من لاو ، همچنین نشان دادند که اغلب کودکان گروهی که الگوی چندگانه داشتند ، مایل به انجام چالش انگیزترین رفتار ، یعنی ، وارد شدن به محل نگهداری سگ بودند .

سرمشق گیری برای از بین بردن فوبیها در بزرگسالان نیز به کار برده شده است . در نوعی از سر مشق گیری به نام سرمشق گیری توام با مشارکت ، بیمار در هر مرحله درمان ، رفتار الگو را تقلید می کند ، و درگیری بیمار با موضوع فوبی هر بار سخت تر می شود . برای مثال ، بندورا ، بلانکارد و ریتر ( 1969 ) از این شیوه برای افرادی که فوبی مار داشتند استفاده کردند . در طول مدت درمان ، درمانگر بدون اینکه بترسد ، مار بزرگی را در دست می گرفت . ابتدا از بیمار درخواست می شد که به بازوی درمانگر که مار را نگهداشته بود ، دست بزند ، سپس دست او را لمس کند ، بعد خود مار را لمس کند و الی آخر تا اینکه بتواند نگهداشتن مار را کنترل کند و اجازه دهد که مار به دور او بپیچد . بندورا و همکاران استدلال نمودند که سرمشق گیری توام با مشارکت باید مخصوصاً به این علت موثر باشد که بیمار را با تجربه واقعی مواجه می سازد . در واقع ، آنها متوجه شدند که سرمشق گیری توام با مشارکت ، تقریباً دو برابر درمان های سرمشق گیری نمادی و حساسیت زدایی منظم ، موجب بهبودی می شود . سرمشق گیری توام با مشارکت هنگامی که برای درمان انواع فوبیها دیگر به کار برده شد ، مثل ترس از ارتفاع ، آمپول ، یا دندانپزشکان ، موفق بوده است .

خلاصه فصل

بندورا و والترز معتقدند که نظریه یاگیری سنتی ناقص است ، چون نقش یادگیری مشاهده ای را نادیده گرفته است . برخلاف یادگیری سنتی که بر اهمیت تجربه فردی تاکید دارد ، یادگیری مشاهده ای به مقدار زیاد از طریق تجربه جانشینی صورت می گیرد . بندورا و والترز همانند فروید معتقدند که تجربه های اولیه کودکی می تواند تاثیر مهمی بر شخصیت بزرگسال داشته باشد ؛ ولی از نظر آنها ، این تجربه ها از طریق اصول یادگیری اجتماعی تاثیرات خود را اعمال می کنند .

چند تن از نخستین روان شناسان ، مثل بالدوین ، مورگان و مک دوگال ، معتقد بودند که انسان و حیوان ، گرایش فطری به رفتارهایی دارند که می بینند دیگران آنها را انجام می دهند . ویلیام جیمز معتقد بود که گرایش تقلید در انسان و حیوان ، غریزی است . ملتزوف و مور ، گرایش قابل اطمینانی را در کودکان برای تقلید مشاهده کردند .

نتایج آزمایش های ثرندایک ، از ادعای ویلیام جیمز مبنی بر اینکه حیوانات قادر به یادگیری به وسیله تقلید هستند ، حمایت نکرد . ثرندایک نتیجه گرفت که حیوانات نمیتوانند به وسیله مشاهده یاد بگیرند و باید طبق قانون اثر ، فعالانه پاسخ بدهند و پیامدهای پاسخدهی خود را تجربه کنند تا یاد بگیرند .

ثرپ، یادگیری مشاهده ای را به سه طبقه تقسیم کرد : تسهیل اجتماعی ، تقویت موضعی ، و تقلید واقعی .

میلر و دلارد در کتاب مشهور خود بیان داشتند که یادگیری مشاهده ای ، نوع دیگری از یادگیری ( غیر از شرطی سازی کلاسیک و کنشگر ) نیست ، بلکه صرفاً نوع خاصی از شرطی سازی کنشگر است . به اعتقاد آنها ، یادگیری مشاهده ای ، مستلزم موقعیت هایی است که محرک تمیزی ، رفتار شخص دیگر باشد ، و پاسخ مناسبی که تازه رخ می دهد ، شبیه رفتاری باشد که مشاهده کننده آن را انجام می دهد . تحلیل آنها از تقلید ، تنها در مواردی کاربرد دارد که یادگیرنده در آنها (1) رفتار یک الگو را مشاهده می کند ، (2) فوراً پاسخ وی را کپی می کند ، و (3) تقویت دریافت می دارد . از نظر میلر و دلارد ، تقلید در واقع نوع خاصی از تعمیم است که شواهد آزمایشی دیگری نیز از این مفهوم تقلید تعمیم یافته حمایت کرده اند .

از دید بندورا ، نظریه تقلید تعمیم یافته ، همانند نظریه های دیگر تقلید ، نامناسب است . بندورا ، تقویت را برای یادگیری رفتارهای جدید از طریق مشاهده ، ضروری نمیداند، ولی انتظار تقویت برای عملکرد این رفتارهای جدید را لازم می داند .

نظریه بندورا یک نظریه شناختی است که چهار عامل تعیین کننده را برای وقوع رفتار تقلیدی با اهمیت می داند : (1) فرایندهای توجه ، (2) فرایندهای یادداری ، (3) فرایندهای تولیدی حرکتی ، و (4) فرایندهای تشویقی وا نگیزشی .

عواملی که بر احتمال وقوع تقلید اثر می گذارند عبارتند از : (1) ویژگی های الگو ، (2) ویژگی های یادگیرنده ، و (3) ویژگی های موقعیت .

بخش عمده ای از مطالعات بندورا و همکاران وی صرف بررسی این موضوع شد که چگونه رفتار پرخاشگرانه می تواند از طریق اعمال یک الگو ترغیب شود .

زمینه هایی که تاثیرات مشاهده و تقلید در آنها بیشتر از همه بررسی شده است ، عبارتند از : فوبی ها ( هراس ها ) ، اعتیادها ، رشد شناختی و قضاوت های اخلاقی و رفتار اخلاقی .

عمدتاً به خاطر کار با نفوذ بندورا ، سرمشق گیری یکی از ابزارهای مهم برای رفتار درمانگران محسوب می شود . بندورا و والترز معتقدند که یک الگو به سه طریق می تواند بر رفتار مشاهده کننده اثر بگذارد : تسهیل رفتارهای کم احتمال ، فراگیری رفتارهای جدید ، و از بین بردن ترس ها و رفتارهای ناخوشایند .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

ویژگی های یادگیرنده :پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;راههاي رسوخ مُدهاي غير متعارف بر جامعه

ویژگی های یادگیرنده

همراه با آغاز پژوهش اولیه بندورا ، تلاش های متعددی برای پی بردن به تفاوت های فردی که با گرایش شخص به تقلید از دیگران همبستگی دارند ، صورت گرفت . به نظر می رسد که بسیاری از متغیرهای کشف شده ، به موقعیت های خاصی مربوط می شوند و در حالی که برخی از آنها کاملاً واضح هستند ، موارد دیگر این گونه نیستند . بندورا در پسرها بیشتر از دخترها گرایش به تقلید از رفتارهای پرخاشگری یافت . آبراموویچ و گروسک ( 1978) در بررسی تقلید همسالان در مدت بازی سازمان نیافته ، متوجه شدند که کودکان کوچکتر ( 4 ساله ) از کودکان بزرگتر ( 9 ساله ) تقلید بیشتری کردند . شگفت انگیز اینکه آنها دریافتند که کودکان سلطه گر ( که از خود آنها زیاد تقلید می شد ) نیز گرایش به رفتار تقلیدی داشتند .

با اینکه بسیاری از ویژگی های همراه با تقلید ممکن است خاص موقعیت باشد ، یک اظهار کلی و از نظر شهودی منطقی این است که افرادی که از رفتارهایشان مطمئن نیستند ، با احتمال بیشتری از رفتارهای دیگران تقلید می کنند . بسیاری از مطالعات ، با دادن تکالیفی به آزمودنی ها که یا در آنها شکست می خوردند و یا موفق می شدند ، سطح اطمینان آنها را به صورت آزمایش ، دستکاری کردند . برای مثال ، در بررسی رابرتس و همکاران (1982) ، به کودکان دوره ابتدایی در یک تکلیف انتخاب کالا ، پسخوراند مثبت یا منفی داده شد ، و آنهایی که پسخوراند منفی دریافت کرده بودند ، در تکلیف بعدی ، از الگوی ویدیویی تقلید بیشتری کردند . آبلسون و لسر (1959) متوجه شدند کودکانی که اعتماد به نفس کمی دارند نیز آمادگی بیشتری برای تقلید دارند . در یک آزمایش دیگر ، ژاکوبزاک و والترز (1959) دریافتند کودکانی که در یک تکلیف جداگانه ، استقلال نشان داده بودند ( یعنی ، کوکانی که با وجود داشتن مشکل ، کمک دیگران رانپذیرفتند ) ، از کودکان بسیار وابسته ( که حتی هنگام عدم نیاز به کمک ، آن را پذیرفتند ) ، با احتمال کمتری الگو تقلید نمودند.

ویژگی های موقعیت

در حالی که این درست است که مردم هنگام تردید درباره یک رفتار درست احتمال بیشتری تقلید می کنند ، این نیز درست است که برخی از موقعیتها به خاطر ماهیت شان ، تردید بیشتر و ینابراین ، تقلید بیشتری را فراخوانی می کنند . برای مثال ، در مطالعه ژاکوبزاک و والترز که در بالا به آن اشاره شد ، تکلیف بسیار مبهم بود . آزمودنی ها باید برآورد می کردند نوری که به اندازه سرسوزن بود، در یک اتاق کاملا تاریک چه مقدار حرکت می کند . عملا نور همیشه ساکن بود ، ولی به خاطر حرکتهای تصادفی چشم آزمودنی ها ، به نظر متحرک می رسید . با توجه به ابهام این موقعیت ، تعجب آور نیست که آزمودنی ها از یک الگو تقلید کردند . تلن پل و دولینگر ( 1978 ) با مواجه ساختن آزمودنی ها نوجوان با تکلیفهایی دو گزینش احتمالی ( موقعیت کم تردید ) داشتند ، کوشیدند تا میزان تردید درتکلیف را کنترل کنند . آنها دریافتند که کودکان موقعیت پر تردید ، تقلید بیشتری از الگو کردند .

دشواری تکلیف حتی در کودکان بسیار کوچک ، برتقلید اثر می گذارد . در مطالعه هرنیک ( 1978) کودکان نوپا ( 14تا 28 ماهه ) با کمک زن بزرگسالی که نقش الگو را داشت ، در سه تکلیف با دشواری مختلف شرکت داشتند . هارنیک بیشترین تقلید را در تکلیفهایی یافت که دشواری متوسط داشتند . اگر تکلیف برای این کودکان خیلی آسان بود ، زحمت تقلید از الگو را به خود نمی دادند ؛ اگر تکلیف زیاد دشوار بود ، آنها حتی با کمک الگو ، در انجام آن کوشش نمی کردند .

عامل موقعیتی دیگری که می تواند مهم باشد ، شیوه معرفی الگوست . در یکی از بررسیهای بندورا ( 1962) ، کودکان یک گروه ، الگوی زنده ای را دیدند که رفتارهای پرخاشگرانه انجام می داد ، کودکان گروه دیگر ، فیلمی را از الگو دیدند و کودکان گروه سوم ، شخصیت کارتونی را دیدند که همان رفتارها را نشان می داد . با اینکه ممکن است انتظار داشته باشیم که نحوه معرفی الگو اثر زیادی داشته باشد ، ولی بندورا بین این سه گروه تفاوت مهمی نیافت ، همه آنها از گروه گواه که اصلا الگویی را ندیده بودند ، در آزمایش بعدی ، پرخاشگری بسیار بیشتری را نشان دادند . مطالعه بسیار متفاوت دیگری که آن نیز تفاوتی بین الگوی زنده و الگوی ویدیویی نیافت ، توسط ادل ، اکوئین ، الفورد ، ابریانت ، برادلین ، وگیبن هاین ( 1982) انجام شده است . این پژوهشگران برای آموزش دادن به والدینبرای استفاده از شیوه های تقویت جهت کودکانشان ، چندین روش را امتحان کردند . گروههای مختلف والدین ، اطلاعات را از طریق الگوی زنده ، الگوی ویدیویی ، دستورات کتبی ، یا نوار کاست دریافت کردند . چند روز بعد ، این والدین را هنگام تعامل با کودکانشان در خانه آنها مورد مشاهده قرار دادند . همه گروهها مطالبی را درباره استفاده از شیوه هایتقویت ، آموخته بودند ، اما آنهایی که در گروه نوار کاست قرار داشتند ، از سه گروه دیگر مطالب کمتری را یاد گرفتند ؛ البته این تفاوت چشمگیر نبود . با این حال ، این دو مطالعه نمی گویند که الگوهای فیلمی همیشه به اندازه الگوی زنده موثر واقع می شوند، اما از آنجایی که در برخی از موقعیتها می توانند بسیار موثر باشند ، به طوری که در پایان این فصل خواهیم دید ، رفتار درمانگران اغلب در تلاش برای آموزش مهارتهای جدید به مراجعان خود ، از الگو های فیلمی یا ویدیویی استفاده می کنند .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

چكيده:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسي سنجش رابطه بین رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

چكيده

هدف از اين پژوهش ، بررسي سنجش رابطه بین رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر شيراز است . جامعه مورد مطالعه كليه كاركنان سازمان آموزش و پرورش در سال تحصيلي 90-1389 است . حجم نمونه ، بر اساس اصول علمي و فرمول تعيين حجم نمونه ، 80 نفر بوده كه با استفاده از شيوه نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي از جمعيت ياد شده انتخاب شده اند . براي بررسي پرسش هاي پژوهش از دو ابزار زير استفاده شده است :

الف : به منظور سنجش تعهد سازماني از پرسشنامه تعهد سازماني

ب : به منظور سنجش رفتار شهروندي سازماني از پرسشنامه رفتار شهروندي

و براي تحليل نتايج آماري توصيفي و آمار استنباطي (روش آماري تحليل رگرسيون ) به كار بسته شده است . نتايج پژوهش نشان داده است :

بین تعهد سازمانی کارکنان ورفتار شهروندي آنان رابطه معنادار وجود دارد. وهر قدر میزان تعهد سازمانی کارکنان افزایش یابد، تأثیر بیشتري بر رفتار شهروندي داشته و باعث ارتقاء رفتار شهروندي می شود که در مجموع باعث افزایش اثربخشی وکارایی فعالیتهاي سازمان می شود.نیروي انسانی وفادار ، سازگار با اهداف و ارزشهاي سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر است فراتر از وظایف مقرر ، فعالیت کند ،می تواند عامل مهمی در اثر بخشی سازمان باشد .وجود چنین نیرویی در سازمان توأم با بالارفتن سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت ، تأخیر و ترك خدمت کارکنان است و وجهه سازمان را در اجتماع ، مناسب جلوه داده زمینه را براي رشد و توسعه سازمان فراهم می کند.

كليد واژه ها : تعهد سازماني ،ابعاد تعهدسازماني ، رفتار شهروندي ، رفتار شهروند سازماني

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

فصل اول 🙁 كليات تحقيق )

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهميت موضوع …………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-4-1- هدف اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5- سئوال و فرضيه هاي پژوهش …………………………………………………………………………………………… 7

1-5-1- سوال اصلي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 7

1-5-2- فرضيات فرعي ………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-6- مدل تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-7- تعاريف نظري و عملياتي …………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-1- تعريف نظري………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-7-2- تعريف عملياتي………………………………………………………………………………………………………………. 9

 

فصل دوم 🙁 مباني نظري و پيشينه تحقيق )

2-1- مباني نظري ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-1- 1- مباني نظري رفتار شهروندي ………………………………………………………………………………………. 11

2-1-2- مباني نظري تعهدسازماني …………………………………………………………………………………………… 29

2-2- پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………. 44

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

2-2- 1- پيشينه خارج از كشور…………………………………………………………………………………………………. 44

2-2-2- پيشينه داخل كشور………………………………………………………………………………………………………. 46

 

فصل سوم : ( روش تحقيق )

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

3-2- روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………. 58

3-3- جامعه آماری و روش نمونه گيري :…………………………………………………………………………………… 59

3-4- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه‌ای و غیره):……………………………………………………. 59

3-5- ابزار اندازه گیری:………………………………………………………………………………………………………………… 59

1- پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی ………………………………………………………………………………………. 59

2- پرسشنامه تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………….. 59

3-6- شیوه اجرای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 60

3-7- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات:…………………………………………………………………………………………… 60

 

فصل چهارم : ( تجزیه و تحلیل داده ها )

4- 1 – مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

4-2 ) آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….. 63

4-3) آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………….. 66

 

 

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

فصل پنجم :( نتيجه‌گيري و پيشنهادها )

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

5-2- نتيجه گيري و پيشنهاد …………………………………………………………………………………………………….. 69

5-3- محدوديتها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………….. 74

الف – فارسي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

ب- لاتين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

پيشينه داخل كشور:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسي سنجش رابطه بین رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

2-2-2- پيشينه داخل كشور

خلاصه تعدادي از تحقيقات انجام شده در ايران به شرح زير مي باشد :

ترابيان فرد (1381) به بررسي تعيين سهم هريك از عوامل موثر (رضايت شغلي، تعهد سازماني و وجدان كاري) در بهره وري دبيران آموزش و پرورش شاهين شهر ” پرداخته است . وي بهره وري بالاي نيروي انساني را با عوامل بسياري مرتبط مي داند كه در تحقيق ايشان ارتباط سه عدد از اين عوامل تاثير گذار و مرتبط با بهره وري مورد بحث قرار گرفته و تجزيه و تحليل شده است. سه عاملي كه ارتباط آنها با بهره وري سنجيده شده شامل: رضايت شغلي، تعهد سازماني و وجدان كاري مي باشد كه اين عوامل در اين تحقيق نقش متغيرهاي مستقل را داشته و بهره وري نقش متغير وابسته را ايفا مي كند. براي سنجش ارتباط اين سه متغير با متغير وابسته بهره وري از روش آماري رگرسيون استفاده شده است. نتايج زير حاصل اين بررسي است: 1-بين سه متغير مستقل تحقيق و متغير وابسته بهره وري ارتباط معني داري وجود دارد.2-اين ارتباط مستقيم و مثبت مي باشد.3-مقدار ارتباط موجود بين متغيرهاي رضايت شغلي ، تعهد سازماني و وجدان كاري با مقدار افزايش ميزان بهره وري به ترتيب 62/0، 148/0 و 347/0 مي باشند. 4- در بين دبيران شاهين شهر متغير رضايت شغلي با ضريب تعيين 63/0 بيشترين ارتباط را با مقدار افزايش ميزان بهره وري دبيران داشته و متغيرهاي وجدان كاري با ضريب تعيين 347/0 و متغير تعهد سازماني با ضريب تعيين 148/0 در رتبه هاي بعدي قرار دارد.

رضائي (1379) به بررسي رابطه رضايت شغلي و تعهد سازماني در بين كاركنان ستاد سازمان بهداشت و درمان و صنعت نفت پرداخته است.با توجه به تجزيه و تحليل داده ها و نتايج آزمون هاي انجام شده نتايج ميداني حاصل از اين تحقيق بصورت زير ارائه مي شود . 1- كاركنان سازمان از رضايت شغلي مناسب برخوردار نيستند . 2- تعهد سازماني در بين كاركنان سازمان مثبت نيست . 3- با افزايش ميزان رضايت شغلي ، ميزان علاقه مندي كاركنان نسبت به شغل و سازمان خود و همجنين نسبت به اهداف و ارزشهاي آن باعث افزايش تعهد سازماني آنان و استمرار خدمت كاركنان در سازمان خواهد شد . 4-رابطه رضايت شغلي با بعد هنجاري تعهد سازماني نسبت به ساير ابعاد قوي تر است . 5- بين ميزان رضايت شغلي كاركنان با توجه به سطح تحصيلات آنان تفاوت وجود دارد .6- بين ميزان رضايت شغلي كاركنان با توجه به سابقه كار آنان تفاوت وجود دارد . 7-بين ميزان تعهد سازماني كاركنان با توجه به سطح تحصيلات آنان تفاوت وجود ندارد .در واقع وجود يا عدم وجود تعهد سازماني در بين كاركنان باسطح تحصيلات آنان ارتباط ندارد . 8-بين ميزان تعهد سازماني كاركنان با توجه به سابقه كار آنان تفاوت وجود ندارد . بدين معني كه وجود يا عدم وجود تعهد سازماني در بين كاركنان ارتباطي با سابقه كار آنان ندارد

سروش (1383) به بررسي مقايسه رضايت شغلي، تعهد سازماني و همبستگي آنها با منتخبي از ويژگيهاي فردي بين مسئولين تربيت بدني، آموزشگاهها و مديران ادارات سازمان تربيت بدني انجام داده است .سئوال اصلي پژوهش عبارت بود از اينكه آيا تفاوت معني داري بين رضايت شغي و تعهد سازماني افراد تحت بررسي وجود دارد؟ همچنين آيا تفاوت معني داري بين مولفه هاي رضايت شغلي و تعهد سازماني افراد تحت بررسي وجود دارد؟ رضايت شغلي توسط پرسشنامه شاخص توصيف شغلي ‏‎تعهد سازماني توسط پرسشنامه تعهد سازماني ‏‎ و مشخصات جمعيت شناختي توسط پرسشنامه ويژگي هاي فردي اندازه گيري شد. از مجموع 100 پرسشنامه ارسالي، تعداد 83 عدد آن برگشت داده شد كه نرخ برگشتي آن برابر با 83 درصد بود. همچنين از مجموع 83 نفر شركت كننده در اين تحقيق تعداد 53 نفر مسئولين تربيت بدني آموزشگاهها و تعداد 30 نفر مديران ادارات تربيت بدني استان خراسان بودند. داده هاي گردآوري شده از طريق آزمون تحليل واريانس يك طرفه ‏‎و ضرايب همبستگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه در كل نمونه تحت بررسي، ميانگين رضايت شغلي مسئولين برابر با 32/17 و در مديران برابر با 87/16 و ميانگين تعهد سازماني مسئولين برابر با 15/56 و در مديران برابر با 93/55 بود، كه در مجموع از نظر مقايسه ميانگين رضايت شغلي و تعهد سازماني مسئولين در سطح بالاتري بودند. در بررسي و مقايسه خرده مقياسهاي رضايت شغلي با تعهد سازماني به غير از مولفه نوع كار و تلاش بيشتر در راه سازمان در بقيه موارد مسئولين نسبت به مديران در سطح بالاتري قرار داشتند. همچنين براي بررسي رابطه بين متغيرهاي تحقق با استفاده از آزمون تحليل واريانس نتايج زير بدست آمد : 1- بين رضايت شغلي در نمونه هاي تحت بررسي تفاوت معني داري مشاهده نشد. 2- بين تعهد سازماني در نمونه هاي تحت بررسي تفاوت معني داري مشاهده نشد. 3- بين خرده مقياسهاي رضايت شغلي در نمونه هاي تحت بررسي تفاوت معني داري مشاهده نشد. 4- بين خرده مقياسهاي تعهد سازماني در نمونه هاي تحت بررسي تفاوت معني داري مشاهده نشد. 5- بين رضايت شغلي و تعهد سازماني در نمونه هاي تحت بررسي ارتباط معني داري مشاهده شد.

وحيديان رضا زاده (1381) در تحقيقي رابطه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني در ميان معلمين مرد تربيت بدني شهر مشهد و همچنين ارتباط برخي از ويژگيهاي فردي آنها با متغيرهاي تحقيق ” را مورد بررسي و اندازه گيري قرار داده است .سوال اصلي تحقيق عبارت از اين است كه آيا ارتباط معني داري بين رضايت شغلي و تعهد سازماني در افراد تحت بررسي وجود دارد يا خير. همچنين آيا ارتباط معني داري بين برخي از ويژگيهاي فردي با رضايت شغلي و تعهد سازماني در افراد تحت بررسي وجود دارد يا خير.نتايج حاصل ازتحقيق عبارتند از :

1 – بين رضايت شغلي با تعهد سازماني نمونه تحت بررسي رابطه معني داري مشاهده شد. 2 – بين رضايت شغلي از نوع كار با تعهد سازماني رابطه معني داري مشاهده شد. 3 – بين رضايت از سرپرست مافوق با تعهد سازماني رابطه معني داري مشاهده شد. 4 – بين رضايت از همكاران با تعهد سازماني رابطه معني داري مشاهده شد. 5 – بين رضايت از ارتقا و ترفيع با تعهد سازماني رابهط معني داري مشاهده شد. 6- بين رضايت از حقوق و مزايا با تعهد سازماني رابطه معني داري مشاهده نشد. 7 – بين برخي از ويژگيهاي فردي با رضايت شغاي رابطه معني داري مشاهده نشد.8- بين برخي از ويژگيهاي فردي با تعهد سازماني رابطه معني داري مشاهده نشد.

بیک‌لیک (1380) به بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان زن شاغل در وزارت مسکن و شهرسازی در مقایسه با مردان. کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران پرداخته است پژوهش فوق به منظور شناخت میزان رضایت شغلی کارکنان زن شاغل در وزارت مسکن و شهرسازی در مقایسه با مردان پرداخته است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و تحلیلی است، که از بین کلیه کارکنان شاغل، 973 نفر (642 نفر مرد و 331 نفر زن) 15 درصد، 150 نفر به عنوان نمونه پژوهش از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای 97 نفر کارمند مرد و 53 نفر کارمند زن انتخاب گردیدند.

جهت دستیابی به این هدف پرسشنامه‌ای حاوی 33 سؤال با طرح دو نوع پرسش، 9 سؤال مربوط به مشخصات فردی و 23 سؤال در رابطه با اهداف پژوهش، و همچنین یک سؤال باز در ارتباط با نظر کارکنان در مورد عوامل مؤثر در رضایت شغلی مطرح گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارمندان، رضایت از مدیریت، رضایت از نحوه ارزشیابی، رضایت از حقوق و مزایای شغلی، رضایت از امنیت شغلی، رضایت از امکانات رفاهی و رضایت از شرایط فیزیکی محیط کار، در سطح پایین رضایت قرار گرفته‌اند یعنی به طور کلی کارکنان از موارد فوق ناراضی می‌باشند. درخصوص اهداف هفت‌گانه پژوهش، تفاوت بین میزان رضایت شغلی زنان و مردان وجود دارد، یعنی رضایت مردان بطور کلی از زنان بیشتر است. ولی تفاوت از لحاظ آماري معنی‌دارنبود.

در رابطه با سؤالات پنجم تا هشتم پژوهش‌ بین رضایت شغلی و شرایط فیزیکی محیط کار، امکانات رفاهی، ارزشیابی، امنیت شغلی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

يوسفيان (1383) به بررسي وضعيت رضايت شغلي و تعهد سازماني معلمان استان يزد پرداخته است نتايج حاصل از تحقيق به شرح زير مي باشد .

1- در مردان بيشترين جزء رضايت شغلي مربـوط به بعد سرپرست (90/3) و در زنـان مربوط به كـار و سرپـرست (1/4) مي باشد. 2-كمترين رضايت در مردان و زنان در مورد پرداخت حقوق مي باشد (به ترتيب 33/2, 67/2). 3- رضايت شغلي مردان و زنان فقط با حقوق آنها ارتباط مثبت و معني داري دارد.4- تعهد سازماني معلمان مرد با حقوق ارتباط معني دار دارد. 5- تعهد سازماني معلمان زن با سن و سابقه كار آنها ارتباط معني دار و معكوس دارد.6- در معلمان مرد و زن رضايت شغلي با تعهد سازماني ارتباط مثبت و معني داري دارد. 7-رضايت شغلي و تعهد سازماني معلمان مرد نسبت به معلمان زن در سطح پايينتري قرار دارد

سمیعی (1385)به بررسی رابطه خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان مناطق پنج‌گانه شهرداری شهر اهواز پرداخته است .براساس فرضیه‌های تحقیق بین خصوصیات شخصی با تعهد حسابگرانه، مستمر و هنجاری همبستگی مثبت، بین خصوصیات شخصی با تعهد نگرشی و عاطفی همبستگی منفی و بین ویژگی‌های شغلی با انواع تعهد سازمانی همبستگی مثبت وجود دارد. در قسمت دوم فرضیه‌های تحقیق بیان شده ضرایب همبستگی چند متغیری بین خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شغلی با انواع تعهد سازمانی از ضریب همبستگی ساده بین هر یک از متغیرهای خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شغلی با انواع تعهد سازمانی بالاتر است.

جامعه آماری تحقیق کارمندان مناطق پنجگانه شهرداری شهر اهواز بودند. 27% جامعه آماری به عنوان آزمودنی استفاده شد، بنابر این تعداد نمونه 180 نفر بوده است. ابزارهای مورد استفاده برای سنجش ویژگیهای شغلی، زمینه‌یابی تشخیصی شغل تعهد حسابگرانه ، پرسشنامه تعهد سازمانی تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری، و خصوصیات شخصی از گزارشی که توسط خودآزمودنیها بیان گردید، بوده‌اند. نتایج به دست آمده نشان داد که بین تعداد فرزندان، سابقه استخدام، هویت وظیفه و پس‌خوراند حاصل از شغل با تعهد حسابگرانه، بین هویت وظیفه، پس‌خوراند حاصل از عوامل و نمره توان انگیزشی با تعهد نگرشی، بین هویت وظیفه، اهمیت وظیفه، پس‌خوراند حاصل از عوامل و نمره توان انگیزشی با تعهد عاطفی و بین حقوق ماهیانه، هویت وظیفه، پس‌خوراند حاصل از شغل، پس‌خوراند حاصل از عوامل و نمره توان انگیزشی با تعهد هنجاری رابطه معنی‌دار وجود دارد. بین سایر متغیرهای خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شغلی با انواع تعهد سازمانی رابطه معنی‌دار مشاهده نشد. همچنین یافته‌ها نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین ضرایب همبستگی چند متغیری و ساده خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شغلی با انواع تعهد سازمانی وجود ندارد.

مدني(1384) به بررسي ميزان تعهد سازماني كاركنان و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردي در شركت ملي صنايع پتروشيمي)پرداخته است .به منظور تعيين ميزان تعهدسازماني كاركنان شركت ملي صنايع پتروشيمي و اولويت بندي عوامل موثر بر آن، پژوهش حاضر انجام شده است. در مجموع مشخص شد كه تعهد سازماني (كل)، تعهد عاطفي، تعهد هنجاري و تعهد مستمر كاركنان مورد بررسي بالاتر از حد متوسط بوده است. هم چنين مشخحص شد كه رضايت از شغل يكي از عوامل مهم و تاثيرگذار بر تعهد سازماني است و همبستگي قوي و مثبت با آن دارد، دسترسي به شغل در خارج از سازمان بالاترين همبستگي منفي را با تعهد مستمر داشته و اين رابطه از طريق متغيرهايي مانند تحصيلات و رتبه ي سازماني نيز با واسطه ي رضايت شغلي، تاثير قابل توجهي بر تعهد سازماني به ويژه تعهد عاطفي داشته اند. يافته هاي پژوهش نشان داد كه روابط بين برخي از متغيرهاي مستقل و وابسته ي پژوهش را مي توان بر اساس نظريه هاي مبادله، برابر، انتشار و سلسله مراتب نيازهاي مازلو تبيين كرد، ولي با در نظر گرفتن تعامل بين متغيرها، نتايج پژوهش با نظريه ي سيستم ها و ساختار بندي، برازش بهتر و مناسب تري دارد.

شاهوردی( 1385)به تهيه و استاندارد ساختن مقياس تعهد سازماني و تعيين ميزان آن در كاركنان وزارت صنايع و معادن پرداخته است . ابزار تحقيق، پرسشنامه‌ي برگرفته از منابع اينترنت و نمونه‌هاي موجود است. جامعه‌ي آماري، شامل 1545 نفر كارمندان رسمي و پيماني ستاد وزارتخانه و سازمان‌هاي استاني آن بوده‌اند. تعداد 900 نفر پاسخنامه را تكميل و اعاده نمودند. از اين تعداد 868 فقره پاسخنامه كه ازهرنظركامل بود وارد محاسبات آماري گرديد.پرسشنامه داراي 102 ماده و برپايه مقياس4 درجه‌اي ليكرت به‌ترتيب : كاملاً مخالفم، نسبتاً مخالفم، نسبتاً موافقم و كاملاً مخالفم رتبه‌بندي شده ‌است توسط محقق ساخته شده . نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه تعهد سازماني كاركنان وزارت صنايع و معادن بيش از حد متوسط وبالاست.

صباغيان راد و همكاران (1385) ارتباط بين تعهد سازماني و تحليل رفتگي مدرسين تربيت بدني عمومي دانشگاه هاي آزاد كشور را مورد بررسي قرار داده اند .

بررسي ارتباط تعهد سازماني و تحليل رفتگي، در ميان مدرسان تربيت بدني عمومي بوده است. اهداف اختصاص اين پژوهش، توصيف وضعيت تعهد سازماني و تحليل رفتگي مدرسان دانشگاه هاي آزاد اسلامي به تفكيك مدرسان هيات علمي و مدرسان حق التدريس، مقايسه تحليل رفتگي و تعهد سازماني در اين دو گروه و همچنين رابطه بين تعهد سازماني و تحليل رفتگي به طور مجزا در هر يك از گروه هاي مدرسان هيات علمي و حق التدريس و مقايسه ميزان ارتباط متغيرها در بين دو گروه بوده است. روش پژوهش از نوع همبستگي است. جامعه آماري پژوهش، مدرسان تربيت بدني عمومي 1 و 2 دانشگاه هاي آزاد اسلامي بودند. نمونه آماري اين پژوهش 399 نفر از 50 دانشگاه شامل 212 نفر هيات علمي و 187 نفر از آنان حق التدريس بودند، كه به صورت خوشه اي تصادفي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه مشخصات فردي، پرسشنامه تحليل رفتگي مسلش (1996) با سه جزء فرسودگي عاطفي، كاهش عملكرد شخصي و تهي شدن از ويژگي هاي شخصي و پرسشنامه تعهد سازماني ماير و آلن (1991) با سه جزء تعهد عاطفي، تعهد هنجاري و تعهد پيوستگي بود. در اين پژوهش از آمار توصيفي به منظور سازمان دادن، خلاصه كردن و طبقه بندي نمرات خام و توصيف داده ها استفاده شد. تفاوت ميانگين ها توسط تست تي مورد بررسي قرار گرفت. ضريب همبستگي پيرسون در سطح (a=0.05) براي محاسبه ضرايب همبستگي و Zr فيشر براي بررسي معنادار بودن تفاوت ميان ضرايب همبستگي استفاده شد. بر اساس يافته هاي پژوهش، فراواني و شدت تهي شدن از ويژگي هاي شخصي مدرسان هيات علمي، با جز تعهد عاطفي آنان رابطه معني دار دارند. فراواني تهي شدن از ويژگي هاي شخصي مدرسان حق التدريس و جز تعهد عاطفي و تعهد هنجاري ارتباط معني دار دارند. ميان شدت تهي شدن از ويژگي هاي شخصي با جزء تعهد عاطفي رابطه معني داري وجود دارد. ميان رابطه ما بين تعهد عاطفي و فراواني فرسودگي عاطفي، و تعهد عاطفي و شدت تهي شدن از ويژگي هاي شخصي، در دو گروه هيات علمي و حق التدريس تفاوت معناداري مشاهده شد. نتايج نشان مي دهند كه تعهد سازماني مدرسان هيات علمي بيش از مدرسان حق التدريس مي باشد. تنها جز تعهد عاطفي مي تواند پيشگويي براي تحليل رفتگي (تهي شدگي از ويژگي هاي شخصي) مدرسان باشد.

طالب پور و امامي (1385) ارتباط تعهد سازماني و دلبستگي شغلي و مقايسه آن بين دبيران تربيت بدني مرد آموزشگاه هاي نواحي هفت گانه مشهد را مورد بررسي قرار داده اند .

هدف از اين پژوهش، بررسي ارتباط تعهد سازماني و دلبستگي شغلي و مقايسه آن بين دبيران تربيت بدني مرد آموزشگاه هاي نواحي هفت گانه مشهد است. اين پژوهش به روش توصيفي- همبستگي و به شكل ميداني اجرا شده است. جامعه آماري آن 182 نفر از دبيران تربيت بدني مرد شهر مشهد بودند كه به صورت خوشه اي و تصادفي انتخاب شدند. به منظور گرد آوري اطلاعات، از سه پرسشنامه اطلاعات فردي، تعهد سازماني و دلبستگي شغلي استفاده شده است. برخي از نتايج پژوهش نشان مي دهد كه ميزان تعهد سازماني دبيران تربيت بدني برابر با (SD=7.75 و (M=49.26 مي باشد كه بيانگر سطح تعهد سازماني متوسط و بالايي است. همچنين ميزان دلبستگي شغلي دبيران تربيت بدني برابر با (SD=6.91 و (M=44.75 مي باشد كه حاكي از متوسط بودن ميزان دلبستگي شغلي در افراد تحت بررسي است. در مقايسه ميانگين تعهد سازماني كه با استفاده از روش تحليل واريانس انجام پذيرفت تفاوت بين ميانگين هاي تعهد سازماني در نواحي تحت بررسي با ضريب همبستگي (0.035=(P. معنادار بود و در ادامه از طريق آزمون تعقيبي توكي مشخص شد كه نواحي سه و هفت نسبت به يك و چهار از تعهد سازماني بالاتري برخوردار است.

كوزه چيان و همكاران (1382) ارتباط تعهد سازماني و رضايت شغلي مديران و معلمان مرد تربيت بدني آموزشگاههاي استان خراسان را مورد بررسي بررسي قرار داده اند . اين تحقيق به روش توصيفي و به شكل ميداني اجرا شده است. جامعه آماري مديران، برابر با تعداد نمونه آماري (64) است. از جامعه آماري معلمان نيز، 300 نفر براي نمونه، به صورت خوشه اي و تصادفي انتخاب شدند. به منظور گردآوري اطلاعات، از سه نوع پرسشنامه اطلاعات فردي، تعهد سازماني و رضايت شغلي استفاده شد. براي تجزيه و تحليل دادهها از آمار توصيفي (ميانگين، انحراف استاندار و…) و آمار استنباطي (آزمون ETA، ضريب همبستگي و آزمون تعقيبي دانكن براي ارزيابي اختلافات در ميانگين ها) استفاده شد.

برخي از نتايج پژوهش نشان مي دهد كه: ميزان تعهد سازماني مديران (6.32 SD= و 56.48M=) از تعهد سازماني معلمان (8.29SD= و 52.7 M=) و ميزان رضايت شغلي مديران (0.56SD= و3.44 M=) از رضايت شغلي معلمان (0.572 SD= و 3.29M=) بيشتر است. بين تعهد سازماني مديران و معلمان تربيت بدني، ارتباط معني داري وجود (P<0.05). بين رضايت شغلي مديران و معلمان تربيت بدني، ارتباط معني داري وجود دارد (P<0.05)، بين سن و رضايت شغلي مديران و معلمان تربيت بدني، ارتباط معني داري وجود ندارد. بين سن و تعهد سازماني مديران و معلمان تربيت بدني، ارتباط معني داري وجود ندارد.

نتايج تحقيق كرمشاهي (1376)نشان مي دهد بين رضايت از حقوق و مزايای دريافتی توسط معلمان و رضايت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. نتيجه گيری: 1- هر چه معلمان دوره ابتدايی از مديريت آموزش و پرورش منطقه به خاطر عنايت آنان به مشکلات و گرفتاريهای فردی و محيط کار و صمیيمت آنان نسبت به آموزگاران رضايت داشته باشند بالطبع موجب رضايت شغلی معلمان خواهد شد. 2- هر چه مديران دبستان از نظر اخلاقی و رفتاری اهل مشورت و تفاهم و خوش برخورد بوده و همچنين نسبت به مشکلات همکاران آموزگار با درايت برخورد نمايند در رضايت شغلی معلمان دوره ابتدايی اثر مستقیم دارد. 3- هر چه معلمان دوره ابتدايی از همکاران آموزگار خود رضايت داشته باشند در رضايت شغلی آنان اثر مستقيم دارد. 4- هر چه معلمان دوره ابتدايی از محيط و فضای آموزشی از نظر کمی و کيفی رضايت داشته باشند در رضايتمندی شغلی آنان اثر دارد. 5- هر چه معلم از حقوق و مزايايی که از شغل معلمی دريافت می نمايند رضايت داشته باشد و حقوق دريافتی مناسب تلاش و کوشش خود بداند در رضايت شغلی وی تأثير مستقيم وبالايی خواهد داشت. 6- بين منزلت اجتماعی معلمان در جامعه و رضايت شغلی رابطه وجود دارد.

افخمی (1386) به بررسي رابطه هوش هيجاني با رضايت شغلي و تعهد سازماني كارشناسان معاونت نظري و مهارتي وزارت آموزش و پرورش پرداخته است .در اين پژوهش ارتباط بين دو متغير رضايت شغلي و تعهد سازماني از يک طرف و متغير هوش هيجاني از طرف ديگر مورد توجه و بررسي قرار گرفته است. جامعه ي مورد بررسي، کارشناسان معاونت نظري و مهارتي وزارت آموزش و پرورش است که از بين آن ها 71 نمونه با روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي با تخصيص متناسب اخذ شد. به هرکدام از اين نمونه ها سه پرسش نامه ي رضايت شغلي(پرسش نامه ي مينه سوتا)، تعهد سازماني(پرسش نامه ي ماير و آلن) و هوش هيجاني(پرسش نامه ي بارـ اون) داده شد. براي تحليل نتايج از نرم افزار SPSS و نرم افزار هوش هيجاني مرکز مشاوره ي پويا استفاده شد. مهمترين نتايج بدست آمده از اين تحقيق به شرح زير هستند . رضايت شغلي با تعهد سازماني ارتباط مستقيم دارد.. هوش هيجاني با تعهد سازماني رابطه ندارد2- هوش هيجاني با تعهد مستمر رابطه ي معکوس دارد.. براي دارندگان مدرک ليسانس، هوش هيجاني با تعهد سازماني ارتباط معکوس دارد.. هوش هيجاني با رضايت شغلي ارتباطي ندارد.. براي دارندگان مدارک کارشناسي ارشد و بالاتر هوش هيجاني با رضايت شغلي رابطه ي مستقيم دارد .

زارعي(1383) در پژوهش خود تحت عنوان” ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ و ادراک‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ از رف‍ت‍ار س‍ي‍اس‍ي‌م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ن‌ در س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌ و ن‍واح‍ي‌ چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه‌ ش‍ه‍رش‍ي‍راز” به اين نتايج دست يافت: ض‍ري‍ب‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌و رگ‍رس‍ي‍ون‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍ي‌داري‌ ب‍ي‍ن‌ ادراک‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ از رف‍ت‍ار س‍ي‍اس‍ي‌ م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ن‌ و ت‍ع‍ه‍دس‍ازم‍ان‍ي‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در س‍ازم‍ان‌ و ن‍واج‍ي‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ي‌ده‍د ب‌- در ت‍ق‍س‍ي‍م‌ ب‍ن‍دي‌ رف‍ت‍ارس‍ي‍اس‍ي‌ ب‍ه‌ اب‍ع‍اد م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ي‌ ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ ح‍ک‍اي‌ از آن‌ دارد ک‍ه‌ ادراک‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ از ب‍ع‍دم‍ن‍ف‍ي‌ رف‍ت‍ار س‍ي‍اس‍ي‌ م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ن‌ ک‍اه‍ش‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ آن‍ه‍ا را م‍ن‍ج‍ر م‍ي‌ش‍ود اي‍ن‌ راب‍طه‌ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آزم‍ون‌ آم‍اري‌ گ‌ ب‍راي‌ گ‍روه‍ه‍اي‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍راي‌ م‍ردان‌ در س‍طح‌۰۱ > ف‌م‍ورد ت‍اي‍ي‍د ق‍رار گ‍رف‍ت‌ ول‍ي‌ ب‍راي‌ زن‍ان‌ در س‍طح‌۰۵ / > ف‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍اداري‌ ب‍دس‍ت‌ن‍ي‍ام‍د ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ در ب‍ررس‍ي‌ اب‍ع‍اد ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‌ ع‍اطف‍ي‌ م‍س‍ت‍م‍ر ه‍ن‍ج‍اري‌ ب‍ا اب‍ع‍اد رف‍ت‍ارس‍ي‍اس‍ي‌ م‍وي‍د اي‍ن‌ اس‍ت‌.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

فهرست مطالب:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان

فهرست مطالب

چکیده:

فصل اول : مقدمه

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت مسئله

اهداف پژوهش

سوالات اصلی پژوهش

سوالات كلي

سوالات اختصاصی

متغیرهای پژوهش :

تعاریف عملیاتی متغییرها :

تعاریف نظری متغییرها :

 

فصل دوم : پیشینه ی پژوهش

اختلال هاي رواني

1-1پيش زمينه تاريخي

ماقبل تاريخ و ارواح شيطاني

يونان باستان و توجيهات پزشكي

قرون وسطي و ديوشناسي

عصر خردگرايي و درمان مبتني بر اصول اخلاقي

عصر جديد و بيماري رواني

1-2ملاك هاي تعريف نابهنجاري

چشم اندازهاي تاريخي رفتار غيرعادي

ديدگاه هاي روانشناختي در مقابل ديدگاه هاي عضوي

زمينه فراهم است

ملاك هاي قانوني

ملاك هاي آماري

ملاك هاي انحراف از هنجار

ملاك هاي بهداشت رواني

ملاك هاي اجتماعي و روان شناختي

چهار مباحثه

ملاك هاي بيماري رواني

1-3رويكردها/ الگوها

الگوي پزشكي (يا زيست – شيميايي)

الگوي روان پويشي

الگوی رفتاری

الگوی شناختی

الگوی ساختارگرای اجتماعی

الگوی انسان گرا/ وجودگرا

رویکرد تکاملی

الگوی نظام های خانوادگی

الگوی اجتماعی- فرهنگی

الگوی فمینیستی (برابری طلبی زنان)

رویکرد التقاطی

دیدگاه زیست شناختی

دیدگاه روان پویشی

ديدگاه يادگيري

ديدگاه شناختي

ديدگاه انسان گرايي- هستي گرايي

ديدگاه اجتماعي

ارزش رويكرد تعاملي

ديدگاه روان پويشي

4- راهنماي تشخيص و طبقه بندي

راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني (DSM)

رويكرد طبقه بندي

سيستم چندمحوري

پنج محور DSM-IV-TR

محور I: اختلال هاي باليني

محور II: اختلال هاي شخصيت و عقب ماندگي ذهني

محور III:بيماري هاي جسماني:

محور IV: مشكلات رواني- اجتماعي و محيطي

محور V: ارزيابي كلي عملكرد

اختلال های خُلقی

اسكيزوفرني و اختلال هاي مربوط

اختلال هاي شخصيت

اختلال هاي مرتبط با رشد

اختلال هاي مرتبط با پيري و شناختي

اختلالهاي مرتبط با مواد

اختلال هاي خوردن و اختلال هاي كنترل تكانه

تجربه انسان در مورد اختلال هاي دوراني

تأثير اختلال هاي رواني بر فرد: داغ و پريشاني

تاثير اختلال رواني بر خانواده

تأثير اختلال رواني بر جامعه

2-مکانیسم ها و سبک های دفاعی

2-1مکانیسم های دفاعی Defence mechanism (تعریف و کاربرد)

مكانيسم ها و سبك هاي دفاعي

مكانيزم هاي دفاعي

طبقات و نمونه هاي مكانيزم هاي دفاعي

2-2نظریه ها و طبقه بندی های مختلف مکانیسم های دفاعی

دفاع های نارسیستیک

دفاع های نابالغ

دفاع های نوروزی

دفاع های سالم

طبقه بندی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV)

پژوهش های انجام شده در داخل و خارج ایران

 

فصل سوم : روش پژوهش

ابزار پژوهش :

معرفي ابزار پژوهش

پرسشنامه SCL-90-R

سوالات اضافي

پايايي آزمون:

شیوه اجرا و نمره گذاری

. پرسشنامه سبك هاي دفاعي (DSQ)

روش اجرا و گرداوری داده ها و نمره گذاری

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

 

فصل چهارم : یافته های پژوهش

 

فصل پنجم : بحث

مقدمه

الف) بحث:

ج) محدودیت ها:

د) پیشنهادات مبتنی بر محدود یت ها :

 

منابع و ماخذ

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

تأثير اختلال رواني بر جامعه:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان

تأثير اختلال رواني بر جامعه

هركسي كه در محله اي زندگي كرده است كه يك بيمارستان رواني دولتي در آن قرار دارد مي داند كه در تأمين نيازهاي افراديكه پريشاني رواني دارند بعداز مرخص شدن آنها از بيمارستان، مشكلات زيادي وجود دارد. در آغاز دهه ي 1970، در مورد نقل مكان بيماران رواني از بيمارستان ها به محيط هاي كمتر محدود كننده، جنبشي ملي بوجود آمد. در اواسط دهه ي 1970، بيمارستان هاي رواني معمولاً چندين هزار بيمار رادر خود جاي مي دادند. در اواسط دهه ي 1990 اين تعداد كاهش يافت. تعدادي از موسسات تعطيل شدند و آنهايي كه بازماندند در مقياس كوچكي عمل مي كردند. برخي از افراد ترخيص شده نزد خانواده هايشان برگشتند، ولي اغلب آنها به خانه هاي اجتماعي نقل مكان يافتند و با چند تن از افراد ترخيص شده زندگي كردند. در تعدادي از جوامع از اين بيماران به نحو شايسته اي مراقبت مي شود ولي در تعدادي از مناطق، مخصوصاً در شهرهاي بزرگ، دهها و حتي صدها نفر وجود دارند كه قبلاً بستري شده بودند و اكنون بدون كاشانه، غذا، يا مراقبت پزشكي رها شده اند.

تأثير اختلال هاي رواني بر جامعه را نمي توان به راحتي ارزيابي كرد، ولي متخصصان سلامت رواني قبول دارند كه مشكلات رواني هزينه هنگفتي براي جامعه دارد. معمولاً خانواده ها از هم مي پاشند و جوامع آسيب مي بينند. بار ديگر سرگذشت ربكا را در نظر بگيريد. از دست رفتن بازدهي و مشاركت او در جامعه، براي اجتماع زيان بار هستند. هزينه هاي مالي توان بخشي او را مي توان بطور مستقيم ارزيابي كرد. مداواي او به درمان فشرده، بستري كردن، انتقال به جامعه، و حمايت پي گير نياز دارد. وقتي به اين واقعيت فكر مي كنيد كه صدها هزار نفر مانند ربكا در خيابانهاي آمريكا وجود دارند، متوجه ي فاجعه ي زندگي هاي ناخرسند خواهيد شد كه بار گراني براي جامعه دارند.

 

2-مکانیسم ها و سبک های دفاعی

2-1مکانیسم های دفاعی Defence mechanism (تعریف و کاربرد)

مکانیسم های دفاعی فرایندهای ناهشیار درون روانی هستند که وظیفه محافظت از خود [1] را در مقابل موقعیت های تهدیدآمیز یا استرس زا برعهده دارد. آنها ازطریق اجتناب از اضطراب و یا شیوه ای خاص از مواجهه با اضطراب شرایط روانی را سازمان و بقاء می بخشند. بنابراین آنها تلاش هایی را در رویارویی با تعارض روانی انجام می دهند و می توانند رفتارهای مقابله ای را تسهیل کنند, ولی استفاده به شیوه ای نامناسب از آنها (همچون انکار، فرافکنی، جابجایی، انزوا)، می تواند رشد روانی را مختل کند و از پاسخ های مقابله ای مفید جلوگیری بعمل آورد. همچنین زمانی که از مکانیسم های دفاعی بطور مداوم استفاده می شود، می توانند بسیار مخرب باشند. استفاده مکرر از انکار و فرافکنی پارانوئید می تواند دلیلی بر قطع تماس با افراد و دنیای واقعی گردد و پیامد آن انزوا و فرورفتن به دنیایی که خود فر خلق کرده است، باشد.

در واقع (خود) با درنظر داشتن اصل واقعیت (حقایق بیرون و محیط) خواسته های آنها را با استفاده از      مکانیسم های دفاعی کنترل و در مسیر درست که برای فراخود[2] نیز قابل قبول باشد، هدایت می کند. آنها ابزاری در دست خود هستند، خود بتواند جلد خواسته های بی پایان غریزه محور و بی منطق نهاد [3] را بگیرد و در عین حال با توجه به واقعیت و اخلاق، خواسته های نهاد را بصورت معقول و جامعه پسند برآورده سازد. اگر این مکانیسم ها نباشد یا کم کاری خود را از دست بدهند، نهاد (غرایز)، خود را مغلوب ساخته و شخصیت فرد در هم می شکند (پالهوس، 1997، به نقل از نعمت، 1387).

براساس تعریف DSM-IV-TR (2000) مکانیسم های دفاعی فرایندهای خود کارآمد روانشناختی هستند که از افراد در برابر اضطراب و آگاهی از خطرهای درونی و بیرونی حمایت می کنند. این مکانیسم ها واسطه بین واکنش فرد به تعارض های هیجانی و عوامل تنش زای درونی و بیرونی هستند.

اندروز و همکاران در سال 1993 تعداد 20 مکانیسم دفاعی را برحسب سه سبک دفاعی متمایز کردند.    مکانیسم های دفاعی که مسئولیت محافظت از من را در مواجهه با شکل های مختلف اضطراب برعهده دارند، برحسب نوع کنش وری ممکن است بهنجار یا نابهنجار و کارآمد یا ناکارآمد باشند. مکانیسم های دفاعی رشدیافته به منزله شیوه های مواجهه انطباقی، بهنجار و کارآمد محسوب می شوند و مکانیسم های دفاعی نوروتیک و رشد نایافته شیوه های مواجهه غیرمنطقی و ناکارآمد محسوب می شوند.

فروید ساختار شخصیت را شامل سه ساخت روانشناختی نهاد، من و فرامن می داند. این سه ساخت بطور مداوم بر یکدیگر تاثیر متقابل می گذارند. به عقیده فروید من در مواجهه با خواسته های کشاننده ی نهاد از     مکانیسم های دفاعی که به کار مهارکردن اضطراب می آیند، استمداد می کند (منصور و دادستان، 1374، به نقل از علی بخشی 1385).

شناسایی مکانیسم های دفاعی بدون توجه به اضطرابی که آنها را فرا می خواند، قابل درک نیست. فروید با طرح نظریه دوم خود در خصوص اضطراب، احساس اضطراب را ناشی از علامت محرک دانست و آن ساختاری که این علامت را درک کرده و به دفاع از خویش در برابر معنای تهدیدآمیز آن می پردازد را من معرفی کرد که اضطراب را درک و سپس نیروهایی را برای دفاع در مقابل خطر قریب الوقوع ناشی از برانگیختگی ها به جنبش در می آورد (قربانی، 1382).

اگر چه فروید مفهوم دفاع را با مکانیسم های سرکوب گری آغاز می کند اما این برای او تنها آغاز راه بوده است. او به زودی دریافت که سرکوبگری تنها تدبیر من در مقابل انگیختگی ها نیست. اما در این سایر    مکانیسم ها جایگاهی اختصاصی دارد. هزینه ای که من جهت استمرار مکانیسم های دفاعی می پردازد، بار سنگینی را بر اقتصاد روانی تحمیل می کند. مکانیسم های دفاعی پس از آنکه من را یاری می رساندند همچنان در ساختار منش فرد تثبیت می شوند و بعنوان روش معمول واکنش های عادی و شخصیتی فرد در می آیند و در طی دوران زندگی و حیات روانی فرد، هرگاه وضعیتی مشابه با وضعیت نخستین رخ می دهد، مجدد از نو تکرار می شوند (علی بخشی، 1385).

فروید در آثار مختلف خود ده مکانیسم دفاعی را مطرح کرد: درون فکنی، همانند سازی، فرافکنی، بازگشت علیه خود[4]، معکوس شدن[5]، واپس روی، تشکل واکنشی(واکنش سازی) [6]، مجزاسازی[7] و امحا[8] (فروید 1996، به نقل از مهدیزاده 1387).

آنا فروید در اثر مشهور خود با عنوان من و مکانیسم های دفاعی در سال 1964، به گسترش افکار پدر درباره مکانیسم های دفاعی و نظام دارکردن آنها پرداخت. او جایگاه من در نظام روان تحلیلگری را توصیف کرد و باتوجه به فعالیت های بالینی خویشتن در خلال تحلیلگری کودکان، چندین مکانیسم دفاعی دیگر به آنها افزود. وی واکنش های دفاعی را به سه علت نسبت داد:

 1. وقتی ارضای نهاد (برای مثال بواسطه یک رفتار جانبی) احساس بی ارزشی و گنهکاری را در فرامن به راه      می اندازد.
 2. هنگامیکه من در برابر خطرات جهان برونی که ریشه در واقعیت دارند، قرار می گیرند.
 3. وقتی من کوشش می کند تا علیه برانگیختگی های قدرتمند ناهشیار از خود دفاع یا حمایت کند (آنا فروید 1936).

این سه علت پایگاه من را در معرض خطر سقوط و ناامیدی قرار می دهند و موجب می شوند که این پایگاه مکانیسم های دفاعی خود را به راه اندازد تا اولاً به واسطه آنها بتوانند موانعی را در برابر این خطرها ایجاد کند و ثانیاً قدرت مهارگری خود را به منزله عامل اجرایی شخصیت بدست آورد. آنا فروید نه تنها ده مکانیسم دفاعی را که توسط پدرش عنوان شده بود بازشناسی و توصیف کرد بلکه خود نیز چندین مکانیسم دفاعی دیگر بر آنها افزود.

بطور خلاصه می توان گفت مجموعه مکانیسم هایی که افراد بکار می گیرند، سبک دفاع شخصی را می سازد که فروید آن را بصورت فراوانی استفاده از مکانیسم های دفاعی متفاوت در مقایسه با یکدیگر تعریف کرد و از آن به عنوان متغیر اصلی برای شناخت شخصیت، آسیب شناسی و میزان سازش یافتگی نام برد و این فرضیه ای است که برحسب یافته های پژوهشی بسیار، مورد تائید قرار گرفته است (بشارت، 1384).

مكانيسم ها و سبك هاي دفاعي

مكانيزم هاي دفاعي

افراد براي اينكه از اضطراب مصون بمانند، از راهبردهاي گوناگوني براي دور نگهداشتن افكار، غرايز، و   احساس هاي غيرقابل قبول از آگاهي هشيار، استفاده مي كنند كه فرويد آنها را مكانيزم هاي دفاعي ناميد. به عقيده ي فرويد، همه ي افراد براي دورنگهداشتن تجربيات بالقوه آزارنده، از مكانيزم هاي دفاعي استفاده      مي كنند. فقط در صورتيكه مكانيزم هاي دفاعي بصورت خشك و افراطي مورد استفاده قرار گيرند، منبع اختلال رواني مي شوند.

ديدگاه هاي فعلي در مورد مكانيزم هاي دفاعي، براساس ملاحظات نظري و رابطه ي اين مكانيزمها با سلامت رواني كلي، آنها را طبقه بندي مي كنند (ويلانت، 1994). مولفان DSM-IV، براساس اين رويكرد، يك طرح طبقه بندي به نام مقياس عملكرد دفاعي تهيه كرده اند. اين طبقات، روش مفيدي را براي درنظرگرفتن     مكانيزم هاي دفاعي و نحوه اي كه آنها در اختلال هاي رواني گوناگون آشكار مي شوند، در اختيار مي گذارند. نمونه هايي از اين مكانيزم هاي دفاعي در جدول زير، ارائه شده است.

طبقات و نمونه هاي مكانيزم هاي دفاعي

مكانيزم دفاعي تعريف نمونه
دفاع هاي بسيار سازگارانه                   پاسخ هاي سالم به موقعيت هاي استرس زا
شوخي

humor

تاكيد كردن بر جنبه هاي خنده دار يك تعارض يا موقعيت استرس زا ماريا با خوشرويي، تجربه تحقيرآميزي را كه طي آن روي يخ سرخورد، درحاليكه يك گروه پسر او را مي ديدند، دوباره به نمايش گذاشت.
ابراز وجود

Self-assertion

برخورد كردن با موقعيتهاي دشوار بوسيله ي ابراز مستقيم احساسات و افكار به ديگران وقتيكه پدر پدرو به او گفت به علت گرفتاري زياد نتوانسته است در مراسم فارغ التحصيلي او شركت كند، پدرو گفت كه از دست او عصباني و از وي نااميد شده است.
منع

Suppression

اجتناب كردن از افكار مربوط به مسائل ناراحت كننده مارين عمداً تصميم گرفت از فكر كردن به مشكلات مالي درحاليكه مشغول مطالعه كردن براي امتحان بود، خودداري كند.
راهبردهاي ناهشياري كه به افراد كمك مي كنند افكار، احساسها، خاطرات، اميال و ترس هاي آزارنده را از آگاهي هشيار دور نگهدارند.
جابجايي

Displacement

جابجا كردن احساس ها يا تكانه هاي نامقبول از هدف اصلي اين احساس ها به كسي كه كمتر تهديدكننده است يا به يك شيء. بعد از اينكه فرد از جانب كارفرمايش موردانتقاد قرار گرفت، ساكت ماند، اما بعداً بدون دليل مناسبي بر سر كارمندان زير دستش فرياد كشيد.
تجزيه

Dissociation

تجزيه كرد فرايندهاي شناختي، ادراكي و حركتي كه معمولاً يكپارچه هستند در عمكرد فرد درحاليكه مربي جك جلوي كل اعضاي تيم هاكي، او را بخاطر دريافت ضربه ي پنالتي تحقير كرد، جك با فكركردن به مهماني اي كه آن شب مي خواست برود، از اين شرمساري فاصله گرفت.
توجيه عقلي

Intellectualization

متوسل شدن به تفكر بيش از حد انتزاعي در واكنش به موضوعي كه موجب تعارض يا استرس شده است. گابريل بجاي تمركزكردن روي جنبه هاي ناراحت كننده سپردن مادرش به خانه ي سالمندان، مفصلاً درباره ي نقطه ضعفهاي سيستم تأمين اجتماعي صحبت مي كند.
واكنش وارونه

Reaction formation

تبديل كردن احساس يا ميل ناپذيرفتني به ضد آن، براي پذيرفتني تر كردن آن جرالد كه مخفيانه به هرزه نگاري معتاد بود، به صورت علني از معلم دبيرستان دخترش بخاطر توصيه ي يك رُمان كلاسيك با محتواي جنسي انتقاد كرد.
سركوبي

Repression

راندن ناهشيارانه ي اميال، افكار، يا تجربيات از آگاهي ژانين قادر نبود هيچيك از جزئيات مربوط به تصادف وحشتناك اتومبيل را به ياد آورد.
دفاعهايي كه تصورات ذهني         تحريف تصوير ذهني از خود، بدن، يا سايرين به منظور

را اندكي تحريف مي كنند                   تنظيم كردن عزت نفس

خوارشماري

Devaluation

حل و فصل كردن تعارض هيجاني يا استرس با نسبت دادن ويژگي هاي منفي به خود يا ديگران پاتريك ادعا كرد كه مشكلات ارتباطي با دوست دخترش به علت ناپختگي وي، هوشبهر پائين و فقدان فرهيختگي اوست.
آرماني ساختن

Idealization

حل و فصل كردن تعارض هيجاني يا استرس با نسبت دادن خصوصيات مثبت اغراق آميز به ديگران كاترين عدم جذابيت شوهرش را با متقاعدساختن خودش و ديگران به اينكه او غرق در افكار خلاقانه و نبوغ است، ناديده گرفت.
همه تواني يا قدرت مطلق

Omnipotence

پاسخ دادن به استرس بوسيله ي اجراي نقش برتر نسبت به ديگران هرچه مقدار تنش نورمن در كارش به عنوان كارگزار بورس بيشتر       مي شود به احتمال بيشتري با همكارانش به صورت تحقيرآميز صحبت مي كند.
دفاع هاي انكاري دور نگهداشتن عوامل استرس زا، افكار، احساسها، تكانه ها يا مسئوليت ناخوشايند يا ناپذيرفتني از آگاهي  
انكار

Denial

حل و فصل كردن تعارض هيجاني يا استرس با امتناع از پذيرفتن جنبه ي دردناك واقعيت يا تجربه اي كه براي ديگران آشكار است كانديس بجاي مبارزه كردن با هيجانهاي عذاب آور مربوط به تشخيص سرطان در خودش، طوري با بي اعتنايي عمل ميكند كه انگار به اين بيماري مبتلا نيست.
فرافكني

Projection

نسبت دادن صفات يا احساس هاي شخصي ناخوشايند به ديگران براي مصون نگهداشتن خود از اعتراف به ويژگي هاي شخصي زننده ايزابل نمي دانست كه به خودخواه و مفلوك بودن شهرت دارد، اغلب از كم ارزشي ديگران شكايت مي كرد.
دليل تراشي

Rationalization

مخفي كردن انگيزه هاي واقعي افكار، اعمال، يا احساسها با توجيه كردنهاي اطمينان بخش يا خودياري اما نادرست. پيت براي حل و فصل كردن نااميدي خويش از واردشدن به تيم بيسبال، خود را متقاعد مي سازد كه هيچ وقت واقعاً آرزو نداشته است در چنين تيم ضعيفي باشد.
دفاعهايي كه تصورات ذهني را خيلي تحريف ميكنند تحريف شديد خود يا ديگران  
شكافتگي

Splitting

تقسيم كردن حالتهاي عاطفي متضاد و ناتواني در ادغام كردن ويژگي هاي مثبت و منفي خود يا ديگران در تصورات ذهني منسجم گرچه ماريان دركل ترم به استاد خود صورت آرماني داده بود بلافاصله بعد از اينكه در يك امتحان نمره 16 گرفت، او را آدمي شيطاني و متخصام انگاشت.
دفاعهايي كه اقداماتي را دربردارند. پاسخ هايي به تعارض يا استرس كه عمل يا كناره گيري را دربردارند.  
برون ريزي

Acting out

حل و فصل كردن تعارض هيجاني يا استرس با اقدامات بجاي افكار يا احساسات رالف بجاي اينكه يه همسرش بگويد كه از مقاومت وي در برابر آميزش جنسي ناخرسند است، تصميم گرفت با يكي از همكاران رابطه نامشروع برقرار كند.
پرخاشگري انفعالي

Passive aggression

نشان دادن اطاعت بيش از حد ظاهري براي پوشاندن مقاومت، خشم، و رنجش پنهان ناخرسندي كوين از شغلش به عنوان دربان، در زياده كاري نظافت اداره انعكاس داشت، بطوري كه مديران بارها از سرو صداي او هنگام نظافت كردن آزرده مي شدند.
واپس روي

Regression

حل و فصل كردن تعارض هيجاني يا استرس با برگشتن به رفتارهاي بچه گانه آدريان بعد از يك اختلاف نظر جزئي با همكارانش، اشك ريزان به سمت توالت شافت و منتظر ماند تا يك نفر براي تسكين دادن احساسات جريحه دار شده او دخالت كند.
دفاع هايي كه جدايي از واقعيت را دربردارند پاسخ به استرس يا تعارض كه فكر يا رفتار غيرعادي را شامل مي شود  
فرافكني هذياني

Delusional projection

نسبت دادن هذياني صفات يا احساسهاي شخصي ناخوشايند به ديگران براي مصون نگهداشتن خود از اعتراف به ويژگي هاي شخصي زننده گرچه اين هاري بود كه از هركسي نفرت داشت، اما خود را متقاعد ساخته بود كه همسايگانش به قدري از او متنفرند كه قصد دارند وي را به قتل برسانند.
تحريف روان پريشي

Psychotic distortion

حل و فصل كردن تعارض هيجاني يا استرس با متوسل شدن به سوء تعبيرهاي هذياني واقعيت هنگامي كه نمرات ايوان همچنان روبه كاهش رفتند، اين اعتقاد را پرورش داد كه همه استادان او عمداً نمره هاي كم به او داده اند تا دانشگاه را از شر مهاجران روسي خلاص كنند.

 

[1] . ego

[2] . super ego

[3] . id

[4] . Turning against the self

[5] . Reversed

[6] .Reaction formation

[7] . Isolation

[8] . Undoing

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه