کشورهای در حال توسعه، داده های تابلویی

ی در یک اقتصاد، نیازمند شناخت ویژگیهای بنیانی آن اقتصاد
میباشد؛ چراکه از این طریق میتوان منابع مالیاتی را بهمنظور تأمین مالی مخارج و برنامههای سرمایهگذاری شناخت. اقتصادهایی که از ظرفیت مالیاتی پایینی برخوردار میباشند، بهمنظور فراهم کردن خدمات اقتصادی و اجتماعی و همچنین دستیابی به رشد سریع اقتصادی، نیاز بیشتری به منابع مالی دارند. بنابراین بهدلیل نیاز به مخارج بالاتر در مقابل ظرفیت مالیاتی پایین، اقتصادهای مذکور اغلب شاهد شکاف زیادی بین منابع درآمدی و نیازهای هزینهای خود هستند. از آنجا که اقتصاد ایران نیز از جمله چنین اقتصادها بهشمار میرود و همچنین نظر بهاینکه اقتصاد ایران در وضعیت مالی وخیمی(کسری بودجه شدید، تورم بالا و توزیع درآمدی بسیار ضعیف) قرار دارد که همزمان با این وضعیت، در مسیر دشوار تغییر نظام مالی خود نیز گام برمیدارد، نیاز به رشد اقتصادی بالا و بدون تورم و همچنین تأمین مالی دولت از طریق مالیاتها(بهجای استقراض عمومی و یا سیاست کسری بودجه مداوم) امری ضروری بهنظر میرسد.
روش پژوهش حاضر برگرفته از روش مورد استفاده در مقاله “برآورد تلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه منتخب” نوشته قطمیری، محمد علی و اسلاملوئیان، کریم، (۱۳۸۷) میباشد. در این پژوهش ابتدا ظرفیت مالیاتی کشورهای ایران ، مصر، مالزی، مراکش، پاکستان، لبنان، اردن، اندونزی، بنگلادش، عراق، کویت، عمان، عربستان، و تونس بهعنوان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از دادههای تلفیقی طی دوره ۲۰۰۵-۱۹۹۹ با بهرهگیری از روش پانل متوازن در قالب الگوی اثرات ثابت برآورد و پس از آن شاخص تلاش مالیاتی مربوط به کشورهای مذکور محاسبه میگردد. در این پژوهش ظرفیت مالیاتی تابعی از متغیرهای سهم بخشهای کشاورزی، خدمات و صنعت از تولید ناخالص داخلی(GDP)، سهم بدهیهای خارجی از GDP، سهم بخش خارجی از GDP، معکوس GDP سرانه، سهم جمعیت شهری از کل جمعیت، پولیکردن و ضریب جینی میباشد. نتایج برآورد این الگو نشان میدهند که ضریب متغیرهای سهم بدهیهای خارجی، سهم بخش خدمات از GDP، سهم بخشهای صنعت و سهم بخش خارجی از GDP مثبت و معنادار میباشد. همچنین ضریب متغیرهای نسبت شهرنشینی، کشاورزی از GDP، ضریبجینی، معکوس GDP سرانه و پولیکردن منفی بهدست آمدهاند. در این رابطه میتوان گفت تمامی ضرایب بهدستآمده با نتایج مطالعات قبلی سازگار بودهاند. در مورد مقایسه ظرفیت مالیاتی و تلاش مالیاتی ایران با سایر کشورهای مورد مطالعه، باید گفت اقتصاد ایران از ظرفیت مالیاتی متوسط و تلاش مالیاتی پایینتری نسبت به این کشورها برخوردار است. بنابراین سیاستگذاران میتوانند با اتخاذ سیاستهای مناسب در جهت افزایش تلاش مالیاتی، اتکای بودجه دولت به نفت را کمتر کرده، و عمده مخارج دولتی را از محل درآمدهای مالیاتی تأمین نمایند.
کلید واژهها: مالیات، ظرفیت مالیاتی، تلاش مالیاتی، دادههای پانل، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه. ۱
۱-۲- شرح وبیان مسأله پژوهش ۲
۱-۳- هدف پژوهش ۳
۱-۴- فرضیههای پژوهش ۴
۱-۵- اهمیت و ارزش پژوهش ۴
۱-۶- روش پژوهش ۵
۱-۶-۱- دادههای استفادهشده در پژوهش ۸
۱-۶-۲- ابزار گردآوری و تحلیل دادهها ۸
۱-۷- واژگان کلیدی ۹
۱-۸- جمعبندی فصل ۱۰

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش
مقدمه ۱۱
۲-۱- تعریف، مفهوم کلی و اهمیت مالیات ۱۳
۲-۲- پایه مالیاتی ۱۳
۲-۳- نرخ مالیات و انواع آن ۱۴
۲-۴- بار مالیاتی و تعلق واقعی مالیات ۱۵
۲-۵- اصول مالیات ۱۵
۲-۶- امتیاز، پرهیز و فرار مالیاتی ۱۶
۲-۷- انواع درآمدهای دولت ۱۷
۲-۸- بررسی ضرورت مالیات در اقتصاد ۱۸
۲-۹- مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم وجوه تمایز آنها ۲۰
۲-۱۰- انواع مالیاتها ۲۲
۲-۱۰-۱- مالیات بر درآمد وثروت ۲۳
۲-۱۰-۲- مالیات بر کالاها و خدمات ۲۳
عنوان صفحه

۲-۱۰-۳- مالیات بر سازمانها ……………….۲۵
۲-۱۰-۴- مالیات بر رهن ۲۶
۲-۱۰-۵- مالیات در اقتصاد جهانی ۲۷
۲-۱۱- بررسی نقش مالیاتها در تخصیص منابع، تصحیح و تثبیت فعالیتهای اقتصادی………………………………..۲۸
۲-۱۲- اختلالات در تخصیص منابع وکاهش رفاه و رشد اقتصادی…………………………………………………………..۳۰
۲-۱۳- سیاستگذاری و اصلاح نظام مالیاتی در کشورهای در حال توسعه……………………………………………….۳۱
۲-۱۴- اثرات عامل مالیات در یک مدل دو بخشی رشد درونزا……………………………………………………………………۳۱
۲-۱۵- بررسی مالیات از جنبه های انگیزه و منابع…………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۱۶- مسأله انتقال مالیاتها………………………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۱۷- ظرفیت مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۱۷-۱- تعاریف مختلف از ظرفیت مالیاتی……………………………………………………………………………………………۳۳
۲-۱۷-۲- ساختار انواع ظرفیت مالیاتی……………………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۱۷-۳- عوامل تشخیص ظرفیت مالیاتی جامعه………………………………………………………………………….
……….۳۸
۲-۱۸- تلاش مالیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۱۸-۱- تلاش مالیاتی، تعریف، مفهوم و نحوه محاسبه………………………………………………………………………….۳۹
۲-۱۸-۲- عوامل تعیین کننده تلاش مالیاتی( برسی اجمالی ادبیات مربوطه)………………………………………….۳۹
۲-۱۹- سابقه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۲-۱۹-۱- کارهای انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………………………۴۲
۲-۱۹-۲- کارهای انجام شده برای کشورهای در حال توسعه……………………………………………………………………..۴۸
۲-۲۰- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹

فصل سوم: الگوی نظری پژوهش
مقدمه ۶۱
۳-۱- تعیین و تصریح الگو ۶۱
۳-۱-۱- عوامل تعیین کننده ظرفیت مالیاتی ۶۲
۳-۱-۱-۱- نسبت مالیاتی مطلوب ۶۳
۳-۱-۱-۲- سهم بخشهای مختلف از تولید ناخالص داخلی .۶۳
۳-۱-۱-۳- درجه باز بودن اقتصاد ۶۴
۳-۱-۱-۴- سهم بخش جمعیت شهری از کل جمعیت……………………………………………………………………………….۶۴
۳-۱-۱-۵- درجه پولی کردن…………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
عنوان صفحه

۳-۱-۱-۶- ضریب جینی ………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
۳-۲- تصریح الگو………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۳-۲-۱- تابع رفاه اجتماعی مطلوبیتگرایان ………………………………………………………………………………………………….۶۷
۳-۲-۲- تابع رفاه اجتماعی رالزین …………………………………………………………………………………………………………………۶۸
۳-۲-۳- تابع رفاه اجتماعی برنولی-نش ………………………………………………………………………………………………………..۶۹
۳-۲-۴- تابع رفاه اجتماعی همکشش …………………………………………………………………………………………………………..۶۹
۳-۳- تلاش مالیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
۳-۴- داده های تابلویی………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹
۳-۵- روشهای تخمین داده های تابلویی……………………………………………………………………………………………………۷۹
۳-۵-۱- مراحل تخمین به وسیله داده های تلفیقی………………………………………………………………………………….۸۰
۳-۵-۲- اثرات ثابت………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۲
۳-۵-۳- اثرات تصادفی…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۳-۵-۴- آماره هاسمن………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۳
۳-۵-۵- آزمون LM بروش پاگان……………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۳-۶- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل الگو بر اساس مشاهدات تجربی
مقدمه ۸۷
۴-۱- داده های پانل ۸۷
۴-۱-۱- اثرات ثابت ۸۸
۴-۱-۲- اثرات تصادفی ۸۹
۴-۲- برآورد الگو ۹۰
۴-۲-۱- محاسبه نسبت مالیاتی تخمینی ۹۶
۴-۲-۲- محاسبه تلاش مالیاتی …………………………………………………………………………………………………….۹۷
۴-۳- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه ۱۰۵
۵-۲- نتایج پژوهش ۱۰۶
۵-۳- آزمون فرضیهها ۱۰۷
عنوان صفحه

۵-۴- محدودیتهای پژوهش ۱۰۸
۵-۵- پیشنهادات ۱۰۸
۵-۵-۱- پیشنهادات پژوهشی ۱۰۸
۵-۵-۲- پیشنهادات کاربردی ۱۰۸
پیوست ۱۰۹
منابع و مآخذ ۱۱۹

فهرست شکلها
عنوان صفحه

شکل (۳-۱)نمودار رفاه اجتماعی مطلوبیتگرایی ……………………………………………………………………………………………۶۸
شکل (۳-۱) نمودار رفاه اجتماعی رالزین ……………………………………………………………………………………………………….۶۹
شکل (۳-۱)نمودار تابع عمومی رفاه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………..۷۰
شکل (۴-۱) نمودارهای نسبت مالیاتی واقعی و تخمینی کشورهای مورد مطالعه…………………………………..۱۰۱
شکل(۴-۲) نمودارهای تلاش مالیاتی کشورهای مورد مطالعه……………………………………۱۰۳

فهرست جدولها
عنوان صفحه

جدول ۳-۱ : تفسیرهای مختلف ازقانون واگنر………………………………………………………………………………………………..۷۶
جدول ۴-۱: بررسی مرتبه جمعی بودن متغیرها ۹۱
جدول ۴-۲: نتایج آزمون F لیمر……………………………………………………………………………………………………………………۹۳
جدول ۴-۳: نتایج آزمون هاسمن…………………………………………
………………………………………………………………………..۹۳
جدول ۴-۴: نتایج تخمین ۹۳
جدول ۴-۵: نتایج آزمونهای ریشه واحد بر روی پسماندهای رگرسیون ۹۵
جدول ۴-۶: نتایج آزمون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *